Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Integer.pl SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku - Kraków, 29 lutego 2012 roku SPIS TREŚCI:

2 SPIS TREŚCI: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 5 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Informacje ogólne Skład Grupy Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości po raz pierwszy Istotne zasady rachunkowości Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę: Zasady konsolidacji Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych Rzeczowe aktywa trwałe Koszty finansowania zewnętrznego Wartość firmy Wartości niematerialne Utrata wartości Instrumenty finansowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne Rezerwy Leasing Przychody Sprzedaż towarów i produktów Świadczenie usług Odsetki Dywidendy Dotacje rządowe Podatek dochodowy Zysk netto na akcję Czynniki ryzyka finansowego Przychody Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Informacje dotyczące segmentów działalności Koszty Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Pozostałe koszty finansowe Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych, odpisy ujęte w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Koszty wynagrodzeń

3 8.6. Koszty świadczeń pracowniczych Podatek dochodowy Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS Zysk przypadający na jedną akcję Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe Kapitał podstawowy Kapitały zapasowy Zyski zatrzymane Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Krótkoterminowe pożyczki, kredyty bankowe, leasingi i obligacje Długoterminowe pożyczki, kredyty bankowe, leasingi i obligacje Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) Zobowiązania handlowe i Inne Rezerwy i przychody przyszłych okresów Długoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania warunkowe Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu Inne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Grupę gwarancje i poręczenia, także wekslowe Sprawy sądowe Informacje o podmiotach powiązanych Akcjonariusze Inne podmioty powiązane Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy Instrumenty finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Struktura zatrudnienia Inne aktywa trwałe Inne aktywa obrotowe Dotacje rządowe Inwestycje w jednostkach zależnych Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

4 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. złotych) Nota Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Koszty operacyjne ogółem Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Przypadająca: Akcjonariuszom podmiotu dominującego Akcjonariuszom mniejszościowym 131 (95) 175 (93) Pozostałe dochody całkowite Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu Suma dochodów całkowitych Zysk (strata) na jedną akcję 11 0,67 1,19 2,78 3,92 Z działalności kontynuowanej Zwykły Rozwodniony Z działalności kontynuowanej i zaniechanej Zwykły Rozwodniony 4

5 AKTYWA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota (w tys. złotych) Aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa dostępne do odsprzedaży Aktywa z tytułu odroczonego podatku Inne aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe aktywa finansowe Należności handlowe i inne Inne aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA Nota Kapitał własny 19 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Udziały nie dające kontroli Suma kapitałów własnych Zobowiązanie długoterminowe Długoterminowe pożyczki, kredyty bankowe, leasingi i obligacje Rezerwa na podatek odroczony Pozostałe rezerwy długoterminowe i przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe Suma zobowiązań długoterminowych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i inne Krótkoterminowe pożyczki, kredyty bankowe, leasingi i obligacje Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe i i przychody przyszłych okresów Suma zobowiązań krótkoterminowych Suma zobowiązań Kapitały własne i zobowiązania razem

6 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota (w tys. złotych) I. Zysk/strata przed opodatkowaniem przypadająca na akcjonariuszy spółki II. Korekty o pozycje: (1 618) 1. Zysk/Strata udziałowców mniejszościowych Zysk/Strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy) Zyski/Straty z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw (2 865) Zmiana stanu zapasów (80) (1 908) (216) (6 600) 9. Zmiana stanu należności i roszczeń (18 940) (6 005) (37 574) 10. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 297) (20 597) (5 057) 12. Inne korekty z działalności operacyjnej (21 764) (1 582) 13. Płatność podatek (2 203) (614) (4 253) (2 617) II. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I. Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym a) w jednostkach powiązanych - dywidendy i udziały w zyskach b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych II. Wydatki (22 308) (27 504) (48 264) (52 426) 1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych (19 954) (14 175) (42 310) (21 452) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (2 354) (13 329) (5 954) (30 974) a) w jednostkach powiązanych (1 451) (3 569) (4 693) (4 217) b) w pozostałych jednostkach (903) (9 760) (1 261) (26 757) 4. Dywidendy wypłacone udziałowcom 6

7 mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 370) (27 504) (47 326) (52 426) I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki (1 172) (5 457) (8 978) (10 371) 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek (1 296) 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (945) (5 140) (6 640) (9 440) 8. Odsetki (227) (317) (1 042) (931) 9. Inne wydatki finansowe IV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (13 654) E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku 18 obrotowego W tym o ograniczonej możliwości korzystania 7

8 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. złotych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Nota Kapitał podstawowy Kapitał Zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski strata z lat ubiegłych oraz roku bieżącego Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niesprawującym kontroli Na dzień 1 stycznia 2010 roku Zysk lub strata roku Kapitał zapasowy Podział zysku (8 038) (8 038) (8 038) Udział akcjonariuszy mniejszościowych Na dzień roku Na dzień 1 stycznia 2011 roku Zysk lub strata roku Kapitał zapasowy Podział zysku (16 534) (16 534) Udział akcjonariuszy mniejszościowych (93) (93) Na dzień roku Kapitał własny ogółem 8

9 1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1.1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Integer.pl SA to czołowa polska grupa pocztowa, niezależny operator finansowy i telekomunikacyjny (MVNO) oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań z zakresu e-commerce. Grupa Integer.pl SA odnosi sukcesy wykorzystując efekt synergii między spółkami wchodzącymi w jej skład na rynku pocztowokurierskim i kolportażowym, w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, na rynku telefonii komórkowej (MVNO), a także w dynamicznie rozwijającej się i perspektywicznej branży e-commerce, świadcząc jednocześnie usługi typu social-commerce. Priorytetem Grupy Kapitałowej Integer.pl SA są inwestycje w najnowocześniejsze technologie. Pozwalają one na intensywny i systematyczny rozwój spółek należących do Grupy, a tym samym wzrost ich konkurencyjności rynkowej. Atutem spółki dominującej Integer.pl SA oraz spółek z Grupy jest doświadczenie i know-how, własne struktury organizacyjne oraz rozbudowane, nowoczesne zaplecze techniczno-logistyczne. Przewagę konkurencyjną firmy stanowi także proaktywna strategia biznesowa oparta na rozwoju w obszarach niedostrzeganych przez Pocztę Polskę SA oraz konkurencyjne spółki, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i rozwiązań. Profil działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA skupia się wokół następujących obszarów: Usługi kolportażu druków bezadresowych i materiałów reklamowych oraz mobilnego direct marketingu, realizowane przez spółkę dominującą Integer.pl SA. Ponadto, kolportaż druków bezadresowych i materiałów reklamowych na terenie Ukrainy /obsługa klientów biznesowych/ w ramach zagranicznej spółki Integer.ua. Usługi pocztowo-kurierskie dla przesyłek o masie powyżej 50g dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych w oparciu o własną sieć oddziałów i Punktów Obsługi Klienta oraz własnych doręczycieli, realizowane przez spółkę zależną InPost Sp. z o.o. największego niezależnego operatora pocztowego w kraju. Od 2010 roku spółka świadczy również wspólnie z firmą Inforsys SA (która przejęła spółkę Mass Mailing Integrated Sp. z o.o.) usługę Power Post opartą na technologii poczty hybrydowej. Usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów masowych i indywidualnych oraz usługi z zakresu mobilnych płatności i e-dokumentów realizowane w oparciu o własne punkty obsługi oraz sieć franczyzową, w ramach spółki zależnej InPost Finanse Sp. z o.o. Usługi paczkowe dla branży e-commerce oraz klientów indywidualnych za pośrednictwem spółki InPost Paczkomaty Sp. z o.o., w oparciu o sieć Paczkomatów automatycznych urządzeń do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek przez 7 dni w tygodniu. Usługi w obszarze social-commerce i social-shopping za pośrednictwem platformy InFlavo, umożliwiającej kompleksową sprzedaż produktów i usług na portalu Facebook.com na podstawie licencji od spółki E-InPost Sp. z o.o. 9

10 Usługi z zakresu telefonii komórkowej i direct marketingu mobilnego realizowane we współpracy z InMobile Sp. z o.o. wirtualnym operatoratorem telefonii komórkowej (MVNO) z czołową marką FreeM, zapewniającym jednocześnie obsługę Carrefour MOVA przez spółkę zależną InItTec (poprzednia nazwa spółki CP Telecom Sp. z o.o.) Usługi logistyczno-transportowe realizowane w obrębie Grupy Kapitałowej Integer.pl SA za pośrednictwem spółki zależnej InPost Logistyka Sp. z o.o Skład Grupy W skład Grupy na dzień roku wchodziły: spółka dominująca Integer.pl SA oraz następujące spółki zależne: l.p. Nazwa jednostki zależnej: Siedziba: Rodzaj działalności: 1 InPost Sp. z o.o. 2 InPost Finanse Sp. z o.o. 3 InPost Logistyka Sp. z o.o. 4 InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 5. Integer Eu Limited 6. InMobile Sp. z o.o. 7. E-InPost Sp. z o.o. 8. CP Telecom Sp. z o.o. ul. Malborska 130, Kraków ul. Malborska 130, Kraków ul. Krakowska 342, Zabierzów ul. Malborska 130, Kraków ul. Bytomska 3/1, Warszawa ul. Malborska 130, Kraków ul. Targowa 72, Warszawa Udział w kapitale: Działalność Pocztowa 99,99% 99,99% Działalność Finansowa 51,00% 51,00% Działalność Logistyczna 100,00% 100,00% Działalność Logistyczna 76,00% 76,00% Działalność inwestycyjna Działalność marketingu mobilnego Działalność portali Internetowych Operator telefonii MOVA 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% InMobile Sp. z o.o. posiada 100% udziałów W skład Grupy na dzień roku wchodziły: spółka dominująca Integer.pl SA oraz następujące spółki zależne: l.p. Nazwa jednostki zależnej: Siedziba: Rodzaj działalności: 1 InPost Sp. z o.o. 2 InPost Finanse Sp. z o.o. 3 InPost Logistyka Sp. z o.o. 4 InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 5. Integer Eu Limited 6. InItTec Sp. z o.o. ul. Malborska 130, Kraków ul. Malborska 130, Kraków ul. Krakowska 342, Zabierzów ul. Malborska 130, Kraków ul. Komisji Edukacji Narodowej 46/U Warszawa Udział w kapitale: Działalność Pocztowa 99,99% 99,99% Działalność Finansowa 51,00% 51,00% Działalność Logistyczna 100,00% 100,00% Działalność Logistyczna 76,00% 76,00% Działalność inwestycyjna Operator telefonii MOVA 100,00% 100,00% InMobile Sp. z o.o. posiada 100% udziałów 96,50% 10

11 7. Postal Terminals CZ s.r.o 8. Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. 9. Giverty Holding Limited Opletalova 1284/37 Psc Praha 1, Nove Mesto ul. Malborska 130, Kraków Spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji Działalność Pocztowa Działalność Kolportażowa 0,00% 55,00% 0,00% 100,00% Działalność holdingowa 0,00% 85,00% 1.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawcza Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 2. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości po raz pierwszy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 1 ( MSSF 1 ) Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, obowiązuje przy skróconych jednostkowych sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2005 roku lub później. MSSF 1 dotyczy jednostek, które przygotowują po raz pierwszy sprawozdanie finansowe według MSSF. Zgodnie z wymogami MSSF 1 pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF ma być pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym, w którym jednostka zastosuje wszystkie standardy MSSF, wraz ze stwierdzeniem pełnej zgodności z wszystkimi standardami MSSF. Spółka dla celów sporządzenia informacji finansowych przyjęła, że przejście na stosowanie standardów MSSF nastąpiło w dniu 1 stycznia 2008 roku. Spółka nie sporządzała skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości. 3. Istotne zasady rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011 roku sporządzone zostało zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Zarząd zatwierdza skrócone skonsolidowane oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu spółki dominującej. 4. Główne zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę: 1. Rokiem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy. 2. W ramach roku obrotowego występują pośrednie okresy sprawozdawcze wynoszące: Miesiąc do uzgadniania zapisów ewidencji szczegółowej z zapisami na kontach syntetycznych, Kwartał i półrocze do dokonania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku wg przyjętych zasad rachunkowości. 11

12 3. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządza się w układzie rodzajowym. 4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 5. W ramach przyjętych zasad rachunkowości Spółka stosuje wzorcowe rozwiązania określone w MSR/MSSF mając na uwadze cel jakim jest rzetelna i użyteczna prezentacja sprawozdania. 6. Waluta funkcjonalna i prezentacji PLN. 7. Ewidencję i rozliczenie kosztów, zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji, zasady wyceny aktywów i pasywów, przyjęte procedury i zasady ochrony danych w systemach informatycznych przyjętych do stosowania w Spółce reguluje instrukcja - Polityka Rachunkowości. 8. Zasady sporządzania, obiegu, a przede wszystkim kontroli dowodów księgowych regulują odrębne instrukcje operacyjne. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę memoriału oraz założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, takich jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Przygotowanie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF wymagało zastosowania pewnych oszacowań oraz założeń, które mają wpływ zarówno na prezentowane wartości aktywów i pasywów, jak również na prezentowane kwoty przychodów i kosztów za okres obrotowy. Zasady rachunkowości przyjęte przy oszacowaniach i podczas sporządzania sprawozdania opisane są szczegółowo w treści sprawozdania. Pomimo tego, że oszacowania i założenia zostały dokonane zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu o bieżących wydarzeniach i działaniach, przyszłe rezultaty tych wydarzeń mogą się różnić od tych oszacowań Zasady konsolidacji Skonsolidowane historyczne informacje finansowe obejmują skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki dominującej oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych sporządzone za okresy zakończone dnia 30 września 2009 i 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku. Sprawozdania te zostały przekształcone z uwzględnieniem MSSF. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. Wyłączeniu podlega wartość bilansowa inwestycji Spółki dominującej w jednostkach zależnych odpowiednio z kapitałem własnym jednostek zależnych. Nadwyżkę wartości bilansowej inwestycji nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Nadwyżkę udziału Grupy w wartości godziwej aktywów netto nad ceną przejęcia ujmuje się bezpośrednio w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do 12

13 zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się na dzień przejęcia według ich wartości godziwej, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Wyłączeniu podlegają również wszystkie istotne salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy. Udział mniejszości w aktywach netto konsolidowanych jednostek zależnych ujmowany jest w ramach kapitału własnego w odrębnej pozycji. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a zaprzestaje się konsolidacji od dnia ustania kontroli. Za sprawowanie kontroli przez Spółkę dominującą uważa się posiadanie przez nią bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w organach stanowiących, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Spółka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na złoty polski według kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe ujmuje się odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego w walucie obcej wykazywane są po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej w walucie obcej przelicza się po kursie z dnia dokonania wyceny w wartości godziwej Rzeczowe aktywa trwałe Na dzień początkowego ujęcia, rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według ceny nabycia/kosztu wytworzenia. Cenę nabycia rzeczowych aktywów trwałych powiększają wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w momencie ich poniesienia. Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Spółka dokonuje wydzielenia ze środków trwałych części składowych będących pozycjami o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez przewidywany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: 13

14 Typ: Budynki i budowle Maszyny i urządzenia techniczne Urządzenia biurowe Środki transportu Komputery Okres: 10 lat 8-10 lat 5 lat 5 lat 2-4 lat Powyższe okresy użytkowania dotyczą rzeczowych aktywów trwałych określonych jako nowe. W przypadku wprowadzenia do użytkowania używanych środków trwałych ustala się dla nich indywidualnie stawki odpowiednio do przewidywanego okresu użytkowania. Na każdy dzień bilansowy spółki wchodzące w skład Grupy dokonują przeglądu wartości bilansowej składników rzeczowych aktywów trwałych pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwaną, w takim przypadku wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą, jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna jest ustalona jako kwota wyższa z następujących dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, odpowiadającej wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pieniężnych w sposób znacząco samodzielny, wartość odzyskiwana jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego ten składnik należy. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozostałych kosztach operacyjnych. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w którym dokonano takiego usunięcia. Środki trwałe w budowie dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu przekazania środka trwałego do używania. Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie konieczności koryguje na koniec każdego roku obrotowego Koszty finansowania zewnętrznego W skład kosztów finansowania zewnętrznego wchodzą odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek. 14

15 Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych Wartość firmy Wartość firmy przejętą w ramach połączenia jednostek gospodarczych początkowo ujmuje się według kosztu nabycia stanowiącego nadwyżkę ceny nabycia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu wartość firmy wykazywana jest według ceny nabycia pomniejszonej o łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok lub częściej, jeżeli są ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega amortyzacji. Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności, wartość firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku nabycia udziału mniejszości rozpoznawana jest wartość firmy będąca różnicą pomiędzy ceną nabycia, a wartością księgową nabytego udziału w aktywach netto Wartości niematerialne Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. Firma ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania podlegają amortyzacji przez okres użytkowania, jak również poddawane są weryfikacji pod kątem utraty wartości, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje się w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania jak również te, które nie są użytkowane, są corocznie poddawane testom na utratę wartości w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Dodatkowo testy na utratę wartości przeprowadza się za każdym razem, kiedy 15

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE: I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE II. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A...

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A... RAPORT ROCZNY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

BENEFIT SYSTEMS SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

BENEFIT SYSTEMS SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU BENEFIT SYSTEMS SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WARSZAWA, 31 STYCZNIA 2013 SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 5 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ŁÓDŹ, 20 KWIETNIA 2011 ROKU Spis treści: ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010... 1 Spis treści:... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE... 10 II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE... 10

I. INFORMACJE OGÓLNE... 10 II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE... 10 RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Końskie, 19 marca 2015 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo