Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna od płci i wieku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna od płci i wieku"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2010, 63, 9, Polish Dental Society Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna od płci i wieku Optical density of alveolar bones in location of a missing, or prosthetically replaced, tooth as related to gender and age T. Katarzyna Różyło, Marcin Kiciński, Karolina Krawczyk, Ingrid Różyło-Kalinowska Z Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. T. K. Różyło Summary Introduction: Bone atrophy of the prosthetic base is a progressive physiological process. Digital radiography systems are useful in quantitative and qualitative evaluation of bone trabeculation and density. Aim of the study: To determine the relationship between patient s age and gender and optical bone density in regions of missing teeth with or without prosthetic replacements. Material and methods: A total of 234 digital periapical radiographs of male and female patients aged between 17 and 79 years were evaluated. Optical bone density was measured at 2 mm, 4 mm and 6 mm from the alveolar ridge in areas of missing teeth and in dentate control regions. Difference in density was calculated and analysed statistically. Results: Even though in women mean bone density was higher than in men in all regions where measurements had been taken, this relationship was not statistically significant. In women aged over 50 years optical bone density was significantly lower in the regions of interest than in younger age groups, which can be related to menopausal changes. Conclusions: Optical bone density is higher in places where missing teeth have not been replaced with fixed prosthetic appliances in all distances from the alveolar ridge than in patients wearing such appliances. Streszczenie Wstęp: zanik kości podłoża protetycznego jest trwałym, progresywnym procesem fizjologicznym. Systemy radiografii cyfrowej są przydatne w ilościowej i jakościowej ocenie beleczkowania i gęstości kości. Cel pracy: określenie wpływu płci i wieku na gęstość optyczną kości w miejscu brakującego zęba oraz uzupełnionego protetycznie. Materiał i metody: oceniono 234 cyfrowe zdjęcia zębowe wykonane u pacjentów obu płci, w wieku od 17 do 79 lat. Mierzono gęstość optyczną kości w odległości 2, 4 i 6 mm od szczytu wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba i w obszarze z uzębieniem, wyliczając różnicę pomiędzy pomiarami. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: chociaż u kobiet we wszystkich punktach pomiaru średnia gęstość kości była wyższa niż u mężczyzn, to różnice te nie były istotne statystycznie. W grupie kobiet po 50 roku życia gęstość optyczna w badanych miejscach była znamiennie mniejsza niż w młodszych grupach wiekowych. Można łączyć ten fakt z występowaniem u kobiet menopauzy. Wnioski: gęstość optyczna kości jest wyższa w przypadku braków zębowych nie odtworzonych stałymi uzupełnieniami protetycznymi w każdej z badanych odległości od brzegu wyrostka zębodołowego niż u pacjentów użytkujących stałe uzupełnienia protetyczne. KEYWORDS: digital radiography, prosthetic appliances, bone atrophy HASŁA INDEKSOWE: radiografia cyfrowa, uzupełnienia protetyczne, zanik kostny 562

2 2010, 63, 9 Gęstość optyczna kości Wstęp Zanik kości podłoża protetycznego jest trwałym, progresywnym procesem fizjologicznym. Jego charakter jest zależny od indywidualnych cech pacjenta, a także od czynników miejscowych i ogólnoustrojowych. Do najczęściej występujących czynników miejscowych zalicza się choroby przyzębia, zabiegi chirurgiczne oraz utratę zębów, zaś do czynników ogólnoustrojowych m.in. wiek, płeć, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, sposób odżywiania oraz stosowanie niektórych leków [4, 5, 12-14]. Proces utraty masy kostnej nie dotyczy w jednakowym stopniu istoty zbitej i gąbczastej, albowiem istota gąbczasta będąc ośmiokrotnie bardziej aktywną i reaktywną metabolicznie, w większym stopniu ulega zanikowi. Stwierdzono, że zmiany osteoporotyczne w istocie gąbczastej występują około 10 lat wcześniej w porównaniu z istotą zbitą [3]. Zmiany zanikowe w obrębie wyrostka zębodołowego są wynikiem zaburzenia równowagi pomiędzy czynnością osteoblastów i osteoklastów. Zmiany te przebiegają inaczej w szczęce i w żuchwie. W szczęce rozpoczynają się od blaszki zbitej zewnętrznej w kierunku do wewnątrz, natomiast w żuchwie odwrotnie [8]. Systemy radiografii cyfrowej są przydatne w ilościowej i jakościowej ocenie beleczkowania i gęstości kości. Badania in vitro wykazują wysoką zgodność pomiędzy wynikami otrzymanymi dzięki radiografii cyfrowej a rzeczywistymi zmianami występującymi w kości. Nawet niewielkie zmiany uwapnienia kości są wykrywane dzięki mierzalnym różnicom w poziomach szarości przypisanym obszarom obrazu [2, 3, 19]. W piśmiennictwie nie znaleziono badań dotyczących możliwości oceny gęstości tkanki kostnej w miejscu brakującego zęba w zależności od użytkowania stałego uzupełnienia protetycznego. Cel pracy Celem pracy było określenie zależności płci i wieku z gęstością optyczną kości w miejscu brakującego zęba uzupełnionego protetycznie mostem i bez uzupełnienia protetycznego. Materiał i metody Materiał badawczy stanowiły 234 zdjęcia zębowe pochodzące z archiwum Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie z lat , wykonane techniką izometrii Cieszyńskiego u pacjentów w wieku od 17 do 79 lat (średnie wieku 52,0 lat). Wszystkie zdjęcia wykonano aparatem do zdjęć wewnątrzustnych Planmeca Intra z lampą rentgenowską o parametrach 70kV i 8mA i zarejestrowano w systemie radiografii cyfrowej Digora (Soredex, Finlandia). Do badania kwalifikowano zdjęcia rtg pacjentów nieobciążonych chorobami tarczycy, przytarczyc, nerek, wątroby, cukrzycą, osteoporozą, reumatoidalnym zapaleniem stawów i nie stosujących hormonalnej terapii zastępczej. Poza tym nie brano pod uwagę zdjęć pacjentów, którzy użytkowali ruchome uzupełnienia protetyczne. Ponad połowę badanych (60%) stanowiły osoby powyżej 50 r.ż. oraz kobiety (65,4%). W związku z tym, że na różnicę gęstości kości może mieć wpływ menopauza, zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji, przekształcając wiek w zmienną jakościową 50 plus dychotomizacja względem wartości 50 lat pacjenci w wieku 50 lat i więcej (tab. 1, ryc.1). Materiał badawczy podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmowała zdjęcia, w obrębie których widoczne były stałe uzupełnienia protetyczne (mosty). Drugą grupę stanowiły zdjęcia, na których widoczne były braki jednego lub kilku zębów bez uzupełnień protetycz- 563

3 T. K. Różyło i in. Czas. Stomatol., T a b e l a 1. Rozkład płci i dychotomizowanego wieku Płeć M K Ogółem Wiek 50 plus poniżej 50 lat 50 lat i więcej Razem liczba % z kolumny 30,5% 37,4% % z wiersza 35,8% 64,2% % z całości 12,4% 22,2% 34,6% liczba % z kolumny 69,5% 62,6% % z wiersza 43,1% 56,9% % z całości 28,2% 37,2% 65,4% liczba % z całości 40,6% 59,4% Ryc. 1. Rozkład wieku w całej badanej grupie. 564

4 2010, 63, 9 Gęstość optyczna kości Ryc. 2. Sposób wykonywania pomiarów na zdjęciu rentgenowskim z obecnym mostem. Ryc. 3. Sposób wykonywania pomiarów na zdjęciu rentgenowskim z brakiem zęba bez uzupełnienia protetycznego. nych, zarówno stałych, jak i ruchomych. W obydwu grupach pomiędzy zębami sąsiadującymi z brakiem zębowym, bądź między zębami filarowymi w przypadku stałych uzupełnień protetycznych, wyznaczano styczną do szczytu wyrostka zębodołowego, a następnie prostą prostopadłą do tej linii w połowie jej długości. Na tej prostej prostopadłej wyznaczono punkty referencyjne, w odległości 2, 4 i 6 mm od szczytu wyrostka zębodołowego, w których mierzono gęstość kości (ryc. 2, 3). Tą samą metodą wyznaczono punkty kontrolne w uzębionej części wyrostka zębodołowego. Wykreślano styczną do wyrostka zębodołowego pomiędzy korzeniami sąsiadujących zębów, a następnie prostą prostopadłą do tej linii w połowie jej długości. Na tej linii wyznaczano punkty kontrolne w odległości 2, 4 i 6 mm od szczytu wyrostka zębodołowego (ryc. 2, 3). W wyznaczonych punktach mierzono gęstość optyczną kości wyrażoną w niemianowanych jednostkach zawierających się w granicach od 0 do 255, które odpowiadają skali szarości zdjęcia. Wartość 0 oznacza obszary, w których nie doszło do osłabienia wiązki promieniowania rentgenowskiego, natomiast przeciwny kraniec skali (255) odpowiada obszarom, w których wiązka promieniowania została w całości pochłonieta przez badany obiekt. Pośrednie wartości skali szarości odzwierciedlają stopień osłabienia promieniowania jonizującego przez badane stuktury. Obliczano różnicę gęstości kości pomiędzy miejscem z pełnym uzębieniem a brakiem zęba. W celu stwierdzenia istotnych statystycznie różnic gęstości w zależności od płci i wieku zastosowano test post-hoc HSD Tukeya (tzw. test istotnej uczciwej różnicy). Poziom istotności wynosił 0,05. Ponadto zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji ANOVA. Obliczeń dokonano w pakiecie statystycznym Statistica for Windows nr licencji AXFP 903D Wyniki Różnica średnich gęstości optycznej kości pod stałymi uzupełnieniami protetycznymi była niższa niż gęstość kości w przypadku nieuzupełnionych protetycznie braków zębowych w odpowiadających sobie punktach pomiarowych i zależała od odległości punktu pomiaru od szczytu wyrostka zębodołowego (tab. 2). Istnieje istotne statystycznie zróżnicowanie gęstości (p=0,003) 565

5 T. K. Różyło i in. Czas. Stomatol., T a b e l a 2. Różnice gęstości optycznej kości w poszczególnych punktach pomiaru Odległość od brzegu wyrostka zębodołowego Średnia Bł. std. -95% +95% miejsca z uzupełnieniami protetycznymi (n=122) 2 mm 27,8 2,7 22,4 33,2 4 mm 25,4 2,6 20,3 30,6 6 mm 23,2 2,2 18,8 27,6 miejsca bez uzupełnień protetycznych (n=122) 2 mm 2,3 2,0-1,7 6,3 4 mm -0,4 1,9-4,1 3,4 6 mm -3,1 1,8-6,7 0,5 T a b e l a 3. Analiza zależności różnic gęstości optycznej kości od odległości punktu pomiaru i płci dla pacjentów z uzupełnieniami protetycznymi Efekt Analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów. Dekompozycja efektywnych hipotez SS Stopnie MS F p Wyraz wolny , ,0 96,30 0,000000* płeć 773, ,7 0,37 0,55 Błąd , ,6 Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego *płeć 1499, ,5 6,78 0,001* 247, ,5 1,12 0,33 Błąd 26528, ,5 * zależności istotne statystycznie. od odległości punktu pomiaru do szczytu wyrostka zębodołowego. Największą średnią różnicę (17,8) odnotowano w odległości 2 mm, a najmniejszą (23,2) w odległości 6 mm od szczytu wyrostka zębodołowego. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności płci oraz gęstości kości w obydwu badanych grupach oraz odległości punktu pomiarowego od brzegu wyrostka zębodołowego (tab. 3-5). Stwierdzono relatywnie wyższą średnią gęstość kości we wszystkich punktach pomiaru u kobiet (w stosunku do pomiarów kontrolnych), ale różnice te nie były istotne statystycznie. W obu grupach niezależnie od płci była taka sama prawidłowość różnica gęstości malała wraz z odległością od szczytu wyrostka zębodołowego. Różnica gęstości (pomiędzy obszarami badanymi a kontrolnymi) u mężczyzn i u kobiet we wszystkich trzech punktach pomia- 566

6 2010, 63, 9 Gęstość optyczna kości T a b e l a 4. Wyniki dwuczynnikowej ANOVA dla powtarzanych pomiarów (pacjenci bez uzupełnień protetycznych) Efekt SS Analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów. Dekompozycja efektywnych hipotez Stopnie MS F p swobody Wyraz wolny 122, ,4 0,1 0,7 Płeć 3994, ,8 3,6 0,1 Błąd , ,0 Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego *Płeć 1752, ,4 17,9 0,0* 138,9 2 69,4 1,4 0,2 Błąd 10782, ,0 * zależności istotne statystycznie. T a b e l a 5. Wyniki ANOVA z powtarzanymi pomiarami dla różnic gęstości w zależności od istnienia uzupełnień i płci Efekt Analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów. Dekompozycja efektywnych hipotez SS df MS F p Wyraz wolny , ,6 63,9 0,0* Płeć 672, ,7 0,4 0,5 istnienie uzupełnienia 93952, ,3 57,7 0,0* płeć* istnienie uzupełnienia 4187, ,4 2,6 0,1 Błąd , ,4 Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego* płeć Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego* istnienie uzupełnienia Odległość od szczytu wyrostka zębodołowego* płeć* istnienie uzupełnienia 3243, ,5 20,0 0,0* 358, ,0 2,2 0,1 15,9 2 8,0 0,1 0,9 24,8 2 12,4 0,2 0,9 Błąd 37310, ,1 * zależności istotne statystycznie. 567

7 T. K. Różyło i in. Czas. Stomatol., T a b e l a 6. Wielowymiarowa analiza wariancji różnic gęstości względem wieku, płci oraz istnienia uzupełnienia Efekt Wielowymiarowe testy istotności. Dekompozycja efektywnych hipotez Test Wilksa F Efekt df Błąd df p Wyraz wolny 0,85 13, ,000* 1 50plus 0,98 1, ,246 2 płeć 0,98 1, ,238 3 istnienie uzupełnienia 0,89 8, ,000* 50plus * płeć 0,96 2, ,039* 50plus * istnienie uzupełnienia 0,99 0, ,450 płeć* badanie 0,98 1, ,244 rowych była pod mostami istotnie wyższa niż w przypadku braku uzupełnień (u mężczyzn p<0,0006 i u kobiet p<0,000001) (ryc. 4). Analizując wyniki badań pod kątem wieku pacjentów, stwierdzono, że wiek mężczyzn nie miał wpływu na wyniki pomiarów, natomiast u kobiet zauważono mniejszą gęstość optyczną kości po 50 r.ż., co może być związane z występowaniem u nich menopauzy (tab. 6). Istotna statystycznie (p<0,04) interakcja zdychotomizowanego wieku i płci najlepiej widoczna jest dla pomiarów w odległości 4 mm i 6 mm od szczytu wyrostka zębodołowego. W przypadku pierwszego punktu pomiarowego, wiek nie wpływał na różnice gęstości u mężczyzn, zaś u kobiet po 50. roku życia różnica stawała się mniejsza. W odległości 6 mm po przekroczeniu 50. roku życia u mężczyzn różnice gęstości są większe, natomiast u kobiet ponownie ich wartość się zmniejsza. Dyskusja Ryc. 4. Średnie różnice gęstości w zależności od punktu pomiaru i płci. Wyniki badań in vitro Christgau i wsp. [2, 3] wykazały wysoką zgodność pomiarów gęstości optycznej kości otrzymanych metodą radiografii cyfrowej z rzeczywistą gęstością kości. Na podstawie zależności między zawartością wapnia w kości żuchwy a gęstością optyczną kości cytowani autorzy wykazali, że nawet niewielkie zmiany uwapnienia kości są uchwytne w badaniu metodą radiografii cyfrowej. Różyło-Kalinowska i wsp. [18] porównując zdjęcia cyfrowe i analogowe, stwierdzili wyższość tych pierwszych ze względu na bardziej wiarygodny pomiar w porównaniu z subiektywną oceną wzrokową. Dlatego cytowani 568

8 2010, 63, 9 Gęstość optyczna kości autorzy uznają pomiar gęstości za dodatkowe, łatwe do zastosowania narzędzie w diagnostyce i ocenie leczenia. Różyło-Kalinowska i wsp. [19] badając zmiany mineralne w obrębie wierzchołków korzeni zębów objętych zmianami zapalnymi wykazali, że poprzez zastosowanie pomiarów radiodensytometrycznych można wykryć zmiany mineralizacji, których nie widać na konwencjonalnych zdjęciach rentgenowskich. Wyniki te oparte zostały na porównaniu gęstości kości okolicy okołowierzchołkowej zębów z grupy kontrolnej (bez klinicznych objawów zapalenia) z zębami ze zmianami okołowierzchołkowymi. Wiedząc, że zdjęcie rentgenowskie jest zdjęciem sumacyjnym, na którym nakładają się na siebie grubsze beleczki istoty gąbczastej graniczące z warstwą zbitą, warstwa zbita oraz cieńsze beleczki wewnątrzkostne Różyło-Kalinowska [15-17, 20] wykonała cyfrową analizę obrazu rentgenowskiego ubytków istoty gąbczastej i blaszki zbitej żuchwy w modelu in vitro. Autorka stwierdziła, że cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego pozwala na wiarygodne stwierdzenie obecności rozrzedzenia tkanki kostnej gąbczastej o wymiarze powyżej 5 mm, a także, że możliwe jest wykrycie ubytków o średnicy 3 i 4 mm za pomocą niektórych parametrów pomiaru gęstości optycznej. Dalsze wyniki badań wykazały, że tkanka kostna zbita ma istotny wpływ na powstawanie obrazu rentgenowskiego, a zmniejszenie jej ilości powoduje znaczne obniżenie wszystkich parametrów gęstości optycznej. Uchwytna była już zmiana osteolityczna o głębokości 2 mm i średnicy 1,5 mm. Ze względu na istnienie bardzo wysokich ujemnych korelacji liniowych między głębokością ubytku a gęstością optyczną istoty zbitej stwierdzono, że pomiar gęstości optycznej jest bardzo czułym i przydatnym narzędziem do oceny zmian osteolitycznych zachodzących w tkance kostnej zbitej. Wiek pacjenta i związana z tym różna czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego mają wpływ na procesy metaboliczne szczęki i żuchwy [1, 6, 9-11]. Taguchi i wsp. [21] badając kobiety z osteoporozą wykazali, że gęstość mineralna kości żuchwy jest skorelowana ze stanem gęstości kości kręgosłupa i kończyn. Odnośnie zmniejszonej gęstości kości u kobiet po 50 r.ż. doszli do podobnych wniosków, jak prezentowane w niniejszej pracy. Jacobs i wsp. [7] w swojej pracy oceniali wpływ hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na masę kostną żuchwy. Badania te potwierdziły pozytywny wpływ HTZ odnotowując wzrost gęstości mineralnej kości w miejscach objętych oceną. Wpływ na jakość i ilość tkanki kostnej mają również czynniki miejscowe. Jako najważniejsze wymienia się zanik wyrostka zębodołowego i choroby przyzębia, co potwierdza Von Wowern i wsp. [22, 23] w swoich pracach, których przedmiotem była zależność szybkości i stopnia zaniku kostnego w czasie. Cytowani autorzy mierzyli na przestrzeni ok. 3 lat zanik kości w obrębie żuchwy w zależności od użytkowanych protez częściowych, diety oraz utraty zębów własnych. We wnioskach stwierdzili, że duże znaczenie ma rodzaj i czas użytkowania uzupełnień protetycznych, a zwłaszcza ich wybalansowanie podczas ruchów artykulacyjnych i okluzji, a także dieta i nawyki pacjenta. W piśmiennictwie nie znaleziono doniesień, z którymi można bezpośrednio skonfrontować wyniki własne w zakresie oznaczenia gęstości optycznej tkanki kostnej wyrostka zębodołowego u pacjentów użytkujących stałe uzupełnienia protetyczne i u osób z brakującymi zębami nieuzupełnionymi protetycznie. 569

9 T. K. Różyło i in. Czas. Stomatol., Wnioski 1. Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego była wyższa w przypadku braków zębowych nie odtworzonych stałymi uzupełnieniami protetycznymi niż pacjentów użytkujących stałe uzupełnienia protetyczne w każdym z badanych punktów. 2. Chociaż u kobiet we wszystkich punktach pomiaru średnia gęstość kości była wyższa niż u mężczyzn, to różnice te nie były istotne statystycznie. 3. U kobiet po 50 roku życia gęstość optyczna w badanych regionach była znamiennie mniejsza w porównaniu z kobietami poniżej 50 r. ż., co można wiązać z występowaniem u kobiet menopauzy. Piśmiennictwo 1. Benson B W, Prihoda T, Glass B: Variations in adult cortical bone mass as measured by a panoramic mandibular index. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991, 71: Christgau M, Hiller K-A, Schmalz G, Kolbeck C, Wenzel A: Accuracy of quantitative digital subtraction radiography for determining changes in calcium mass in mandibular bone: an in vitro study. J Periodont Res 1998, 33, 3: Christgau M, Hiller K-A, Schmalz G, Kolbeck C, Wenzel A: Quantitative digital subtraction radiography for the determination of small changes in bone thickness. An in vitro study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1998, 85, 4: Duda M: Wypełnianie ubytków kostnych po usunięciu zębów materiałami kościozastępczymi celem zapobiegnięcia zanikowi wyrostka zębodołowego przed implantacją. Opis przypadku. As Stomat 2005, 3, 5: Gedrange T, Mai R, Konig Jr B, Allegrini M, Rivellino F, Koczorowski R, Fanghanel J, Allegrini Jr S: A review of bone grafting materials used to preserve or minimise loss of the post-extraction alveolar ridge. Dent Forum 2008, 36, 1: Hildebolt C F, Bartlett T Q, Brunsden B S: Bitewing based on alveolar bone densitometry: Digital imaging resolution requirements. Dentomaxillofac Radiol 1994, 23: Jacobs R, Schote A, Steenberghe D, Naert I: Jaw bone resorption in osseointegrated implant-supported overdentures. Impl Res 1999, 3: Kaczmarek U: Morfologiczne i czynnościowe zmiany jamy ustnej związane z fizjologicznym procesem starzenia się ustroju. Wrocł Stomat 1992, Klemetti E, Kolmakov S, Kroger H: Pantomography in assessment of the osteoporosis risk group. J Dent Res 1994, 102: Klemetti E, Vainio P, Lassila V, Alhava E: Cortical bone mineral density in the mandible and osteoporosis status in postmenopausal women. Scand J Dent Res 1993, 101: Kribbs P J: Comparison of mandibular bone in normal and osteoporotic women. J Prosthet Dent 1990, 63: Knychalska-Karwan Z: Przyczynek do badań nad hydroksyapatytem. Mag Stomat 1997, 10, Konopka T: Sterowana regeneracja tkanek przyzębia w ocenie klinicznej. Mag Stomat 2002, 12: Misch C E, Dietsch-Misch F, Misch C M: A modified socket seal surgery with composite graft approach. J Oral Implantol 1999, 25, 4: Różyło-Kalinowska I: Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro. Czas Stomat 2005, LVIII, 4: Różyło-Kalinowska I: Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków istoty gąbczastej żuchwy w modelu in vitro. Czas Stomat 2005, LVIII, 5:

10 2010, 63, 9 Gęstość optyczna kości 17. Różyło-Kalinowska I: Możliwości diagnostyczne przy zastosowaniu zaawansowanego oprogramowania do obróbki obrazów cyfrowych w radiologii stomatologicznej. Twój Mag Med Stom 2003, 8, 2: Różyło-Kalinowska I, Jurkiewicz-Mazurek M, Jaroszewicz E, Burdan F: Możliwości diagnostycznego zastosowania opcji pomiarów gęstości optycznej w radiografii cyfrowej. Mag Stomat 2009, 19, 5: Różyło-Kalinowska I, Jurkiewicz-Mazurek M, Marchut T: Badania radiodensytometryczne w ocenie korzeni zębów objętych zmianami zapalnymi okołowierzchołkowymi. Czas Stomat 2002, LV, 10: Różyło-Kalinowska I, Michalska A, Burdan F: Optimization of analysis of skeletal ossification of laboratory animals by means of digital radiography software options. Annales UMCS 2003, 58, 2: Taguchi A, Tanimoto K, Suei Y, Otani K, Wada T: Oral signs as indicators of possible osteoporosis in older women. Oral Surg Oral Med Oral Radiol Endod 1995, 80: Von Wovern N, Klausen B, Kollenrup G: Osteoporosis a risk factor in periodontal treatment. J Prosth Dent 1994, 65: Von Wovern N, Storm T, Olgaard K: Bone mineral content by photon absorptiometry of mandible compared with that of forearm and lumbar spine. Calcif Tissue Int 1998, 42: Adres autorów: Lublin, ul. Karmelicka 7 Tel.: Fax: Paper received 23 September 2010 Accepted 15 November

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro X-ray digital analysis of lesions in the cortical bone of the mandibular body

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 21-26 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women.

Bardziej szczegółowo

Porównanie rozkładów gęstości optycznej ubytków istoty zbitej i gąbczastej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Porównanie rozkładów gęstości optycznej ubytków istoty zbitej i gąbczastej trzonu żuchwy w modelu in vitro Czas. Stomat., 2005, LVIII, 8 Porównanie rozkładów gęstości optycznej ubytków istoty zbitej i gąbczastej trzonu żuchwy w modelu in vitro Comparison of histograms of optical density of compact and spongy

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 13-20 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) Condition of the mandibular bone in postmenopausal women with partial

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji - ANOVA

Analiza wariancji - ANOVA Analiza wariancji - ANOVA Analiza wariancji jest metodą pozwalającą na podział zmienności zaobserwowanej wśród wyników eksperymentalnych na oddzielne części. Każdą z tych części możemy przypisać oddzielnemu

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Analiza Danych

Statystyka i Analiza Danych Warsztaty Statystyka i Analiza Danych Gdańsk, 20-22 lutego 2014 Zastosowania analizy wariancji w opracowywaniu wyników badań empirycznych Janusz Wątroba StatSoft Polska Centrum Zastosowań Matematyki -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARIANCJI - KLASYFIKACJA WIELOCZYNNIKOWA

ANALIZA WARIANCJI - KLASYFIKACJA WIELOCZYNNIKOWA ANALIZA WARIANCJI - KLASYFIKACJA WIELOCZYNNIKOWA Na poprzednich zajęciach omawialiśmy testy dla weryfikacji hipotez, że kilka średnich dla analizowanej zmiennej grupującej mają jednakowe wartości średnie.

Bardziej szczegółowo

, a ilość poziomów czynnika A., b ilość poziomów czynnika B. gdzie

, a ilość poziomów czynnika A., b ilość poziomów czynnika B. gdzie Test Scheffego, gdzie (1) n to ilość powtórzeń (pomiarów) w jednej grupie (zabiegu) Test NIR Istnieje wiele testów dla porównań wielokrotnych opartych o najmniejszą istotna różnicę między średnimi (NIR).

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Stan uzębienia u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstością mineralną kośćca*

Stan uzębienia u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstością mineralną kośćca* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 12 Stan uzębienia u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstością mineralną kośćca* Assessment of dentition in women presenting with periodontal diseases and lowered bone

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 434-439 Streszczenie Nowoczesne technologie obrazowania radiologicznego przyniosły ogromny postęp w diagnostyce klinicznej oraz w planowaniu leczenia. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Evaluation of occlusal contacts in patients with single tooth loss preliminary report Katedra Protetyki

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe

1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe Zjazd 7. SGGW, dn. 28.11.10 r. Matematyka i statystyka matematyczna Tematy 1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe nna Rajfura 1 Zagadnienia Przykład porównania wielu obiektów w

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 7-8/2017 t e m at numeru dr n. med. Artur Wituła, Daniel Gola Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem w zaniku kości szczęki

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 91-96 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I Diagnostics and prosthetic treatment planning

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 239-245 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą Diagnostics and prosthetic treatment planning in edentulous

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi.

Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi. Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu Zapytanie: FLIEGER RAFAŁ Lista publikacji Autorzy: Rafał Flieger, Paweł Lewandowski. Tytuł: Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy Ćwiczenie: Analiza zmienności prosta Przykład w MS EXCEL Sprawdź czy genotyp jagniąt wpływa statystycznie na cechy użytkowości rzeźnej? Obliczenia wykonaj za pomocą modułu Analizy danych (jaganova.xls).

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

BADANIE MINERALIZACJI PRZESZCZEPU KOSTNEGO U PACJENTÓW Z ROZSZCZEPAMI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO ZA POMOCĄ RADIOGRAFII CYFROWEJ

BADANIE MINERALIZACJI PRZESZCZEPU KOSTNEGO U PACJENTÓW Z ROZSZCZEPAMI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO ZA POMOCĄ RADIOGRAFII CYFROWEJ A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2007, 53, 3, 66 73 TERESA MIKOŁAJCZAK, GRAŻYNA

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 339 SECTIO D 5 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego WP i NoZ AM w Lublinie, p.o. kierownika Zakładu: Prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności skala nominalna

Badanie zależności skala nominalna Badanie zależności skala nominalna I. Jak kształtuje się zależność miedzy płcią a wykształceniem? II. Jak kształtuje się zależność między płcią a otyłością (opis BMI)? III. Jak kształtuje się zależność

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład 2) Dariusz Gozdowski

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład 2) Dariusz Gozdowski Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład ) Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu przyzębia pacjentek z obniżoną gęstością mineralną kośćca*

Analiza stanu przyzębia pacjentek z obniżoną gęstością mineralną kośćca* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Analiza stanu przyzębia pacjentek z obniżoną gęstością mineralną kośćca* The analysis of the periodontal status in females with various bone mineral density Ewa Bałczewska

Bardziej szczegółowo

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral Pomeranian J Life Sci 7;6():56-6 Status i potrzeby leczenia protetycznego braków zębowych u osób w wieku 65 7 lat w województwie zachodniopomorskim w zależności od źródła finansowania* Comparing prosthetic

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008 Redaktor: Alicja Zagrodzka Korekta: Krystyna Chludzińska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008 ISBN 978-83-7383-296-1 Wydawnictwo Naukowe Scholar

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji Test zgodności Chi-kwadrat Sprawdza się za jego pomocą ZGODNOŚĆ ROZKŁADU EMPIRYCZNEGO Z PRÓBY Z ROZKŁADEM HIPOTETYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Spodziewany efekt kliniczny wpływu wit. K na kość

Spodziewany efekt kliniczny wpływu wit. K na kość Rola witaminy K2 w prewencji utraty masy kostnej i ryzyka złamań i w zaburzeniach mikroarchitektury Ewa Sewerynek, Michał Stuss Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy V.E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zoeller 1. Wstęp 2 2.Cel

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii _obrazowanie Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii Autor_ Mateusz Szkliniarz Ryc. 1_Wyświetlenie obszarów o identycznej gęstości tkanek. Ryc. 2_Zdjęcie rtg wewnątrzustne zębowe. _Ideą artykułu

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Oryginalne Oryginalne rozwiązanie do odbudowy pełnego łuku na czterech implantach, bez przeszczepów. Sprawdzone Sprawdzone długoterminowe rozwiązanie. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Skanowanie z poziomu implantu część 1

Skanowanie z poziomu implantu część 1 Skanowanie z poziomu implantu część 1 Scanning from implant level Autor_ Bogdan Dmochowski Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera 3Shape Trios w rejestracji pola

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Evaluation of interdental spacing in patients with shortened

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY. w LUBLINIE

UNIWERSYTET MEDYCZNY. w LUBLINIE UNIWERSYTET MEDYCZNY w LUBLINIE SAMODZIELNA PRACOWNIA PROPEDEUTYKI RADIOLOGll STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ p.o. Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Ingrid Róży/o-Kalinowska 20-081 LUBLIN, ul Karmelicka

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych

Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych 2007, tom VIII, nr 3 (28) Implantoprotetyka MAGDALENA RUMIŃSKA, JOLANTA LOSTER Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA POMIARÓW MORFOLOGICZNYCH CZASZEK U NIEMOWLĄT

ANALIZA STATYSTYCZNA POMIARÓW MORFOLOGICZNYCH CZASZEK U NIEMOWLĄT Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 6/2012 105 Małgorzata OTRĘBSKA 1, Marek GZIK 2, Wojciech WOLAŃSKI 2, Edyta KAWLEWSKA 2, Piotr JANOSKA 3, Marek MANDERA 4 1 Studenckie Koło Naukowe Biomechatroniki Biokreatywni,

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu estrogenowego na tkankę kostną szczęki i żuchwy przegląd piśmiennictwa

Wpływ statusu estrogenowego na tkankę kostną szczęki i żuchwy przegląd piśmiennictwa prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 67 73 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Agnieszka Srebrzyńska-Witek, Rafał Koszowski Wpływ statusu estrogenowego

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 191-198 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Cone-Beam

Bardziej szczegółowo

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE Było: Przykład. W doświadczeniu polowym załoŝonym w układzie całkowicie losowym w czterech powtórzeniach porównano

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 4, 276-280 Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku Combined Orthodontic and Prosthetic Treatment in Severe Oligodontia:

Bardziej szczegółowo

Osteoporoza. (skrypt z najważniejszymi informacjami dla studentów nieobecnych na wykładzie)

Osteoporoza. (skrypt z najważniejszymi informacjami dla studentów nieobecnych na wykładzie) 1 Osteoporoza (skrypt z najważniejszymi informacjami dla studentów nieobecnych na wykładzie) 1. Osteoporoza jest chorobą metaboliczną kości, charakteryzująca się zmniejszoną mineralną gęstością kości,

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi Płód w płodzie fetus in fetu. Hanna Moczulska 1, Maria Respondek-Liberska 2 1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi 2. Zakład

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARIANCJI - KLASYFIKACJA JEDNOCZYNNIKOWA

ANALIZA WARIANCJI - KLASYFIKACJA JEDNOCZYNNIKOWA ANALIZA WARIANCJI - KLASYFIKACJA JEDNOCZYNNIKOWA Na poprzednich zajęciach omawialiśmy testy dla weryfikacji hipotez, że dwie populacje o rozkładach normalnych mają jednakowe wartości średnie. Co jednak

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów pomiarowych. 02 Dokładność pomiarów

Projektowanie systemów pomiarowych. 02 Dokładność pomiarów Projektowanie systemów pomiarowych 02 Dokładność pomiarów 1 www.technidyneblog.com 2 Jak dokładnie wykonaliśmy pomiar? Czy duża / wysoka dokładność jest zawsze konieczna? www.sparkfun.com 3 Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Dental treatment needs of HIV-positive patients Magdalena Choromańska 1, Danuta Waszkiel 2, Alicja Wiercińska-Drapało

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

RECENZJA. Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut Kraków 2.01.2017 r Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Katedra Protetyki Stomatologicznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Montelupich 4 Kraków

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej temat miesiąca Radiologia w praktyce stomatologicznej Zastosowanie orazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło Use of volumetric imaging

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja 1 U kogo wykonywać badania w kierunku osteoporozy? Badania w kierunku osteoporozy należy wykonać u

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH Miłe Panie, Szanowni Panowie! Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na jakość naszego życia ma kompletne, funkcjonalne i estetyczne uzębienie. Strata jednego lub więcej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013 Małgorzata Podbielska 1, Krzysztof Sokołowski 2, Maria Sokołowska 3 1 Wydział Fizjoterapii. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo