Przegląd MSSF kpmg.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd MSSF kpmg.pl"

Transkrypt

1 KPMG W POLSCE Przegląd MSSF kpmg.pl

2 3 Przegląd MSSF Spis treści Przegląd MSSF... 1 O publikacji Wstęp Wprowadzenie Założenia koncepcyjne 5 2. Zagadnienia ogólne Forma i skład sprawozdań finansowych Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Zasady rachunkowości Konsolidacja Połączenia jednostek Przeliczenie walutowe Zasady (polityka) rachunkowości, błędy oraz wartości szacunkowe Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Zasady ogólne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne oraz wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Udziały w jednostkach stowarzyszonych i udziały we wspólnych przedsięwzięciach Instrumenty finansowe A Instrumenty finansowe Rachunkowość zabezpieczeń Zapasy Aktywa biologiczne Utrata wartości aktywów niefinansowych Kapitały własne i zobowiązania finansowe Rezerwy Podatek dochodowy Aktywa warunkowe i zobowiązania warunkowe Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Zasady ogólne Przychody Dotacje rządowe Świadczenia pracownicze Płatności w formie akcji Przychody i koszty finansowe Zagadnienia szczególne Leasing Segmenty operacyjne Zysk przypadający na jedną akcję Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych A Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych Instrumenty finansowe: prezentacja i ujawnianie Transakcje niepieniężne Finansowe i inne informacje towarzyszące Śródroczne sprawozdania finansowe Umowy ubezpieczeniowe Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych Umowy na usługi koncesjonowane Przedsięwzięcia znajdujące się pod wspólną kontrolą i nowe jednostki Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zastosowanie po raz pierwszy 61 Załącznik I: Obecnie obowiązujące i przyszłe wymagania. 75

3 Przegląd MSSF 1 Przegląd MSSF Przegląd MSSF jest podsumowaniem rozdziałów zawartych w publikacji Insights into IFRS. KPMG s practical guide to International Financial Reporting Standards, Wydanie /11. Przegląd wymagań MSSF zawarty w niniejszej publikacji oraz w publikacji Insights into IFRS jak również stanowiska interpretacyjne opisane w publikacji Insights into IFRS są efektem pracy obecnych i byłych pracowników KPMG International Standards Group oraz nieocenionego wkładu wielu osób pracujących w firmach członkowskich KPMG na całym świecie. Niniejszy przegląd powinien być czytany razem z publikacją Insights into IFRS w celu uzyskania pełniejszego zrozumienia wymagań MSSF.

4 2 Przegląd MSSF

5 Przegląd MSSF 3 O publikacji Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie najważniejszych wymagań MSSF dla ułatwienia orientacji w tych wymaganiach. Niniejsze wydanie jest oparte na MSSF opublikowanych na dzień 1 sierpnia 2010 r., które mają zastosowanie dla rocznych sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. W przypadku istotnych zmian związanych ze standardami bądź interpretacjami opublikowanymi na dzień 1 sierpnia 2010 r., których stosowanie nie jest wymagane dla rocznych okresów sprawozdawczych kończących się 31 grudnia 2010 r., wpływ tych nadchodzących zmian został krótko przedstawiony. Ponadto rozdziały 3.6A Instrumenty finansowe oraz 5.5A Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych dotyczą w całości nadchodzących zmian. Wykaz standardów oraz interpretacji, które obecnie obowiązują, w tym wykaz ostatnich oraz nadchodzących zmian do tych standardów i interpretacji zawiera Załącznik I. Niniejsza publikacja nie odnosi się do wymgań MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych oraz MSSF dla Małych i Średnich Jednostek. Dla łatwiejszego poruszania się po niniejszej publikacji, została ona podzielona na tematyczne rozdziały zgodne z typowym układem prezentacji pozycji sprawozdań finansowych. W kolejnych rozdziałach omówiono zagadnienia ogólne, np. połączenie jednostek, pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, jak też zagadnienia szczególne, np. leasing, oraz kwestie istotne dla jednostek, które stosują MSSF po raz pierwszy. Inne źródła technicznego wsparcia przez KPMG Niniejsza publikacja została przygotowana przez KPMG International Standards Group. KPMG wydało szereg innych publikacji, które mogą służyć Państwu dalszą pomocą. Publikacje (dostępne w języku angielskim), to m.in. Insights into IFRS: KPMG s practical guide to International Financial Reporting Standards, Podręczniki MSSF, które zawierają liczne wskazówki interpretacyjne i przykłady praktycznego zastosowania standardów, Przykładowe roczne i śródroczne sprawozdania finansowe, Publikacje z serii New on the Horizon, które omawiają dokumenty konsultacyjne, IFRS Practice Issues, które omawiają specyficzne wymagania, Publikacje z serii First Impressions, które omawiają nowe wymagania, Publikacje z serii Newsletters, które zawierają informacje o ostatnich zmianach, oraz IFRS disclosure checklist.

6 4 Przegląd MSSF Informacje dotyczące IFRS są dostępne na stronie W celu uzyskania dostępu do innych wskazówek oraz literatury w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej, zachęcamy do zapoznania się z witryną internetową KPMG Accounting Research Online. Dostęp do naszego internetowego serwisu subskrypcyjnego może stanowić wartościowe narzędzie dla każdego, kto chce znaleźć się w gronie osób na bieżąco informowanych o współczesnym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W celu uzyskania 15 dniowego nieodpłatnego dostępu do serwisu zapraszamy do złożenia wizyty i rejestracji na stronie

7 Przegląd MSSF 5 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie (Konstytucja Fundacji RMSR, Przedmowa do MSSF, MSR 1) MSSF, to termin używany do określenia ogółu dokumentów zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). MSSF są przeznaczone do stosowania przez jednostki nastawione na prowadzenie działalności komercyjnej. Jednostka stwierdzająca zgodność z MSSF musi spełniać wymagania wszystkich standardów i interpretacji, w tym wymagania dotyczące ujawnień, i umieszcza w swoim sprawozdaniu oświadczenie o pełnej zgodności sprawozdania z MSSF. Wszystkie paragrafy MSSF, zarówno te napisane czcionką pogrubioną, jak i te napisane czcionką zwykłą, mają jednakową moc. Nadrzędnym wymaganiem stawianym sprawozdaniom finansowym przez MSSF jest wymóg rzetelnej prezentacji (lub prawdziwego i rzetelnego obrazu). 1.2 Założenia koncepcyjne (Założenia koncepcyjne RMSR) RMSR wykorzystuje założenia koncepcyjne przy opracowywaniu nowych MSSF oraz przy rewizji istniejących MSSF i wprowadzaniu do nich zmian. Założenia koncepcyjne stanowią punkt odniesienia dla sporządzających sprawozdania finansowe w przypadku braku specyficznych uregulowań w MSSF. MSSF nie mają zastosowania do tych pozycji sprawozdań finansowych, które są nieistotne. Transakcje ujmuje się w księgach i przedstawia zgodnie z ich treścią ekonomiczną i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko zgodnie z ich formą prawną. Transakcje z udziałowcami działającymi w charakterze właścicieli ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.

8 6 Przegląd MSSF

9 Przegląd MSSF 7 2. Zagadnienia ogólne 2.1 Forma i skład sprawozdań finansowych (MSR 1, MSR 27) Jednostka sporządza sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową, zawierającą opis zasad rachunkowości. Dodatkowo, jednostka sporządza sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego okresu porównawczego wtedy, gdy przekształca dane porównawcze na skutek zmiany zasad rachunkowości, korekty błędu lub reklasyfikacji pozycji w sprawozdaniach finansowych. Wymóg ujawniania danych porównawczych dotyczy tylko okresu poprzedzającego okres sprawozdawczy. Można jednakże dobrowolnie prezentować więcej okresów lub więcej informacji. Jednostka posiadająca co najmniej jedną jednostkę zależną jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, chyba że zostały spełnione określone kryteria. Jednostka, która nie ma jednostek zależnych, lecz posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych lub znajdujących się pod wspólną kontrolą, sporządza indywidualne sprawozdania finansowe, chyba że zostały spełnione określone kryteria. Generalnie, w indywidualnych sprawozdaniach finansowych inwestycje w jednostki stowarzyszone ujmuje się metodą praw własności, natomiast inwestycje w jednostki znajdujące się pod wspólną kontrolą metodą praw własności lub metodą konsolidacji proporcjonalnej. Jednostka nie ma obowiązku, ale może oprócz skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub indywidualnych sprawozdań finansowych zaprezentować jednostkowe sprawozdania finansowe.

10 8 Przegląd MSSF 2.2 Zmiany w kapitałach (MSR 1) Jednostka sporządza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, jako składnik kompletnego zestawu sprawozdań finansowych. Wszystkie zmiany ujęte w kapitale własnym, wynikające z transakcji zawartych z właścicielami są prezentowane odrębnie od innych zmian ujętych w kapitale własnym. Nadchodzące zmiany Improvements to IFRSs 2010 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która zmienia MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych wprowadzając możliwość prezentacji zmian w zakresie każdego ze składników kapitału własnego wynikających z transakcji ujętych w innych całkowitych dochodach albo w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym albo w informacji dodatkowej. Zmiana ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zastosowania tej zmiany. 2.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych przedstawia przepływy pieniężne w okresie sprawozdawczym w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Przepływy pieniężne netto z powyższych trzech rodzajów działalności są sumowane, w celu zaprezentowania zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu okresu, która następnie jest wykorzystywana do uzgodnienia stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek i na koniec okresu sprawozdawczego. Do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zalicza się określone inwestycje krótkoterminowe, a w niektórych przypadkach również kredyty w rachunku bieżącym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej prezentowane są z zastosowaniem metody bezpośredniej lub metody pośredniej. Przepływy pieniężne w walutach obcych przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany obowiązującego w dniu, w którym miał miejsce przepływ środków pieniężnych (lub, jeżeli zasadne, z zastosowaniem średniego kursu wymiany waluty za dany okres). Zasadniczo, wpływy i wydatki związane z działalnością finansową i z działalnością inwestycyjną ujmuje się w kwotach brutto. Jedynie w pewnych ograniczonych okolicznościach dopuszczalne jest kompensowanie przepływów pieniężnych.

11 Przegląd MSSF Zasady rachunkowości (MSR 1, MSR 21, MSR 29, KIMSF 7) Sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie ze zmodyfikowaną zasadą kosztu historycznego, z rosnącym naciskiem na wartość godziwą. Jeżeli waluta funkcjonalna jednostki jest walutą gospodarki ogarniętej hiperinflacją, jej sprawozdania finansowe powinny zostać skorygowane w taki sposób aby wszystkie pozycje wyrażone były w jednostkach miary obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego. Jednostka ujawnia informacje na temat kluczowych obszarów niepewności wynikających z szacunków i osądów dokonanych podczas stosowania przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości. Jednostka ujawnia niepewność wynikającą z dokonanych szacunków, która wiąże się ze znaczącym ryzykiem konieczności dokonania materialnych korekt w następnym rocznym okresie sprawozdawczym. 2.5 Konsolidacja (MSR 27, SKI-12, MSSF 3) Konsolidacja oparta jest na kontroli, będącej zdolnością, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego, kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Zdolność kontrolowania jest rozpatrywana niezależnie od sprawowania kontroli. Ocena kontroli może być dokonywana w oparciu o zdolność do kierowania, jak i na podstawie rzeczywistego modelu kontroli. W ocenie zdolności kontrolowania należy wziąć pod uwagę potencjalne prawa głosu, które mogą być w danym czasie wykonywane. Jednostką specjalnego przeznaczenia (JSP; ang.: special purpose entity - SPE), to jednostka utworzona dla osiągnięcia wąskiego i precyzyjnie określonego celu. JSP są konsolidowane zgodnie z zasadą kontroli. Decyzje co do kontroli uwzględniają analizę ryzyka i korzyści związanych z JSP. Konsolidacją obejmuje się wszystkie jednostki zależne, w tym także jednostki zależne od organizacji zarządzających kapitałem wysokiego ryzyka (ang.: venture capital organizations) i funduszy powierniczych a także te, które zostały nabyte wyłącznie z zamiarem późniejszej odsprzedaży. Jednostka dominująca i jej jednostki zależne na ogół przyjmują ten sam dzień kończący okres sprawozdawczy dla sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jeśli takie rozwiązanie jest niewykonalne w praktyce, różnica między końcem okresu sprawozdawczego jednostek zależnych i jednostki dominującej nie może być większa niż trzy miesiące. Skutki istotnych transakcji i zdarzeń, które miały miejsce między tymi datami uwzględnia się poprzez dokonanie odpowiednich korekt. W ramach grupy kapitałowej stosuje się jednolite zasady rachunkowości.

12 10 Przegląd MSSF Udziały niekontrolujące ujmowane są początkowo w wartości godziwej lub w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej ustalonej na dzień nabycia. Jednostka ujmuje zobowiązanie wynikające z bieżącej wartości (szacunkowej) ceny wykonania opcji sprzedaży posiadanych przez udziały niekontrolujące, jednakże brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących ujmowania takich opcji sprzedaży. Straty jednostki zależnej mogą prowadzić do powstania ujemnej wartości udziałów niekontrolujących. Udziały niekontrolujące są klasyfikowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako kapitał własny, ale prezentowane są odrębnie od kapitału własnego właścicieli jednostki dominującej. Zysk lub strata bieżącego okresu oraz całkowite dochody są alokowane do udziałów niekontrolujących oraz do właścicieli jednostki dominującej. Transakcje pomiędzy jednostkami należącymi do grupy kapitałowej są w całości eliminowane. W momencie utraty kontroli nad jednostką zależną, aktywa i zobowiązania jednostki zależnej jak również wartość bieżąca udziałów niekontrolujących są usuwane ze sprawozdania finansowego. Ujmowane są natomiast otrzymana zapłata oraz wszelkie zatrzymane udziały, wyceniane w wartości godziwej. Kwoty ujęte w innych całkowitych dochodach przeklasyfikowuje się zgodnie z wymaganiami innych MSSF. Jakikolwiek zysk lub strata powstający na tych transakcjach ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. Zmiany udziałów jednostki dominującej nie powodujące utraty kontroli nad jednostką zależną ujmuje się jako transakcje rozliczane z kapitałem własnym, bez ujmowania skutków takich transakcji w zysku lub stracie bieżącego okresu. Nadchodzące zmiany Improvements to IFRSs 2010 wycena udziałów niekontrolujących w momencie początkowego ujęcia W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która doprecyzowała, że wyboru metody wyceny udziałów niekontrolujących pomiędzy wyceną w wartości godziwej a wyceną w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto można dokonać jedynie w momencie początkowego ujęcia udziałów niekontrolujących, które stanowią udział we własności i uprawniają ich posiadaczy do proporcjonalnej części aktywów netto jednostki zależnej w przypadku jej likwidacji. Zmiana ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zastosowania tej zmiany. Zobacz także 2.6 Połączenia jednostek.

13 Przegląd MSSF Połączenia jednostek (MSSF 3) Wszystkie połączenia jednostek, z nielicznymi wyjątkami, są rozliczane z zastosowaniem metody nabycia. Połączenie jednostek jest transakcją lub innym zdarzeniem, w drodze których strona przejmująca obejmuje kontrolę nad jednym lub wieloma przedsięwzięciami. Przedsięwzięcie jest zintegrowanym zespołem działań i aktywów, które można prowadzić i którym można zarządzać w celu zapewnienia inwestorowi (lub innym właścicielom, członkom lub uczestnikom) zwrotu w postaci dywidend, niższych kosztów lub innych korzyści ekonomicznych. Jednostką przejmującą przy połączeniu jednostek jest jednostka, która obejmuje kontrolę nad innym przedsięwzięciem lub przedsięwzięciami. W niektórych przypadkach jednostka będąca w świetle prawa przejmowaną, dla celów rachunkowości jest identyfikowana, jako jednostka przejmująca ( przejęcie odwrotne ). Dniem przejęcia jest dzień, w którym jednostka przejmująca obejmuję kontrolę nad jednostką przejmowaną. Przekazana przez jednostkę przejmującą zapłata, którą wycenia się co do zasady w wartości godziwej ustalonej na dzień przejęcia, może zawierać przekazane aktywa, zaciągnięte zobowiązania wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz wyemitowane przez jednostkę przejmującą udziały kapitałowe. Przekazana zapłata warunkowa jest początkowo ujmowana w wartości godziwej. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana jako zobowiązanie, jest z reguły przeszacowywana do wartości godziwej w kolejnych okresach, aż do momentu jej uregulowania; skutki przeszacowania ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana do kapitału własnego nie podlega przeszacowaniu. Wszelkie elementy, które nie są częścią transakcji połączenia jednostek są ujmowane odrębnie od księgowego ujęcia transakcji połączenia. Przykładami takich elementów są: rozliczenie wcześniejszych powiązań pomiędzy jednostką przejmującą a jednostką przejmowaną; wynagrodzenia dla pracowników, będących poprzednimi właścicielami jednostki przejmowanej; oraz koszty związane z nabyciem. Nabyte możliwe do zidentyfikowania aktywa oraz przejęte zobowiązania w ramach połączenia jednostek ujmowane są na dzień przejęcia odrębnie od wartości firmy, jeśli spełniają definicje aktywów i zobowiązań i są przedmiotem wymiany w ramach połączenia jednostek. Nabyte możliwe do zidentyfikowania aktywa oraz przejęte zobowiązania w ramach połączenia jednostek wycenia się na dzień przejęcia w wartości godziwej.

14 12 Przegląd MSSF Istnieją nieliczne wyjątki od zasad ujmowania i/lub wyceny w odniesieniu do zobowiązań warunkowych, aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego, aktywów z tytułu odszkodowania, świadczeń pracowniczych, praw ponownie nabytych, nagród płatnych w formie akcji oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Wartość firmy lub zysk na okazyjnym nabyciu są wyceniane jako wartość rezydualna. Wartość firmy jest ujmowana jako składnik aktywów. Zysk na okazyjnym nabyciu jest ujmowany w zysku lub stracie bieżącego okresu po ponownej ocenie wartości przyjętych do księgowego ujęcia połączenia jednostek. Korekty do księgowego ujęcia połączenia jednostek w tzw. okresie wyceny odzwierciedlają dodatkowe informacje na temat faktów i okoliczności, które istniały na dzień przejęcia. Okres wyceny kończy się, gdy tylko jednostka przejmująca uzyskuje wszelkie informacje, które są niezbędne do ujęcia w księgach połączenia jednostek lub przekonuje się, że nie można uzyskać więcej informacji z tym, że okres wyceny nie może przekraczać jednego roku od dnia przejęcia. Jednostka przejmująca może dokonać wyboru w odniesieniu do każdej z transakcji nabycia, czy wyceniać udziały niekontrolujące w wartości godziwej czy w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej ustalonej na dzień nabycia. W sytuacji, gdy połączenie jednostek jest realizowane etapami (stopniowe przejęcie), uprzednio posiadane przez jednostkę przejmującą udziały niekontrolujące w jednostce przejmowanej przeszacowuje się do wartości godziwej na dzień przejęcia, i ujmuje się wynikający z przeszacowania zysk lub stratę w zysku lub stracie bieżącego okresu. Co do zasady, elementy ujęte w ramach połączenia jednostek, po dniu nabycia są wyceniane i ujmowane zgodnie z odpowiednimi MSSF. Wyjątkiem od tej zasady są specyficzne uregulowania zawarte w MSSF 3 dotyczące np. zobowiązań warunkowych i aktywów z tytułu odszkodowania. Nabycie zbioru aktywów, które nie stanowią przedsiębiorstwa nie jest traktowane jako połączenie jednostek. W takim przypadku jednostka alokuje cenę nabycia do nabytych aktywów i przejętych zobowiązań na podstawie ich wartości godziwych ustalonych na dzień nabycia. Wartość firmy nie jest wówczas rozpoznawana. Nadchodzące zmiany Improvements to IFRSs 2010 nagrody jednostki nabywanej W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która zmieniła MSSF 3 Połączenia jednostek rozszerzając wskazówki dotyczące obowiązkowego zastąpienia nagród jednostki nabywanej również na dobrowolne zastąpienie nierozliczonych nagród. Dodatkowo, wprowadzono wymagania dotyczące ujmowania nagród jednostki nabywanej, które nie są zastępowane przez nagrody jednostki przejmującej. Jeśli nagroda jednostki przejmowanej nie jest zastępowana w ramach połączenia jednostek, wówczas możliwe są dwa scenariusze: W przypadku nabycia prawa na dzień połączenia do rozliczanej w instrumentach kapitałowych, niezastępowanej nagrody jednostki przejmowanej, nagroda ta stanowi część udziałów niekontrolujących w jednostce przejmowanej i jest wyceniana w oparciu o rynek na dzień połączenia zgodnie z MSSF 2.

15 Przegląd MSSF 13 W przypadku, gdy na dzień połączenia nie nabyto jeszcze prawa do rozliczanej w instrumentach kapitałowych, niezastępowanej nagrody jednostki przejmowanej, jest ona wyceniana w oparciu o rynek jak gdyby dzień połączenia był datą przyznania prawa zgodnie z MSSF 2 i jest alokowana do udziałów niekontrolujących na podstawie wskaźnika części zakończonego okresu nabywania uprawnień do okresu dłuższego spośród całego okresu nabywania uprawnień lub pierwotnie wyznaczonego okresu nabywania uprawnień do płatności w formie akcji. Zmiany te, mające zastosowanie dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. lub później, stosuje się prospektywnie począwszy od dnia, w którym jednostka zastosowała MSSF 3 (2008) po raz pierwszy. Improvements to IFRSs 2010 wycena udziałów niekontrolujących w momencie początkowego ujęcia W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która doprecyzowała, że wyboru metody wyceny udziałów niekontrolujących pomiędzy wyceną w wartości godziwej a wyceną w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto można dokonać jedynie w momencie początkowego ujęcia udziałów niekontrolujących, które stanowią udział we własności i uprawniają ich posiadaczy do proporcjonalnej części aktywów netto jednostki zależnej w przypadku jej likwidacji. W związku z tym, możliwość wyboru polityki rachunkowości nie ma zastosowania do innych instrumentów wchodzących w skład udziałów niekontrolujących takich jak elementy kapitałowe obligacji zamiennych na akcje lub opcje wynikające z płatności w formie akcji. Takie instrumenty są wyceniane w wartości godziwej lub zgodnie z innymi odpowiednimi MSSF, np. płatności w formie akcji, dające prawo do posiadania udziałów niekontrolujących wycenia się w oparciu o rynek zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji. Zmianę tą, mającą zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 lipca 2010 r. lub później, stosuje się prospektywnie począwszy od dnia, w którym jednostka zastosowała MSSF 3 (2008) po raz pierwszy. Improvements to IFRSs 2010 zmiany do MSSF 7, MSR 32 and MSR 39 W maju 2010 r. RMSR wydała publikację Improvements to IFRSs 2010, która zmieniła MSSF 7 Instrumenty Finansowe: Ujawnienia, MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena precyzując, że standardy te nie mają zastosowania zmian płatności warunkowych wynikających z połączenia jednostek, które miały miejsce przed przyjęciem MSSF 3. Zmiana ta ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 lipca 2010 r. lub później. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zastosowania tej zmiany.

16 14 Przegląd MSSF 2.7 Przeliczenie walutowe (MSR 21, MSR 29) Jednostka wycenia aktywa, zobowiązania, przychody i koszty w swojej walucie funkcjonalnej, to jest w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa. Jeśli nie można jednoznacznie wskazać waluty funkcjonalnej z uwagi na różne przesłanki, kierownictwo jednostki powinno najpierw wziąć pod uwagę kilka głównych przesłanek a następnie rozważyć pozostałe przesłanki. Wszystkie transakcje, które nie są denominowane w walucie funkcjonalnej jednostki, są transakcjami w walutach obcych. Różnice kursowe powstałe na przeliczeniu zasadniczo ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. Sprawozdania finansowe jednostek działających za granicą są przeliczane dla celów konsolidacji w następujący sposób: aktywa i zobowiązania przelicza się po kursie zamknięcia na dzień kończący okres sprawozdawczy, przychody i koszty przelicza się po kursach wymiany z dnia zawarcia transakcji lub po odpowiednich kursach średnich, a pozycje kapitału własnego (z wyłączeniem ruchów dotyczących bieżącego okresu, które są przeliczane po kursach z dnia zawarcia transakcji) są przeliczane po kursach historycznych. Różnice kursowe z przeszacowania sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą ujmuje się w innych całkowitych dochodach i wykazuje jako osobny składnik kapitału własnego. Wartość przypadającą na jakiekolwiek udziały niekontrolujące alokuje się do i wykazuje się jako składnik udziałów niekontrolujących. Jeżeli waluta funkcjonalna jednostek działających za granicą jest walutą gospodarki w warunkach hiperinflacji, wtedy przed dokonaniem przeliczenia sprawozdań finansowych dokonywana jest korekta odzwierciedlająca zmiany w bieżącej sile nabywczej a następnie, sprawozdania finansowe są przeliczane na inną walutę prezentacyjną według kursu zamknięcia na dzień kończący okres sprawozdawczy. Jeśli jednak waluta prezentacji nie jest walutą gospodarki w warunkach hiperinflacji dane porównawcze nie są korygowane. W przypadku, gdy jednostka zbywa udziały w jednostce działającej za granicą tracąc kontrolę nad jednostką zależną, skumulowane różnice kursowe ujęte w innych całkowitych dochodach i zebrane w ramach odrębnego składnika kapitału własnego przenosi się do zysku lub straty bieżącego okresu. Częściowe zbycie jednostki zależnej może skutkować przeniesieniem do udziałów niekontrolujących, podczas gdy inne częściowe zbycia skutkują proporcjonalnym przeniesieniem do zysku lub straty bieżącego okresu. Jednostka może prezentować sprawozdania finansowe w walucie innej niż jej waluta funkcjonalna (waluta prezentacji). Jeśli sprawozdania finansowe są przeliczane na walutę prezentacji inną niż waluta funkcjonalna jednostki, jednostka stosuje te same zasady, które stosuje się w przypadku przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą. Jednostka może zaprezentować dodatkowe informacje finansowe w walucie innej niż waluta (waluty) prezentacji, jeśli dokona odpowiednich ujawnień.

17 Przegląd MSSF Zasady (polityka) rachunkowości, błędy oraz wartości szacunkowe (MSR 1, MSR 8) Polityka rachunkowości to specyficzne zasady, podstawy, konwencje, reguły i praktyki, które jednostka stosuje do przygotowania i prezentacji sprawozdań finansowych. W przypadku braku regulacji w MSSF, przedstawiona jest hierarchia stosowania źródeł alternatywnych. Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte przez jednostkę stosuje się konsekwentnie do wszystkich podobnych zdarzeń chyba, że odstępstwo od tej reguły jest wyraźnie dozwolone przez MSSF. Jednostka zmienia stosowaną zasadę (politykę) rachunkowości wtedy, gdy wymagają tego nowe lub zmienione standardy, albo z własnej inicjatywy, jeśli nowa zasada (polityka) jest bardziej właściwa. Zasadniczo, zmiany zasad (polityki) rachunkowości i naprawianie błędów poprzednich okresów jest dokonywane przez korektę stanu początkowego kapitału własnego oraz przekształcenie danych porównawczych, chyba że jest to niewykonalne w praktyce. Zmiany wartości szacunkowych ujmuje się prospektywnie. W przypadku trudności w odróżnieniu zmiany zasad (polityki) rachunkowości od zmiany wartości szacunkowych, zmianę uznaje się za zmianę wartości szacunkowych. Jeśli dokonano zmiany sposobu prezentacji lub klasyfikacji pozycji sprawozdań finansowych, to przekształca się dane porównawcze, chyba że jest to niewykonalne w praktyce. Jeżeli jednostka przekształca dane porównawcze na skutek zmiany polityki rachunkowości, korekty błędu lub reklasyfikacji pozycji sprawozdań finansowych, to prezentuje się sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego okresu porównawczego.

18 16 Przegląd MSSF 2.9 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego (MSR 1, MSR 10) Sprawozdania finansowe koryguje się, w celu uwzględnienia zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, lecz przed datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, jeśli te zdarzenia dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie finansowe nie jest korygowane w wyniku zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które wskazują na stan zaistniały po zakończeniu okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem sytuacji powodujących, iż założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest zasadne. Dywidendy zadeklarowane po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie są ujmowane jako zobowiązania w sprawozdaniach finansowych. Zasadniczo, zobowiązania klasyfikowane są jako krótkoterminowe lub długoterminowe, na podstawie stanu istniejącego na koniec okresu sprawozdawczego. Jeżeli jednak jednostka spodziewa się, mając taką możliwość na koniec okresu sprawozdawczego, zrefinansować zobowiązanie lub zmienić harmonogram spłat tak aby zobowiązanie było długoterminowe, wówczas takie zobowiązanie klasyfikuje do zobowiązań długoterminowych.

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota Rok zakończony

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu Michał

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK POZNAŃ, DNIA 18.03.2015 SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce skonsolidowany raport Pragma Inkaso S.A. za rok 2013. Miniony

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano Skonsolidowany raport roczny za 2014r. GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 Skonsolidowany raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY SPIS TREŚCI DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku Warszawa, marzec 2015 r. KERDOS GROUP S.A.... STRONA 1 Spis treści Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo