o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM SZKOŁA ZASADNICZA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 SPIS TREŚCI 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy 3 2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 3 3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 4 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 6 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące 8 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży 17 Gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych Załącznik Nr 1-5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej 27 2

3 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2014/15, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzony zostanie przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. Dzięki temu rekrutacja do legnickich szkół będzie przebiegać sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji uczniów. Zastosowanie programu pozwala na optymalny i jak najbardziej korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół, a nawet konkretnych klas. Baza danych obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. System oferuje, zarówno uczniom jak i ich rodzicom, wiele udogodnień. Od początku uruchomienia systemu naboru mają dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji, zgromadzonych w jednej bazie danych. W trakcie składania wniosków dostępne są aktualizowane na bieżąco statystyki popularności poszczególnych, a także dane dotyczące wolnych miejsc. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł złożyć wniosek do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnica, dokonują zgłoszeń do systemu przy udziale swoich macierzystych szkół. Gimnazja wprowadzają do bazy danych wszystkie informacje o kandydatach. Po zarejestrowaniu przekazują swoim absolwentom identyfikatory i hasła uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru. Kandydaci, których nie rejestrują gimnazja (absolwenci gimnazjów spoza miasta Legnicy, absolwenci gimnazjów niepublicznych) uczestnictwo w naborze realizują indywidualnie przez Internet. Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają konto i otrzymują swój login oraz hasło postępują według instrukcji 5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej ( załącznik nr 1). 2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej szkoły, wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, informacji o wybranych zawodach oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji w szkolnych punktach informacyjnych, które rozpoczną działalność 3 marca 2014 r. w następujących szkołach: 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny 7, 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17, 3

4 3. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32, 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17, 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3, 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. B. I. Antonycza, ul. T. Szewczenki 10, 7. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1, 8. Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, ul. Grabskiego 14/22, 9. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego, Plac Słowiański 5, 10. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, 11. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, ul. Jaworzyńska 219, 12. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, 13. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego, ul. Złotoryjska 144, 14. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26. Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji. Dane teleadresowe punktów informacyjnych znajduje się w części Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych niniejszego Informatora. Ponadto informacji kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzicom będzie udzielać miejski punkt informacyjny działający przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a, tel , Punkt miejski będzie czynny od 17 marca do 18 lipca 2014 r. od godziny 9.00 do Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 1. Zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/ Rekrutacja uczniów do szkół odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających: a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, d) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, e) liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w przypadku rekrutacji do dwujęzycznych). 3. Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne określą 4

5 i podadzą do wiadomości do końca lutego 2014 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału. Przyjmowanie zgłoszeń do tych szkół odbędzie się w okresie od 17 marca do 28 marca 2014 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r. 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: a) 50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej : punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, j. obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. b) 40 punktów za oceny z zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: j. polski i trzy przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Punkty obliczane są zgodnie z zasadą: 10 punktów 8 punktów 6 punktów 4 punkty 0 punktów ocena: celujący, ocena: bardzo dobry, ocena: dobry, ocena: dostateczny, ocena: dopuszczający. c) 10 punktów uczeń może otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 2 pkt., udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim maksymalnie 5 pkt. (1 konkurs 2 pkt., 2 konkursy 4 pkt., 3 i więcej 5 pkt.), zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym maksymalnie 2 pkt. (1 osiągnięcie -1 pkt., 2 i więcej 2 pkt.), inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, np. wzorowe zachowanie, wolontariat, współpraca z organizacjami charytatywnymi, działalność na rzecz środowiska, wyróżniająca działalność w międzyszkolnych organach samorządów szkolnych lub organizacjach młodzieżowych 1 pkt. 5

6 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się są pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej: a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wymienione wyżej dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów. 7. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy punktów brane są pod uwagę uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i wskazanego języka obcego, średnia punktów za oceny z historii i wos oraz z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka i chemia), według wartości wskazanych w ust. 4 b. 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa wniosek w terminie od 30 maja do 26 czerwca 2014 r. W tym czasie kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść wniosek do innej szkoły. 3. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, składa w terminie od 27 czerwca do 30 czerwca 2014 r. następujące dokumenty: kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej), podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje, 6

7 kandydaci laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają potwierdzone opinie poradni psychologiczno pedagogicznej, kandydaci do klasy sportowej dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzący, a ponadto: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, w przypadku dzieci wychowywanych przez jednego rodzica wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka. 5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi 2 lipca 2014 r. 6. Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 7 lipca 2014 r. 7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi 8 lipca 2014 r. 8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej z wybranych przez siebie szkół składają dokumenty - oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół dysponujących wolnymi miejscami i przeprowadzających drugi nabór w terminie do 11 lipca 2014 r. 9. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół przeprowadzających drugi nabór nastąpi 11 lipca 2014 r. 10. Terminarz rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży i szkół dla dorosłych wszystkich typów przedstawia się następująco: przyjmowanie podań (rekrutacja podstawowa) od 2 czerwca do 14 sierpnia 2014 r. ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej nastąpi 18 sierpnia 2014 r. rekrutacja uzupełniająca przyjmowanie podań w przypadku posiadania wolnych miejsc od 18 sierpnia do 28 sierpnia 2014 r. ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego nastąpi 29 sierpnia 2014 r. 11. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 29 sierpnia 2014 r. 7

8 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy Plac Klasztorny Legnica tel./fax Dyrektor szkoły: Halina Tamioła I LO oferuje uczniom wiele możliwości rozwoju. Od 1992 r. należy do Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Szkoła szczyci się wysokim poziomem nauczania. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014 na 500 liceów szkoła zajęła 78. miejsce w Polsce oraz 8. na Dolnym Śląsku. W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2014 szkoła uplasowała się na 85. miejscu w Polsce i 8. na Dolnym Śląsku. W Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 I LO znalazło się na 42. miejscu w Polsce oraz 3. na Dolnym Śląsku. Liceum współpracuje z Instytutem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Nauczyciele organizują obozy naukowe, wycieczki krajowe i zagraniczne dla młodzieży. Uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy i toki nauczania. Prowadzone są liczne koła zainteresowań, SKS i Klub Europejski. W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych w sporcie za rok szkolny 2012/2013 Liceum uzyskało II miejsce w kategorii dziewcząt i III miejsce w kategorii chłopców. Szkoła posiada dwie nowe pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, dwa kluby uczniowskie. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w rzutnik multimedialny, a sale do języków obcych dodatkowo w tablice interaktywne. W całej szkole istnieje dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi. Profil, zawód, kierunek matematycznoinformatyczny ogólnokształcące nauczane w zakresie 1. matematyka 2. informatyka 3. przedmiot do wyboru: fizyka lub geografia lub biologia lub chemia lub historia Pierwszy język obcy język angielski P Drugi język niemiecki lub język francuski uczniów 8

9 humanistyczny z rozszerzoną edukacją medialną i prawną biologicznochemiczny matematycznofizyczny z rozszerzoną edukacją architektoniczną ogólny 1. język polski 2. historia 3. przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub lub biologia lub geografia 1. biologia 2. chemia 3. przedmiot do wyboru: fizyka lub matematyka lub język obcy lub geografia 1. matematyka 2. fizyka 3. przedmiot do wyboru: geografia lub informatyka lub język obcy 1. biologia lub historia 2. wiedza o społeczeństwie lub geografia 3. matematyka lub język angielski język angielski język angielski język angielski lub język niemiecki język niemiecki lub język francuski język niemiecki lub język francuski język niemiecki lub język francuski język niemiecki lub język francuski lub język angielski II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy ul. Zielona Legnica tel fax Dyrektor szkoły: Grażyna Ciosmak II LO w Legnicy to szkoła z ponad 60-letnią tradycją, ciesząca się bardzo wysokimi wskaźnikami zdawalności egzaminu maturalnego, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; od lat zrzeszona w UNESCO, co umożliwia uczniom wyjazdy na obozy językowe oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach; posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów ; współpracuje z uczelniami wyższymi: Instytutem Chemii, Antropologii, Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniką Wrocławską (wykłady, zajęcia laboratoryjne z chemii, lekcje z anatomii człowieka i antropogenezy, zajęcia w ramach Studium Talent); przygotowuje uczniów do międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego i pozwala podjąć studia na wyższych uczelniach w Niemczech; prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech i we Francji; 9

10 organizuje akcje charytatywne, w ramach których uczniowie mogą jako wolontariusze działać na rzecz instytucji pożytku publicznego; organizuje wyjazdy na obozy naukowe i warsztatowe połączone z rekreacją; chór szkolny Cantus koncertuje w kraju i za granicą; uczniowie II LO chętnie biorą udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i olimpiadach, uzyskując wysokie lokaty; uczestniczą w projektach pozaszkolnych (IT-Szkoła) oraz w programie międzynarodowej organizacji AIESEC; mają możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych. Profil ogólnokształcące nauczane w zakresie politechniczny matematyka fizyka/ geografia humanistycznospołeczny j. polski j. obcy (/ j. niemiecki) trzeci przedmiot do wyboru medyczny biologia chemia interdyscyplinarny Gr.1 matematyka geografia Pierwszy Drugi j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski Planowa na uczniów j. niemiecki j. niemiecki Gr. 2 matematyka biologia inżynieryjny matematyka j. obcy (/ j. niemiecki) trzeci przedmiot do wyboru j. niemiecki lub j. francuski j. niemiecki lub j. francuski IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. B. I. Antonycza w Legnicy Legnica ul. Tarasa Szewczenki 10 tel Dyrektor szkoły: Anna Hawrylczak - Małańczak Atutem szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego, początkujący uczestniczą w zajęciach dodatkowych. 10

11 W szkole działa zespół taneczny, wokalny, teatralny, chór i różnorodne koła zainteresowań. Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży, współpracuje ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Estonii i Ukrainy. Realizuje projekty unijne - COMENIUS, Matematyka reaktywacja. Współpracuje z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim. Od września 2012 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego objął szkołę patronatem. Posiada certyfikaty: Szkoła bez Przemocy, Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Odkrywców Talentów. W szkole działa wolontariat. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. IV Liceum znalazło się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 2014 wśród 500 najlepszych Liceów w Polsce. Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia studiów również na uczelniach Ukrainy (medycyna ). Znajomość języka i kultury sąsiadów daje absolwentom dodatkowy atut na rynku pracy. Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie ze stołówką. Profil, zawód, kierunek matematyczno -przyrodniczy ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, do wyboru: geografia, fizyka lub biologia, chemia Pierwszy język angielski Drugi język niemiecki 1 uczniów 20 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy ul. Senatorska Legnica tel./fax Dyrektor szkoły: Edward Dobosz V Liceum Ogólnokształcące sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i rozwijaniu ich pasji. Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwia otrzymanie certyfikatu międzynarodowego ze sztuki. Realizuje program rozszerzonej edukacji astronomicznej oraz wiele projektów, w tym innowacyjny projekt Profilaktyki problemowej trening umiejętności społecznych. V LO współpracuje ze szkołami zagranicznymi, instytucjami kulturotwórczymi, wyższymi uczelniami i centrami naukowymi. Posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. W szkole prężnie działa koło wolontariatu. Liceum zdobyło certyfikat Innowacyjnej Szkoły, Dobrze zaprojektowanej Szkoły 2013, wyróżnienie w rankingu IT Szkoła. Szkoła uzyskała tytuły: Superszkoła, Szkoła odkrywców talentów, Szkoła z klasą, Bezpieczna szkoła. 11

12 Profil klasy matematyczno - fizyczny z edukacją astronomiczną plastyczny z edukacją plastyczną biologiczno - chemiczny z edukacją ekologiczną humanistyczny z edukacją prawną i europejską medialny z edukacją filmową ogólnokształcące nauczane w zakresie matematyka, fizyka, informatyka, pierwszy Przewidywany drugi język obcy uczniów j. niemiecki, historia j. francuski /j. niemiecki, biologia, chemia, / j. niemiecki j. niemiecki /, historia, geografia, j. niemiecki, historia j. niemiecki VI Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna Legnica tel Dyrektor szkoły: Andrzej Zbigniew Zychowicz W roku szkolnym 2014/2015 szkoła planuje utworzyć klasę dwujęzyczną, w której część lekcji biologii, geografii, matematyki i informatyki będzie prowadzona w języku angielskim. Oferta adresowana jest zarówno do absolwentów gimnazjalnych klas dwujęzycznych, jak i tych kandydatów, którzy pomyślnie napiszą test językowy. Atrybuty szkoły to wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wyremontowana i dobrze wyposażona baza lokalowa. Szkoła oferuje rozbudowaną bazę sportową (sala gimnastyczną, siłownie, boiska), zapewnia pomoc przedlekarską, szkolny catering (kuchnia, stołówka i sklepik), odpłatne usługi ksero, bezpłatny dostęp do Internetu w czytelni i świetlicy, bezpieczne miejsca do odpoczynku podczas przerw i po zakończeniu lekcji w klubie Akwarium oraz w świetlicy. W szkole organizowane są Szkolne Dni: Patrona, Sportu, Szkolny Festiwal Talentów, konkursy, debaty, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy naukowe i sportowe. Szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Rosji i we Włoszech, współpracuje z PWSZ w Legnicy, organizuje zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu. Uczniowie angażują się przy redagowaniu gazetki szkolnej oraz strony internetowej. Mogą działać w wolontariacie oraz śpiewać w chórze szkolnym. W VI LO do matury przystępuje 100% absolwentów. 12

13 Profil, zawód, kierunek klasa humanistyczna klasa biomedyczna klasa psychologiczna klasa dwujęzyczna dwa profile (do wyboru) przyrodniczy lub ekonomiczny ogólnokształcące nauczane w zakresie język polski, historia lub geografia (do wyboru), biologia, chemia, historia lub biologia (do wyboru),, psychologia przedmiot uzupełniający biologia i chemia lub geografia i wos, język angielski (w języku angielskim będzie realizowana część godzin biologii, geografii, matematyki oraz informatyki (przedmiot uzupełniający) pierwszy kontynuacja 1. języka z gimnazjum jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski język angielski Przewidywany drugi - kontynuacja 2. języka z gimnazjum jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski jeden z wymienionych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski uczniów VII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka Legnica tel e- mail: Dyrektor szkoły : Iwona Gorczyca VII Liceum Ogólnokształcące proponuje absolwentom szkół gimnazjalnych bogatą ofertę edukacyjną, która stworzy im możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. Szkoła dba o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Prowadzone programy profilaktyczne i zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, organizowane zarówno w szkole jak i na wyjazdach, służą adaptacji w nowym środowisku szkolnym. ZSO Nr 3 zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, a także realizacji własnych pasji i ambicji. Szkoła kształtuje postawę patriotyczną, 13

14 poczucie tożsamości narodowej, przynależności do grupy poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich świętach państwowych i angażowanie w akcje społeczne. Młodzież VII LO poznaje funkcjonowanie służb mundurowych, uczestniczy w tygodniowych wyjazdach terenowych do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej oraz na uczelnie służb mundurowych. W szkole obowiązuje DZIEŃ MUNDUROWY. Umundurowanie jest strojem obowiązującym w trakcie uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i poza nią. Szkoła oferuje uczniowie poszerzoną edukację z wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa publicznego i przysposobienia obronnego. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej oraz zdobywają dodatkowe sprawności na kursach: nurkowania, skoczka spadochronowego, narciarstwa, ratownika WOPR, wspinaczki skałkowej. Uczestniczą w wyjazdach survivalowych. Profil, zawód, kierunek wojskowa policyjna pożarnicza ogólnokształcące nauczane w zakresie biologia geografia historia wiedza o społeczeństwie biologia geografia Pierwszy język obcy Drugi język obcy j. niemiecki j. niemiecki j. niemiecki j. niemiecki j. niemiecki desantowa j. niemiecki ucznió w Liceum Ogólnokształcące Integracyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich ul. Kazimierza Wierzyńskiego Legnica tel.: Dyrektor szkoły: Sławomir Mateja Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oferuje kandydatom program nauczania klasy humanistycznej. Nauka odbywa się w dwudziestoosobowych zespołach klasowych. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę logopedy, pedagoga, psychologa i rehabilitantów, którzy rozpoznają potrzeby uczniów i pozwalają im osiągnąć sukces na miarę ich możliwości. Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz ich zaangażowanie w realizację programów nauczania są gwarancją dobrego przygotowania licealistów do egzaminu maturalnego. Szkoła posiada w pełni wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z internetowym centrum informatycznym, pracownię do nauki języków obcych. Zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnym obiekcie sportowym, na który składa się hala sportowa oraz kompleks boisk. W szkole można skorzystać z wyżywienia. 14

15 Profil, zawód, kierunek ogólnokształcące nauczane w zakresie pierwszy Przewidywany drugi język obcy uczniów humanistyczna j. polski,, wos j. niemiecki 1 20 Liceum przy Zespole Szkół Muzycznych ul. Chojnowska Legnica tel. / fax (076) , (076) adres Dyrektor szkoły: Lucyna Huzarska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia ogólnego i muzycznego. Nauka trwa 6 lat - na poziomie gimnazjum (kl. I - III) i liceum (kl.iv-vi). Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej OSM II stopnia (gimnazjalnej) jest ukończenie OSM I st. lub szkoły muzycznej I stopnia i szkoły podstawowej w zakresie kształcenia ogólnego, przystąpienie do sprawdzianu kl. VI oraz pozytywnie zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego. Uczniowie kończący kl. III OSM II stopnia (kl. 3 gimnazjalna) mogą zmienić szkołę i ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. O przyjęcie do IV klasy OSM II stopnia (liceum) mogą ubiegać się absolwenci klasy III OSM II stopnia oraz absolwenci innych gimnazjów, którzy ukończyli kl. III Szkoły Muzycznej II stopnia w zakresie kształcenia muzycznego. Szkoła prowadzi kształcenie ogólne w połączeniu z edukacją muzyczną w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, fagot oraz perkusja. Absolwenci OSM II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie do Akademii Muzycznych oraz do innych szkół wyższych. Zapisy w sekretariacie szkoły do r. Profil klasy pierwszy Przewidywany drugi uczniów muzyk instrumentalista j. niemiecki 1 16 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Sejmowa 5 C Legnica tel fax e- mail: Dyrektor szkoły: Dariusz Wędzina 15

16 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna i wykwalifikowana kadra nauczycielska, wyprawy edukacyjne oraz wymiana międzynarodowa uczniów. Uczniowie biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez PWSZ im. Witellona w Legnicy. Proces nauczania i wychowania opiera się na indywidualnym podejściu do uczniów. Wybrane przedmioty w zakresie realizowane są w małych grupach. Szkoła oferuje swoim uczniom wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. Ponadto każdy uczeń bierze udział w treningu intelektualnym. Dla najlepszych uczniów i sportowców przewidziano system stypendialny. Profil klasy humanistyczny artystyczny lingwistyczny dziennikarski matematyczny przyrodniczy biologiczno chemiczny inżynierski informatyczny medyczny prawniczy architektoniczny akademicki nauczane w zakresie język polski,, historia lub WOS- w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne przedmioty zadeklarowane przez ucznia jako przedmioty maturalne zadeklarowane przez ucznia przygotowujące do matury na poziomie (wybrane z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS, historia sztuki, informatyka, dodatkowy ). Przewidywany pierwszy język angielski drugi język obcy język niemiecki lub język francuski uczniów Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka w Legnicy Legnica ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 tel fax e - mail: Dyrektor szkoły: o. Józef Szańca Katolickie Liceum Ogólnokształcące, szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, istnieje w Legnicy od 55 lat. Szkoła oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia oraz osiąga 100% zdawalność na egzaminie maturalnym. Stwarza uczniom możliwość wyboru nauki przedmiotów w zakresie podstawowym lub, różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, językowych (angielski, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, niemiecki, łacina), artystycznych (muzyka, teatr, sztuka) i sportowych. W szkole funkcjonuje system 16

17 stypendialny za wyniki w nauce. Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi z tablicami interaktywnymi, kilkoma salami informatycznymi. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, oratorium, stołówki, sali gimnastycznej i siłowni. Szkoła posiada internat. Profil klasy do wyboru: biologiczny, chemiczny, fizyczny, matematyczny, informatyczny, geograficzny, humanistyczny oraz inne wybrane przez ucznia ogólnokształcące nauczane w zakresie do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, geografia, humanistyczne oraz inne wybrane przez ucznia pierwszy Przewidywany drugi język obcy uczniów język do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, łaciński 3 56 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/ Legnica tel: fax: Dyrektor szkoły: Tomasz Łabowicz Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 28 izb lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, basen, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. Szkoła posiada 11 w pełni wyposażonych pracowni zawodowych, nowoczesne urządzenia specjalistyczne do praktycznej nauki zawodu, nowoczesne pomoce informatyczne i audio-wizualne do zajęć teoretycznych (laptopy, skanery, plotery, tablice interaktywne). Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach budów i w salach symulacyjnych. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie odbywają praktykę zawodową poza granicami kraju. Program Modernizacja Kształcenia Zawodowego II: dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach dydaktycznych, w zajęciach na uczelniach oraz w piknikach naukowych. Szkoła organizuje praktyki zawodowe. Utrzymywane są kontakty ze szkołą budowlaną w Nangis (Francja), z firmami budowlanymi w Lipsku (Niemcy). 17

18 ZSB współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W szkole działają: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PCK, Klub Teatralny 1212, SKS. Nazwa szkoły Technikum Budowlane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Szkoła Policealna Nr 2 Profil, zawód, kierunek technik budownictwa technik drogownictwa technik renowacji elementów architektury technik architektury krajobrazu technik logistyk nauczane w zakresie matematyka, fizyka biologia/ fizyka, matematyka fizyka/ geografia, matematyka pierwszy Planowany drugi j. niemiecki /j. francuski j. francuski/ j. niemiecki j. niemiecki /j. francuski uczniów 0,5 16 0,5 16 j. niemiecki /j. francuski murarz-tynkarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie betoniarz-zbrojarz 0,5 16 dekarz 0,5 16 technik drogownictwa --- / j. niemiecki --- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Pl. Słowiański Legnica tel: fax e- mail : adres www: Dyrektor szkoły : Małgorzata Boczoń Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku. W skład zespołu wchodzą: Technikum Ekonomiczne i Technikum Hotelarskie. W Technikum Ekonomicznym szkoła kształci w zawodzie technik ekonomista. Zajęcia odbywają się w grupach, w specjalistycznych pracowniach ekonomiczno informatycznych obsługujących programy finansowo - księgowe, kadrowo - płacowe, magazynowe w systemie Insert i Symfonia. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła oferuje kształcenie w zawodzie technik handlowiec w kwalifikacjach: A.18 Prowadzenie sprzedaży i A.22 Prowadzenie działalności handlowej. 18

19 Absolwenci Technikum Ekonomicznego podejmują studia na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach ekonomicznych lub znajdują zatrudnienie jako ekonomiści, handlowcy, pracownicy różnych działów w firmach, gdzie wymagana jest obsługa programów finansowo księgowych. Technikum Hotelarskie kształci w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Rozwijający się w Polsce i Europie rynek usług hotelarskich i turystycznych stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku kształcenia. Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach i biurach turystycznych na terenie całego kraju i za granicą (Niemcy). Wykwalifikowana kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w pełni wyposażonych pracowniach zawodowych, pracowni komputerowej i językowej. Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają dwa centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe. Szkoła oferuje zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dostosowane do potrzeb uczniów, zajęcia pozalekcyjne, koło fotograficzno - filmowe. Uczniowie mają możliwość udziału w bezpłatnych wycieczkach zawodoznawczych na terenie państw Unii Europejskiej. Biorą udział w nieodpłatnych kursach zawodowych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II. Szkoła osiąga sukcesy na szczeblu centralnym i regionalnym w konkursach i olimpiadach zawodowych. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 miesięcznika Perspektywy, Technikum Ekonomiczne zajęło 1. miejsce w Legnicy w kategorii szkół technicznych, 5. miejsce na Dolnym Śląsku i tytuł Złotej Szkoły Szkoła uzyskała miano Najfajniejszej Szkoły Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 w plebiscycie przeprowadzonym przez lokalny portal internetowy. Nazwa szkoły Technikum Ekonomiczne Profil, zawód, kierunek technik ekonomista technik handlowiec nauczane w zakresie matematyka, pierwszy Planowany drugi uczniów j. niemiecki geografia j. niemiecki Technikum Hotelarskie technik hotelarstwa j. niemiecki geografia technik obsługi turystycznej j. niemiecki 19

20 Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy ul. Fryderyka Skarbka Legnica tel./ fax , , e- mail: Dyrektor szkoły: Bronisława Jolanta Lewandowska 60 letnia tradycja Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Legnicy uczy sukcesu poprzez profile kształcenia odpowiadające wymogom rynku pracy w kraju i w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szkoła oferuje młodym ludziom zawód pozwalający znaleźć pracę w firmach branży komputerowej, informatycznej, elektronicznej, elektrycznej i mechanicznej. Placówka przygotowuje do studiów na renomowanych uczelniach, uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W szkole stwarza się możliwości rozwijania szerokich zainteresowań. Placówka nawiązała kontakty międzynarodowe. Posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Nazwa szkoły Technikum Elektroniczne Technikum Elektryczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Profil, zawód, kierunek technik elektronik technik informatyk technik elektryk nauczane w zakresie matematyka, fizyka matematyka, fizyka pierwszy Planowany drugi uczniów j. niemiecki 2 64 j. niemiecki j. niemiecki 2 64 elektryk --- j. niemiecki ---- ul. Jaworzyńska Legnica tel Dyrektor szkoły: Lidia Ogonowska Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Legnicy Szkoła zapewnia: nowoczesną bazę dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zagraniczne praktyki zawodowe, możliwość przygotowania teoretycznego i praktycznego do zdobycia 20

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl k h h INFORMATOR 2013/2014 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły dla dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo