Przegląd MSSF kpmg.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd MSSF kpmg.pl"

Transkrypt

1 KPMG W POLSCE Przegląd MSSF kpmg.pl

2 3 Przegląd MSSF Spis treści Przegląd MSSF... 1 O publikacji Wstęp Wprowadzenie Założenia koncepcyjne 5 2. Zagadnienia ogólne Forma i skład sprawozdań finansowych Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Zasady rachunkowości Konsolidacja Połączenia jednostek Przeliczenie walutowe Zasady (polityka) rachunkowości, błędy oraz wartości szacunkowe Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Zasady ogólne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne oraz wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Udziały w jednostkach stowarzyszonych i udziały we wspólnych przedsięwzięciach Instrumenty finansowe A Instrumenty finansowe Rachunkowość zabezpieczeń Zapasy Aktywa biologiczne Utrata wartości aktywów niefinansowych Kapitały własne i zobowiązania finansowe Rezerwy Podatek dochodowy Aktywa warunkowe i zobowiązania warunkowe Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Zasady ogólne Przychody Dotacje rządowe Świadczenia pracownicze Płatności w formie akcji Przychody i koszty finansowe Zagadnienia szczególne Leasing Segmenty operacyjne Zysk przypadający na jedną akcję Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych A Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych Instrumenty finansowe: prezentacja i ujawnianie Transakcje niepieniężne Finansowe i inne informacje towarzyszące Śródroczne sprawozdania finansowe Umowy ubezpieczeniowe Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych Umowy na usługi koncesjonowane Przedsięwzięcia znajdujące się pod wspólną kontrolą i nowe jednostki Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zastosowanie po raz pierwszy 61 Załącznik I: Obecnie obowiązujące i przyszłe wymagania. 75

3 Przegląd MSSF 1 Przegląd MSSF Przegląd MSSF jest podsumowaniem rozdziałów zawartych w publikacji Insights into IFRS. KPMG s practical guide to International Financial Reporting Standards, Wydanie /11. Przegląd wymagań MSSF zawarty w niniejszej publikacji oraz w publikacji Insights into IFRS jak również stanowiska interpretacyjne opisane w publikacji Insights into IFRS są efektem pracy obecnych i byłych pracowników KPMG International Standards Group oraz nieocenionego wkładu wielu osób pracujących w firmach członkowskich KPMG na całym świecie. Niniejszy przegląd powinien być czytany razem z publikacją Insights into IFRS w celu uzyskania pełniejszego zrozumienia wymagań MSSF.

4 2 Przegląd MSSF

5 Przegląd MSSF 3 O publikacji Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie najważniejszych wymagań MSSF dla ułatwienia orientacji w tych wymaganiach. Niniejsze wydanie jest oparte na MSSF opublikowanych na dzień 1 sierpnia 2010 r., które mają zastosowanie dla rocznych sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. W przypadku istotnych zmian związanych ze standardami bądź interpretacjami opublikowanymi na dzień 1 sierpnia 2010 r., których stosowanie nie jest wymagane dla rocznych okresów sprawozdawczych kończących się 31 grudnia 2010 r., wpływ tych nadchodzących zmian został krótko przedstawiony. Ponadto rozdziały 3.6A Instrumenty finansowe oraz 5.5A Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych dotyczą w całości nadchodzących zmian. Wykaz standardów oraz interpretacji, które obecnie obowiązują, w tym wykaz ostatnich oraz nadchodzących zmian do tych standardów i interpretacji zawiera Załącznik I. Niniejsza publikacja nie odnosi się do wymgań MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych oraz MSSF dla Małych i Średnich Jednostek. Dla łatwiejszego poruszania się po niniejszej publikacji, została ona podzielona na tematyczne rozdziały zgodne z typowym układem prezentacji pozycji sprawozdań finansowych. W kolejnych rozdziałach omówiono zagadnienia ogólne, np. połączenie jednostek, pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, jak też zagadnienia szczególne, np. leasing, oraz kwestie istotne dla jednostek, które stosują MSSF po raz pierwszy. Inne źródła technicznego wsparcia przez KPMG Niniejsza publikacja została przygotowana przez KPMG International Standards Group. KPMG wydało szereg innych publikacji, które mogą służyć Państwu dalszą pomocą. Publikacje (dostępne w języku angielskim), to m.in. Insights into IFRS: KPMG s practical guide to International Financial Reporting Standards, Podręczniki MSSF, które zawierają liczne wskazówki interpretacyjne i przykłady praktycznego zastosowania standardów, Przykładowe roczne i śródroczne sprawozdania finansowe, Publikacje z serii New on the Horizon, które omawiają dokumenty konsultacyjne, IFRS Practice Issues, które omawiają specyficzne wymagania, Publikacje z serii First Impressions, które omawiają nowe wymagania, Publikacje z serii Newsletters, które zawierają informacje o ostatnich zmianach, oraz IFRS disclosure checklist.

6 4 Przegląd MSSF Informacje dotyczące IFRS są dostępne na stronie W celu uzyskania dostępu do innych wskazówek oraz literatury w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej, zachęcamy do zapoznania się z witryną internetową KPMG Accounting Research Online. Dostęp do naszego internetowego serwisu subskrypcyjnego może stanowić wartościowe narzędzie dla każdego, kto chce znaleźć się w gronie osób na bieżąco informowanych o współczesnym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W celu uzyskania 15 dniowego nieodpłatnego dostępu do serwisu zapraszamy do złożenia wizyty i rejestracji na stronie

7 Przegląd MSSF 5 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie (Konstytucja Fundacji RMSR, Przedmowa do MSSF, MSR 1) MSSF, to termin używany do określenia ogółu dokumentów zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). MSSF są przeznaczone do stosowania przez jednostki nastawione na prowadzenie działalności komercyjnej. Jednostka stwierdzająca zgodność z MSSF musi spełniać wymagania wszystkich standardów i interpretacji, w tym wymagania dotyczące ujawnień, i umieszcza w swoim sprawozdaniu oświadczenie o pełnej zgodności sprawozdania z MSSF. Wszystkie paragrafy MSSF, zarówno te napisane czcionką pogrubioną, jak i te napisane czcionką zwykłą, mają jednakową moc. Nadrzędnym wymaganiem stawianym sprawozdaniom finansowym przez MSSF jest wymóg rzetelnej prezentacji (lub prawdziwego i rzetelnego obrazu). 1.2 Założenia koncepcyjne (Założenia koncepcyjne RMSR) RMSR wykorzystuje założenia koncepcyjne przy opracowywaniu nowych MSSF oraz przy rewizji istniejących MSSF i wprowadzaniu do nich zmian. Założenia koncepcyjne stanowią punkt odniesienia dla sporządzających sprawozdania finansowe w przypadku braku specyficznych uregulowań w MSSF. MSSF nie mają zastosowania do tych pozycji sprawozdań finansowych, które są nieistotne. Transakcje ujmuje się w księgach i przedstawia zgodnie z ich treścią ekonomiczną i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko zgodnie z ich formą prawną. Transakcje z udziałowcami działającymi w charakterze właścicieli ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.

8 6 Przegląd MSSF

9 Przegląd MSSF 7 2. Zagadnienia ogólne 2.1 Forma i skład sprawozdań finansowych (MSR 1, MSR 27) Jednostka sporządza sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową, zawierającą opis zasad rachunkowości. Dodatkowo, jednostka sporządza sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego okresu porównawczego wtedy, gdy przekształca dane porównawcze na skutek zmiany zasad rachunkowości, korekty błędu lub reklasyfikacji pozycji w sprawozdaniach finansowych. Wymóg ujawniania danych porównawczych dotyczy tylko okresu poprzedzającego okres sprawozdawczy. Można jednakże dobrowolnie prezentować więcej okresów lub więcej informacji. Jednostka posiadająca co najmniej jedną jednostkę zależną jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, chyba że zostały spełnione określone kryteria. Jednostka, która nie ma jednostek zależnych, lecz posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych lub znajdujących się pod wspólną kontrolą, sporządza indywidualne sprawozdania finansowe, chyba że zostały spełnione określone kryteria. Generalnie, w indywidualnych sprawozdaniach finansowych inwestycje w jednostki stowarzyszone ujmuje się metodą praw własności, natomiast inwestycje w jednostki znajdujące się pod wspólną kontrolą metodą praw własności lub metodą konsolidacji proporcjonalnej. Jednostka nie ma obowiązku, ale może oprócz skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub indywidualnych sprawozdań finansowych zaprezentować jednostkowe sprawozdania finansowe.

10 8 Przegląd MSSF 2.2 Zmiany w kapitałach (MSR 1) Jednostka sporządza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, jako składnik kompletnego zestawu sprawozdań finansowych. Wszystkie zmiany ujęte w kapitale własnym, wynikające z transakcji zawartych z właścicielami są prezentowane odrębnie od innych zmian ujętych w kapitale własnym. Nadchodzące zmiany Improvements to IFRSs 2010 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która zmienia MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych wprowadzając możliwość prezentacji zmian w zakresie każdego ze składników kapitału własnego wynikających z transakcji ujętych w innych całkowitych dochodach albo w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym albo w informacji dodatkowej. Zmiana ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zastosowania tej zmiany. 2.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych przedstawia przepływy pieniężne w okresie sprawozdawczym w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Przepływy pieniężne netto z powyższych trzech rodzajów działalności są sumowane, w celu zaprezentowania zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu okresu, która następnie jest wykorzystywana do uzgodnienia stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek i na koniec okresu sprawozdawczego. Do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zalicza się określone inwestycje krótkoterminowe, a w niektórych przypadkach również kredyty w rachunku bieżącym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej prezentowane są z zastosowaniem metody bezpośredniej lub metody pośredniej. Przepływy pieniężne w walutach obcych przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany obowiązującego w dniu, w którym miał miejsce przepływ środków pieniężnych (lub, jeżeli zasadne, z zastosowaniem średniego kursu wymiany waluty za dany okres). Zasadniczo, wpływy i wydatki związane z działalnością finansową i z działalnością inwestycyjną ujmuje się w kwotach brutto. Jedynie w pewnych ograniczonych okolicznościach dopuszczalne jest kompensowanie przepływów pieniężnych.

11 Przegląd MSSF Zasady rachunkowości (MSR 1, MSR 21, MSR 29, KIMSF 7) Sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie ze zmodyfikowaną zasadą kosztu historycznego, z rosnącym naciskiem na wartość godziwą. Jeżeli waluta funkcjonalna jednostki jest walutą gospodarki ogarniętej hiperinflacją, jej sprawozdania finansowe powinny zostać skorygowane w taki sposób aby wszystkie pozycje wyrażone były w jednostkach miary obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego. Jednostka ujawnia informacje na temat kluczowych obszarów niepewności wynikających z szacunków i osądów dokonanych podczas stosowania przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości. Jednostka ujawnia niepewność wynikającą z dokonanych szacunków, która wiąże się ze znaczącym ryzykiem konieczności dokonania materialnych korekt w następnym rocznym okresie sprawozdawczym. 2.5 Konsolidacja (MSR 27, SKI-12, MSSF 3) Konsolidacja oparta jest na kontroli, będącej zdolnością, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego, kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Zdolność kontrolowania jest rozpatrywana niezależnie od sprawowania kontroli. Ocena kontroli może być dokonywana w oparciu o zdolność do kierowania, jak i na podstawie rzeczywistego modelu kontroli. W ocenie zdolności kontrolowania należy wziąć pod uwagę potencjalne prawa głosu, które mogą być w danym czasie wykonywane. Jednostką specjalnego przeznaczenia (JSP; ang.: special purpose entity - SPE), to jednostka utworzona dla osiągnięcia wąskiego i precyzyjnie określonego celu. JSP są konsolidowane zgodnie z zasadą kontroli. Decyzje co do kontroli uwzględniają analizę ryzyka i korzyści związanych z JSP. Konsolidacją obejmuje się wszystkie jednostki zależne, w tym także jednostki zależne od organizacji zarządzających kapitałem wysokiego ryzyka (ang.: venture capital organizations) i funduszy powierniczych a także te, które zostały nabyte wyłącznie z zamiarem późniejszej odsprzedaży. Jednostka dominująca i jej jednostki zależne na ogół przyjmują ten sam dzień kończący okres sprawozdawczy dla sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jeśli takie rozwiązanie jest niewykonalne w praktyce, różnica między końcem okresu sprawozdawczego jednostek zależnych i jednostki dominującej nie może być większa niż trzy miesiące. Skutki istotnych transakcji i zdarzeń, które miały miejsce między tymi datami uwzględnia się poprzez dokonanie odpowiednich korekt. W ramach grupy kapitałowej stosuje się jednolite zasady rachunkowości.

12 10 Przegląd MSSF Udziały niekontrolujące ujmowane są początkowo w wartości godziwej lub w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej ustalonej na dzień nabycia. Jednostka ujmuje zobowiązanie wynikające z bieżącej wartości (szacunkowej) ceny wykonania opcji sprzedaży posiadanych przez udziały niekontrolujące, jednakże brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących ujmowania takich opcji sprzedaży. Straty jednostki zależnej mogą prowadzić do powstania ujemnej wartości udziałów niekontrolujących. Udziały niekontrolujące są klasyfikowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako kapitał własny, ale prezentowane są odrębnie od kapitału własnego właścicieli jednostki dominującej. Zysk lub strata bieżącego okresu oraz całkowite dochody są alokowane do udziałów niekontrolujących oraz do właścicieli jednostki dominującej. Transakcje pomiędzy jednostkami należącymi do grupy kapitałowej są w całości eliminowane. W momencie utraty kontroli nad jednostką zależną, aktywa i zobowiązania jednostki zależnej jak również wartość bieżąca udziałów niekontrolujących są usuwane ze sprawozdania finansowego. Ujmowane są natomiast otrzymana zapłata oraz wszelkie zatrzymane udziały, wyceniane w wartości godziwej. Kwoty ujęte w innych całkowitych dochodach przeklasyfikowuje się zgodnie z wymaganiami innych MSSF. Jakikolwiek zysk lub strata powstający na tych transakcjach ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. Zmiany udziałów jednostki dominującej nie powodujące utraty kontroli nad jednostką zależną ujmuje się jako transakcje rozliczane z kapitałem własnym, bez ujmowania skutków takich transakcji w zysku lub stracie bieżącego okresu. Nadchodzące zmiany Improvements to IFRSs 2010 wycena udziałów niekontrolujących w momencie początkowego ujęcia W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która doprecyzowała, że wyboru metody wyceny udziałów niekontrolujących pomiędzy wyceną w wartości godziwej a wyceną w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto można dokonać jedynie w momencie początkowego ujęcia udziałów niekontrolujących, które stanowią udział we własności i uprawniają ich posiadaczy do proporcjonalnej części aktywów netto jednostki zależnej w przypadku jej likwidacji. Zmiana ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zastosowania tej zmiany. Zobacz także 2.6 Połączenia jednostek.

13 Przegląd MSSF Połączenia jednostek (MSSF 3) Wszystkie połączenia jednostek, z nielicznymi wyjątkami, są rozliczane z zastosowaniem metody nabycia. Połączenie jednostek jest transakcją lub innym zdarzeniem, w drodze których strona przejmująca obejmuje kontrolę nad jednym lub wieloma przedsięwzięciami. Przedsięwzięcie jest zintegrowanym zespołem działań i aktywów, które można prowadzić i którym można zarządzać w celu zapewnienia inwestorowi (lub innym właścicielom, członkom lub uczestnikom) zwrotu w postaci dywidend, niższych kosztów lub innych korzyści ekonomicznych. Jednostką przejmującą przy połączeniu jednostek jest jednostka, która obejmuje kontrolę nad innym przedsięwzięciem lub przedsięwzięciami. W niektórych przypadkach jednostka będąca w świetle prawa przejmowaną, dla celów rachunkowości jest identyfikowana, jako jednostka przejmująca ( przejęcie odwrotne ). Dniem przejęcia jest dzień, w którym jednostka przejmująca obejmuję kontrolę nad jednostką przejmowaną. Przekazana przez jednostkę przejmującą zapłata, którą wycenia się co do zasady w wartości godziwej ustalonej na dzień przejęcia, może zawierać przekazane aktywa, zaciągnięte zobowiązania wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz wyemitowane przez jednostkę przejmującą udziały kapitałowe. Przekazana zapłata warunkowa jest początkowo ujmowana w wartości godziwej. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana jako zobowiązanie, jest z reguły przeszacowywana do wartości godziwej w kolejnych okresach, aż do momentu jej uregulowania; skutki przeszacowania ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana do kapitału własnego nie podlega przeszacowaniu. Wszelkie elementy, które nie są częścią transakcji połączenia jednostek są ujmowane odrębnie od księgowego ujęcia transakcji połączenia. Przykładami takich elementów są: rozliczenie wcześniejszych powiązań pomiędzy jednostką przejmującą a jednostką przejmowaną; wynagrodzenia dla pracowników, będących poprzednimi właścicielami jednostki przejmowanej; oraz koszty związane z nabyciem. Nabyte możliwe do zidentyfikowania aktywa oraz przejęte zobowiązania w ramach połączenia jednostek ujmowane są na dzień przejęcia odrębnie od wartości firmy, jeśli spełniają definicje aktywów i zobowiązań i są przedmiotem wymiany w ramach połączenia jednostek. Nabyte możliwe do zidentyfikowania aktywa oraz przejęte zobowiązania w ramach połączenia jednostek wycenia się na dzień przejęcia w wartości godziwej.

14 12 Przegląd MSSF Istnieją nieliczne wyjątki od zasad ujmowania i/lub wyceny w odniesieniu do zobowiązań warunkowych, aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego, aktywów z tytułu odszkodowania, świadczeń pracowniczych, praw ponownie nabytych, nagród płatnych w formie akcji oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Wartość firmy lub zysk na okazyjnym nabyciu są wyceniane jako wartość rezydualna. Wartość firmy jest ujmowana jako składnik aktywów. Zysk na okazyjnym nabyciu jest ujmowany w zysku lub stracie bieżącego okresu po ponownej ocenie wartości przyjętych do księgowego ujęcia połączenia jednostek. Korekty do księgowego ujęcia połączenia jednostek w tzw. okresie wyceny odzwierciedlają dodatkowe informacje na temat faktów i okoliczności, które istniały na dzień przejęcia. Okres wyceny kończy się, gdy tylko jednostka przejmująca uzyskuje wszelkie informacje, które są niezbędne do ujęcia w księgach połączenia jednostek lub przekonuje się, że nie można uzyskać więcej informacji z tym, że okres wyceny nie może przekraczać jednego roku od dnia przejęcia. Jednostka przejmująca może dokonać wyboru w odniesieniu do każdej z transakcji nabycia, czy wyceniać udziały niekontrolujące w wartości godziwej czy w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej ustalonej na dzień nabycia. W sytuacji, gdy połączenie jednostek jest realizowane etapami (stopniowe przejęcie), uprzednio posiadane przez jednostkę przejmującą udziały niekontrolujące w jednostce przejmowanej przeszacowuje się do wartości godziwej na dzień przejęcia, i ujmuje się wynikający z przeszacowania zysk lub stratę w zysku lub stracie bieżącego okresu. Co do zasady, elementy ujęte w ramach połączenia jednostek, po dniu nabycia są wyceniane i ujmowane zgodnie z odpowiednimi MSSF. Wyjątkiem od tej zasady są specyficzne uregulowania zawarte w MSSF 3 dotyczące np. zobowiązań warunkowych i aktywów z tytułu odszkodowania. Nabycie zbioru aktywów, które nie stanowią przedsiębiorstwa nie jest traktowane jako połączenie jednostek. W takim przypadku jednostka alokuje cenę nabycia do nabytych aktywów i przejętych zobowiązań na podstawie ich wartości godziwych ustalonych na dzień nabycia. Wartość firmy nie jest wówczas rozpoznawana. Nadchodzące zmiany Improvements to IFRSs 2010 nagrody jednostki nabywanej W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która zmieniła MSSF 3 Połączenia jednostek rozszerzając wskazówki dotyczące obowiązkowego zastąpienia nagród jednostki nabywanej również na dobrowolne zastąpienie nierozliczonych nagród. Dodatkowo, wprowadzono wymagania dotyczące ujmowania nagród jednostki nabywanej, które nie są zastępowane przez nagrody jednostki przejmującej. Jeśli nagroda jednostki przejmowanej nie jest zastępowana w ramach połączenia jednostek, wówczas możliwe są dwa scenariusze: W przypadku nabycia prawa na dzień połączenia do rozliczanej w instrumentach kapitałowych, niezastępowanej nagrody jednostki przejmowanej, nagroda ta stanowi część udziałów niekontrolujących w jednostce przejmowanej i jest wyceniana w oparciu o rynek na dzień połączenia zgodnie z MSSF 2.

15 Przegląd MSSF 13 W przypadku, gdy na dzień połączenia nie nabyto jeszcze prawa do rozliczanej w instrumentach kapitałowych, niezastępowanej nagrody jednostki przejmowanej, jest ona wyceniana w oparciu o rynek jak gdyby dzień połączenia był datą przyznania prawa zgodnie z MSSF 2 i jest alokowana do udziałów niekontrolujących na podstawie wskaźnika części zakończonego okresu nabywania uprawnień do okresu dłuższego spośród całego okresu nabywania uprawnień lub pierwotnie wyznaczonego okresu nabywania uprawnień do płatności w formie akcji. Zmiany te, mające zastosowanie dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. lub później, stosuje się prospektywnie począwszy od dnia, w którym jednostka zastosowała MSSF 3 (2008) po raz pierwszy. Improvements to IFRSs 2010 wycena udziałów niekontrolujących w momencie początkowego ujęcia W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która doprecyzowała, że wyboru metody wyceny udziałów niekontrolujących pomiędzy wyceną w wartości godziwej a wyceną w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto można dokonać jedynie w momencie początkowego ujęcia udziałów niekontrolujących, które stanowią udział we własności i uprawniają ich posiadaczy do proporcjonalnej części aktywów netto jednostki zależnej w przypadku jej likwidacji. W związku z tym, możliwość wyboru polityki rachunkowości nie ma zastosowania do innych instrumentów wchodzących w skład udziałów niekontrolujących takich jak elementy kapitałowe obligacji zamiennych na akcje lub opcje wynikające z płatności w formie akcji. Takie instrumenty są wyceniane w wartości godziwej lub zgodnie z innymi odpowiednimi MSSF, np. płatności w formie akcji, dające prawo do posiadania udziałów niekontrolujących wycenia się w oparciu o rynek zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji. Zmianę tą, mającą zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 lipca 2010 r. lub później, stosuje się prospektywnie począwszy od dnia, w którym jednostka zastosowała MSSF 3 (2008) po raz pierwszy. Improvements to IFRSs 2010 zmiany do MSSF 7, MSR 32 and MSR 39 W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która zmieniła MSSF 7 Instrumenty Finansowe: Ujawnienia, MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena precyzując, że standardy te nie mają zastosowania zmian płatności warunkowych wynikających z połączenia jednostek, które miały miejsce przed przyjęciem MSSF 3. Zmiana ta ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 lipca 2010 r. lub później. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zastosowania tej zmiany.

16 14 Przegląd MSSF 2.7 Przeliczenie walutowe (MSR 21, MSR 29) Jednostka wycenia aktywa, zobowiązania, przychody i koszty w swojej walucie funkcjonalnej, to jest w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa. Jeśli nie można jednoznacznie wskazać waluty funkcjonalnej z uwagi na różne przesłanki, kierownictwo jednostki powinno najpierw wziąć pod uwagę kilka głównych przesłanek a następnie rozważyć pozostałe przesłanki. Wszystkie transakcje, które nie są denominowane w walucie funkcjonalnej jednostki, są transakcjami w walutach obcych. Różnice kursowe powstałe na przeliczeniu zasadniczo ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. Sprawozdania finansowe jednostek działających za granicą są przeliczane dla celów konsolidacji w następujący sposób: aktywa i zobowiązania przelicza się po kursie zamknięcia na dzień kończący okres sprawozdawczy, przychody i koszty przelicza się po kursach wymiany z dnia zawarcia transakcji lub po odpowiednich kursach średnich, a pozycje kapitału własnego (z wyłączeniem ruchów dotyczących bieżącego okresu, które są przeliczane po kursach z dnia zawarcia transakcji) są przeliczane po kursach historycznych. Różnice kursowe z przeszacowania sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą ujmuje się w innych całkowitych dochodach i wykazuje jako osobny składnik kapitału własnego. Wartość przypadającą na jakiekolwiek udziały niekontrolujące alokuje się do i wykazuje się jako składnik udziałów niekontrolujących. Jeżeli waluta funkcjonalna jednostek działających za granicą jest walutą gospodarki w warunkach hiperinflacji, wtedy przed dokonaniem przeliczenia sprawozdań finansowych dokonywana jest korekta odzwierciedlająca zmiany w bieżącej sile nabywczej a następnie, sprawozdania finansowe są przeliczane na inną walutę prezentacyjną według kursu zamknięcia na dzień kończący okres sprawozdawczy. Jeśli jednak waluta prezentacji nie jest walutą gospodarki w warunkach hiperinflacji dane porównawcze nie są korygowane. W przypadku, gdy jednostka zbywa udziały w jednostce działającej za granicą tracąc kontrolę nad jednostką zależną, skumulowane różnice kursowe ujęte w innych całkowitych dochodach i zebrane w ramach odrębnego składnika kapitału własnego przenosi się do zysku lub straty bieżącego okresu. Częściowe zbycie jednostki zależnej może skutkować przeniesieniem do udziałów niekontrolujących, podczas gdy inne częściowe zbycia skutkują proporcjonalnym przeniesieniem do zysku lub straty bieżącego okresu. Jednostka może prezentować sprawozdania finansowe w walucie innej niż jej waluta funkcjonalna (waluta prezentacji). Jeśli sprawozdania finansowe są przeliczane na walutę prezentacji inną niż waluta funkcjonalna jednostki, jednostka stosuje te same zasady, które stosuje się w przypadku przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą. Jednostka może zaprezentować dodatkowe informacje finansowe w walucie innej niż waluta (waluty) prezentacji, jeśli dokona odpowiednich ujawnień.

17 Przegląd MSSF Zasady (polityka) rachunkowości, błędy oraz wartości szacunkowe (MSR 1, MSR 8) Polityka rachunkowości to specyficzne zasady, podstawy, konwencje, reguły i praktyki, które jednostka stosuje do przygotowania i prezentacji sprawozdań finansowych. W przypadku braku regulacji w MSSF, przedstawiona jest hierarchia stosowania źródeł alternatywnych. Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte przez jednostkę stosuje się konsekwentnie do wszystkich podobnych zdarzeń chyba, że odstępstwo od tej reguły jest wyraźnie dozwolone przez MSSF. Jednostka zmienia stosowaną zasadę (politykę) rachunkowości wtedy, gdy wymagają tego nowe lub zmienione standardy, albo z własnej inicjatywy, jeśli nowa zasada (polityka) jest bardziej właściwa. Zasadniczo, zmiany zasad (polityki) rachunkowości i naprawianie błędów poprzednich okresów jest dokonywane przez korektę stanu początkowego kapitału własnego oraz przekształcenie danych porównawczych, chyba że jest to niewykonalne w praktyce. Zmiany wartości szacunkowych ujmuje się prospektywnie. W przypadku trudności w odróżnieniu zmiany zasad (polityki) rachunkowości od zmiany wartości szacunkowych, zmianę uznaje się za zmianę wartości szacunkowych. Jeśli dokonano zmiany sposobu prezentacji lub klasyfikacji pozycji sprawozdań finansowych, to przekształca się dane porównawcze, chyba że jest to niewykonalne w praktyce. Jeżeli jednostka przekształca dane porównawcze na skutek zmiany polityki rachunkowości, korekty błędu lub reklasyfikacji pozycji sprawozdań finansowych, to prezentuje się sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego okresu porównawczego.

18 16 Przegląd MSSF 2.9 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego (MSR 1, MSR 10) Sprawozdania finansowe koryguje się, w celu uwzględnienia zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, lecz przed datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, jeśli te zdarzenia dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie finansowe nie jest korygowane w wyniku zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które wskazują na stan zaistniały po zakończeniu okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem sytuacji powodujących, iż założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest zasadne. Dywidendy zadeklarowane po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie są ujmowane jako zobowiązania w sprawozdaniach finansowych. Zasadniczo, zobowiązania klasyfikowane są jako krótkoterminowe lub długoterminowe, na podstawie stanu istniejącego na koniec okresu sprawozdawczego. Jeżeli jednak jednostka spodziewa się, mając taką możliwość na koniec okresu sprawozdawczego, zrefinansować zobowiązanie lub zmienić harmonogram spłat tak aby zobowiązanie było długoterminowe, wówczas takie zobowiązanie klasyfikuje do zobowiązań długoterminowych.

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 330/20 16.12.2015 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2343 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR 27) Skonsolidowane

2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR 27) Skonsolidowane L 21/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.1.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 627716 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Fundacja Rozwoju Rach unkowości w Polsce Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Andre Helin BDD Polska Sp. z 0.0. Warszawa 2000 SPIS TREŚCI. 5 WSTĘP 11 CZ~ŚĆI., OGOLNE

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.9.2016 L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe ZAKRES 1 Niniejszy standard stosuje się przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 maja 2016 r. (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 kwietnia 2016 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, 9.5.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/161

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/161 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/161 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ZAKRES 1 Niniejszy standard stosuje się dla celów ujmowania

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 25.11.2015 L 307/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2173 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r.

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. www.pwcacademy.pl MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. 1 Zasady rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości 2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Porównanie regulacji UoR i MSSF poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/134 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych CEL 1 Jednostka może prowadzić działalność gospodarczą za granicą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) item_raport_pl_finanse_noty_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_2012 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 3.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Szczegółowy opis MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Miejsce Wrocław Termin 2015-10-10-2015-11-15 Prowadzący Czas trwania Cena* AKK Zespół

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. 26.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Grzegorz Skałecki Wprowadzenie Globalizacja gospodarki światowej spowodowała proces ujednolicania zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - za okres zakończony 30 września 2015 r. -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- - LARQ Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.12.2015 L 333/97 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2406 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 R. 1 SPIS TREŚCI A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo