1 Postanowienia Ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia Ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE PRZEZ ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia pomocy przez Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (IPS), prowadzony w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie (umowa nr.: POKL /11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie : Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, zwane dalej ESWIP, ulica Związku Jaszczurczego 17; Elbląg, na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 3 Celem Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej jest wsparcie funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: olsztyńskiego, mrągowskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego oraz miasta Olsztyn. 4. Siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej mieści się w Olsztynie, przy ulicy Artyleryjskiej Działalność Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej realizowana jest w okresie od roku do roku. 6. Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej dysponuje: 3 pomieszczeniami biurowymi, biznesroom oraz pomieszczeniem magazynowo- produkcyjnym dla podmiotów ekonomii społecznej. 2 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Realizator Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, organizacja pozarządowa realizująca projekt pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie dofinansowany przez Unię Europejską. OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w ramach którego prowadzony jest Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej. IPS Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej prowadzony przez ESWIP w ramach projektu pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie.

2 Formularz zgłoszeniowy dokument z załącznikami składany przez podmioty ekonomii społecznej ubiegające się o wsparcie w ramach IPS, na podstawie których dokonywania jest ocena funkcjonowania podmiotu i zasadność przyznania mu pomocy (załącznik nr 1). Uczestnik podmiot ekonomii społecznej prowadzący działalność gospodarczą, działający w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, podmiot zakwalifikowany do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Opiekun/doradca inkubatora pracownik Ośrodka OWIES wyznaczony do administrowania pomieszczeniami w IPS oraz świadczenia podstawowego wsparcia doradczego Uczestnikom. Pomieszczenie biurowe lub magazynowo- produkcyjne pomieszczenie udostępniane bezpłatnie podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą. Pomieszczenie użyczane jest w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, którym zarządza Realizator projektu. Umowa umowa między Uczestnikiem a Realizatorem dotycząca bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w IPS, regulująca prawa i obowiązki stron (załącznik nr 3). Wraz z umową będzie podpisywany protokół przekazania pomieszczenia (załącznik nr 4). EFS Europejski Fundusz Społeczny. PES podmiot ekonomii społecznej. Projekt Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie Obszar wsparcia obszar powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, bartoszyckiego, lidzbarskiego, mrągowskiego oraz miasta Olsztyn, objętych wsparciem w ramach projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie. ES Ekonomia społeczna Biuro Projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Artyleryjska 34, Olsztyn. 3 Oferta IPS 1. IPS oferuje następujące wsparcie: a) bezpłatne użyczanie pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem i sprzętem komputerowym, biznesroom oraz pomieszczeń magazynowo- produkcyjnych, podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą na okres do 12 miesięcy, b) bezpłatne doradztwo podstawowe i specjalistyczne, wsparcie techniczne i merytoryczne, dla podmiotów ekonomii społecznej. 2. Wsparcie w postaci użyczania pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem i sprzętem komputerowym biznesroom oraz magazynowo- produkcyjnym oraz udzielanie doradztwa podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną. 3. W ramach otrzymanego wsparcia Beneficjent otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Zaświadczenie zostanie wystawione z dniem otrzymania wsparcia. Zaświadczenie będzie obejmowało wartość udzielonej pomocy za okres, na który została zawarta umowa pomiędzy Realizatorem a Uczestnikiem, na podstawie przepisów dot. sposobów wyliczania pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej)

3 4 Oferta doradcza IPS 1. Oferta doradcza IPS obejmuje świadczone przez Opiekuna/doradcę inkubatora doradztwo podstawowe oraz doradztwo specjalistyczne prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny. 2. Opiekun/doradca inkubatora świadczy doradztwo podstawowe w zakresie: funkcjonowania PES, diagnozowania potrzeb, pomocy w obsłudze biurowej i administracyjnej PES, doboru odpowiedniego specjalisty w obszarze problemowym PES, organizacji doradztwa specjalistycznego. 3. Doradztwo specjalistyczne przeprowadzane jest w miarę zgłaszanego przez Uczestników zapotrzebowania, które jest diagnozowane i konsultowane z Opiekunem/doradcą Inkubatora. Doradztwo specjalistyczne może dotyczyć między innymi takich obszarów jak: aspekty prawne prowadzenia działalności, księgowość, PR, marketing, itp. 4. Termin i zakres doradztwa specjalistycznego uzgadniany jest z Opiekunem/doradcą Inkubatora i odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do Realizator nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania Uczestnika podjęte w związku z otrzymanym doradztwem. 5 Oferta użyczenia pomieszczeń w IPS 1. IPS oferuje możliwość użyczenia pomieszczeń biurowych z wyposażeniem, biznes room a w razie wskazania konkretnej potrzeby Uczestnika i możliwości Realizatora, pomieszczeń magazynowoprodukcyjnych dla PES na okres do 12 miesięcy. 2. Uczestnik może korzystać maksymalnie z jednego pomieszczenia biurowego, magazynowoprodukcyjnego lub obu naraz, a czas trwania Umowy użyczenia nie może przekroczyć 12 miesięcy. 3. PES chcący skorzystać z użyczenia pomieszczenia w IPS podpisuje z Realizatorem Umowę użyczenia (załącznik 3) oraz protokół wynajmu pomieszczeń( załącznik nr 4). 4. O wyborze podmiotów korzystających z oferty użyczenia pomieszczeń w IPS decyduje Realizator projektu, który mając na uwadze ilość posiadanych pomieszczeń, ustala następujące kryteria dostępu: Podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach IPS, jest podmiotem ekonomii społecznej z terenu objętego wsparciem OWIES, prowadzącym działalność gospodarczą, w tym w szczególności jest podmiotem, który podjął działalność gospodarczą dzięki wsparciu OWIES. Pierwszeństwo dostępu mają także podmioty nowo powstałe, nie posiadające siedziby, 5. W razie potrzeby Realizator projektu może zażądać od PES udostępnienia innych dokumentów przedstawiających sytuację PES, nie wymienionych powyżej. Uczestnik korzystający z pomieszczeń w IPS ma możliwość skorzystania z oferty doradczej opisanej w Projektodawca zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu użyczanego pomieszczenia, także w trakcie nieobecności PES.

4 6 Zasady wejścia do Inkubatora. Procedura wejścia do Inkubatora podzielona jest na kolejne etapy: 1. ogłoszenie przez Realizatora projektu informacji o możliwości bezpłatnego użyczenia lokali na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach, 2. ocena formularza aplikacyjnego pod kątem formalnym oraz zgodności działalności PES z celami Inkubatora, oraz wymagań prawnych, w szczególności z zakresu pomocy publicznej. 3. w przypadku pozytywnej oceny zorganizowane zostanie spotkanie w celu omówienia warunków korzystania z Inkubatora, 4. zawarcie umowy użyczenia lokalu w Inkubatorze oraz zapoznanie się i podpisanie innych dokumentów związanych ze świadczonymi usługami. 5. Przedłożenie przez PES kompletu dokumentów: formularz zgłoszeniowy na uczestnika Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Olsztynie (załącznik 1), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzję o nadaniu numeru statystycznego REGON, decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), zaświadczenie/oświadczenie o wszelkiej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku budżetowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych według wzoru udostępnianego przez Realizatora projektu, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu w tym okresie wyżej wymienionej pomocy, sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, Załącznik nr 1a - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca (poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) Oświadczenie nr 1 o zapoznaniu się z Regulaminem IPS Oświadczenie nr 2 o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy i ZUS Oświadczenie nr 3 o otrzymaniu/nie otrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie nr 4 o braku podwójnego finansowania Załącznik nr 2 umowa na doradztwo lub/i załącznik Nr 3 umowa użyczenia pomieszczeń wraz z załącznikiem nr 4 protokołem przekazania pomieszczeń. 7 Funkcjonowanie i organizacja pomieszczeń w IPS 1. Pomieszczenia w IPS są nadzorowane przez Opiekuna/doradcę Inkubatora, wyznaczonego przez Realizatora projektu. Do zadań Opiekuna/doradcy Inkubatora należy koordynowanie pracy IPS, udzielanie doradztwa podstawowego PES, diagnoza potrzeb szkoleniowych PES, wspieranie innych działań związanych z realizacją Projektu. 2. Z pomieszczeń Inkubatora można korzystać w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00.

5 3. Wyjątkowo, za zgodą Opiekuna/doradcy Inkubatora, pomieszczenia Inkubatora mogą być udostępnione w inne niż podane w pkt. 2 godziny, po złożeniu do Opiekuna/doradcy Inkubatora z tygodniowym wyprzedzeniem pisemnej informacji w tej sprawie. 4. Czas pracy IPS określony w pkt. 2 może być w sytuacjach szczególnych wydłużony lub skrócony przez Opiekuna/doradcę Inkubatora. 5. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu IPS odpowiada Uczestnik, któremu pomieszczenie jest użyczone. 6. W użyczanych pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasady dobrej współpracy. Spory między Uczestnikami rozwiązywane są poprzez mediację Opiekuna/doradcę inkubatora. 7. W użyczanych pomieszczeniach obowiązuje zasada dbania o powierzone mienie oraz utrzymywanie czystości. Uczestnik zobowiązany jest przekazać pomieszczenia w stanie nie pogorszonym. W przypadku powstałych zniszczeń Użyczający ponosi odpowiedzialność finansową, adekwatną do powstałych szkód. Ewentualne oszacowanie strat pozostaje w gestii Realizatora. 8. Z użyczonego pomieszczenia mogą korzystać tylko Uczestnicy, posiadający klucze do pomieszczenia, wymienieni w Umowie użyczenia. 9. Pomieszczenia IPS są wyposażone w sprzęt, który nie może zostać udostępniany osobom trzecim. 10. Przebywanie w pomieszczeniach IPS (np. sala szkoleniowa, biznesroom itp.) po godzinach pracy Opiekuna/doradcy Inkubatora musi zostać ustalone z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i tylko w uzasadnionych przypadkach. 11. W pomieszczeniach obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem substancji psychoaktywnych. 12. Do pomieszczeń nie wolno przynosić przedmiotów zagrażających życiu, urządzeń generujących dźwięki powyżej 60 decybeli oraz przyprowadzać zwierząt. 8 Zasady obowiązujące uczestników Inkubatora. 1. Każda z osób reprezentujących PES, korzystająca z Inkubatora, zobowiązuje się do: a) przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, b) utrzymywania użyczonego lokalu i jego otoczenia w porządku i czystości, c) korzystania z mediów w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, ekologiczny, d) nie instalowania żadnych dodatkowych zamków i innych zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do użyczonych pomieszczeń, e) zwrotu protokołem zdawczo-odbiorczym wszystkich posiadanych kluczy Opiekunowi/doradcy Inkubatora i wszelkiego wyposażenia przyjętego w ramach umowy użyczenia po zakończeniu umowy użyczenia pomieszczeń, f) zamykania drzwi, okien i zabezpieczenia wszelkich dróg dostępu do użyczonych pomieszczeń, g) przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, norm lokalnych, przepisów i instrukcji budowlanych h) nie używania użyczonych pomieszczeń w sposób powodujący zagrożenie dla osób i własności, powodujący podwyższenie stawki ubezpieczeniowej czy rozszerzenie ubezpieczenia i) współpracy we wszystkich działaniach dotyczących bezpieczeństwa Inkubatora, j) poniesienia kosztów usunięcia wszelkich zniszczeń spowodowanych przez Uczestnika w obrębie Inkubatora,

6 k) nie wynoszenia mienia bez zgodny opiekuna) IPS poza teren obiektu (dotyczy wyposażenia pomieszczenia oraz sprzętu komputerowego)- nie dokonywania przeróbek i samowolnych napraw infrastruktury lokalowej i urządzeń IPS 2. Opiekun/doradca Inkubatora ma prawo określić maksymalne obciążenie i prawidłowe położenie ciężkiego sprzętu i urządzeń, które mają być umieszczone w pomieszczeniach Inkubatora i odmówić umieszczenia tych, które w jego ocenie mogą spowodować zniszczenia podłóg czy konstrukcji budynku. 3. Uczestnik Inkubatora ma prawo dokonania zmian w użyczonych pomieszczeniach za wyłączną zgodą Realizatora projektu udzieloną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 4. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie i publikację swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych Realizatora i zobowiązuje się do medialnego promowania Realizatora i grantodawcy poprzez udział w szeroko rozumianej promocji. 5. W czasie pracy Inkubatora, mogą w nim przebywać Uczestnicy, ich goście i klienci. 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania pracowników i innych osób wprowadzanych przez niego na teren Inkubatora i mogące z tego wyniknąć szkody Inkubatora i osób trzecich. 7. Goście i klienci Uczestnika mogą przebywać na terenie Inkubatora wyłącznie podczas obecności Uczestnika zapraszającego. W przypadku jego nieobecności oczekują na niego w wyznaczonym do tego miejscu. 8. Goście i klienci Uczestników są obowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych zawartych w Regulaminie oraz stosowania się do zarządzeń Realizatora. 9. Uczestnik korzystający z Inkubatora zobowiązany jest do złożenia i aktualizowania danych kontaktowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 9 Zakończenie pomocy 1. Utrata statusu Uczestnika IPS i zaprzestanie świadczenia pomocy przez IPS, następuje: a) z upływem czasu na jaki została zawarta umowa, b) z chwilą złożenia przez Realizatora lub Uczestnika oświadczenia dotyczącego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. c) z dniem rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron bez zachowania terminu wypowiedzenia, c) po upływie okresu wypowiedzenia umowy (wypowiedzenie umowy na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia). 2. Rozwiązanie umowy z Uczestnikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia następuje: a) w razie zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej przez Uczestnika, g) w przypadku uzyskania przez Uczestnika takiej pozycji finansowej i/lub organizacyjnej, która pozwoli mu się usamodzielnić (decyzję z tej sprawie podejmuje Realizator). W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień umowy, wypowiedzenie przez Realizatora umowy z Uczestnikiem może nastąpić bez zachowania określonych w umowie okresów wypowiedzenia.

7 10 Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku nieprzestrzegania zasad powyższego Regulaminu przez Uczestnika, Realizator ma prawo niezwłocznie odstąpić od Umowy, powiadamiając Uczestnika o tym fakcie na piśmie. W związku z tym, Uczestnik musi opuścić pomieszczenie w ciągu do 3 dni, od dnia otrzymania pisma w tej sprawie. 3. Uczestnik może posługiwać się znakiem Projektu po uzyskaniu pisemnej zgody Realizatora. 4. IPS zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony. 5. Ogólny nadzór nad działalnością IPS, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Realizatora. 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i możliwość poprawienia tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 7. Decyzje Realizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje Realizator.

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 061 622 69 00, 061 622 69 02 Fax. 061 622 69 01 www.inqbator.pl REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości REGULAMIN Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Pilski Inkubator Przedsiębiorczości powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Programu: WRPO na lata 2007-2013 Działanie 1.4 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady i warunki świadczenia usług przez Gminę Miejską Turek, pod marką Turecki Inkubator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo