Spis treści 1. WPROWADZENIE...2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1. WPROWADZENIE...2"

Transkrypt

1 1. PROPOZYCJA MODYFIKACJI WY BRANEJ DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (POLSKA) Spis treści 1. WPROWADZENIE PROBLEMATYKA POWAŻNYCH AWARII W POLSKICH DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH Obecny stan prawny dotyczący bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących wywołać poważną awarię przemysłową Planowanie zagospodarowania przestrzennego w Polsce a lokalizacja zakładów stwarzających niebezpieczeństwo poważnych awarii ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PLANOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZYJĘTE W WOJ. LUBUSKIM Analiza planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla trzech wybranych gmin woj. lubuskiego PROPOZYCJE MODYFIKACJI ANALIZOWANYCH DOKUMENTACJI PLANISTYCZNYCH W CELU UWZGLĘDNIENIA ZAGROŻEŃ STWARZANYCH DLA WÓD WSKUTEK POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM RAPORTU IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ WOJ. LUBUSKIEGO Ocena obecnych procedur planistycznych Możliwości sygnalizowania zagrożeń skutkami poważnych awarii w dokumentacjach planistycznych Procedury i możliwe terminy zgłaszania propozycji zmian w planach zagospodarowania przestrzennego PODSUMOWANIE I WNIOSKI...10 Literatura...10

2 1. Wprowadzenie Awarie przemysłowe mogą być skutkiem błędów powstałych w fazie projektowania, budowy, eksploatacji lub konserwacji instalacji zawierających substancje niebezpieczne. Rzadko są one powodowane przez katastrofy naturalne (np. trzęsienie ziemi, burzę, powódź), częściej są skutkiem przypadkowej lub celowej działalności ludzi. Awarie takie występują najczęściej na terenach przemysłowych lub podczas transportu substancji niebezpiecznych do instalacji. Planowanie budowy i eksploatacji zakładów, w których używane są substancje niebezpieczne stwarzające potencjalne ryzyko powstania poważnych awarii powinno uwzględniać nie tylko aspekty ograniczania, zwalczania i usuwania skutków tych awarii, ale również wszelkie aspekty zagospodarowania przestrzennego. Planowanie zagospodarowania przestrzennego to sporządzanie i uchwalanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacja inwestycji i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji. Realizując te zadania należy mieć na uwadze ochronę zdrowia i mienia ludzi oraz środowiska na wypadek wystąpienia awarii. Jednocześnie planując zagospodarowanie przestrzenne można zapobiec lokalizacji niewłaściwych obiektów np. budynków mieszkalnych, instytucji użyteczności publicznych (szpitali, szkół), centrów handlowych itp. w sąsiedztwie niebezpiecznych instalacji. Z drugiej strony konieczne jest także przeciwdziałanie niekontrolowanym zmianom w instalacjach istniejących (zmianom ilościowym, technologicznym itd.), aby zapewnione były wymagane standardy bezpieczeństwa. W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze znajduje się 5 zakładów dużego ryzyka poważnej awarii (tzw. ZDR) oraz 2 zakłady zwiększonego ryzyka poważnej awarii (tzw. ZZR). Dodatkowo 5 zakładów znajduje się na tzw. liście potencjalnych sprawców poważnej awarii, przy czym ilość zgromadzonych substancji niebezpiecznych uniemożliwia zakwalifikowanie ich do jednej z wyżej wymienionych grup: ZDR lub ZZR. W raporcie pt. Analiza ryzyka poważnych awarii w województwie lubuskim jako element dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego [3], na podstawie którego opracowano niniejszy załącznik, zostały m.in. poddane analizie wybrane zakłady z każdej z wyżej wymienionych grup. Głównym kryterium ich wyboru było potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych stwarzane przez te zakłady. Zagrożenie poważnymi awariami związane jest również z międzynarodowym transportem substancji niebezpiecznych. Województwo lubuskie położone jest na trasie tranzytowych przewozów drogowych i kolejowych na kierunkach wschód zachód oraz północ południe. Problem ten, uwzględniony w raporcie GIOŚ [9], wychodzi poza zakres projektu RIVER SHIELD. 2. Problematyka poważnych awarii w Polskich dokumentach planistycznych 2.1. Obecny stan prawny dotyczący bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących wywołać poważną awarię przemysłową Z raportu GIOS [5] wynika, że problematyka bezpiecznej odległości zakładów - potencjalnych sprawców poważnych awarii - od innych elementów zagospodarowania przestrzennego nie jest właściwie uwzględniany w krajowych dokumentach planistycznych. Przepisy ustawy- Prawo ochrony środowiska [25] wprowadziły m.in. wymóg uwzględniania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i 2

3 zagospodarowania ograniczenia wynikające na przykład z utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych (art. 73 ust. 1), zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, dopuszczając ich rozbudowę jedynie w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii (art. 73 ust. 3), zalecenie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w bezpiecznej odległości m.in. od siebie, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, obszarów cennych przyrodniczo i ujęć wody, które musza być lokalizowane w bezpiecznej odległości od ww. zakładów (art. 73 ust. 4 i 5) oraz nakaz, na mocy decyzji organu Inspekcji Ochrony Środowiska, zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przez istniejące zakłady w przypadku niezachowania bezpiecznej odległości (art. 73 ust. 6). Przez odległość bezpieczną rozumie się odległość pomiędzy zakładem stwarzającym niebezpieczeństwo poważnej awarii (objętym przepisami art. 12 Dyrektywy Seveso II), a jedną z form zabudowy użytkowaną przez ludzi lub terenem wrażliwym przyrodniczo. Prawodawca nie wprowadził wartości dla zalecanych odległości bezpiecznych. W sekcji E.2 zał. E do wytycznych zamieszczonych w I części niniejszego raportu podano, jako przykład bezpiecznych odległości zalecanych przez władze fińskie [4]. Metoda odległości bezpiecznej jest też stosowana m.in. w Niemczech i Szwecji. Odmienne podejście do problemu stosowane jest w innych państwach Unii Europejskiej. We Francji przeprowadza się analizę skutków potencjalnej awarii, a w Wielkiej Brytanii i Holandii wykonuje się ocenę ryzyka poważnej awarii o określonych skutkach. W wielu krajach funkcjonują specjalne instytucje lub komórki administracyjne przeprowadzające konsultacje i ustalające bezpieczną odległość Planowanie zagospodarowania przestrzennego w Polsce a lokalizacja zakładów stwarzających niebezpieczeństwo poważnych awarii W obowiązującej obecnie w Polsce ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [22] brak jest bezpośrednich odniesień do problematyki poważnych awarii. Jedynie art. 1 ust. 2 pkt 5 zawiera zapis: w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się między innymi wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planowanie przestrzenne na poziomie gmin określa przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania. W planach miejscowych są uwzględniane zadania wynikające z ponadlokalnych celów publicznych zawartych w planach krajowych i wojewódzkich. Organ samorządowy (wójt, burmistrz, prezydent) sporządza odpowiednie dokumenty planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w granicach gminy. Powyższe dokumenty podlegają określonym procedurom ich sporządzania, uzgadniania lub opiniowania. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powinny być uwzględnione uwarunkowania związane z zagrożeniem bezpieczeństwa ludności i jej mienia (art. 10 ust. 1 pkt 6 [22]). Jest tu zatem miejsce na wnioski i wytyczne dotyczące lokalizacji zakładów spełniających kryteria Dyrektywy Seveso II. Studium... jest dokumentem planistycznym, któremu przypisano obowiązek uwzględniania uwarunkowań wynikających w szczególności z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, zatem do niego powinny być adresowane informacje, wnioski i wytyczne dotyczące lokalizacji zakładów typu Seveso II. W przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego problemy związane z poważnymi awariami mogą pojawić się w fazie uzgodnień, jednakże w praktyce ogranicza się to do zagadnień obronnych. 3

4 Organy powołane do zajęcia stanowiska w sprawie projektu planu miejscowego ponoszą odpowiedzialność prawną z tytułu uzgodnień. Ma to m.in. istotne znaczenie dla problematyki zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 125 poz. 1309), właściwym organem zobligowanym do zgłaszania potrzeb w zakresie bezpieczeństwa państwa w zagospodarowaniu przestrzennym są organy wojskowe ( 2.1). Zobowiązane są one do uzgadniania zapisów Studium... i projektów planów miejscowych, między innymi w zakresie: zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, w tym pożarowych wynikających z planowanych warunków zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności z lokalizacji zakładów przemysłowych, w których istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii ( 3.7). Z przeprowadzonego rozpoznania wynika jednak, że przedmiotem opinii organów wojskowych są wyłącznie sprawy bezpośrednio związane z obronnością. Wbrew nazwie, nie jest to zatem obszar zainteresowania zagrożeniami ze strony obiektów typu Seveso II w czasie pokoju, w rozumieniu art. 12 Dyrektywy Seveso II [1]. Z analiz prowadzonych na poziomie lokalnym można jednak określić obszary, w których może wystąpić problematyka objęta art. 12 ww. Dyrektywy. Ma to związek z: r wyraźną tendencją do restrukturyzacji i przekształceń funkcjonalnych terenów przejętych od zakładów przemysłowych, często o bardzo dobrych lokalizacjach (np. po likwidacji PGR); Jednym z zauważalnych objawów powyższego, jest silna tendencja do wyzbywania się nadmiaru posiadanych przez wiele dużych zakładów przemysłowych terenów, przejętych bezpłatnie w latach Jest to zjawisko o tyle negatywne, że uwolnione tereny są bardzo atrakcyjne dla inwestorów, szczególnie na terenach zurbanizowanych. Presja ukierunkowana na zmianę funkcji byłego terenu przemysłowego lub strefy ochronnej na funkcje komercyjne, oczywiście w trybie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest bardzo silna, umotywowana kurczeniem się terenów inwestycyjnych na obszarach urbanistycznych. Należy więc zauważyć, że jednoczesnym procesem może być w takim przypadku docelowa niemożność wyznaczania stosownych odległości bezpiecznych od istniejących zakładów typu Seveso II, ponieważ tereny zostaną przeznaczone na inne cele. Powinna zatem funkcjonować regulacja prawna dotycząca uwalniania terenów przez zakłady typu Seveso II, gdzie warunkiem będzie konieczność uprzedniego wyznaczenia odległości bezpiecznej, z horyzontem czasowym obejmującym rozwój zakładu, przekładającym się na wielkość tej strefy, czyli maksymalną odległość bezpieczną. Być może warunek ten powinien być udokumentowany wprowadzeniem odległości bezpiecznej nie na poziomie krajowym, lecz dopiero na etapie prac nad Studium..., wykonywanych na wniosek zakładu. Z uwagi na ustawową konieczność zachowania spójności ustaleń sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze Studium..., zaistniałaby szansa zapobieżenia nierozważnym dyspozycjom funkcjonalnym na terenach planowanych do uwolnienia przez zakłady typu Seveso II, bez możliwości późniejszego zabezpieczenia stosownej wielkości odległości bezpiecznej. Ponieważ znaczna część zakładów przemysłowych kwalifikuje się do grupy Seveso II, problem wyznaczania odległości bezpiecznej ujawniać się będzie jeszcze przez wiele lat. r znacznie zwiększoną, w porównaniu z przeszłością, cyklicznością użytkowania terenów przemysłowych; Jest to syndrom wysokiego tempa rozwoju technologicznego i silnych zmian w trendach rynkowych współczesnego świata. Przekładając powyższe na problematykę Seveso II można 4

5 przyjąć, że przy tak dużych, spodziewanych zmianach funkcji tego samego terenu, może istnieć silna presja na nowe lokalizacje różnych odmian tego typu zakładów w zaskakujących miejscach, wprowadzania zupełnie nowych technologii na obszarach, na których do tej pory funkcjonowały starsze technologie, przy zachowaniu tej samej funkcji przemysłowej w tej samej lokalizacji (nowe zakłady Seveso II wypierające stare zakłady Seveso II) oraz modernizację istniejących zakładów tego rodzaju przy jednoczesnej, dośrodkowej presji różnych form zabudowy zewnętrznej. Decyzje o warunkach zabudowy terenu w sytuacji braku planu miejscowego Pomimo istnienia przepisów dotyczących obiektów typu Seveso II nie ma ich przełożenia na zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie można jednak tracić z pola widzenia realizacji tej ustawy przez organy samorządu terytorialnego przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na terenach, dla których planu miejscowego brak. Decyzje te nie muszą być zgodne ze Studium..., gdyż nie ma takiego wymogu w przepisach ww. ustawy. Obowiązuje natomiast zasada tzw. dobrego sąsiedztwa. Zasada ta, przejawiająca się m.in. w kontynuacji funkcji stwarza, w tym przypadku, istotne zagrożenie dla kształtowania bezpiecznej przestrzeni do życia, zgodnej z duchem zrównoważonego rozwoju, szczególnie na terenach silnie zurbanizowanych. Z dużą łatwością można bowiem w trybie decyzji o warunkach zabudowy wydać zezwolenie na realizację inwestycji, np. kolejnego zakładu typu Seveso II, w sąsiedztwie istniejącego już zakładu uciążliwego dla środowiska, oczywiście po łącznym spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawach. Wprawdzie w decyzji o warunkach zabudowy, jako wymóg, wpisana jest konieczność przedstawienia przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację takiego przedsięwzięcia przy wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jednakże w decyzji tej organ wspiera się przede wszystkim raportem o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonym na zlecenie inwestora, bez obligatoryjnego wymogu sporządzenia przez tenże organ kontrraportu, w którym zaprezentowane byłyby interesy gminy, w szerokim gospodarczospołecznym pojęciu, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludności i mienia w odniesieniu do lokalizacji obiektów typu Seveso II. Należy zauważyć potencjalną możliwość zaistnienia sytuacji, kiedy poprzez kolejne lokalizacje w trybie decyzji o warunkach zabudowy i w oparciu o tzw. dobre sąsiedztwo obiektów o bardzo dużym stopniu uciążliwości dla środowiska (w tym typu Seveso II), może nastąpić istotna, z punktu widzenia koniecznych odległości bezpiecznych, kumulacja zakładów, podczas gdy zabraknie terenów pod swego rodzaju strefy buforowe (szczególnie na terenach zurbanizowanych). Sytuacja taka jest niewątpliwie niedopuszczalna. Właściwe byłoby, wdrożenie doraźnych, zapobiegawczych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez uzupełnienie katalogu obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Katalog ten mógłby być uzupełniony o ZZR i ZDR (zakłady o zwiększonym ryzyku i zakłady o dużym ryzyku), nie pozostawiając możliwości rozstrzygania tego typu lokalizacji w trybie decyzji o warunkach zabudowy. Wydaje się, że jest to najlepsza droga do wypełnienia (w tej kwestii) postanowień Dyrektywy Seveso II. Należy rozpatrzyć taki zapis ustawowy, który na gminy posiadające już uchwalone Studium... nałożyłby obowiązek uzupełnienia Studium... o wymienione wyżej obszary (ZZR i ZDR), dla których sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe. Przepis ten ponadto powinien uwzględniać rozbudowę, przebudowę i modernizację zarówno ZZR jak i ZDR. Jest to istotne o tyle, że te działania inwestycyjne mają również bezpośredni wpływ (negatywny lub pozytywny) na wielkość projektowanych odległości bezpiecznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w Studium... i później w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 5

6 3. Rozwiązania w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego przyjęte w woj. lubuskim 3.1. Analiza planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego Poniżej przedstawiono analizę zapisów wybranej dokumentacji planistyczno-strategicznej o zasięgu ponadlokalnym odnoszącej się do województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i ludzi z tytułu poważnych awarii. Analizie poddano następujące dokumenty: r Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL) [8], r Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry [20], r Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego [17], r Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego [11]. Na poziomie wojewódzkim organy administracji rządowej nie sporządzają opracowań planistycznych. Jednakże wojewoda realizuje politykę przestrzenną państwa ustaloną w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego jest dokumentem planistycznym, który uwzględnia ustalenie strategii województwa oraz określa w szczególności: podstawowe elementy sieci osadniczej i ich powiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych, strukturę funkcjonalno-przestrzenna województwa, system obszarów chronionych, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obszary problemowe, obszary wsparcia, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, obszary występowania monokulturowych złóż kopalin. W dokumentach strategiczno-planistycznych na poziomie województwa [8, 17] praktycznie brak jest zapisów bezpośrednio odnoszących się do tematyki zagrożeń z tytułu poważnych awarii. Na przykład w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego można odnaleźć jedynie krótkie zapisy dotyczące substancji niebezpiecznych związanych z gospodarką odpadami. W PZPWL w rozdz. VI pkt 5 Uwarunkowania wewnętrzne systemu infrastruktury technicznej zwrócono uwagę na zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przez substancje niebezpieczne zgromadzone w mogilnikach oraz magazynach przeterminowanych środków ochrony roślin. Nie wspomniano nigdzie o zagrożeniu jakie niesie transport substancji niebezpiecznych z uwagi na tranzytowy charakter wielu dróg. Podobnie w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry, związanym tematycznie z Programem dla Odry 2006, jako studium obszaru problemowego będącego częścią PZPWL, tematyka zagrożenia formułowana jest bardzo ogólnie w odniesieniu do zapisów odnoszących się do zachowania, ochrony i właściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych oraz w dziedzinie infrastruktury (gospodarka ściekowa i odpadowa). W części analitycznej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego podkreślono tranzytowy charakter regionu lubuskiego nie tylko dla powiązań w skali międzyregionalnej, ale i międzynarodowej. W strategii tej nie ma zapisów szczegółowych związanych z tematyką poważnych awarii, poza ogólnymi stwierdzeniami o konieczności udoskonalenia i rozbudowy infrastruktury technicznej i komunalnej poprawiającej warunki życia. 6

7 Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego jest jedynym dokumentem, w którym przyjęto jako jeden z priorytetowych celów cel związany z awariami przemysłowymi, tj.: eliminację i zmniejszenie skutków poważnych awarii dla mieszkańców i środowiska Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla trzech wybranych gmin woj. lubuskiego Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin określają politykę przestrzenną gmin, która po uchwaleniu przez rady gmin jest wiążąca przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studia te są dokumentami określającymi cele lokalnej polityki przestrzennej, zasady zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem zamierzeń krajowych i wojewódzkich, a także uwarunkowania społeczne, techniczne, środowiskowe, bezpieczeństwa i inne. Dla potrzeb studium wykonywane są opracowania studialne o różnej problematyce. Jest to jedyny dokument planistyczny sporządzany dla całego obszaru gminy. Ma on charakter obowiązkowy, nie będąc przy tym aktem prawa miejscowego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są prawem lokalnym, tworzonym przez gminę i obowiązują wszystkich użytkowników przestrzeni. Plan miejscowy, wynikający z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, realizuje politykę państwa, regionu oraz lokalną i jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Plany zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Plan miejscowy sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z jego zapisami, bądź też dla indywidualnie wnioskowanych działek (obszarów). W raporcie [3], wykonanym na potrzeby projektu RIVER SHIELD, analizie poddano następujące dokumenty planistyczne: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowej Soli - zmiana (uchwalone w 2007 roku) [29], Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary zmiana (uchwalone w 2006 roku) [19], Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec (uchwalone w 2000 roku) [18]. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowej Soli, które obejmuje cały teren miasta, w części I w pkt Ograniczenia użytkowania terenu związane z infrastrukturą techniczną w ppkt zamieszczono następujący zapis: Dla obiektów typu oczyszczalnia ścieków, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, baz maszynowych, zakładów przemysłowych, ferm hodowlanych, stacji paliw płynnych - strefy ochronne wyznaczane są indywidualnie. W części II Kierunki rozwoju, w pkt 5 Tereny restrukturyzacji i rehabilitacji istniejącej zabudowy, przytoczono lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Nowej Soli, w którym przewidziano do realizacji w późniejszym okresie przeniesienie bazy magazynowotransportowej PKN ORLEN. W zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary uwzględniono szereg elementów związanych z nowymi uwarunkowaniami rozwoju miasta oraz określono kierunki zagospodarowania przestrzennego. W pkt 5.6 Zagrożenia i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych dokonano zapisu o konieczności uwzględnienia zagadnień przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska /dyrektywa Seveso /, zwłaszcza 7

8 z tytułu poważnych awarii przemysłowych.. Ponadto w pkt 10 Studium: Obszary wymagające sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że nie przewiduje się sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy produkcyjno- przemysłowej, w obrębie której położony jest Kronopol. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bogdaniec, które opracowano jeszcze wg ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku w pkt dotyczącym infrastruktury technicznej, a odnoszącym się do systemu przesyłu produktów naftowych występuje następujący zapis: /przewiduje się utrzymanie zasad i warunków obowiązujących w pasie korytarza ograniczonego użytkowania istniejącego rurociągu PRZYJAŹŃ, w tym głównie odległości: - min. 100 m dla zabudowy zwartej, budynków użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych, - min. 40 m dla zabudowy luźnej, zagród gospodarczych, - min. 5 m do planowanych zalesień/. Jak wynika z przedstawionych dokumentów planistycznych tylko w odniesieniu do Studium miasta Żary można zauważyć konieczność uwzględniania potencjalnych wpływów środowiskowych związanych z poważnymi awariami przemysłowymi. 4. Propozycje modyfikacji analizowanych dokumentacji planistycznych w celu uwzględnienia zagrożeń stwarzanych dla wód wskutek poważnych awarii przemysłowych, z uwzględnieniem raportu Identyfikacja źródeł zagrożeń woj. lubuskiego 4.1. Ocena obecnych procedur planistycznych W obecnym systemie prawnym w Polsce można zastosować w praktyce planistycznej ideę odległości bezpiecznej dla obiektów typu Seveso II jedynie na poziomie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i odnieść ją do obszarów funkcjonalnych o charakterze przemysłowym (oznaczanych zwyczajowo literą P ). Dla zasygnalizowania wyjątkowości problematyki obiektów przemysłowych omawianego typu, możliwe jest wprowadzenie rozbudowanych systemów oznaczania funkcji przedmiotowego terenu. Należy jednak pamiętać, że z braku odpowiednich uregulowań prawnych procedura taka będzie miała charakter dobrowolny, przez co siłą rzeczy nie upowszechni się szybko. Jeśli uwzględnianie problematyki odległości bezpiecznej od zakładów typu Seveso II miałoby zyskać charakter obligatoryjny, należy skorzystać ze wzorców z innych dziedzin praktycznie uwzględnianych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego (PZP) i doprowadzić do utworzenia wyspecjalizowanego organu, który w ramach obowiązujących procedur stosowanych w PZP nadzorowałby należyte uwzględnienie omawianej problematyki. Organ ten powinien m.in.: r udostępniać informacje o istnieniu na danym terenie zakładów mogących powodować poważne awarie, r określać niezbędne odległości bezpieczne, które powinny być zachowane między obiektami Seveso II (w zależności od ich rodzaju) a funkcjonalnymi obszarami wrażliwymi, r formułować odpowiednie wytyczne i wnioski aplikacyjne (np. w formie opracowań studialnych), adresując je do odpowiednich dokumentów planistycznych, poddawanych opiniowaniu i uzgadnianiu w trybie przewidzianych ustawowo. 8

9 4.2. Możliwości sygnalizowania zagrożeń skutkami poważnych awarii w dokumentacjach planistycznych W przypadku dokumentacji planistycznych na poziomie regionalnym oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego istnieje konieczność opracowywania prognozy wpływu na środowisko obiektów wymienionych w tych dokumentacji. W analizie oddziaływania na środowisko, stanowiącej integralną część prognozy, powinna być uwzględniona problematyka poważnych awarii w aspekcie bezpiecznej lokalizacji zakładów i obiektów podlegających Dyrektywie Seveso II [1]. Problematyka poważnych awarii powinna być sygnalizowana w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin. W przypadku 3 analizowanych obiektów (Fabryki Produkcji Kleju w Zakładzie Kronopol w Żarach, Bazy Magazynowej nr 93 PKN ORLEN w Nowej Soli i Stacji Pomp ST-6 w Łupowie) sytuacja taka wystąpiła jedynie w przypadku miasta Żary Procedury i możliwe terminy zgłaszania propozycji zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Zauważalna w ostatnich 7-8 latach duża zmienność przepisów krajowych obejmujących planowanie i zagospodarowanie przestrzenne nie wydaje się być procesem zakończonym. Nie ma obecnie głębokiej wiedzy odnośnie rodzaju i nazewnictwa dokumentów planistycznych, które będą stosowane w przyszłości. Zaprezentowane w raporcie [3] metody ochrony ludzi i walorów przyrodniczych przed skutkami poważnych awarii przemysłowych wynikające z Dyrektywy Seveso II będą prawdopodobnie w powszechnym stosowaniu. Warunki konieczne stosowania takich metod są następujące: dowolny, bazowy dokument planistyczny definiujący politykę przestrzenną gminy w długookresowej perspektywie powinien zawierać jednoznaczne zapisy określające stanowisko wobec zakładów podlegających Dyrektywie Seveso II [1] z uwzględnieniem rozwiązań wariantowych (budowa nowych obiektów, modernizacja istniejących itd.), celowe jest wprowadzenie w dokumentacjach planistycznych rozszerzonego opisu obszarów przeznaczonych dla zakładów typu Seveso II w celu zachowania zapisu polityki gminy od poziomu bazowego (obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), poprzez poziom wskazań lokalizacyjnych (obecnie plan miejscowy) do poziomu wykonawczego (obecnie pozwolenie na budowę,), niezbędne jest konsekwentne stosowanie wartości odległości bezpiecznych jako narzędzia pomocniczego przy podejmowaniu decyzji planistycznych decydujących o sposobie zagospodarowania konkretnej przestrzeni, celowe jest powołanie odpowiednich urzędów w naszym kraju (podobnie jak w UE) koordynujących politykę wobec zakładów podlegającej Dyrektywie Seveso II, gromadzenie wiedzy w zakresie ich lokalizacji oraz wypracowanie metodologii wyznaczania odległości bezpiecznych, pożądane jest przeprowadzenie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mających na celu wyeliminowanie lokalizacji obiektów typu Seveso II w trybie decyzji o warunkach zabudowy, celowe jest ustanowienie norm obejmujących definicje, zapisy i oznaczenia urbanistyczne jednolitych dla wszystkich gmin. 9

10 5. Podsumowanie i wnioski Jednym z najistotniejszych elementów przeciwdziałania poważnym awariom jest wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych stosujących duże ilości niebezpiecznych substancji. Można w tym celu wykorzystać istniejące procedury opisane w literaturze [14, 25] adaptując je do warunków krajowych. Problematyka poważnych awarii znajduje szersze odzwierciedlenie w programach ochrony środowiska np. w programie ochrony środowiska woj. lubuskiego [14] oraz w programie ochrony środowiska powiatu nowosolskiego [10]. Poniżej podano najważniejsze wnioski wynikające z analiz przeprowadzonych w ramach projektu RIVER SHIELD: problematyka zagrożeń skutkami poważnych awarii często jest zupełnie pomijana lub przedstawiana co najwyżej w sposób marginalny w dokumentacjach planistycznych, w przypadku trzech analizowanych obiektów funkcjonujących w województwie lubuskim (Fabryka Produkcji Kleju w Zakładzie Kronopol w Żarach, Baza Magazynowa nr 93 PKN ORLEN w Nowej Soli i Stacja Pomp ST-6 w Łupowie) problematyka bezpiecznych odległości od innych wrażliwych elementów zagospodarowania przestrzennego nie była praktycznie w ogóle uwzględniana, co wynikało przede wszystkim z braku stosownych uregulowań prawnych w okresie ich realizacji, problematyka zagrożeń skutkami poważnych awarii powinna być akcentowana sygnalnie w dokumentacjach planistycznych sporządzanych na poziomie krajowym i wojewódzkim, zagrożenia skutkami poważnych awarii powinny być szerzej naświetlane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a szczegółowo rozpatrywane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Literatura 1. Dyrektywa Rady nr 96/82/WE z dnia r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dyrektywa Seveso II) wraz z jej aktualizacją Dyrektywa 2003/105/WE (Dz.U.UE.L ). 2. Ebelt M., Lenart W., Tyszecki A.: Prognoza do planu zagospodarowania przestrzennego Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen SA w Płocku wraz ze strefą ochronną. Problemy ocen środowiskowych, 3 (22) Lewicki Z., Tonder J., Uchman A. Analiza ryzyka poważnych awarii w województwie lubuskim jako element dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego. Projekt RIVER SHIELD (maszynopis) 4. LPG Decree 711/1993 (Dekret stosowany przez władze fińskie) 5. Metodologia określania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, czerwiec 2007 r. 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujący kwartały zabudowy pomiędzy ulicami Witosa, Bohaterów Getta, Fabryczną, Korzeniowskiego, Portową, Wrocławską i Pl. Wyzwolenia (Uchwała nr XLVI/309/2005 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia r.). 7. Plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Plan nr 7 Województwo lubuskie Rurociągi ropy naftowej PERN PRZYJAŹŃ S.A. ze stacją pomp ST-6 Łupowo. Zespół Protect Sp. J., Warszawa marzec 2003 r. 8. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego. Zarząd Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, październik 2002 r. 9. Procedury postępowania w likwidacji skutków poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych. Raport. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, marzec 2007 r. 10. Program ochrony środowiska powiatu nowosolskiego uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego nr XVII/114/2004 z dnia r. 11. Program ochrony środowiska województwa lubuskiego uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XI/78/2003 z dnia r. 12. Program Zapobiegania Poważnym Awariom dla Zakładu Produkcji Kleju. TechnoConsult, czerwiec 2003 r. 10

11 13. Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym dla Bazy Magazynowej Nr 93 Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Nowej Soli. Opracowanie własne PKN ORLEN, 2006 r., 14. Przewodnik w zakresie reagowania na awarie zagrażające środowisku (syntezy: Cz. I Gotowość i reagowanie, Cz. II Techniki kontroli zanieczyszczeń, Cz. III Wsparcie operacyjne). Materiały na szkolenie w ramach projektu RIVER SHIELD Ochrona wód przed awaryjnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi, Gorzów Wlkp r. 15. Raport Bezpieczeństwa dla Fabryki Kleju Zakładów Kronopol w Żarach. TechnoConsult, czerwiec 2003 r. 16. Raport o bezpieczeństwie dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń Spółka Akcyjna w Płocku w części znajdującej się na terenie województwa lubuskiego. P.U. OIKOS Sp. z o.o. Gdańsk, lipiec 2003 r. 17. Strategia rozwoju województwa lubuskiego przyjęta przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXVII/260/2005 z dnia r. 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gmina Bogdaniec r. 19. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana. Miasto Żary. Uchwalone w 2006 r. 20. Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry. 21. Swedish National Board of Housing, Building and Planning, Better Space for work - Land use planning guidelines with regard to environment, health and safety, Ustawa z dnia r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 112 poz. 982 z późn. zm.). 23. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 24. Ustawa z dnia r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 poz z późn. zm.). 25. Ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.). 26. Zapobieganie poważnym awariom. Przewodnik. Francuskie Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Polska). 27. Zasady zapobiegania, przygotowania i reakcji na wypadki chemiczne. Wytyczne. OECD - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, grudzień 2006 r. 28. Zbiór materiałów pomocniczych do wdrażania Dyrektywy SEVESO II Wydawnictwo LEMTECH maj 2004 r. 29. Zewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy dla Zakładu Kronopol Żary. Marzec 2005 r., 30. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól. Projekt. Urząd Miasta Nowa Sól, 2006 r. 11

ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO SEMINARIUM NA TEMAT WYNIKÓW WDRAŻANIA PROJEKTU UE RIVER SHIELD W POLSCE RS/PL/SEM.3/R.2 (Gorzów Wielkopolski, 23 kwietnia 2008 r.) ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce Proces planowania przestrzennego w Polsce kształtują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne lokalizacji zakładów mogących powodowad poważną awarię

Uwarunkowania prawne lokalizacji zakładów mogących powodowad poważną awarię Uwarunkowania prawne lokalizacji zakładów mogących powodowad poważną awarię Hanna Rutkowska główny specjalista Urszula Owczarska główny specjalista WIOŚ w Warszawie, luty 2011r. Akty prawne: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie www.wios.warszawa.pl ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ Skażenie chemiczne

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Czerwionka-Leszczyny: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W PRZYPADKACH AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W PRZYPADKACH AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD 1 SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI RS/PL/SEM.2/R.6 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-02-05/2010; P/10/110 Olsztyn, dnia lipca 2010 r. Pan Krzysztof Nałęcz Burmistrz Miasta Bartoszyce Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Czyli o tym jak obywatel może wpływać na kształt otaczającej go przestrzeni i na co pozwala nam ustawa Zespół ds. konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC-OBSZAR II.2:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/477/08 Rady Miasta Zielona Góra z d 4 listopada 2008 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. Projekt uchwały- etap wyłożenie publiczne w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo