Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Zestawienie stanu rezerw na i ruchu rezerw za IV kw Stan rezerw na r dla Pfleiderer Grajewo S.A. w tys. PLN: Rezerwa na przeterminowane należności Rezerwa na zapasy Rezerwa na umorzenie majątku trwałego

14 Rezerwa na umorzenie majątku trwałego Rezerwa na nagrody jubileuszowe Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe Rezerwa na wypłatę premii Rezerwa na niewykorzystane urlopy Rezerwa na odprawy pracownicze 277 Rezerwa na wypłatę premii z tytułu wzrostu wartości akcji Rezerwa na ewentualne reklamacje wyrobów Rezerwa na ubezpieczenia 153 Rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 180 Rezerwa na opłaty leasingowe 112 Rezerwa na zakup usług obcych 468 Rezerwy pozostałe 714 RAZEM Zwiększenie stanu rezerw w IV kw. 2004r dla Pfleiderer Grajewo S.A. w tys. PLN : Rezerwa na wypłatę premii z tytułu wzrostu wartości akcji Rezerwa na wypłatę premii 58 Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe 187 Rezerwa na odprawy pracownicze 109 Rezerwa na zakup usług obcych 298 Rezerwa na opłaty leasingowe 3 Rezerwa na ewentualne reklamacje wyrobów 300 Rezerwy pozostałe 414 RAZEM Zmniejszenie stanu rezerw w IV kw. 2004r dla Pfleiderer Grajewo S.A. w tys. PLN : Rezerwa na przeterminowane należności Rezerwa na zapasy Rezerwa na umorzenie majątku trwałego 211 Rezerwa na nagrody jubileuszowe 171 Rezerwa na niewykorzystane urlopy 105 Rezerwa na bonifikaty

15 Rezerwa na ubezpieczenia 191 Rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 13 RAZEM Powyższe zestawienie obejmuje wyłącznie rezerwy spółki Pfleiderer Grajewo S.A., ponieważ spółka Pfleiderer OOO, nie prowadzi jeszcze działalności operacyjnej i nie tworzy tego typu rezerw. W związku z faktem, iż na dzień spółka Pfleiderer Grajewo S.A. dokonała konsolidacji bilansu spółki Pfleiderer Prospan S.A. stan rezerw dla grupy kapitałowej obejmującej Prospan przedstawia się następująco. Stan rezerw na r dla Grupy w tys. PLN : Rezerwa na przeterminowane należności Rezerwa na zapasy Rezerwa na umorzenie majątku trwałego Rezerwa na nagrody jubileuszowe Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe Rezerwa na wypłatę premii Rezerwa na niewykorzystane urlopy Rezerwa na odprawy pracownicze Rezerwa na wypłatę premii z tytułu wzrostu wartości akcji Rezerwa na ewentualne reklamacje wyrobów Rezerwa na ubezpieczenia 413 Rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 313 Rezerwa na opłaty leasingowe 288 Rezerwa na zakup usług obcych 556 Rezerwy pozostałe 784 RAZEM Na dzień r aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dla Grupy (Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A. oraz Pfleiderer Rosja OOO) wyniosły tys. PLN i przewyższały pasywa o kwotę tys. PLN. Zmiana stanu podatku odroczonego dla Grupy (Pfleiderer Grajewo S.A.oraz Pfleiderer Rosja OOO) w IV kwartale wpłynęła na zwiększenie wyniku o 466 TPLN. W zmianie stanu podatku odroczonego dla Grupy nie był uwzględniony Pfleiderer Prospan S.A. ze względu na fakt, że podlegał on tylko konsolidacji bilansowej. Przy sporządzeniu raportu przyjęto zasady rachunkowości zawarte w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, po nowelizacji z dnia 9 listopada 2000 Dz.U. Nr 113, poz Sprawozdanie finansowe konsolidowanej spółki Pfleiderer OOO, Rosja sporządzone zostało wg standardów rosyjskich, a następnie na potrzeby niniejszego raporty przekształcono, dostosowując je do wymogów polskiej ustawy o 15

16 ęp p y j g p y p, SA-QSr ją 4/2004 j y g p j y rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie jest sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Pfleiderer Grajewo S.A., obejmujące oprócz danych finansowych podmiotu dominującego, dane spółki zależnej Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie i spółki Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie w Rosji. Z Pfleiderer Prospan S.A. konsolidacją objęty został wyłącznie bilans, ponieważ Pfleiderer Grajewo S.A. przejęło kontrolę nad Prospanem pod koniec grudnia 2004r. Rachunek wyników oraz cash flow Grupy nie zawierają danych Pfleiderer Prospan SA. Natomiast spółka rosyjska skonsolidowana została w pełnym zakresie za okres od do Z dniem 1 stycznia 2004 roku nie wprowadzono żadnych zmian dotyczących sposobu wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zarówno Grupy, jak i spółek wchodzących w jej skład. Dane za okres porównawczy przekształcono i przedstawiono w układzie jak za okres bieżący według znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości. Informacja dodatkowa: 1. Komentarz do wyników finansowych w IV. kw oraz perspektywy na następne okresy. Osiągnięty w IV kw wynik finansowy Grupy jest na poziomie ok. 5% niższym od wyniku z IV kw. roku poprzedniego. Gwałtowne umocnienie się w ostatnim kwartale 2004 roku złotego względem EUR, o blisko 10%, przy znacznym udziale sprzedaży eksportowej i sprzedaży krajowej denominowanej w EUR, przełożyło się w dużej mierze na słabszy wynik kwartalny Grupy. Drugim czynnikiem który wpłynął negatywnie na poziom marż był dalszy wzrost cen drewna, będący następstwem polityki ograniczonej podaży ze strony Lasów Państwowych oraz wzrost cen surowca odpadowego związany z narastającym zapotrzebowaniem ze strony branży energetycznej. Zarząd przewiduje, że wynik finansowy zarówno Grupy jak i Spółki w roku 2005 będzie podlegał dalszej presji ze względu na mocną pozycję złotego względem EUR i dalszy wzrost cen drewna. Z drugiej jednak strony należy uwzględnić fakt, że umacnianie się złotego powoduje zmniejszenie w walucie krajowej wydatków inwestycyjnych, które są ponoszone w dużej mierze w euro. 2. W wyniku odkupienia pakietu akcji Pfleiderer Prospan od niemieckiej spółki Pfleiderer Holzwerkstoffe, Pfleiderer Grajewo na dzień 31 grudnia dokonał konsolidacji Pfleiderer Prospan jako podmiotu zależnego. Niniejsza operacja kapitałowa zmniejszy stopień wrażliwości grupy kapitałowej na zmiany wyniku związane z relacjami kursowymi (Prospan posiada niewielką sprzedaż eksportową i znaczący poziom zakupów z importu). W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia nietypowe, mogące mieć istotny wpływ na wyniki Spółki. 3. Zgodnie z założeniami, 6 stycznia 2005 zarejestrowana została operacja umorzenia akcji własnych odkupionych przez Grajewo od Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer Holzwerkstoffe. Ze względu na wagę ekonomiczną tego zdarzenia gospodarczego zostało ono ujęte w księgach handlowych Spółki jeszcze w 2004r. Równocześnie na początku 2005 roku zostało zarejestrowane przez sąd umorzenie akcji skupionych przez Pfleiderer Prospan S.A. od swoich pracowników. Po dniu r. nie wystąpiły inne istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. 4. Realizacja prognoz w 2004 roku. Spółka zrealizował prognozę sprzedaży i wyniku netto za rok Prognoza wyniku operacyjnego nie została osiągnięta, głównie ze względu na rozbieżność pomiędzy średniorocznym kursem prognozowanym (4,70 EUR/PLN) i kursem rzeczywistym oraz wzrost kosztów drewna. Różnica ta nie przekroczyła jednak 10%. Na poziomie wyniku netto efekt ten został skompensowany większymi wpływami z krótkoterminowych lokat finansowych i transakcji zabezpieczających ryzyko finansowe. 5. Struktura własnościowa Pfleiderer Grajewo S.A. Struktura własnościowa na A. Liczba akcji Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH

17 Commercial Union OFE BPH CU WBK Pozostali akcjonariusze Pfleiderer Grajewo S.A. - akcje własne SUMA B. Udział w kapitale Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH - 55,30% Commercial Union OFE BPH CU WBK - 6,66% Pozostali akcjonariusze - 29,80 % Pfleiderer Grajewo S.A. - akcje własne - 8,24% SUMA - 100,00% C. Liczba głosów na WZA Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH Commercial Union OFE BPH CU WBK Pozostali akcjonariusze Pfleiderer Grajewo S.A. - akcje własne - 0 SUMA D. Udział w WZA Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH - 60,27% Commercial Union OFE BPH CU WBK - 7,25% Pozostali akcjonariusze - 32,48% Pfleiderer Grajewo S.A. - akcje własne - 0% SUMA - 100,00% Struktura własnościowa na A. Liczba akcji Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH Commercial Union OFE BPH CU WBK Pozostali akcjonariusze SUMA B. Udział w kapitale 17

18 Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH - 60,27% Commercial Union OFE BPH CU WBK - 7,25% Pozostali akcjonariusze - 32,48 % SUMA - 100,00% C. Liczba głosów na WZA Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH Commercial Union OFE BPH CU WBK Pozostali akcjonariusze SUMA D. Udział w WZA Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH - 60,27% Commercial Union OFE BPH CU WBK - 7,25% Pozostali akcjonariusze - 32,48% SUMA - 100,00% 6. W ostatnim kwartale ze względu na udział w programie premii dla kadry menedżerskiej nastąpiły zmiany w ilości akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. - Prezes Zarządu Spółki Paweł Wyrzykowski w dniu 22 listopada 2004 roku nabył 500 szt. akcji spółki Pfleiderer Grajewo SA i posiada obecnie 510 akcji; - Członek Zarządu Spółki Dariusz Tomaszewski w dniu r. nabył 92 akcje Pfleiderer Grajewo S.A. i następnie w dniu r. 140 akcji i posiada obecnie 396 akcji; - Członek Zarządu Spółki Rafał Karcz w dniu r. nabył 434 akcji Pfleiderer Grajewo S.A. i posiada obecnie 434 akcje. - nie nastąpiły żadne inne zmiany w ilości akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. 7. Grupa nie prowadzi żadnych spraw sądowych dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. 8. Transakcje z podmiotami powiązanymi: a) pożyczki Pfleiderer Grajewo SA dla Pfleiderer OOO w Rosji - na dzień należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły łącznie tys. EUR. Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 100% udziałów Pfleiderer OOO. dzień nominalna wartość wszystkich wyemitowanych przez Pfleiderer Grajewo S.A. i zakupionych przez Pfleiderer Prospan S.A. papierów komercyjnych wynosi tys PLN. Zainwestowane środki pochodzą z nadwyżek finansowych Pfleiderer Prospan S.A. i są wykorzystane na finansowanie bieżących potrzeb spółki Pfleiderer Grajewo S. A., czyli tym samym służą optymalizacji kosztów finansowych spółek. 9. W omawianym okresie Grupa nie udzieliła poręczeń i gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych. 18

19 10. Inne zdarzenia: a) Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu r., w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z dnia r., nabyła od Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH (uprzednio Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH) akcji zwykłych imiennych Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie o łącznej wartości nominalnej zł. Wyżej wymienione akcje stanowiły na tę datę 40,11% kapitału zakładowego Pfleiderer Prospan S.A. oraz dawały prawo do 45,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nabyła wyżej wymienione akcje za cenę 100 zł za jedną akcję to jest za łączną cenę zł. Dzień r traktowany jest jako moment przejęcia kontroli nad Spółką Pfleiderer Prospan S.A. przez Pfleiderer Grajewo S.A. i od tego momentu sprawozdania finansowe Prospanu będą podlegać konsolidacji. b) Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu r. zawarła aneksy do umów pożyczek ze spółką Pfleiderer OOO w Rosji, na podstawie których termin spłaty pożyczek został przesunięty do dnia r. c) Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu r. zawarła z Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG z siedzibą w Neumarkt, Niemcy umowę dostawy dotyczącą nabycia przez Spółkę urządzeń stanowiących wyposażenie fabryki płyt wiórowych na potrzeby realizacji przez Spółkę inwestycji obejmującej budowę fabryki płyt wiórowych w miejscowości Podberesje (rejon Novgorod). Wartość przedmiotu umowy wynosi ,00 EUR. d) Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. zawarła w dniu kontrakt ze Swedwood Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie na dostawy płyty wiórowej. Kontrakt został zawarty na okres od do i przewiduje dostawy płyty wiórowej surowej na poziomie pomiędzy 30 a 80 tys. m3 rocznie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 170 mln pln. Jednocześnie Spółka zależna Pfleiderer OOO w Rosji zawarła umowę z Swedwood Esipovo LLC w Rosji na dostawę płyty wiórowej. Kontrakt został zawarty na okres od do i przewiduje dostawy płyty wiórowej surowej i laminowanej na poziomie pomiędzy 30 a 100 tys. m3 rocznie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 60 mln pln. Swedwood Polska Sp. z o.o. oraz Swedwood Esipovo LLC w Rosji są częścią koncernu IKEA. Wymienione kontrakty są pierwszymi umowami Pfleiderer Grajewo S.A. zawartymi ze spółkami grupy IKEA. e) Rada Nadzorcza Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. wyraziła zgodę na podjęcie przez Spółkę realizacji nowej inwestycji polegającej na budowie na terenie Polski fabryki płyt MDF/HDF. Inwestycja zostanie rozpoczęta po zawarciu umów zapewniających nowej fabryce dostawy surowca drzewnego. Rada Nadzorcza wyraziła ponadto zgodę na podjęcie przez Spółkę czynności przygotowawczych do realizacji inwestycji, o której mowa powyżej poza terytorium Polski, w przypadku gdy umowy zapewniające nowej fabryce dostawy surowca drzewnego na rynku polskim nie zostaną zawarte w terminie do dnia r. f) W IV kw został wprowadzony program premii za wzrost wartości akcji Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. przeznaczony dla kadry menedżerskiej Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A. Udział w programie wymaga realizacji przez menedżerów własnej inwestycji w akcje Spółki do maksymalnej wysokości określonej przez Spółkę. Program będzie trwał przez okres 2 lat. Wysokość premii wypłacanej po jego zakończeniu będzie uzależniona od aktualnego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przewidywany koszt programu to ok. 7-8 mln złotych dla obu spółek, w tym koszt dla Pfleiderer Grajewo S.A. wyniesie ok. 4 mln złotych. Wyżej opisany program premii został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. Do przeliczenia kwot z tabeli Wybrane Dane Finansowe przyjęto następujące kursy złotego wobec EURO: EURO = 4,7614 PLN EURO = 4,8746 PLN EURO = 4,7455 PLN EURO = 4,8122 PLN EURO = 4,6509 PLN EURO = 4,5422 PLN EURO = 4,3759 PLN EURO = 4,4465 PLN 19

20 EURO = 4,3832 PLN EURO = 4,3316 PLN EURO = 4,2150 PLN EURO = 4,0790 PLN Kurs EURO na koniec IV kwartału 2004 = 4,0790 PLN Średnia arytmetyczna za 4 kwartały 2004 = 4,5182 PLN Do przeliczenia danych finansowych spółki zależnej Pfleiderer OOO Rosja, przyjęto następujące kursy rubla: RUB = 0,1289 PLN RUB = 0,1248 PLN RUB = 0,1259 PLN RUB = 0,1218 PLN RUB = 0,1181 PLN RUB = 0,1129 PLN RUB = 0,1077 PLN Kurs RUBLA na koniec IV kwartału 2004 = 0,1077 PLN Średnia arytmetyczna za 4 kwartały 2004 = 0,1200 PLN 20

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 GRAJEWO skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO PSr Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO PSr * Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A....

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 7 8 9 10 11 Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego ComArch SA za IV kwartał 2004 roku 1. Struktura Grupy Kapitałowej Struktura Grupy ComArch

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego S.A.-Q za IV kw. 2003 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Przy sporządzaniu raportu za 2003 r. przyjęte zostały takie same zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo