REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok szkolny 2014/15 (wersja uaktualniona ) PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań ( Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 767, z 1998 r. Nr 58, poz. 374 ). 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 125, poz. 1317, z późń. zm.) 4. Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2014/ Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r. Nr 13, poz. 125). 7. Statut Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie. 1

2 I. REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROWADZONA BĘDZIE DO NASTEPUJACYCH KLAS PIERWSZYCH DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM : Technikum Samochodowe Nr 3 (cykl nauczania 4 lata) trzy zawody Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (trzy oddziały) Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych trwa cztery lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych (m.in. najnowocześniejsza pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych), z wykorzystaniem własnych warsztatów szkolnych, bazy renomowanych serwisów samochodowych (zajęcia specjalistyczne i 4 tygodniowe praktyki zawodowe) oraz własnego Ośrodka Szkolenia Kierowców z nowymi samochodami do nauki jazdy, w którym uczniowie są bezpłatnie przygotowywani do uzyskania prawa jazdy. Absolwenci przygotowywani są do: 1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych Są kreatywni i mobilni zawodowo, dodatkowo przygotowywani są do: uzyskania prawa jazdy kat. B aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. Podczas nauki w szkole uczeń w tym zawodzie może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami: M.18, M. 12, M.42) Nr Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pod koniec semestru pojazdów samochodowych ( M.18 ) pierwszego w III klasie K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych pod koniec semestru i elektronicznych układów pojazdów samochodowych drugiego w III klasie (M. 12) K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42) pod koniec semestru pierwszego w IV klasie 2

3 Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie trzech kwalifikacji oznaczonych symbolami M.18, M.12, M.42 i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej. W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych przewidziano nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego 1. Klasa 1 PZM technik pojazdów samochodowych , klasa pod patronatem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie z autoryzowanym programem nauczania; język angielski, język niemiecki lub język rosyjski kształcenie w zawodzie obejmuje 3 kwalifikacje: M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Wskazane szczególne zainteresowania motoryzacją i sportami motoryzacyjnymi. Program wzbogacony jest o zagadnienia ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z ratownikami medycznymi, spotkaniach z mistrzami sportów samochodowych, otrzymują bezpłatne wejściówki na rajdy i targi motoryzacyjne, biorą udział w konkursach bezpiecznej jazdy, doskonalą technikę jazdy. 2. Klasa I PW technik pojazdów samochodowych , klasa pod patronatem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej z autoryzowanym programem nauczania; język angielski, język niemiecki lub język rosyjski kształcenie w zawodzie obejmuje 3 kwalifikacje: M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 3

4 Wskazane szczególnie zainteresowania techniczno-motoryzacyjne, zdolności matematyczno-fizyczne. Program wzbogacony o zajęcia realizowane na Politechnice Warszawskiej. Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach wiedzy technicznej, motoryzacyjnej, konkursach bezpiecznej jazdy, zdobywania dodatkowych kwalifikacji, doskonalenia techniki jazdy samochodem. 3. Klasa I S technik pojazdów samochodowych , klasa usportowiona innowacja pedagogiczna Rozwijamy sportowe talenty ; język angielski, język niemiecki lub język rosyjski kształcenie w zawodzie obejmuje 3 kwalifikacje: M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Wskazane zainteresowania motoryzacją oraz sportem - gry zespołowe i sporty walki, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, judo i boks. Uczniowie poza przygotowywaniem do zdobycia zawodu mają możliwość doskonalenia umiejętności sportowych, udziału w bardziej zaawansowanych zajęciach sportowych a także konkursach zawodowych (technicznych, motoryzacyjnych, bezpiecznej jazdy) oraz sportowych. Zawód: TECHNIK MECHATRONIK (jeden oddział) Kształcenie w zawodzie technik mechatronik trwa cztery lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach szkolnych ze specjalistycznie oprogramowanymi stanowiskami komputerowymi. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu szkolnego oraz w renomowanych serwisów samochodowych (zajęcia specjalistyczne i 4 tygodniowe praktyki zawodowe). Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania głównych zadań zawodowych: 1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do: życia w warunkach współczesnego świata, 4

5 prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykonywania pracy zawodowej, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy Podczas nauki w szkole uczeń w tym zawodzie może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami: E.3, E.18. E.19) Nr Nazwa i oznaczenie kwalifikacji Termin egzaminu K1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3 ) pod koniec semestru drugiego w II klasie K2 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E. pod koniec semestru 18) drugiego w III klasie K3 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19) pod koniec semestru pierwszego w IV klasie Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie trzech kwalifikacji oznaczonych symbolami E.3, E.18, E19 i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika mechatronika. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej. W programie nauczania dla zawodu technik mechatronik przewidziano nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego 4. Klasa I WM technik mechatronik , klasa pod patronatem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej z autoryzowanym programem nauczania; język angielski, język niemiecki kształcenie w zawodzie obejmuje 3 kwalifikacje: E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Wskazane szczególnie zainteresowania informatyczno-elektroniczne. Program wzbogacony o zajęcia realizowane na wyższej uczelni, uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla studentów, konkursach mechatronicznych, wiedzy technicznej, motoryzacyjnej; zdobywaniu 5

6 dodatkowych kwalifikacji, przygotowywania się do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Zawód: TECHNIK LOGISTYK (jeden oddział) Kształcenie w zawodzie technik logistyk trwa cztery lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych, ze specjalistycznie oprogramowanymi stanowiskami komputerowymi. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy w szkole oraz w najlepszych firmach logistyczno - spedycyjnych, z którymi szkoła współpracuje od kilku lat ( 4 tygodniowe praktyki zawodowe). Kształcenia w tym zawodzie jest bardzo atrakcyjne także dla dziewcząt. Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania głównych zadań zawodowych: 1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; 2) zarządzania zapasami; 3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; 4) zarządzania gospodarką odpadami; 5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do: życia w warunkach współczesnego świata, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, rzetelnego wykonywania pracy zawodowej, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy Podczas nauki w szkole uczeń w tym zawodzie może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami: A.30, A.31, A.32) Nr K1 K2 K3 Nazwa i oznaczenie kwalifikacji Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30 ) Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32) Termin egzaminu pod koniec semestru drugiego w II klasie pod koniec semestru drugiego w III klasie pod koniec semestru pierwszego w IV klasie 6

7 Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie trzech kwalifikacji oznaczonych symbolami A.30, A.31, A.32 i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika logistyka. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej. W programie nauczania dla zawodu technik logistyk przewidziano nauczanie matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego 5. Klasa I WT klasa w zawodzie technik logistyk , klasa pod patronatem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z autoryzowanym programem nauczania język angielski, język niemiecki kształcenie w zawodzie obejmuje 3 kwalifikacje: A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Wskazane szczególnie zainteresowania w zakresie organizacji i planowania. Program wzbogacony o zajęcia realizowane na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla studentów, konkursach logistycznych, spedycyjnych, zdobywania dodatkowych uprawnień np. w zakresie prowadzenia wózków widłowych oraz przygotowywania się do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie trzech kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika w swoim zawodzie. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkole wyższej. (dotyczy wszystkich klas Technikum) 7

8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 (3- letni cykl nauczania ) dwa zawody 1. Zawód: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (jeden oddział) Klasa I MZA - mechanik pojazdów samochodowych klasa pod patronatem Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. programem nauczania kształcenie w zawodzie obejmuje jedną kwalifikację: M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych język angielski lub język rosyjski z autoryzowanym Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych trwa trzy lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych (m.in. nowoczesna pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych), z wykorzystaniem własnych warsztatów szkolnych, bazy renomowanych serwisów samochodowych (zajęcia w rzeczywistych warunkach rynku pracy), firmy patronackiej Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. oraz własnego Ośrodka Szkolenia Kierowców z nowymi samochodami do nauki jazdy, w którym uczniowie są bezpłatnie przygotowywani do uzyskania prawa jazdy. Absolwenci przygotowywani są do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 1. diagnozowania pojazdów samochodowych; 2. naprawiania pojazdów samochodowych. Są kreatywni i mobilni zawodowo, oraz przygotowywani do: uzyskania prawa jazdy kat. B aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem nowych modeli samochodów, nowoczesnych narzędzi, urządzeń, stanowisk - w najnowocześniejszej w Warszawie szkolnej pracowni diagnostyki samochodowej Pod koniec nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: M.18) Nr Nazwa i oznaczenie kwalifikacji Termin egzaminu Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pod koniec semestru K1 pojazdów samochodowych ( M.18 ) drugiego w III klasie 8

9 Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem M.18 i posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują tytuł mechanika pojazdów samochodowych. Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończeniu szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Posiadając świadectwo szkoły średniej absolwent może w formach kształcenia pozaszkolnego ( kwalifikacyjny kurs zawodowy) uzupełnić swoją wiedzę zawodową i przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.12 i M.42, aby uzyskać tytuł technika pojazdów samochodowych: 2. Zawód: LAKIERNIK (jeden oddział) Klasa I AN lakiernik klasa pod patronatem firmy lakierniczej Akzo-Nobel z autoryzowanym programem nauczania; kształcenie w zawodzie obejmuje jedną kwalifikację (kształcenie w systemie modułowym): M.28 Wykonywanie prac lakierniczych język angielski lub język rosyjski Kształcenie w zawodzie lakiernik trwa trzy lata i odbywa się w systemie modułowym (połączenie teorii z praktyką). Nauka odbywa się z wykorzystaniem bardzo nowoczesnej pracowni z lakierniczą kabiną samochodową oraz bazy renomowanych serwisów samochodowych (zajęcia w rzeczywistych warunkach rynku pracy). Absolwenci są przygotowywani do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych; 2) nanoszenia powłok lakierniczych; 3) wykonywania renowacji powierzchni lakierowanej. Są kreatywni i mobilni zawodowo oraz przygotowywani do: prowadzenia własnej działalności gospodarczej, korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. Pod koniec nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym (pracowni lakierniczej) w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: M.28). 9

10 Nr Nazwa i oznaczenie kwalifikacji Termin egzaminu K1 Wykonywanie prac lakierniczych M.28 pod koniec semestru drugiego w III klasie Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem M.28 i posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej otrzymują tytuł lakiernika. Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończeniu szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent szkoły może w formach kształcenia pozaszkolnego (kwalifikacyjny kurs zawodowy) uzyskiwać inne kwalifikacje i uzupełniać swoją wiedzę zawodową. II. ZASADY I WARUNKI REKRUTACJI 1. Rekrutacja do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 przeprowadzana jest z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji ( ) 2. Kandydat wprowadza dane do systemu w tym określa preferencje wyboru szkół i klas (można wybrać maksymalne trzy szkoły), zapoznając się z ofertą opisaną w Systemie. 3. Kandydat drukuje wniosek z systemu, potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna). 4. Kandydat sprawdza lub wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 5. Kandydat składa oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył ) świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 6. Każdy z kandydatów zostaje przydzielony do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie. 7. Rekrutacja prowadzona jest dla absolwentów gimnazjów. 8. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej decyduje lokata na listach kandydatów do szkoły uzyskana przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 9. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) szczegółowe wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego oraz z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły. Przedmioty wybrane znajdują się w tabeli (punkt 15 niniejszych zasad) 3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 10

11 a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. 10. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa /zaświadczenia/ wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły. 11. Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów rekrutacyjnych spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 12. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 13. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych ww. szkół Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 11

12 14. Tryb odwoływania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zawarty jest w postanowieniach końcowych niniejszego regulaminu. 15. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 MKO ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów: 200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym: 1) 100 punktów liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły ( patrz pkt. 15) oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły : 18 pkt. stopień celujący 14 pkt. stopień bardzo dobry 10 pkt. stopień dobry 6 pkt. stopień dostateczny 2 pkt. stopień dopuszczający. b) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 13 punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Wskazany powyżej finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów. 7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Wskazany powyżej finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się ww. 7 punktów. 12

13 5 punktów niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 2 punkty niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym). 2 punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 2 punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. do 6 punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni: - 6 punktów stopień celujący - 5 punktów stopień bardzo dobry - 4 punkty stopień dobry - 3 punkty stopień dostateczny - 2 punkty stopień dopuszczający. 2) 100 punktów liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów). 16. Absolwenci gimnazjum zwolnieni z egzaminu w rekrutacji na 2014/2015: a) absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za: 13

14 oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w Regulaminie Rekrutacji inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii i etyki - mnoży się razy dwa b) absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów: uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy język polski, matematyka, język obcy nowożytny) 20 pkt stopień celujący 16 pkt stopień bardzo dobry 12 pkt stopień dobry 8 pkt stopień dostateczny 4 pkt stopień dopuszczający uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii) 20 pkt średnia ocen 5,51-6,0 16 pkt średnia ocen 4, 51-5,50 12 pkt średnia ocen 3,51-4,50 8 pkt średnia ocen 2,51-3,50 4 pkt średnia ocen 2,00-2, Punktowane przedmioty w technikum i zasadniczej szkole zawodowej: język polski i trzy przedmioty do wyboru z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: Szkoła Zawód: Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p. 14 Techniku m Techniku m Techniku m ZSZ ZSZ Technik pojazdów samochodowyc h Technik mechatronik Technik logistyk Lakiernik Mechanik pojazdów samochodowyc h j. polski oraz trzy wybrane spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, technika j. polski oraz trzy wybrane spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, technika j. polski oraz trzy wybrane spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, technika j. polski oraz trzy wybrane spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, technika j. polski oraz trzy wybrane spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, technika 14

15 III. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2014/15 Rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu: 1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły wniosek podanie wydrukowane z systemu elektronicznego, (wzór ustalony przez organ prowadzący) a) termin złożenia wniosku od 12 maja od godz. 10:00 do 23 maja do godz. 15:00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych UWAGA Kandydaci nie będący uczniami warszawskich gimnazjów sami zakładają konta w systemie lub korzystają z pomocy szkolnej komisji rekrutacyjnej w naszej szkole /od 12 maja godz. 10:00 do 23 maja do godz. 15:00/. Wszystkie dokumenty składane w sekretariacie szkoły muszą być podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów. b) od 20 czerwca od godz.10:00 do 24 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie zawartym w ust. 1 pkt 1 z uzasadnionych przyczyn losowych. 2. Rekrutację do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się od 27 czerwca od godz.11:00 do 30 czerwca do godz. 16:00. W tym czasie kandydaci składają dokumenty do nie więcej niż trzech szkół, w tym: - oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. - ewentualni inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (jest składane do 25 sierpnia). Kandydat który wybrał trzy szkoły w Warszawie, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru. 15

16 3. od 1 lipca godz. 9:00 do 3 lipca godz. 15:00 szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę, 4. do 3 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia), 5. od 4 lipca od godz. 9 do 7 lipca do godz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum Samochodowym Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 11 oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie uzyskane od lekarza należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły), 6. 8 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (ew. Informację o liczbie wolnych miejsc). Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, 7. od 9 lipca do 29 sierpnia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami 8. Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły, przy odbiorze dokumentów składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie to musi być również podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. 9. Maksymalna liczba uczniów w klasie pierwszej technikum wynosi 30 uczniów a w zasadniczej szkole zawodowej IV. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej. 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum. 3. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty zgodnie z wymienionym Zarządzeniem Nr Oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia / od 4 lipca od godz.9:00 do 16

17 7 lipca do godz. 15:00/, lub podczas rekrutacji uzupełniającej zgodnie z harmonogramem do 29 sierpnia/. 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik). Kandydaci do szkoły mogą wykonać badania lekarskie bezpłatnie w przychodniach medycyny pracy, których adresy otrzymają w szkole aktualne fotografie m.in. do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie) 7. Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do szkoły, kandydaci składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 2. We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza szkoły. 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Alicja Stańczyk Dyrektor Szkoły 17

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo