2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego"

Transkrypt

1 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa ) jest produkcja piwa, oznaczona kodem PKD 1596 Z. Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest spółka Grupa Żywiec S.A. ( jednostka dominująca, Spółka ), zarejestrowana w dniu 8 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku Białej pod numerem Zgodnie z klasyfikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka należy do branży spożywczej. Spółka może również używać skrótu Żywiec S.A.. Do dnia 2 lutego 2004 roku spółka Grupa Żywiec S.A. działała pod nazwą Browary Żywiec S.A. 2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, porównywalne skonsolidowane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przedstawione są za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. zostało przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Format tego sprawozdania jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku. Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych objętych konsolidacją zostały sporządzone z zastosowaniem jednolitych zasad rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Zasady te szczegółowo zostały opisane w punkcie 4 niniejszego Wprowadzenia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane z zastosowaniem metody konsolidacji pełnej. Metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz dokonaniu odpowiednich wyłączeń. Wyłączeniu podlega wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. Wyłączeniu podlegają również w całości: wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją, przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji, dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom, objętym konsolidacją. Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, nie należące do Grupy Kapitałowej zostały wykazane jako Kapitały mniejszości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą oraz jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu jednostki dominującej nie istnieją obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. Opinia podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierała zastrzeżenie do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok. Zastrzeżenie dotyczyło wpływu skutków wyceny instrumentów zabezpieczających do wartości godziwej na wynik finansowy netto okresu. W skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z tych zastrzeżeń. Wszystkie kwoty przedstawione w sprawozdaniu finansowym są wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. B 1

2 3. Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej Karl Büche - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 20 stycznia 2004 Członek Rady Nadzorczej, od 23 lutego 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej) Allan Myers - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jean Francois van Boxmeer - Członek Rady Nadzorczej(do 23 lutego 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 23 lutego 2004 Członek Rady Nadzorczej) David Hazelwood - Członek Rady Nadzorczej John Higgins - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Jasek - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Loth - Członek Rady Nadzorczej Lewis Willing - Członek Rady Nadzorczej (ustąpił 23 lutego 2004) Zarząd Herman Nicolaas Nusmeier - Prezes Zarządu Marc Goumans - Członek Zarządu Marek Prujszczyk - Członek Zarządu Jacek Gerula - Członek Zarządu (powołany 1 stycznia 2004) Tadeusz Dobrzycki - Członek Zarządu Werner Jansel - Członek Zarządu (powołany 23 lutego 2004) Z dniem 1 stycznia 2004 roku Pan Jacek Gerula został powołany na Członka Zarządu Spółki. W dniu 20 stycznia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Żywiec S.A. uchwaliło rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki do 8 osób. Z dniem 20 stycznia 2004 roku w skład Rady Nadzorczej powołano Pana Karla Büche, który 23 lutego 2004 roku został Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Z dniem 23 lutego 2004 roku powołano na stanowisko Członka Zarządu Pana Wernera Jansel. 4. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Podmioty należące do Grupy Kapitałowej stosują przedstawione poniżej, jednakowe zasady rachunkowości. a) Transakcje w walutach obcych Transakcje denominowane w walutach obcych są księgowane w złotych polskich według następujących zasad: - operacje sprzedaży walut oraz zapłaty należności według kursu kupna walut stosowanego w dniu przeprowadzenia transakcji przez bank, z którego usług korzystają jednostki Grupy Kapitałowej, - operacje kupna walut oraz zapłaty zobowiązań według kursu sprzedaży walut stosowanego w dniu przeprowadzenia transakcji przez bank, z którego usług korzystają jednostki Grupy Kapitałowej, - pozostałe operacje według średniego kursu NBP z dnia przeprowadzenia transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym został ustalony inny kurs. Na dzień bilansowy wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych następuje według następujących zasad: - składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, - składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Dodatnie i ujemne różnice kursowe są księgowane jako odpowiednio przychody lub koszty finansowe do rachunku zysków i strat. W przypadku nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, powstałej w wyniku wyceny aktywów i pasywów wyrażonych lub płatnych w walucie obcej na dzień bilansowy, jest ona traktowana jako koszt finansowy. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi jest ujmowana w przychodach finansowych. Różnice kursowe wynikające z przeszacowania pożyczek i kredytów denominowanych w walutach obcych, które są zaciągnięte w celu finansowania zakupów inwestycyjnych, są kapitalizowane jako część odpowiadającej im inwestycji w toku, od daty jej rozpoczęcia aż do dnia zakończenia inwestycji. B 2

3 b) Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość firmy wyceniana jest jako nadwyżka ceny nabycia udziałów w innych jednostkach nad wartością godziwą aktywów netto przejętych jednostek. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przez określony z góry okres użytkowania i odpisywane w koszty w okresach miesięcznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto składnik majątku do używania. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych są następujące: Wydatki na prace rozwojowe Oprogramowanie komputerowe Inne wartości niematerialne i prawne Prawo do znaku towarowego Wartość firmy 5 lat 2-5 lat 5-10 lat 20 lat 20 lat Dla celów podatkowych, Spółki Grupy Kapitałowej stosują stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. c) Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, poza aktywami byłej grupy kapitałowej Brewpole, są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem przypadającej aktualizacji wyceny (przeszacowania) i kapitalizowanych odsetek, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych środków trwałych tworzone są w przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych środków trwałych dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Środki trwałe mogą podlegać przeszacowaniu na podstawie odrębnych przepisów do wysokości nie wyższej od ich wartości godziwej. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku przy użyciu wskaźników opublikowanych przez Prezesa GUS. Wynik przeszacowania zwiększa wartość rzeczowych aktywów trwałych i kapitału z aktualizacji wyceny. Kapitał z aktualizacji wyceny jest częścią kapitału własnego spółek i jest realokowany do kapitału zapasowego wtedy, gdy przeszacowany środek trwały jest sprzedawany lub likwidowany. Rzeczowe aktywa trwałe byłej grupy Brewpole są przedstawiane w wartości godziwej ustalonej na dzień nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową oraz, dla niektórych kategorii, także metodą degresywną przez określony z góry okres użytkowania składników aktywów trwałych i odpisywane w koszty w okresach miesięcznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych aktywów trwałych są następujące: Grunty Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenie techniczne i maszyny Opakowania firmowe Środki transportu nieamortyzowane okres, na jaki prawo zostało przyznane lat lat 5-20 lat 5-15 lat B 3

4 Inne środki trwałe Wyposażenie marketingowe do 5 lat 3 lata Dla celów podatkowych, spółki Grupy Kapitałowej stosują stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek amortyzacyjnych będącym załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej złotych są odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu wydania do użytkowania lub w miesiącu następnym. Środki trwałe w budowie są wyceniane według kosztów faktycznie poniesionych. Koszty finansowe poniesione w celu realizacji prowadzonych inwestycji są kapitalizowane w okresie inwestycji oraz powiększają wartość księgową brutto stosownych aktywów. Aktywa trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofania z użytku są wyceniane według mniejszej z dwóch wartości: wartości księgowej netto lub ceny sprzedaży netto. d) Inwestycje długo- i krótkoterminowe Do inwestycji krótkoterminowych (obrotowych) zalicza się te aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne. Aktywa nie kwalifikujące się do kategorii obrotowych według ww. kryteriów wykazywane są jako aktywa trwałe. Na dzień bilansowy, inwestycje krótko- i długoterminowe wyceniane są w następujący sposób: Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość. Inwestycje zaliczane do aktywów obrotowych według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe. Instrumenty finansowe kontrakty dotyczące instrumentów finansowych uznaje się za służące ograniczeniu ryzyka związanego z aktywami lub pasywami jednostki, tj. zabezpieczeniu tych aktywów lub pasywów, jeżeli spełnione są, co najmniej następujące warunki: przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz określono, które aktywa lub pasywa mają zostać za pomocą tego kontraktu zabezpieczone, zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wpływem zmian stopy procentowej albo kursu waluty, stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu przepływów środków pieniężnych jest znaczny. W odniesieniu do instrumentów finansowych, które spełniają powyższe warunki, przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów uwzględnia się wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości. e) Zapasy Zapasy są wykazywane według mniejszej wartości z dwóch: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto jest oparta na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży, pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Poszczególne rodzaje zapasów są wyceniane następująco: B 4

5 Materiały i towary handlowe ceny ewidencyjne z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich zakupu lub nabycia (dotyczy surowców strategicznych), lub rzeczywiste ceny zakupu, łącznie z bezpośrednimi kosztami zakupu (dotyczy pozostałych materiałów oraz towarów) Produkcja w toku i wyroby gotowe koszty standardowe z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi kosztami a rzeczywistymi kosztami wytworzenia, obejmującymi koszty materiałów bezpośrednich oraz koszty wydziałowe związane z działami produkcyjnymi, rozliczone w oparciu o normalny poziom produkcji W uzasadnionych wypadkach, tworzone są odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia. Zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, całkowite lub częściowe odtworzenie wartości zapasu zwiększa nie później niż na dzień bilansowy pozostałe przychody operacyjne. f) Należności długo- i krótkoterminowe Należności długo- i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Odpisy aktualizujące należności są tworzone na podstawie struktury wiekowej należnych sald, analizy ściągalności wierzytelności oraz w wyniku działań prawnych podjętych przeciwko poszczególnym dłużnikom. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Wśród należności długoterminowych wykazywane są pożyczki udzielone pracownikom, bez względu na ich termin wymagalności. g) Środki pieniężne Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie oraz jednostki pieniężne w bankach w złotych polskich i w walutach obcych, lokaty bankowe razem z zakumulowanymi odsetkami, czeki i weksle obce płatne w okresie do 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółki Grupy Kapitałowej dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń kosztów zalicza się zafakturowane i / lub poniesione koszty dotyczące późniejszych okresów. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych zobowiązań. i) Kapitały własne Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem jednostki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutem z odpisów z zysku oraz przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej lub koszty podwyższenia kapitału akcyjnego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. W jednostce dominującej tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy zasilany środkami z czystego zysku spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje różnicę między wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji dokonanej na dzień 1 stycznia 1995 roku. Kapitał ten ulega stopniowemu zmniejszaniu w wyniku B 5

6 rozchodu objętych aktualizacją środków trwałych, przy czym w tej samej wartości zwiększa się kapitał zapasowy. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje również zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych, służących zabezpieczeniu przepływów pieniężnych w części uznanej za efektywne zabezpieczenie tych przepływów związanych z zabezpieczaną pozycją. Na kapitał z aktualizacji wyceny przeznacza się również dodatnie różnice z wyceny inwestycji długoterminowych po cenach rynkowych wyższych od ceny nabycia. Skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej pomniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą tenże kapitał z tego tytułu podwyższono. Niepodzielony wynik finansowy zawiera niepodzielone zyski lub straty z lat ubiegłych, które uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zostały rozdzielone lub realokowane do innych kapitałów rezerwowych. j) Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania obejmują miarodajne szacunki kierownictwa spółek Grupy Kapitałowej co do zobowiązań pewnych lub zobowiązań o dużym stopniu prawdopodobieństwa z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, podatku odroczonego, gwarancji i poręczeń, toczących się postępowań sądowych, prawdopodobnych strat w wyniku zaniechania działalności spółek lub ich zorganizowanej części. Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy, tworzone są w wysokości określonej przez aktuariusza. Aktualizacja rezerwy dokonywana jest raz w roku. k) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe i fundusze specjalne Zobowiązania długo- i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami. Odsetki są wykazywane w rachunku zysków i strat w kosztach finansowych. Fundusze specjalne reprezentują głównie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spółek. Kwoty przekazane do tego funduszu (odpisy) zwiększają koszty działalności operacyjnej i są tworzone zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wyniki ze sprzedaży majątku funduszu, odsetki uzyskane z bankowego konta funduszu oraz od pożyczek udzielonych pracownikom zwiększają lub zmniejszają dostępne saldo funduszu. l) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują: ujemną wartość firmy, płatności otrzymane od kontrahentów za usługi jeszcze nie wykonane oraz dotacje, subsydia lub dopłaty uzyskane na zakup lub wytworzenie środków trwałych, jeżeli nie zwiększają one wartości funduszy własnych. m) Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego Przychód ze sprzedaży wyprodukowanych produktów, towarów zakupionych w celu odsprzedaży, surowców oraz wykonanych usług jest oparty na zafakturowanej wartości netto sprzedaży, wyłączając VAT i kaucje od opakowań zwrotnych. W przypadku sprzedaży wyrobów przychód ze sprzedaży zawiera podatek akcyzowy. Przychód jest rozpoznawany w momencie wysłania towarów lub wykonania usług. Koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością spółek Grupy Kapitałowej. Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością spółek Grupy Kapitałowej. Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, równowartość rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygasłych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i darowizn. Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, dokonane darowizny, odsetki karne z tytułu podatków, ubezpieczeń socjalnych i cła, koszty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. B 6

7 Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością spółek i w szczególności są spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykłe zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej a także wkroczenie na drogę postępowania ugodowego. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów spółek, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. n) Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, dochód w udziałach w zyskach jednostek podporządkowanych, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną. o) Odroczony podatek dochodowy od osób prawnych Rezerwa na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych bądź aktywo z tytułu podatku odroczonego są tworzone w oparciu o przejściowe różnice między wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratę podatkową możliwą do odliczenia w następnych okresach. Dodatnie różnice przejściowe, pomnożone przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującą w roku, w którym przewidziana jest realizacja różnicy przejściowej, są klasyfikowane jako część obciążenia podatkowego i wykazane jako rezerwa na podatek odroczony. Ujemne różnice przejściowe, pomnożone przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującą w roku, w którym przewidziana jest realizacja różnicy przejściowej, są klasyfikowane jako zmniejszenie obciążenia podatkowego i wykazywane są jako aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stawki podatkowe stosowane do wyliczenia podatku odroczonego są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i zależą od roku, w którym spodziewana jest realizacja danej różnicy przejściowej. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 5. Kursy wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi oraz podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EURO W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi zanotowano następujące kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ustalane przez Narodowy Bank Polski: Okres do Okres do Kurs obowiązujący na ostatni 4,079 4,7170 dzień okresu Kurs średni w okresie 4,5182 4,4474 Najwyższy kurs w okresie 4,8746 4,7170 Najniższy kurs w okresie 4,0790 4,1286 B 7

8 Skonsolidowany bilans Pozycje PLN EURO PLN EURO Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa razem Skonsolidowany rachunek zysków i strat Pozycje Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów PLN EURO PLN EURO Koszt sprzedanych produktów, towarów, materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (Zyski) straty mniejszości Zysk (strata) netto Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Pozycje PLN EURO PLN EURO Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Dla pozycji bilansowych przyjęto kurs EURO obowiązujący na ostatni dzień okresu. Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto kurs średni EURO w okresie (wyliczony jako średnia arytmetyczna kursów waluty w ostatnim dniu każdego miesiąca danego okresu). B 8

9 6. Skład Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest spółka Grupa Żywiec S.A. Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest: i. produkcja piwa, ii. eksport i import towarów i usług, iii. prowadzenie handlu wewnętrznego, hurtowego i detalicznego, iv. świadczenie usług transportowych. Pod koniec 1992 roku jednostka dominująca przystąpiła do tworzenia nowej sieci dystrybucji swoich wyrobów. Od 1 sierpnia 1993 roku sprzedaż piwa odbywała się głównie za pośrednictwem dziewięciu spółek dystrybucyjnych mających statut spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 1 maja 1997 roku, ze struktury organizacyjnej Zakładów Piwowarskich S.A. w Żywcu wydzielony został Browar w Cieszynie, na bazie którego utworzono spółkę zależną Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż piwa. W dniu 21 grudnia 1998 roku jednostka dominująca nabyła udziałów w spółce Brewpole B.V. W dniu nabycia udziałów spółka Brewpole B.V. była właścicielem (bezpośrednio lub pośrednio) między innymi następujących browarów i spółek dystrybucyjnych: Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (obecnie włączony do Grupy Żywiec S.A.), Browary Warka Sp. z o.o. (obecnie włączone do Grupy Żywiec S.A.), Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A. (obecnie włączone do Grupy Żywiec S.A.), Browar Łańcut Sp. z o.o. (obecnie zlikwidowany), HBC Ltd. Sp. z o.o. (obecnie HBC Żywiec Trade Sp. z o.o.) i Drink Service Company Sp. z o.o. (obecnie zlikwidowana). W 1999 i 2000 roku, w ramach restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, dokonano likwidacji spółki Brewpole B.V. oraz spółki Leżajsk Holdings B.V. W wyniku tych zmian Grupa Żywiec S.A. stały się bezpośrednim właścicielem następujących spółek: Elbrewery S.A., Browary Warka S.A., Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A. i HBC Ltd. Sp. z o.o. (obecnie HBC Żywiec Trade Sp. z o.o.). W latach zostały utworzone spółki Żywiec Trade Holding Sp. z o.o., Żywiec Key Account Services Sp. z o.o., Dawpol Żywiec Trade Sp. z o.o. i Grupa Handlowa Sp. z. o.o., których jedynym udziałowcem jest Grupa Żywiec S.A. (spółka Dawpol Żywiec Trade Sp. z o.o. została zlikwidowana w 2001 roku) oraz spółka Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, której jedynym udziałowcem jest Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. W okresie wrzesień listopad 2000 roku jednostka zależna Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. nabyła udziałów w następujących spółkach dystrybucyjnych: PPUH Impuls Sp. z o.o. (obecnie Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu) z siedzibą w Toruniu, PPHU Rapid Sp. z o.o. (obecnie Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o.) z siedzibą w Olsztynie, C.R. Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie C.R. Dystrybucja - Żywiec Trade Sp. z o.o.) z siedzibą w Białymstoku, EB Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie połączony z Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu) z siedzibą w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Dystrybucyjne Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zlikwidowane w 2002 roku) oraz 99% udziałów w spółce Analda Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (obecnie Analda - Żywiec Trade Sp. z o.o.) W 2004 roku nastąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. W wyniku połączenia jednostki dominującej Grupa Żywiec S.A. z podmiotami zależnymi: Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A., Browary Warka S.A. oraz Elbrewery S.A. zmienił się skład jednostek podlegających konsolidacji w porównaniu z grudniem 2003 roku. Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. w 2004 roku zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym Zakładów Piwowarskich w Leżajsku S.A., Browarów Warka S.A. oraz Elbrewery S.A. poprzez nabycie akcji tych spółek od udziałowców mniejszościowych, odpowiednio z 99,11%, 99,87% i 99,98% do. Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Grupa Żywiec S.A. Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia. W drugim półroczu 2004 roku, jako konsekwencja działań zmierzających do restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., została zlikwidowana spółka Drink Service Sp. z o.o. Trzy jednostki wykazane w Tabeli Nr 2. pkt. 6. niniejszego Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie zostały objęte konsolidacją z uwagi na fakt, iż ich dane finansowe są nieistotne dla rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Żywiec S.A. (zgodnie z art. 58 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku). Poniżej przedstawione są podstawowe dane dotyczące jednostek Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. według stanu na 31 grudnia 2004 roku. B 9

10 B 10

11 Lp. Tabela nr 1. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Nazwa spółki i siedziba Siedziba Przedmiot działalności podstawowej Właściwy dla spółki sąd lub inny organ prowadzący dla niej rejestr Udział Żywca S.A. w kapitale jednostki Udziały Żywca S.A. w całkowitej liczbie głosów Charakter dominacji Żywca S.A. w stosunku do jednostek konsolidowanych z uwzględnieniem zależności bezpośrednich i pośrednich Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z Cieszyn Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział 1. Działalność produkcyjna o.o. Wpływ kontrolny Zależna Pełna Żywiec Trade Sp. z o.o. Łódź Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział KRS Wpływ kontrolny Zależna Pełna Żywiec Trade Sp. z o.o. Kraków Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Wpływ kontrolny Zależna Pełna 1993 Gdynia Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział 4. Analda Żywiec Trade Sp. z o.o. 99,48% Wpływ kontrolny Zależna pośrednio Pełna 2000 Warszawa Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy 5. Żywiec Trade Sp. z o.o. XXI Wydział KRS Wpływ kontrolny Zależna Pełna 1993 Elbląg Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 6. HBC Żywiec Trade Sp. z o.o. 99,50% Wpływ kontrolny Zależna Pełna 1998 Warszawa Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy 7. Żywiec Key Account Services Sp. z o.o. Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy- Wpływ kontrolny Zależna Pełna 2000 Rejestrowy Poznań Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział 8. Żywiec Trade Sp. z o.o. Wpływ kontrolny Zależna Pełna 1992 Mysłowice Sąd Rejonowy w Katowicach 9. Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. Wydział Wpływ kontrolny Zależna Pełna 1992 Żywiec Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział 10. Grupa Handlowa Sp. z o.o. Działalność usługowa Wpływ kontrolny Zależna Pełna 2000 Żywiec Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział 11. Trans Trade Żywiec Sp. z o.o. Działalność transportowa Wpływ kontrolny Zależna Pełna 1993 Żywiec Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział 12. Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. Działalność usługowa Wpływ kontrolny Zależna Pełna 1999 Wrocław Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział 13. Żywiec Trade Sp. z o.o. Wpływ kontrolny Zależna pośrednio Pełna 1993 Żywiec Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział 14. Żywiec Trade Sp. z o.o. Wpływ kontrolny Zależna pośrednio Pełna 1997 Toruń Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział 15. Żywiec Trade Sp. z o.o. Wpływ kontrolny Zależna pośrednio Pełna 2000 Olsztyn Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 16. Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. Wpływ kontrolny Zależna pośrednio Pełna 2000 Białystok Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział 17. C.R. Dystrybucja Żywiec Trade Sp. z o.o. Wpływ kontrolny Zależna pośrednio Pełna 2000 Szczecin Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział 18. Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. Wpływ kontrolny Zależna pośrednio Pełna 2001 Metoda konsolidacji Data objęcia kontroli lub uzyskania znacznego wpływu przez Żywiec S.A. B 11

12 Tabela nr 2. Jednostki nie objęte konsolidacją Lp. Nazwa spółki i siedziba Przedmiot działalności podstawowej Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych za rok 2004 Wynik finansowy netto za XII miesięcy 2004 roku Suma bilansowa na Elbląska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu Inwestycje 127 (63) EB Krak Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie Handel Chmiel Polski S.A. z siedzibą w Lublinie * Przetwarzanie i handel chmielem * Dane dotyczące Chmielu Polskiego S.A. za okres ( rok obrotowy rozpoczyna się 1 września ) Trzy pozostałe jednostki w Tabeli nr 2 nie zostały objęte konsolidacją z uwagi na fakt, iż ich dane finansowe są nieistotne dla rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Żywiec S.A. (zgodnie z art. 58 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku). B 12

13 7. Różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Zywiec S.A. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów mogą różnić się od wielkości, które wykazane byłyby w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wydane interpretacje SKI oraz KIMSF przyjęte przez Unię Europejską. Grupa Kapitałowa Zywiec S.A przeprowadziła analizę obszarów potencjalnych różnic. W celu identyfikacji różnic Zarząd jednostki dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę o spodziewanych standardach i interpretacjach, faktach i okolicznościach, zasadach rachunkowości, które będą miały zastosowanie przy sporządzaniu jej pierwszego pełnego skonsolidowanego sprawozdania zgodnie z MSR na 31 grudnia 2005 r. Przy sporządzaniu wykazu głównych obszarów różnic uwzględniono przepisy MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Przepisy tego standardu mają być stosowane wyłącznie przy sporządzaniu pierwszego pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF. Mimo dołożenia należytej staranności, Grupa nie zakończyła do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego procesu sporządzania bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. (tj. na dzień przejścia na MSSF) oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na r., ze względu na trwające prace związane z ustaleniem wartościowych różnic pomiędzy dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości a MSR. Wobec powyższego, na podstawie przepisów 18 ust 2 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, w celu uniknięcia ryzyka późniejszej korekty danych liczbowych oraz dbając o to, by nie przekazywać danych finansowych, które mogłyby wprowadzać w błąd odbiorców tych informacji, zdecydowano nie publikować uzgodnienia wyniku finansowego netto i kapitału własnego pomiędzy skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym a danymi, które wynikałyby ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR. Zdaniem Zarządu, wstępna analiza obszarów różnic oraz ich kwantyfikacja, bez sporządzenia pełnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSR jest obarczona ryzykiem niepewności i może nie stanowić wystarczającej i pełnej podstawy wiarygodnego wypełnienia obowiązku wynikającego z Rozporządzenia oraz rzetelności informacji przekazywanej dla użytkowników niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przedstawione poniżej różnice ustalone zostały na podstawie najlepszej wiedzy Zarządu o spodziewanych przepisach MSR oraz obecnych faktach i okolicznościach, jednak powyższe czynniki mogą ulec zmianie, dlatego nie można wykluczyć, że prezentowane poniżej informacje i dane również mogą być zmienione. a) Koszty rozszerzenia spółki Zgodnie z PZR koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej do końca 2001 roku ujmowane są w bilansie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i są odpisywane w koszty przez okres 5 lat. Począwszy jednak od 2002 roku, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, koszty rozszerzenia spółki poniesione po 1 stycznia 2002 roku pomniejszają kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W sprawozdaniach finansowych zgodnych z MSSF koszty te pomniejszają kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. B 13

14 b) Wycena środków trwałych Środki trwałe dla celów niniejszego sprawozdania zostały wycenione według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub w wartości godziwej. Wartość środków trwałych wg MSSF została ustalona na podstawie ich wartości godziwej za wyjątkiem środków trwałych Grupy Żywiec S.A. nabytych po 1998 roku, które wyceniono w oparciu o wartość historyczną. c) Amortyzacja wartości firmy Zgodnie z MSSF wartość firmy nie podlega amortyzacji a jedynie jest aktualizowana do poziomu wartości odzyskiwalnej, gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości. Zgodnie z PZR wartość firmy jest amortyzowana liniowo przez okres 20 lat. d) Zasady tworzenia rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zasady tworzenia rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego według PZR nie różnią się zasadniczo od zasad, które zostałyby zastosowane według MSSF. Jednak kwoty rezerwy lub aktywa według MSSF byłyby różne od wykazanych w sporządzonym sprawozdaniu finansowym w związku z innymi różnicami wymienionymi powyżej. e) Przychody ze sprzedaży wyrobów Wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychody ze sprzedaży wyrobów obejmują podatek akcyzowy. Podatek akcyzowy wykazywany jest również w pozycji "koszty sprzedaży". W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF przychody ze sprzedaży oraz koszty sprzedaży nie obejmowałyby podatku akcyzowego. f) Zakres not objaśniających Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego według PZR i MSSF mogą się różnić w istotnym stopniu. Także zakres not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami PZR jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSSF. B 14

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO PSr Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO PSr * Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE WPROWADZENIE Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) z siedzibą Centrali w Warszawie - jeden z najstarszych polskich banków - jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej działającej na

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 2 HUTMEN SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd HUTMEN

Bardziej szczegółowo