Manual obsługi sprzedaży Pożyczki Gotówkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manual obsługi sprzedaży Pożyczki Gotówkowej"

Transkrypt

1 Manual obsługi sprzedaży Pożyczki Gotówkowej Manual jest doprecyzowaniem zasad znajdujących się w Umowie o Współpracy pomiędzy CitiFinancial oraz Kantor Polski SA, a także pomiędzy Kantor Polski SA i Punktami Sprzedaży uczestniczącymi w procesie sprzedaży Pożyczki Gotówkowej. Informacje do użytku wewnętrznego dla pracowników firmy Kantor Polski SA oraz jej współpracowników Warszawa, styczeń

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 2 A Tajemnica bankowa 3 B Etyczne i ogólne zasady postępowania 4 C Ochrona danych osobowych 6 II. Podstawowe informacje o Pożyczce Gotówkowej 9 III. Struktura cenowa Pożyczek Gotówkowych 11 IV. Wymagane dokumenty 13 V. Ograniczenia kredytowe profile nieakceptowane 16 VI. Konsolidacja zadłużenia 17 VII. Obsługa wniosku pozyskanego przez przedstawiciela Kantoru 18 VIII. Oczekiwanie na decyzję kredytową 21 IX. Telefoniczny kontakt z klientem po otrzymaniu decyzji kredytowej 22 X. Podpisanie umowy przez klienta 24 XI. Częste pytania związane z Pożyczką Gotówkową 26 XII. Manual procesu sprzedaży ubezpieczenia Gwarancja Spokojna Przyszłość XIII. Bezpieczeństwo Informacji 31 XIV. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

3 A. Tajemnica bankowa Jaki akt prawny określa istotę tajemnicy bankowej? Aktem tym jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, t. jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz Co jest przedmiotem tajemnicy bankowej? Wszystkie informacje uzyskane od klienta w związku z wykonywaniem czynności bankowych (a zatem przede wszystkim w związku z ubieganiem się o Pożyczkę Gotówkową) są przedmiotem ochrony tajemnicy bankowej. Chronione tą tajemnicą są dane personalne i adresowe klienta (w tym numery telefonów, nazwa zakładu pracy itp.), ale także wszelkie inne wiadomości, które Bank otrzymuje lub generuje w związku z wykonywaniem łączących go z danym klientem umów. Tajemnica nie obowiązuje wobec danego klienta w stosunkach pomiędzy Bankiem a nim (stąd Bank może korzystać z informacji o innych produktach danego klienta). Bank (i jego pracownicy) są ponadto upoważnieni do przekazywania informacji chronionych tajemnicą bankową podmiotom trzecim, przy pomocy których Bank wykonuje umowę z klientem. Kto musi przestrzegać tajemnicy bankowej? Tajemnica bankowa dotyczy Banku, jako osoby prawnej, prowadzącej profesjonalną działalność w zakresie usług bankowych. Poza tym obowiązani do jej przestrzegania są pracownicy Banku oraz inne osoby, za pomocą których Bank wykonuje swoje usługi ( za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe ). W przypadku, w którym Bank zleca przeprowadzenie czynności bankowej lub czynności pomocniczej do czynności bankowej podmiotowi trzeciemu, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej spoczywa także na pracownikach lub współpracownikach takiego podmiotu. Tajemnica bankowa nie obowiązuje natomiast klienta, który może dowolnie podawać informacje o swoich relacjach z bankiem podmiotom trzecim. Sankcje za złamanie tajemnicy bankowej Bank i jego pracownicy lub współpracownicy MUSZĄ zachować tajemnicę bankową. 3

4 Prawo bankowe przewiduje surowe sankcje za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej karę pozbawienia wolności (więzienia) do lat trzech oraz grzywnę do złotych (dla sprawcy osoby fizycznej). B. Etyczne i ogólne zasady postępowania Zachowania etyczne Punkt Sprzedaży Kantoru zobowiązany jest do: 1. Całkowitego dostosowania się do wszystkich etycznych i regulacyjnych standardów, wytycznych i polityk przekazanych przez CitiFinancial. 2. Przestrzegania wszystkich przepisów prawa dotyczących prowadzonej działalności. 3. Ściśłego stosowania się do wymagań i procedur CitiFinancial dotyczących sprawiedliwego traktowania każdego klienta. 4. Poinformowania klienta, że Ubezpieczenie jest dobrowolne i nie warunkuje uzyskania pożyczki. 5. Dołożenia wszelkich starań w celu zrozumienia potrzeb i kondycji finansowej klienta. 6. Wyjaśnienia produktów i usług CitiFinancial oraz dołożenia wszelkich starań, aby jakość świadczonych klientowi usług była taka, jakiej sam pracownik Punktu Sprzedaży Kantoru oczekiwałby od usługodawcy. 7. Zapewnienia, że nie powstanie żaden obowiązek prawny wobec CitiFinancial, za wyjątkiem działań mieszczących się w zakresie kompetencji Kantoru. 8. Nie używania nazwy CitiFinancial na żadnych materiałach reklamowych, formularzach, dokumentach oraz innych środkach przekazu bez zgody CitiFinancial. 9. Składania tylko autentycznych podpisów na wnioskach oraz innych dokumentach. 10. Niepodpisywania się za inne osoby oraz jako świadek czyjegoś podpisu na jakichkolwiek wnioskach bądź innych formularzach dotyczących spraw CitiFinancial, chyba że podpis dokonywany jest w obecności pracownika Punktu Sprzedaży Kantoru lub przy innych wyjątkach wyszczególnionych na formularzu. 11. Niepowierzania innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług, chyba, że zostanie on upoważniony przez CitiFinancial. 12. Niepobierania żadnych opłat za świadczone usługi. Jeżeli miałoby to miejsce, to zgodnie z prawem należy ujawnić CitiFinancial pobraną od klienta opłatę. 13. Nie ubiegania się o żadne inne zobowiązania w imieniu CitiFinancial, bez odpowiedniego zezwolenia. 14. Znajomości wszelkich przepisów i wymogów prawnych odnoście zachowania i ochrony danych osobowych klientów. Równe i sprawiedliwe traktowanie 4

5 Równe i sprawiedliwe traktowanie stanowią odpowiednie zapisy Konstytucji RP i każdy zobowiązany jest do ich przestrzegania. W szczególności powinno się zwrócić uwagę na: zaangażowanie w równe szanse kredytowe i świadome zastosowanie się do sprawiedliwych praktyk kredytowych i niedyskryminacji wobec prawa, jak również innych przepisów, które mają wpływ na działanie biznesu, przedstawienie i zaoferowanie klientowi wszystkich produktów, których warunki przyznania klient spełnia, dołożenie wszelkich starań, żeby ułatwić klientowi podjęcie decyzji oraz spełnić jego potrzeby i oczekiwania. Unikanie dyskryminacji Każdy Punkt Sprzedaży Kantoru zobowiązny jest do traktowania klienta w sposób sprawiedliwy, równy i uprzejmy. Bardzo ważną rzeczą jest zrozumienie, że dyskryminacja może pojawić się w każdej chwili, przy sporządzaniu umowy, nie należy zniechęcać potencjalnego klienta do starania się o pożyczkę podczas weryfikacji, ustalania warunków pożyczki, oprocentowania/prowizji. Przykładem działań nieakceptowanych może być następujące zachowanie, gdy Punkt Sprzedaży Kantoru: bez wyraźniego powodu odmówi obsłużenia klienta ubiegającego się o pożyczkę, zniechęci przyszłego pożyczkobiorcę poprzez opóźnienia, nieuprzejme traktowanie, dostarczy różne, niekompletne lub mylne informacje o możliwościach, wymogach, standardach oraz procedurach uzyskania pożyczki, zniechęci klienta poszukującego kredytu w sposób, który doprowadzi do skorzystania z produktu oferowanego przez konkurencję, pomija procedury i standardy zawarte w poniższym dokumencie, umowie o współpracy bądź innych procedurach przekazanych przez CitiFinancial, szczególnie przy sporządzaniu wniosków/umów, samodzielnie modyfikuje ofertę pożyczki, przekazuje klientowi niekorzystne informacje, nakłada na klienta dodatkowe opłaty, etc. Powinność wobec Klienta Punkt Sprzedaży Kantoru powinien dołożyć wszelkich starań, aby oferta produktowa, cele, warunki finansowe wyszły na przeciw potrzebom klienta. Obsługa Klienta 5

6 Podstawową rzeczą jest traktowanie klientów i pożyczkobiorców CitiFinancial w sposób sprawiedliwy, równy i uprzejmy. Świadczone usługi powinny być na takim poziomie, aby zachęcić klientów do wzięcia w przyszłości pożyczki w CitiFinancial. Formularze, reklamy, ujawnienie dokumentów Wszystkie materiały użyte przy oferowaniu produktów CitiFinancial, bądź użycie nazwy CitiFinancial na materiałach reklamowych lub innych środkach przekazu, możliwe jest tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez CitiFinancial. Wszystkie formularze, dokumenty, ujawniane dokumenty, materiały reklamowe muszą spełniać wymogi opowiednich przepisów i regulacji prawnych oraz nie mogą ukazywać CitiFinancial w złym świetle jak również jego konkurentów, ani ich produktów. Podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, inne nieetyczne zachowania Jeśli pośrednik bądź Punkt Sprzedaży Kantoru będzie podejrzewał, iż obsługiwany klient/współpracownik może brać udział w procesie prania brudnych pieniędzy powinien natychmiast skontaktować sie z pracownikiem Banku pod numerem reklamacyjnym podanym na regulaminie Pożyczki Gotówkowej. W przypadku odkrycia innych nieetycznych zachowań klientów, a także współpracowników pracownik Punktu Sprzedaży\pracownik pośrednika powinien również skontaktować się z Bankiem. C. Ochrona danych osobowych Jaka jest podstawa prawna ochrony danych osobowych? Przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. nr 80, poz. 521). (Dodatkowo zmiany tych dokumentów) 6

7 Znaczenie danych osobowych Wszystkie podmioty procesu ubiegania się o Pożyczkę powinny kierować się słuszną tezą, iż chronienie danych osobowych klienta, zapewnienie wszelkim informacjom o kliencie maksymalnego bezpieczeństwa, jest równie ważne, jak chronienie zdeponowanej przez niego gotówki. Bank oraz podmioty z nim współpracujące są bowiem nie tylko przedsiębiorstwami powołanymi do wykonywania określonej działalności w dziedzinie obrotu finansowego. Są przede wszystkim instytucjami zaufania publicznego, powiernikami tajemnic klienta, nierzadko tych dla niego najważniejszych i najskrytszych. Dlatego też Bank dostosował swoje regulaminy i procedury do wymagań zapisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Nie był to proces ani prosty, ani zamknięty w jakimś określonym czasie. Praktycznie trwa do chwili obecnej. danych Wskazówki praktyczne 1. Zanim Punkt Sprzedaży Kantoru prześle wniosek do przeprocesowania przez Bank/Kantor, Punkt Sprzedaży Kantoru ma obowiązek zebrania zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych składając swój podpis na wniosku o pożyczkę. 2. Po zakończenia procesu ubiegania się klienta o Pożyczkę Punkt Sprzedaży ma obowiązek przesłać do Kantoru/Banku wszystkie dokumenty, na których znajdują sie dane osobowe klienta. Dokumenty nie wymagane przez Bank powinny zostać zniszczone. (Wszystkie dane osobowe znajdujące się w formie elektronicznej zostaną usunięte po 7 dniach od czasu zakończenia procesu ubiegania się o Pożyczkę). 3. Punkt Sprzedaży Kantoru nie ma prawa przetwarzać danych osobowych klienta po zakończeniu procesu ubiegania się o Pożyczkę. 4. Punkt Sprzedaży Kantoru powinien zawsze trzymać dane osobowe klienta w zabezpieczonym miejscu: jeśli są w formie papierowej - w zamkniętej szafce, jeśli są w formie elektronicznej - powinien dbać o bezpieczeństwo dostępu do systemu elektronicznego. 5. Punkt Sprzedaży Kantoru ma obowiązek chronić dane osobowe w formie papierowej: po zakończeniu pracy takie dokumenty powinny być zamknięte nie wolno wyrzucać takich dokumentów do kosza na śmieci (potrzeba posiadania niszczarki) 6. Punkt Sprzedaży Kantoru powinien dbać o bezpieczeństwo swojego loginu przez hasła: hasło nie powinno być podawane osobie trzeciej 7

8 hasło nie może być zapisywane Punkt Sprzedaży Kantoru jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonane przy użyciu jego hasła Punkt Sprzedaży Kantoru powinien zmianiać hasło co 30 dni Punkt Sprzedaży Kantoru powinien unikać haseł łatwych do odgadnięcia Punkt Sprzedaży Kantoru powinien zabezpieczyć komputer hasłem odchodząc od komputera Po zakończeniu pracy Punkt Sprzedaży Kantoru powinien wyłączyć komputer 7. Punkt Sprzedaży Kantoru nie ma prawa zdradzać żadnej osobie trzeciej danych osobowych klientów nawet w wąskim zakresie. 8. Punkt Sprzedaży Kantoru powienien być ostrożny przy udzialaniu informacji przez telefon. 9. Punkt Sprzedaży Kantoru nie powinien omawiać spraw związanych z danymi osobowymi poza miejscem pracy. II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE GOTÓWKOWEJ KWOTA POŻYCZKI zł 8

9 OKRES KREDYTOWANIA OPROCENTOWANIE PROWIZJA OD PRZYZNANEJ KWOTY POŻYCZKI 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 miesięcy Grupa I - 29,99 % Grupa II - 23,99 % Grupa III - 19,99 % Grupa IV - 15,99 % od 5% - 15 % DODATKOWE OPŁATY 9 zł do każdej raty wyłączając klientów z grupy IV PORĘCZENIE Niewymagane - niezależnie od kwoty ZABEZPIECZENIE LICZBA WNIOSKODAWCÓW WIEK Niewymagane - niezależnie od kwoty 1 lub 2 (maksimum). Współwnioskodawca musi spełniać wszystkie minimalne kryteria. Dwóch współwnioskodawców: małżeństwo lub partnerzy na stałe zameldowani pod tym samym adresem. Jeżeli jest dwóch wnioskodawców to: minimalny dochód głównego wnioskodawcy musi wynosić 400 zł netto, a dochód drugiego pozostałą część do 500 zł netto lat (w dniu zakończenia umowy) Dla klientów w przedziale wiekowym lat maksymalny okres kredytowania wynosi 24 m-cy. MINIMALNY DOCHÓD NETTO 500 zł 1000 zł dla osób wykonujących wolne zawody W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i uzyskujących zmienne dochody - stała część wynagrodzenia musi wynosić co najmniej 500 zł netto. UDOSTĘPNIENIE POŻYCZKI Wpłata na rachunek bankowy jednego ze współwnioskodawców lub małżonka. Konieczność posiadania rachunku bankowego. 9

10 PRZELICZNIK DOCHODÓW (kwota pożyczki =... x dochód netto) PODPIS WSPÓŁMAŁŻONKA UBEZPIECZENIE UWAGA OPCJA ZAWIESZONA NA OKRES: 1-28 LUTEGO 2005 AKCEPTOWANE PROFILE 6 x przy dochodzie netto do zł 8x przy chodzie netto do zł w przypadku konsolicji i odnowień 10 x przy dochodzie netto od zł (w każdym przypadku) wymagany dla pożyczek powyżej zł (zalecany w przypadku wszystkich Pożyczkobiorców) Pakiet A 3,5% w skali roku Pakiet B 4,2% w skali roku Pakiet A obejmuje Ubezpieczenie na życie, Niezdolność do pracy,kalectwo lub Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Pakiet B Pakiet A + Utrata Pracy Ubezpieczenie jest opcjonalne. zatrudnieni na umowę o pracę, emeryci, renciści (nie są akceptowane renty socjalne), wykonujący określone wolne zawody (lekarze, weterynarze, stomatolodzy, księgowi, prawnicy, farmaceuci, architekci) rolnicy III. STRUKTURA CENOWA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH 10

11 OFERTA STANDARDOWA PRODUKT GRUPA OPROC. PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA MIESIĘCZNA OPŁATA std Grupa I 29,99% 15% 9 PLN std Grupa II 23,99% 15% 9 PLN std Grupa III 19,99% 5% 9 PLN std Grupa IV 15,99% 5% 0 ODNOWIENIE PRODUKT GRUPA OPROC. PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA MIESIĘCZNA OPŁATA odnowienie Grupa I 29,99% 7,5% 9 PLN odnowienie + SF konw. Grupa II 23,99% 7,5% 9 PLN odnowienie Grupa III 19,99% 2,5% 9 PLN odnowienie Grupa IV 15,99% 2,5% 0 Grupa I ( ): - renciści z dochodem poniżej 1000 PLN - klienci w wieku klienci z telefonami komórkowymi na kartę - klienci z firm nieznanych z dochodem 800 PLN i mnie - zatrudnieni na umowe o pracę zgodnie z poniższą tabelą Grupa II ( ): - renciści z dochodem 1000 PLN i więcej - emeryci, rolnicy i wolne zawody (wyłączając lekarzy i dentystów) z dochodem mniej niż 1100 PLN - klienci w wieku (o ile nie spełniają kryteriów dla Grupy I) - zatrudnieni na umowe o pracę zgodnie z poniższą tabelą Grupa III ( ): - emeryci, rolnicy i wolne zawody z dochodem 1100 PLN i więcej - zatrudnieni na umowę o pracę zgodnie z poniższą tabelą Grupa IV (230 +): - zatrudnieni na umowę o pracę (tylko firmy znane) - lekarze i dentyści 11

12 IV. WYMAGANE DOKUMENTY 12

13 OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 1. Staż pracy min. 3 m-ce. Jeżeli wnioskodawca zatrudniony jest na podstawie umowy na czas określony - okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres zatrudnienia. W przypadku gdy umowa jest cyklicznie odnawiana i Bank jest w stanie potwierdzić ten fakt w kadrach zakładu pracy, wówczas traktujemy umowę jako umowę na czas nieokreślony. Jeżeli wnioskodawca zatrudniony jest na stałe w 2 miejscach, co można zweryfikować należy uwzględnić obydwa źródła dochodu (pod warunkiem, że wnioskodawca pracuje w obydwu miejscach min. od 2 lat i w jednym z tych źródeł osiąga dochód w wysokości min. 500 PLN). 2. Wymagany jest telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. Istnieje możliwość zaakceptowania telefonu komórkowego na kartę. 3. Wymagane dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oryginał, Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, lub wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy zawierający historię za co najmniej jeden miesiąc z wpływami z wynagrodzenia w wysokości min. 80% tego, co jest na zaświadczeniu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - dokument ten zwiększa możliwość uzyskania wyższej kwoty pożyczki, Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 13

14 EMERYCI I RENCIŚCI 1. Wymagany telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. 2. Wymagane Dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), EMERYCI: Decyzja z ZUS o przyznaniu świadczenia lub odcinek emerytury lub wyciąg bankowy z wpływami z tytułu emerytury kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, RENCIŚCI: Decyzja z ZUS o przyznaniu świadczenia oraz odcinek renty/wyciąg bankowy z wpływami z tytułu renty kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, lub Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). OKREŚLONE WOLNE ZAWODY (architekci, farmaceuci, stomatolodzy, lekarze, weterynarze, prawnicy, księgowi) 1. Staż pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wolne zawody) min. 1 rok. 2. Wymagany telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania (lub komórkowy na abonament) i w miejscu pracy. 3. Wymagane dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Dokument potwierdzający rejestrację firmy / prowadzenie działalności lub licencja kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie z US o dochodach za ostatnie 3 m-ce oryginał, lub PIT 5 wraz z dowodami wpłat podatku do US za ostatnie 3 m-ce kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, 14

15 ROLNICY (uzyskujący dochody z działów specjalnych produkcji takie zasady jak w przypadku wolnych zawodów) 1. Staż pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą min. 1 rok. 2. Wymagany jest telefon w miejscu zamieszkania. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. 3. Wymagane dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Dokument potwierdzający rejestrację firmy / prowadzenie działalności (potwierdzona kopia) Zaświadczenie z US o dochodach za ostatnie 3 m-ce (oryginał) lub PIT 5/36 wraz z dowodami wpłat podatku za ostatnie 3 m-ce (Potwierdzona kopia) Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, ROLNICY (za wyjątkiem tych, którzy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji) 1. Staż pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wolne zawody) min. 1 rok. 2. Wymagany jest telefon w miejscu zamieszkania. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. 3. Wymagane dokumenty Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzający, że klient prowadzi gospodarstwo rolne, określający dochód roczny (wraz z liczbą hektarów przeliczeniowych) i z informacją o niezaleganiu z podatkami (oryginał) Uwzględniane są faktury za dostawę surowca za min. ostatnie 3 m-ce (potwierdzona kserokopia). Faktury te nie mogą mieć charakteru sezonowego (np. za sprzedaż truskawek). Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, 15

16 UWAGA! Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pracownika Punktu Sprzedaży (dokumenty opatrzone pieczątką ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisem upoważnionego Pracownika przyjmującego wniosek). V. OGRANICZENIA KREDYTOWE (profile nieakceptowane) Zawód/branża Właściciele i pracownicy pubów i klubów nocnych Politycy Wyjątki restauratorzy zatrudniający powyżej 10 osób Wszystkie wnioski należy przedstawiać Szefowi Departamentu Kredytów Właściciele i pracownicy kasyn Agenci ubezpieczeniowi Transport (samo-zatrudniający się i taksówkarze) Budownictwo Akceptowani jeśli część stała zarobków wynosi 500 zł Wyjątek stanowią kierowcy samochodów ciężarowych (wymagana zgoda współmałżonka i płatność przy pomocy polecenia zapłaty) Znane spółki ze stałą umową. Osoby pracujące od 12 miesięcy i posiadająca umowę na czas nieokreślony 16

17 Agenci nieruchomości Akceptowani jeśli część stała zarobków wynosi 500 zł Właściciele i pracownicy branży erotycznej Duchowni Handlowcy (z wynagrodzeniem prowizyjnym) VI. KONSOLIDACJA ZADŁUŻENIA 17

18 KONSOLIDACJA ZADŁUŻENIA oznacza połączenie wszystkich aktualnie posiadanych kredytów w różnych bankach. CitiFinancial spłaca te kredyty za klienta, proponując mu w zamian jeden kredyt. W efekcie klient spłaca co miesiąc jedną ratę w jednym Banku. Proces konsolidacji można zainicjować: 1) w trakcie wypełniania wniosku przez klienta (na drugiej stronie wniosku jest tabelka obciążenia Wnioskodawcy) klient może przyznać się do swoich zadłużeń i wystąpić o ich konsolidację, 2) w trakcie odczytywania raportu z BIK-u analityk może dostrzec możliwość konsolidacji - w takich przypadkach analityk prześle do Punktu Sprzedaży Kantoru propozycję decyzji wraz z informacją o potencjalnej konsolidacji. Analityk poda przybliżoną wysokość raty konsolidowanej pożyczki\kredytu oraz datę zawarcia umowy z innym bankiem. W celu przeprowadzenia konsolidacji klient musi: 1) dostarczyć umowę kredytową z innym bankiem/instytucją finansową, którą otrzymał podczas otwierania kredytu w innym Banku. Dokument ten jest istotny do weryfikacji autentyczności kredytu oraz warunków na jakich został przyznany. Posłuży również do weryfikacji konta i banku, w którym zostanie spłacony kredyt. (CitiFinancial musi otrzymać kopię potwierdzoną za zdolność z oryginałem). 2) Dostarczyć 3 ostatnie odcinki spłat rat kredytu/pożyczki (bank ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów do konsolidacji). Oraz 3) Podpisać oświadczenia konsolidacyjne o kwocie pozostałej do spłaty (zostaną wygenerowane automatycznie z systemu). 4) Na jednym z powyższych dokumentów (umowa/odcinki spłat) musi znajdować się rachunek pożyczki/kredytu jeśli takiego rachunku nie ma, klient musi wystąpić do Banku o wydanie takiego numeru. Jeżeli na umowie kredytowej z innym bankiem brakuje numeru rachunku kredytowego, to wówczas na odcinku spłat musi znajdować się numer umowy kredytowej, której odcinek dotyczy. 5) Warunkiem przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia jest regulowanie na bieżąco zobowiązań kredytowych. 18

19 VII. OBSŁUGA WNIOSKU POZYSKANEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELA KANTOR 19

20 Przygotowanie Wniosku 1) Sprawdzenie, czy Wnioskodawca spełnia podstawowe kryteria i czy zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli Wnioskodawca nie spełnia podstawowych kryteriów należy podziękować Wnioskodawcy za ubieganie się o Pożyczkę Gotówkową i poinformować go o braku możliwości jej udzielenia. 2) Jeśli Wnioskodawca spełnia minimalne kryteria należy poprosić go o dostarczenie wszystkich oryginalnych dokumentów, wymaganych przez politykę kredytową. 3) Należy zachęcić Wnioskodawcę do ubiegania się o Pożyczkę z małżonkiem możliwość udzielenia wyższej kwoty. 4) Należy wyjaśnić, iż CitiFinancial konsoliduje zadłużenie, jakie wnioskodawca potencjalnie posiada w innych bankach. (Jeśli Wnioskodawca jest zainteresowany należy poinformować go o konieczności dostarczenia umów kredytowych z bankami, których kredyty będą konsolidowane) UWAGA! Nie należy wypełniać wniosku bez posiadania wszystkich wymaganych dokumentów. 5) Po dostarczeniu wszystkich oryginalnych dokumentów należy wypełnić wniosek: UWAGA! Wniosek należy wypełnić w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę. Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące pola: Dochód netto - wpisując dochód netto, nie należy go mylić z dochodem brutto podając we wniosku nieprawdziwą informację dot. dochodu należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku na etapie otrzymania przez Bank oryginalnych dokumentów. W przypadku emerytów i rencistów należy pamiętać o konieczności odliczenia wszelkiego rodzaju zasiłków chorobowych i pielęgnacyjnych oraz dodatków z tytułu pomocy społecznej, Telefon osoby nie mieszkającej z Wnioskodawcą musi to być osoba posiadająca inny adres zamieszkania i zameldowania niż Wnioskodawca, 20

21 VIII. OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ KREDYTOWĄ 1) W przypadku braku możliwości szybkiego przesłania odpowiedzi do Punktu Sprzedaży Kantoru, Bank wpisze w danym wniosku komentarz podając przyczynę oczekiwania. 2) Jeśli nie będzie możliwości potwierdzenia zatrudnienia telefonicznie, Bank wyśle do zakładu pracy klienta faks z prośbą o potwierdzenie zatrudnienia i zarobków. W takim przypadku wskazane jest poinformowanie klienta o możliwości intwerwencji w zakładzie pracy w sprawie przyspieszenia tego procesu. 3) Analityk w razie braku możliwości potwierdzenia zakładu pracy oraz wynagrodzenia Wnioskodawcy będzie miał możliwość zwrócenia się do Punku Sprzedaży Kantoru z pytaniem: Czy na wyciągu bankowym dostarczonym przez klienta widnieje nazwa zakładu pracy?. W takich przypadkach nie będzie konieczności dokonywania telefonicznego/faksowego potwierdzenia zakładu pracy oraz wynagrodzenia Wnioskodawcy przez Bank. 21

22 IX. TELEFONICZNY KONTAKT Z KLIENTEM PO OTRZYMANIU PROPOZYCJI DECYZJI KREDYTOWEJ 22

23 2) W przypadku otrzymania od Banku informacji o odrzuceniu wniosku: Telefoniczne poinformowanie klienta o negatywnej decyzji, Zwrócenie klientowi wszystkich dostarczonych przez klienta dokumentów, Przesłanie do Centrali KP S.A. wniosku z podpisem klienta oraz Pracownika Punktu Sprzedaży Kantoru. Zniszczenie w wniosku w całości w sposób trwały i nieodwracalny (w przypadku posiadania możliwości technicznych) 3) W przypadku konsolidacji zadłużenia w innych bankach: Bank prześle informację dotyczące konsolidowanych pożyczek\kredytów. Informacja będzie zawierała wysokość raty oraz datę zawarcia umowy. Na podstawie tej informacji Punkt Sprzedaży Kantoru: poinformuje klienta o możliwości konsolidacji zadłużenia, konieczności dostarczenia przez klienta oryginalnych umów kredytowych z innych banków/instytucji finansowych potrzebnych do dokonania konsolidacji. 4) W przypadku ustalenia propozycji decyzji o udzieleniu Pożyczki propozycja niższej kwoty: Bank prześle warunki finansowe oparte na niższej kwocie, Punkt Sprzedaży Kantoru wykonuje telefon do klienta i przekazuje mu informację o proponowanej kwocie pożyczki, Przeprowadzenie rozmowy sprzedażowej wyjaśniającej, iż w tej chwili CitiFinancial nie jest w stanie zaproponować Wnioskodawcy wyższej kwoty, Jeśli klient wyraża zgodę na niższą kwotę, przygotowanie umowy o udzielenie Pożyczki, Uzupełnienie przez pracownika Punktu Sprzedaży Kantoru wszystkich danych finansowych na umowie Pożyczki Gotówkowej, Uzupełnienie pól Udostępnienie Pożyczki, w przypadku konsolidacji wypisanie wszystkich konsolidowanych kredytów. 5) W przypadku ustalenia propozycji decyzji zgoda na wnioskowaną kwotę: 23

24 przypomnienie klientowi o konieczności posiadania przez klienta dowodu osobistego w trakcie podpisania umowy. 1) W przypadku ustalenia propozycji decyzji umówienie się z klientem na podpisanie umowy: X. PODPISANIE UMOWY PRZEZ KLIENTA 24

25 Czynności do wykonania przed spotkaniem: 1) Ponowne sprawdzenie, czy wszystkie informacje we wniosku i na umowie są zgodne z dokumentami przedstawionymi przez klienta. 2) W przypadku konsolidacji należy pamiętać o konieczności uzupełnienia w Umowie Udostępnienie Pożyczki nazw Banków oraz numerów kredytów konsolidowanych. Bank nie ma możliwości dokonania konsolidacji przelewając środki na poczet spłaty kredytów na rachunek osobisty klienta. UWAGA! Bank nie akceptuje żadnych skreśleń na umowie! 3) Przygotowanie wszystkich dokumentów do podpisania (Umowy oraz w przypadku konsolidacji oświadczeń konsolidacyjnych). 4) Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do przekazania klientowi: Regulamin, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (jeśli klient skorzystał z ubezpieczenia). Czynności do wykonania w trakcie spotkania z klientem: 1) Potwierdzenie tożsamości klienta na podstawie dowodu osobistego. 2) Jeśli klient rezygnuje z opcji ubezpieczenia należy poinformować o tym Bank w celu przygotowania nowych informacji finansowych. 3) Wytłumaczenie klientowi, iż wszystkie brakujące informacje na umowie, tj.: Data zawarcia umowy, Termin spłaty pierwszej płatności, Data wymagalności raty Data ostatniej płatności, Numer rachunku Pożyczki Data wymagalności raty, zostaną uzupełnione przez Bank. 25

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER

INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER System Obsługi Finansowej INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER Dokument SOF 4(1) Procedura realizacji sprzedaży - pożyczka gotówkowa CitiFinancial (Partner) A. Wstęp Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH MAXIMA

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH MAXIMA REGULAMIN KART KREDYTOWYCH MAXIMA SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 4 III. Korzystanie z limitu i karty... 5 1. Zasady ogólne... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO, USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA S SPIS TREŚCI DZIAŁ I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma I. Zasady kredytowania sprzedaży ratalnej przez Kredyt Bank S.A. Część A Kredytobiorca 1. 1.1. Kredytobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji.

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2012 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu wprowadza zmiany do zawartej z Panem/Panią Umowy o przyznanie limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DATA OBOWIĄZYWANIA Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2015. DEFINICJE POJĘĆ i SKRÓTÓW 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. 1. Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo