Manual obsługi sprzedaży Pożyczki Gotówkowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manual obsługi sprzedaży Pożyczki Gotówkowej"

Transkrypt

1 Manual obsługi sprzedaży Pożyczki Gotówkowej Manual jest doprecyzowaniem zasad znajdujących się w Umowie o Współpracy pomiędzy CitiFinancial oraz Kantor Polski SA, a także pomiędzy Kantor Polski SA i Punktami Sprzedaży uczestniczącymi w procesie sprzedaży Pożyczki Gotówkowej. Informacje do użytku wewnętrznego dla pracowników firmy Kantor Polski SA oraz jej współpracowników Warszawa, styczeń

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 2 A Tajemnica bankowa 3 B Etyczne i ogólne zasady postępowania 4 C Ochrona danych osobowych 6 II. Podstawowe informacje o Pożyczce Gotówkowej 9 III. Struktura cenowa Pożyczek Gotówkowych 11 IV. Wymagane dokumenty 13 V. Ograniczenia kredytowe profile nieakceptowane 16 VI. Konsolidacja zadłużenia 17 VII. Obsługa wniosku pozyskanego przez przedstawiciela Kantoru 18 VIII. Oczekiwanie na decyzję kredytową 21 IX. Telefoniczny kontakt z klientem po otrzymaniu decyzji kredytowej 22 X. Podpisanie umowy przez klienta 24 XI. Częste pytania związane z Pożyczką Gotówkową 26 XII. Manual procesu sprzedaży ubezpieczenia Gwarancja Spokojna Przyszłość XIII. Bezpieczeństwo Informacji 31 XIV. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

3 A. Tajemnica bankowa Jaki akt prawny określa istotę tajemnicy bankowej? Aktem tym jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, t. jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz Co jest przedmiotem tajemnicy bankowej? Wszystkie informacje uzyskane od klienta w związku z wykonywaniem czynności bankowych (a zatem przede wszystkim w związku z ubieganiem się o Pożyczkę Gotówkową) są przedmiotem ochrony tajemnicy bankowej. Chronione tą tajemnicą są dane personalne i adresowe klienta (w tym numery telefonów, nazwa zakładu pracy itp.), ale także wszelkie inne wiadomości, które Bank otrzymuje lub generuje w związku z wykonywaniem łączących go z danym klientem umów. Tajemnica nie obowiązuje wobec danego klienta w stosunkach pomiędzy Bankiem a nim (stąd Bank może korzystać z informacji o innych produktach danego klienta). Bank (i jego pracownicy) są ponadto upoważnieni do przekazywania informacji chronionych tajemnicą bankową podmiotom trzecim, przy pomocy których Bank wykonuje umowę z klientem. Kto musi przestrzegać tajemnicy bankowej? Tajemnica bankowa dotyczy Banku, jako osoby prawnej, prowadzącej profesjonalną działalność w zakresie usług bankowych. Poza tym obowiązani do jej przestrzegania są pracownicy Banku oraz inne osoby, za pomocą których Bank wykonuje swoje usługi ( za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe ). W przypadku, w którym Bank zleca przeprowadzenie czynności bankowej lub czynności pomocniczej do czynności bankowej podmiotowi trzeciemu, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej spoczywa także na pracownikach lub współpracownikach takiego podmiotu. Tajemnica bankowa nie obowiązuje natomiast klienta, który może dowolnie podawać informacje o swoich relacjach z bankiem podmiotom trzecim. Sankcje za złamanie tajemnicy bankowej Bank i jego pracownicy lub współpracownicy MUSZĄ zachować tajemnicę bankową. 3

4 Prawo bankowe przewiduje surowe sankcje za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej karę pozbawienia wolności (więzienia) do lat trzech oraz grzywnę do złotych (dla sprawcy osoby fizycznej). B. Etyczne i ogólne zasady postępowania Zachowania etyczne Punkt Sprzedaży Kantoru zobowiązany jest do: 1. Całkowitego dostosowania się do wszystkich etycznych i regulacyjnych standardów, wytycznych i polityk przekazanych przez CitiFinancial. 2. Przestrzegania wszystkich przepisów prawa dotyczących prowadzonej działalności. 3. Ściśłego stosowania się do wymagań i procedur CitiFinancial dotyczących sprawiedliwego traktowania każdego klienta. 4. Poinformowania klienta, że Ubezpieczenie jest dobrowolne i nie warunkuje uzyskania pożyczki. 5. Dołożenia wszelkich starań w celu zrozumienia potrzeb i kondycji finansowej klienta. 6. Wyjaśnienia produktów i usług CitiFinancial oraz dołożenia wszelkich starań, aby jakość świadczonych klientowi usług była taka, jakiej sam pracownik Punktu Sprzedaży Kantoru oczekiwałby od usługodawcy. 7. Zapewnienia, że nie powstanie żaden obowiązek prawny wobec CitiFinancial, za wyjątkiem działań mieszczących się w zakresie kompetencji Kantoru. 8. Nie używania nazwy CitiFinancial na żadnych materiałach reklamowych, formularzach, dokumentach oraz innych środkach przekazu bez zgody CitiFinancial. 9. Składania tylko autentycznych podpisów na wnioskach oraz innych dokumentach. 10. Niepodpisywania się za inne osoby oraz jako świadek czyjegoś podpisu na jakichkolwiek wnioskach bądź innych formularzach dotyczących spraw CitiFinancial, chyba że podpis dokonywany jest w obecności pracownika Punktu Sprzedaży Kantoru lub przy innych wyjątkach wyszczególnionych na formularzu. 11. Niepowierzania innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług, chyba, że zostanie on upoważniony przez CitiFinancial. 12. Niepobierania żadnych opłat za świadczone usługi. Jeżeli miałoby to miejsce, to zgodnie z prawem należy ujawnić CitiFinancial pobraną od klienta opłatę. 13. Nie ubiegania się o żadne inne zobowiązania w imieniu CitiFinancial, bez odpowiedniego zezwolenia. 14. Znajomości wszelkich przepisów i wymogów prawnych odnoście zachowania i ochrony danych osobowych klientów. Równe i sprawiedliwe traktowanie 4

5 Równe i sprawiedliwe traktowanie stanowią odpowiednie zapisy Konstytucji RP i każdy zobowiązany jest do ich przestrzegania. W szczególności powinno się zwrócić uwagę na: zaangażowanie w równe szanse kredytowe i świadome zastosowanie się do sprawiedliwych praktyk kredytowych i niedyskryminacji wobec prawa, jak również innych przepisów, które mają wpływ na działanie biznesu, przedstawienie i zaoferowanie klientowi wszystkich produktów, których warunki przyznania klient spełnia, dołożenie wszelkich starań, żeby ułatwić klientowi podjęcie decyzji oraz spełnić jego potrzeby i oczekiwania. Unikanie dyskryminacji Każdy Punkt Sprzedaży Kantoru zobowiązny jest do traktowania klienta w sposób sprawiedliwy, równy i uprzejmy. Bardzo ważną rzeczą jest zrozumienie, że dyskryminacja może pojawić się w każdej chwili, przy sporządzaniu umowy, nie należy zniechęcać potencjalnego klienta do starania się o pożyczkę podczas weryfikacji, ustalania warunków pożyczki, oprocentowania/prowizji. Przykładem działań nieakceptowanych może być następujące zachowanie, gdy Punkt Sprzedaży Kantoru: bez wyraźniego powodu odmówi obsłużenia klienta ubiegającego się o pożyczkę, zniechęci przyszłego pożyczkobiorcę poprzez opóźnienia, nieuprzejme traktowanie, dostarczy różne, niekompletne lub mylne informacje o możliwościach, wymogach, standardach oraz procedurach uzyskania pożyczki, zniechęci klienta poszukującego kredytu w sposób, który doprowadzi do skorzystania z produktu oferowanego przez konkurencję, pomija procedury i standardy zawarte w poniższym dokumencie, umowie o współpracy bądź innych procedurach przekazanych przez CitiFinancial, szczególnie przy sporządzaniu wniosków/umów, samodzielnie modyfikuje ofertę pożyczki, przekazuje klientowi niekorzystne informacje, nakłada na klienta dodatkowe opłaty, etc. Powinność wobec Klienta Punkt Sprzedaży Kantoru powinien dołożyć wszelkich starań, aby oferta produktowa, cele, warunki finansowe wyszły na przeciw potrzebom klienta. Obsługa Klienta 5

6 Podstawową rzeczą jest traktowanie klientów i pożyczkobiorców CitiFinancial w sposób sprawiedliwy, równy i uprzejmy. Świadczone usługi powinny być na takim poziomie, aby zachęcić klientów do wzięcia w przyszłości pożyczki w CitiFinancial. Formularze, reklamy, ujawnienie dokumentów Wszystkie materiały użyte przy oferowaniu produktów CitiFinancial, bądź użycie nazwy CitiFinancial na materiałach reklamowych lub innych środkach przekazu, możliwe jest tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez CitiFinancial. Wszystkie formularze, dokumenty, ujawniane dokumenty, materiały reklamowe muszą spełniać wymogi opowiednich przepisów i regulacji prawnych oraz nie mogą ukazywać CitiFinancial w złym świetle jak również jego konkurentów, ani ich produktów. Podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, inne nieetyczne zachowania Jeśli pośrednik bądź Punkt Sprzedaży Kantoru będzie podejrzewał, iż obsługiwany klient/współpracownik może brać udział w procesie prania brudnych pieniędzy powinien natychmiast skontaktować sie z pracownikiem Banku pod numerem reklamacyjnym podanym na regulaminie Pożyczki Gotówkowej. W przypadku odkrycia innych nieetycznych zachowań klientów, a także współpracowników pracownik Punktu Sprzedaży\pracownik pośrednika powinien również skontaktować się z Bankiem. C. Ochrona danych osobowych Jaka jest podstawa prawna ochrony danych osobowych? Przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. nr 80, poz. 521). (Dodatkowo zmiany tych dokumentów) 6

7 Znaczenie danych osobowych Wszystkie podmioty procesu ubiegania się o Pożyczkę powinny kierować się słuszną tezą, iż chronienie danych osobowych klienta, zapewnienie wszelkim informacjom o kliencie maksymalnego bezpieczeństwa, jest równie ważne, jak chronienie zdeponowanej przez niego gotówki. Bank oraz podmioty z nim współpracujące są bowiem nie tylko przedsiębiorstwami powołanymi do wykonywania określonej działalności w dziedzinie obrotu finansowego. Są przede wszystkim instytucjami zaufania publicznego, powiernikami tajemnic klienta, nierzadko tych dla niego najważniejszych i najskrytszych. Dlatego też Bank dostosował swoje regulaminy i procedury do wymagań zapisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Nie był to proces ani prosty, ani zamknięty w jakimś określonym czasie. Praktycznie trwa do chwili obecnej. danych Wskazówki praktyczne 1. Zanim Punkt Sprzedaży Kantoru prześle wniosek do przeprocesowania przez Bank/Kantor, Punkt Sprzedaży Kantoru ma obowiązek zebrania zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych składając swój podpis na wniosku o pożyczkę. 2. Po zakończenia procesu ubiegania się klienta o Pożyczkę Punkt Sprzedaży ma obowiązek przesłać do Kantoru/Banku wszystkie dokumenty, na których znajdują sie dane osobowe klienta. Dokumenty nie wymagane przez Bank powinny zostać zniszczone. (Wszystkie dane osobowe znajdujące się w formie elektronicznej zostaną usunięte po 7 dniach od czasu zakończenia procesu ubiegania się o Pożyczkę). 3. Punkt Sprzedaży Kantoru nie ma prawa przetwarzać danych osobowych klienta po zakończeniu procesu ubiegania się o Pożyczkę. 4. Punkt Sprzedaży Kantoru powinien zawsze trzymać dane osobowe klienta w zabezpieczonym miejscu: jeśli są w formie papierowej - w zamkniętej szafce, jeśli są w formie elektronicznej - powinien dbać o bezpieczeństwo dostępu do systemu elektronicznego. 5. Punkt Sprzedaży Kantoru ma obowiązek chronić dane osobowe w formie papierowej: po zakończeniu pracy takie dokumenty powinny być zamknięte nie wolno wyrzucać takich dokumentów do kosza na śmieci (potrzeba posiadania niszczarki) 6. Punkt Sprzedaży Kantoru powinien dbać o bezpieczeństwo swojego loginu przez hasła: hasło nie powinno być podawane osobie trzeciej 7

8 hasło nie może być zapisywane Punkt Sprzedaży Kantoru jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonane przy użyciu jego hasła Punkt Sprzedaży Kantoru powinien zmianiać hasło co 30 dni Punkt Sprzedaży Kantoru powinien unikać haseł łatwych do odgadnięcia Punkt Sprzedaży Kantoru powinien zabezpieczyć komputer hasłem odchodząc od komputera Po zakończeniu pracy Punkt Sprzedaży Kantoru powinien wyłączyć komputer 7. Punkt Sprzedaży Kantoru nie ma prawa zdradzać żadnej osobie trzeciej danych osobowych klientów nawet w wąskim zakresie. 8. Punkt Sprzedaży Kantoru powienien być ostrożny przy udzialaniu informacji przez telefon. 9. Punkt Sprzedaży Kantoru nie powinien omawiać spraw związanych z danymi osobowymi poza miejscem pracy. II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŻYCZCE GOTÓWKOWEJ KWOTA POŻYCZKI zł 8

9 OKRES KREDYTOWANIA OPROCENTOWANIE PROWIZJA OD PRZYZNANEJ KWOTY POŻYCZKI 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 miesięcy Grupa I - 29,99 % Grupa II - 23,99 % Grupa III - 19,99 % Grupa IV - 15,99 % od 5% - 15 % DODATKOWE OPŁATY 9 zł do każdej raty wyłączając klientów z grupy IV PORĘCZENIE Niewymagane - niezależnie od kwoty ZABEZPIECZENIE LICZBA WNIOSKODAWCÓW WIEK Niewymagane - niezależnie od kwoty 1 lub 2 (maksimum). Współwnioskodawca musi spełniać wszystkie minimalne kryteria. Dwóch współwnioskodawców: małżeństwo lub partnerzy na stałe zameldowani pod tym samym adresem. Jeżeli jest dwóch wnioskodawców to: minimalny dochód głównego wnioskodawcy musi wynosić 400 zł netto, a dochód drugiego pozostałą część do 500 zł netto lat (w dniu zakończenia umowy) Dla klientów w przedziale wiekowym lat maksymalny okres kredytowania wynosi 24 m-cy. MINIMALNY DOCHÓD NETTO 500 zł 1000 zł dla osób wykonujących wolne zawody W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i uzyskujących zmienne dochody - stała część wynagrodzenia musi wynosić co najmniej 500 zł netto. UDOSTĘPNIENIE POŻYCZKI Wpłata na rachunek bankowy jednego ze współwnioskodawców lub małżonka. Konieczność posiadania rachunku bankowego. 9

10 PRZELICZNIK DOCHODÓW (kwota pożyczki =... x dochód netto) PODPIS WSPÓŁMAŁŻONKA UBEZPIECZENIE UWAGA OPCJA ZAWIESZONA NA OKRES: 1-28 LUTEGO 2005 AKCEPTOWANE PROFILE 6 x przy dochodzie netto do zł 8x przy chodzie netto do zł w przypadku konsolicji i odnowień 10 x przy dochodzie netto od zł (w każdym przypadku) wymagany dla pożyczek powyżej zł (zalecany w przypadku wszystkich Pożyczkobiorców) Pakiet A 3,5% w skali roku Pakiet B 4,2% w skali roku Pakiet A obejmuje Ubezpieczenie na życie, Niezdolność do pracy,kalectwo lub Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Pakiet B Pakiet A + Utrata Pracy Ubezpieczenie jest opcjonalne. zatrudnieni na umowę o pracę, emeryci, renciści (nie są akceptowane renty socjalne), wykonujący określone wolne zawody (lekarze, weterynarze, stomatolodzy, księgowi, prawnicy, farmaceuci, architekci) rolnicy III. STRUKTURA CENOWA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH 10

11 OFERTA STANDARDOWA PRODUKT GRUPA OPROC. PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA MIESIĘCZNA OPŁATA std Grupa I 29,99% 15% 9 PLN std Grupa II 23,99% 15% 9 PLN std Grupa III 19,99% 5% 9 PLN std Grupa IV 15,99% 5% 0 ODNOWIENIE PRODUKT GRUPA OPROC. PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA MIESIĘCZNA OPŁATA odnowienie Grupa I 29,99% 7,5% 9 PLN odnowienie + SF konw. Grupa II 23,99% 7,5% 9 PLN odnowienie Grupa III 19,99% 2,5% 9 PLN odnowienie Grupa IV 15,99% 2,5% 0 Grupa I ( ): - renciści z dochodem poniżej 1000 PLN - klienci w wieku klienci z telefonami komórkowymi na kartę - klienci z firm nieznanych z dochodem 800 PLN i mnie - zatrudnieni na umowe o pracę zgodnie z poniższą tabelą Grupa II ( ): - renciści z dochodem 1000 PLN i więcej - emeryci, rolnicy i wolne zawody (wyłączając lekarzy i dentystów) z dochodem mniej niż 1100 PLN - klienci w wieku (o ile nie spełniają kryteriów dla Grupy I) - zatrudnieni na umowe o pracę zgodnie z poniższą tabelą Grupa III ( ): - emeryci, rolnicy i wolne zawody z dochodem 1100 PLN i więcej - zatrudnieni na umowę o pracę zgodnie z poniższą tabelą Grupa IV (230 +): - zatrudnieni na umowę o pracę (tylko firmy znane) - lekarze i dentyści 11

12 IV. WYMAGANE DOKUMENTY 12

13 OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 1. Staż pracy min. 3 m-ce. Jeżeli wnioskodawca zatrudniony jest na podstawie umowy na czas określony - okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres zatrudnienia. W przypadku gdy umowa jest cyklicznie odnawiana i Bank jest w stanie potwierdzić ten fakt w kadrach zakładu pracy, wówczas traktujemy umowę jako umowę na czas nieokreślony. Jeżeli wnioskodawca zatrudniony jest na stałe w 2 miejscach, co można zweryfikować należy uwzględnić obydwa źródła dochodu (pod warunkiem, że wnioskodawca pracuje w obydwu miejscach min. od 2 lat i w jednym z tych źródeł osiąga dochód w wysokości min. 500 PLN). 2. Wymagany jest telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. Istnieje możliwość zaakceptowania telefonu komórkowego na kartę. 3. Wymagane dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oryginał, Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, lub wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy zawierający historię za co najmniej jeden miesiąc z wpływami z wynagrodzenia w wysokości min. 80% tego, co jest na zaświadczeniu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - dokument ten zwiększa możliwość uzyskania wyższej kwoty pożyczki, Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 13

14 EMERYCI I RENCIŚCI 1. Wymagany telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. 2. Wymagane Dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), EMERYCI: Decyzja z ZUS o przyznaniu świadczenia lub odcinek emerytury lub wyciąg bankowy z wpływami z tytułu emerytury kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, RENCIŚCI: Decyzja z ZUS o przyznaniu świadczenia oraz odcinek renty/wyciąg bankowy z wpływami z tytułu renty kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, lub Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). OKREŚLONE WOLNE ZAWODY (architekci, farmaceuci, stomatolodzy, lekarze, weterynarze, prawnicy, księgowi) 1. Staż pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wolne zawody) min. 1 rok. 2. Wymagany telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania (lub komórkowy na abonament) i w miejscu pracy. 3. Wymagane dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Dokument potwierdzający rejestrację firmy / prowadzenie działalności lub licencja kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie z US o dochodach za ostatnie 3 m-ce oryginał, lub PIT 5 wraz z dowodami wpłat podatku do US za ostatnie 3 m-ce kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, 14

15 ROLNICY (uzyskujący dochody z działów specjalnych produkcji takie zasady jak w przypadku wolnych zawodów) 1. Staż pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą min. 1 rok. 2. Wymagany jest telefon w miejscu zamieszkania. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. 3. Wymagane dokumenty: Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Dokument potwierdzający rejestrację firmy / prowadzenie działalności (potwierdzona kopia) Zaświadczenie z US o dochodach za ostatnie 3 m-ce (oryginał) lub PIT 5/36 wraz z dowodami wpłat podatku za ostatnie 3 m-ce (Potwierdzona kopia) Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, ROLNICY (za wyjątkiem tych, którzy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji) 1. Staż pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wolne zawody) min. 1 rok. 2. Wymagany jest telefon w miejscu zamieszkania. Akceptowany jest telefon komórkowy na abonament. 3. Wymagane dokumenty Dowód osobisty (stary dowód: kserokopia stron 1,2,3 oraz strony z ostatnim adresem zameldowania; nowy dowód: ksero całości potwierdzone za zgodność z oryginałem), Zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzający, że klient prowadzi gospodarstwo rolne, określający dochód roczny (wraz z liczbą hektarów przeliczeniowych) i z informacją o niezaleganiu z podatkami (oryginał) Uwzględniane są faktury za dostawę surowca za min. ostatnie 3 m-ce (potwierdzona kserokopia). Faktury te nie mogą mieć charakteru sezonowego (np. za sprzedaż truskawek). Rachunek za telefon/media wymagany w przypadku różnic w adresie zamieszkania i zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wyciąg z rachunku bankowego wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub umowa z Bankiem dot. otwarcia rachunku lub zaświadczenie z Banku o numerze rachunku, 15

16 UWAGA! Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pracownika Punktu Sprzedaży (dokumenty opatrzone pieczątką ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisem upoważnionego Pracownika przyjmującego wniosek). V. OGRANICZENIA KREDYTOWE (profile nieakceptowane) Zawód/branża Właściciele i pracownicy pubów i klubów nocnych Politycy Wyjątki restauratorzy zatrudniający powyżej 10 osób Wszystkie wnioski należy przedstawiać Szefowi Departamentu Kredytów Właściciele i pracownicy kasyn Agenci ubezpieczeniowi Transport (samo-zatrudniający się i taksówkarze) Budownictwo Akceptowani jeśli część stała zarobków wynosi 500 zł Wyjątek stanowią kierowcy samochodów ciężarowych (wymagana zgoda współmałżonka i płatność przy pomocy polecenia zapłaty) Znane spółki ze stałą umową. Osoby pracujące od 12 miesięcy i posiadająca umowę na czas nieokreślony 16

17 Agenci nieruchomości Akceptowani jeśli część stała zarobków wynosi 500 zł Właściciele i pracownicy branży erotycznej Duchowni Handlowcy (z wynagrodzeniem prowizyjnym) VI. KONSOLIDACJA ZADŁUŻENIA 17

18 KONSOLIDACJA ZADŁUŻENIA oznacza połączenie wszystkich aktualnie posiadanych kredytów w różnych bankach. CitiFinancial spłaca te kredyty za klienta, proponując mu w zamian jeden kredyt. W efekcie klient spłaca co miesiąc jedną ratę w jednym Banku. Proces konsolidacji można zainicjować: 1) w trakcie wypełniania wniosku przez klienta (na drugiej stronie wniosku jest tabelka obciążenia Wnioskodawcy) klient może przyznać się do swoich zadłużeń i wystąpić o ich konsolidację, 2) w trakcie odczytywania raportu z BIK-u analityk może dostrzec możliwość konsolidacji - w takich przypadkach analityk prześle do Punktu Sprzedaży Kantoru propozycję decyzji wraz z informacją o potencjalnej konsolidacji. Analityk poda przybliżoną wysokość raty konsolidowanej pożyczki\kredytu oraz datę zawarcia umowy z innym bankiem. W celu przeprowadzenia konsolidacji klient musi: 1) dostarczyć umowę kredytową z innym bankiem/instytucją finansową, którą otrzymał podczas otwierania kredytu w innym Banku. Dokument ten jest istotny do weryfikacji autentyczności kredytu oraz warunków na jakich został przyznany. Posłuży również do weryfikacji konta i banku, w którym zostanie spłacony kredyt. (CitiFinancial musi otrzymać kopię potwierdzoną za zdolność z oryginałem). 2) Dostarczyć 3 ostatnie odcinki spłat rat kredytu/pożyczki (bank ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów do konsolidacji). Oraz 3) Podpisać oświadczenia konsolidacyjne o kwocie pozostałej do spłaty (zostaną wygenerowane automatycznie z systemu). 4) Na jednym z powyższych dokumentów (umowa/odcinki spłat) musi znajdować się rachunek pożyczki/kredytu jeśli takiego rachunku nie ma, klient musi wystąpić do Banku o wydanie takiego numeru. Jeżeli na umowie kredytowej z innym bankiem brakuje numeru rachunku kredytowego, to wówczas na odcinku spłat musi znajdować się numer umowy kredytowej, której odcinek dotyczy. 5) Warunkiem przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia jest regulowanie na bieżąco zobowiązań kredytowych. 18

19 VII. OBSŁUGA WNIOSKU POZYSKANEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELA KANTOR 19

20 Przygotowanie Wniosku 1) Sprawdzenie, czy Wnioskodawca spełnia podstawowe kryteria i czy zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli Wnioskodawca nie spełnia podstawowych kryteriów należy podziękować Wnioskodawcy za ubieganie się o Pożyczkę Gotówkową i poinformować go o braku możliwości jej udzielenia. 2) Jeśli Wnioskodawca spełnia minimalne kryteria należy poprosić go o dostarczenie wszystkich oryginalnych dokumentów, wymaganych przez politykę kredytową. 3) Należy zachęcić Wnioskodawcę do ubiegania się o Pożyczkę z małżonkiem możliwość udzielenia wyższej kwoty. 4) Należy wyjaśnić, iż CitiFinancial konsoliduje zadłużenie, jakie wnioskodawca potencjalnie posiada w innych bankach. (Jeśli Wnioskodawca jest zainteresowany należy poinformować go o konieczności dostarczenia umów kredytowych z bankami, których kredyty będą konsolidowane) UWAGA! Nie należy wypełniać wniosku bez posiadania wszystkich wymaganych dokumentów. 5) Po dostarczeniu wszystkich oryginalnych dokumentów należy wypełnić wniosek: UWAGA! Wniosek należy wypełnić w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę. Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące pola: Dochód netto - wpisując dochód netto, nie należy go mylić z dochodem brutto podając we wniosku nieprawdziwą informację dot. dochodu należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku na etapie otrzymania przez Bank oryginalnych dokumentów. W przypadku emerytów i rencistów należy pamiętać o konieczności odliczenia wszelkiego rodzaju zasiłków chorobowych i pielęgnacyjnych oraz dodatków z tytułu pomocy społecznej, Telefon osoby nie mieszkającej z Wnioskodawcą musi to być osoba posiadająca inny adres zamieszkania i zameldowania niż Wnioskodawca, 20

21 VIII. OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ KREDYTOWĄ 1) W przypadku braku możliwości szybkiego przesłania odpowiedzi do Punktu Sprzedaży Kantoru, Bank wpisze w danym wniosku komentarz podając przyczynę oczekiwania. 2) Jeśli nie będzie możliwości potwierdzenia zatrudnienia telefonicznie, Bank wyśle do zakładu pracy klienta faks z prośbą o potwierdzenie zatrudnienia i zarobków. W takim przypadku wskazane jest poinformowanie klienta o możliwości intwerwencji w zakładzie pracy w sprawie przyspieszenia tego procesu. 3) Analityk w razie braku możliwości potwierdzenia zakładu pracy oraz wynagrodzenia Wnioskodawcy będzie miał możliwość zwrócenia się do Punku Sprzedaży Kantoru z pytaniem: Czy na wyciągu bankowym dostarczonym przez klienta widnieje nazwa zakładu pracy?. W takich przypadkach nie będzie konieczności dokonywania telefonicznego/faksowego potwierdzenia zakładu pracy oraz wynagrodzenia Wnioskodawcy przez Bank. 21

22 IX. TELEFONICZNY KONTAKT Z KLIENTEM PO OTRZYMANIU PROPOZYCJI DECYZJI KREDYTOWEJ 22

23 2) W przypadku otrzymania od Banku informacji o odrzuceniu wniosku: Telefoniczne poinformowanie klienta o negatywnej decyzji, Zwrócenie klientowi wszystkich dostarczonych przez klienta dokumentów, Przesłanie do Centrali KP S.A. wniosku z podpisem klienta oraz Pracownika Punktu Sprzedaży Kantoru. Zniszczenie w wniosku w całości w sposób trwały i nieodwracalny (w przypadku posiadania możliwości technicznych) 3) W przypadku konsolidacji zadłużenia w innych bankach: Bank prześle informację dotyczące konsolidowanych pożyczek\kredytów. Informacja będzie zawierała wysokość raty oraz datę zawarcia umowy. Na podstawie tej informacji Punkt Sprzedaży Kantoru: poinformuje klienta o możliwości konsolidacji zadłużenia, konieczności dostarczenia przez klienta oryginalnych umów kredytowych z innych banków/instytucji finansowych potrzebnych do dokonania konsolidacji. 4) W przypadku ustalenia propozycji decyzji o udzieleniu Pożyczki propozycja niższej kwoty: Bank prześle warunki finansowe oparte na niższej kwocie, Punkt Sprzedaży Kantoru wykonuje telefon do klienta i przekazuje mu informację o proponowanej kwocie pożyczki, Przeprowadzenie rozmowy sprzedażowej wyjaśniającej, iż w tej chwili CitiFinancial nie jest w stanie zaproponować Wnioskodawcy wyższej kwoty, Jeśli klient wyraża zgodę na niższą kwotę, przygotowanie umowy o udzielenie Pożyczki, Uzupełnienie przez pracownika Punktu Sprzedaży Kantoru wszystkich danych finansowych na umowie Pożyczki Gotówkowej, Uzupełnienie pól Udostępnienie Pożyczki, w przypadku konsolidacji wypisanie wszystkich konsolidowanych kredytów. 5) W przypadku ustalenia propozycji decyzji zgoda na wnioskowaną kwotę: 23

24 przypomnienie klientowi o konieczności posiadania przez klienta dowodu osobistego w trakcie podpisania umowy. 1) W przypadku ustalenia propozycji decyzji umówienie się z klientem na podpisanie umowy: X. PODPISANIE UMOWY PRZEZ KLIENTA 24

25 Czynności do wykonania przed spotkaniem: 1) Ponowne sprawdzenie, czy wszystkie informacje we wniosku i na umowie są zgodne z dokumentami przedstawionymi przez klienta. 2) W przypadku konsolidacji należy pamiętać o konieczności uzupełnienia w Umowie Udostępnienie Pożyczki nazw Banków oraz numerów kredytów konsolidowanych. Bank nie ma możliwości dokonania konsolidacji przelewając środki na poczet spłaty kredytów na rachunek osobisty klienta. UWAGA! Bank nie akceptuje żadnych skreśleń na umowie! 3) Przygotowanie wszystkich dokumentów do podpisania (Umowy oraz w przypadku konsolidacji oświadczeń konsolidacyjnych). 4) Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do przekazania klientowi: Regulamin, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (jeśli klient skorzystał z ubezpieczenia). Czynności do wykonania w trakcie spotkania z klientem: 1) Potwierdzenie tożsamości klienta na podstawie dowodu osobistego. 2) Jeśli klient rezygnuje z opcji ubezpieczenia należy poinformować o tym Bank w celu przygotowania nowych informacji finansowych. 3) Wytłumaczenie klientowi, iż wszystkie brakujące informacje na umowie, tj.: Data zawarcia umowy, Termin spłaty pierwszej płatności, Data wymagalności raty Data ostatniej płatności, Numer rachunku Pożyczki Data wymagalności raty, zostaną uzupełnione przez Bank. 25

SMS365.pl - podstawowe informacje

SMS365.pl - podstawowe informacje SMS365.pl - podstawowe informacje 1. Parametry pożyczek Okres pożyczki 15 dni Ilość pożyczek Kwota pożyczki Całkowita kwota spłaty pożyczki Prowizja za przedłużenie pożyczki 200 PLN 240 PLN 50 PLN 300

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Wysokość pożyczki 800 zł brutto 150.000 zł brutto Okres kredytowani 3 miesiące 120 miesięcy Wiek kredytobiorcy 18 lat 77 lat Akceptowane źródło dochodu a. umowa o pracę na czas określony/

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312 Manual obsługi sprzedaży Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego 1 2 OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Na czas nieokreślony - staż pracy min. 6 miesięcy w obecnym zakładzie pracy.

Bardziej szczegółowo

GRUPA MLC Sp. z o. o.

GRUPA MLC Sp. z o. o. Wniosek kredytowy Grupa MLC Sp. z o. o. Produkt finansowy Kredyt gotówkowy Kredyt konsolidacyjny Kredyt oddłużeniowy Pożyczka krótkoterminowa Leasing Nr Konta Wnioskodawcy 1 Dane wnioskodawcy Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW. Do kogo adresujemy ofertę?

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW. Do kogo adresujemy ofertę? OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW Do kogo adresujemy ofertę? osoby fizyczne uzyskujące dochody z innych tytułów niż umowa o pracę, grupy zawodów uzyskujących dochody z umów o pracę, prowadzące działalność związaną

Bardziej szczegółowo

Załączniki wymagane do wniosku Wn-W część I

Załączniki wymagane do wniosku Wn-W część I Załączniki wymagane do wniosku Wn-W część I 1. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) (adres zamieszkania) (adres do korespondencji, telefon kontaktowy) Spłata kredytu gotówkowego,

(imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów) (adres zamieszkania) (adres do korespondencji, telefon kontaktowy) Spłata kredytu gotówkowego, WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Panią/Pana nie dotyczą, prosimy o wpisanie klauzuli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY NAZWISKO: IMIĘ: Małżeństwo PORĘCZYCIELA: DOWÓD OSOBISTY DRUGI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM WYSOKOŚĆ(KWOTA) KREDYTU: ILOŚĆ RAT:

WNIOSEK KREDYTOWY NAZWISKO: IMIĘ: Małżeństwo PORĘCZYCIELA: DOWÓD OSOBISTY DRUGI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM WYSOKOŚĆ(KWOTA) KREDYTU: ILOŚĆ RAT: NAZWISKO: IMIĘ: WNIOSEK KREDYTOWY WYSOKOŚĆ(KWOTA) KREDYTU: ILOŚĆ RAT: UBEZPIECZENIE (OPCJA): Brak Opcja(1) - życie Opcja(2) - życie+praca KREDYT (OPCJA): Osoba samotna Bez zgody współmałżonka Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

NOWY PROCES Kredyt Gotówkowy Warszawa, sierpień 2015

NOWY PROCES Kredyt Gotówkowy Warszawa, sierpień 2015 NOWY PROCES Kredyt Gotówkowy Warszawa, sierpień 2015 Warszawa, 27.03.2017 r. PROCES Doradca/Agent Pośrednika pozyskuje Klienta i informuje Klienta o wymaganych dokumentach Pośrednik kontaktuje się z dedykowanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM* Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Załącznik 1A Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FM Pożyczka 15, 30 na dokumenty finansowe Branże wyłączone z oferty na dokumenty finansowe: Transport/spedycja, budownictwo i branże pokrewne, pośrednictwo finansowo-ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1 KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK Strona 1 PODSTAWOWE PARAMETRY FIRMY: MINIMALNY PRZYCHÓD ROCZNY - liczy się ostatni zamknięty rok o 50 000 zł wszystkie formy rozliczeń MAKSYMALNY ROCZNY PRZYCHÓD - liczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Klienta

Formularz danych Klienta Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu Formularz danych Klienta relacja do kredytu: imię/imiona i nazwisko adres zameldowania adres zamieszkania/ korespondencji nazwisko rodowe data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Duszniki Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w polach. Bank

Bardziej szczegółowo

Biznes Pożyczka Konsolidacja zobowiązań finansowych Pożyczkobiorców

Biznes Pożyczka Konsolidacja zobowiązań finansowych Pożyczkobiorców Biznes Pożyczka Konsolidacja zobowiązań finansowych Pożyczkobiorców Gdańsk, październik 2014 www.meritumbank.pl 1 Konsolidacja zobowiązań w Biznes Pożyczce Kto może skorzystać z konsolidacji zobowiązań?

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia

WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... nr wniosku.. WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRODUKTOWY DLA PARTNERÓW KREDYT KONSUMPCYJNY GOTÓWKOWY, KREDYT RATALNY ORAZ KREDYT KONSOLIDACYJNY W GETIN NOBLE BANK S.A.

MATERIAŁ PRODUKTOWY DLA PARTNERÓW KREDYT KONSUMPCYJNY GOTÓWKOWY, KREDYT RATALNY ORAZ KREDYT KONSOLIDACYJNY W GETIN NOBLE BANK S.A. MATERIAŁ PRODUKTOWY DLA PARTNERÓW KREDYT KONSUMPCYJNY GOTÓWKOWY, KREDYT RATALNY ORAZ KREDYT KONSOLIDACYJNY W GETIN NOBLE BANK S.A. Marzec 2017 1 1. DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA 2. PRZYJĘTE W BANKU KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK Nr Poltax:. (wypełnia organ podatkowy) Nr BA... (wypełnia organ podatkowy) WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. (imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI poręczeń Załącznik Nr 30 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO* Data wpływu Zarejestrowano pod numerem Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie... zł w dniu. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO* I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NA ZAKUP POJAZDU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NA ZAKUP POJAZDU ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złoŝenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NA ZAKUP POJAZDU II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* Wnioskodawca I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Zakupy na raty z Alior Bank

Zakupy na raty z Alior Bank Zakupy na raty z Alior Bank O kredyt ratalny w Alior Banku może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki: legitymuje się dowodem osobistym oraz posiada stałe lub czasowe zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny miejscowość data Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy A. Informacje o Kredytobiorcy / Ubezpieczonym Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania Dokładny adres korespondencyjny PESEL _ Nr

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS z tytułu: indywidualnego zdarzenia losowego*, urodzenia dziecka*, zgonu* 1. Nazwisko i imię... PESEL 2. Adres /nr kodu, miejscowość, ulica/......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... Nazwisko... Imiona... Adres zamieszkania...

PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... Nazwisko... Imiona... Adres zamieszkania... BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE Załącznik nr I.3. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I KWESTIONARIUSZ OSOBISTY dotyczy osób fizycznych KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/DŁUŻNIKA Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku spółdzielczym w Kowalu WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku spółdzielczym w Kowalu WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku spółdzielczym w Kowalu WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Łosicach Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo