o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA POLICEALNA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

2 SPIS TREŚCI 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy 3 2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 3 3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 4 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 6 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące 7 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne dla młodzieży i dorosłych Załącznik Nr 1-5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej 29 2

3 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2015/16, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzony zostanie przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. Dzięki temu rekrutacja do legnickich szkół będzie przebiegać sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji. Zastosowanie programu pozwala na optymalny i jak najbardziej korzystny dla przydział do wybranych przez nich szkół, a nawet konkretnych klas. Baza danych obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, a i zasadnicze szkoły zawodowe. System oferuje, zarówno uczniom jak i ich rodzicom, wiele udogodnień. Od początku uruchomienia systemu naboru mają dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji, zgromadzonych w jednej bazie danych. W trakcie składania wniosków dostępne są aktualizowane na bieżąco statystyki popularności poszczególnych, a także dane dotyczące wolnych miejsc. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł złożyć wniosek do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnica, dokonują zgłoszeń do systemu przy udziale swoich macierzystych szkół. Gimnazja wprowadzają do bazy danych wszystkie informacje o kandydatach. Po zarejestrowaniu przekazują swoim absolwentom identyfikatory i hasła uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru. Kandydaci, których nie rejestrują gimnazja (absolwenci gimnazjów spoza miasta Legnicy, absolwenci gimnazjów niepublicznych) uczestnictwo w naborze realizują indywidualnie przez Internet. Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają konto i otrzymują swój login oraz hasło postępują według instrukcji 5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej ( załącznik nr 1). 2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej szkoły, wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, informacji o wybranych zawodach oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji w szkolnych punktach informacyjnych, które działają w następujących szkołach: 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny 7, 2) II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17, 3) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32, 3

4 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17, 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3, 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. B. I. Antonycza, ul. T. Szewczenki 10, 7) Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1, 8) Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, ul. Grabskiego 14/22, 9) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego, Plac Słowiański 5, 10) Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, 11) Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, ul. Jaworzyńska 219, 12) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, 13) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego, ul. Złotoryjska 144, 14) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26. Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji. Dane teleadresowe punktów informacyjnych znajdują się w części Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych niniejszego Informatora. Ponadto informacji kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzicom będzie udzielać miejski punkt informacyjny działający przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a, tel , Punkt miejski będzie czynny od 2 marca do 17 lipca 2015 r. od godziny 9.00 do Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 1. Zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/ Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających: a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, d) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem. 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: a) 50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej : punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, j. obcego na 4

5 poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. b) 40 punktów za oceny z zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: j. polski i trzy przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Punkty obliczane są zgodnie z zasadą: 10 punktów 8 punktów 6 punktów 4 punkty 0 punktów ocena: celujący, ocena: bardzo dobry, ocena: dobry, ocena: dostateczny, ocena: dopuszczający. c) 10 punktów uczeń może otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 2 pkt., udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim maksymalnie 5 pkt. (1 konkurs 2 pkt., 2 konkursy 4 pkt., 3 i więcej 5 pkt.), zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym maksymalnie 2 pkt. (1 osiągnięcie -1 pkt., 2 i więcej 2 pkt.), inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, np. wzorowe zachowanie, wolontariat, współpraca z organizacjami charytatywnymi, działalność na rzecz środowiska, wyróżniająca działalność w międzyszkolnych organach samorządów szkolnych lub organizacjach młodzieżowych 1 pkt. 4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym, pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej: a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), 5

6 b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wymienione wyżej dodatkowe kryteria, stosowane na trzecim etapie postępowania, brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów. W przypadku zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy punktów brane są pod uwagę uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i wskazanego języka obcego, średnia punktów za oceny z historii i wos oraz z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka i chemia), według wartości wskazanych w ust. 3 b. 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa wniosek w terminie od 2 czerwca do 25 czerwca 2015 r. W tym czasie kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść wniosek do innej szkoły. 3. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, składa w terminie od 26 czerwca do 29 czerwca 2015 r. następujące dokumenty: kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej um lub zasadniczej szkoły zawodowej), podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje, kandydaci laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają potwierdzone opinie poradni psychologiczno pedagogicznej, kandydaci do klasy sportowej dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzący, 6

7 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzica lub rodzeństwa; a ponadto: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata o treści : Oświadczam, że.. (imię i nazwisko kandydata) wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tj. rodzinie wychowującej troje i więcej dzieci, potwierdzone podpisem rodzica lub opiekuna prawnego; w przypadku dzieci wychowywanych przez jednego rodzica wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka; dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi 2 lipca 2015 r. 5. Osoby zakwalifikowane są obowiązane złożyć w danej szkole oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty najpóźniej do 6 lipca 2015 r. 7. Ogłoszenie list przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół nastąpi 7 lipca 2015 r. 8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej z wybranych przez siebie szkół składają dokumenty - oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół dysponujących wolnymi miejscami i przeprowadzających drugi nabór w terminie do 9 lipca 2015 r. 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy Plac Klasztorny Legnica tel./fax Dyrektor szkoły: mgr Halina Tamioła I LO oferuje uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Od 1992 r. należy do grona 30 szkół Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Szkoła uzyskuje wysoką zdawalność egzaminu maturalnego. Liceum współpracuje 7

8 z Instytutem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Polią oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Nauczyciele organizują obozy naukowe, wycieczki krajowe i zagraniczne dla młodzieży. Uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy i toki nauczania. Prowadzone są liczne koła zainteresowań, SKS i Klub Europejski. Szkoła posiada dwie nowe pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, dwa kluby uczniowskie. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w rzutnik multimedialny, a sale do języków obcych dodatkowo w tablice interaktywne. W całej szkole istnieje dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi. W 2015 roku Liceum obchodzi jubileusz 70- lecia istnienia. Profil humanistyczny z edukacją medialną i prawną matematycznoinformatyczny biologicznochemiczny matematycznofizyczny z edukacją architektoniczną ogólny wielu możliwości ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, informatyka, do wyboru: fizyka lub chemia j. polski, historia, do wyboru: wos,, biologia biologia, chemia, do wyboru: matematyka lub fizyka matematyka, fizyka, do wyboru: geografia, chemia, biologia lub geografia matematyka lub j. angielski, trzeci przedmiot do wyboru Pierwszy Drugi j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski Liczba II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy ul. Zielona Legnica tel fax Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Ciosmak Szkoła z ponad 60-letnią tradycją: uzyskuje wysoką zdawalność egzaminu maturalnego; posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów ; współpracuje z uczelniami wyższymi: Instytutem Chemii, Antropologii, Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polią Wrocławską (wykłady, zajęcia laboratoryjne z chemii, lekcje z anatomii człowieka i antropogenezy, zajęcia w ramach Studium Talent); 8

9 przygotowuje do międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego i pozwala podjąć studia na wyższych uczelniach w Niemczech; prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech i we Francji; od lat zrzeszona w UNESCO, co umożliwia uczniom wyjazdy na obozy językowe oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach; organizuje akcje charytatywne, w ramach których uczniowie mogą jako wolontariusze działać na rzecz instytucji pożytku publicznego; organizuje wyjazdy na obozy naukowe i warsztatowe połączone z rekreacją; chór szkolny Cantus koncertuje w kraju i za granicą; uczniowie biorą udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i olimpiadach, uzyskując wysokie lokaty, uczestniczą w projektach pozaszkolnych ( IT- Szkoła ) oraz w programie międzynarodowej organizacji AIESEC, mają możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych. Profil politechniczny humanistycznospołeczny medyczny ekonomiczny inżynieryjny ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka/ geografia, j. polski, j. obcy, trzeci przedmiot do wyboru Pierwszy Drugi język obcy j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski biologia, chemia j. niemiecki matematyka, geografia, trzeci przedmiot do wyboru matematyka, j. obcy, trzeci przedmiot do wyboru j. niemiecki j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski Planowan a Planowa na 1 32 IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. B. I. Antonycza w Legnicy Legnica ul. Tarasa Szewczenki 10 tel Dyrektor szkoły: mgr Anna Hawrylczak - Małańczak 9

10 Zajęcia lekcyjne prowadzone są w języku polskim, ale uczniowie, również początkujący, mają możliwość nauki języka ukraińskiego. W szkole działa zespół taneczny, wokalny, teatralny, chór i różnorodne koła zainteresowań. Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołą z Ukrainy, uczestniczy w programie Comenius, współpracuje z instytucjami pozarządowymi i ze szkołami wyższymi - od września 2012 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego objął szkołę patronatem. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła bez Przemocy, Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Odkrywców Talentów. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone gabinety przedmiotowe w tym laboratorium biologiczno-chemiczne, bibliotekę, salę gimnastyczną i boisko sportowe. W szkole aktywnie działa wolontariat. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Absolwenci szkoły studiują na renomowanych uczelniach, mają możliwość podjęcia studiów również na uczelniach Ukrainy (medycyna ). Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie ze stołówką. Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie Pierwszy Drugi matematyczno - przyrodniczy matematyka, do wyboru: geografia, fizyka, biologia, chemia j. niemiecki 1 20 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy ul. Senatorska Legnica tel./fax Dyrektor szkoły: mgr Edward Dobosz V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, ich zainteresowań i różnorodnych pasji. Misją szkoły jest wyposażanie młodzieży nie tylko w kompetencje akademickie, ale również obywatelskie i społeczne. Szkoła realizuje program rozszerzonej edukacji astronomicznej oraz wiele projektów, wśród których innowacyjny projekt Profilaktyki problemowej trening umiejętności społecznych. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. V LO współpracuje ze szkołami zagranicznymi, instytucjami kultury, szkołami wyższymi i centrami naukowymi. Uczniowie mogą ubiegać się o międzynarodowy certyfikat ze sztuki. W szkole prężnie działa koło wolontariatu. Liceum zdobyło certyfikat Innowacyjnej Szkoły, Dobrze zaprojektowanej Szkoły 10

11 2013, wyróżnienie w rankingu IT Szkoła, tytuły Super szkoły, Szkoły odkrywców talentów, Szkoły z klasą, Bezpiecznej szkoły. Profil klasy matematyczno - fizyczny z edukacją astronomiczną plastyczny z edukacją plastyczną biologiczno - chemiczny z edukacją ekologiczną humanistyczny z edukacją prawną i europejską medialny z edukacją filmową ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka, informatyka, Pierwszy Drugi j. niemiecki, historia j. francuski 0,5 16 /j. niemiecki, biologia, chemia, / j. niemiecki j. niemiecki/, historia, geografia, j. niemiecki, historia j. niemiecki 0,5 16 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Legnicy ul. Radosna Legnica tel Dyrektor szkoły: dr Andrzej Zbigniew Zychowicz W roku szkolnym 2015/2016 szkoła proponuje kształcenie w trzech nowych profilach: dziennikarstwo i edukacja prawna, psychologia, fizjoterapia i ratownictwo medyczne oraz turystyka, sport i rekreacja. Atrybuty szkoły to wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wyremontowana i dobrze wyposażona baza lokalowa. Szkoła oferuje rozbudowaną bazę sportową (sala gimnastyczną, siłownie, boiska), zapewnia pomoc przedlekarską, szkolny catering (kuchnia, stołówka i sklepik), odpłatne usługi ksero, bezpłatny dostęp do Internetu w czytelni i świetlicy, bezpieczne miejsca do odpoczynku podczas przerw i po zakończeniu lekcji w klubie Akwarium oraz w świetlicy. W szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy naukowe i sportowe. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z ratownictwa medycznego oraz spotkaniach z prawnikami. Planuje się wprowadzić praktyki dziennikarskie w redakcjach gazet, telewizji i radia. Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Rosji, we Włoszech, na Litwie i na Węgrzech. 11

12 Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie Pierwszy Drugi dziennikarstwo i edukacja prawna psychologia, fizjoterapia i ratownictwo medyczne turystyka, sport i rekreacja lub historia, wos jeden z wymienionych: lub angielski, lub inny, inny niemiecki, biologia lub inny, geografia francuski, hiszpański, rosyjski, włoski VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka Legnica tel e- mail: Dyrektor szkoły: mgr Iwona Gorczyca VII Liceum Ogólnokształcące proponuje absolwentom szkół gimnazjalnych bogatą ofertę edukacyjną, która stwarza im możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. Szkoła oferuje poszerzoną edukację z wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa publicznego i przysposobienia obronnego. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej oraz zdobywają dodatkowe sprawności na kursach: nurkowania, skoczka spadochronowego, narciarstwa, ratownika WOPR, wspinaczki skałkowej. Uczestniczą w wyjazdach survivalowych. Szkoła dba o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Prowadzone programy profilaktyczne i zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, organizowane zarówno w szkole, jak i poza nią, służą adaptacji w nowym środowisku szkolnym. Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, a także realizacji własnych pasji i ambicji. Młodzież VII LO poznaje funkcjonowanie służb mundurowych, uczestniczy w tygodniowych wyjazdach terenowych do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej oraz na uczelnie służb mundurowych. W szkole obowiązuje Dzień mundurowy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym w trakcie uczestnictwa w uroczystościach szkolnych oraz zewnętrznych. Poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich świętach państwowych i zaangażowanie w akcje społeczne, Szkoła kształtuje postawę patriotyczną, poczucie tożsamości narodowej oraz przynależności do społeczności lokalnej. Profil, zawód, ogólnokształcące Pierwszy Drugi 12

13 kierunek wojskowa nauczane w zakresie, biologia geografia j. niemiecki j. niemiecki policyjna, historia wiedza o społeczeństwie j. niemiecki j. niemiecki pożarnicza desantowa, biologia geografia j. niemiecki j. niemiecki Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy ul. Kazimierza Wierzyńskiego Legnica tel.: Dyrektor szkoły: mgr Sławomir Mateja Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oferuje kandydatom program nauczania klasy humanistycznej. Nauka odbywa się w dwudziestoosobowych zespołach klasowych. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę logopedy, pedagoga, psychologa i rehabilitantów, którzy rozpoznają potrzeby i pozwalają im osiągnąć sukces na miarę ich możliwości. Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz ich zaangażowanie w realizację programów nauczania są gwarancją dobrego przygotowania licealistów do egzaminu maturalnego. Szkoła posiada w pełni wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z internetowym centrum informatycznym, pracownię do nauki języków obcych. Zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnym obiekcie sportowym, na który składa się hala sportowa oraz kompleks boisk. W szkole można skorzystać z wyżywienia. Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie Pierwszy Drugi humanistyczna j. polski,, wos j.niemiecki 1 20 Liceum przy Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy ul. Chojnowska Legnica 13

14 tel. / fax (076) , (076) adres Dyrektor szkoły: mgr Lucyna Huzarska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia ogólnego i muzycznego. Nauka trwa 6 lat - na poziomie gimnazjum (kl. I - III) i liceum (kl.iv-vi). Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej OSM II stopnia (gimnazjalnej) jest ukończenie OSM I st. lub szkoły muzycznej I stopnia i szkoły podstawowej w zakresie kształcenia ogólnego, przystąpienie do sprawdzianu kl. VI oraz pozytywnie zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego. Uczniowie kończący kl. III OSM II stopnia (kl. 3 gimnazjalna) mogą zmienić szkołę i ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. O przyjęcie do IV klasy OSM II stopnia (liceum) mogą ubiegać się absolwenci klasy III OSM II stopnia oraz absolwenci innych gimnazjów, którzy ukończyli kl. III Szkoły Muzycznej II stopnia w zakresie kształcenia muzycznego. Szkoła prowadzi kształcenie ogólne w połączeniu z edukacją muzyczną w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, fagot oraz perkusja. Absolwenci OSM II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie do Akademii Muzycznych oraz do innych szkół wyższych. Zapisy w sekretariacie szkoły do r. Profil, zawód, kierunek Pierwszy Drugi muzyk instrumentalista j. niemiecki 1 16 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Sejmowa 5 C Legnica tel fax e- mail: Dyrektor szkoły: mgr Dariusz Wędzina Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna i wykwalifikowana kadra nauczycielska, wyprawy edukacyjne oraz wymiana międzynarodowa. Uczniowie biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Proces nauczania i wychowania opiera się na indywidualnym podejściu do. Wybrane przedmioty w zakresie realizowane są w małych grupach. Szkoła oferuje swoim uczniom wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. Ponadto każdy uczeń bierze udział w treningu intelektualnym. Dla najlepszych i sportowców przewidziano system stypendialny. 14

15 Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie Pierwszy Drugi humanistyczno językowy język polski,, historia lub/i WOS do wyboru 1 15 matematyczno przyrodniczy akademicki matematyka, fizyka lub biologia i chemia lub geografia lub informatyka do wyboru biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS, historia sztuki, informatyka, dodatkowy do wyboru j.angielski j.niemiecki lub j.francuski Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy Legnica ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1 tel fax e - mail: Dyrektor szkoły: o. Józef Szańca Katolickie Liceum Ogólnokształcące, szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, istnieje w Legnicy od 58 lat. Szkoła oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia oraz osiąga wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym. Stwarza uczniom możliwość wyboru nauki przedmiotów w zakresie podstawowym lub, różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, językowych, artystycznych i sportowych. Szkoła przygotowuje do studiów politechnicznych, humanistycznych i zawodowych. W szkole funkcjonuje system stypendialny za wyniki w nauce. Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi z tablicami interaktywnymi, kilkoma salami informatycznymi. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, oratorium, stołówki, sali gimnastycznej i siłowni. Szkoła posiada internat. Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie Pierwszy język obcy Drugi język obcy 15

16 biologiczny, chemiczny, fizyczny, matematyczny, informatyczny, geograficzny, humanistyczny oraz inne wybrane przez ucznia biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, geografia, humanistyczne oraz inne wybrane przez ucznia język do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, łaciński, hiszpański, rosyjski 3 56 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica ul. Sejmowa 5 A Legnica tel www: Dyrektor szkoły: mgr Monika Gagaczowska - Panek Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica jest szkołą mistrzostwa sportowego o trzyletnim cyklu kształcenia. Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Szkoła realizuje program kształcenia ogólnego i sportowego z klasami o profilu piłka nożna dziewcząt i chłopców. Kształcenie sportowe obejmuje 16 godzin szkolnych zajęć sportowych oraz treningi w klubie w godzinach popołudniowych. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LO jest ukończenie gimnazjum oraz pozytywnie zdany test sprawnościowy. Szkoła jest projektem klubu piłkarskiego Miedź Legnica. Projekt opiera się na wzorcowym modelu integracji procesu treningowego w szkole i klubie. Umożliwia jednoczesne realizowanie zadań ogólnych, postawionych zawodnikom na danym etapie kształcenia oraz budowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego z nich. Nad edukacją czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna, sportowa oraz psychologiczno-pedagogiczna. Uczniowie mają zapewnione wsparcie klubowego dietetyka i fizjoterapeuty. Wybór przedmiotów rozszerzonych odbywa się na podstawie deklaracji. W szkole funkcjonuje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, odpowiadająca potrzebom i zainteresowaniom. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach o charakterze sportowym oraz letnich i zimowych obozach treningowych. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów wyższych. Siedziba szkoły mieści się w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Legnicy, a zajęcia sportowe odbywają się w różnych obiektach sportowych, głównie w bazie treningowej Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Szkoła zapewnia uczniom internat wraz z wyżywieniem oraz szkolny autobus. Uczniowie są wyposażani przez szkołę w sprzęt treningowy. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów finansowanych przez szkołę lub innych form pomocy materialnej dla. Profil klasy ogólnokształcące nauczane w zakresie pierwszy drugi język obcy 16

17 Piłka nożna dziewcząt i chłopców matematyka, biologia, j.angielski język angielski język niemiecki 1 30 Liceum Ogólnokształcące LZDZ ul. Powstańców Śląskich Legnica Sekretariat: pokój nr 5 Tel Liceum ogólnokształcące LZDZ to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła oferuje różnorodne koła zainteresowań, zajęcia integracyjne, wycieczki i obozy naukowe, wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne, dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej, ubezpieczenie NNW, bezpłatny dostęp do Internetu ma terenie szkoły. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek. Szkoła organizuje bezpłatne praktyki zawodowe, a dla najlepszych, również w krajach UE. Uczniowie mogą ukończyć kurs ABC własnej działalności gospodarczej. Zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe: basen, ogródek botaniczny, kosmetologia, kursy masażu, tenis ziemny, tenis stołowy, nordicwalking, siłownia, zumba i wiele innych. Profil klasy ogólnokształcące nauczane w zakresie Pierwszy Drugi język obcy Ogólny język angielski, język niemiecki, geografia, informatyka j. niemiecki 1 30 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży i dorosłych ul. Władysława Grabskiego 14/ Legnica Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy 17

18 tel: fax: Dyrektor szkoły: mgr Tomasz Łabowicz Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego to szkoła z prawie 50-letnią tradycją w nauczaniu ogólnym i zawodowym. Szkoła stara się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną, w myśl hasła promocyjnego Budowlanka sukces murowany. Proponowane przez szkołę kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Dają możliwość wykonywania zawodu poszukiwanego na rynku pracy oraz kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, na którą składają się nowocześnie wyposażone pracownie do kształcenia ogólnego i zawodowego, warsztaty szkolne, 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, basen, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach budów oraz w szkolnych salach symulacyjnych. Szkoła organizuje praktyki zawodowe. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie odbywają praktykę zawodową poza granicami kraju. Realizacja programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego II: dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach dydaktycznych, w zajęciach na uczelniach oraz w piknikach naukowych. Szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ze szkołą budowlaną we Francji oraz z firmami budowlanymi w Niemczech. W szkole działają: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PCK, Klub Teatralny 1212, SKS. Nazwa szkoły Technikum Budowlane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Profil, zawód, kierunek budownictwa technologii drewna*/ urządzeń sanitarnych* architektury krajobrazu logistyk nauczane w zakresie matematyka, fizyka matematyka, biologia matematyka, geografia pierwszy Planowany drugi murarz-tynkarz / monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie betoniarzzbrojarz/monter sieci, instalacji i urządzeń j. niemiecki 0,5 16 j. niemiecki 0,5/0,5 16/16 j. niemiecki 0,5 16 j. niemiecki 0,5/0,5 16/16 0,5/0,5 16/16 18

19 Szkoła Policealna Nr 2 sanitarnych* wielozawodowy (dekarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, stolarz, zdun, kominiarz)* drogownictwa bezpieczeństwa i higieny pracy / j. niemiecki / j. niemiecki Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Pl. Słowiański Legnica tel: fax e- mail : adres www: Dyrektor szkoły : mgr Małgorzata Boczoń Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku. W skład zespołu wchodzą: Technikum Ekonomiczne i Technikum Hotelarskie. W Technikum Ekonomicznym szkoła kształci w zawodzie ekonomista (kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A. 36 Prowadzenie rachunkowości) oraz handlowiec (kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży i A.22 Prowadzenie działalności handlowej). Zajęcia odbywają się w grupach, w specjalistycznych pracowniach ekonomiczno informatycznych obsługujących programy finansowo - księgowe, kadrowo - płacowe, magazynowe w systemie Insert i Symfonia. Absolwenci Technikum Ekonomicznego podejmują studia na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach ekonomicznych lub znajdują zatrudnienie jako ekonomiści, handlowcy, pracownicy różnych działów w firmach, gdzie wymagana jest obsługa programów finansowo księgowych. Technikum Hotelarskie kształci w zawodach: hotelarstwa i obsługi turystycznej. Rozwijający się w Polsce i Europie rynek usług hotelarskich i turystycznych stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku kształcenia. Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach i biurach turystycznych na terenie całego kraju i za granicą (Niemcy). Wykwalifikowana kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w pełni wyposażonych pracowniach zawodowych, pracowni komputerowej i językowej. Ponadto do dyspozycji pozostają dwa centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe. Szkoła oferuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dostosowane do potrzeb, zajęcia pozalekcyjne, koło fotograficzno - filmowe. Uczniowie mają możliwość udziału w bezpłatnych wycieczkach zawodoznawczych na terenie państw Unii Europejskiej. Biorą udział w nieodpłatnych kursach zawodowych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II. Szkoła osiąga sukcesy na szczeblu centralnym i regionalnym w konkursach i olimpiadach zawodowych. 19

20 Nazwa szkoły Technikum Ekonomiczne Profil, zawód, kierunek ekonomista handlowiec nauczane w zakresie matematyka, pierwszy Planowany drugi j. niemiecki 1,5 48 geografia j. niemiecki 0,5 16 Technikum Hotelarskie hotelarstwa obsługi turystycznej geografia j. niemiecki 2 64 j. niemiecki Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy ul. Fryderyka Skarbka Legnica tel./ fax , , e- mail: Dyrektor szkoły: mgr Bronisława Jolanta Lewandowska 68 letnia tradycja Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy uczy sukcesu poprzez profile kształcenia, odpowiadające wymogom rynku pracy w kraju i w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szkoła kształci w branży komputerowej, informatycznej, elektronicznej, elektrycznej i mechanicznej. Uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje do studiów na renomowanych uczelniach, stwarza im możliwości rozwijania różnorodnych oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe w zakładach pracy. Technikum Elektroniczne, jako najlepsze wśród szkół technicznych w Legnicy w 2015r. wg Ogólnopolskiego Rankingu Techników miesięcznika Perspektywy, uplasowało się na 79. miejscu w Polsce i należy do grona Złotych Szkół w kraju. Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne Profil, zawód, kierunek elektronik informatyk cyfrowych procesów graficznych* nauczane w zakresie matematyka, fizyka pierwszy Planowany drugi j. niemiecki

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl k h h INFORMATOR 2013/2014 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły dla dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo