o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM SZKOŁA ZASADNICZA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 SPIS TREŚCI 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy 3 2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 3 3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 4 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 6 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące 8 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży 17 Gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych Załącznik Nr 1-5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej 27 2

3 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2014/15, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzony zostanie przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. Dzięki temu rekrutacja do legnickich szkół będzie przebiegać sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji uczniów. Zastosowanie programu pozwala na optymalny i jak najbardziej korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół, a nawet konkretnych klas. Baza danych obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. System oferuje, zarówno uczniom jak i ich rodzicom, wiele udogodnień. Od początku uruchomienia systemu naboru mają dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji, zgromadzonych w jednej bazie danych. W trakcie składania wniosków dostępne są aktualizowane na bieżąco statystyki popularności poszczególnych, a także dane dotyczące wolnych miejsc. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł złożyć wniosek do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnica, dokonują zgłoszeń do systemu przy udziale swoich macierzystych szkół. Gimnazja wprowadzają do bazy danych wszystkie informacje o kandydatach. Po zarejestrowaniu przekazują swoim absolwentom identyfikatory i hasła uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru. Kandydaci, których nie rejestrują gimnazja (absolwenci gimnazjów spoza miasta Legnicy, absolwenci gimnazjów niepublicznych) uczestnictwo w naborze realizują indywidualnie przez Internet. Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają konto i otrzymują swój login oraz hasło postępują według instrukcji 5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej ( załącznik nr 1). 2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej szkoły, wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, informacji o wybranych zawodach oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji w szkolnych punktach informacyjnych, które rozpoczną działalność 3 marca 2014 r. w następujących szkołach: 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny 7, 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17, 3

4 3. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32, 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17, 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3, 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. B. I. Antonycza, ul. T. Szewczenki 10, 7. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1, 8. Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, ul. Grabskiego 14/22, 9. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego, Plac Słowiański 5, 10. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, 11. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, ul. Jaworzyńska 219, 12. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, 13. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego, ul. Złotoryjska 144, 14. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26. Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji. Dane teleadresowe punktów informacyjnych znajduje się w części Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych niniejszego Informatora. Ponadto informacji kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzicom będzie udzielać miejski punkt informacyjny działający przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a, tel , Punkt miejski będzie czynny od 17 marca do 18 lipca 2014 r. od godziny 9.00 do Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 1. Zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/ Rekrutacja uczniów do szkół odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających: a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, d) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, e) liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w przypadku rekrutacji do dwujęzycznych). 3. Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne określą 4

5 i podadzą do wiadomości do końca lutego 2014 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału. Przyjmowanie zgłoszeń do tych szkół odbędzie się w okresie od 17 marca do 28 marca 2014 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r. 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: a) 50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej : punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, j. obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. b) 40 punktów za oceny z zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: j. polski i trzy przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Punkty obliczane są zgodnie z zasadą: 10 punktów 8 punktów 6 punktów 4 punkty 0 punktów ocena: celujący, ocena: bardzo dobry, ocena: dobry, ocena: dostateczny, ocena: dopuszczający. c) 10 punktów uczeń może otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 2 pkt., udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim maksymalnie 5 pkt. (1 konkurs 2 pkt., 2 konkursy 4 pkt., 3 i więcej 5 pkt.), zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym maksymalnie 2 pkt. (1 osiągnięcie -1 pkt., 2 i więcej 2 pkt.), inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, np. wzorowe zachowanie, wolontariat, współpraca z organizacjami charytatywnymi, działalność na rzecz środowiska, wyróżniająca działalność w międzyszkolnych organach samorządów szkolnych lub organizacjach młodzieżowych 1 pkt. 5

6 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się są pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej: a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wymienione wyżej dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów. 7. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy punktów brane są pod uwagę uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i wskazanego języka obcego, średnia punktów za oceny z historii i wos oraz z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka i chemia), według wartości wskazanych w ust. 4 b. 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa wniosek w terminie od 30 maja do 26 czerwca 2014 r. W tym czasie kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść wniosek do innej szkoły. 3. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, składa w terminie od 27 czerwca do 30 czerwca 2014 r. następujące dokumenty: kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej), podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje, 6

7 kandydaci laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają potwierdzone opinie poradni psychologiczno pedagogicznej, kandydaci do klasy sportowej dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzący, a ponadto: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, w przypadku dzieci wychowywanych przez jednego rodzica wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka. 5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi 2 lipca 2014 r. 6. Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 7 lipca 2014 r. 7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi 8 lipca 2014 r. 8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej z wybranych przez siebie szkół składają dokumenty - oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół dysponujących wolnymi miejscami i przeprowadzających drugi nabór w terminie do 11 lipca 2014 r. 9. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół przeprowadzających drugi nabór nastąpi 11 lipca 2014 r. 10. Terminarz rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży i szkół dla dorosłych wszystkich typów przedstawia się następująco: przyjmowanie podań (rekrutacja podstawowa) od 2 czerwca do 14 sierpnia 2014 r. ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej nastąpi 18 sierpnia 2014 r. rekrutacja uzupełniająca przyjmowanie podań w przypadku posiadania wolnych miejsc od 18 sierpnia do 28 sierpnia 2014 r. ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego nastąpi 29 sierpnia 2014 r. 11. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 29 sierpnia 2014 r. 7

8 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy Plac Klasztorny Legnica tel./fax Dyrektor szkoły: Halina Tamioła I LO oferuje uczniom wiele możliwości rozwoju. Od 1992 r. należy do Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Szkoła szczyci się wysokim poziomem nauczania. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014 na 500 liceów szkoła zajęła 78. miejsce w Polsce oraz 8. na Dolnym Śląsku. W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2014 szkoła uplasowała się na 85. miejscu w Polsce i 8. na Dolnym Śląsku. W Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 I LO znalazło się na 42. miejscu w Polsce oraz 3. na Dolnym Śląsku. Liceum współpracuje z Instytutem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Nauczyciele organizują obozy naukowe, wycieczki krajowe i zagraniczne dla młodzieży. Uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy i toki nauczania. Prowadzone są liczne koła zainteresowań, SKS i Klub Europejski. W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych w sporcie za rok szkolny 2012/2013 Liceum uzyskało II miejsce w kategorii dziewcząt i III miejsce w kategorii chłopców. Szkoła posiada dwie nowe pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, dwa kluby uczniowskie. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w rzutnik multimedialny, a sale do języków obcych dodatkowo w tablice interaktywne. W całej szkole istnieje dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi. Profil, zawód, kierunek matematycznoinformatyczny ogólnokształcące nauczane w zakresie 1. matematyka 2. informatyka 3. przedmiot do wyboru: fizyka lub geografia lub biologia lub chemia lub historia Pierwszy język obcy język angielski P Drugi język niemiecki lub język francuski uczniów 8

9 humanistyczny z rozszerzoną edukacją medialną i prawną biologicznochemiczny matematycznofizyczny z rozszerzoną edukacją architektoniczną ogólny 1. język polski 2. historia 3. przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub lub biologia lub geografia 1. biologia 2. chemia 3. przedmiot do wyboru: fizyka lub matematyka lub język obcy lub geografia 1. matematyka 2. fizyka 3. przedmiot do wyboru: geografia lub informatyka lub język obcy 1. biologia lub historia 2. wiedza o społeczeństwie lub geografia 3. matematyka lub język angielski język angielski język angielski język angielski lub język niemiecki język niemiecki lub język francuski język niemiecki lub język francuski język niemiecki lub język francuski język niemiecki lub język francuski lub język angielski II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy ul. Zielona Legnica tel fax Dyrektor szkoły: Grażyna Ciosmak II LO w Legnicy to szkoła z ponad 60-letnią tradycją, ciesząca się bardzo wysokimi wskaźnikami zdawalności egzaminu maturalnego, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; od lat zrzeszona w UNESCO, co umożliwia uczniom wyjazdy na obozy językowe oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach; posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów ; współpracuje z uczelniami wyższymi: Instytutem Chemii, Antropologii, Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniką Wrocławską (wykłady, zajęcia laboratoryjne z chemii, lekcje z anatomii człowieka i antropogenezy, zajęcia w ramach Studium Talent); przygotowuje uczniów do międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego i pozwala podjąć studia na wyższych uczelniach w Niemczech; prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech i we Francji; 9

10 organizuje akcje charytatywne, w ramach których uczniowie mogą jako wolontariusze działać na rzecz instytucji pożytku publicznego; organizuje wyjazdy na obozy naukowe i warsztatowe połączone z rekreacją; chór szkolny Cantus koncertuje w kraju i za granicą; uczniowie II LO chętnie biorą udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i olimpiadach, uzyskując wysokie lokaty; uczestniczą w projektach pozaszkolnych (IT-Szkoła) oraz w programie międzynarodowej organizacji AIESEC; mają możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych. Profil ogólnokształcące nauczane w zakresie politechniczny matematyka fizyka/ geografia humanistycznospołeczny j. polski j. obcy (/ j. niemiecki) trzeci przedmiot do wyboru medyczny biologia chemia interdyscyplinarny Gr.1 matematyka geografia Pierwszy Drugi j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski Planowa na uczniów j. niemiecki j. niemiecki Gr. 2 matematyka biologia inżynieryjny matematyka j. obcy (/ j. niemiecki) trzeci przedmiot do wyboru j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. B. I. Antonycza w Legnicy Legnica ul. Tarasa Szewczenki 10 tel Dyrektor szkoły: Anna Hawrylczak - Małańczak Atutem szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego, początkujący uczestniczą w zajęciach dodatkowych. 10

11 W szkole działa zespół taneczny, wokalny, teatralny, chór i różnorodne koła zainteresowań. Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży, współpracuje ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Estonii i Ukrainy. Realizuje projekty unijne - COMENIUS, Matematyka reaktywacja. Współpracuje z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim. Od września 2012 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego objął szkołę patronatem. Posiada certyfikaty: Szkoła bez Przemocy, Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Odkrywców Talentów. W szkole działa wolontariat. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. IV Liceum znalazło się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 2014 wśród 500 najlepszych Liceów w Polsce. Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia studiów również na uczelniach Ukrainy (medycyna ). Znajomość języka i kultury sąsiadów daje absolwentom dodatkowy atut na rynku pracy. Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie ze stołówką. Profil, zawód, kierunek matematyczno -przyrodniczy ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, do wyboru: geografia, fizyka lub biologia, chemia Pierwszy język angielski Drugi język niemiecki 1 uczniów 20 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy ul. Senatorska Legnica tel./fax Dyrektor szkoły: Edward Dobosz V Liceum Ogólnokształcące sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i rozwijaniu ich pasji. Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwia otrzymanie certyfikatu międzynarodowego ze sztuki. Realizuje program rozszerzonej edukacji astronomicznej oraz wiele projektów, w tym innowacyjny projekt Profilaktyki problemowej trening umiejętności społecznych. V LO współpracuje ze szkołami zagranicznymi, instytucjami kulturotwórczymi, wyższymi uczelniami i centrami naukowymi. Posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. W szkole prężnie działa koło wolontariatu. Liceum zdobyło certyfikat Innowacyjnej Szkoły, Dobrze zaprojektowanej Szkoły 2013, wyróżnienie w rankingu IT Szkoła. Szkoła uzyskała tytuły: Superszkoła, Szkoła odkrywców talentów, Szkoła z klasą, Bezpieczna szkoła. 11

12 Profil klasy matematyczno - fizyczny z edukacją astronomiczną plastyczny z edukacją plastyczną biologiczno - chemiczny z edukacją ekologiczną humanistyczny z edukacją prawną i europejską medialny z edukacją filmową ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka, informatyka, pierwszy Przewidywany drugi język obcy uczniów j. niemiecki, historia j. francuski /j. niemiecki, biologia, chemia, / j. niemiecki j. niemiecki /, historia, geografia, j. niemiecki, historia j. niemiecki VI Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna Legnica tel Dyrektor szkoły: Andrzej Zbigniew Zychowicz W roku szkolnym 2014/2015 szkoła planuje utworzyć klasę dwujęzyczną, w której część lekcji biologii, geografii, matematyki i informatyki będzie prowadzona w języku angielskim. Oferta adresowana jest zarówno do absolwentów gimnazjalnych klas dwujęzycznych, jak i tych kandydatów, którzy pomyślnie napiszą test językowy. Atrybuty szkoły to wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wyremontowana i dobrze wyposażona baza lokalowa. Szkoła oferuje rozbudowaną bazę sportową (sala gimnastyczną, siłownie, boiska), zapewnia pomoc przedlekarską, szkolny catering (kuchnia, stołówka i sklepik), odpłatne usługi ksero, bezpłatny dostęp do Internetu w czytelni i świetlicy, bezpieczne miejsca do odpoczynku podczas przerw i po zakończeniu lekcji w klubie Akwarium oraz w świetlicy. W szkole organizowane są Szkolne Dni: Patrona, Sportu, Szkolny Festiwal Talentów, konkursy, debaty, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy naukowe i sportowe. Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Rosji i we Włoszech, współpracuje z PWSZ w Legnicy, organizuje zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu. Uczniowie angażują się przy redagowaniu gazetki szkolnej oraz strony internetowej. Mogą działać w wolontariacie oraz śpiewać w chórze szkolnym. W VI LO do matury przystępuje 100% absolwentów. 12

13 Profil, zawód, kierunek klasa humanistyczna klasa biomedyczna klasa psychologiczna klasa dwujęzyczna dwa profile (do wyboru) przyrodniczy lub ekonomiczny ogólnokształcące nauczane w zakresie język polski, historia lub geografia (do wyboru), biologia, chemia, historia lub biologia (do wyboru),, psychologia przedmiot uzupełniający biologia i chemia lub geografia i wos, język angielski (w języku angielskim będzie realizowana część godzin biologii, geografii, matematyki oraz informatyki (przedmiot uzupełniający) pierwszy kontynuacja 1. języka z gimnazjum jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski język angielski Przewidywany drugi - kontynuacja 2. języka z gimnazjum jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski uczniów VII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka Legnica tel e- mail: Dyrektor szkoły : Iwona Gorczyca VII Liceum Ogólnokształcące proponuje absolwentom szkół gimnazjalnych bogatą ofertę edukacyjną, która stworzy im możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. Szkoła dba o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Prowadzone programy profilaktyczne i zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, organizowane zarówno w szkole jak i na wyjazdach, służą adaptacji w nowym środowisku szkolnym. ZSO Nr 3 zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, a także realizacji własnych pasji i ambicji. Szkoła kształtuje postawę patriotyczną, 13

14 poczucie tożsamości narodowej, przynależności do grupy poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich świętach państwowych i angażowanie w akcje społeczne. Młodzież VII LO poznaje funkcjonowanie służb mundurowych, uczestniczy w tygodniowych wyjazdach terenowych do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej oraz na uczelnie służb mundurowych. W szkole obowiązuje DZIEŃ MUNDUROWY. Umundurowanie jest strojem obowiązującym w trakcie uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i poza nią. Szkoła oferuje uczniowie poszerzoną edukację z wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa publicznego i przysposobienia obronnego. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej oraz zdobywają dodatkowe sprawności na kursach: nurkowania, skoczka spadochronowego, narciarstwa, ratownika WOPR, wspinaczki skałkowej. Uczestniczą w wyjazdach survivalowych. Profil, zawód, kierunek wojskowa policyjna pożarnicza ogólnokształcące nauczane w zakresie biologia geografia historia wiedza o społeczeństwie biologia geografia Pierwszy język obcy Drugi język obcy j. niemiecki j. niemiecki j. niemiecki j. niemiecki j. niemiecki desantowa j. niemiecki ucznió w Liceum Ogólnokształcące Integracyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich ul. Kazimierza Wierzyńskiego Legnica tel.: Dyrektor szkoły: Sławomir Mateja Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oferuje kandydatom program nauczania klasy humanistycznej. Nauka odbywa się w dwudziestoosobowych zespołach klasowych. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę logopedy, pedagoga, psychologa i rehabilitantów, którzy rozpoznają potrzeby uczniów i pozwalają im osiągnąć sukces na miarę ich możliwości. Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz ich zaangażowanie w realizację programów nauczania są gwarancją dobrego przygotowania licealistów do egzaminu maturalnego. Szkoła posiada w pełni wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z internetowym centrum informatycznym, pracownię do nauki języków obcych. Zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnym obiekcie sportowym, na który składa się hala sportowa oraz kompleks boisk. W szkole można skorzystać z wyżywienia. 14

15 Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie pierwszy Przewidywany drugi język obcy uczniów humanistyczna j. polski,, wos j. niemiecki 1 20 Liceum przy Zespole Szkół Muzycznych ul. Chojnowska Legnica tel. / fax (076) , (076) adres Dyrektor szkoły: Lucyna Huzarska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia ogólnego i muzycznego. Nauka trwa 6 lat - na poziomie gimnazjum (kl. I - III) i liceum (kl.iv-vi). Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej OSM II stopnia (gimnazjalnej) jest ukończenie OSM I st. lub szkoły muzycznej I stopnia i szkoły podstawowej w zakresie kształcenia ogólnego, przystąpienie do sprawdzianu kl. VI oraz pozytywnie zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego. Uczniowie kończący kl. III OSM II stopnia (kl. 3 gimnazjalna) mogą zmienić szkołę i ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. O przyjęcie do IV klasy OSM II stopnia (liceum) mogą ubiegać się absolwenci klasy III OSM II stopnia oraz absolwenci innych gimnazjów, którzy ukończyli kl. III Szkoły Muzycznej II stopnia w zakresie kształcenia muzycznego. Szkoła prowadzi kształcenie ogólne w połączeniu z edukacją muzyczną w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, fagot oraz perkusja. Absolwenci OSM II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie do Akademii Muzycznych oraz do innych szkół wyższych. Zapisy w sekretariacie szkoły do r. Profil klasy pierwszy Przewidywany drugi uczniów muzyk instrumentalista j. niemiecki 1 16 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Sejmowa 5 C Legnica tel fax e- mail: Dyrektor szkoły: Dariusz Wędzina 15

16 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna i wykwalifikowana kadra nauczycielska, wyprawy edukacyjne oraz wymiana międzynarodowa uczniów. Uczniowie biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez PWSZ im. Witellona w Legnicy. Proces nauczania i wychowania opiera się na indywidualnym podejściu do uczniów. Wybrane przedmioty w zakresie realizowane są w małych grupach. Szkoła oferuje swoim uczniom wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. Ponadto każdy uczeń bierze udział w treningu intelektualnym. Dla najlepszych uczniów i sportowców przewidziano system stypendialny. Profil klasy humanistyczny artystyczny lingwistyczny dziennikarski matematyczny przyrodniczy biologiczno chemiczny inżynierski informatyczny medyczny prawniczy architektoniczny akademicki nauczane w zakresie język polski,, historia lub WOS- w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne przedmioty zadeklarowane przez ucznia jako przedmioty maturalne zadeklarowane przez ucznia przygotowujące do matury na poziomie (wybrane z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS, historia sztuki, informatyka, dodatkowy ). Przewidywany pierwszy język angielski drugi język obcy język niemiecki lub język francuski uczniów Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka w Legnicy Legnica ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 tel fax e - mail: Dyrektor szkoły: o. Józef Szańca Katolickie Liceum Ogólnokształcące, szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, istnieje w Legnicy od 55 lat. Szkoła oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia oraz osiąga 100% zdawalność na egzaminie maturalnym. Stwarza uczniom możliwość wyboru nauki przedmiotów w zakresie podstawowym lub, różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, językowych (angielski, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, niemiecki, łacina), artystycznych (muzyka, teatr, sztuka) i sportowych. W szkole funkcjonuje system 16

17 stypendialny za wyniki w nauce. Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi z tablicami interaktywnymi, kilkoma salami informatycznymi. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, oratorium, stołówki, sali gimnastycznej i siłowni. Szkoła posiada internat. Profil klasy do wyboru: biologiczny, chemiczny, fizyczny, matematyczny, informatyczny, geograficzny, humanistyczny oraz inne wybrane przez ucznia ogólnokształcące nauczane w zakresie do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, geografia, humanistyczne oraz inne wybrane przez ucznia pierwszy Przewidywany drugi język obcy uczniów język do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, łaciński 3 56 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/ Legnica tel: fax: Dyrektor szkoły: Tomasz Łabowicz Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 28 izb lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, basen, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. Szkoła posiada 11 w pełni wyposażonych pracowni zawodowych, nowoczesne urządzenia specjalistyczne do praktycznej nauki zawodu, nowoczesne pomoce informatyczne i audio-wizualne do zajęć teoretycznych (laptopy, skanery, plotery, tablice interaktywne). Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach budów i w salach symulacyjnych. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie odbywają praktykę zawodową poza granicami kraju. Program Modernizacja Kształcenia Zawodowego II: dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach dydaktycznych, w zajęciach na uczelniach oraz w piknikach naukowych. Szkoła organizuje praktyki zawodowe. Utrzymywane są kontakty ze szkołą budowlaną w Nangis (Francja), z firmami budowlanymi w Lipsku (Niemcy). 17

18 ZSB współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W szkole działają: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PCK, Klub Teatralny 1212, SKS. Nazwa szkoły Technikum Budowlane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Szkoła Policealna Nr 2 Profil, zawód, kierunek technik budownictwa technik drogownictwa technik renowacji elementów architektury technik architektury krajobrazu technik logistyk nauczane w zakresie matematyka, fizyka biologia/ fizyka, matematyka fizyka/ geografia, matematyka pierwszy Planowany drugi j. niemiecki /j. francuski j. francuski/ j. niemiecki j. niemiecki /j. francuski uczniów 0,5 16 0,5 16 j. niemiecki /j. francuski murarz-tynkarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie betoniarz-zbrojarz 0,5 16 dekarz 0,5 16 technik drogownictwa --- / j. niemiecki --- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Pl. Słowiański Legnica tel: fax e- mail : adres www: Dyrektor szkoły : Małgorzata Boczoń Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku. W skład zespołu wchodzą: Technikum Ekonomiczne i Technikum Hotelarskie. W Technikum Ekonomicznym szkoła kształci w zawodzie technik ekonomista. Zajęcia odbywają się w grupach, w specjalistycznych pracowniach ekonomiczno informatycznych obsługujących programy finansowo - księgowe, kadrowo - płacowe, magazynowe w systemie Insert i Symfonia. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła oferuje kształcenie w zawodzie technik handlowiec w kwalifikacjach: A.18 Prowadzenie sprzedaży i A.22 Prowadzenie działalności handlowej. 18

19 Absolwenci Technikum Ekonomicznego podejmują studia na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach ekonomicznych lub znajdują zatrudnienie jako ekonomiści, handlowcy, pracownicy różnych działów w firmach, gdzie wymagana jest obsługa programów finansowo księgowych. Technikum Hotelarskie kształci w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Rozwijający się w Polsce i Europie rynek usług hotelarskich i turystycznych stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku kształcenia. Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach i biurach turystycznych na terenie całego kraju i za granicą (Niemcy). Wykwalifikowana kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w pełni wyposażonych pracowniach zawodowych, pracowni komputerowej i językowej. Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają dwa centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe. Szkoła oferuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dostosowane do potrzeb uczniów, zajęcia pozalekcyjne, koło fotograficzno - filmowe. Uczniowie mają możliwość udziału w bezpłatnych wycieczkach zawodoznawczych na terenie państw Unii Europejskiej. Biorą udział w nieodpłatnych kursach zawodowych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II. Szkoła osiąga sukcesy na szczeblu centralnym i regionalnym w konkursach i olimpiadach zawodowych. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 miesięcznika Perspektywy, Technikum Ekonomiczne zajęło 1. miejsce w Legnicy w kategorii szkół technicznych, 5. miejsce na Dolnym Śląsku i tytuł Złotej Szkoły Szkoła uzyskała miano Najfajniejszej Szkoły Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 w plebiscycie przeprowadzonym przez lokalny portal internetowy. Nazwa szkoły Technikum Ekonomiczne Profil, zawód, kierunek technik ekonomista technik handlowiec nauczane w zakresie matematyka, pierwszy Planowany drugi uczniów j. niemiecki geografia j. niemiecki Technikum Hotelarskie technik hotelarstwa j. niemiecki geografia technik obsługi turystycznej j. niemiecki 19

20 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy ul. Fryderyka Skarbka Legnica tel./ fax , , e- mail: Dyrektor szkoły: Bronisława Jolanta Lewandowska 60 letnia tradycja Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy uczy sukcesu poprzez profile kształcenia odpowiadające wymogom rynku pracy w kraju i w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szkoła oferuje młodym ludziom zawód pozwalający znaleźć pracę w firmach branży komputerowej, informatycznej, elektronicznej, elektrycznej i mechanicznej. Placówka przygotowuje do studiów na renomowanych uczelniach, uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W szkole stwarza się możliwości rozwijania szerokich zainteresowań. Placówka nawiązała kontakty międzynarodowe. Posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne Technikum Elektryczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Profil, zawód, kierunek technik elektronik technik informatyk technik elektryk nauczane w zakresie matematyka, fizyka matematyka, fizyka pierwszy Planowany drugi uczniów j. niemiecki 2 64 j. niemiecki j. niemiecki 2 64 elektryk --- j. niemiecki ---- ul. Jaworzyńska Legnica tel Dyrektor szkoły: Lidia Ogonowska Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Legnicy Szkoła zapewnia: nowoczesną bazę dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zagraniczne praktyki zawodowe, możliwość przygotowania teoretycznego i praktycznego do zdobycia 20

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3. im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3. im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ustalony na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN DOTYCZY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Mixtura. Przed nami wybór drogi... Przyszłości nie zmienisz, ale przyszłość zmieniasz właśnie teraz

Mixtura. Przed nami wybór drogi...  Przyszłości nie zmienisz, ale przyszłość zmieniasz właśnie teraz ORGANIZATOR PROJEKTU Gimnazjum w Spalonej Legnicka52 59-216, Kunice Wydanie specjalne 05/17 PARTNER Przed nami wybór drogi... Zakończenie gimnazjum to moment w którym musimy podjąć jedną z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 Od 11 maja 2015r. do 24 czerwca do godz. 12.00 kandydat loguje się przez Internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin określający zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2015 / 2016 Regulamin określający zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim I. Podstawa prawna na rok szkolny 2015 / 20 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1 rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1 rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 1 rok szkolny 2017/2018 I. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2) Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2016/2017

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2016/2017 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 1 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Wymagane dokumenty 1. Podanie (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a na rok szkolny 2015/2016 Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zostały określone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 29.02.2016r. KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 im. Henryka Sławika I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok szkolny 2016/2017 XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej 31-948 Kraków, tel./fax 012 644 07 26 strona: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do technikum i szkoły zawodowej

Zasady rekrutacji 2016/2017 do technikum i szkoły zawodowej Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 do Technikum Nr 9 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie Spis treści 1. Etapy rekrutacji...

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK W JELENIEJ GÓRZE 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2015/2016 Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna - art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 10 Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu w roku szkolnym 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach rok szkolny 2015/2016 Postępowanie rekrutacyjne do II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

*Przydział do grup ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

*Przydział do grup ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum. Regulamin rekrutacji do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Twardogórze na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu Działając na podstawie 23 ust.2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego na rok szkolny 2014/2015 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach pierwszych Planowana

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji Do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji Do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Regulamin (zasady rekrutacji) opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15 Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15 DO SZKÓŁ: TRZYLETNICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, CZTEROLETNICH

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach na rok szkolny 2014/2015 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM ( TRYB

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV we Wrocławiu im. Polonii Belgijskiej na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do Technikum nr 1 na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017 1 Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 I. Postanowienia ogólne 1. O przyjęcie do klas I Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy

Bardziej szczegółowo

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KRYTERIA DO GRUP KONTYNUACYJNYCH DWUJĘZYCZNYCH:

DODATKOWE KRYTERIA DO GRUP KONTYNUACYJNYCH DWUJĘZYCZNYCH: Kryteria rekrutacji do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa Prawna - art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.orląt Lwowskich w Stopnicy REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Rok szkolny 2016/2017

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Rok szkolny 2016/2017 Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze Rok szkolny 2016/2017 I. Przyjmowanie podań kandydatów do liceum 1. Kandydaci składają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU OGÓLNE ZASADY NABORU KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonującej w obrębie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie na rok szkolny 2014/2015 Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Policach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo