Badania starzeniowe materia³ów i pokryæ organicznych, z symulacj¹ œwiat³a s³onecznego i warunków pogodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania starzeniowe materia³ów i pokryæ organicznych, z symulacj¹ œwiat³a s³onecznego i warunków pogodowych"

Transkrypt

1 Badania starzeniowe materia³ów i pokryæ organicznych, z symulacj¹ œwiat³a s³onecznego i warunków pogodowych Instytut Badañ i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. XENON WEATHER - OMETER Ci 4000

2 Prowadzimy kompleksowe, przyspieszone badania starzeniowe materia³ów, wyrobów i pokryæ organicznych, stosowanych w przemyœle, w oparciu o aparat ATLAS CI 4000, jeden z najnowoczeœniejszych systemów do badañ odpornoœci materia³ów, komponentów i pokryæ na sztuczne œwiat³o s³oneczne i warunki klimatyczne (m.in. temperatura, wilgotnoœæ wzglêdna, deszcz). Zastosowanie: - tworzywa sztuczne (barwione w masie i lakierowane), - elastomery, - tkaniny (przemys³owe i geotekstylia), - drewno (p³yty drewno-podobne, lakierowane i powlekane), - farby i lakiery, - pigmenty i stabilizatory, Najnowsze cyfrowe systemy - papier, sterowania, zaawansowana technika - szk³o samochodowe i budowlane, z dziedziny optyki oraz wykwalifikowana - butelki, - naklejki, kadra, gwarantuj¹ uzyskanie - dywaniki, wiarygodnych wyników badañ. - oraz inne materia³y i wyroby stosowane na elementy wewnêtrzne i zewnêtrzne samochodów. Wymienione badania maj¹ szczególne zastosowania w przemys³ach: samochodowym, meblarskim, tekstylnym, budowlanym oraz farb i lakierów.

3 ATLAS CI 4000 posiada nastêpuj¹ce systemy kontrolno- pomiarowe: - sterowanie na sta³ym poziomie dawk¹ promieniowania lampy ksenonowej przez ca³y czas trwania próby, - programowanie cykli ciemnego i jasnego pola (noc / dzieñ), cykli nadeszczania przedniej oraz tylniej czêœci próbek (symulacja kondensacji), programowanie pojedynczego cyklu i liczby powtórzeñ, - programowanie, kontrola i ci¹g³y odczyt natê enia promieniowania na powierzchni próbek; pomiar natê enia przy d³ugoœci fali 340 nm w zakresie 0,25 1,26 W/m, 420 nm w zakresie 0,59 2,76 W/m. 2 2 oraz kontroli i pomiaru natê enia w szerokim zakresie nm (ultrafiolet) dla W/m, 2 - programowanie, kontrola i ci¹g³y odczyt temperatury na powierzchni próbek za pomoc¹ czarnego wzorca (DIN BST) i temperatury czarnej p³ytki (ASTM BPT) w zakresie do 120oC,

4 - programowanie, kontrola i ci¹g³y odczyt temperatury powietrza wewn¹trz komory o w zakresie do 85 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 75% RH w cyklu jasnym oraz do 100% RH w cyklu ciemnym, - mo liwoœæ zaprogramowania okresu trwania badania przez: podanie iloœci cykli do wykonania, ³¹cznego czasu trwania badania lub przez podanie ³¹cznej iloœci energii œwietlnej poch³oniêtej przez próbkê, - mo liwoœæ ci¹g³ej rejestracji wszystkich parametrów prowadzonego badania przy pomocy komputera PC poprzez czytnik karty.

5 ród³em promieniowania CI 4000 jest lampa ksenonowa ch³odzona wod¹ o mocy elektrycznej regulowanej w zakresie od 2500W do 7500W, z szerokim zestawem filtrów œwiat³a pozwalaj¹cego na dobór widmowego rozk³adu promieniowania, zgodnego z wymaganiami stosowanych norm. W centralnej czêœci komory znajduje siê trzyczêœciowy kosz obrotowy, mieszcz¹cy 2 do 6500 cm próbek. Ponadto komora posiada: - ogrzewane powietrzem wnêtrze, - precyzyjny system utrzymania wilgotnoœci powietrza w komorze - VibraSonic, - filtr oczyszczajacy powietrze wchodz¹ce do komory, - lampê kalibracyjn¹ do okresowej kontroli oraz korekcji systemu pomiaru natê enia promieniowania (z 3 punktami kalibracyjnymi)

6 Urz¹dzenie umo liwia wykonanie badañ starzeniowych wg nastêpuj¹cych norm:

7 Kim jesteœmy?~ polskim rynku m sw¹ dzia³alnoœæ jako -zaplecze k BOSMAL specjalizuje rozpoczynaj¹c się w wykonywaniu prac badawczo badawczo-rozwojowe Fabryki Samochodów rozwojowych oraz produkcyjnych na zlecenia krajowych i w Bielsku-Bia³ej, obecnie Fiat Auto Poland, zagranicznych firm, głównie motoryzacyjnych. W celu podnoszenia jakości oferowanych usług współpracuje z Aktualnie pe³nimy technicznymi, rolê ca³kowicie samod wieloma znanymi instytucjami i uczelniami zarówno badawczo-rozwojowej, wykonuj¹cej prace na zle w kraju jak i za granicą. oraz wspó³pracuj¹cej z wieloma znanymi instytu Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczo-pomiarową technicznymi, zarówno w kraju jak i za granic¹, służącą do prowadzenia prac badawczych oraz prac konstrukcyjno-obliczeniowych w dziedzinie budowy samochodów. Dysponujemy nowoczesn¹ aparatur¹ bada s³u ¹c¹ do prowadzenia prac badawczych oraz p BOSMAL posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy obliczeniowych w dziedzinie budowy samochodó zarówno z finalnymi producentami samochodów, jak również z zakładami kooperującymi, produkującymi części i zespoływdo Posiadamy bogate doœwiadczenie zakresie w zarówno z finalnymi montażu głównego oraz na rynek wtórny. producentami samochodów z zak³adami kooperuj¹cymi, produkuj¹cymi czêœ monta u oraznormy na rynek wtórny, Laboratorium Badawcze spełniag³ównego wymagania PN-EN ISO/Wspó³ innymi z: Bosch, Cooper Automotive, D IEC 17025:2005 i zostało akredytowane w rokustandard Aktualnie Eaton Automotive, Fiat Auto, FIAT Powertrain posiada Certyfikat Akredytacyjny Laboratorium Badawczego nr AB Te General Motors Manufacturing Poland, GM Pow 128 ważny do dnia Ponadto posiada rekomendacje Gestind, Hutchinson, Lear Corporation, Magneti Centralnego Laboratorium ITDC OPEL. Pilkington Automotive, Rieter Automotive, Sekur TRW Steering Systems, Valeo. W BOSMAL'u wdrożony został zintegrowany system zarządzania (system jakości i zarządzania środowiskowego) certyfikowany na Nasze Laboratorium Badawcze spe³nia wymagan zgodność z normami: PN-EN PN-EN ISO/IEC ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 17025:2005, 14001:2005 Jakoœæ naszych us³ug potwierdzaj¹ m.in.: syste wed³ug PN-EN ISO 9001:2009 i zarz¹dzania œro PN-EN ISO 14001:2005 Ponad 400 aktywnych klientów

8 Instytut Badañ i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp z o.o ul. Sarni Stok Bielsko-Bia³a Tel.: ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2013

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2013 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2013 str. 1 Ponad 400 lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych Województwo Śląskie to region o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2015

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2015 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2015 str. 1 Ponad 400 lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych Województwo Śląskie to region o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2014

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2014 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 2014 str. 1 Ponad 400 lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych Województwo Śląskie to region o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float

gwarantujemy jakoœæ.etc Systemy Dekoracyjne Ferro do szk³a Float 1/19 System 140 - farby bezo³owiowe mieszalne farby nie zawieraj¹ce o³owiu, kadmu oraz litu, z farbami matowymi i metalicznymi 2/19 System 140 Plus system 140 + farby kadmowe ó³te i czerwone System 140

Bardziej szczegółowo

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ DOŒWIADCZENIE INNOWACYJNOŒÆ PROFESJONALIZM JAKOŒÆ PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej dzia³a od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych uda³o nam siê stworzyæ europejsk¹ firmê,

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Dariusz STEFANIAK*, Wies³awa PARYSIEWICZ** Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych STRESZCZENIE. Proces

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo