Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata Gniezno, 2014

2

3

4 Spis treści 2. Częśd II Założenia do Programu rewitalizacji Istota Założeo do Programu rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego 7 w Gnieźnie 2.2. Spostrzeżenia z Diagnozy do Programu rewitalizacji identyfikacja 7 problemów i najważniejsze uwarunkowania przemian 2.3. Kierunki rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego Podział obszaru objętego rewitalizacją na kwartały i ich 14 charakterystyka Kierunki działao wynikające z badao terenowych Społeczny portret rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego wyniki 25 konsultacji społecznych w MOK w Gnieźnie (dzieo I) Społeczny portret rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego wyniki 34 konsultacji społecznych w MOK w Gnieźnie (dzieo II) Społeczny portret rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego wyniki 39 internetowych konsultacji społecznych 2.4. Analiza mechanizmów społecznych, sprzeczności i elementów wspólnych 40 w koncepcjach rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego. Propozycje działao.

5 Częśd II Założenia do Programu rewitalizacji

6

7 2.1. Istota Założeo do Programu Rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie Założenia do Programu rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie są opracowaniem twórczym, biorącym za podstawę wyniki Diagnozy do Programu (stanowiącej częśd I opracowania), a także uwzględniającym efekty kilkuetapowego procesu konsultacji społecznych z mieszkaocami obszaru nim objętego. Jest to dokument określający główne kierunki działao rewitalizacyjnych na osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie w okresie od 2014 do 2020 roku. Założenia do Programu mają charakter strategiczny, ale też problematyczny (są materiałem do dalszej dyskusji eksperckiej przed sformułowaniem ostatecznej postaci Programu rewitalizacji), a ich treśd oparta została na szczegółowej diagnozie problemowej. Nie przesądzając o ostatecznym kształcie konkretnych projektów, opracowanie pozwala na pogłębienie dyskusji oraz przedstawienie dalszej argumentacji specjalistów, samorządowców, pracowników Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Zawarte sugestie kierunków rozwoju poszczególnych kwartałów obszaru objętego Programem należy traktowad jako punkt wyjścia do dyskusji. Założenia do Programu rewitalizacji prezentują poglądy i przekonania ich autorów, zgodne z ich najlepszą wolą i wiedzą, ukształtowanymi na bazie wszelkich znanych im przesłanek Spostrzeżenia z Diagnozy do Programu Rewitalizacji identyfikacja problemów i najważniejsze uwarunkowania przemian W celu zdiagnozowania rzeczywistego stanu i kondycji społeczno-gospodarczej objętego Programem rewitalizacji fragmentu osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie przeprowadzono precedensowe w skali miasta badania terenowe. W ich toku dokonano pełnej inwentaryzacji zabudowy, przestrzeni publicznej, uwarunkowao przestrzennych, infrastruktury komunikacyjnej, przeprowadzono ocenę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i dróg, diagnozę głównych obszarów kryzysowych w ujęciu społecznym i ekonomicznym. Dodatkowym elementem było także badanie porównawcze sytuacji osiedla Grunwaldzkiego względem innych osiedli mieszkaniowych w Gnieźnie (osiedle Tysiąclecia i osiedle Winiary). W postępowaniu badawczym zrealizowano działania w ramach następujących metod: indaganda terenowa, oględziny stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz stanu przestrzeni publicznej, kwestionariusz ankietowy wywiad bezpośredni (badaniami objęto 300 respondentów z lokalnej społeczności oraz wszystkich przedsiębiorców, a także po 100 respondentów w każdym z obszarów porównawczych osiedla Winiary i Tysiąclecia), wywiad pogłębiony z wybranymi podmiotami, analiza porównawcza. Stworzono także pełną 7

8 dokumentację fotograficzną budynków na analizowanym obszarze. Zasadnicza częśd badao terenowych odbyła się w dniach 5-16 maja 2014 r. W każdym z przedmiotowych obszarów zidentyfikowano pewne prawidłowości, które powinny stanowid przesłanki do dalszych działao. Szczególnie ważna była w tym zakresie identyfikacja problemów w sferach przestrzennej, społecznej i gospodarczej, których rozwiązanie w długiej perspektywie istotnie wpłynie na powodzenie działao rewitalizacyjnych. Analizując zaprezentowane niżej wnioski, należy mied każdorazowo na uwadze ich ogólny charakter. Nie należy utożsamiad potrzeby podjęcia danych działao z ewentualną ingerencją władz lokalnych, bądź innych podmiotów i organizacji działających na terenie osiedla. Przedstawione wnioski nie uwzględniają bowiem sytuacji własnościowej i prawnej opisywanych obiektów, na tym etapie nie są także poparte analizą ekonomiczną. Stanowią odzwierciedlenie obiektywnej oceny (dla elementów poddawanych przez badaczy waloryzacji na podstawie kwestionariusza oceny) oraz opinii publicznej (dla elementów wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkaoców osiedla). Pierwszym elementem diagnozy była pełna inwentaryzacja urbanistyczna obszaru objętego Programem rewitalizacji, uzupełniona o analizę materiałów ewidencyjnych. Ta częśd badania opierała się na ujednoliconej ocenie dokonywanej na podstawie kwestionariusza oceny, ma więc charakter obiektywny. W toku badania zinwentaryzowano łącznie 137 budynków. Niecałą połowę stanowiły budynki o funkcji mieszkaniowej 65 obiektów. Pozostałe, to w większości budynki związane z pełnioną funkcją gospodarczą (siedziby przedsiębiorstw, sklepy, itp.) 37 obiektów oraz budynki użyteczności publicznej, pustostany i inne obiekty. Istotną charakterystykę osiedla, wyróżniającą go na tle innych jednostek przestrzennych w mieście jest obecnośd zabudowy barakowej. Wśród budynków o funkcji mieszkalnej baraki stanowią 65% obiektów. Są one zlokalizowane w kwartale ulic Cymsa, Grunwaldzka, Wiosenna, 17 Dywizji Piechoty. Uśredniona ocena stanu technicznego wszystkich budynków, zgodnie z przyjętą skalą oceny, jest przeciętna. W stosunkowo najlepszym stanie są otwory okienne (średnia ocen w pięciostopniowej skali wyniosła 3,3 punktu), najgorzej oceniono kondycję pokryd dachowych (średnia 2,7 punktu). Taki stan zabudowy wpływa na ocenę estetyki otoczenia, architektury i zagospodarowania przestrzennego osiedla. W badaniu ankietowym, w porównaniu z osiedlami Tysiąclecia i Winiary, te komponenty przestrzeni zostały przez mieszkaoców osiedla Grunwaldzkiego ocenione najgorzej. Wpływ na taką ocenę może mied również zagospodarowanie terenów przylegających do budynków. W toku badania terenowego analiza sposobów zagospodarowania bezpośredniego otoczenia budynków (przyległej działki, podwórza, itp.) wykazała zdecydowaną przewagę terenów zieleni urządzonej i miejsc postojowych. W połączeniu z garażami, całkowity odsetek posesji, do których przynależy działka lub podwórze, na których realizowana jest funkcja postojowa to ponad 70%. Teren niezagospodarowany zidentyfikowano na 25% posesji, co jest stosunkowo wysokim odsetkiem (co czwarta nieruchomośd, do której przynależy podwórze lub działka). Pewną barierą w realizacji działao rewitalizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do terenów niezagospodarowanych, bądź wyłączonych z użytkowania, może byd zróżnicowania struktura własnościowa na terenie osiedla. Dotyczy ona zarówno rodzaju prawa do 8

9 nieruchomości jak i rodzaju podmiotu będącego właścicielem nieruchomości. Najczęstszym tytułem prawnym jest prawo własności. Niemal 70% nieruchomości należy do jednego właściciela. Kolejne 23% nieruchomości jest przedmiotem współwłasności. Względem 9% nieruchomości korzystający posiadają tytuł użytkowania wieczystego. Największy udział we własności nieruchomości ma Miasto Gniezno jest właścicielem lub współwłaścicielem 87 nieruchomości. Należy jednak pamiętad, że są to w dużej mierze udziały we własności nieruchomości mieszkalnych, związane z funkcjonowaniem w nich wspólnot mieszkaniowych, bądź własnośd budynków wchodzących w skład komunalnego zasobu lokalowego. Nieco mniejszy udział przypada osobom fizycznym 63 nieruchomości. Następnie osoby prawne 26 nieruchomości, skarb paostwa 25 nieruchomości oraz inny rodzaj właścicieli, który występuje w przypadku 6 nieruchomości. Zróżnicowane są także sposoby wykorzystania powierzchni budynków. Na 199 obiektów znajdujących się, według ewidencji, na tym obszarze można wskazad dziesięd grup funkcji. Począwszy od budynków mieszkalnych, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych, poprzez budynki handlowo-usługowe budynki zakładów opieki medycznej, budynki biurowe, na budynkach oświaty, nauki i kultury oraz budynkach sportowych koocząc. Zjawiskiem pozytywnym, mimo tak dużego zróżnicowania funkcjonalnego, jest dośd klarowny układ funkcjonalny osiedla. Tereny mieszkaniowe występują w sąsiedztwie terenów usług publicznych i placówek handlowych. Tereny cmentarza, stadionu żużlowego oraz szkoły wyższej zlokalizowane są na obrzeżach osiedla. Także teren po byłych ogrodach działkowych stanowi wyraźny klin zamykający osiedle od strony północnej. Istotnym mankamentem, rzutującym na całościową waloryzację przestrzeni jest obecnośd dużych terenów o funkcji usługowo-produkcyjnej oraz zajezdni autobusowej w centralnej części osiedla. Wpływają one na kompozycję przestrzeni, zarówno aspekcie krajobrazowym, jak i użytkowym, a także ograniczają efektywnośd realizowania potrzeb zbiorowych i jednostkowych w zakresie rekreacji, wypoczynku czy przemieszczania się. Zgodnie z zapisami dokumentów planistycznych, układ ten docelowo zostanie zachowany, jakkolwiek należy liczyd, że z czasem, zagospodarowanie szczególnie terenów o funkcji usługowo-produkcyjnej zostanie trwale zorganizowane. Może to wpłynąd na poprawę estetyki bezpośredniego otoczenia i lepsze wkomponowanie tej wyizolowanej enklawy w przestrzeo i krajobraz dzielnicy. Wpływ na ocenę estetyki osiedla może mied także wiek funkcjonującej na jego terenie zabudowy. Zgodnie z danymi ewidencyjnymi, na analizowanym obszarze przeważają budynki mające co najmniej 60 lat. Ponad połowę stanowią obiekty, których budowa ukooczona została przed rokiem W tym znaczny odsetek to budynki na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Wrzesioskiej powstałe w roku 1900, obecnie odnowione. Budynki powstałe po roku 2000 stanową niecałe 10% ogółu i są to w większości budynki o funkcji innej niż mieszkalna. Kolejnym elementem podlegającym waloryzacji była przestrzeo publiczna na terenie osiedla Grunwaldzkiego. Jak wskazano w Diagnozie, ma ona na tym obszarze szczególne znaczenie, z uwagi na dośd kameralny charakter osiedla, jego odrębnośd przestrzenną w strukturze zabudowy miasta Gniezna oraz silną identyfikację mieszkaoców z zamieszkiwanym 9

10 obszarem (Tajwan). W toku badania terenowego zidentyfikowano 48 obszarów o charakterze przestrzeni publicznej lub półpublicznej, które są dostępne dla ogółu mieszkaoców, bądź ich większej grupy. Największa ich liczba związana jest w funkcją komunikacyjną parkingi, place dojazdowe do garaży lub miejsc parkingowych przy posesji oraz place będące nieurządzonymi terenami wykorzystywanymi do parkowania. Stosunkowo dużo jest przestrzeni nieuporządkowanych zidentyfikowano siedem takich obiektów. Najmniej jest skwerów i zieleoców, boisk oraz placów zabaw. Wynikad to może częściowo ze specyfiki zagospodarowania osiedla, które w centralnej części charakteryzuje zabudowa zwarta, mieszkaniowo-usługowa. Tereny ogólnodostępne, pełniące funkcje inne niż komunikacyjna, położone są raczej na obrzeżach badanego terenu. Ograniczony stopieo ich zainwestowania wynika z jednej strony z ich stanu własnościowego, nie wszystkie są terenami należącymi do miasta, z drugiej natomiast z długofalowych planów ich zagospodarowania jak np. przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. W opinii wyrażanej przez mieszkaoców mała liczba oraz niedostateczny sposób zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych wskazywana była jako istotny mankament przestrzeni osiedla. Jakkolwiek na etapie badania z oceną kwestionariuszową wykazano, że średnia kondycja terenów, które są urządzone i utrzymywane przez właścicieli jest raczej wysoka. Są to tereny wyposażone adekwatnie do pełnionej funkcji, na większości z nich występują niezbędne uzupełniające komponenty w postaci elementów małej architektury, są one także w większości utrzymane w czystości. Problemem osiedla są tereny bez przypisanej funkcji, niezagospodarowane, bądź pełniące role użytkowanych tymczasowo na dany cel, głównie związany z komunikacją. W badaniu terenowym ocenie poddawano również elementy infrastruktury. Oceniano jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Wprawdzie większośd ulic na terenie osiedla posiada nawierzchnię utwardzoną, jednak ich stan oceniono jako zły lub bardzo zły. Średnia ocena stanu nawierzchni wszystkich ulic na terenie osiedla wyniosła 2,78 (w skali ocen od 1 do 5). Szczególnym utrudnieniem dla użytkowników są ulice bez nawierzchni stałej prowadzące do centralnej części osiedla i skoncentrowanej tam zabudowy parterowej baraków. Powodują one liczne uciążliwości, związane przede wszystkim z brakiem wydzielonych ciągów pieszych, utrudnieniami w poruszaniu się pojazdami mechanicznymi oraz znacznym zapyleniem generowanym przez ruch samochodowy. Wpływa to niekorzystnie zarówno na komfort użytkowników tych ciągów jak i osób zamieszkujących w ich sąsiedztwie. Ze względu na istotne znaczenie czynnika społecznego w planowaniu i przeprowadzaniu działao rewitalizacyjnych szerokiemu badaniu poddano społecznośd osiedla Grunwaldzkiego. Otrzymane wyniki dodatkowo porównano z wynikami badao przeprowadzonych na osiedlach Winiary i Tysiąclecia, aby dokonywana ocena mogła zostad zrelatywizowana. Całokształt badania społecznego podzielono na trzy elementy: ocenę sytuacji mieszkaniowej i waloryzację otoczenia miejsca zamieszkania dokonywaną przez ankietowanych mieszkaoców, ocenę więzi i zaangażowania społecznego oraz społeczną diagnozę sytuacji osiedla. Z elementów tych wyłania się w miarę spójny obraz, który nie odbiega znacząco od grupy porównawczej. Cechują go wprawdzie pewne odstępstwa, jednak w większości znajdują one swoje uzasadnienie w specyfice osiedla. W dużej mierze jednak uzyskane wyniki przeczą powszechnym opiniom, 10

11 jakie formułowane są w odniesieniu do mieszkaoców osiedla Grunwaldzkiego oraz jego przestrzeni. Jest to zdecydowanie pozytywny efekt przeprowadzonych badao. W wyniku prowadzonego badania ankietowego stwierdzono, że zdecydowana większośd ponad 80% uczestników badania mieszka na terenie tego osiedla dłużej niż 10 lat (odsetek ten na terenie Tajwanu wyniósł 90%). Dominują stali mieszkaocy, z dużym udziałem osób mieszkających tam od urodzenia około 40%. Można zatem stwierdzid, że struktura mieszkaoców jest utrwalona. W większości czują się oni związani z tym obszarem uczuciowo, emocjonalnie, a także silnie się z nim identyfikują. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w częstości i jakości kontaktów sąsiedzkich na terenie osiedla. Mieszkaocy widują się ze sobą co najmniej kilka razy w tygodniu, nieliczni deklarują kontakty sąsiedzkie kilka razy w miesiącu lub rzadziej. Częstotliwośd ta jest wprawdzie nieznacznie niższa, niż na osiedlu Tysiąclecia, jednak wyższa niż na osiedlu Winiary. Także ocena tych stosunków jest pozytywna. Duża grupa mieszkaoców określa swoje więzi z sąsiadami jako dośd silne. Stanowi to dobrą sytuację wyjściową do działao społecznych na przedmiotowym terenie. Zaangażowanie, nawet nielicznych przedstawicieli lokalnej społeczności, może generowad procesy samorzutnego rozprzestrzeniania się zjawisk, pomysłów i idei, w wyniku silnych i częstych kontaktów międzyludzkich. Pewną przeszkodę stanowid może jednak niski poziom oceny zaangażowania mieszkaoców w sprawy osiedla. W większości określają je jako słabe lub bardzo słabe. Jakkolwiek odsetek badanych mieszkaoców, którzy są skłonni zaangażowad się w działania na rzecz osiedla wynosi 17% (w porównaniu z ok. 10% na osiedlach Winiary i Tysiąclecia). Jest to wprawdzie poziom deklaratywny, jakkolwiek świadczy o pewnym potencjale własnym mieszkaoców w tym zakresie. W planowanych działaniach w sferze społecznej powinien byd to element brany pod uwagę. Jako najważniejsze problemy społeczne osiedla Grunwaldzkiego jego mieszkaocy zidentyfikowali bezrobocie 29% odpowiedzi oraz nałogi 22% wskazao. W dalszej kolejności wskazywano na: ubóstwo, przestępczośd i kradzieże oraz słabe wykształcenie i słaby poziom przedsiębiorczości. Jak wskazano w Diagnozie, zastanawiający jest stosunkowo duży odsetek odpowiedzi wskazujących na przestępczośd i kradzieże jako ważny problem społeczny. W kontekście wcześniejszych elementów badania, dotyczących poczucia bezpieczeostwa mieszkaoców, którego ocena była bardzo wysoka, jest to opinia dośd niejednoznaczna. Także liczne wskazania dotyczące problemu jakim jest bezrobocie, odzwierciedlają raczej ogólne nastroje i opinie społeczne, związane z poczuciem zagrożenia utratą pracy, niekorzystnymi warunkami płacowymi, bądź trudnościami w podjęciu zatrudnienia. Problemem korespondującym z wysokim poziomem bezrobocia jest również niska ocena poziomu wykształcenia mieszkaoców osiedla, szczególnie dokonana przez mieszkaoców Tajwanu. Niedostateczne kwalifikacje i niskie kompetencje, dodatkowo zwiększają skalę problemu braku pracy oraz subiektywne odczucia w tym zakresie. W części badania dotyczącej pomysłów na zmianę okolicy miejsca zamieszkania jako najważniejsze obszary działao mieszkaocy osiedla Grunwaldzkiego wskazali: tworzenie nowych zakładów pracy, rozwój kulturalny, przezmiany w zakresie zabudowy mieszkaniowej. Ponadto postulowano budowę placu zabaw, rozbudowę ośrodka zdrowia, zadbanie o czystośd 11

12 i bezpieczeostwo oraz kwestie infrastrukturalne (drogi, kanalizację). Propozycje te są wyrazem oczekiwao mieszkaoców względem planowanych działao przewidzianych do realizacji na terenie osiedla. Uzupełnieniem tych postulatów są wskazania w zakresie największych niedostatków na terenie osiedla. Jako trzy najważniejsze braki mieszkaocy zidentyfikowali: brak przestrzeni do wspólnego wykorzystania, infrastruktury technicznej (wskazania co trzeciego ankietowanego) oraz zorganizowanej zieleni i placówek kultury i rozrywki (po ok. 20% wskazao). Określa to dośd jednoznacznie największe potrzeby społeczne analizowanego obszaru, które w toku badania ankietowego były konsekwentnie podnoszone przez mieszkaoców, zarówno podczas udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania jak i w trakcie wygłaszania własnych opinii i sądów. Pewną przeszkodę w realizacji działao rewitalizacyjnych w strefie społecznej stanowid może wewnętrzna niejednorodnośd osiedla. Badanie ankietowe prowadzono osobno w trzech obszarach, odpowiadających trzem integralnym częściom osiedla. Był to tzw. Tajwan, czyli zabudowa barakowa w centralnej części osiedla, budynki wzdłuż ulicy Witkowskiej (od bloków na wysokości stadionu żużlowego do cmentarza) oraz budynki wielorodzinne wzdłuż ulicy Cymsa. Zasadniczo najlepiej sytuację na terenie osiedla oceniali mieszkaocy budynków przy ul. Witkowskiej, a następnie mieszkaocy ul. Cymsa. Najgorsze oceny formułowane były przez mieszkaoców Tajwanu. Wynikad to może z sytuacji infrastrukturalnej na tym terenie, kondycji zabudowy oraz sytuacji mieszkaniowej (konflikty wokół kwestii własności). Mieszkaocy tego obszaru wymagają indywidualnie adresowanych działao, dopasowanych do specyfiki potrzeb i wyrażanych oczekiwao. Dopełnieniem obrazu sytuacji społecznej na osiedlu Grunwaldzkim była analiza sytuacji przedsiębiorców. Niemal 2/3 przebadanych podmiotów prowadzi działalnośd gospodarczą na analizowanym obszarze od ponad 10 lat. Blisko 1/3 założyła firmy od roku do pięciu lat temu. Zaznacza się zatem duża stabilnośd wśród przedsiębiorców działających na terenie osiedla Grunwaldzkiego. Badania wskazują w znaczniej mierze na lokalny charakter zaspokajania potrzeb aprowizacyjnych i usługowych ludności. Wiąże się to z tworzeniem stosownego popytu na ofertę podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą w tym wymiarze. Najwyraźniej jest on wystarczający, tym samym pozwala zapewnid żywotnośd placówek handlowych i usługowych na terenie osiedla. Przedsiębiorcy z terenu osiedla Grunwaldzkiego postrzegają swoje miejsce prowadzenia działalności w sposób pozytywny, oceniając je pod tym kątem jako raczej dobre, co może oznaczad, że osiedle Grunwaldzkie definiuje dodatni potencjał ekonomiczny. Nieco mniej jednoznacznie rozkłada się ocena odczucia bezpieczeostwa przedsiębiorców, chod nadal są to oceny w przeważającej mierze dobre. Około 85% przedsiębiorców ocenia raczej dobrze lub bardzo dobrze walory komunikacyjne osiedla Grunwaldzkiego, rozumiane jako skomunikowanie z centrum miasta. Jest to ocena obiektywna, z uwagi na obecnośd autobusowej komunikacji zbiorowej (miejskiej), która istotnie ułatwia dotarcie o centralnej strefy Gniezna. Obraz potencjału ekonomicznego osiedla Grunwaldzkiego uzyskany w odpowiedziach na kilka różnych pytao zdaje się byd spójny. Aż 82% przedsiębiorców odczuwa duże lub bardzo duże zainteresowanie prowadzoną przez siebie działalnością wśród 12

13 mieszkaoców okolicy. Oznacza to odczucie dopasowania swojej oferty do potrzeb tych mieszkaoców, jej kompatybilnośd z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Odnośnie do uwarunkowao dalszego rozwoju przestrzennego terenu osiedla Grunwaldzkiego, w sposób szczególny należy odnieśd się do postanowieo prawa lokalnego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), które chod modyfikowalne narzuca pewne ramy postępowania. Dalsze kierunki rozwoju przestrzennego na przeważającym obszarze osiedla zostały przesądzone w dokumentach planistycznych opracowanych na szczeblu miejskim. Są to dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mpzp terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Wrzesioskiej w Gnieźnie (przyjęty uchwałą nr LIV/5862/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 października 2006 r.) oraz mpzp terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na os. Grunwaldzkim w Gnieźnie (przyjęty uchwałą nr XXVI/289/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2012 r.). Plan miejscowy przyjęty dla terenu byłej jednostki wojskowej dopuszcza m.in.: usługi oświaty, w tym obiekty naukowe, dydaktyczne, badawcze, biurowo-administracyjne, obiekty sportu i rekreacji, gastronomii, zamieszkania zbiorowego oraz obiekty ochrony, usługi oświaty przedszkole i gimnazjum. Szczegółowe zapisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalają ochronę historycznego układu przestrzennego, zabudowy i form zieleni komponowanej zespołu koszar oraz kształtowanie zabudowy i obiektów małej architektury w sposób harmonijnie wkomponowany w zabytkowe otoczenie. Z uwagi na funkcjonowaniu na tym terenie ochrony konserwatorskiej, szczególnie ważne zapisy dotyczą zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Drugi z dokumentów planistycznych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na os. Grunwaldzkim obejmuje obszar w rejonie ulic Wrzesioskiej, Cymsa, Grunwaldzkiej, Wiosennej i Witkowskiej o łącznej powierzchni ok. 26,4 ha. Na obszarze tym ustalono lokalizację terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zieleni urządzonej, sportu i rekreacji oraz tereny dróg publicznych, komunikacji kolejowej i zajezdni autobusowej. W zakresie uwarunkowao szczególnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustalono jako przeznaczenie dopuszczalne usługi nieuciążliwe wyłącznie w parterach budynków, infrastrukturę techniczną, drogi wewnętrzne, parkingi naziemne, garaże podziemne i wielopoziomowe. Ponadto wskazano na koniecznośd zachowania wyznaczonych na rysunku planu miejsc lokalizacji akcentów przestrzennych, elewacji o szczególnych walorach architektonicznych, a także dopuszczenie lokalizacji ogrodzeo ażurowych na granicy działek budowlanych, wzbogaconych zielenią oraz zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem sieci telekomunikacyjnych. W zakresie istniejącej zabudowy wprowadzono zapisy pozwalające na jej wyburzenie lub nadbudowę we wskazanych obszarach, w większości jednak nakazano jej zachowanie. 13

14 2.4. Kierunki rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego Podział obszaru objętego rewitalizacją na kwartały i ich charakterystyka Dla celów opracowania Programu Rewitalizacji Osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie przedmiotowy obszar podzielono na pięd kwartałów. Obejmowały one przestrzenie o podobnej charakterystyce przestrzenno-funkcjonalnej. Pozwoliło to na możliwie czytelne kształtowanie propozycji kierunków rozwoju poszczególnych obszarów, bazując na relatywnej jednorodności problemów i dylematów. Tym samym każdorazowo dokonywane oceny dostępnych kierunków działao mogły dotyczyd grup budynków o podobnym charakterze, funkcji lub typie, co pozwala także na obiektywizowanie dokonywanych ocen. KWARTAŁ I Ryc. 1. Zakres przestrzenny kwartału I wyodrębnionego w strukturze przestrzennej osiedla Grunwaldzkiego Źródło: opracowanie własne, zdjęcie fotometryczne: google.maps.com. Kwartał I obejmował zabudowę wzdłuż ul. Witkowskiej od bloków na wysokości stadionu żużlowego do skrzyżowania z ul. 17 Dywizji Piechoty (tylko pierzeja zachodnia), wraz z odcinkiem ul 17 Dywizji Piechoty do terenu szkoły podstawowej nr 8 teren ogrodów działkowych wzdłuż ul. Konopnickiej (ryc. 1). Wzdłuż ulicy Witkowskiej ciągnie się pas zabudowy mieszkaniowej, głównie wielorodzinnej, z czterema blokami usytuowanymi na wysokości stadionu żużlowego. Zabudowa ta ciągnie się do skrzyżowania z ulicą 17 Dywizji 14

15 Piechoty. Klinowy pas zieleni przebiegający od terenu szkoły podstawowej w kierunku północnym stanowi nieużytkowany obszar po byłych ROD. Kwartał II wyznaczono od terenu stadionu żużlowego wzdłuż ul. Wrzesioskiej (tylko wschodnia pierzeja) do zabudowao byłej jednostki wojskowej, wzdłuż jednostki do ul. Grunwaldzkiej, od Grunwaldzkiej do ul. 17 Dywizji Piechoty, wzdłuż cmentarza do terenu szkoły podstawowej nr 8 i z powrotem do ul. Wrzesioskiej (ryc. 2). Obejmuje on w przeważającej większości zabudowania przyległe do ulicy Cymsa. Jest ona funkcjonalnym łącznikiem między terenami znajdującymi się na obrzeżach osiedla a jego centralną częścią Tajwanem. Obok bloków ciągnących się wzdłuż południowej pierzei ulicy, po jej północnej stronie stoi zespół parterowych budynków barakowych. Są one młodsze od baraków znajdujących się w centralnej części osiedla i w większości prezentują gorszy stan techniczny. Częśd z nich przeznaczona została do wyburzenia, a teren po nich ma zostad zagospodarowany nową trzykondygnacyjną zabudową wielorodzinną. KWARTAŁ II Ryc. 2. Zakres przestrzenny kwartału II wyodrębnionego w strukturze przestrzennej osiedla Grunwaldzkiego Źródło: opracowanie własne, zdjęcie fotometryczne: google.maps.com. Kwartał III obejmował obszar wzdłuż zabudowao byłej jednostki wojskowej do ul. Pułkowej, wzdłuż Pułkowej do ul. Grunwaldzkiej, wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do przedłużenia ul. Wiosennej, wzdłuż Wiosennej (tylko północna pierzeja) do ul. Armii Poznao, wzdłuż ul. Armii Poznao i wzdłuż granicy cmentarza do następnej przecznicy za ul. Wesołą i z powrotem do ul. Grunwaldzkiej i zabudowao byłej jednostki wojskowej (ryc. 3). W jego granicach występuje charakterystyczna, zwarta zabudowa barakowa, która stanowi punkt centralny osiedla. Stan techniczny tych budynków oraz ich sytuacja własnościowa są zróżnicowane. Częśd została wykupiona przez osoby prywatne i w większości przeszły one 15

16 proces adaptacji oraz remontu. W zasobie należącym do miasta większośd lokali ma niezadowalający stan techniczny i jest intensywnie eksploatowana przez najemców, co dodatkowo pogarsza ich kondycję. Dwie duże działki w centralnej części osiedla zajęte są pod zabudowania zajezdni autobusowej oraz obiekty usługowe, produkcyjne i składowomagazynowe teren po byłej winiarni (obecnie dzierżawione w większości przez przedsiębiorstwo Posti). KWARTAŁ III Ryc. 3. Zakres przestrzenny kwartału III wyodrębnionego w strukturze przestrzennej osiedla Grunwaldzkiego Źródło: opracowanie własne, zdjęcie fotometryczne: google.maps.com. 4) 1. Kwartał IV wyznaczono na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Wrzesioskiej (ryc. 1 Szczegółowy stan jej zagospodarowania oraz charakterystyka zabudowy zawarte zostały w dwóch dokumentach: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Wrzesioskiej w Gnieźnie oraz w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata

17 KWARTAŁ IV Ryc. 4. Zakres przestrzenny kwartału IV wyodrębnionego w strukturze przestrzennej osiedla Grunwaldzkiego Źródło: opracowanie własne, zdjęcie fotometryczne: google.maps.com. Ostatni kwartał V obejmował teren stadionu i drogę wokół stadionu do ul. Konopnickiej z tyłu oraz teren cmentarza przy ul. Witkowskiej (ryc. 5). KWARTAŁ V Ryc. 5. Zakres przestrzenny kwartału V wyodrębnionego w strukturze przestrzennej osiedla Grunwaldzkiego Źródło: opracowanie własne, zdjęcie fotometryczne: google.maps.com. 17

18 Kierunki działao wynikające z badao terenowych W efekcie badao terenowych i przeprowadzonej inwentaryzacji objętego Programem rewitalizacji obszaru osiedla Grunwaldzkiego dokonano zestawienia najważniejszych obszarów interwencji. Wyróżniono dwa podstawowe kierunki działao: inwestycyjno-modernizacyjny oraz aktywizacyjno-włączeniowy. Działania charakterze inwestycyjno-modernizacyjnym zaprezentowano w układzie kwartałów, natomiast działania aktywizacyjno-włączeniowe przedstawiono dla całości objętego opracowaniem terenu. Pierwsza grupa działao odnosi się do zdiagnozowanych braków w zakresie infrastruktury, przestrzeni publicznej, architektury i zagospodarowania przestrzennego. Druga obejmuje swoim zasięgiem działania o charakterze społecznym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Większośd propozycji opiera się na obiektywnych przesłankach wynikających bezpośrednio z badao terenowych i badania opinii społecznej na terenie osiedla. Dodatkowo w tej części opracowania zamieszczono propozycje działao, które w opinii autorów, mogłyby przyczynid się do eliminacji innych, niezdiagnozowanych w badaniach problemów, a prawdopodobnie występujących na tym obszarze (np. wykluczenie konkretnych grup społecznych, rosnący udział osób starszych w populacji osiedla, izolacja osiedla w przestrzeni społecznej miasta, itp.). Poniższe zestawienie ma charakter maksymalny, to jest zawiera bardzo szerokie spektrum propozycji, które w dalszej części opracowania zostają poddane weryfikacji i konfrontacji z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych. Dla każdej z grup działao przedstawiono zestawienie potencjalnych korzyści i barier, jakie mogą wiązad się z ich ewentualną realizacją (tab. 1-6). Proponowane działania inwestycyjno-modernizacyjne na terenie osiedla Grunwaldzkiego Kwartał I (ogródki działkowe i ul. Witkowska) Stan obecny i wnioski wynikające z diagnozy: Obszar niezagospodarowany po byłych ogrodach działkowych ROD, teren o dużym potencjale, określony w studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako teren: ZD ogrody działkowe, UMU (wzdłuż ul Witkowskiej) ciągi usługowe na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, P przychodnia i S szkoła podstawowa częściowo także Z lokalny łącznik ekologiczny oraz P teren zabudowy przemysłowej. Wnioski z analizy terenowej: brak wystarczającego zagospodarowania przestrzeni publicznej w sąsiedztwie bloków przy ul. Witkowskiej, brak terenu rekreacyjnowypoczynkowego, ubytki w chodniku w ul. Witkowskiej, niezagospodarowanie terenu ROD. Potrzeby zgłaszane podczas badania społecznego: brak palcu zabaw w sąsiedztwie bloków mieszkalnych, niezagospodarowany teren ROD. Propozycje działao inwestycyjno-modernizacyjnych: 18

19 Przed blokami na ul. Witkowskiej utworzenie zadbanego kwietnika, piaskownicy, ławek. Urządzenie placu zabaw dla dzieci, sąsiadującego z zabudową jednorodzinną przy ul. Witkowskiej, jako częśd placu siłownia na świeżym powietrzu z urządzeniami sportoworekreacyjnymi. Ujednolicenie chodnika na ul. Witkowskiej a także wymiana nawierzchni jezdni na ul. Konopnickiej. Utworzenie rozległego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie byłego ROD przy ul. Konopnickiej. Od strony ul. Konopnickiej ścieżka rowerowa wraz z alejkami dla pieszych, prowadząca do parku rozciągającego się do ul. 17 Dywizji Piechoty. W parku postulowana niewielka ilośd drzew i przeważająca zieleo niska w celu zachowania bezpieczeostwa. Zadbany trawnik, miejsca na piknik, asfaltowe alejki i możliwe miejsca na betonowe grille. Wykorzystanie obecnego stawku i powiększenie go. Utworzenie Centrum Kultury Osiedla Grunwaldzkiego z możliwością organizacji wydarzeo kulturalnych, kursów doszkalających i kształcących, zajęd pozalekcyjnych dla dzieci, itp. Postulowany ponadosiedlowy zasięg działalności obiektu, w celu zwiększenia poziomu integracji mieszkaoców osiedla z tkanką społeczną miasta oraz podniesienia poziomu konkurencyjności przedstawianej oferty. Tabela 1. Korzyści i bariery realizacji działao inwestycyjno-modernizacyjnych w kwartale I Korzyści Bariery Poprawa ładu przestrzennego terenów Wysokie koszty realizacji działao objętych działaniami inwestycyjnymi inwestycyjnych Podniesienie standardu przestrzeni Trudności w stworzeniu atrakcyjnej i osiedla Grunwaldzkiego i poprawa wyczerpującej potrzeby funkcjonalne i wizerunku osiedla społeczne koncepcji zagospodarowania Możliwośd integracji przestrzeni i przestrzeni rekreacyjnej społeczności osiedla z sąsiednimi Koszty związane z utrzymaniem terenu i obszarami miasta powstałych obiektów oraz eksploatacją urządzeo Koniecznośd zapewnienia bezpieczeostwa na zagospodarowanym terenie Koszty związane z powstaniem i funkcjonowaniem ośrodka kultury Źródło: opracowanie własne. Kwartał II (rejon ul. Cymsa) Stan obecny i wnioski wynikające z diagnozy: Teren zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej, z blokami mieszkalnymi i zabudową barakową, określony w studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako teren MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Aktualnie na tym obszarze prowadzone są działania inwestycyjne związane z wyburzeniem wskazanych budynków barakowych i zastąpieniem ich zabudową wielorodzinną w toku. 19

20 Wnioski z analizy terenowej: braki w zakresie infrastruktury komunikacyjnej zły stan chodników wzdłuż ul. Cymsa, brak widocznych pasów na jezdni, zły stan podwórek i terenów w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Cymsa i Wrzesioskiej, teren niezorganizowanej zieleni w sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Potrzeby zgłaszane podczas badania społecznego: dalsze działania z zakresu likwidacji zabudowy barakowej i stopniowe zastępowanie jej zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Propozycje działao inwestycyjno-modernizacyjnych: Poprawa stanu podwórek przy blokach przy ulicach Cymsa i Wrzesioskie (z jednej strony każdego z bloków znajduje się plac służący mieszkaocom jako parking, występuje zatem potrzeba wyrównania nawierzchni i zorganizowania prawdziwego parkingu w tym miejscu). Zagospodarowanie teren zieleni w sąsiedztwie bloków przy ul. Cymsa uporządkowanie terenu, doświetlenie, umieszczenie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Remont chodników wzdłuż ul. Cymsa, odmalowanie przejśd dla pieszych w ciągu jezdni. Tabela 2. Korzyści i bariery realizacji działao inwestycyjno-modernizacyjnych w kwartale II Korzyści Bariery Uporządkowanie sytuacji zabudowy Wprowadzenie nowej tkanki społecznej mieszkaniowej wielorodzinnej, docelowo na teren osiedla, trudności w integracji z znaczące podniesienie atrakcyjności innymi mieszkaocami, w szczególności z lokalizacji mieszkaocami zabudowy barakowej Poprawa stanu zagospodarowania okolicy pozostającej w kwartale II (podniesienie poziomu ładu, estetyki i Wysokie koszty realizacji działao komfortu użytkowania) inwestycyjnych Podniesienie poziomu bezpieczeostwa Koszty z tytułu zagospodarowania Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni przestrzeni publicznej i jej utrzymania publicznej w analizowanym kwartale, podniesienie liczby jej celowych użytkowników Integracja społeczna Źródło: opracowanie własne. Kwartał III (Tajwan) Stan obecny i wnioski wynikające z diagnozy: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w postaci zespołu baraków, określony w studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako teren MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej i MW zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej z obecnością KZ ulicy zbiorczej a także teren zajezdni autobusowej MPK i terenów magazynowych. Wnioski z analizy terenowej: braki w zakresie infrastruktury komunikacyjnej nieutwardzona nawierzchnia dróg, brak chodników, braki w oświetleniu poszczególnych ulic, brak przejśd dla pieszych 20

21 Potrzeby zgłaszane podczas badania społecznego: działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, uregulowanie sytuacji własnościowej baraków, urządzenie ośrodka kultury, zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zagospodarowanie nieużytków, wytyczenie ścieżek rowerowych. Propozycje działao inwestycyjno-modernizacyjnych: Szerokie działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej (wybudowanie sieci rozdzielczej, utwardzenie nawierzchni dróg, wprowadzenie ciągów pieszych, bądź pieszo-jezdni w zależności od przyjętej koncepcji i założeo studium wykonalności) oraz działania modernizacyjne z tego zakresu (uzupełnienie braków w oświetleniu, remonty nawierzchni drogowej i istniejących chodników). Koniecznośd zwrócenia szczególnej uwagi na przejścia dla pieszych, szczególnie w okolicy szkoły, przedszkola, terenu placu zabaw, boisk sportowych. Wytyczenie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Grunwaldzka, Witkowska, 17 Dywizji Piechoty Zagospodarowanie niewykorzystywanych terenów, głównie poprzez dokonanie nasadzeo zieleni, wprowadzenie małej architektury. Zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie osiedla. Remont budynku poczty przy ul. Kruczej, dostosowanie go do potrzeb szerokiego grona użytkowników (rada osiedla, świetlica, biblioteka) Zagospodarowanie terenu wzdłuż ogrodzenia zajezdni MPK wysianie trawników, zieleo niska, odnowienie ewentualnych ubytków w ogrodzeniu Zagospodarowanie trenu miedzy między cmentarzem a barakami, utworzenie chodników do wejśd do cmentarza Systemowe rozwiązanie sytuacji obiektów barakowych na Tajwanie Tabela 3. Korzyści i bariery realizacji działao inwestycyjno-modernizacyjnych w kwartale III Korzyści Bariery Uporządkowanie terenu osiedla, Koszty związane z realizacją wydatków przyczyniające się do zwiększenia jego inwestycyjnych atrakcyjności i podniesienia wartości Koszty działao modernizacyjnych oraz nieruchomości koszty związane z urządzeniem i Podniesienie poziomu bezpieczeostwa na utrzymaniem zieleni na terenie osiedla osiedlu Brak ostatecznej, społecznie Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni akceptowalnej i popartej realnym publicznej w analizowanym kwartale, montażem finansowym koncepcji podniesienie liczby jej celowych rozwiązania sytuacji obiektów użytkowników barakowych Integracja społeczna Źródło: opracowanie własne. 21

22 Kwartał IV (obszary pokoszarowe) Stan obecny i wnioski wynikające z diagnozy: Teren po byłych koszarach wojskowych, zagospodarowany jednolitą zabudową z początków XX wieku, wykorzystywany na działalnośd edukacyjną oraz usługową, określony w studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako teren MU zabudowy mieszkaniowo-usługowej Wnioski z analizy terenowej: nieczytelny system komunikacyjny na terenie kwartału, ubytki w nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych, ubytki w oświetleniu, nieefektywne wykorzystanie powierzchni niektórych budynków, duże zróżnicowanie funkcjonalne Potrzeby zgłaszane podczas badania społecznego: utworzenie na przedmiotowym terenie gimnazjum jako element uzupełniający bazę edukacyjną tej części miasta. Propozycje działao inwestycyjno-modernizacyjnych: Szczegółowe wyznaczenie dróg, połączone z naprawą nawierzchni, dodaniem chodników i polepszeniem oświetlenia Rozbudowa parkingów Zagospodarowanie terenów nieużytkowanych Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej Urządzenie placówki edukacyjnej gimnazjum, poparte wcześniejszą analizą demograficzno-ekonomiczną Tabela 4. Korzyści i bariery realizacji działao inwestycyjno-modernizacyjnych w kwartale IV Korzyści Bariery Zwiększenie spektrum funkcji na Koszty działao inwestycyjnych i przedmiotowym terenie modernizacyjnych Podniesienie atrakcyjności przestrzeni, Ograniczenia i regulacje wynikające z poprawa poczucia bezpieczeostwa jej historycznego ukształtowania zabudowy użytkowników oraz zapisów mpzp Włączenie przestrzeni koszar w tkankę osiedla, integracja funkcjonalna i przestrzenna Podniesienie efektywności użytkowania obiektów Źródło: opracowanie własne. Kwartał V (Stadion i rejon cmentarza) Stan obecny i wnioski wynikające z diagnozy: Teren obiektu sportowego wraz z hotelem (stadion żużlowy) oraz teren cmentarza, określone w studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako teren UZE zabudowa usługowa na terenach o przewadze zieleni z hotelem i obiektem sportowym oraz ZC teren cmentarza. 22

23 Wnioski z analizy terenowej: niezagospodarowane tereny wokół stadionu, ograniczona powierzchnia zatoki parkingowej przed stadionem, zły stan ogrodzenia, optymalizacja systemu parkowania uczestników podczas organizacji imprez masowych na terenie stadionu Potrzeby zgłaszane podczas badania społecznego: usprawnienie dostępu na teren stadionu podczas imprez masowych (montaż dodatkowych bramek, biletomatów), odnowienie ogrodzenia i utworzenie nawierzchni chodników na uliczkach cmentarza Propozycje działao inwestycyjno-modernizacyjnych: Utworzenie dodatkowego parkingu w okolicy stadionu z możliwością multifunkcyjnego wykorzystania (na terenie wzdłuż ul. Wrzesioskiej lub z tyłu stadionu) Remont ogrodzenia wokół stadionu, modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych Opracowanie systemu wpuszczania uczestników imprez masowych (osobne wejścia na poszczególne sektory, biletomaty, itp.) Remont ogrodzenia wokół cmentarza, wyłożenie głównych alejek kostką brukową Lokalizacja przystanku kolejki wąskotorowej na terenie z tyłu stadionu Tabela 5. Korzyści i bariery realizacji działao inwestycyjno-modernizacyjnych w kwartale V Korzyści Bariery Polepszenie dostępności stadionu i Koszty związane z działaniami optymalizacja jego wykorzystania modernizacyjnymi i inwestycyjnymi Rozwiązanie kwestii parkowania podczas organizacji imprez masowych, poprawa komfortu życia i bezpieczeostwa mieszkaoców okolicznych osiedli Podniesienie poziomu bezpieczeostwa na terenie cmentarza Źródło: opracowanie własne. Proponowane działania aktywizacyjno-włączeniowe na terenie osiedla Grunwaldzkiego Stan obecny i wnioski wynikające z diagnozy: Wnioski z analizy terenowej: niski poziom integracji społecznej między trzema częściami osiedla okolicami ul. Witkowskiej, Cymsa oraz Tajwanem, duże różnice w tkance społecznej osiedla, niskie zainteresowanie mieszkaoców kierowaną do nich ofertą, zróżnicowane potrzeby związane ze zróżnicowaną strukturą wiekową mieszkaoców (dzieci, młodzież, osoby starsze), trudności w jasnym sprecyzowaniu potrzeb w zakresie oferty kulturalnej przez mieszkaoców osiedla, brak ośrodka integrującego społecznośd osiedlową, brak oddolnych imprez o charakterze lokalnym, brak lokalnych liderów, poczucie wykluczenia i wyłączenia mieszkaoców osiedla w porównaniu z innymi rejonami miasta. 23

24 Potrzeby zgłaszane podczas badania społecznego: utworzenie ośrodka kultury, świetlicy dla dzieci, zwiększenie liczby i podniesienie jakości istniejącej przestrzeni publicznej na terenie osiedla, zagospodarowanie dla potrzeb lokalnej społeczności terenów ROD, organizacja imprez o charakterze lokalnym pikników, itp. Propozycje działao aktywizacyjno-włączeniowych: Stworzenie kompleksowej analizy potrzeb mieszkaoców i zestawienie ich ze strategicznymi kierunkami aktywizacji społecznej i oferty kulturalnej miasta, zbadanie możliwości realizacji najważniejszych postulatów przede wszystkim stworzenia ośrodka kultury (o postulowanym ponadosiedlowym zakresie, zasadne rozważnie specjalizacji poszczególnych placówek kulturalnych na terenie miasta). Stworzenie zróżnicowanej oferty z zakresu edukacji, promocji kultury i włączenia społecznego przy współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami: szkołą podstawową, radą osiedla, świetlicą środowiskową, klubem sportowym, filą biblioteki, klubem seniora, itp. Szczególnie istotne w tym zakresie byłoby określenie grup docelowych i zbadanie popytu na profilowaną ofertę. Powołanie funkcji animatora procesu rewitalizacji osiedla, odpowiedzialnego za integrację i inkluzję społeczną mieszkaoców (realizacja warsztatów, organizacja pikników rodzinnych, imienin ulicy, innych osiedlowych inicjatyw jak sadzenie zieleni, porządkowanie przestrzeni publicznej, wycieczki z przewodnikiem) w celu uspołecznienia procesu i osiągnięcia przewidzianych Programem efektów społecznych. Włączenie mieszkaoców w proces przejęcia odpowiedzialności nad przestrzenią wspólną osiedla powołanie straży sąsiedzkiej, monitoring sąsiedzki. W przypadku realizacji programu prac społecznych zaangażowanie mieszkaoców osiedla objętych programem do prac na jego terenie. Stworzenie preferencyjnych warunków i mikrozachęt dla lokalizacji działalności usługowej i gastronomicznej na terenie osiedla. Organizacja imprez o charakterze ponadosiedlowym promujących lokalną specyfikę i historię, mających na celu zmianę wizerunku osiedla oraz integrację jego mieszkaoców ze społecznością miasta. Wyodrębnienie w strukturze przestrzennej osiedla obszaru o administracyjnej nazwie Tajwan, jako uznanie jego odrębności i wewnętrznej spójności. Tabela 6. Korzyści i bariery realizacji działao aktywizacyjno-włączeniowych na terenie osiedla Grunwaldzkiego Korzyści Bariery Możliwośd wykorzystania społeczności lokalnej w organizacji procesu rewitalizacji Podniesienie poziomu włączenia społecznego i integracji mieszkaoców Podniesienie poziomu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne 24 Odsunięcie efektów podjętych działao w czasie i ich ograniczona skala oddziaływania Koszty związane z podejmowanymi działaniami, w tym przede wszystkim koniecznośd zapewnienia ciągłego finansowania procesu (jakkolwiek w

25 jakim jest przestrzeo osiedla Kształtowanie postaw obywatelskich i budowanie kapitału społecznego Integracja społeczności osiedla z mieszkaocami miasta Zmiana wizerunku osiedla w oczach jego mieszkaoców i mieszkaoców miasta Źródło: opracowanie własne. porównaniu z działaniami inwestycyjnymi ich skala jest zdecydowanie ograniczona) Znalezienie skutecznej formuły dotarcia do mieszkaoców i włączenia ich w planowane działania Całokształt wskazanych wyżej propozycji i kierunków działao nie jest zbiorem pełnym i wyczerpującym. Podstawą jego stworzenia, oprócz przesłanek wynikających z badao terenowych i zgłoszonych na ich etapie oczekiwao mieszkaoców, była najlepsza dostępna wiedza autorów opracowania oraz wzorcowe praktyki w zakresie realizacji procesów rewitalizacyjnych wdrażanych w kraju i na świecie. Ostateczny kształt poszczególnych działao, ich zakres i skala powinny byd poprzedzone szczegółową analizą wskaźnikową i studium wykonalności. Niezbędne jest również zabezpieczenie ciągłości działao i ich spójności tak, aby planowane na skutek ich realizacji efekty mogły zostad osiągnięte. Ważny jest również związek między działaniami o charakterze inwestycyjnym i społecznym. Włączenie mieszkaoców w proces rewitalizacji jest warunkiem niezbędnym jego powodzenia Społeczny portret rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego wyniki konsultacji społecznych w MOK w Gnieźnie (dzieo I) W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2014 r. zrealizowano dwuetapowe warsztaty poświęcone wypracowaniu społecznej mapy (koncepcji) osiedla Grunwaldzkiego. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach prac nad Programem Rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata Działania zaplanowano i zrealizowano przy aktywnym i wiodącym udziale mieszkaoców przedmiotowego osiedla. Spotkania poprzedzono, odpowiednio wcześniej, działaniami informacyjnymi o ich miejscu i czasie oraz przedmiocie. Warsztaty poprowadził dr Sławomir Palicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a nad aspektami technicznymi czuwał Pan kierownik mgr Krzysztof Gała z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. W pierwszym dniu na warsztaty przybyło sześciu mieszkaoców osiedla Grunwaldzkiego. Sławomir Palicki przybliżył podstawy wiedzy teoretycznej dotyczące procesów rewitalizacyjnych, zaprezentował przykład projektu rewitalizacji przestrzeni miejskiej Wiednia, omówił wyniki badao z pierwszego etapu prac zespołu autorskiego (A. Bernaciak, S. Palicki) diagnozy sytuacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie (ryc. 6). 25

26 Ryc. 6. Konsultacje społeczne (dzieo I) prezentacja wyników diagnozy osiedla Grunwaldzkiego Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Podjęto również moderowaną dyskusję na temat zagospodarowania przestrzeni publicznej w procesach rewitalizacji miast. Grupa poddawana była trudnym dwiczeniom, które wymagały sporej dozy wyobraźni i kompetencji społecznych. Uczestnicy dyskusji stwierdzili m.in. że samorządowcy i inwestorzy nie powinni byd konkurentami ani przeciwnikami wobec społeczności lokalnej w grze o rewitalizację przestrzeni miejskiej, ale raczej byli postrzegani jako współtwórcy. Grupę dyskusyjną zapytano o preferencje w zakresie współtworzenia koncepcji rewitalizacji przestrzeni miejskiej, o charakter współdziałania, sposoby, przejawy, drogi aktywnego budowania wizji rewitalizacji. Co znamienne, dyskutanci wskazali, że woleliby wybierad jeden z kilku zaproponowanych gotowych pomysłów, aniżeli opracowywad swoją koncepcję od podstaw. Dało się wyczud obawę przed twórczym działaniem związaną z brakiem profesjonalnej wiedzy oraz lękiem powodowany możliwością popełnienia błędów. Można wnioskowad, że zaproszona grupa społeczna rozumie wagę sytuacji, faktyczny, a nie tylko postulatywny wpływ i znaczenie twórczego wyrażania własnego zdania. Dośd stanowczo odrzucono teoretyczną propozycję rozpisania referendum związanego z podejmowaniem decyzji społecznej o kształcie rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego. Grupa wyrażała rozczarowanie związane z niską frekwencją na spotkaniu, ale jednocześnie obawę przed odpowiedzialnością za poczynione na spotkaniu ustalenia (wyartykułowane zostały zdania typu: Przecież my się mamy tu wypowiadad za wszystkich, a co będzie jak się innym nie spodoba to, co tu ustalimy? ) W związku z zaistniałą sytuacją podczas moderowanego panelu dyskusyjnego pojawiła się kwestia możliwie efektywnych sposobów aktywizacji lokalnej społeczności na tego rodzaju spotkaniach konsultacyjnych, pobudzenie do aktywności oddolnej. 26

27 Zaproponowano następujące działania aktywizujące mieszkaoców i poproszono dyskutantów o wybór 2-3 najbardziej skutecznych, ich zdaniem, sposobów postępowania: Działanie A: otwarte spotkania z mieszkaocami; Działanie B: spotkania z wybranymi grupami mieszkaoców; Działanie C: bezpośrednie kontakty władz z mieszkaocami, np. poprzez spacery prezydenta po mieście; Działanie D: kontakty pośrednie poprzez radnych; Działanie E: spotkania z reprezentatywnymi grupami ; Działanie F: wspólne prace z mieszkaocami nad planami i projektami; Działanie G: spotkania z potencjalnymi inwestorami; Działanie H: referendum wśród zainteresowanych mieszkaoców lub badania opinii mieszkaoców; Działanie I: mediacja za pośrednictwem zewnętrznych autorytetów (jako autorów ekspertyz); Działanie J: odwołanie się do autorytetu władzy politycznej. Za najbardziej pożądane grupa wskazała działania C i F. Mieszkaocy osiedla Grunwaldzkiego doceniają zatem najsilniej bezpośredni kontakt z władzą oraz swoją twórczą rolę w tworzeniu planów i projektów rewitalizacji. Były to spostrzeżenia, których w zasadzie należało się spodziewad, które były spójne z rzeczywistością, bowiem obecnośd dyskutantów w gruncie rzeczy była efektem zainteresowania władzy procesem realnych konsultacji społecznych w kwestii kierunków przemian na osiedlu Grunwaldzkim (pokłosie spotkania Prezydenta Miasta Gniezna i kluczowych pracowników Urzędu Miejskiego, które miało miejsce 13 czerwca 2014 roku), a jednocześnie przejawem zainteresowania takim właśnie typem działania jak współtworzenie programów rozwojowych dla swojego osiedla. Po zamknięciu dyskusji rozpoczęła się właściwa częśd warsztatów, tj. gra przestrzenna, którą w moderowany przez S. Palickiego sposób, ale merytorycznie całkowicie samodzielnie, zrealizowali przybyli goście. Mieszkaocy zostali poinformowani o zasadach i celu aktywnego udziału w grze o przestrzeo. Chodziło o wspólne zarysowanie społecznej wizji przeznaczenia i funkcji poszczególnych fragmentów analizowanego dla potrzeb programu rewitalizacji terenu osiedla Grunwaldzkiego przy interakcyjnym, bieżącym nanoszeniu propozycji grupy dyskusyjnej na mapę osiedla. W pierwszym dniu w grze uczestniczyło pięcioro mieszkaoców (jedna z pao opuściła salę przed rozpoczęciem gry). 27

28 Ryc. 7. Arkusz mapy osiedla Grunwaldzkiego z naniesionymi propozycjami z konsultacji społecznych (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Grę realizowano przy wykorzystaniu wielkoformatowego arkusza mapy osiedla Grunwaldzkiego, przy czym mieszkaocy mieli za zadanie wspólnie ustalid i nanieśd zapisy z tych ustaleo na kolorowych, samoprzylepnych kartkach, wprost na mapie (ryc. 7) 2. Pierwszym i najważniejszym wątkiem, na który pojawił się podczas tego elementu spotkania, była kwestia wykupu mieszkao przez lokatorów. Pojawiały się głosy o nierównym, niesprawiedliwym ich traktowaniu przez Władze miasta, o celowym blokowaniu działao w zakresie wykupu lokali etc. Wydaje się, że jest to kwestia, która ma istotne znaczenie dla określonej grupy mieszkaoców, z terenu zabudowy barakowej na Tajwanie, niemniej nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Można tu jedynie nadmienid, że z punktu widzenia odczud społecznych zagadnienie jest kluczowe i wymaga stworzenia osobnego programu działania, popartego zdaniem autorów niniejszego opracowania przemyślaną, aktywną polityką informacyjną i kilkuetapowymi konsultacjami społecznymi 3. 2 W dalszej części zaprezentowano materiał zdjęciowy (ryc. 2-9), stosownie opisany, a na koocu niniejszego podrozdziału zestawiono syntetycznie ustalenia z pierwszego dnia konsultacji. Należy tu dodad, że w pierwszym dniu powstał niezależny, odrębny plan (wariant) rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego, a w drugim dniu opracowano nową jego wersję, w szerszym składzie uczestników i przynajmniej w zamyśle pomysłodawców gry abstrahując od koncepcji z dnia pierwszego. 3 Podejmowano w trakcie konsultacji społecznych próby wytłumaczenia, a może nawet brutalnego zderzenia z rzeczywistością i pokazania, że pozyskanie prawa własności nieruchomości lokalowej oznacza szereg obowiązków, które kreują niemałe wydatki związane z inwestycjami odtworzeniowymi we wspólnotach mieszkaniowych w obrębie nieruchomości wspólnej. Nie wydaje się, żeby ta argumentacja w pełni trafiała do uczestników debaty, niemniej wywoływała w nich duże zdziwienie, graniczące z dezorientacją. Mieszkaocy traktują potencjalne wykupy lokali jako panaceum na wszystkie problemy. Taki stan ich wiedzy i przekonao jest iluzoryczny wobec rzeczywistości. Jest to zatem z pewnością bardzo istotny problem świadomościowy, z którym 28

29 Komentując pracę zespołu w pierwszym dniu konsultacji, trzeba powiedzied o interesującym mechanizmie stopniowego pokonywania niepewności przy tworzeniu własnej wizji zagospodarowania osiedla. Mieszkaocy potrzebowali kilkakrotnych wyjaśnieo i zapewnieo, że fakt stworzenia przez nich jakichkolwiek propozycji nie oznacza automatycznego wdrożenia takiej koncepcji w życie, a jedynie wartościowy materiał do dalszej dyskusji. W miarę oswajania się z charakterem pracy zespołowej, grupa nabierała tempa i śmiałości, dyskutując otwarcie i ustalając razem nowy obraz osiedla Grunwaldzkiego, nierzadko radykalnie zmieniony w stosunku do punktu wyjścia, czyli stanu obecnego (ryc. 8-14). Ryc. 8. Os. Grunwaldzkie od strony terenów pokoszarowych propozycja budowy gimnazjum (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. W odniesieniu do terenu byłych koszar przy ul. Wrzesioskiej zajmowanego w większości przez PWSZ w Gnieźnie stworzono propozycję zlokalizowania gimnazjum (ryc. 9 prostokąt opatrzony opisem na zielonej kartce). Władze Miasta Gniezna będą musiały się zmierzyd. W ocenie autorów może to byd program komplementarny wobec programu rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego i mógłby on wywoład znaczące efekty synergii podczas wdrażania zasadniczej koncepcji rewitalizacji dyskutowanego obszaru. 29

30 Ryc. 9. Tajwan propozycja zmian przestrzennych (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Dla obszaru Tajwanu zaproponowano m.in. trzyetapowe wyburzenie wszystkich baraków, zastąpienie ich docelowo budownictwem deweloperskim, 3-5-kondygnacyjym, ze sferą usług i handlu w parterze oraz parkingami podziemnymi (ryc. 9 i 12). Parkingi przewidziano również w sąsiedztwie kościoła (ryc. 10). Podkreślano koniecznośd kompleksowej przebudowy infrastruktury kanalizacyjnej. Postulowano wybudowanie drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Witkowską (ryc. 11 rama komunikacyjna). Nie sformułowano żadnych pomysłów w zakresie obiektu Posti i starej winiarni, będącej własnością prywatnego inwestora, który miał w zamyśle budowę 5-kondygnacyjnych obiektów mieszkalnych. 30

31 Ryc.10. Propozycja utworzenia parkingów w sąsiedztwie kościoła na os. Grunwaldzkim (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Ryc. 11. Włączenie ul. Armii Krajowej w ramę komunikacyjną do ul. Witkowskiej (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. 31

32 Ryc. 12. Fragment Tajwanu propozycje zmian przestrzennych (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Ryc. 13. Fragment os. Grunwaldzkiego z obszarem ul. Cymsa propozycje zmian przestrzennych (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Na ul. Cymsa i terenie bezpośrednio do niej przyległym zaproponowano wyburzenie baraków i zastąpienie ich 4-kondygnacyjną zabudową deweloperską oraz utworzenie 32

33 dodatkowego boiska przy szkole podstawowej nr 8 (w miejscu, gdzie obecnie znajduje się jednokierunkowa uliczka z dojazdem do bramy szkoły). Ryc. 14. Fragment os. Grunwaldzkiego z obszarem ogrodów działkowych ROD propozycje zmian przestrzennych (dzieo I) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. W rejonie ogródków ROD zaprojektowano park ze stawem (w części podmokłej), wraz z utworzeniem domu kultury. Taki kompleks miałby tworzyd ponadlokalny, pozytywny biegun przyciągania ludności do przestrzeni publicznej o wysokiej jakości walorach przyrodniczych, rekreacyjnych, estetycznych i kulturalnych. Reasumując, do najistotniejszych ustaleo, będących finalnym efektem pracy zespołu, należy zaliczyd: 3-etapowy plan wyburzenia wszystkich baraków z terenu Tajwanu, zastąpienie ich zabudową deweloperską, maksymalnie 5-kondygnacyjną (ze sferą usług w parterze i parkingami podziemnymi), uwzględnienie konieczności doskonalenia infrastruktury technicznej (kanalizacja, oświetlenie uliczne, chodniki), zwłaszcza na terenie Tajwanu, włączenie ul. Armii Krajowej do ramy komunikacyjnej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych w okolicy kościoła na Tajwanie, wyburzenie (do kooca) baraków przy ul. Cymsa i zastąpienie ich budownictwem deweloperskim 4-kondygnacyjnym, wyburzenie dwóch baraków w okolicy szkoły podstawowej nr 8 i zastąpienie ich boiskiem szkolnym, utworzenie gimnazjum w okolicy terenów pokoszarowych, 33

34 przygotowanie stawu na terenie podmokłym, sąsiadującym ze stadionem żużlowym, założenie parku z alejami spacerowymi, placem zabaw oraz budowa w jego obrębie domu kultury (działania te były wskazane na terenie ogrodów typu ROD, w sąsiedztwie stadionu żużlowego). Warto podkreślid, że w toku całej dyskusji w dniu pierwszym silnie eksponowano potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej (przede wszystkim kanalizacja, w drugim rzędzie oświetlenie uliczne i chodniki, utwardzenie dróg) Społeczny portret rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego wyniki konsultacji społecznych w MOK w Gnieźnie (dzieo II) W drugim dniu na konsultacjach pojawiła się 12-osobowa reprezentacja społeczności lokalnej osiedla Grunwaldzkiego (ryc. 15). Liczniejsza grupa nie ustrzegła się efektu rozbijania na podgrupy dyskusyjne, dwie osoby podejmowały próby wykreowania siebie jako liderów debaty. Znamienne, że osoby te pozostawały ze sobą w permanentnym konflikcie, co wymagało ciągłego utrzymywania dyscypliny dyskusji, tonowania wybuchów agresji prośbami i uwagami o merytorycznym, a nie emocjonalnym ukierunkowaniu argumentacji. Ryc. 15. Konsultacje społeczne (dzieo II) wprowadzenie do zasad gry przestrzennej Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Mieszkaocy od początku spotkania podejmowali próby storpedowania porządku działao ciągłymi komentarzami na temat możliwości wykupu mieszkao komunalnych w barakach na Tajwanie lub braku takich możliwości. Moderator przywracał porządek, odwołując się do 34

35 zasad spotkania i reguł gry przestrzennej 4. Drugi dzieo obnażył wiele niespójności i konfliktów w postrzeganiu społecznej wizji osiedla Grunwaldzkiego. Było to szczególnie wartościowe z punktu widzenia rekonstrukcji mechanizmów i zależności społecznych, jakie rządzą przy tego typu projekcie. Silnie zarysowały się podziały społeczne, w jednorodnej wydawałoby się grupie podkreślano polaryzację ( my i oni ), zazwyczaj linią demarkacyjną był tytuł prawny do użytkowania lokali mieszkalnych (właściciele prywatni i najemcy kwaterunkowi). Podobnie, jednoznacznie i co najmniej z niechęcią wypowiadano się o grupie anonimowych alkoholików, którzy zdaniem dyskutantów zniszczyli sferę kultury na osiedlu Grunwaldzkim, zajmując pomieszczenia w budynku poczty przy ul. Kruczej. W ten sposób wyparli oni osiedlowy ośrodek kultury, który wcześniej funkcjonował w tych pomieszczeniach. Był to kolejny przejaw antagonizmów społecznych, które utrwalają się w postawach mieszkaoców badanego obszaru. Ostatecznie powstał drugi projekt społecznej mapy osiedla Grunwaldzkiego. Należy nadmienid, że przed przejściem do właściwej dyskusji nad funkcjami poszczególnych fragmentów analizowanej przestrzeni zaprezentowano wyniki prac z dnia pierwszego. Była to celowa prezentacja, mająca za zadanie pobudzid do kreatywnego myślenia, jednoczesnej oceny i wartościowania alternatywnych sposobów rozwiązania poszczególnych pomysłów zaproponowanych w dniu pierwszym. Zaprezentowane wyniki prac wywołały żywiołową reakcję osób, które na warsztatach pojawiły się po raz pierwszy. Otwarcie i burzliwie manifestowano niezgodę na wyburzenie baraków na Tajwanie. Zaproponowano przeprowadzenie ekspertyz technicznych ich walorów konstrukcyjnych a następnie modernizację, estetyzację, zunifikowanie detali architektonicznych. Nie wyrażono także zgody na wyburzenie dwóch baraków w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 8 (ryc ). 4 Co ciekawe, jedna z uczestniczek prac nad projektem powstałym w pierwszym dniu konsultacji zupełnie się od niego odcięła i w drugim dniu oznajmiła na forum, że to nie jest jej koncepcja i niczego takiego nie popiera ani nie popierała (!) 35

36 Ryc. 16. Konsultacje społeczne (dzieo II) rzut na stworzoną koncepcję zmian na osiedlu Grunwaldzkim Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Ryc. 17. Propozycje zmian na Tajwanie - konsultacje społeczne (dzieo II) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. 36

37 Ryc. 18. Zmiany na ul. Cymsa i w propozycja budowy gimnazjum z parkingiem (dzieo II) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Ryc. 19. Zmiany na ul. Cymsa i w sąsiedztwie stadionu żużlowego (dzieo II) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. 37

38 Ryc. 20. Zmiany w rejonie stadionu żużlowego i ogrodów działkowych ROD (dzieo II) Źródło: ze zbiorów własnych autorów. Resumując, powtórzono następujące propozycje z pierwszego dnia warsztatów: poprawa sieci infrastrukturalnych (powraca zagadnienie kanalizacji i oświetlenia oraz ciągów chodników), założenie gimnazjum (uzupełniająco zaproponowano parking w sąsiedztwie gimnazjum), wyburzenie baraków przy ul. Cymsa i budowa 4-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, stworzenie parku z alejami spacerowymi, placem zabaw, domem kultury (teren ogrodów działkowych ROD), założenie stawu na terenach podmokłych, stworzenie parkingów w okolicy kościoła na Tajwanie, włączenie ul. Armii Krajowej do ramy komunikacyjnej (połącznie z ul. Witkowską). Do nowych koncepcji trzeba zaliczyd: stworzenie parkingu w okolicy stadionu żużlowego (od ul. Wrzesioskiej), utrzymanie kolejki wąskotorowej wraz z koncepcją stworzenia jednego bądź dwóch przystanków w okolicy stadionu żużlowego i/lub parku ze stawem, który miałby powstad na obszarze ogrodów działkowych ROD, rozbiórkę budynku barakowego przedszkola zlokalizowanego na Tajwanie i zastąpienie go budynkiem murowanym 2-kondygnacyjnym. W nie do kooca sprecyzowany sposób częśd dyskutujących osób proponowała wyprowadzenie obiektu bazy gnieźnieoskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 38

39 z terenu Tajwanu, lecz propozycja ta nie znalazła się na ostatecznej mapie społecznej osiedla Grunwaldzkiego. Podobnie, pojawiła się koncepcja modernizacji hotelu Orzeł (sąsiedztwo stadionu żużlowego), ale stanęła pod znakiem zapytania. Warto podkreślid, że największe wzburzenie i początkowo twardą dezaprobatę w dyskutantach w drugim dniu konsultacji wywołała radykalna wizja wyburzenia wszystkich baraków na Tajwanie. W późniejszej fazie dyskusji w dniu drugim goście zmiękczyli swoje stanowisko, stwierdzili, że baraki na Tajwanie powinny pozostad, ale uznali, że zasadna byłaby ekspertyza techniczna oceniająca ich żywotnośd i możliwości dalszej eksploatacji. W gruncie rzeczy obie propozycje (z dnia I i dnia II) były jednak od siebie diametralnie odmienne. Panowała natomiast zasadniczo zgoda w zakresie wyburzenia baraków na ul. Cymsa. Dotychczasowe działania rozbiórkowe najwyraźniej zdołały przekonad mieszkaoców osiedla Grunwaldzkiego, że to właściwy kierunek przemian. Mieszkaocy wyrazili nadzieję na uwzględnienie ich propozycji w dalszych pracach nad założeniami Programu rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie. Zostali także dodatkowo poinformowani o możliwości wysyłania wniosków i uwag na specjalnie dla tego celu przygotowaną przez Urząd Miejski skrzynkę mailową Społeczny portret rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego wyniki internetowych konsultacji społecznych W celu przeprowadzenia możliwie dogodnych konsultacji społecznych (w zasadzie: e- konsultacji społecznych), założono dedykowaną procesom rewitalizacji skrzynkę mailową (adres: Informację o możliwości składania wniosków i spostrzeżeo w takiej formie zamieszczono na stronie internetowej oraz wywieszono stosowne ogłoszenia w sklepach i w gablotach informacyjnych na terenie osiedla Grunwaldzkiego (30 egzemplarzy ogłoszeo) (ryc. 21). Skrzynka mailowa działała w terminie r. Ryc. 21. Ogłoszenie o funkcjonowaniu skrzynki mailowej dla potrzeb konsultacji społecznych Źródło: materiały Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 39

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020

Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020 Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020 Gniezno, 2014 Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020 Gniezno, 2014 Autorzy opracowania: Dr

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Raport z badania ankietowego w ramach projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 1. Metodologia badania W dniach 03.10.2016.-28.10.2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

I Konsultacje społeczne

I Konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego część północna w Poznaniu I Konsultacje społeczne Poznań, 22 marca 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/571/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Górczyna część A w Poznaniu. 1. Obszar objęty

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto Projekt Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 oraz budżetu Państwa. Spotkanie konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r.

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r. PLAN SPOTKANIA POWITANIE PREZENTACJA PROGRAMU ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE PREZENTACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH NA GÓRNEJ CZĘŚĆ WARSZTATOWA PYTANIA I UWAGI ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE LISTA INWESTYCJI LOKALNYCH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy instrument rewitalizacji i rozwoju polskich miast UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

JESSICA. Nowy instrument rewitalizacji i rozwoju polskich miast UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA Nowy instrument rewitalizacji i rozwoju polskich miast 2011-11-17 Zachodniopomorska Agencja S.A. 17 letnie doświadczenie w aktywizacji gospodarczej, pomocy w działaniu MŚP oraz promocji regionu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE GÓRNA REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r.

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE GÓRNA REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r. PLAN SPOTKANIA POWITANIE PREZENTACJA PROGRAMU ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE PREZENTACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH NA GÓRNEJ CZĘŚĆ WARSZTATOWA PYTANIA I UWAGI ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE LISTA INWESTYCJI LOKALNYCH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Warsztaty

Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata dla Gminy Otmuchów. Warsztaty Konsultacje społeczne w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2022 dla Gminy Otmuchów Warsztaty Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Metodologia identyfikacji obszaru

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A.Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Śródmieście Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki I n f o r m a c j a Z a r z ą d u D z i e l n i c y B i a ł o ł ę k a m. s t. W a r s z a w y 1. Stan obecny osiedla Żerań. 2. Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2

Łódź, dnia r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2 Łódź, dnia 2016.09.04 r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2 Stanowisko mieszkańców Osiedla Nowosolna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic Plany mobilności miejskiej dla dzielnic II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dnia 2 marca 2015 r. inż. Tobiasz Nykamowicz Problemy układu komunikacyjnego osiedli mieszkaniowych (dzielnic) Problemy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu II konsultacje społeczne Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Zespół projektowy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt Gminy Kościelisko składa wniosek o wyznaczenie obszarów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu

Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba i Monika Komorowska, niezależna socjolog i architekt 14.12.2010 Co można

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo,

ANKIETA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ANKIETA informuję, iż Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i określenia na tej podstawie obszarów degradacji społecznej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A. Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny w perspektywie Poznania. dr Maciej Milewicz Kierownik Oddziału Dialogu Społecznego

Dialog Społeczny w perspektywie Poznania. dr Maciej Milewicz Kierownik Oddziału Dialogu Społecznego Dialog Społeczny w perspektywie Poznania dr Maciej Milewicz Kierownik Oddziału Dialogu Społecznego Czym jest Dialog Społeczny? Definicja klasyczna: - To całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu I konsultacje społeczne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu Poznań, 21 kwietnia 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Miejscowy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo