Egzemplarz bezpłatny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1

2 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnym, zasiłku pielęgnacyjnym oraz świadczeniu pielęgnacyjnym, jako formach pomocy społecznej świadczonej przez MOPS w Wojkowicach. ZASIŁEK RODZINNY: O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się: - rodzice, jeden z rodziców albo opiekunowie prawni dzieci; - opiekunowie faktyczni dzieci; - osoby uczące się w myśl ustawy oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 539 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczeni o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód rodziny netto z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę nie przekracza 623 zł. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny uwzględnia się dochód utracony/uzyskany rodziny (tylko w przypadkach określonych w ustawie). Obecna miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: - dziecko od 0 do 5 lat - 77 zł, - dziecko od 5 do 18 lat zł, - dziecko powyżej 18 lat zł. Do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki z tytułu: urodzenia dziecka (jednorazowo zł), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (miesięcznie 400 zł), samotnego wychowania dziecka, dodatek przysługuje na dwoje dzieci (170 zł miesięcznie nie więcej niż 340 zł), wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego (80 zł miesięcznie), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie dla dzieci od 0-do 5 lat- 60 zł; powyżej 5 lat 80 zł), rozpoczęcia roku szkolnego (cztery miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, jednorazowo 100 zł), podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w internacie (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych), od września do czerwca 90 zł miesięcznie, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków na dojazd (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych), od września do czerwca 50 zł miesięcznie. Okres zasiłkowy, na który przyznawany jest zasiłek rodzinny rozpoczyna się 1 listopada każdego roku i trwa do 31 października roku następnego. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY: Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1.niepełnosprawnemu dziecku, 2.osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3.osobie, która ukończyła 75 lat, 4.osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód i wynosi 153 zł miesięcznie. Zasiłek jest przyznawany na okres trwania orzeczenia o niepełnosprawności. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE: 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności i nie jest uzależnione od dochodu rodziny. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 125 w godzinach: poniedziałki 7:00-17:00, wtorki, środy, czwartki 7:00-15:00, piątki 7:00-13:00 lub telefonicznie pod nr: 32/ , 32/ Dorota Zuchowicz W kolejnym numerze Głosu Wojkowic zamieścimy informacje o specjalnym zasiłku opiekuńczym, jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych. (red) 2 Głos Wojkowic nr 2/2013

3 Informacje Drodzy Mieszkańcy, 3 maja przypada 222 rocznica Uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji o godzinie 11:00 w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego w Wojkowicach zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu mszy nastąpi przemarsz pod pomnik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości, w tym okolicznościowe przemówienia i złożenie wiązanek kwiatów. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tej uroczystości przedstawicieli jednostek kultury i oświaty oraz organizacji działających w mieście wraz Z wyrazami szacunku z pocztami sztandarowymi i wszystkich mieszkańców Wojkowic. Zofia Gajdzik Burmistrz Miasta Wojkowice Wybory uzupełniające do Rady Miasta Wojkowice W dniu 19 maja 2013 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta Wojkowice w okręgu wyborczym nr 12 tj. ulice - Piaski, Źrałków i Jaworznik. Potrzeba uzupełnienia składu Rady Miasta wynika z faktu, że była radna z tego okręgu tj. Pani Zofia Gajdzik została pozbawiona mandatu, z uwagi na objęcie stanowiska Burmistrza. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 2 kwietnia br. zarejestrowano 2 komitety wyborcze tj. KWW DOROTA BENDKOWSKA /kandydat na radnego Dorota Bendkowska/, oraz KWW KLAUDIA KOSMALSKA /kandydat na radnego Klaudia Kosmalska /. Pragniemy wyjaśnić, że wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem tych wyborów nie obciążają budżetu gminy, gdyż w całości pokrywane są z budżetu państwa. Corocznie w budżecie zapewnia się w części rezerwy celowej środki na przeprowadzenie wyborów przedterminowych i uzupełniających. Ze środków tych pokrywane są zarówno wydatki dotyczące zadań administracji rządowej i samorządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów, jak i wydatki związane z zadaniami komisji wyborczych. Również należności z tytułu wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych pokrywane są z budżetu państwa. Dysponentem wskazanych środków jest Szef Krajowego Biura Wyborczego. W dniu wyborów tj. 19 maja 2013 roku lokal wyborczy w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Jaworznik 6 będzie czynny od godz. 8:00 do godz. 22:00. Miejska Komisja Wyborcza Wspomnienia ze starych fotografii.. Oglądanie starych fotografii przypomina czytanie powieści o przemijaniu. Postacie zmieniają się z biegiem lat, przychodzą coraz to nowe pokolenia, a stare ustępują im miejsca. Czas mija, a wraz z nim zmieniają się ludzie, ich otoczenie, obyczaje i nawyki. Nie zmienia się tylko stara fotografia. Zachęcamy naszych Czytelników do dzielenia się swoimi wspomnieniami i udostępniania redakcji Głosu Wojkowic fotografii związanych z historią miasta, które zamieścimy w kolejnych wydaniach gazety. Zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielowi. (red) Pismo lokalne Nr 2/2013, marzec - kwiecień, Wydawca: Gmina Wojkowice Adres Redakcji Urząd Miasta ul. Jana III Sobieskiego 290a Wojkowice Redaktor Naczelna: Karolina Ostrowska tel: wew. 15, fax: Nakład: 2100 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów Druk: Drukarnia TOP DRUK Ryszard Zelkowski, Łomża tel: Głos Wojkowic nr 2/2013 3

4 Informacje Rewitalizujemy wojkowicki park Zgodnie z Uchwałą nr 124/225/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego projekt Gminy Wojkowice pod nazwą Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach został wybrany do dofinansowania w kwocie ,36 złotych. Koszt całości projektu wynosi ,37 zł. Rada Miasta Wojkowice na sesji w dniu 26 lutego 2013 roku zabezpieczyła w budżecie miasta środki finansowe na to zadanie inwestycyjne. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostały złożone niezbędne dokumenty, na podstawie których zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzyma nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w tym ciągów pieszych i pieszo jezdnych, miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, miejsc edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja powyższego projektu zakłada: - przebudowę głównego wejścia do parku poprzez wymianę nawierzchni placu, schodów terenowych, fontanny oraz małej architektury, - budowę nowej nawierzchni alei głównej, w tym utworzenie schodów terenowych z obejściami dla osób niepełnosprawnych, placu przy amfiteatrze, Wiosenne porządki w mieście Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy to obowiązek nie tylko władz, ale również mieszkańców. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości i administratorów budynków o zintensyfikowanie prac porządkowych na administrowanych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. W mieście prowadzone są prace porządkowe polegające na: czyszczeniu ulic, porządkowaniu trawników i skwerów, dokonywaniu cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wojkowice uzupełnił brakujące szyby w wiatach przystankowych przy ul. Sobieskiego Kamyce Wygoda, Łęg i przy ul. Długosza. Została odnowiona wiata przystankowa Wojkowice Park. Dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na ul. Sucharskiego, Kosynierów, Skłodowskiej. Zgodnie z wydanymi decyzjami usunięto drzewa na ulicy Kilińskiego, Fabrycznej, Sucharskiego oraz za przystankiem autobusowym Wojkowice Park. małej architektury (ławki i kosze na śmieci) oraz przebudowę instalacji oświetleniowej, - wymianę nawierzchni alei wzdłuż ulicy Plaka wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc wypoczynku w kształcie klombów obsadzanych krzewami i drzewami ozdobnymi i małą architektura (ławki i kosze na śmieci), wymianę nawierzchni parkingu wraz z jego poszerzeniem, - wymianę nawierzchni alei wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z małą architekturą (ławki i kosze na śmieci oraz parkingu przy budynku Urzędu Miasta, - budowę nowych ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-jezdnych i pieszych na terenie parku wraz z małą architekturą (ławki i kosze na śmieci), - budowę ścieżek zdrowia z placami i urządzeniami sportowymi, ścieżki edukacyjnej z placami wraz z tablicami informacyjnymi o treści edukacyjnej oraz kącika szachowego z zestawami edukacyjnymi do gry w szachy wraz z małą architekturą (ławki i kosze na śmieci). Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jesienią tego roku i będzie kontynuowane w przyszłym roku. Będziemy informować Państwa na bieżąco o przebiegu prac związanych z realizacją tak ważnej dla miasta inwestycji. (red) Na ulicach Pułaskiego, Połaniecka, Maszyńska, Skłodowskiej, Głowackiego zamiatarki czyściły jezdnię. Naprawiono ławkę na ulicy Brzeziny. Zostały naprawione ławki znajdujące się w parku i przy alei parkowej wzdłuż ulicy Plaka, prowadzone będą dalsze prace porządkowe na terenie obiektu sportowego przy ul. Kusocińskiego polegające na wykopaniu i usuwaniu korzeni ze skarp na boisku bocznym, czyszczeniu terenu z gałęzi i odrostów przy byłym basenie oraz będzie kontynuowana wycinka drzew na ulicy Karłowicza. Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas samych. Popatrzmy wokół siebie i oceńmy ile potrzeba naszego zaangażowania i wysiłku, aby nasze miasto odzyskało wiosenny, kolorowy blask. Przyjrzyjmy się uważnie naszym posesjom, ogrodom i otoczeniu i zadbajmy o to, aby dookoła zrobiło się czyściej, bardziej estetycznie i porządnie. Ilona Nowak 4 Głos Wojkowic nr 2/2013

5 Informacje Pod koniec ubiegłego roku Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice- Kamyce wzbogaciła się o fabrycznie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer. Jest to pojazd sześcioosobowy przystosowany do przewozu specjalistycznego wyposażenia używanego przez strażaków podczas pożarów i miejscowych zagrożeń. Zakup tego pojazdu był możliwy dzięki dotacji z budżetu miasta oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość zakupionego pojazdu to złotych. Jest to już kolejny nowy samochód tego typu na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Wojkowice. Na zebraniu Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wojkowicach w 2009 roku przyjęliśmy długoterminowy plan na lata , który miał na celu wymianę lekkich samochodów ratowniczogaśniczych we wszystkich trzech jednostkach OSP - mówi Prezes ZM ZOSP RP dh Andrzej Cembrzyński. W 2010 roku zakupiono pierwszy lekki samochód Peugeot Boxer do jednostki OSP Wojkowice-Żychcice mając na uwadze współpracę z Liceum Ogólnokształcącym w Wojkowicach, w którym funkcjonuje klasa o profilu pożarniczym. W 2011 roku do jednostki OSP Wojkowice zakupiono lekkiego ratowniczo-gaśniczego Fiata Ducato współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2012 roku sfinalizowano przyjęty przez ZM ZOSP RP w Wojkowicach plan kupując do jednostki OSP Wojkowice-Kamyce nowego Peugeota Boxera. Jest to pierwszy nowy samochód pozyskany dla jednostki od czasu jej założenia w 1917 roku. Druhowie strażacy z OSP Kamyce kierują podziękowania na ręce Prezesa Zarządu Miejskiego ZOSP RP Andrzeja Cembrzyńskiego, Komendanta Miejskiego ZOSP RP Marcina Kulawika oraz radnych Rady Miasta Wojkowice za wsparcie i pomoc w pozyskaniu pojazdu. red. 14 kwietnia 2013 roku w kościele Świętego Antoniego Padewskiego w Wojkowicach podczas uroczystej mszy świętej za Ojczyznę oraz ofiary kaźni katyńskiej i tragedii smoleńskiej z roku ksiądz prałat Ryszard Adrjanek dokonał poświęcenia sztandaru NSZZ Solidarność KWK Jowisz. Słowo Boże w duchu patriotycznym wygłosił ksiądz wikary Paweł Paś. Chrzestnymi byli Jan Kubik prezes SKOK Jowisz (główny sponsor) oraz Jerzy Rychcik pierwszy Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice po odzyskaniu praw miejskich w 1992 roku. We mszy świętej uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni z Wojkowic i ościennych miejscowości oraz zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP Ewa Malik i Waldemar Andzel, Burmistrz Miasta Wojkowice Zofia Gajdzik, Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice Jerzy Podleżyński, Prezesi SKOK Jowisz Jan Kubik i Marek Znamirowski, delegacje związku NSZZ Solidarność z Wojkowic i ościennych miast z przewodniczącymi: Hanną Szotowska, Zdzisławem Bubką i Krzysztofem Dudą, samorządowcy gminni i powiatowi, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej i niemal wszyscy sponsorzy odnowionego związkowego sztandaru. Komisja Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Wojkowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom mszy świętej, a w sposób szczególny sponsorom uroczystości i renowacji wysłużonego sztandaru wymienionych poniżej w kolejności alfabetycznej: Głos Wojkowic nr 2/2013 Waldemar Andzel, Halina Cembrzyńska, Stefan Ertman, Stanisław Ferdyn, Daniela Grudzińska, Janina Gut, Stanisław Juszczyk, Mieczysław Kubicki, Jan Kunicki, Ewa Malik, Kazimierz Opara, Józef Pyka, Jerzy Podleżynski, Jerzy Rychcik, Mieczysław Rodzynka, Józef Sitko, Szczepan Stefański, Stanisław Syjut, Mieczysław Wilk i Marek Znamirowski oraz SKOK Jowisz, NSZZ Solidarność w Czeladzi, NSZZ Solidarność KWK Piekary, NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów z Czeladzi, NSZZ Solidarność Foster Wheeler z Sosnowca. Z wyrazami szacunku i górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże! Przewodniczący Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Wojkowicach Stanisław Syjut we współpracy z Anną Jaroń, Janiną Gut, Danielą Grudzińską, Jerzym Rychcik i ks. kanonikiem Józefem Ośródka. red. 5

6 Informacje Płaćmy za wodę Prowadzona w ostatnich tygodniach akcja odcięć wody jest związana z dużą ilością odbiorców zalegających z zapłatą za dostawę wody. Wg stanu na 31 grudnia 2012r. kwota zaległości z tego tytułu wyniosła ,57 zł; z zapłatą zalegało, łącznie ze wspólnotami mieszkaniowymi, 408 podmiotów, przy czym wszystkich odbiorców było 2.729, co stanowi 14,95 %. Działania mające na celu odcięcie wody to ostateczność, która niestety, musi zostać zastosowana w stosunku do dłużników uporczywie uchylających się od obowiązku zapłaty za wodę i posiadających dużą wartość zaległości oraz w stosunku do tych, gdzie postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Urząd Miasta nie posiada własnego ujęcia wody; całość dostarczanej na terenie Wojkowic wody jest kupowana od podmiotów zewnętrznych woda nie jest za darmo. Ponadto, wielkość zaległości wpływa na wartość ceny jednostkowej wody, a płacący regularnie kredytują osoby, które obowiązku tego nie wypełniają. Marek Skrobek Skarbnik Miasta Morcinka), przebudowujemy kolejne rurociągi wraz z przyłączami, likwidując przy tym pajęcze nitki (ostatnio po rejonie Maszyńska Rzec by można woda, jaka jest, każdy widzi. Widzi również akredytowane laboratorium, które, według uzgodnionego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym harmonogramu monitoringu przeglądowego i kontrolnego, pobiera próbki wody na terenie naszego miasta. Wyniki tych badań publikowane są na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także przekazywane do PPIS. Jak dotąd, tj. przynajmniej od początku 2012 roku, nie stwierdzono pozanormatywnych przekroczeń poza wartości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Czyli nie odnotowujemy również skażenia wtórnego wody w naszej, nie ukrywajmy, słabej jakości sieci, a więc nie występuje zwiększona mętność, zwiększona liczba mikroorganizmów, zwiększone stężenie żelaza. Dzieje się tak, gdyż osady są mocno zespolone, chociaż w przypadkach usuwania awarii, kiedy zachodzi konieczność opróżnienia i później napełnienia rurociągu, osady te zostają częściowo zrywane. Wówczas, mimo płukania sieci, pewna ilość zaszlamowanej wody dostaje się do przyłączy, co niestety widzimy w kranach. Są to jednak zjawiska przejściowe. Jedną z największych bolączek eksploatacyjnych pozostaje wciąż brak pełnej inwentaryzacji przebiegu rurociągów. Często czujemy się archeologami, odkrywając nieznane obiekty i połączenia. Tak na przykład w ulicy Sobieskiego na niektórych jej odcinkach biegnie aż sześć rurociągów. Dlatego w celu usunięcia wycieku trzeba odcinać od wody niekiedy prawie pół miasta, gdyż trudno ocenić czy to nie trzyma zasuwa, czy istnieje jakieś przejście. Naprawa takiej sytuacji jest procesem wieloletnim i wymaga znacznych nakładów finansowych. Krok po kroku wymieniamy kolejne zasuwy (ostatnio w komorze Sobieskiego/ i Fabrycznej - w Sobieskiego i Plaka), tworzymy zalążki GIS systemu elektronicznej ewidencji na podkładach geodezyjnych. W tym miejscu liczymy na wyrozumiałość i cierpliwość mieszkańców, bowiem pozyskanie kredytów na szeroki zakres inwestycji, a później spłacanie ich kosmicznie wysokimi cenami wody, byłoby delikatnie mówiąc niewłaściwe. W naszych najbliższych planach przewidujemy wymianę wodociągu opaskowego na Osiedlu Plaka i w ulicy Fitelberga, później ulice Długosza, Sobieskiego (od Zakładu Karnego w kierunku Kamyc), Piaski, Łęg. Wymiana krótkich, kilkunastometrowych odcinków ma także miejsce przy okazji usuwania awarii, kiedy stan rurociągu wskazuje bezzasadność jego dalszych napraw. O wysokich cenach wody napiszemy w kolejnym wydaniu Głosu Wojkowic, ponieważ temat wymaga osobnego artykułu. Nasze miasto w wodę zasilamy głównie z biegnącego w osi wschód-zachód rurociągu o średnicy 400 mm, przy czym od strony Bobrownik dostawcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A., a źródłem Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, z kolei od strony Będzina Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., a źródłem Ujęcie Głębinowe Rozkówka. Dodatkowo woda z SUW Murcki płynie do Wojkowic od strony Przełąjki. Pragniemy przy tym poinformować, iż posiadamy już decyzję na prowadzenie robót hydrogeologicznych, tak więc możemy realizować projekt odwiertu ujęcia głębinowego w rejonie dawnych osadników, między ulicą Sucharskiego a Brynicą. Potwierdzono występowanie wody na głębokości około 60 i 100 metrów. Przedsięwzięcie planujemy realizować w roku bieżącym. Podejmujemy również starania zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie inwestycji. Sławomir Wesołowski 6 Głos Wojkowic nr 2/2013

7 Informacje ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA ROBÓT W ULICY FABRYCZNEJ związku z realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta W Wojkowice Etap I w ul. Fabrycznej, przewidywany na dzień 15 maja 2013r. termin zakończenia robót budowlanych, ulegnie zmianie. Powodem jest odstąpienie Inwestora od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie ponownej procedury, mającej na celu wyłonienie nowego wykonawcy, który wykona pozostały zakres robót. Do tego czasu ulica Fabryczna pozostanie wyłączona z ruchu, za wyjątkiem dojazdu do posesji. Układ drogowy zostanie zabezpieczony i utrzymywany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z przedłużającymi się robotami budowlanymi. ROZSZERZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU Wody opadowe i roztopowe z terenu, objętego inwestycją pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I odprowadzane są kanalizacją deszczową do rzeki Brynicy oraz potoku Wielonka. W celu zachowania zasad wynikających z przepisów prawa, a dotyczących odpowiedniego podczyszczenia wód opadowych i roztopowych, przed ich wprowadzeniem do wód, koniecznym jest wybudowanie urządzeń podczyszczających. W związku z tym Gmina Wojkowice wystąpiła do Instytucji Wdrażającej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego Justyna Cieślińska-Potrawa projektu o budowę urządzeń podczyszczających oraz uznania wydatków z tego tytułu jako kwalifikowane. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Po dopełnieniu wszelkich formalności oraz wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania przetargowego rozpocznie się budowa. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu dwóch urządzeń podczyszczających. Zlokalizowane one będą w rejonie wylotów do cieków: na terenie pompowni Jaworznik, w pobliżu wylotu do Brynicy oraz w ul. Fitelberga, przy wylocie do Wielonki. Po wybudowaniu odtworzona zostanie nawierzchnia. Justyna Cieślińska-Potrawa Trwają prace nad wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Mieszkańcy otrzymali już komplet informacji o nowych zasadach gospodarowania odpadami, obowiązujących od 1 lipca bieżącego roku, z początkiem kwietnia ogłoszony został przetarg na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, natomiast do 15 kwietnia właściciele nieruchomości mieli obowiązek złożyć pierwsze deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do wyznaczonego terminu, złożono 81% wymaganych deklaracji. Jest to znacząca większość, którą udało się uzyskać dzięki mobilizacji samych mieszkańców. Pozostaje jednak jeszcze część gospodarstw, które nie dopełniły powyższego obowiązku. Właściciele tych nieruchomości powinni jak najszybciej dostarczyć wypełnione deklaracje. Uspokajamy, że dla osób, które złożą dokumenty po terminie nie są przewidziane kary, dopiero w przypadku uporczywego wstrzymywania się od złożenia deklaracji konieczne będzie wszczęcie stosownego postępowania administracyjnego. Urząd Miasta wystąpił także do przedsiębiorców świadczących na terenie miasta usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z prośbą o zaniechanie z dniem 1 lipca 2013 roku odbioru tych odpadów oraz pobierania z tego tytułu opłat. Prośba ta nie jest jednak dla przedsiębiorców wiążąca, dlatego w dalszym ciągu przypominamy o potrzebie wypowiedzenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - dotychczasowych, indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych. Umowy powinny zostać wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Wszelkie informacje o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie internetowej miasta: w zakładce - gospodarka odpadami. Joanna Frandofert Głos Wojkowic nr 2/2013 7

8 Z życia miasta Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza Muzyka to coś więcej niż sam dźwięk. To emocje, które codziennie mi towarzyszą. Postanowiłam zgłębić ten temat, aby bardziej obiektywnie spojrzeć na tę problematykę. Poprosiłam o rozmowę Pana Mariusza Ledwocha, muzyka, członka zespołu Finsky, właściciela studia nagrań MAQ Records w Wojkowicach, a przede wszystkim osobę, która za swoje liczne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury została nagrodzona przez Starostę Powiatu Będzińskiego. Karolina Ostrowska: Panie Mariuszu, skąd wzięła się u Pana pasja do muzyki i jak długo już trwa? Mariusz Ledwoch: To zaczęło się jeszcze w dzieciństwie. Chyba w pierwszej lub drugiej klasie podstawówki, rodzice kupili mi pianino, na którym uczyłem się grać. Niestety nie trwało to długo. Gamy, etiudy, pasaże nie zachęcały do grania, więc zapał po dwóch latach osłabł. Wrócił dopiero w pierwszej klasie naszego wojkowickiego liceum. Wraz z Romualdem Maliną (klawisze), Jarkiem Gwoździem (gitara) i Darkiem Komoderem (perkusja) założyliśmy zespół. Wtedy zacząłem uczyć się grania na gitarze basowej. Z tego okresu pamiętam moją pierwszą basówkę Lotos oraz masę bąbli na palcach. Bardzo dużo pomógł nam wtedy nauczyciel muzyki i historii profesor Janusz Prętkiewicz. Karolina Ostrowska: Czy jest Pan zadowolony z tego w jakim miejscu swojego życia znajduje się Pan teraz? Mariusz Ledwoch: Tak. Prowadzę studio nagrań MAQ Records, które powoli, ale jednak się rozwija. Poznaję dużo ciekawych ludzi, nietuzinkowych muzyków. Ostatni rok to coraz więcej pierwszoligowych zespołów, choćby Big Cyc, Piersi, Motion Trio, Cree, SBB. Są też sukcesy w postaci platynowej płyty Marcina Wyrostka z zespołem Coloriage. Zaprzyjaźniłem się z wieloma muzykami, którzy byli i są moimi idolami, jak Józef Skrzek czy Andrzej Nowak z TSA i Złe Psy. Wspólnie z Rafałem Pawełczykiem budujemy nowy obiekt, nowe studio, które pozwoli nam na bardziej kompleksową i profesjonalną ofertę. Udało nam się zgromadzić wokół studia znakomitych realizatorów, Jarka Toifla, Michała Rosickiego, Marcina Chlebowskiego, Piotra Gruenpetera i wielu innych, którzy stają się wizytówką studia i są znani i cenieni w środowisku muzycznym. Osobiście jestem dumny z moich córek, które kończą studia na angielskiej uczelni Cranfield University. Żyję sobie spokojnie w naszych Wojkowicach razem z żoną Kariną, cóż trzeba więcej? Może przydałoby się więcej pieniędzy Karolina Ostrowska: Czy utwory, które Pan komponuje mają jakiegoś konkretnego odbiorcę? Mariusz Ledwoch: W zasadzie nie nazwał bym siebie kompozytorem. Oczywiście mam kilka szkiców muzycznych, ale one nie opuściły nigdy mojej szuflady. Może jestem zbyt drobiazgowy i ciągle mam wrażenie, że muszę coś poprawić, a może po prostu nie mam talentu do kompozycji. Właściwie raz dałem się namówić na skomponowanie podkładu do wideoklipu promującego homebrewing, recenzje były nawet bardzo dobre. Pomimo tego, a może też po prostu z braku czasu, niezmiernie rzadko cokolwiek komponuję. Oczywiście podczas prób zespołu, w czasie pracy nad nowym utworem, można uznać, że jestem po części kompozytorem. Karolina Ostrowska: Czy w swoim życiu miał Pan chwile zwątpienia odnośnie swojej pasji? Mariusz Ledwoch: Oczywiście, wiele razy. Ostatnio podczas sesji zespołu SBB, kiedy to słuchając nagrywanych dźwięków doszedłem do wniosku, że gdybym solidnie poćwiczył, to i tak bym się nie załapał. Podobnie było z Krzyśkiem Ścierańskim, ten człowiek jest wirtuozem gitary basowej, miałem wrażenie, że z moim poziomem mógłbym najwyżej zmieniać mu struny. Zwątpienie nadchodzi także, kiedy nie dzieje się dobrze w kapeli. Zespół jest jak rodzina, czasami jest genialnie, a czasami nic się nie klei. Pomimo tego te genialne momenty przyćmiewają złe dni i gramy dalej, do końca świata i jeden dzień dłużej. Karolina Ostrowska: Czy zawsze chciał Pan być muzykiem? Mariusz Ledwoch: Nie. Muzyk to piekielnie trudny zawód. Ja chciałem, żeby muzyka była moją odskocznią od dnia powszedniego. Czymś, do czego się wraca z radością. Znam wielu zawodowych muzyków, którzy próbują żyć z grania. Z różnym skutkiem, w większości nie mają z tego kokosów, ledwo wiążą koniec z końcem. Szkoły muzyczne skupiają się na muzycznej edukacji, zapominając, że tworzą maszynki do grania, nie dające sobie rady 8 Głos Wojkowic nr 2/2013

9 z kierowaniem ludźmi w zespole, marketingiem i tym wszystkim co jest potrzebne, aby zespół, lub sam muzyk, rozwijał karierę muzyczną. Karolina Ostrowska: Czy zamierza Pan kiedyś skończyć z muzyką? Mariusz Ledwoch: To przyjdzie z wiekiem, palce zaczną odmawiać posłuszeństwa, skleroza nie pozwoli zapamiętać formy utworu, no i trudno będzie się koncertować wchodząc z gitarą i balkonikiem (śmiech). Przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Karolina Ostrowska: Skąd u Pana taka wiara w młodych i początkujących muzyków, których tak chętnie Pan wspiera? Mariusz Ledwoch: Kiedyś każdy z nas był młody, każdy był początkujący. Pamiętam jak ciężko było o miejsce do prób, o instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy. Dzisiaj jest może nieco łatwiej pod tym względem, ale za to trudniej jest się wybić, upowszechnić swój talent. Właśnie dlatego kilkanaście lat temu postanowiliśmy wspólnie z Romualdem Maliną i Rafałem Pawełczykiem pomóc w organizacji koncertów Co nam w duszy gra. Młodzież z gimnazjum wojkowickiego śpiewała, my graliśmy. Koncert z roku na rok się rozrastał, więcej muzyków, więcej młodzieży. Od bodajże 2006 roku organizowaliśmy własny koncert Nie tylko złote przeboje. Zaprosiliśmy do współpracy znakomitych muzyków, takich jak Grzesiu Gutowski, Marcin Surlej, Mateusz Adamczyk czy w końcu sekcję dętą Adama Solskiego. Młodzież, oprócz gimnazjum, przybywała z coraz większej ilości okolicznych szkół. Postanowiliśmy, że koncerty będą tematyczne, Głos Wojkowic nr 2/2013 pierwszy poświęcony był twórczości Agnieszki Osieckiej, potem Muzyczne Spotkanie z Krakowem, Masz prawo kochać i ostatni Na srebrnym ekranie. Przygotowywanie koncertu wymaga wielu wyrzeczeń. Cotygodniowe próby, zajęcia z emisji głosu, prowadzone przez osoby profesjonalnie się tym zajmujące, wycieczki na koncerty. To wszystko, chociaż czasochłonne, dawało znakomite efekty. Młodzież w stu procentach angażowała się w projekt. Po kilku latach muszę stwierdzić, że wpłynęliśmy pozytywnie na sporą grupkę młodych ludzi. Bardzo pomogła nam współpraca z ówczesnym Wydziałem Kultury Urzędu Miasta, który mocno nas wspierał finansowo. Basia Pawlak nie mniej, a może nawet więcej od nas angażowała się w koncerty. Mieliśmy zawsze znakomicie przygotowaną salę i wszelką pomoc, jaką tylko chcieliśmy. Także w studiu staram się pomagać młodym muzykom. Nie jest to pomoc finansowa. To prowadzi tylko do sytuacji, w której młody człowiek przyjmuje postawę roszczeniową, bo jemu się to należy, on zawsze dostawał za darmo Trzeba nauczyć radzenia sobie z problemami, czasami szepnąć słówko tu i tam komuś z branży muzycznej, załatwić koncert itd Karolina Ostrowska: Jak Pan spędza swój wolny czas? Również muzycznie? Mariusz Ledwoch: Moja działalność zawodowa wiąże się z muzyką. Prowadzę studio nagrań i naturalnym jest, że mam ciągle z nią do czynienia. Mam też inne pasje, którym się oddaję w wolnych chwilach. Jest trochę tak, że pracuję w wolnym czasie, a w pracy uprawiam hobby. Z życia miasta Karolina Ostrowska: Czy otrzymana nagroda Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury była dla Pana zaskoczeniem? Mariusz Ledwoch: Tak, to było duże zaskoczenie i to podwójne. Pierwszym była sama nominacja, kiedy Basia Pawlak (Dyrektor MOK w Wojkowicach) zadzwoniła z tą informacją, pomyślałem, że na pewno się nie uda. Po kilku tygodniach odebrałem telefon ze Starostwa Powiatowego, zapraszający mnie na galę wręczenia nagród. Podziękowania należą się Pani Janinie Jagodzik (Radnej Powiatu Będzińskiego a jednocześnie szefowej Regionalnego Zespołu Ludowego Jaworznik ), która była inicjatorką oraz Urzędowi Miasta Wojkowice za nominacje. Karolina Ostrowska: Kiedy najczęściej słucha Pan muzyki? Mariusz Ledwoch: Może trochę wstyd się przyznać, ale w samochodzie. Sporą część czasu spędzam za kółkiem, załatwiając różne sprawy. Zawsze mam pod ręką jakąś płytę, która akurat jest tworzona w studiu lub po prostu swojego ulubionego artysty. Dużo muzyki słyszę w studiu, podczas sesji nagraniowej. Trudno się przy tym relaksować, to bardzo ciężka i żmudna praca, polegająca na ciągłym powtarzaniu partii muzycznych dla osiągnięcia zadowalających efektów. Potem realizator składa to wszystko razem i tak, w największym skrócie, powstaje utwór muzyczny.w domu najlepszą muzyką jest cisza. Karolina Ostrowska: Jakie gatunki muzyczne Pan preferuje? Mariusz Ledwoch: Najbardziej utożsamiam się z nurtami, które 9

10 Z życia miasta nazywane są rockiem progresywnym, muzyką alternatywną oraz jazzem. Lubię stare zespoły takie jak Genesis, King Crimson, Rush, Pink Floyd. Słucham także wirtuozów mojego instrumentu, czyli Marcusa Millera, Tony Levina czy Krzysztofa Ścierańskiego. Karolina Ostrowska: Paul Claudel twierdził, że: od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Czy zgadza się Pan z francuskim poetą? Mariusz Ledwoch: Coś w tym jest Ostatnie 25 lat to walka realizatorów, kto zrealizuje głośniej, bardziej dynamicznie. Efektem tego jest to, że dźwięk kłuje i męczy. Powoli wszyscy zaczynają rozumieć, że jest to błędne koło i coraz częściej można usłyszeć produkcje wyciszone, brzmiące bardziej naturalnie i miękko. Udowodniono, że ludzkie ucho dla dobrego odbioru, musi mieć niewielkie przerwy w czasie słuchania, mierzone w milisekundach, dające poczucie komfortu słuchania. W MAQ Records staramy się bardzo zwracać na to uwagę, choć czasami kłóci się to z wizją artystów. Karolina Ostrowska: Co sądzi Pan o gatunkach muzyki, których Pan nie słucha? Mariusz Ledwoch: Wyznaję zasadę, że muzyka jest dobra albo zła. Może to być dobrze skomponowane i zagrane disco-polo, czy źle zagrany przerost formy nad treścią - rock progresywny. Słucham tego, co mnie interesuje, szanuję inne gatunki, pod warunkiem, że są prawdziwe, szczere i dobrze zagrane. Nienawidzę sztuczności, sztywności i przede wszystkim kompozycji stworzonych na siłę, bez pomysłu, bez polotu. Karolina Ostrowska: Kiedy ostatnio przekonał się Pan do wykonawcy/ utworu, który wcześniej Pana nie interesował? Mariusz Ledwoch: Ciągle się przekonuje. Ostatnio w studiu gościliśmy kilku znanych muzyków i parę zespołów. Często są to ludzie o ponadprzeciętnych talentach, jak na przykład Marcin Wyrostek czy chłopcy z Motion Trio. Podpatrując ich pracę, odkrywam w sobie zainteresowanie ich muzyką, chociaż wcześniej utworów granych na akordeonie słuchałem okazjonalnie. Gram teraz w zespole, który można określić jako pop-rockowy. Wydawać by się mogło, że moje zainteresowanie rockiem progresywnym nie będzie pasowało. Jednak grają tutaj muzycy, którzy mają bardzo różne gusta muzyczne. Tak zróżnicowane wrażliwości muzyczne połączone w jednym zespole dają naprawdę dobre efekty. Karolina Ostrowska: Panie Mariuszu, czym byłby świat bez dźwięku? Mariusz Ledwoch: Byłby sztuczny i nieprawdziwy. Fala dźwiękowa, jako zjawisko, rozchodzi się w każdym sprężystym ośrodku. Człowiek żyje w oceanie dźwięków, wizyta w komorze bezechowej, miejscu, w którym naprawdę nie ma dźwięków, przekonuje wszystkich, że świat ciszy byłby nie do zniesienia.podobnie z muzyką, jest wszechobecna. Radio, telewizja, sieć internetowa nie może się bez niej obejść. Miniaturyzacja urządzeń do odtwarzania dźwięku doprowadziła do sytuacji, że praktycznie każdy i wszędzie może słuchać muzyki. Nie wyobrażam sobie świata bez muzyki. Na samą myśl mnie ciarki przechodzą. Film bez muzyki, reklamy bez muzyki? Nie byłyby ciekawe. Jadąc samochodem bez radia lub odtwarzacza? Nawet nie zdajemy sobie sprawy jaka to byłaby pustka. Karolina Ostrowska: Czy muzyka kształtuje charakter i potrafi zmienić człowieka? Mariusz Ledwoch: Myślę, że charakter pod wpływem muzyki może zmieniać się i to bardzo diametralnie. Wszystko zależy od stylu oraz rodzaju i gatunku słuchanej muzyki. Fani bardzo często przybierają dane cechy charakteru oraz nawet ubierają się tak, jak ich idole muzyczni. Wszystko po to, aby pokazać, że słucha się tego rodzaju muzyki. Wydaje mi się, że wiele osób nadal nie wie, że muzyka wywiera na nich tak duży wpływ. Karolina Ostrowska: Dziękuję za rozmowę, która z pewnością umożliwiła lepsze zrozumienie tego, jaką funkcję pełni muzykę w naszym życiu. Jest Pan świetnym przykładem, że jest ona nieodłączną częścią naszego istnienia. 10 Głos Wojkowic nr 2/2013

11 Z życia szkół Kogo i co można było spotkać w ZSOiT w Wojkowicach, czyli tegoroczne Dni Otwarte Tegoroczne Dni Otwarte w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Wojkowicach trwały od 10 do 12 kwietnia przez te trzy dni staraliśmy się możliwie najpełniej przedstawić ofertę naszego Liceum Ogólnokształcącego, w którym uczniowie mogą wybierać spośród trzech kierunków: dziennikarskiego, pożarniczego i policyjno-prawnego oraz Technikum Architektury Krajobrazu, które kształci w dwóch zawodach: architekt krajobrazu i geodeta. Każdy kolejny dzień Dni Otwartych stanowił samodzielne wydarzenie! W związku poszerzeniem oferty LO o nowy kierunek dziennikarstwo sportowe - 10 kwietnia sala gimnastyczna w ZSOiT w Wojkowicach przeistoczyła się w mini stadion sportowy oraz salę konferencyjną Tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością rzecznicy prasowi oraz piłkarze z dwóch postrzeganych za antagonistyczne klubów: Ruchu Chorzów - Donata Chruściel (rzecznik prasowy), Wojciech Grzyb (współczesna ikona Klubu) i Patryk Stefański oraz Zagłębia Sosnowiec - Maciej Wasik (rzecznik prasowy), Łukasz Matusiak i Łukasz Tumicz. Spotkanie rozpoczął mecz na małe bramki pomiędzy przedstawicielami klubów, w którym uczestniczyli także nasi uczniowie Sebastian Czajkowski i Kamil Klecha. Pełen emocji mecz zakończył się remisem 9:9. Po nim nastąpiła najważniejsza część Dnia Otwartego, czyli konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Ruchu Chorzów i Zagłębia Sosnowca oraz Komendy Powiatowej Policji w Będzinie: komisarza Marcina Kaszuby oraz oficera prasowego aspiranta Pawła Łotockiego. Konferencję poprowadził redaktor Tomasz Kuczyński dziennikarz sportowy z Dziennika Zachodniego. Wszyscy goście znaleźli się pod obstrzałem pytań naszych dociekliwych dziennikarek i czuwającego nad profesjonalizmem przedsięwzięcia pana Kuczyńskiego. Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami oraz autografami... Oprócz nowego kierunku w naszym LO już od blisko roku istnieje dziennikarstwo ekonomiczne, nad którym patronat objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W ramach umowy patronackiej po raz kolejny zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów przeprowadził profesor Krzysztof Gajdka. Tym razem profesor pod hasłem Baw, dręcz i zaskakuj swoich klientów. Oni to uwielbiają opowiadał o nowych trendach w reklamie. 10 kwietnia odbył się także Dzień Otwarty Technikum Architektury Krajobrazu, którego główną atrakcją był mały marsz na orientację po szkolnych pracowniach zawodowych, gdzie uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich przy małym wsparciu nauczycieli mogli zobaczyć to, co najciekawsze w kształceniu przyszłych architektów krajobrazu i geodetów. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z najnowszym sprzętem geodezyjnym, wykonując swoje pierwsze w życiu pomiary tachimetrem czy pomierzyć pole powierzchni dowolnie skomplikowanej figury geometrycznej przy pomocy planimetru. W innych pracowniach mogli ułożyć układanki z najbardziej znanymi obiektami parkowymi z całego świata i przy okazji dowiedzieć się nieco o ich historii. Młodzież mogła wreszcie zobaczyć projekty wykonane przez uczniów technikum oraz samodzielnie złożyć instalacje nawadniające, wykorzystywane we współczesnych obiektach architektury krajobrazu. Z ogniem i innymi żywiołami nie ma żartów. A praca strażaka wymaga nie tylko odwagi, ale także ogromnego poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych. Przekonali się o tym uczestnicy Dnia Otwartego dla kierunku pożarniczego LO w Wojkowicach, który odbył się 11 kwietnia 2013 r. Kandydaci do szkoły mogli w tym dniu wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat zajęć dodatkowych i szkoleń specjalistycznych proponowanych przez szkołę w ramach przygotowania do zawodu strażaka, a także w ćwiczeniach z pierwszej pomocy przedmedycznej, krótkim teście sprawnościowym, zajęciach laboratoryjnych z fizyko-chemii oraz w pokazie ratownictwa drogowego przeprowadzonego przez uczniów klas kierunku pożarniczego II b oraz III c. Mogli też poczuć się jak członkowie jednej drużyny pożarniczej LO w Wojkowicach nie tylko zobaczyć musztrę, ale także przećwiczyć jej elementy razem ze starszymi koleżankami i kolegami. Uczestnicy Dnia Otwartego zobaczyli też, w jaki sposób LO w Wojkowicach współpracuje z OSP w Żychciach jednostką, która prowadzi klasy pożarnicze w szkole. Natomiast 12 kwietnia był dniem w całości poświęconym prezentacji klas o kierunku policyjnoprawnym. Zgodnie z ich główną ideą prezentacja miała rzeczywiście,,otwartą formułę- spotkanie informacyjne połączone zostało z biegiem patrolowym, w trakcie którego gimnazjaliści zdobywali punkty w grach edukacyjno sprawnościowych, np.: Gdyby Sherlock Holmes mógł to wiedzieć...daktyloskopia w kryminalistyce, Sprzęt -PZ w pracy policjanta, Obsługa Policyjnego Ruchomego Punktu Zatrzymań. Poprzez te konkurencje mogli zapoznać się z pracą policji od kuchni, którą Głos Wojkowic nr 2/

12 Z życia szkół przedstawili kom. Marcin Kaszuba kierownik Policyjnej Izby Dziecka KPP w Będzinie oraz kom. Rafał Bański Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Wojkowicach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia prowadzone przez naszego szkolnego specjalistę Michała Niedbałę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prezentacja sprzętu do nurkowania poprowadzona przez członków Szkolnej Sekcji Nurkowej. Możliwość strzelania z broni pneumatycznej i obejrzenia różnego rodzaju broni były dodatkową atrakcją tego dnia przygotowaną przez I Śląsko-Dąbrowski Korpus Airsoftowy. Pokaz umiejętności naszych uczniów z zakresu stosowania podstawowych technik samoobrony, podobnie jak prezentacja pałki wielofunkcyjnej typu tonfa pozostaną w ich pamięci jeszcze przez długi czas. Po tych emocjonujących ćwiczeniach ekspert ds. prewencji Krzysztof Pabijan omówił zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego, a Mariusz Zoń zaprezentował najważniejsze punkty programu przeznaczonego dla tego kierunku. Dalszą drogę kształcenie w zawodzie policjanta oraz predyspozycje, którymi powinien cechować się kandydat do służby w Policji, przybliżył podinsp. Piotr Górski - przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach. Na zakończenie najlepszym zespołom w biegu patrolowym wręczono pamiątkowe dyplomy, a przybyłym gimnazjalistom zaproszenia do udziału w grze strategicznej Paintballu, która odbędzie się 20 kwietnia 2013 r. na wojkowickim poligonie. Podsumowaniem dnia była prezentacja musztry policyjnej i paradnej w wykonaniu uczniów klas o kierunku policyjno - prawnym. To były naprawdę udane dni. Gimnazjalistów już dziś zapraszamy do szkolnej drużyny ZSOiT w Wojkowicach! Agnieszka Mańka Gościnne progi Wyspiana 5 i 6 kwietnia w popularnym, uwielbianym przez uczniów Wyspianie (czyli II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie) odbyła się pierwsza edycja tegorocznych Dni Otwartych. Młodzież gimnazjalna z okolicznych miast (również spoza Powiatu Będzińskiego) żądna informacji o propozycjach edukacyjnych szkoły, miała możliwość zwiedzenia budynku szkoły i poznania jej uczniów oraz nauczycieli. Serdeczne przyjęcie, atmosfera i rozliczne atrakcje niejednemu gimnazjaliście mogły zakręcić (pozytywnie) w głowie Dzięki rozmowom z nauczycielami, każdy odwiedzający szkołę młody człowiek mógł dokładnie poznać ofertę edukacyjną i propozycje klas w Wyspianie. Przedstawiliśmy także wszystkie sekrety i zawiłości naboru elektronicznego, dzięki czemu logowanie i zapisy do szkół ponadgimnazjalnych nikomu nie sprawią problemów. Dla kandydatów na uczniów Wyspiana przygotowano mnóstwo atrakcji. Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie, gdyż szkoła kształci na najwyższym poziomie w różnorodnych dziedzinach nauki. A jako że Wyspiański jest Szkołą Odkrywców Talentów, przed gośćmi zaprezentowano wiele szkolnych talentów. Były zatem pokazy, warsztaty i dowody na to, że nikt nie potrafi uczyć się i bawić tak, jak uczniowie Wyspiana. Gimnazjaliści poznali przyjazną atmosferę, z której słynie szkoła i na własnej skórze przekonali się, że Wyspian to więcej niż szkoła. Mamy nadzieję, że każdy z Was wie już dlaczego warto zostać naszym uczniem i że wychodząc z Wyspiana w głowach brzmiało Wam nasze hasło: Wyspian-this is it. Wszystkich pragnących poczuć klimat Wyspiana i poznać szkołę zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty, który odbędzie się 8 czerwca 2013 roku. A tych, którzy już nie mogą doczekać się spotkania z nami zapraszamy na stronę internetową Zobaczcie i uwierzcie, że tak może wyglądać nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Zapraszamy i do zobaczenia. Luiza Witkowska 12 Głos Wojkowic nr 2/2013

13 Projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych pt.,,w drodze do wiedzy wszyscy mamy równe szanse realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany był od 1 września 2011 roku do 31 marca 2013 roku. Od 17 października 2011 roku w szkołach podstawowych w naszym mieście rozpoczęła się realizacja projektu dla klas I III pod hasłem,,w DRODZE DO WIEDZY WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE. Głównym celem tego projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów młodszych klas szkół podstawowych, prowadzonych przez miasto Wojkowice, poprzez indywidualizację procesu kształcenia. W okresie od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku aż 127 uczniów miało możliwość uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce matematyki oraz rozwijających szczególne uzdolnienia matematycznoprzyrodnicze. We wrześniu 2012 roku, w związku przyznaniem dodatkowych funduszy, wsparciem objęto kolejnych 30 uczniów. Łączna liczba dzieci objętych wsparciem w ramach projektu to 157 uczniów. Założone cele zostały zrealizowane poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych oraz poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Z życia szkół Jak przebiegała realizacja projektu edukacyjnego,,w drodze do wiedzy wszyscy mamy równe szanse Głos Wojkowic nr 2/2013 Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie był bezpłatny. Prezentacja założeń projektu oraz wdrażanie ich w szkołach zostały przedstawione przez dyrektorów obu placówek Grażynę Trzcionkę (Szkoła Podstawowa nr 3) i Beatę Balińską (Szkoła Podstawowa nr 1) na spotkaniach z rodzicami klas I III, w których uczestniczyły także nauczycielki, które podjęły się realizacji działań w ramach projektu. Zajęcia w ramach projektu ukierunkowane były na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej. W ramach projektu były przeprowadzone: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia dla dzieci z wadami wymowy. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem edukacji matematyczno przyrodniczej. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Podsumowując działania dzieci i nauczycieli można stwierdzić, że zamierzone cele projektu zostały osiągnięte. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w tych różnorodnych zajęciach. Stosowane przez nauczycieli metody, formy pracy, nowatorskie sposoby rozwiązywania zadań oraz przeprowadzanie ciekawych doświadczeń w dużym stopniu miały wpływ na aktywizację uczniów, poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach nauki, jak również chęć pomocy uczniom słabszym. Niektóre działania skierowane były do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprzez dostosowanie zadań do możliwości uczniów mieli oni szansę odniesienia sukcesu, co wzmocniło ich wiarę we własne siły. Uatrakcyjnianie zajęć było możliwe dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym z funduszy środków EFS. Informacje o projekcie rozpowszechniane były poprzez stronę internetową pod adresem: spwojkowice.vel.pl/ Anna Możdżeń, Renata Koch 13

14 Z życia miasta Dzieci uwielbiają bajki. Lubią ich słuchać, lubią je oglądać, lubią w nich grać i lubią utożsamiać się z ich bohaterami. Książka pozwala maluchom pobudzać wyobraźnię, zwiększa zasób ich słownictwa i rozwija zdolności językowe. Biblioteka prowadzi spotkania z dziećmi, zachęcając do rozwijania talentów i pasji. Do Przedszkola im. Przyjaciół Bajek w Wojkowicach na zaproszenie biblioteki przyjechali aktorzy Teatru Dzieci Zagłębia. Mali artyści brali udział w konkursach baśniowych postaci. Byli bezkonkurencyjni. Znawcami tematu okazały się również wychowawczynie maluchów. Historie Atomówek i pokemonów Panie miały w jednym palcu. Aktorzy zagrali fragmenty spektaklu Tymoteusz i psiuńcio. Pokazali przedszkolakom, jak posługiwać się kukłami i zachęcili ich do prób aktorskich. A chętni grali scenki z lalkami wczuwając się w role swoich nowo poznanych bohaterów. Kolejne spotkanie wkrótce. Anna Radkowska-Śliż Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojkowicach Seniorze! Nie siedź w domu! Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów powstał w 2007 roku. Była to społeczna inicjatywa kilku osób, które nie były obojętne na stagnacje życia osób w wieku emerytalnym. Widząc aktywną działalność związków w ościennych miastach, postanowiono zorganizować Koło w Wojkowicach. Mimo trudności i kłopotów działaczy, cieszymy się dobrą opinią wśród seniorów. Poza cyklicznymi zebraniami, które pomimo dużej liczby członków upływają w kameralnej atmosferze, organizowanych jest szereg imprez integracyjnych poczynając od wspólnych grillów, zabaw, biesiad, po uroczystości okolicznościowe jak Dzień Seniora, Dzień Matki, Andrzejki, spotkania opłatkowe. Atrakcją są też liczne wyjazdy do teatru, opery, ale również na wycieczki, wczasy krajowe, jak i zagraniczne. Angażując się w działalność związku rozwijamy się, mamy powód, aby wyjść z domu. Czujemy się lepiej, młodziej, nie wegetujemy, tylko żyjemy i nie pamiętamy ile mamy lat. Spotkania członków odbywają się w każdy piątek od godz. 15:00 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6. Zapraszamy osoby chętne do współpracy z nami. Maria Kowalik 14 Głos Wojkowic nr 2/2013

15 MOK uczcił 3. urodziny! 5 i 6 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach świętował trzecią rocznicę powstania instytucji. Na uczestników niecodziennych wydarzeń, opatrzonych nazwą Wojkowickie Dni Kultury, czekało wiele atrakcji i niecodziennych emocji. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Starosta Będziński - Krzysztof Malczewski oraz Burmistrz Miasta Wojkowice - Zofia Gajdzik. Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Impreza, podczas której MOK świętuje znaczącą datę, tradycyjnie już trwa dwa dni. Pierwszego dnia, 5 kwietnia, zaprezentowali się uczestnicy zajęć oraz kół zainteresowań działających przy MOK-u: Regionalny Zespół Folklorystyczny Jaworznik, żywiołowe zespoły taneczne MINI FOX i FOX, uczestnicy zajęć nauki gry na fortepianie oraz gitarze, chór wielopokoleniowy. Tego dnia wręczono podziękowania osobom, które wspierają działalność instytucji, a w przygotowanej na tę Kultura szczególną okoliczność prezentacji multimedialnej podsumowano trzeci rok działalności Ośrodka. Uczestnicy spotkania mogli także zobaczyć wystawę prac przygotowanych przez uczestników warsztatów plastycznych oraz fotogalerię, obrazującą najważniejsze wydarzenia z życia grupy teatralnej działającej w MOK-u. Ostatnim punktem programu był urodzinowy tort! Drugiego dnia Wojkowickich Dni Kultury na scenie MOK-u wystąpił znany i ceniony zespół IRA. Na koncert legendarnej grupy, przybył tłum, wśród którego bawili się nie tylko mieszkańcy Wojkowic. Obok utworów utrzymanych w mocniejszej, rockowej stylistyce, w repertuarze nie zabrakło spokojniejszego grania i melodyjnych piosenek. Wojkowickie Dni Kultury objęły patronatem medialnym TVS, Radio Piekary, telewizja internetowa Kanał 99, Dziennik Zachodni, platforma InSilesia, lokalna gazeta Głos Wojkowic oraz dwumiesięcznik MOKinfo. Wsparcie finansowe oraz rzeczowe zapewnili sponsorzy firma ZREMB Wojkowice, U&R CALOR, Warsztat Smaku Dobieszowice, pizzeria Maximus, kwiaciarnia Gracja Elwira Surma, Jolanta Kotulska. Dagmara Szastak-Zięba Głos Wojkowic nr 2/

16 Kultura Eliminacje Miejskie do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego - Mały OKR 2013 Uczniowie wojkowickich szkół w poniedziałek, 4 marca, zaprezentowali się na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach podczas Eliminacji Miejskich do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy konkursu przedstawili ciekawe interpretacje wybranych wierszy lub fragmentów prozy. Pojawiła się także poezja śpiewana. Uczniowie szczególnie chętnie wybierali twórczość Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, a także Wisławy Szymborskiej. Wszystkich wykonawców wysłuchało, a później oceniło, jury. Komisja wnikliwie obserwowała uczniów, biorąc pod uwagę odpowiedni dobór repertuaru, prezencję, ogólny wyraz artystyczny, dykcję, emisję głosu oraz kulturę słowa. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody w trzech kategoriach wiekowych: KATEGORIA I (kl 0-III) I miejsce Iga Pustułka (SP nr 1 w Wojkowicach) II miejsce Alicja Krawczyk (SP nr 1 w Wojkowicach) III miejsce Jakub Buchholz (Przedszkole im. Przyjaciół Bajek w Wojkowicach) KATEGORIA II (kl IV-VI) I miejsce Jakub Stanik (SP nr 1 w Wojkowicach) II miejsce Julia Matura (SP nr 1 w Wojkowicach) III miejsce Wiktoria Gądek (SP nr 1 w Wojkowicach) KATEGORIA III (gimnazjum) I miejsce Magdalena Kotela (Gimnazjum w Wojkowicach) II miejsce Maria Cieśla (Gimnazjum w Wojkowicach) III Natalia Dziedzic (Gimnazjum w Wojkowicach) Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Dagmara Szastak-Zięba 16 Głos Wojkowic nr 2/2013

17 Śląski humor według Grzegorza Stasiaka 15 marca gościem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach był znany kabareciarz oraz aktor Grzegorz Stasiak. I chociaż jego występ miał miejsce 15 marca to odbył się jeszcze w ramach Dnia Kobiet i przede wszystkim kobietom był dedykowany. Publiczność dopisała i w wyśmienitej atmosferze bawiła się przy skeczach, dowcipach i piosenkach satyryka. Aktor podczas spotkania z mieszkańcami Wojkowic przypomniał w zabawnych anegdotach swoją pracę przy serialu Święta wojna, udział w programie Nauka Jazdy oraz wygraną w telewizyjnym show Maraton Uśmiechu. Przy akompaniamencie wykonał również kilka piosenek (w tym Czerwony jak cegła z repertuaru Dżemu ), interpretując je w oryginalny oraz parodystyczny sposób. Przeprowadził także konkursy z nagrodami, a zadaniem widzów było odgadnięcie znaczenia śląskich słów. Tym samym potwierdził swój doskonały kontakt z publicznością. Występ wzbudził wiele pozytywnych emocji, a wszystko dzięki niezwykłemu poczuciu humoru Grzegorza Stasiaka. Wyjątkowy wernisaż. Grafika Malarstwo Spotkanie ze sztuką, które miało miejsce 15 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach, dostarczyło uczestnikom niecodziennych przeżyć estetycznych. Tego dnia odbył się tu wyjątkowy wernisaż. Gościem MOK-u była uznana malarka i graficzka - Aleksandra Huk-Wiatrowska. Na wystawę złożyły się grafiki oraz wielkoformatowe obrazy olejne. Uczestnicy mieli okazję zadać ich autorce pytania, podzielić się własnymi spostrzeżeniami oraz wrażeniami. Artystka - niezwykle skromna i eteryczna, okazała się osobą ciepłą, wrażliwą, a zarazem zagadkową. Wartości Magdalena Goczoł Kultura te znajdują odzwierciedlenie w jej twórczości, ujawniając autentyczność prezentowanej sztuki oraz indywidualny styl malarki. Prezentowane prace to zaproszenie w świat barw, realizmu oraz emocji. Każda z nich stanowi indywidualną opowieść. Każda bowiem wypowiedź artystyczna stanowi próbę subiektywnej interpretacji świata, uzewnętrznienia uczuć i stanów emocjonalnych, zadawania pytań oraz poszukiwania odpowiedzi. Tym większe rodzi więc zainteresowanie, zaskakuje, przyciąga uwagę. Niezwykle nastrojowe spotkanie, którego przejmująca atmosfera została bardzo ciepło oceniona przez publiczność, zakończyła się żywą dyskusją uczestników. Aleksandra Huk-Wiatrowska jest absolwentką katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończyła z wyróżnieniem, a także stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Brała udział w licznych wystawach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach także poza granicami kraju. Dagmara Szastak-Zięba Głos Wojkowic nr 2/

18 Sport Boisko sportowe przy Gimnazjum już udostępnione Od poniedziałku 22 kwietnia mogą Państwo korzystać z kompleksu sportowego znajdującego się przy Gimnazjum w Wojkowicach. Obiekt jest udostępniony od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 20:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00-20:00. Wejście na obiekt sportowy tylko przez główną bramę Gimnazjum. Wielofunkcyjne boiska sportowe, bieżnia sprinterska czterotorowa, piłkochwyty to najważniejsze elementy zrealizowanej inwestycji, której głównym celem była poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta. Zostały również ukończone prace przy dojściach chodnikowych do obiektu. Obiekt posiada całkowity monitoring. Przed skorzystaniem z boisk i urządzeń sportowych prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z obiektu sportowego. (red) Aktywnie na stadionie Milenium Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu z Państwa od 27 kwietnia udostępniona została część obiektu sportowego Milenium. Ogólnodostępne będzie boisko boczne, bieżnia oraz alejki wokół korony stadionu w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 do 14:00, od środy do piątku 7:00-20:00, w soboty i niedziele od 12:00 do 20:00. Natomiast ze względów bezpieczeństwa bezwzględny zakaz wstępu obejmuje teren po byłej kawiarence i basenie. Nie można korzystać z boiska głównego w uwagi na niebezpieczeństwo zniszczenia jego nawierzchni (murawy). Murawa winna spełniać określone przepisami wymogi, aby mogła być dopuszczona do rozgrywek ligowych, stąd konieczność jej ochrony. Opracowano regulamin korzystania ze stadionu, z którym każdy użytkownik obiektu sportowego zobowiązany jest zapoznać się i bezwzględnie go przestrzegać. Nad respektowaniem jego zapisów oraz ogólnym ładem i porządkiem będzie czuwała osoba odpowiedzialna za administrowanie obiektem w godzinach jego otwarcia. Zapraszamy na przedsięwzięcie edukacyjne pod honorowym patronatem Starosty Będzińskiego Krzysztofa Malczewskiego oraz Burmistrz Miasta Wojkowice Zofii Gajdzik Łebski traper II gra edukacyjna 8 maja 2013 roku, godz. 10:00 (rejestracja szkół i zawodników godz. 9:30) Główny organizator: Gimnazjum w Wojkowicach Współorganizatorzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach Starostwo Powiatowe w Będzinie 18 Głos Wojkowic nr 2/2013

19 Bezpłatne ogłoszenia drobne Ogłoszenia Nieruchomość do wydzierżawienia Gmina Wojkowice posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Morcinka w Wojkowicach o pow. 764 m2, o regularnym, płaskim kształcie, zabudowana budynkiem należącym do klasy obiektów inżynierii lądowej (dawna podstacja trakcyjna). Teren częściowo zagospodarowany: podjazd, parking, chodnik. Działka w całości ogrodzona, otoczona zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Budynek jest wykonany w tradycyjnej technologii, z lat 50-tych, niepodpiwniczony, parterowy, otynkowany. Wyposażony w stolarkę okienną PCV, rampę betonową z bezpośrednim dostępem do 3 pomieszczeń magazynowych. Powierzchnia zabudowy obiektu 226 m2, kubatura 1085 m3. Większą część powierzchni obiektu zajmuje hala oraz pomieszczenie socjalne, do których prowadzą 3 niezależne wejścia. A20/7MWU zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: w. 27. PROFINET Najtańsze na rynku pożyczki i chwilówki parabankowe tel BAWILANDIA ul. Morcinka 3 PRZEDSZKOLE WESELA SQUASH RESTAURACJA tel F.U.H. ARKOM Systemy Kominowe Artur Kołacz - czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymowych - zabezpieczenie rurami kwaso- i żaroodpornymi - szlamowanie kominów tel Głos Wojkowic nr 2/2013 Mieszkanie M5 (60m²) w bloku przy gimnazjum - zamienię na mniejsze M3. tel Do sprzedania bezczynszowa kawalerka w Wojkowicach dz. Krzyżówka wraz z działką o pow. 265 m2. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z widnej kuchni oraz pokoju o łącznej pow. 31,35 7 m2. Wykończenie: ściany tynk, podłogi panele podłogowe, okna PCV. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Dostępne media: prąd, woda. Ogrzewanie za pomocą pieca pokojowego. Toaleta sucha z szambem na zew. budynku wejście z klatki schodowej na parterze budynku. Do mieszkania przynależy piwnica (8,81 m2) i komórka (3,77 m2) oraz strych użytkowy. Na działce znajduje się garaż o konstrukcji drewnianej. Mieszkanie znajduje się niedaleko parku miejskiego oraz stadionu. Dostępne od zaraz, bez pośredników i zbędnych prowizji. tel

20 REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, ul. Powstańców 17 tel. (032) z a p r a s z a z a i n t e r e s o w a n y c h NA BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE w zakresie rozpoczynania, prowadzenia działalności oraz pozyskiwania źródeł finansowania w Urzędzie Miasta w Wojkowicach w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Głos Wojkowic nr 2/2013

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Gdy członkiem

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - nowe zasady przyznawania środa, 27 marca :26 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012r., poz. 1548) wszystkie decyzje przyznające

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne (1) Świadczeniami rodzinnymi są 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) świadczenia opiekuńcze: - zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby pomagać

Jesteśmy po to, aby pomagać Zasiłek rodzinny Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia 31 października roku następnego. Do

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Wsparcie dla pracowitych, pomoc dla zdolnych Stypendium Prezydenta Miasta Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej lub artystycznej? Mieszkasz w Gliwicach?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE:

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE INFORMUJE: Od dnia 03.06.2013r. tut. Ośrodek rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli Świadczenia rodzinne Informacje o formach i zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych ZASIŁEK RODZINNY Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, (oznacza to

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Świadczenia rodzinne Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 13 B, pokój 103 (I piętro) tel. 95 742 78 19, 95 742 78 17 Godziny

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp. Imię i nazwisko PESEL *) Rodzaj szkoły,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wyjątkowy uczeń

Projekt Wyjątkowy uczeń Projekt Wyjątkowy uczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl Szanowni Rodzice, Jeżeli Państwa dziecko w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 021.1.34.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 17.04.2013 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów, treści dokumentów w związku z realizacją art. 23 ust

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Głównym celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze

Głównym celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie szkoły podstawowe w gminie Michałowice przystąpiły do projektu unijnego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkoły podstawowej w kontekście

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Tutaj należy wymienić wszystkie dzieci, na które ma być ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Tutaj należy wymienić wszystkie dzieci, na które ma być ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. ANNA KOWALSKA 1 stycznia 1973 ZAMĘŻNA POLSKIE BEŁŻEC LWOWSKA 22-670 99 500-00-00-00 9 JAN KOWALSKI PODSTAWOWA BEŁŻEC 2009-01-01 KAWALER KATARZYNA KOWALSKA GIMNAZJUM III KL BEŁŻEC 2003-02-02 PANNA ZOFIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 81 458 62 01 Fax Gmina Puławy KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE DANE

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/95/10 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 3014/95/10 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2010 roku Zarządzenie Nr 3014/95/10 w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach z dnia 10 listopada 2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szansa dla uczniów i uczennic kompleksowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1456 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o świadczenie

Kto może ubiegać się o świadczenie Kto może ubiegać się o świadczenie Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jezeli

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska Zasiłek dla opiekuna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce. tel. (041) 343-21-33,

Bardziej szczegółowo