o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM SZKOŁA ZASADNICZA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 SPIS TREŚCI 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas ch szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy - s Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - s Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - s Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji - s Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące - s. 7 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży, Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych - s. 15 Załącznik Nr 1-5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej - s. 24 2

3 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas ch szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2013/14, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzany zostanie przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. Dzięki temu rekrutacja do legnickich szkół będzie przebiegać sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji. Zastosowanie programu pozwoli na optymalny i jak najbardziej korzystny dla przydział do wybranych przez nich szkół, a nawet konkretnych klas. System niesie wiele udogodnień dla i rodziców. Od początku prowadzenia naboru mają oni w jednym miejscu dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji. W trakcie składania podań dostępne są aktualizowane na bieżąco statystyki popularności poszczególnych, a także dane dotyczące wolnych miejsc. System obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, a i zasadnicze szkoły zawodowe. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł złożyć akces do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnica, dokonują zgłoszeń do systemu przy udziale swoich macierzystych szkół. Gimnazja wprowadzają do bazy danych wszystkie informacje o kandydatach. Po zarejestrowaniu przekazują swoim absolwentom identyfikatory i hasła uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru. Kandydaci, których nie rejestrują gimnazja (absolwenci gimnazjów spoza miasta Legnicy, absolwenci gimnazjów niepublicznych) uczestnictwo w naborze realizują indywidualnie przez internet. Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają konto i otrzymują swój login oraz hasło postępują wg 5 kroków określonych w załączniku nr Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, informacji o wybranych zawodach, o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji. a) kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji w szkolnych punktach informacyjnych, które rozpoczną działalność nie później niż 18 marca 2013 r. 3

4 b) informacji dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców będzie udzielać miejski punkt informacyjny działający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a, tel , Punkt miejski będzie czynny w terminie od 18 marca do 19 lipca 2013 r. 3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 1. Zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/ Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły uwzględniających: a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. 3. Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne określą i podadzą do wiadomości do końca lutego 2013 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału. Termin przyjmowania zgłoszeń do tych szkół ustala się od 18 do 27 marca 2013 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w okresie od 3 kwietnia do 17 maja 2013 r. 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: a) 50 punktów pochodzi z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej - punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, j. obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu podzielonej przez dziesięć. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. b) 40 punktów pochodzi za oceny z zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: j. polski i trzy przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Punkty obliczane są zgodnie z zasadą: 10 punktów ocena: celujący, 8 punktów ocena: bardzo dobry, 4

5 6 punktów ocena: dobry, 4 punkty ocena: dostateczny, 0 punktów ocena: dopuszczający. c) 10 punktów uczeń może otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 2 pkt, udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim maksymalnie 5 pkt (1 konkurs 2 pkt, 2 konkursy 4 pkt, 3 i więcej 5 pkt), zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym maksymalnie 2 pkt (1 osiągnięcie -1 pkt, 2 i więcej 2 pkt), inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, np. wzorowe zachowanie, wolontariat, współpraca z organizacjami charytatywnymi, działalność na rzecz środowiska 1 pkt. 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. 6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b) kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 7. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest: a) łączna punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym, b) ocena zachowania, c) punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale, d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Wymienione wyżej dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów. 5

6 4. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. 3. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 25 do 27 czerwca 2013 r. 4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie, dołącza w terminie od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. następujące dokumenty: kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej um lub zasadniczej szkoły zawodowej), podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje, kandydaci laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają potwierdzone opinie poradni psychologiczno pedagogicznej, kandydaci do klasy sportowej dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzący. 5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić do 3 lipca 2013 r. 6. Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 5 lipca 2013 r. 7. Ogłoszenie list przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi nie później niż 8 lipca 2013 r. 8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół składają dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami i przeprowadzających drugi nabór w terminie do 9 lipca 2013 r. 6

7 9. Ogłoszenie list przyjętych w szkołach przeprowadzających drugi nabór powinno nastąpić nie później niż 10 lipca 2013 r. 10. Osoby przyjęte do szkół w drugim naborze są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 12 lipca 2013 r. 11. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół w drugim naborze powinno nastąpić nie później niż do 15 lipca 2013 r. 12. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu. 13. Terminarz rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży i szkół ponadgimnazjalnych dorosłych: a) do trzyletniego liceum ogólnokształcącego ustala się: termin składania podań od 3 do 28 czerwca 2013 r. ogłoszenie wyników naboru do 5 lipca 2013 r. b) do szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych ustala się: termin składania podań od 1 lipca do 29 sierpnia 2013 r. ogłoszenie wyników naboru do 31 sierpnia 2013 r. 14. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia kandydatów kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2013 r. 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Plac Klasztorny 7 tel./fax strona www: I LO jest najstarszą szkołą ponadgimnazjalną w Legnicy, która powstała w 1945 r. Od 1992 r. należy do Towarzystwa Szkół Twórczych (30 liceów w kraju) oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Placówka szczyci się wysokim poziomem nauczania, a także wykwalifikowaną kadrą nauczycieli. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących na 500 liceów - szkoła zajęła 113 miejsce w Polsce oraz 10 na Dolnym Śląsku. Wzięto pod uwagę: olimpiady, przedmioty obowiązkowe na maturze, przedmioty dodatkowe na maturze, opinię akademicką. W Rankingu Szkół Olimpijskich 2013 I LO znalazło się na bardzo wysokim 23 miejscu w Polsce oraz 3 na Dolnym Śląsku. W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2013, w którym wzięto pod uwagę przedmioty 7

8 obowiązkowe i przedmioty dodatkowe zdawane na maturze szkoła uplasowała się na 198 miejscu w Polsce i 13 na Dolnym Śląsku. Liceum współpracuje z Instytutem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Polią oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Nauczyciele organizują obozy naukowe, wycieczki krajowe i zagraniczne dla młodzieży. Uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy i toki nauczania. Prowadzone są liczne koła zainteresowań oraz SKS. W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych w sporcie za rok szkolny 2011/2012 Liceum uzyskało I miejsce w kategorii chłopców i II miejsce w kategorii dziewcząt. W szkole działa chór Carmen i Klub Europejski. Liceum posiada 2 pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę do aerobiku, 2 kluby uczniowskie. Profil klasy matematycznoinformatyczny humanistyczno - prawny biologicznochemiczny matematycznofizyczny europejsko - językowy ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, informatyka, przedmiot do wyboru j. polski, historia, przedmiot do wyboru biologia, chemia, Przewidywany drugi język obcy 1 32 j. niemiecki 1 32 lub przedmiot do wyboru j. francuski 1 32 matematyka, fizyka, przedmiot do wyboru 1 32 j. obcy, geografia, przedmiot do wyboru 1 32 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Zielona 17 tel fax strona www: szkoła z ponad 60-letnią tradycją, ciesząca się bardzo wysokimi wskaźnikami zdawalności egzaminu maturalnego, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od lat zrzeszona w UNESCO, co umożliwia uczniom wyjazdy na obozy językowe oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów współpracuje z uczelniami wyższymi: Instytutem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polią Wrocławską (Studium TALENT) przygotowuje do certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego i pozwala podjąć studia na wyższych uczelniach w Niemczech prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży w ramach wolontariatu wspiera instytucje pozaszkolne chór szkolny Cantus koncertuje w kraju i za granicą 8

9 rozwija pasje sportowe oferując zajęcia z różnych dyscyplin w ramach zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego Profil klasy politechniczny humanistycznospołeczny ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy (/ j. niemiecki) Przewidywany drugi język obcy j. niemiecki j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 medyczny biologia, chemia j. niemiecki 1 32 przyrodniczy biologia, chemia, j. niemiecki 1 32 inżynieryjny matematyka, j. obcy (/ j. niemiecki j. niemiecki 1 32 j. niemiecki) europejski j. polski, j. francuski 1 32 IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Szewczenki 10 (dawna Pancerna) tel e- mail: strona www: Atutem szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego (dla początkujących prowadzone są dodatkowe zajęcia). prowadzone są również w języku polskim. W szkole działa zespół taneczny, wokalny, teatralny, chór i różnorodne koła zainteresowań. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana młodzieży. Współpracujemy ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Estonii i Ukrainy. Realizowane są projekty unijne (COMENIUS, Matematyka reaktywacja). Współpracujemy z Polią i Uniwersytetem Wrocławskim. Od września 2012 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego objął szkołę patronatem. Posiadamy certyfikaty: Szkoła bez Przemocy, Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Odkrywców Talentów. Aktywnie działa wolontariat. Uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Absolwenci naszej szkoły mają możliwość studiowania na renomowanych uczelniach Ukrainy (medycyna). Ukończenie naszego liceum daje młodym ludziom silny atut na rynku pracy w postaci znajomości języka i kultury sąsiadów. Zaletą placówki jest internat ze stołówką. 9

10 Profil klasy przyrodniczy ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka oraz 3 przedmioty do wyboru z przedmiotów biologia, chemia, geografia, fizyka Przewidywany drugi język obcy j. niemiecki 1 18 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza ul. Senatorska 32 tel./fax strona www: V Liceum Ogólnokształcące dzięki swojemu klimatowi i kulturze sprzyja wszechstronnemu rozwojowi i rozwijaniu ich pasji. Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwia otrzymanie certyfikatu międzynarodowego ze sztuki. Uczestniczy w szeregu programów edukacyjnych. Posiada program rozszerzonej edukacji astronomicznej, współpracuje ze szkołami zagranicznymi, instytucjami kulturotwórczymi, wyższymi uczelniami i centrami naukowymi, posiada wysokiej klasy nauczycieli. W szkole działa jeden z najlepszych w Polsce wolontariatów. Szkoła uzyskała tytuły: Superszkoła, Szkoła odkrywców talentów, Szkoła z klasą, Bezpieczna szkoła. Profil klasy matematyczno - fizyczny z edukacją astronomiczną plastyczny z edukacją kulturoznawczą biologiczno - chemiczny z edukacją ekologiczną europejski z edukacją prawną medialny ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka, technologia informacyjna, j. polski, historia, edukacja plastyczna, historia sztuki, j. francuski lub biologia, chemia, j. niemiecki historia, geografia, j. polski, wiedza o kulturze, Język obcy Przewidywany drugi język obcy j. niemiecki j. francuski j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 j. niemiecki

11 VI Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 tel strona www: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 istnieje już dwudziesty rok. Naszym uczniom proponujemy szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski). Dajemy możliwość zdiagnozowania indywidualnego stylu uczenia się i pomoc w doborze skutecznych metod zapamiętywania. rozszerzone będą realizowane również w formie warsztatów i zajęć laboratoryjnych, a na lekcjach języków obcych wzbogacamy słownictwo zgodnie z profilem. Prowadzimy współpracę i wymianę ze szkołami z zagranicy, oferujemy udział w zajęciach prowadzonych przez studentów z różnych krajów, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy sportowe, szkolenia nurkowe, pracę w wolontariacie. W VI LO działa Stowarzyszenie Edukacji Twórczej. Organizujemy rozmaite imprezy i uroczystości, m.in. debaty o zasięgu miejskim, koncerty charytatywne i wyjazdy związane z Patronem. Atutem szkoły jest też zmodernizowana i świetnie wyposażona baza lokalowa z biblioteką, stołówką, Wi-Fi. Lekcje wychowania fizycznego i sks-y odbywają się w nowoczesnym kompleksie sportowym z zapleczem sanitarnym (hala sportowa, siłownia, boiska). Informacje o szkole oraz pełna wersja oferty edukacyjnej wraz z charakterystyką klas: Profil klasy nauk humanistycznych biomedyczny z elementami ratownictwa medycznego psychologiczny informatycznopolitechniczny ogólnokształcące nauczane w zakresie j. polski, historia, WOS, j. obcy Przewidywany drugi język obcy 1 32 biologia, chemia, j. obcy do wyboru: do wyboru: angielski, angielski, 1 32 j. niemiecki, j. niemiecki, j. francuski, j. francuski, biologia, historia, WOS, j. hiszpański, j. hiszpański, j. obcy, psychologia j. rosyjski, j. rosyjski, 1 32 informatyka, geografia, j. włoski j. włoski WOS, j. obcy/ fizyka, 1 32 matematyka, j. obcy VII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 tel e- mail strona www : VII Liceum Ogólnokształcące proponuje absolwentom szkół gimnazjalnych bogatą ofertę edukacyjną, która stworzy im możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. 11

12 Szkoła dba o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Prowadzone programy profilaktyczne i zajęcia integracyjne dla klas ch organizowane zarówno w szkole jak i na wyjazdach służą adaptacji w nowym środowisku szkolnym. Grono pedagogiczne także dokłada wszelkich starań, aby uczyć w sposób nowoczesny, ciekawy i przyjazny dla ucznia. ZSO Nr 3 zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, a także realizacji własnych pasji i ambicji. Szkoła w naturalny sposób kształtuje postawę patriotyczną, poczucie tożsamości narodowej, przynależności do grupy poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich świętach państwowych i angażowanie w akcje społeczne. Młodzież zainteresowana służbami mundurowymi znajduje w VII LO doskonałą bazę do poznania ich funkcjonowania nie tylko w teorii, ale i w praktyce, uczestnicząc w tygodniowych wyjazdach terenowych do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej oraz wyższych uczelni służb mundurowych. Identyfikacji z profilem szkoły służy również umundurowanie. W szkole obowiązuje DZIEŃ MUNDUROWY. Umundurowanie jest strojem obowiązującym w trakcie uczestnictwa w każdych uroczystościach szkolnych i poza nią. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach z poszerzonym programem z zakresu m.in. wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa publicznego i edukacji wojskowej. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mają do wyboru liczne kursy: nurkowania, skoczka spadochronowego, narciarski, ratownika WOPR, wspinaczki skałkowej oraz wyjazdy survivalowe. W VII LO uczniowie znajdą to czego nie ma w innych szkołach. Profil klasy ogólnokształcące nauczane w zakresie, biologia, geografia,, biologia, geografia, Przewidywany drugi język obcy wojskowy 1 32 j. niemiecki pożarniczodesantowy lub lub 1 32 j. niemiecki policyjny, historia, wos, 2 64 Liceum Ogólnokształcące Integracyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich ul. Wierzyńskiego 1 tel e - mail: Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym odbywa się w maksymalnie dwudziestoosobowych klasach, co daje doskonałą możliwość rozpoznania potrzeb edukacyjnych wszystkich i pozwala im osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz ich zaangażowanie w realizację programów nauczania są gwarancją dobrego przygotowania licealistów do egzaminu maturalnego. Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z internetowym centrum informatycznym, pracownię do nauki języków obcych, doskonale wyposażony obiekt sportowy (hala sportowa, kompleks boisk), stołówkę. Zapewniamy uczniom opiekę logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, rehabilitantów. 12

13 Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie Przewidywany drugi język obcy humanistyczna j. polski,, wos j. niemiecki 1 20 Liceum przy Zespole Szkół Muzycznych ul. Chojnowska 2 tel./fax , strona Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia ogólnego i muzycznego. Nauka w OSM II st. trwa 6 lat - na poziomie gimnazjum (kl. I-III) i liceum (kl. IV-VI). Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej OSM II st. (gimnazjalnej) jest ukończenie OSM I st. lub szkoły muzycznej I stopnia i szkoły podstawowej w zakresie kształcenia ogólnego, przystąpienie do sprawdzianu kl. VI, oraz pozytywnie zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego. Do OSM II st. kl. IV (liceum) mogą być przyjęci również absolwenci gimnazjum oświatowego jednocześnie kończący kl. III SM II st. (w zakresie kształcenia muzycznego). Szkoła OSM II st. prowadzi kształcenie ogólne w połączeniu z edukacją muzyczną w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, fagot oraz perkusja, w połączeniu z przedmiotami teoretycznymi/ogólnomuzycznymi. Absolwenci OSM II st. (po 6 latach nauki) mogą ubiegać się o przyjęcie nie tylko do Akademii Muzycznych ale również do innych uczelni wyższych. Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły przy ul. Chojnowskiej 2 do r. Profil klasy muzyk instrumentalista Przewidywany drugi j. niemiecki 1 15 Akademickie Liceum Ogólnokształcące szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej ul. Sejmowa 5C tel ; strona www : Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła, w której wysoki poziom nauczania idzie w parze z wyjątkowo życzliwą atmosferą. Proces nauczania i wychowania nastawiony jest na indywidualizację w podejściu do. Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy edukacyjne oraz wymiana 13

14 międzynarodowa. Nasi uczniowie biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez uczelnię wyższą PWSZ im. Witelona w Legnicy. Uczniom ALO zapewniamy: bezpłatnie wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. Ponadto każdy uczeń bierze udział bezpłatnie w treningu intelektualnym. Dla najlepszych i sportowców przewidziany jest atrakcyjny system stypendialny. Oferta ALO została uznana za najlepszą w regionie na targach edukacyjnych w Legnicy. Wybrane przedmioty w zakresie realizowane są w małych grupach, już od jednej osoby. Profil klasy humanistyczno -językowy matematycznoprzyrodniczy akademicki nauczane w zakresie j. polski, j. obcy, historia lub (i) WOS- w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne matematyka, fizyka lub biologia i chemia lub geografia lub informatyka w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne zadeklarowane przez ucznia przygotowujące do matury na poziomie (wybrane z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS, historia sztuki, informatyka, dodatkowy j.obcy). Przewidywany drugi j. niemiecki lub j. francuski Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka w Legnicy - szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 tel , -36 fax e - mail: strona www: Szkoła działa już od 55 lat. Uczeń ma duży wybór kierunków kształcenia i dobre przygotowanie do matury (zdawalność: 100%). Nauczanie wybranych przedmiotów w zakresie podstawowym lub w małych (profilowanych) grupach. Duża ilość zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych (ścisłych i humanistycznych), także językowych, artystycznych (muzyka, teatr, sztuka ), sportowych i in. Dla najlepszych są stypendia. Na miejscu jest internat dla młodzieży. Także dla z innych szkół. W szkole można korzystać z: oratorium, bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowni, w tym z kilku sal inform., nowoczesne pomoce 14

15 naukowe, tablice interaktywne w każdej sali, ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, siłowni, stołówki, sali gimnastycznej. Tworzymy wspólnotę pogodną i przyjacielską. Profil klasy do wyboru: biologiczny, chemiczny, fizyczny, matematyczny, informatyczny, geograficzny, humanistyczny oraz inne wybrane przez ucznia ogólnokształcące nauczane w zakresie Do wyboru: biol., chem., fiz., matem., inform., geogr., humanist. oraz inne wybrane przez ucznia Przewidywany drugi język obcy angielski, niemiecki, francuski, włoski, łaciński. możliwość wyboru zakresu Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego ul. Grabskiego 14/22 tel: fax: strona www: Baza szkoły: 28 izb lekcyjnych; 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, basen, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach budów i w salach symulacyjnych a front robót zapewnia szkoła. W szkole działają: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PCK, Klub Teatralny 1212 odnoszący liczne sukcesy, SKS, odbywają się pikniki naukowe. W ramach programu Leonardo da Vinci realizowane są projekty (praktyka zawodowa poza granicami kraju) oraz MKZ II (Modernizacja Kształcenia Zawodowego: dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, wycieczki do ciekawych miejsc, zajęcia na uczelniach wyższych). Szkoła otrzymała 11 bardzo dobrze wyposażonych pracowni zawodowych (m.in. laptopy, plotery, skanery, profesjonalne oprogramowanie budowlane, tablice interaktywne, stoły ślusarskie, kosiarka ciągnikowa, rusztowania, prasy, wyposażenie laboratorium materiałów budowlanych, agregaty betoniarskie i wiele innego sprzętu). Utrzymywane są kontakty ze Szkołą Budowlaną w Nangis (Francja), z firmami budowlanymi w Lipsku (Niemcy) oraz szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oceny z przedmiotów: j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, fizyka przeliczane są na punkty rekrutacyjne. Podział na grupy językowe zostanie dokonany po zakończeniu rekrutacji. 15

16 Nazwa szkoły Technikum Budowlane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Szkoła Policealna Nr 2 Profil, zawód, kierunek budownictwa drogownictwa dróg i mostów kolejowych renowacji elementów architektury architektury krajobrazu logistyk* nauczane w zakresie matematyka, fizyka biologia/ fizyka, matematyka fizyka/ geografia, matematyka Planowany drugi j. niemiecki 0,5 16 j. francuski 0,5 16 j. francuski 0,5 16 j. niemiecki 0,5 16 j. niemiecki 0,5 16 lub j. francuski 0,5 16 murarz-tynkarz 0,5 16 monter zabudowy i robót 1 32 wykończeniowych w budownictwie betoniarz-zbrojarz 0,5 16 monter konstrukcji budowlanych 0,5 16 dekarz* 0,5 16 / --- j.francuski/ drogownictwa j. niemiecki Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego Pl. Słowiański Legnica tel: fax e- mail : strona www: Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku. W skład zespołu wchodzą: Technikum Ekonomiczne i Technikum Hotelarskie. W Technikum Ekonomicznym szkoła kształci w zawodzie ekonomista. Kwalifikacje dostosowane są do potrzeb rynku pracy: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A. 36 Prowadzenie rachunkowości. Zajęcia odbywają się w grupach, w specjalistycznych pracowniach ekonomiczno informatycznych obsługujących programy finansowo- księgowe, kadrowo- płacowe, magazynowe w systemie Insert i Symfonia. Absolwenci Technikum Ekonomicznego znajdują zatrudnienie nie tylko na stanowisku ekonomisty, ale są cenionymi pracownikami każdego działu firmy, gdzie wymagana jest profesjonalna obsługa programów finansowo księgowych i innych programów użytkowych. 16

17 Można również kontynuować naukę na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach ekonomicznych. W Technikum Hotelarskim szkoła kształci w zawodach: hotelarstwa i obsługi turystycznej. Rozwijający się w Polsce i Europie rynek usług hotelarskich i turystycznych stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów Technikum Hotelarskiego. W zawodzie hotelarstwa uczniowie zdobywają umiejętności kształcąc się w następujących kwalifikacjach: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji i T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. W zawodzie obsługi turystycznej uczniowie zdobywają umiejętności w ramach następujących kwalifikacji: T.13- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach i biurach turystycznych na terenie całego kraju i za granicą. Szkoła zatrudnia 57 nauczycieli (80% to nauczyciele dyplomowani). Baza szkoły: pracownie ekonomiczno-informatyczne, pracownia hotelarstwa, pokój hotelowy z łazienką, pracownia obsługi turystycznej, pracownia geograficzno turystyczna, pracownia obsługi konsumenta, pracownia językowa, pracownia komputerowa, 2 centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe. Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno - wyrównawcze dostosowane do potrzeb. Szkoła współpracuje z doradcą zawodowym. Szkoła osiąga sukcesy na szczeblu centralnym i regionalnym w konkursach i olimpiadach: Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości i Regionalny Konkurs Wiedzy o Gospodarce. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy oraz tygodnik Rzeczpospolita Technikum Hotelarskie zajęło I miejsce w Legnicy, VI na Dolnym Śląsku, natomiast Technikum Ekonomiczne III miejsce w Legnicy i XI na Dolnym Śląsku. Nazwa szkoły Technikum Ekonomiczne Technikum Hotelarskie Profil, zawód, kierunek ekonomista hotelarstwa obsługi turystycznej nauczane w zakresie matematyka, geografia Planowany drugi j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 3 96 j. niemiecki 1 32 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych ul. Skarbka 4 tel./ fax , , e- mail: 60 letnia tradycja Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy uczy sukcesu poprzez profile kształcenia odpowiadające wymogom rynku pracy w kraju i w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szkoła oferuje młodym ludziom atrakcyjny zawód pozwalający znaleźć pracę w firmach branży komputerowej, informatycznej, elektronicznej, elektrycznej 17

18 i mechanicznej. Placówka przygotowuje do studiów na renomowanych uczelniach, uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W szkole stwarza się możliwości rozwijania szerokich zainteresowań. Placówka nawiązała kontakty międzynarodowe. Posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne Technikum Elektryczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Profil, zawód, kierunek elektronik informatyk elektryk nauczane w zakresie matematyka, fizyka matematyka, fizyka Planowany drugi j. niemiecki 2 64 j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 elektryk --- j. niemiecki Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa ul. Jaworzyńska Legnica tel strona www: W szkole istnieją dobre warunki do rozwoju zainteresowań zawodowych, sportowych i kulturalnych. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, pracownie komputerowe i salę gimnastyczną. Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe, realizujemy projekty unijne, zapewniamy zdobycie prawa jazdy kat. T, rozwijamy zainteresowania poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Szkoła promuje postawy etyczne, a Szkolne Koło TPD od lat należy do najlepszych w Legnicy. Szkoła oferuje zdobycie zawodów poszukiwanych na rynku pracy geodeta, weterynarii. Dyplom a rolnika daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (certyfikat unijny) i egzaminem maturalnym. Nazwa szkoły Technikum Geodezyjne Technikum Rolnicze Technikum Weterynaryjne Profil, zawód, kierunek geodeta rolnik weterynarii nauczane w zakresie matematyka, geografia biologia, matematyka Planowany drugi j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 j. niemiecki

19 Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 tel: fax Nowoczesna baza szkoły zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej. Laboratoria techniczne, językowe, pracownie dydaktyczne i komputerowe wyposażone są w nowy sprzęt multimedialny pozwalający na zastosowanie skutecznych metod nauczania. Organizujemy praktyki zawodowe w najlepszych autoryzowanych firmach i zakładach samochodowych. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. Trzy sale sportowe oraz nowe boiska pozwalają uczniom osiągać bardzo dobre wyniki w sporcie. Uczniowie biorą liczny udział w konkursach zawodowych, przedmiotowych oraz w olimpiadach. W szkole działają koła dostosowane do zainteresowań : samochodowe, informatyczne, filmowe, teatralne, charytatywne oraz sportowe, w tym klub turystyki rowerowej. Szkoła posiada własny autokar umożliwiający organizowanie wycieczek krajoznawczych. Szkolna świetlica oraz biblioteka z czytelnią multimedialną zapewniają bezpieczny pobyt uczniom dojeżdżającym do szkoły. W okresie zimy wydajemy śniadania i gorącą herbatę wszystkim potrzebującym uczniom. W naszej szkole możesz uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe oraz prawo jazdy kat B i C. Nasz ośrodek szkolenia kierowców ma wysoką zdawalność w regionie. Szkoła realizuje projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku, w ramach którego uczniowie podwyższają kompetencje kluczowe, wyrównują braki i zaległości w nauce, odbywają staże zawodowe, zdobywają dodatkowe uprawnienia zawodowe na kursach specjalistycznych, biorą udział w specjalistycznych zajęciach na Politechnice. Nazwa szkoły Technikum Samochodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Profil, zawód, kierunek nauczane w zakresie Planowany drugi pojazdów samochodowych matematyka, 2 64 j. niemiecki fizyka mechanik 1 32 elektromechanik pojazdów --- j. niemiecki --- 0,5 16 samochodowych operator obrabiarek skrawających mechanik pojazdów samochodowych klasa wielozawodowa blacharz, lakiernik, mechanik pojazdów , j. niemiecki

20 Szkoła Policealna Nr 4 samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator obrabiarek skrawających, mechanik precyzyjny transportu drogowego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego ul. Złotoryjska 144 tel fax strona www: ZSTiO istnieje od 1963 r. W skład zespołu od 1 września 2013 r. wchodzić będą: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Zajęcia rozpoczynają się o godz i kończą najpóźniej o godz W Technikum Nr 3 uczniowie mają możliwość wyboru kształcenia w jednym z pięciu zawodów: mechanik, ochrony środowiska, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, spedytor oraz organizacji reklamy. W ZSZ Nr 4 uczniowie mają możliwość zdobycia zawodu ślusarza oraz uprawnień spawacza potwierdzonych państwowymi egzaminami spawalniczymi (kurs spawacza gazowego i elektrycznego oraz egzamin jest bezpłatny). Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się w HM Legnica, Elsur Sp. z o.o., D.F.M Zanam-Legmet Sp. z o.o. oraz zakładach LSSE. Oprócz atrakcyjnych kierunków kształcenia szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych takich jak: polonistyczne, historyczne, matematyczne, biologiczne, geograficzne, komputerowe, internetowe, ekologiczne, dziennikarskie (wydawana jest szkolna gazeta Henrykówka ), języka angielskiego i niemieckiego, projektowe CAD. Uczniowie klas technicznych dodatkowo korzystają z atrakcyjnych zajęć w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II. Szkoła prowadzi współpracę ze szkołami w Niemczech oraz na Ukrainie. Aktywnie uczestniczy w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Szkoła dysponuje 24 salami dydaktycznymi w każdej zainstalowane jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, a w większości tablice lub projektory multimedialne, 3 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, Szkolnym Centrum Kultury, pracownią pomiarów metrologicznych i wytrzymałościowych, Szkolnym Centrum Multimedialnym (istnieje w nim możliwość wypożyczenia jednego z 20 laptopów) z wolnym dostępem do szerokopasmowego Internetu, aulą, dwukondygnacyjną salą gimnastyczną, nowoczesnym radiowęzłem szkolnym. 20

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo