o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM SZKOŁA ZASADNICZA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 SPIS TREŚCI 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas ch szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy - s Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - s Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - s Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji - s Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące - s. 7 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży, Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych - s. 15 Załącznik Nr 1-5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej - s. 24 2

3 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas ch szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2013/14, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzany zostanie przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. Dzięki temu rekrutacja do legnickich szkół będzie przebiegać sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji. Zastosowanie programu pozwoli na optymalny i jak najbardziej korzystny dla przydział do wybranych przez nich szkół, a nawet konkretnych klas. System niesie wiele udogodnień dla i rodziców. Od początku prowadzenia naboru mają oni w jednym miejscu dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji. W trakcie składania podań dostępne są aktualizowane na bieżąco statystyki popularności poszczególnych, a także dane dotyczące wolnych miejsc. System obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, a i zasadnicze szkoły zawodowe. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł złożyć akces do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnica, dokonują zgłoszeń do systemu przy udziale swoich macierzystych szkół. Gimnazja wprowadzają do bazy danych wszystkie informacje o kandydatach. Po zarejestrowaniu przekazują swoim absolwentom identyfikatory i hasła uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru. Kandydaci, których nie rejestrują gimnazja (absolwenci gimnazjów spoza miasta Legnicy, absolwenci gimnazjów niepublicznych) uczestnictwo w naborze realizują indywidualnie przez internet. Po wejściu na stronę internetową zakładają konto i otrzymują swój login oraz hasło postępują wg 5 kroków określonych w załączniku nr Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, informacji o wybranych zawodach, o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji. a) kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji w szkolnych punktach informacyjnych, które rozpoczną działalność nie później niż 18 marca 2013 r. 3

4 b) informacji dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców będzie udzielać miejski punkt informacyjny działający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a, tel , Punkt miejski będzie czynny w terminie od 18 marca do 19 lipca 2013 r. 3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 1. Zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/ Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły uwzględniających: a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. 3. Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne określą i podadzą do wiadomości do końca lutego 2013 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału. Termin przyjmowania zgłoszeń do tych szkół ustala się od 18 do 27 marca 2013 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w okresie od 3 kwietnia do 17 maja 2013 r. 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: a) 50 punktów pochodzi z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej - punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, j. obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu podzielonej przez dziesięć. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. b) 40 punktów pochodzi za oceny z zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: j. polski i trzy przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Punkty obliczane są zgodnie z zasadą: 10 punktów ocena: celujący, 8 punktów ocena: bardzo dobry, 4

5 6 punktów ocena: dobry, 4 punkty ocena: dostateczny, 0 punktów ocena: dopuszczający. c) 10 punktów uczeń może otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 2 pkt, udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim maksymalnie 5 pkt (1 konkurs 2 pkt, 2 konkursy 4 pkt, 3 i więcej 5 pkt), zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym maksymalnie 2 pkt (1 osiągnięcie -1 pkt, 2 i więcej 2 pkt), inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, np. wzorowe zachowanie, wolontariat, współpraca z organizacjami charytatywnymi, działalność na rzecz środowiska 1 pkt. 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. 6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b) kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 7. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest: a) łączna punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym, b) ocena zachowania, c) punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale, d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Wymienione wyżej dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów. 5

6 4. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. 3. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 25 do 27 czerwca 2013 r. 4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie, dołącza w terminie od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. następujące dokumenty: kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej um lub zasadniczej szkoły zawodowej), podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje, kandydaci laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają potwierdzone opinie poradni psychologiczno pedagogicznej, kandydaci do klasy sportowej dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzący. 5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić do 3 lipca 2013 r. 6. Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 5 lipca 2013 r. 7. Ogłoszenie list przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi nie później niż 8 lipca 2013 r. 8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół składają dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami i przeprowadzających drugi nabór w terminie do 9 lipca 2013 r. 6

7 9. Ogłoszenie list przyjętych w szkołach przeprowadzających drugi nabór powinno nastąpić nie później niż 10 lipca 2013 r. 10. Osoby przyjęte do szkół w drugim naborze są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 12 lipca 2013 r. 11. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół w drugim naborze powinno nastąpić nie później niż do 15 lipca 2013 r. 12. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu. 13. Terminarz rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży i szkół ponadgimnazjalnych dorosłych: a) do trzyletniego liceum ogólnokształcącego ustala się: termin składania podań od 3 do 28 czerwca 2013 r. ogłoszenie wyników naboru do 5 lipca 2013 r. b) do szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych ustala się: termin składania podań od 1 lipca do 29 sierpnia 2013 r. ogłoszenie wyników naboru do 31 sierpnia 2013 r. 14. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia kandydatów kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2013 r. 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Plac Klasztorny 7 tel./fax strona www: I LO jest najstarszą szkołą ponadgimnazjalną w Legnicy, która powstała w 1945 r. Od 1992 r. należy do Towarzystwa Szkół Twórczych (30 liceów w kraju) oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Placówka szczyci się wysokim poziomem nauczania, a także wykwalifikowaną kadrą nauczycieli. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących na 500 liceów - szkoła zajęła 113 miejsce w Polsce oraz 10 na Dolnym Śląsku. Wzięto pod uwagę: olimpiady, przedmioty obowiązkowe na maturze, przedmioty dodatkowe na maturze, opinię akademicką. W Rankingu Szkół Olimpijskich 2013 I LO znalazło się na bardzo wysokim 23 miejscu w Polsce oraz 3 na Dolnym Śląsku. W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2013, w którym wzięto pod uwagę przedmioty 7

8 obowiązkowe i przedmioty dodatkowe zdawane na maturze szkoła uplasowała się na 198 miejscu w Polsce i 13 na Dolnym Śląsku. Liceum współpracuje z Instytutem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Polią oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Nauczyciele organizują obozy naukowe, wycieczki krajowe i zagraniczne dla młodzieży. Uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy i toki nauczania. Prowadzone są liczne koła zainteresowań oraz SKS. W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych w sporcie za rok szkolny 2011/2012 Liceum uzyskało I miejsce w kategorii chłopców i II miejsce w kategorii dziewcząt. W szkole działa chór Carmen i Klub Europejski. Liceum posiada 2 pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę do aerobiku, 2 kluby uczniowskie. Profil klasy matematycznoinformatyczny humanistyczno - prawny biologicznochemiczny matematycznofizyczny europejsko - językowy ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, informatyka, przedmiot do wyboru j. polski, historia, przedmiot do wyboru biologia, chemia, Przewidywany drugi język obcy 1 32 j. niemiecki 1 32 lub przedmiot do wyboru j. francuski 1 32 matematyka, fizyka, przedmiot do wyboru 1 32 j. obcy, geografia, przedmiot do wyboru 1 32 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Zielona 17 tel fax strona www: szkoła z ponad 60-letnią tradycją, ciesząca się bardzo wysokimi wskaźnikami zdawalności egzaminu maturalnego, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od lat zrzeszona w UNESCO, co umożliwia uczniom wyjazdy na obozy językowe oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów współpracuje z uczelniami wyższymi: Instytutem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polią Wrocławską (Studium TALENT) przygotowuje do certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego i pozwala podjąć studia na wyższych uczelniach w Niemczech prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży w ramach wolontariatu wspiera instytucje pozaszkolne chór szkolny Cantus koncertuje w kraju i za granicą 8

9 rozwija pasje sportowe oferując zajęcia z różnych dyscyplin w ramach zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego Profil klasy politechniczny humanistycznospołeczny ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy (/ j. niemiecki) Przewidywany drugi język obcy j. niemiecki j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 medyczny biologia, chemia j. niemiecki 1 32 przyrodniczy biologia, chemia, j. niemiecki 1 32 inżynieryjny matematyka, j. obcy (/ j. niemiecki j. niemiecki 1 32 j. niemiecki) europejski j. polski, j. francuski 1 32 IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Szewczenki 10 (dawna Pancerna) tel e- mail: strona www: Atutem szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego (dla początkujących prowadzone są dodatkowe zajęcia). prowadzone są również w języku polskim. W szkole działa zespół taneczny, wokalny, teatralny, chór i różnorodne koła zainteresowań. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana młodzieży. Współpracujemy ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Estonii i Ukrainy. Realizowane są projekty unijne (COMENIUS, Matematyka reaktywacja). Współpracujemy z Polią i Uniwersytetem Wrocławskim. Od września 2012 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego objął szkołę patronatem. Posiadamy certyfikaty: Szkoła bez Przemocy, Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Odkrywców Talentów. Aktywnie działa wolontariat. Uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Absolwenci naszej szkoły mają możliwość studiowania na renomowanych uczelniach Ukrainy (medycyna). Ukończenie naszego liceum daje młodym ludziom silny atut na rynku pracy w postaci znajomości języka i kultury sąsiadów. Zaletą placówki jest internat ze stołówką. 9

10 Profil klasy przyrodniczy ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka oraz 3 przedmioty do wyboru z przedmiotów biologia, chemia, geografia, fizyka Przewidywany drugi język obcy j. niemiecki 1 18 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza ul. Senatorska 32 tel./fax strona www: V Liceum Ogólnokształcące dzięki swojemu klimatowi i kulturze sprzyja wszechstronnemu rozwojowi i rozwijaniu ich pasji. Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwia otrzymanie certyfikatu międzynarodowego ze sztuki. Uczestniczy w szeregu programów edukacyjnych. Posiada program rozszerzonej edukacji astronomicznej, współpracuje ze szkołami zagranicznymi, instytucjami kulturotwórczymi, wyższymi uczelniami i centrami naukowymi, posiada wysokiej klasy nauczycieli. W szkole działa jeden z najlepszych w Polsce wolontariatów. Szkoła uzyskała tytuły: Superszkoła, Szkoła odkrywców talentów, Szkoła z klasą, Bezpieczna szkoła. Profil klasy matematyczno - fizyczny z edukacją astronomiczną plastyczny z edukacją kulturoznawczą biologiczno - chemiczny z edukacją ekologiczną europejski z edukacją prawną medialny ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka, technologia informacyjna, j. polski, historia, edukacja plastyczna, historia sztuki, j. francuski lub biologia, chemia, j. niemiecki historia, geografia, j. polski, wiedza o kulturze, Język obcy Przewidywany drugi język obcy j. niemiecki j. francuski j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 j. niemiecki

11 VI Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 tel strona www: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 istnieje już dwudziesty rok. Naszym uczniom proponujemy szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski). Dajemy możliwość zdiagnozowania indywidualnego stylu uczenia się i pomoc w doborze skutecznych metod zapamiętywania. rozszerzone będą realizowane również w formie warsztatów i zajęć laboratoryjnych, a na lekcjach języków obcych wzbogacamy słownictwo zgodnie z profilem. Prowadzimy współpracę i wymianę ze szkołami z zagranicy, oferujemy udział w zajęciach prowadzonych przez studentów z różnych krajów, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy sportowe, szkolenia nurkowe, pracę w wolontariacie. W VI LO działa Stowarzyszenie Edukacji Twórczej. Organizujemy rozmaite imprezy i uroczystości, m.in. debaty o zasięgu miejskim, koncerty charytatywne i wyjazdy związane z Patronem. Atutem szkoły jest też zmodernizowana i świetnie wyposażona baza lokalowa z biblioteką, stołówką, Wi-Fi. Lekcje wychowania fizycznego i sks-y odbywają się w nowoczesnym kompleksie sportowym z zapleczem sanitarnym (hala sportowa, siłownia, boiska). Informacje o szkole oraz pełna wersja oferty edukacyjnej wraz z charakterystyką klas: Profil klasy nauk humanistycznych biomedyczny z elementami ratownictwa medycznego psychologiczny informatycznopolitechniczny ogólnokształcące nauczane w zakresie j. polski, historia, WOS, j. obcy Przewidywany drugi język obcy 1 32 biologia, chemia, j. obcy do wyboru: do wyboru: angielski, angielski, 1 32 j. niemiecki, j. niemiecki, j. francuski, j. francuski, biologia, historia, WOS, j. hiszpański, j. hiszpański, j. obcy, psychologia j. rosyjski, j. rosyjski, 1 32 informatyka, geografia, j. włoski j. włoski WOS, j. obcy/ fizyka, 1 32 matematyka, j. obcy VII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 tel e- mail strona www : VII Liceum Ogólnokształcące proponuje absolwentom szkół gimnazjalnych bogatą ofertę edukacyjną, która stworzy im możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. 11

12 Szkoła dba o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Prowadzone programy profilaktyczne i zajęcia integracyjne dla klas ch organizowane zarówno w szkole jak i na wyjazdach służą adaptacji w nowym środowisku szkolnym. Grono pedagogiczne także dokłada wszelkich starań, aby uczyć w sposób nowoczesny, ciekawy i przyjazny dla ucznia. ZSO Nr 3 zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, a także realizacji własnych pasji i ambicji. Szkoła w naturalny sposób kształtuje postawę patriotyczną, poczucie tożsamości narodowej, przynależności do grupy poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich świętach państwowych i angażowanie w akcje społeczne. Młodzież zainteresowana służbami mundurowymi znajduje w VII LO doskonałą bazę do poznania ich funkcjonowania nie tylko w teorii, ale i w praktyce, uczestnicząc w tygodniowych wyjazdach terenowych do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej oraz wyższych uczelni służb mundurowych. Identyfikacji z profilem szkoły służy również umundurowanie. W szkole obowiązuje DZIEŃ MUNDUROWY. Umundurowanie jest strojem obowiązującym w trakcie uczestnictwa w każdych uroczystościach szkolnych i poza nią. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach z poszerzonym programem z zakresu m.in. wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa publicznego i edukacji wojskowej. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mają do wyboru liczne kursy: nurkowania, skoczka spadochronowego, narciarski, ratownika WOPR, wspinaczki skałkowej oraz wyjazdy survivalowe. W VII LO uczniowie znajdą to czego nie ma w innych szkołach. Profil klasy ogólnokształcące nauczane w zakresie, biologia, geografia,, biologia, geografia, Przewidywany drugi język obcy wojskowy 1 32 j. niemiecki pożarniczodesantowy lub lub 1 32 j. niemiecki policyjny, historia, wos, 2 64 Liceum Ogólnokształcące Integracyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich ul. Wierzyńskiego 1 tel e - mail: Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym odbywa się w maksymalnie dwudziestoosobowych klasach, co daje doskonałą możliwość rozpoznania potrzeb edukacyjnych wszystkich i pozwala im osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz ich zaangażowanie w realizację programów nauczania są gwarancją dobrego przygotowania licealistów do egzaminu maturalnego. Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z internetowym centrum informatycznym, pracownię do nauki języków obcych, doskonale wyposażony obiekt sportowy (hala sportowa, kompleks boisk), stołówkę. Zapewniamy uczniom opiekę logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, rehabilitantów. 12

13 Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie Przewidywany drugi język obcy humanistyczna j. polski,, wos j. niemiecki 1 20 Liceum przy Zespole Szkół Muzycznych ul. Chojnowska 2 tel./fax , strona Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia ogólnego i muzycznego. Nauka w OSM II st. trwa 6 lat - na poziomie gimnazjum (kl. I-III) i liceum (kl. IV-VI). Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej OSM II st. (gimnazjalnej) jest ukończenie OSM I st. lub szkoły muzycznej I stopnia i szkoły podstawowej w zakresie kształcenia ogólnego, przystąpienie do sprawdzianu kl. VI, oraz pozytywnie zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego. Do OSM II st. kl. IV (liceum) mogą być przyjęci również absolwenci gimnazjum oświatowego jednocześnie kończący kl. III SM II st. (w zakresie kształcenia muzycznego). Szkoła OSM II st. prowadzi kształcenie ogólne w połączeniu z edukacją muzyczną w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, fagot oraz perkusja, w połączeniu z przedmiotami teoretycznymi/ogólnomuzycznymi. Absolwenci OSM II st. (po 6 latach nauki) mogą ubiegać się o przyjęcie nie tylko do Akademii Muzycznych ale również do innych uczelni wyższych. Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły przy ul. Chojnowskiej 2 do r. Profil klasy muzyk instrumentalista Przewidywany drugi j. niemiecki 1 15 Akademickie Liceum Ogólnokształcące szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej ul. Sejmowa 5C tel ; strona www : Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła, w której wysoki poziom nauczania idzie w parze z wyjątkowo życzliwą atmosferą. Proces nauczania i wychowania nastawiony jest na indywidualizację w podejściu do. Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy edukacyjne oraz wymiana 13

14 międzynarodowa. Nasi uczniowie biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez uczelnię wyższą PWSZ im. Witelona w Legnicy. Uczniom ALO zapewniamy: bezpłatnie wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. Ponadto każdy uczeń bierze udział bezpłatnie w treningu intelektualnym. Dla najlepszych i sportowców przewidziany jest atrakcyjny system stypendialny. Oferta ALO została uznana za najlepszą w regionie na targach edukacyjnych w Legnicy. Wybrane przedmioty w zakresie realizowane są w małych grupach, już od jednej osoby. Profil klasy humanistyczno -językowy matematycznoprzyrodniczy akademicki nauczane w zakresie j. polski, j. obcy, historia lub (i) WOS- w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne matematyka, fizyka lub biologia i chemia lub geografia lub informatyka w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne zadeklarowane przez ucznia przygotowujące do matury na poziomie (wybrane z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS, historia sztuki, informatyka, dodatkowy j.obcy). Przewidywany drugi j. niemiecki lub j. francuski Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka w Legnicy - szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 tel , -36 fax e - mail: strona www: Szkoła działa już od 55 lat. Uczeń ma duży wybór kierunków kształcenia i dobre przygotowanie do matury (zdawalność: 100%). Nauczanie wybranych przedmiotów w zakresie podstawowym lub w małych (profilowanych) grupach. Duża ilość zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych (ścisłych i humanistycznych), także językowych, artystycznych (muzyka, teatr, sztuka ), sportowych i in. Dla najlepszych są stypendia. Na miejscu jest internat dla młodzieży. Także dla z innych szkół. W szkole można korzystać z: oratorium, bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowni, w tym z kilku sal inform., nowoczesne pomoce 14

15 naukowe, tablice interaktywne w każdej sali, ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, siłowni, stołówki, sali gimnastycznej. Tworzymy wspólnotę pogodną i przyjacielską. Profil klasy do wyboru: biologiczny, chemiczny, fizyczny, matematyczny, informatyczny, geograficzny, humanistyczny oraz inne wybrane przez ucznia ogólnokształcące nauczane w zakresie Do wyboru: biol., chem., fiz., matem., inform., geogr., humanist. oraz inne wybrane przez ucznia Przewidywany drugi język obcy angielski, niemiecki, francuski, włoski, łaciński. możliwość wyboru zakresu Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego ul. Grabskiego 14/22 tel: fax: strona www: Baza szkoły: 28 izb lekcyjnych; 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, basen, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach budów i w salach symulacyjnych a front robót zapewnia szkoła. W szkole działają: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PCK, Klub Teatralny 1212 odnoszący liczne sukcesy, SKS, odbywają się pikniki naukowe. W ramach programu Leonardo da Vinci realizowane są projekty (praktyka zawodowa poza granicami kraju) oraz MKZ II (Modernizacja Kształcenia Zawodowego: dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, wycieczki do ciekawych miejsc, zajęcia na uczelniach wyższych). Szkoła otrzymała 11 bardzo dobrze wyposażonych pracowni zawodowych (m.in. laptopy, plotery, skanery, profesjonalne oprogramowanie budowlane, tablice interaktywne, stoły ślusarskie, kosiarka ciągnikowa, rusztowania, prasy, wyposażenie laboratorium materiałów budowlanych, agregaty betoniarskie i wiele innego sprzętu). Utrzymywane są kontakty ze Szkołą Budowlaną w Nangis (Francja), z firmami budowlanymi w Lipsku (Niemcy) oraz szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oceny z przedmiotów: j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, fizyka przeliczane są na punkty rekrutacyjne. Podział na grupy językowe zostanie dokonany po zakończeniu rekrutacji. 15

16 Nazwa szkoły Technikum Budowlane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Szkoła Policealna Nr 2 Profil, zawód, kierunek budownictwa drogownictwa dróg i mostów kolejowych renowacji elementów architektury architektury krajobrazu logistyk* nauczane w zakresie matematyka, fizyka biologia/ fizyka, matematyka fizyka/ geografia, matematyka Planowany drugi j. niemiecki 0,5 16 j. francuski 0,5 16 j. francuski 0,5 16 j. niemiecki 0,5 16 j. niemiecki 0,5 16 lub j. francuski 0,5 16 murarz-tynkarz 0,5 16 monter zabudowy i robót 1 32 wykończeniowych w budownictwie betoniarz-zbrojarz 0,5 16 monter konstrukcji budowlanych 0,5 16 dekarz* 0,5 16 / --- j.francuski/ drogownictwa j. niemiecki Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego Pl. Słowiański Legnica tel: fax e- mail : strona www: Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku. W skład zespołu wchodzą: Technikum Ekonomiczne i Technikum Hotelarskie. W Technikum Ekonomicznym szkoła kształci w zawodzie ekonomista. Kwalifikacje dostosowane są do potrzeb rynku pracy: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A. 36 Prowadzenie rachunkowości. Zajęcia odbywają się w grupach, w specjalistycznych pracowniach ekonomiczno informatycznych obsługujących programy finansowo- księgowe, kadrowo- płacowe, magazynowe w systemie Insert i Symfonia. Absolwenci Technikum Ekonomicznego znajdują zatrudnienie nie tylko na stanowisku ekonomisty, ale są cenionymi pracownikami każdego działu firmy, gdzie wymagana jest profesjonalna obsługa programów finansowo księgowych i innych programów użytkowych. 16

17 Można również kontynuować naukę na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach ekonomicznych. W Technikum Hotelarskim szkoła kształci w zawodach: hotelarstwa i obsługi turystycznej. Rozwijający się w Polsce i Europie rynek usług hotelarskich i turystycznych stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów Technikum Hotelarskiego. W zawodzie hotelarstwa uczniowie zdobywają umiejętności kształcąc się w następujących kwalifikacjach: T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji i T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. W zawodzie obsługi turystycznej uczniowie zdobywają umiejętności w ramach następujących kwalifikacji: T.13- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach i biurach turystycznych na terenie całego kraju i za granicą. Szkoła zatrudnia 57 nauczycieli (80% to nauczyciele dyplomowani). Baza szkoły: pracownie ekonomiczno-informatyczne, pracownia hotelarstwa, pokój hotelowy z łazienką, pracownia obsługi turystycznej, pracownia geograficzno turystyczna, pracownia obsługi konsumenta, pracownia językowa, pracownia komputerowa, 2 centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe. Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno - wyrównawcze dostosowane do potrzeb. Szkoła współpracuje z doradcą zawodowym. Szkoła osiąga sukcesy na szczeblu centralnym i regionalnym w konkursach i olimpiadach: Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości i Regionalny Konkurs Wiedzy o Gospodarce. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy oraz tygodnik Rzeczpospolita Technikum Hotelarskie zajęło I miejsce w Legnicy, VI na Dolnym Śląsku, natomiast Technikum Ekonomiczne III miejsce w Legnicy i XI na Dolnym Śląsku. Nazwa szkoły Technikum Ekonomiczne Technikum Hotelarskie Profil, zawód, kierunek ekonomista hotelarstwa obsługi turystycznej nauczane w zakresie matematyka, geografia Planowany drugi j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 3 96 j. niemiecki 1 32 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych ul. Skarbka 4 tel./ fax , , e- mail: 60 letnia tradycja Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy uczy sukcesu poprzez profile kształcenia odpowiadające wymogom rynku pracy w kraju i w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szkoła oferuje młodym ludziom atrakcyjny zawód pozwalający znaleźć pracę w firmach branży komputerowej, informatycznej, elektronicznej, elektrycznej 17

18 i mechanicznej. Placówka przygotowuje do studiów na renomowanych uczelniach, uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W szkole stwarza się możliwości rozwijania szerokich zainteresowań. Placówka nawiązała kontakty międzynarodowe. Posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne Technikum Elektryczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Profil, zawód, kierunek elektronik informatyk elektryk nauczane w zakresie matematyka, fizyka matematyka, fizyka Planowany drugi j. niemiecki 2 64 j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 elektryk --- j. niemiecki Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa ul. Jaworzyńska Legnica tel strona www: W szkole istnieją dobre warunki do rozwoju zainteresowań zawodowych, sportowych i kulturalnych. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, pracownie komputerowe i salę gimnastyczną. Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe, realizujemy projekty unijne, zapewniamy zdobycie prawa jazdy kat. T, rozwijamy zainteresowania poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Szkoła promuje postawy etyczne, a Szkolne Koło TPD od lat należy do najlepszych w Legnicy. Szkoła oferuje zdobycie zawodów poszukiwanych na rynku pracy geodeta, weterynarii. Dyplom a rolnika daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (certyfikat unijny) i egzaminem maturalnym. Nazwa szkoły Technikum Geodezyjne Technikum Rolnicze Technikum Weterynaryjne Profil, zawód, kierunek geodeta rolnik weterynarii nauczane w zakresie matematyka, geografia biologia, matematyka Planowany drugi j. niemiecki 1 32 j. niemiecki 1 32 j. niemiecki

19 Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 tel: fax Nowoczesna baza szkoły zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej. Laboratoria techniczne, językowe, pracownie dydaktyczne i komputerowe wyposażone są w nowy sprzęt multimedialny pozwalający na zastosowanie skutecznych metod nauczania. Organizujemy praktyki zawodowe w najlepszych autoryzowanych firmach i zakładach samochodowych. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. Trzy sale sportowe oraz nowe boiska pozwalają uczniom osiągać bardzo dobre wyniki w sporcie. Uczniowie biorą liczny udział w konkursach zawodowych, przedmiotowych oraz w olimpiadach. W szkole działają koła dostosowane do zainteresowań : samochodowe, informatyczne, filmowe, teatralne, charytatywne oraz sportowe, w tym klub turystyki rowerowej. Szkoła posiada własny autokar umożliwiający organizowanie wycieczek krajoznawczych. Szkolna świetlica oraz biblioteka z czytelnią multimedialną zapewniają bezpieczny pobyt uczniom dojeżdżającym do szkoły. W okresie zimy wydajemy śniadania i gorącą herbatę wszystkim potrzebującym uczniom. W naszej szkole możesz uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe oraz prawo jazdy kat B i C. Nasz ośrodek szkolenia kierowców ma wysoką zdawalność w regionie. Szkoła realizuje projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku, w ramach którego uczniowie podwyższają kompetencje kluczowe, wyrównują braki i zaległości w nauce, odbywają staże zawodowe, zdobywają dodatkowe uprawnienia zawodowe na kursach specjalistycznych, biorą udział w specjalistycznych zajęciach na Politechnice. Nazwa szkoły Technikum Samochodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Profil, zawód, kierunek nauczane w zakresie Planowany drugi pojazdów samochodowych matematyka, 2 64 j. niemiecki fizyka mechanik 1 32 elektromechanik pojazdów --- j. niemiecki --- 0,5 16 samochodowych operator obrabiarek skrawających mechanik pojazdów samochodowych klasa wielozawodowa blacharz, lakiernik, mechanik pojazdów , j. niemiecki

20 Szkoła Policealna Nr 4 samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator obrabiarek skrawających, mechanik precyzyjny transportu drogowego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego ul. Złotoryjska 144 tel fax strona www: ZSTiO istnieje od 1963 r. W skład zespołu od 1 września 2013 r. wchodzić będą: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Zajęcia rozpoczynają się o godz i kończą najpóźniej o godz W Technikum Nr 3 uczniowie mają możliwość wyboru kształcenia w jednym z pięciu zawodów: mechanik, ochrony środowiska, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, spedytor oraz organizacji reklamy. W ZSZ Nr 4 uczniowie mają możliwość zdobycia zawodu ślusarza oraz uprawnień spawacza potwierdzonych państwowymi egzaminami spawalniczymi (kurs spawacza gazowego i elektrycznego oraz egzamin jest bezpłatny). Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się w HM Legnica, Elsur Sp. z o.o., D.F.M Zanam-Legmet Sp. z o.o. oraz zakładach LSSE. Oprócz atrakcyjnych kierunków kształcenia szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych takich jak: polonistyczne, historyczne, matematyczne, biologiczne, geograficzne, komputerowe, internetowe, ekologiczne, dziennikarskie (wydawana jest szkolna gazeta Henrykówka ), języka angielskiego i niemieckiego, projektowe CAD. Uczniowie klas technicznych dodatkowo korzystają z atrakcyjnych zajęć w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II. Szkoła prowadzi współpracę ze szkołami w Niemczech oraz na Ukrainie. Aktywnie uczestniczy w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Szkoła dysponuje 24 salami dydaktycznymi w każdej zainstalowane jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, a w większości tablice lub projektory multimedialne, 3 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, Szkolnym Centrum Kultury, pracownią pomiarów metrologicznych i wytrzymałościowych, Szkolnym Centrum Multimedialnym (istnieje w nim możliwość wypożyczenia jednego z 20 laptopów) z wolnym dostępem do szerokopasmowego Internetu, aulą, dwukondygnacyjną salą gimnastyczną, nowoczesnym radiowęzłem szkolnym. 20

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN DOTYCZY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a na rok szkolny 2015/2016 Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zostały określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowany na podstawie na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011 Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie na rok szkolny 2010/2011 1. O przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie w trybie rekrutacji mogą ubiegać się

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 201/2018 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 14.03.201 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

na rok szk. 2015/2016

na rok szk. 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu na rok szk. 2015/2016 Na podstawie Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 ZSP5.4300.1.2013 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji kandydatów do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określa rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na rok szkolny 2015/2016 1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ROK SZKOLNY 2013/2014 A. 1. Zasady rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ROK SZKOLNY 2016 / 2017 1 Zasady Ogólne 1. Kandydaci kwalifikowani są do poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach rok szkolny 2015/2016 Postępowanie rekrutacyjne do II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik Nr. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu Działając na podstawie 23 ust.2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 Od 11 maja 2015r. do 24 czerwca do godz. 12.00 kandydat loguje się przez Internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna - art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 I. Postanowienia ogólne 1. O przyjęcie do klas I Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie

Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie na rok szkolny 2017/2018 (opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Regulamin (zasady rekrutacji) opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach na rok szkolny 2014/2015 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM ( TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące Nr 1: (3-letnie) Przedmioty wybrane do punktacji. język polski, biologia, chemia, język obcy

Liceum Ogólnokształcące Nr 1: (3-letnie) Przedmioty wybrane do punktacji. język polski, biologia, chemia, język obcy Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku na rok szkolny 2011/2012 adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 37-300 Leżajsk skr. poczt. 64, tel. (17) 2420019, fax (17) 2427628

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie art.367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 Podstawa prawna: a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach dla uczniów klas pierwszych Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej I. Informacje ogólne i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 roku, poz. 256 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Na podstawie 8 ust. 1 oraz 13 ust. 1 z uwzględnieniem 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3. im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3. im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ustalony na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie rozdziału 2a ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na rok szkolny 2015/2016, na podstawie

Bardziej szczegółowo