Więcej umiemy lepiej pomagamy...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej umiemy lepiej pomagamy..."

Transkrypt

1 pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 46 CZERWIEC 2008 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej umiemy lepiej pomagamy... Więcej umiemy lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie to pełna nazwa projektu FRDL PC i Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego realizacja rozpoczęła się w maju. Jest on kolejnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz ludzi wyalienowanych, zepchniętych na margines, których szeroko rozumiana rehabilitacja staje się wymogiem trudnych dla nich czasów. Spośród 123 zgłoszonych osób komisja wybrała 20 pracowników pomocy społecznej, zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli podlaskich szkół, którzy 12 i rozpoczęli zajęcia I sesji pod hasłem Ja, jako animator (zdjęcie poniżej) prowadzone przez trenera FRDL Ewę Jasińską. Do końca roku będą uczestniczyli jeszcze w 6 bezpłatnych dwudniowych i jednodniowych zjazdach. Złożą też wizyty w instytucjach specjalizujących się w pracy z młodzieżą trudną, wywodzącą się ze środowisk zagrożonych patologią oraz zajmujących się integracją środowiskowych działań o tym charakterze. Koordynator projektu Krzysztof Luty podaje kilka przykładowych tematów kolejnych sesji szkoleniowych: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, metody pracy w dziecięco-młodzieżowej świetlicy socjoterapeutycznej oraz w Centrum Integracji Społecznej dla dorosłych, pozyskiwanie środków z EFS na ten rodzaj zadań i opisywanie projektów. W I kwartale 2009 r. przewidziane jest końcowe seminarium połączone z prezentacją dobrych rozwiązań wypraktykowanych podczas realizacji przedsięwzięcia. Piotr Sędziak Czas podsumowań W czerwcu kończy się kolejny etap funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego przy FRDL PC. Trwają rozliczenia i podsumowania, które prezentowane będą w lipcu na specjalnej konferencji. Kierując się sugestiami zainteresowanych, Podlaskie Centrum chce wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i duże zapotrzebowanie, prolongując usługi ośrodka. W tym celu przygotuje kolejny projekt z zamiarem uczestniczenia w zapowiadanym konkursie Urzędu Marszałkowskiego. W kamerach TVN Program magazynowy Dzień dobry TVN br. koncentrował uwagę telewidzów m.in. na ostatniej edycji projektu Pomysł na biznes wsparcie na starcie, realizowanej przez FRDL PC. Prowadzący Dorota Wellman i Marcin Prokop wspomnieli, że dzięki tej szansie rozpoczęcia pracy na własny rachunek, 22 osoby zadebiutowały w biznesie. Uruchomiły swoje firmy w wielu branżach od kosmetycznej po produkcję przyczep i usługi budowlane. Dyr. PC Małgorzata Szewczyk poinformowała telewidzów o zakończonym w br. II cyklu szkoleń z selekcją dobrych pomysłów na biznes, nauką sporządzania biznesplanu, prowadzenia firmy, podstaw uproszczonej księgowości, przepisów prawa pracy. Ilustrując efekty, kamery TVN pokazały migawki z Teatru Arkadia uruchomionego przez Katarzynę Siewko, która 20 tys. zł dotacji inwestycyjnej przeznaczyła na rozruch i realizację przedsięwzięcia. W studio TVN gościł także Radosław Majewski, jeden z beneficjentów projektu. Dotacje przeznaczyłem na własną poradnię powiedział, noszącą nazwę Centrum Dietetyki Stosowanej. Jestem magistrem zdrowia Efekty pracy Regionalnego Ośrodka EFS O ile w 2007 roku zmieniał się okres programowania i nie ogłaszano nowych konkursów, o tyle mijająca połowa tego roku okazała się bardzo pracowita. Animator Karolina Poczykowska przypomina, że teraz projekty mogą być realizowane przez podmioty, które wcześniej rzadko aplikowały o fundusze unijne. Konkursy ogłaszane są nawet co tydzień, a ze względu na zmiany systemowe niezbędna staje się znajomość nowych dokumentów, procedur oraz wymogów aplikacyjnych. Dlatego oferta Regionalnych Ośrodków EFS cieszy się ogromnym powodzeniem, a ten przy FRDL PC, obsługujący kilka powiatów, wykonał wszystkie swoje zobowiązania z dużym wyprzedzeniem (na zdjęciu powyżej uczestnicy zajęć ). W ciągu pięciu minionych miesięcy przeszkolono łącznie 262 potencjalnych projektodawców, których najczęściej interesowały tematy: Zarządzanie projektem na etapie programowania i planowania w kontekście EFS i Księgowość w projektach dofinansowywanych ze środków EFS. Około 110 osób skorzystało z usług doradców pisząc projekty do PO Kapitał Ludzki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się usługi animacyjne pomoc w kojarzeniu partnerów projektowych i konstruowaniu umów partnerskich. W takich warsztatach wzięło udział 99 osób. Pomysł na biznes wsparcie na starcie publicznego o specjalności dietetyka. Lada dzień będę miał wspólnika, od którego zresztą dowiedziałem się o szansie, jaką stwarza FRDL. W rozmowie przypomniano, że dotacje dla uczestników szkoleń są bezzwrotne i stanowią magnes dla nieustannie zgłaszających się reflektantów. Zespół Podlaskiego Centrum odbiera po kilka telefonów dziennie od tych, którzy słyszeli o dobrej obsłudze i sprawnej organizacji. Tym bardziej zdecydujemy się wystartować w następnym konkursie promującym rozwój przedsiębiorczości, gdy tylko zostanie on ogłoszony zapewniła dyr. Szewczyk. Marek Sawoń (na zdjęciu z żoną Iwoną, przed swoim ośrodkiem terapeutycznym), podobnie jak Radosław Majewski, jest absolwentem ostatniej edycji kursu FRDL PC. On także nieraz podkreślał, że przez udział w szkoleniu pogłębił wiedzę, zyskał fundusze na rozruch firmy i poznał biznesowego partnera.

2 DIALOG GMINNY 46/ Szkolenia na zlecenie zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, rozmaitych służb, przedsiębiorstw i instytucji, organizowane są przez FRDL PC od wielu lat. Stanowią wygodną i stosunkowo tanią formę podnoszenia kwalifikacji w miejscowościach, a nawet instytucjach, z których wywodzi się większa grupa osób zainteresowanych konkretnymi tematami. Eliminują uciążliwe dojazdy słuchaczy, oszczędzają ich czas, redukują wydatki. To zamawiający decydują o doborze kluczowych zagadnień, a obsługa z PC i trenerzy dojeżdżają na miejsce wraz z niezbędnymi materiałami, pomocami warsztatowymi i sprzętem. Absolwenci otrzymują certyfikaty FRDL. Z takiej oferty korzysta wiele samorządów oraz placówek oświatowych. Cenią wygodę zespołowego doskonalenia wiedzy i okazję do integracji. Do stale rekomendowanych i najpopularniejszych, należy problematyka związana z pracą w samorządzie oraz zagadnienia, z którymi na co dzień stykają się urzędnicy. Polecamy też w kategorii wyjazdowej szkolenie w gminach i powiatach nt. stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, poprawnego wydawania decyzji, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Możemy omówić niuanse instrukcji kancelaryjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zasady promocji regionu i dystrybucji funduszy strukturalnych w latach Wciąż aktualna jest propozycja wyjazdowych szkoleń dla zespołów rad gmin i lokalnych służb oraz instytucji. Decydujące znaczenie w wyborze takiej formy szkolenia, ma zwykle tematyka i liczba słuchaczy. Wywiad z laureatem Trenerzy na zamówienie OFERTOWE PROPOZYCJE NA LATO Podlaskie Centrum FRDL nigdy nie przerywa pracy szkoleniowej w okresie wakacyjnym. Osoby, które zainteresują się w tym czasie naszymi propozycjami mogą uzupełnić wiedzę z dziedziny klasyfikacji wydatków strukturalnych, świadczeń rodzinnych, ewidencji podatków i opłat w gminie, stypendiów szkolnych oraz zasad wynagradzania pracowników samorządowych. W ofercie na najbliższy kwartał znajdą też zajęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami, renty planistycznej, pasa drogowego, zagospodarowania terenu, wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości. Zdobędą lub uzupełnią wiedzę nt. postępowania w sprawach skarg i wniosków, sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kontraktu socjalnego. Wrócimy do, sygnalizowanych w ankietach i sondażach naszych słuchaczy, gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz rozmaitych kwestii finansowych oraz kadrowych. Od sierpnia będziemy kontynuować szkolenia dla dyrektorów szkół i pracowników gmin prowadzących sprawy oświatowe. Zaprezentujemy i przeanalizujemy zasady stosowania instrukcji kancelaryjnej obsługi rady gminy i powiatu oraz tworzenia i archiwizowania dokumentów biurowych. Ponadto oferujemy jak zwykle bogatą ofertę konsultingową. Doradzamy, ale na zlecenie także sami przygotowujemy profesjonalne studia wykonalności, strategie rozwoju gmin lub powiatów, strategie rozwiązywania problemów społecznych, plany rozwoju lokalnego oraz szereg innych ważnych dokumentów. Marta Siemieniuk Szkolenie pod hasłem Postępowanie administracyjne w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego prowadziła 27 i roku Ewa Bonarska, z Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Teorią i praktyką dotyczącą tych zagadnień zainteresowanych było kilkanaście osób (słuchacze na zdjęciu) z różnych jednostek samorządu terytorialnego. Wójt Gródka, Wiesław Kulesza (na zdjęciu obok trzeci z prawej strony w gronie podlaskich finalistów), odebrał nagrodę FRDL PC dla gminy za jej Szczególną aktywność w rozwoju wiedzy samorządowej w 2007 roku. Jest to już kolejne tego rodzaju wyróżnienie jego jednostki samorządowej... Wiesław Kulesza: Tak, byliśmy już laureatami konkursu FRDL. Nasza współpraca trwa od wielu lat. Staramy się korzystać z ofert Podlaskiego Centrum. Mam na myśli przede wszystkim szkolenia, ale także uczestnictwo w forach i projektach, jak ten dotyczący zapobieganiu narkomanii. Red: Na rynku firm szkolących jest dziś duża konkurencja. Dlaczego decydujecie się akurat na propozycje naszej fundacji? Po prostu mamy duże zaufanie do organizatora, a pracownicy delegowani na kursy i zajęcia warsztatowe potwierdzają ich dobre przygotowanie. Pod względem organizacyjnym? Tak, ale nie tylko. Poziom merytoryczny także oceniamy z uznaniem. Dobre jest zaopatrzenie w materiały pomocnicze, a sam kontakt z Podlaskim Centrum okazuje się użyteczny w codziennej pracy urzędu. Dlatego nie zmieniamy partnera szkolącego, który zresztą gwarantuje nam taki wybór tematyki, że przynajmniej dotychczas jest w stanie sprostać każdej naszej potrzebie. Rozmawiał Andrzej Polakowski Szkolący na szkoleniach Proponując Czytelnikom rozmaite formy uzupełniania i doskonalenia wiedzy, pracownicy FRDL sami regularnie korzystają z tych ofert, które ułatwiają im sprawniejsze wywiązywanie się z roli organizatorów zajęć. To nie tyle kwestia dobrych przykładów, ile wymóg naszych czasów. Pisze o tym Marta Siemieniuk. Wszyscy bez wyjątku pogłębiamy sukcesywnie wiedzę i umiejętności na warsztatach, kursach, spotkaniach konsultacyjnych oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych. Szkolenia, w których ostatnio braliśmy udział jako słuchacze, dotyczyły pozyskiwania funduszy z EFS, księgowości i zarządzania projektami w różnych okresach programowania. Kończyliśmy kursy językowe i studia podyplomowe z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego. Korzystaliśmy z takich bloków tematycznych jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w miejscu pracy, organizacja czasu, negocjacje, skuteczna diagnoza potrzeb szkoleniowych samorządu terytorialnego i oświaty, metodologia prowadzenia warsztatów motywacyjnych, warsztaty z organizacji promocji i informacji, współpraca z mediami itp. W 2007 r. nasza Fundacja zaproponowała swoim pracownikom w całej Polsce udział w projekcie Akademia FRDL. Aż 7 osób z PC zdecydowało się na uczestnictwo w 4 modułach: organizacyjnym, trenerskim, doradczym, językowym oraz podjęło studia podyplomowe. Kolejnym oferowanym nam projektem była Szkoła Trenerska FRDL, którą z koleżanką właśnie skończyłyśmy.

3 Siedem nowych projektów PC w konkursie Szansa dla gminnych liderów Konsultacje i doradztwo Ten zakres usługowej działalności zespołu i współpracowników FRDL PC należy do stałych ofert Fundacji. Na zdjęciu: Krystyna Piaszczyńska z Fundacji Dom przy pomocy trenera Iwony Zaborowskiej (z lewej strony), próbuje jak najpełniej skorzystać z możliwości finansowego wsparcia ze środków UE dla swojej macierzystej firmy. 3 Najwcześniej złożony w tym roku projekt zespołu Podlaskiego Centrum pod tytułem Przyszłość zaczyna się dziś, dotyczy IV już próby udzielenia profesjonalnej pomocy narkomanom zrywającym z nałogiem i pragnącym sprawnie przezwyciężyć resocjalizacyjne problemy. Autorka Marta Siemieniuk stara się wykorzystać w nim niemałe już doświadczenia PC w tej dziedzinie. Przekazane do Urzędu Marszałkowskiego kolejne projekty, rywalizują o wygraną w konkursach na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Karolina Poczykowska, która przygotowywała trzy z nich, mówi, że uzupełniają one wiedzę radnych i liderów miejscowych społeczności na temat aplikowania do funduszy strukturalnych. W tym celu nawiązana została ściślejsza współpraca z zainteresowanymi samorządami z gmin: Gródek, Jaświły i Suwałki. W innym projekcie zawarte zostały propozycje dokształcania sołtysów i liderów gminy Suraż, także w oparciu o współpracę z miejscowym samorządem. Intencją pomysłodawców z FRDL jest nie tylko zorientowanie uczestników projektów w możliwościach i sposobach pozyskiwania środków unijnych na te przedsięwzięcia, na które nie wystarcza pieniędzy w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego uwzględniają we wnioskach tematykę promocji, wystąpień publicznych, współpracy radnych z urzędnikami, pobudzania aktywności społecznej itp. Po zapoznaniu się z dokumentacją, komisja oceny projektów wytypuje wkrótce te, które zyskają dotacje. W połowie maja złożony został do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako instytucji pośredniczącej, inny projekt PC o nazwie Klucze do drzwi sukcesu. Dotyczy dwóch grup osób: do 25 roku życia i po 45, które z jakichś przyczyn wypadły z rynku pracy. Obejmuje naukę obsługi komputera, języka angielskiego, kurs profesjonalnej nowoczesnej niani i szereg innych inicjatyw z doradztwem zawodowym włącznie. Zapewne największym wzięciem będzie się cieszyła nauka zawodów poszukiwanych dziś na rynku pracy, nie wyłączając florystki czy cukiernika. Drugi projekt, pod hasłem Laboratorium zawodowe na kwotę tys. zł, przygotowany został przez FRDL PC w tym samym terminie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej. Planuje 18-miesięczny nowatorski program aktywizacji bezrobotnych z cyklem kursów zawodowych dla kobiet i mężczyzn (także do 25 i po 45 roku życia), ze wskazaniem miejsc stażowych dla absolwentów, z których najlepsi pozostaną w firmach, w których się sprawdzili. Prowadzone ma być ponadto doradztwo zawodowe. Dla studentów ostatnich lat WSAP planuje się uruchomienie Akademii Przedsiębiorczości z warsztatami dla osób zainteresowanych założeniem firmy, a dla przedstawicieli instytucji rynku pracy specjalne szkolenia z języka angielskiego, języka migowego itp. Z akcji Przejrzysta Polska Trener FRDL PC, Zbigniew Tochwin (na górnym zdjęciu z lewej strony podczas prowadzenia jednego ze szkoleń) tak charakteryzuje intencje akcji Przejrzysta Polska : Kodeks etyki, specjalna sala do obsługi interesantów, sprawny, powszechnie dostępny system informacji wszystko to ma ułatwić załatwianie spraw, stworzyć nową jakość pracy urzędu. Może nie żyjemy w świecie idealnym, ale próbujemy zbliżyć się do wzorca, jaki obrazuje nam doświadczenie, wiedza i wyobraźnia. Piąty rok doskonalenia samorządów Wiosną FRDL rozpoczęła realizację kolejnej fazy programu Przejrzysta Polska, zapoczątkowaną w piątym roku działań pilotażowym projektem Przejrzysta Gmina. Tym razem chodzi o opracowanie koncepcji systemu certyfikacji samorządów szczebla gminnego i powiatowego uczestniczących w programie Przejrzysta Polska i pilotażu tego systemu w grupie 16 samorządów uczestników dotychczasowych ogólnopolskich edycji. Wprowadzane są certyfikaty odpowiadające różnym stopniom zaawansowania, a także zasada certyfikacji odnawialnej, opartej o wyniki zewnętrznego audytu, z certyfikatem przyznawanym raz na 2 lata. Ma to podnieść wartość podejmowanych działań i zachęcić samorządy do utrzymywania wdrożonych rozwiązań na wymaganym poziomie jakościowym oraz dalszych starań na rzecz zwiększenia przejrzystości i etycznego postępowania. Pilotaż w Czarnej Białostockiej W systemie tegorocznej certyfikacji, jako jedyne z woj. podlaskiego, bierze udział miasto Czarna Białostocka wyjaśnia Marta Siemieniuk, audytor akcji z PC. Podstawę decyzji o jego wyborze stanowił fakt, że realizuje 6 zadań ze wszystkich edycji Przejrzystej Polski, jakie do tej pory podjęto. Audyt zewnętrzny dodatkowo podniesie wartość certyfikatu i przyczyni się do zwiększenia trwałości wprowadzonych rozwiązań. Docelowo liczba jednostek korzystających z rezultatów projektu będzie znacznie większa. 46/2008 DIALOG GMINNY II kwartał w FRDL PC KWIECIEŃ W ramach usług Regionalnego Ośrodka EFS przeprowadzono 45 godzin doradztwa dla 53 pracowników samorządów, szkół, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oraz szkolenia i warsztaty animacyjne * Na III Forum Organizacji Pozarządowych z Białegostoku dyr. PC wybrano na kolejną kadencję w skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta * Zarząd FRDL wizytował Podlaskie Centrum, dobrze oceniając działalność szkoleniowo-doradczą i promocyjną w roku 2007 * Przedstawiciele PC uczestniczyli w konferencji WSAP dla pracowników oświaty woj. podlaskiego pod hasłem Fundusze dla edukacji * Koordynator i trener Marta Siemieniuk awansowała na stanowisko wicedyrektora FRDL PC. MAJ Rozpoczęliśmy realizację projektu Więcej umiemy lepiej pomagamy. Program rozwoju kadr otoczenia osób wykluczonych społecznie (w ramach poddziałania POKL) * Trwała codzienna praca edukacyjna Regionalnego Ośrodka EFS * Członkowie Forum Urzędników Europejskich dyskutowali na zjeździe w Ciechanowcu o współpracy transgranicznej * Ekipa TVN gościła w naszej siedzibie, przygotowując film o realizacji projektu Pomysł na biznes wsparcie na starcie i o firmach, które powstały dzięki dotacjom inwestycyjnym * Dyr. PC uczestniczyła w programie Dzień Dobry TVN poświęconym m.in. promocji tego tematu oraz w posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego * We współpracy z gminami przygotowaliśmy na konkurs Urzędu Marszałkowskiego WP 4 projekty do działania 9.5 oraz 2 projekty (jeden z WSAP) na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy (do działania 6.1.1). CZERWIEC Członkowie Forum Sekretarzy zapoznawali się na sesji z tematem Kontrole w urzędzie, udostępnianie informacji publicznej * Dwudniowym szkoleniem w Horodnianach zainaugurowaliśmy realizację projektu Więcej umiemy lepiej pomagamy... * Uczestnicy Forum Pomocy Społecznej poznawali zasady tworzenia umów partnerskich, a na kolejnej sesji budżetowania projektów systemowych * Kontynuowane były szkolenia, spotkania dyskusyjne i doradztwo Regionalnego Ośrodka EFS * Władze powiatu i FRDL PC zorganizowały w Wysokiem Mazowieckiem seminarium: Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych * Po trzysemestralnych studiach podyplomowych, dwójka pracowników Podlaskiego Centrum, uzyskała certyfikaty doradcy zawodowego * Dyr. PC uczestniczyła w spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zorganizowanym w Goniądzu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a następnie w ogólnopolskiej konferencji Marszałka Senatu RP pt. Podział władzy w państwie demokratycznym. Małgorzata Anna Szewczyk Niektórym sygnalizowanym tu problemom poświęcamy odrębne publikacje

4 DIALOG GMINNY 46/ WIADOMOŚCI Z PODLASKICH FORÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY FRDL PC Ostatnia przed wakacjami sesja Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego odbyła się w dniach r. w Ośrodku Wypoczynkowym Rozłogi w Waliłach koło Gródka. Szkolenie prowadziła Monika Kondratowicz z Wydziału Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Omówiono formę i zasady przeprowadzania kontroli w urzędach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ich tematyki oraz sposobów przygotowywania się do nich i kwestię udostępniania informacji publicznych w świetle obowiązujących przepisów. Zjazdy sekretarzy W trakcie dyskusji przywoływane były przykłady i wyjaśniane wątpliwości. Program tego szkolenia ustalony był na wniosek samych zainteresowanych. Podobnie było z tematyką poprzedniej sesji w dniach , kiedy to Aneta Kuberska, także z Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW przedstawiała problemy związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a zintegrowany system zarządzania w tych służbach prezentował Zbigniew Tochwin trener i doradca FRDL, sekretarz Miasta Sokółka. Na zebraniu kilkunastu inicjatorów Podlaskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, Jan Łuba z Rady Powiatu w Sejnach podkreślił, że warto decyzję o oddelegowaniu przewodniczącego lub jego zastępcy uczynić trwale wiążącą, bez względu na rezultaty przyszłych wyborów. Janusz Bilmin z Rady Gminy w Kuźnicy Białostockiej zwrócił uwagę na konieczność formalnego uregulowania tych kwestii w uchwałach gmin, a Stanisław Anuszkiewicz z Rady Gminy Sztabin do argumentów za powołaniem forum, dorzucił kilka przykładowych tematów szkoleń, które na pierwszych sesjach warto byłoby zrealizować. Podlaskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów wciąż w fazie organizacji Od dłuższego czasu próbujemy powołać do życia Podlaskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Zajmuję się koordynacją tych prac z ramienia FRDL PC, w odpowiedzi na sygnalizowane uprzednio zapotrzebowanie ze strony przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Stąd kilka roboczych refleksji, którymi chciałabym się podzielić z zainteresowanymi. Podczas spotkania przewodniczących rad gmin i powiatów, które odbyło się 25 i , przedstawiliśmy ideę tego przedsięwzięcia i szereg dobrych przykładów. Zapał uczestników ostygł, gdy okazało się, że przepisy regulujące pracę rady gminy i powiatu mogą stanowić przeszkodę dla przewodniczących w ich, nawet dość rzadkim, ale systematycznym, uczestnictwie w sesjach forum. Staraliśmy się znaleźć sposób na przezwyciężenie tej bariery. W trakcie dyskusji zrodził się Przy Podlaskim Centrum FRDL działają cztery fora skupiające przedstawicieli różnych grup zawodowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa. Są to: Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Forum Urzędników Europejskich, Pomocy Społecznej, oraz Sekretarzy Województwa Podlaskiego. W fazie organizacji jest kolejne: Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Inicjatywie powołania tych organizacji towarzyszył zamysł optymalnego i atrakcyjnego doboru sposobów podnoszenia wiedzy i umiejętności uczestników, a tym samym poziomu funkcjonowania ich urzędów i służb. Dlatego zespół każdego forum sam ustala tematykę szkoleń, ich kalendarz i formę, korzysta z działalności doradczej i konsultacyjnej w codziennej pracy, a zjazdom nadaje charakter integracyjny. Wypracowuje się tam stanowiska i opinie w istotnych kwestiach i przekazuje je na szczebel decyzyjny. Członkowie forów współpracują z innymi gremiami o podobnym charakterze, funkcjonującymi w 16 ośrodkach FRDL na terenie całego kraju. Organizują wyjazdy studyjne i poznawcze (także zagraniczne), wzorując się na sprawdzonych pomysłach partnerów zza miedzy oraz korzystając z wiedzy najlepszych trenerów fundacji, wywodzących się z kilkudziesięciu miast Polski. Fora są jednostkami edukacyjno-konsultacyjnymi otwartymi na nowych członków i inicjatywy. Nie posiadają osobowości prawnej. Ich działalność regulują statuty przyjmowane i korygowane zespołowo, a pracę kierunkują wybrane zarządy, przyjmując zazwyczaj częstotliwość sesji raz w kwartale. Sprawami organizacyjnymi i obsługą techniczną zajmują się koordynatorzy z FRDL. O trzech forach piszemy na tej kolumnie, a pozostałym poświęcamy odrębne publikacje na 6 stronie pisma. pomysł, by problem rozwiązać przez podjęcie specjalnych uchwał w poszczególnych radach. Do tej pory zostały przyjęte tylko dwie takie uchwały. Droga została więc przetarta, ale tempo inicjatyw w gminach siadło. Czyżby zabrakło argumentów? Proceduralne komplikacje Cykl sesji FUE Zajęcia FUE na temat programu rozwoju obszarów wiejskich prowadził r. Grzegorz Jakuć. Ostatnia sesja Podlaskiego Forum Urzędników Europejskich, funkcjonującego w ramach Samorządowego Ośrodka Europejskiego, poświęcona była Współpracy transgranicznej na wschodnim pograniczu Polski. Na to szkolenie prowadzone przez Małgorzatę Dudzińską dyrektor Stowarzyszenia Euroregion Niemen, członkowie forum przyjechali r. do Ciechanowca. Temat stanowił kontynuację problematyki sygnalizowanej wstępnie w ub. roku przez założyciela i przewodniczącego Stowarzyszenia Euroregionu Niemen Cezarego Cieślukowskiego. Prócz zagadnień nawiązujących do genezy powstania, organizacji i funkcjonowania transgranicznego Euroregionu Niemen, w maju omawiano uwarunkowania prawne i instytucjonalne współpracy na obszarze pogranicza polsko-białorusko-litewskorosyjskiego. Uwzględniano aspekt konwencji, umów międzypaństwowych oraz międzyregionalnych, na- wiązując do porozumień wielostronnych, dwustronnych i polskiego prawa wewnętrznego. Kwestie zarządzania funduszami pomocowymi analizowane były w kontekście programów współpracy przygranicznej Phare, Narodowego Programu dla Polski Polska Granica Wschodnia, Programu Współpracy Przygranicznej Phare Regionu Morza Bałtyckiego. Nawiązano do programów sąsiedztwa: INTERREG IIIA/TACIS CBC , Polska- Białoruś-Ukraina oraz Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, by zaprezentować najaktualniejsze plany i prognozy współpracy transgranicznej w latach na wschodnim pograniczu Polski. Podobne fora działają w Gdańsku, Krakowie, Katowicach i w Zielonej Górze, korzystając z pomocy technicznej i organizacyjnej tamtejszych ośrodków naszej fundacji. Przewodniczący rad z województwa lubuskiego sami ubiegali się o pomoc miejscowego zespołu FRDL podkreślając, że ich udział w szkoleniach i szansa wymiany doświadczeń przyniosą znaczące, choć niewymierne korzyści dla całych samorządów, które reprezentują. Praktyka to potwierdza i dziś wszyscy bez wyjątku przewodniczący z tego województwa wchodzą w skład forum. Podczas zielonogórskiego spotkania inauguracyjnego, zainteresowani wskazali dziedziny, w których pragną uzupełnić wiedzę. Brali przy tym pod uwagę nie tylko własne potrzeby, ale i korzyści dla swoich rad, a pośrednio całych społeczności lokalnych. Podkreślali dodatkowo walor wymiany doświadczeń i przykładów, które pozwalają na ograniczenie bądź zniwelowanie błędów popełnianych przez rady. Warto wspomnieć, że w woj. lubuskim żadna z rad nie podejmowała uchwały pozwalającej na uczestnictwo jej przewodniczącego w forum. Uznano, że najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie samorządu i pożytki wynikające stąd dla lokalnej społeczności. Dlatego nigdzie nie było tam problemów ze znalezieniem (nie tak dużych) funduszy na ten cel. Justyna Frankowska

5 Niezmiennie w krajowej czołówce Studia licencjackie i (po raz pierwszy) magisterskie Białostocka WSAP już po raz piąty znalazła się w czołówce polskich uczelni licencjackich. W opublikowanym rankingu Rzeczpospolitej i miesięcznika Perspektywy zajęła drugie miejsce wśród 95 sklasyfikowanych szkół wyższych tej kategorii. Przypomnijmy, że poprzednio uczelni przyznano I lokatę, w 2006 r. II, w 2005 r. I, a w 2004 r. II. Najwyższe oceny uzyskały: baza dydaktyczna, stopień skomputeryzowania i wyniki sportowe; doceniono umiędzynarodowienie studiów oraz jakość kształcenia. W maju 2008 r., decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej, WSAP otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia. Tak więc w następnych latach będzie już walczyć o wysoką pozycję w rankingach w kategorii niepublicznych uczelni magisterskich. Wybór kierunków podyplomowych WSAP od 1998 roku prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych. Już blisko 1600 absolwentów kilkudziesięciu kierunków opuściło w minionych latach mury uczelni, a kolejnych 178 dołączy do nich w tym roku. Rekrutacja nowych kandydatów trwa od do r., a informacji udziela Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych WSAP, telefon: (085) w. 122, wsap.edu.pl. Zajęcia realizowane są metodami aktywnymi przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Z wykorzystaniem technik informatycznych doskonalone są umiejętności słuchaczy, by mogli oni realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie, odpowiadającym współczesnym wymogom. Zapewniają to także stale unowocześniane i uaktualniane programy nauczania. Trwający nabór na kierunki dwusemestralne dotyczy: Zamówień publicznych i realizacji projektów współfinansowanych z UE (nowość!), Rozwoju regionalnego i zarządzania projektami Pokusa studiów za granicą W trakcie kilku lat nauki warto zarezerwować przynajmniej jeden semestr na studia zagraniczne. WSAP podpisała umowy z około 40 uczelniami z różnych krajów i organizuje z nimi wymianę. Dlatego na korytarzach można tu spotkać Czechów, Białorusinów, Turków, Kanadyjczyków, dla których niebogata ściana wschodnia, jest miejscem fascynujących odkryć i doświadczeń. Chcąc mieć rozleglejsze horyzonty nasi studenci kierują się podobnymi argumentami i decydują się na przynajmniej jeden semestr nauki w zagranicznej uczelni. Justyna Rożko z III roku filozofii (na zdjęciu) dodaje, że warto być otwartym na świat, na inne kultury i obyczaje, jeśli taką szansę ( i to bez dodatkowych nakładów) stwarza tok studiów. To ta uczelnia zdopingowała mnie do wyjazdu do Włoch przypomina. Na obcym terenie łatwiej jest poznać swoje możliwości, nabrać dystansu do wielu spraw, wzbogacić doświadczenia, dostrzec inne realia i ludzi, podszlifować 5 46/2008 DIALOG GMINNY Unii Europejskiej, Współczesnych metod administrowania sprawami publicznymi, Organizacji pomocy społecznej, Procesu inwestycyjnego (nowość!) i Polsko-rosyjskich studiów handlu zagranicznego (nowość!). Nauka przez trzy semestry proponowana jest na kierunkach: Orientacja i poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy, Filozofia i etyka, Wiedza o społeczeństwie i edukacji europejskiej oraz Wiedza o kulturze. Sezon ofertowych nowości na uczelni W ubiegłym roku na studia we WSAP przyjętych zostało 1588 osób. Jest to wysoki wskaźnik, w dodatku uzyskany w trakcie postępującego niżu demograficznego roczników maturalnych i rozwoju konkurencji. Tym razem także spodziewane jest duże zainteresowanie ofertą ze strony mieszkańców województwa. Podstawą tego optymizmu są tłumy młodzieży, które podczas dni otwartych uczelni pojawiały się w jej wnętrzech (na zdjęciu stoiska informacyjne). język. Przyznam, że w pierwszych miesiącach po wyjeździe, przytłoczona chaosem włoskiej uczelni, zatęskniłam za lepiej uporządkowanym WSAPem. Później było już łatwiej. Także porozumiewać się, chociaż nie znałam języka, a po angielsku nie bardzo chciano ze mną rozmawiać. Byłam skazana na własną inwencję i z satysfakcją uznałam, że nieźle sobie radzę w tych warunkach. Mogłabym powiedzieć, że język przyswajał się szybko sam i nie stanowił problemu, którego się obawiałam. Marcin Lenkiewicz był w Czechach, gdzie zdecydował się studiować przez dwa semestry. Język niby podobny mówi ale dogadać się nietrudno nawet po chińsku, jeśli się tylko tego chce. Nauka to jedno, a ciekawość świata, co innego. Prawdziwy tygiel kulturowy. Szło się na greckie śniadanie, później był irlandzki obiad, wieczorem impreza z Włochami, a kończyło się na hiszpańskiej tequili. Nauczyłem się mówić na zdrowie w jedenastu językach. Zachęcam wszystkich do skosztowania przynajmniej kilku miesięcy takich przeżyć. Pomijając wiedzę i walory poznawcze, człowiek ma potem znajomych w całej Europie i kawał świata na rozkładzie. Wróciłem z Czech, pojechałem na Litwę, do Rumunii, wpadłem do Brukseli, zajrzałem do Włoch. Niepotrzebni mi byli przewodnicy, hotele... Dzwoniłem do kolegi z pytaniem czy ma wolne łóżko i w drogę. (not.ap) Migawki z sesji Egzaminacyjna giełda ma w stylowych wnętrzach Pałacu Lubomirskich, na wąskich schodach, w podpiwniczeniach, w zakamarkach zabytkowego budynku, swoją szczególną specyfikę. Każda sesja wpisana w atmosferę tradycji pozostawia tu zupełnie inne wrażenia, niż w nowoczesnych wnętrzach Collegium Novum. Wśród 5 kierunków studiów licencjackich, na które prowadzona była rekrutacja (administracja, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filozofia i zdrowie publiczne), największą popularnością cieszy się od lat ten pierwszy (w ub. roku wybrało go 1049 maturzystów). Za nim plasują się stosunki międzynarodowe. Kolejny rok akademicki WSAP rozpocznie z bogatszą ofertą. Po raz pierwszy na miejscu można będzie podjąć studia drugiego stopnia na administracji, gdzie przyjętych ma być 800 osób (połowa na studia stacjonarne). Planowane są atrakcyjne kierunki licencjackie. Pojawi się lingwistyka stosowana, pedagogika resocjalizacyjna i gospodarka przestrzenna. We współpracy z TV Białystok uruchamiana jest na kierunku kulturoznawstwo nowa specjalność dziennikarstwo telewizyjne, a na kierunku stosunki międzynarodowe handel zagraniczny. Lingwistyczne atrakcje Bardzo interesująca w realiach Polski Północno-Wschodniej wydaje się oferta lingwistyki stosowanej. Studia te będą prowadzone w kierunku tłumaczeń tekstów pisanych oraz kształcenia poszukiwanych tłumaczy symultanicznych, szeptanych i kabinowych. Absolwenci biegle władający językiem angielskim i rosyjskim, zyskają w warunkach współdziałania firm i instytucji wschodnich i zachodnich, duże możliwości wykorzystania tej wiedzy z pożytkiem dla rozwoju województwa.

6 DIALOG GMINNY 46/ Łatwiej o efekty wspólnych starań Rozmowa z wiceprzewodniczącym Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, komendantem Straży Miejskiej i członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie Wojciechem Formejster. Red: Czy po kilku spotkaniach forum można już mówić o użyteczności tej formy zajęć szkoleniowo-integracyjnych? Wojciech Formejster: Bez wątpienia, chociaż w straży znamy problemy społeczne różnych grup wiekowych i zawodowych i często wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wspieramy potrzebujących, tutaj, na zajęciach, poznaję charakterystykę zjawisk w dużej skali, ich trendy i profilaktykę. To ważne dla pogłębienia wiedzy i skuteczności pracy na rzecz osób niewydolnych społecznie, zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, w tym nieletnich zupełnie pozbawionych wyobraźni i świadomości problemu, w jaki brną. Podczas kontroli punktów sprzedaży alkoholu uświadamiamy sprzedawcom ogrom tragedii, do jakich prowadzi zaopatrywanie młodzieży w napoje wyskokowe. Red: - Czy wiedza i doświadczenia z forum okazują się przydatne dla innych pracowników Straży Miejskiej? Zawsze dzielę się z nimi wszystkimi nowościami. W ten sposób cała służba korzysta w pewnej mierze ze szkoleń. Niektóre informacje sygnalizuję na spotkaniach z burmistrzem, policją, radnymi zwłaszcza wtedy, gdy przed podjęciem decyzji warto rozejrzeć się, jak coś rozwiązano w innych miastach. Red: Ma pan wiele lat osobistych doświadczeń na tym polu. Czy na kursach lub zajęciach warsztatowych FRDL znajduje pan jeszcze coś nowego, zaskakującego? Rzeczywiście, wcześniej przez 10 lat pracowałem w ochronie osób i mienia. Zabezpieczałem imprezy masowe, liczące nawet do kilkunastu tysięcy uczestników. Spotykałem się z alkoholizmem, agresją, różnymi reakcjami tłumu. Tylko pozornie wydaje się jednak, że po takich doświadczeniach człowiek wszystko już wie. Ja na każdym szkoleniu odkrywam coś nowego. Nawet w koleżeńskich rozmowach z członkami forum z innych miejscowości, gdy poznaję ich problemy, sposoby rozwiązania konfliktów, mogę uznać, że wzbogaciłem swą wiedzę i sam bym sobie w przyszłości w takiej sytuacji poradził. Każdy incydent jest inny i nie ma standardowych schematów postępowania. Pozostaje doświadczenie, własne i cudze, które pozwala zareagować właściwie tam, gdzie można byłoby popełnić błąd. Ze szkolenia na szkolenie ten kapitał wiedzy jest coraz większy. Żadnym dyplomem się go nie zmierzy, ale w opiniach i ocenach funkcjonowania poszczególnych służb widać efekty. Jestem osobą publiczną w 20-tysięcznym mieście, i z dziesiątków codziennych rozmów mogę wysnuć taki wniosek. Red: Dzisiejsze szkolenie trwa dopiero półtorej godziny. Czy to wystarczy na pierwsze refleksje na gorąco? Bardzo trafny dobór tematu i wysoki poziom przekazu. Stres, o którym mówimy, w sytuacjach konfliktowych, których doświadczamy co dzień, jest nieunikniony. Warto umieć go łagodzić. Miałem okazję niedawno uczestniczyć w kursie o zbliżonej tematyce, a mimo to w przebiegu zajęć znajduję wciąż nowe zagadnienia. Zresztą konflikty jakie występują w gminach, mają swoją odmienność, inną specyfikę i okoliczności, a więc są de facto innymi zdarzeniami. Red: W forum jest tylko kilkanaście osób z całego województwa. Czyżby inni nie akceptowali tej formy podnoszenia kwalifikacji? Od tych nielicznych, którzy, tak jak ja, odkryli sens dokształcania się, słyszę, że są usatysfakcjonowani. Nieobecni zasłaniają się zazwyczaj natłokiem obowiązków, ale to jest wymówka. Po prostu nie są przekonani o tym, że warto się szkolić, chociaż spotkania mamy Po aktywnym włączaniu się do dyskusji, wywoływaniu przykładów z gmin i wspólnych ich analizach widać, że zespół forum nie żałuje decyzji o sukcesywnym udziale w szkoleniach. Sytuacja jest alarmująca podkreślają członkowie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy FRDL PC. Problem alkoholu, choć nadal nazbyt powszechny i dotkliwy, schodzi już na drugi plan. Jeszcze większym zagrożeniem staje się narkomania, choć w próbach przeciwdziałania tej patologii na szczeblu rad miast i gmin nie za dobrze widać zrozumienie tego faktu. A patologicznych zjawisk przeczekać się nie da, więc warto jak najszybciej skorzystać z szansy udziału we wspólnym, sprawnie reagującym froncie z systemem działań profilaktycznych, podbudowanych rzetelną wiedzą i sygnałami o najnowszych trendach. Z sesji Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom raz w kwartale, a opłaty są relatywnie niewielkie. Wydaje mi się, że wójtowie i burmistrzowie usiłują czasami odfajkować problem, powierzając kompleks tych spraw jednej osobie, która i tak ma już co robić. To błąd, rodzaj gry pozorów. Dziś nie uda się efektywnie zajmować wszystkim i znać się równie dobrze na rozmaitych dziedzinach życia społecznego. Rozmawiał: Andrzej Polakowski Forum Pomocy Społecznej Członkowie Forum Pomocy Społecznej przy FRDL PC trzykrotnie uczestniczyli w tym roku w rozmaitych szkoleniach. W dniach spotkali się na warsztatach w podbiałostockich Sochoniach, gdzie zajmowali się tematyką konstruowania budżetu i kwalifikowalności wydatków w projektach systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata oraz sposobami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Forum, liczące 28 osób wywodzących się z różnych miejscowości województwa podlaskiego, działa już od kilku lat, aktywnością i frekwencją potwierdzając sens swojego funkcjonowania. ISSN Bezpłatny kwartalnik dla podlaskich samorządów gminnych i powiatowych Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w Białymstoku Dyrektor: Małgorzata Anna Szewczyk Adres FRDL PC i Redakcji DG : Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26, Pałac Lubomirskich, IIp. FRDL PC: Strona internetowa: (tu dostępna jest elektroniczna wersja DG ) telefon: , fax: Redaktor naczelny, fotoreporter, grafik: Andrzej Polakowski, łamanie: Studio Maciejewscy, druk: Libra s.c. KOLEJNE WIADOMOŚCI NA ŁAMACH DG WE WRZEŚNIU 2008

Unikatowy projekt dla 6,5 tys. osób

Unikatowy projekt dla 6,5 tys. osób pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 50 CZERWIEC 2009 Centrum Usług Ewaluacyjnych Strukturalna i ofertowa nowość W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie, w ramach Podlaskiego Centrum FRDL

Bardziej szczegółowo

Czas reform samorządowych

Czas reform samorządowych pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 58 CZERWIEC 2011 Czas reform samorządowych FRDL prowadziła konsultacje społeczne w ramach Forum Debaty Publicznej "Samorząd Terytorialny dla Polski". Łącznie

Bardziej szczegółowo

małe zespoły" złożone z przedstawicieli władzy samorządowej, animatora, koordynatora gminnego, przedstawiciela

małe zespoły złożone z przedstawicieli władzy samorządowej, animatora, koordynatora gminnego, przedstawiciela pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 57 MARZEC 2011 Ogólnopolski projekt dla gmin i powiatów Decydujmy razem W spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym w Lipowym Moście uczestniczyli 27.01 przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy 1 sierpień 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 4 (18) 2007 Rok IV Radomski biznes na finiszu str. 18 EURES w pierwszym półroczu 2007 str. 5

Bardziej szczegółowo

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski 2 2 0 0 9 I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 Egzemplarz bezpłatny Ciekawe

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki SPO RZL

Dobre praktyki SPO RZL Dobre praktyki SPO RZL Projekty nakierowane na doskonalenie umiejętności pracowników i menedżerów firm, dofinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004-2006

Bardziej szczegółowo