GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób,"

Transkrypt

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Rok 2013

2 Gmina Dębica jest największą liczebnie gminą wiejską w województwie podkarpackim, zajmuje obszar 137,7 km2, położona jest w północno-zachodniej części województwa w powiecie dębickim Gmina swym zasięgiem obejmuje 17 wsi ( 19 sołectw): Braciejowa, Brzeźnica ( sołectwo Brzeźnica Wieś i Brzeźnica Wola), Głobikowa, Gumniska, Kędzierz, Kozłów, Latoszyn, Nagawczyna, Paszczyna, Podgrodzie, Pustków (sołectwo Pustków Wieś i Pustków Krownice), Pustynia, Stasiówka, Stobierna, Zawada, Pustków Osiedle, Kochanówka. W dniu r. liczba mieszkańców Gminy Dębica wyniosła tys. Na terenie Gminy Dębica działaniami z zakresu pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dębicy Nr IV/17/90 z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Jest on jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania własne w zakresie pomocy społecznej, jak również zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Zasady działania i organizacji Ośrodka określa Statut uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Dębicy Nr XX/310/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Ośrodek realizuje zadania wynikające w szczególności z: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1456), Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192 poz z późn. zm) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz z późn. zm), Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm), Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 267 poz.2259 ), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz ), 2

3 Pomoc społeczna realizowana w gminie Dębica nie koncentruje swych działań wyłącznie na pomocy materialnej, chociaż zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach stanowi ważny element działań pomocowych. W rozwiązywaniu problemów bardziej skuteczny jest model pomocy nastawiony na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc. Systemowe podejście do rodziny powoduje, że dysfunkcje mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd pomimo wielu różnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmuje się także pracę z całą rodziną, gdyż zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie stanie się podopiecznymi pomocy społecznej. Działania GOPS-u mają na celu nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji bytowej świadczeniobiorców pomocy społecznej, lecz także usuwanie przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej i społecznej. GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób, pracownicy administracyjni 4 osoby pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 6 osób, oraz 13 osób na umowę zlecenie wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykres 1. Kadra OPS Źródło: opracowanie własne kierownik pomoc środowiskowa świadczenie rodzinne i fundusz księgowość pracownicy administracyjni 3

4 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa jako jednostka budżetowa Gminy zgodnie z przepisami prawa. Zakres i sposób finansowania zadań własnych Gminy określa Rada Gminy w uchwalanym corocznie budżecie Gminy, a zakres i sposób finansowania zadań zleconych dotacja Wojewody. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013r. wynosił zł, z czego około zł to środki własne Gminy. Środki finansowe składające sie na budżet wydatkowane są na realizacje świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów, realizację projektu POKL Czas na aktywność w Gminie Dębica, działania podejmowanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, utrzymanie Ośrodka. Wykres 2. Plan finansowy ośrodka w 2013 r. Źródło: opracowanie własne W 2013 r. wartość udzielonych świadczeń w ramach zadań własnych wyniosła zł, w tym większość bo prawie 52 % to zasiłki okresowe. Kolejne 28 % wydatkowano na dożywianie, 10 % to odpłatność za pobyt 8 osób w domu pomocy społecznej, 8,75 % stanowią wydatki na zasiłki stałe, 9,7 % to zasiłki celowe. GOPS opłacał również usługi opiekuńcze, które realizowane są w formie pomocy sąsiedzkiej (1,32 % wydatków za zadania własne). 4

5 W ramach zadań zleconych ośrodek pomocy opłaca specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zł) oraz wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunom z tytułu sprawowania opieki ( zł.) Tabela 1 Pomoc udzielana mieszkańcom gminy w 2012 i 2013 r. Formy pomocy Liczba rodzin I. ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM, w tym: - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunom z tytułu sprawowania opieki objętych pomocą Wartość świadczeń zł udzielonych II. ZADANIA WŁASNE GMINY OGÓŁEM, w tym: - zasiłki stałe - zasiłki okresowe - posiłki - usługi opiekuńcze - zasiłki celowe - sprawienie pogrzebu - odpłatność za DPS Źródło: GOPS Dębica Ważne miejsce w pomocy społecznej, od kilku lat zajmuje dożywianie dzieci w szkołach, oraz przyznawanie zasiłków na zakup posiłków dla innych członków rodzin finansowane zarówno z budżetu państwa jak i gminy. Dożywianie w formie gorącego posiłku organizowane jest we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębica. Dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych dodatkowo korzystają z posiłków wydawanych w świetlicach prowadzonych przez Caritas. Młodzież uczęszczająca do szkół poza gminą Dębica korzysta z nieodpłatnego dożywiania w formie przyjętej w danej placówce. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozprowadza również dary żywnościowe z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków rządowych. Przyznawane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Ponad 60% osób i rodzin otrzymujących to świadczenie jest klientem pomocy przez okres dłuższy niż 5

6 6 lat. Osoby te są w większości w wieku poprodukcyjnym i nie mają oprócz świadczeń z pomocy innych dochodów. Tabela 1 Osoby korzystające z zasiłku stałego w latach Lp Rok Liczba osób samotnych Liczba osób pozostających w rodzinie 6 9 Źródło: GOPS Dębica 3 Liczba rodzin Kwota świadczeń Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc: w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W gminie Dębica w 2012 r. i 2013 r. tą formą wsparcia objęte było 18 osób. Liczba osób korzystających z omawianego wsparcia utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 2008 r., kiedy to ponad połowa osób zrezygnowała w związku z wprowadzeniem odpłatności za świadczone usługi. Tabela 2 Osoby objęte usługami opiekuńczymi w latach Rok Liczba osób, którym przyznano świadczenie Liczba rodzin Kwota świadczeń Źródło: GOPS Dębica 6

7 Kolejną formą wsparcia realizowaną przez GOPS są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dostosowane są one do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Obecnie w gminie Dębica tym rodzajem pomocy objęte jest 13 rodzin. Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy zlecenia specjalistów do prowadzenia zajęć i realizowania programów opracowanych dla dzieci autystycznych. Koszt prowadzenia usług wyniósł w 2012 r zł natomiast w 2013 r. wzrósł do zł. Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Są to świadczenia fakultatywne. Ta forma wsparcia polega min na: udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomocy w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy. W 2013 roku z pomocy udzielonej w formie pracy socjalnej skorzystało 222 rodziny, Należy zauważyć, ze sprawami doradztwa i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych szczególnie tych dotyczących problemów rodzinnych, alimentów, rozwodów czy separacji zajmują się również pracownicy zatrudnieni do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Od września 2012 r. OPS przyznaje również pomoc materialną dla uczniów. Stypendia szkolne są przyznawane dzieciom zamieszkałych na terenie Gminy Dębica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. 7

8 Zasiłki szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, mają charakter jednorazowy i przyznaje się je z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica, nieszczęśliwy wypadek, klęska żywiołowa, choroba ucznia) W 2013 r. na tą formę pomocy przeznaczono zł. Stypendia przyznano 912 uczniom, a z zasiłków szkolnych skorzystało 99 uczniów. Od 2008 r. GOPS realizuje program operacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czas na aktywność w gminie Dębica, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. W ramach programu tworzony jest system wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy oraz zwiększano skuteczność pracy socjalnej w gminie. W projekcie Czas na aktywność w gminie Dębica wzięły udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz rolnicy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Dębica. Od 2008 r. z różnych form pomocy w ramach projektu realizowanego przez GOPS w Dębicy skorzystało 214 osób. W 2013 roku prowadzone były działania dla 38 osób (36 kobiet i 2 mężczyzn). 8

9 Zorganizowane zostały bezpłatne szkolenia z zakresu: 1. Kurs kucharz ciastkarz połączony z zapewnieniem opieki dla dzieci w wieku od 3-7 lat, 2. Kurs kasy fiskalnej z gospodarką magazynową połączony z opieką dla dzieci w wieku od 3-7 lat, 3. Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Zorganizowano także: doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy treningi umiejętności psychospołecznych z Trenerem Rodzinnym. Po raz pierwszy w 2013 r. 12 uczestników projektu brało udział w Programie Aktywności Lokalnej - Aktywna Rodzina w ramach którego objęci zostali różnymi formami wsparcia tj.: 1. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy z doradcą zawodowym 2. Spotkania Integracyjne w grupie samopomocowej z Liderem Grupy 3. Treningi Kompetencji Rodzicielskich 9

10 4. Punkt informacyjny poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, doradca zawodowy) 5. Warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym. 6. Asystent rodziny 7. Klub/świetlica- Uczniowskie popołudnia pomoc w nauce i opieka dla dzieci podczas zajęć ich rodziców w ramach PAL 8. Warsztaty komputerowe komputer od podstaw 9. Trening umiejętności psychospołecznych z trenerem rodzinnym W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowana została wycieczka - wyjazd o charakterze integracyjno-środowiskowym połączona z wykładem na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich Uczestników Projektu, wyjazd do kina z dziećmi uczestników PAL Aktywna Rodzina oraz piknik rodzinny dla rodzin objętych Programem Aktywności Lokalnej. 10

11 W 2013 r. wprowadzono w Gminie Dębica program Gmina Przyjazna Rodzinie 3+, który realizuje GOPS. Celem wprowadzenia programu jest umożliwienie rodzinom posiadającym 3 i więcej dzieci korzystania ze zniżek w opłatach na : - bilety wstępu na kompleksie basenów NEMO w Pustkowie Osiedlu, - bilety wstępu na Ekspozycję Historyczno-Dydaktyczną przy Górze Śmierci, - obiekt stoku narciarskiego, - zniżki w opłatach za udział w zajęciach artystycznych, - bilety wstępu na imprezy kulturalne oraz refundacji w opłatach za wodę i kanalizację. Program ma za zadanie: 1. Umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczowychowawczej rodziny wielodzietnej. 2. Wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych. 3. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej. 4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. 11

12 5. Zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i turystycznych. 6. Stworzenie systemu zniżek i promocji na usługi świadczone przez placówki i instytucje funkcjonujące na terenie Gminy Dębica. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest zadaniem własnym gminy. Uchwałą NR VI/88/2011 Rady Gminy w Dębicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku określono tryb i sposób powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębica w 2013 r. organizował szkolenia oraz akcje informacyjne. Ilość rodzin korzystających ze świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy wyszczególnionych w ustawie o pomocy społecznej w 2012 i 2013 r. r. utrzymywała się na prawie niezmienionym poziomie. W 2012 r. z pomocy OPS skorzystało 761 rodzin w skład których wchodziło 2968 osób. W 2013 pomocą objęto 776 rodziny (3010 osób) Wykres 3 Mieszkańcy gminy Dębica korzystający 2013 r. ze wsparcia GOPS Mieszkańcy Gminy Dębica w ,95 % 88,05 % korzystający z pomocy nie korzystający z pomocy Źródło: opracowanie własne 12

13 Wśród rodzin którym udzielono pomocy w 2013 r. 133 to rodziny jednoosobowe, 536 rodziny z dziećmi. Wykres 4 Typy rodzin korzystających w 2013 r. ze wsparcia GOPS Źródło: opracowanie własne Najczęściej występującymi problemami społecznymi w gminie Dębica są : ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, wielodzietność, samotne wychowywanie dzieci, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Często następuje kumulacja wielu problemów społecznych w jednej rodzinie, także trudno ustalić co jest przyczyną pierwotną, a co skutkiem. Wieloletnie doświadczanie negatywnych sytuacji powoduje przenoszenie i utrwalanie niekorzystnych wzorców na kolejne pokolenia. Najczęstszym powodem udzielania pomocy przez GOPS w Dębicy jest ubóstwo. W 2013 r. problemem ubóstwa dotkniętych było 472 rodzin (62,68 % wszystkich korzystających z pomocy). Problem bezrobocia dotyczył 59,36 % rodzin korzystających z pomocy. Z powodu bezradności w kwestiach opiekuńczo wychowawczych beneficjentami GOPS jest 269 rodzin. Kolejnym pod względem liczby wspieranych rodzin powodem udzielania świadczeń była długotrwała choroba 261 rodzin. Niepełnosprawność jest obecna w 204 rodzinach. 13

14 Tabela 4 Powody przyznawania pomocy w gminie Dębica w latach 2012 i 2013 Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin ogółem 2012 r r. Liczba osób w rodzinach. Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa WIELODZIETNOŚĆ Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiek wych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem W tym : rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego Zdarzenia losowe Sytuacja kryzysowa Klęska żywiołowa lub ekologiczna Źródło: Dane GOPS w Dębicy Jak wynika z powyższego zestawienia największym problemem rodzin jest ubóstwo, które najczęściej jest ściśle powiązane bądź wynika z bezrobocia. Duży wpływ na trudne warunki materialne ma również niepełnosprawność i długotrwała choroba. Stosunkowo niewiele rodzin korzystało z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu. Nie należy jednak przyjmować, że problemy uzależnień stanowią niewielki odsetek w sprawach o udzielenie pomocy, gdyż bardzo często ludzie nie chcą się do nich przyznawać, albo się z takimi problemami nie utożsamiają. Należy również zauważyć, że w rodziny korzystające z pomocy społecznej w większości przypadków dotknięte są więcej niż jednym z opisanych wyżej problemów. 14

15 Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2013 roku było: Wykres 5 Powody przyznania pomocy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Dębicy Od dnia r. świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r, poz. 1456), oraz ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192 poz z pózn. zm.) Natomiast od dnia 1 września 2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedynym organem uprawnionym do wypłacania świadczeń rodzinnych dla mieszkańców Gminy Dębica. Do głównych zadań pracowników należy: prowadzenie postępowań w zakresie sprawozdawczości, egzekucji świadczeń nienależnie pobranych, przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w tym: przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wraz z wymagana dokumentacja, przygotowywanie decyzji, współpraca z innymi organami właściwymi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 15

16 współpraca z innymi jednostkami realizującymi świadczenia rodzinne i alimentacyjne zgodnie z ustawa o świadczeniach rodzinnych i ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzenie dokumentacji dotyczących odwołań od decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wprowadzanie danych do systemu komputerowego. W okresie od r. do r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę zł oraz fundusz alimentacyjny w wys zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły zł z tego zł to środki własne pochodzące z należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Tabela 5 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu wypłacone w 2013 r. Lp Wyszczególnienie Liczba przyznanych świadczeń Zasiłki rodzinne i dodatki Kwota wypłaconych świadczeń 1. Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłków rodzinnych łącznie: z tytułu urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym: zamieszkanie dojazd wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej rozpoczęcia roku szkolnego Świadczenia opiekuńcze 3 Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego Specjalny zasiłek opiekuńczy Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 6 Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Składki emerytalno rentowe i zdrowotne 7 Składki społeczne Składki zdrowotne Fundusz alimentacyjny 9 Fundusz alimentacyjny Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny Źródło : opracowanie własne na podstawie danych GOPS 16

17 Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w miesiącu grudniu 2013 r. wynosiła: 1409 w tym rodziny pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami rodziny korzystały w miesiącu grudzień 2013 z funduszu alimentacyjnego. Opracował: Sylwia Korycka-Żymuła 17

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 marzec 2010 I. WSTĘP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Wałbrzych, luty 2014 r. Wprowadzenie W roku 2013, w związku z odzyskaniem przez Wałbrzych statusu miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo