ZWG. Warstwa nr: 1 Nasyp. = 30,00 [ o ] c = 10,00 [kn/m 2 ] Warstwa nr: 2 materac kamienny. = 18,00 [kn/m 3 ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWG. Warstwa nr: 1 Nasyp. = 30,00 [ o ] c = 10,00 [kn/m 2 ] Warstwa nr: 2 materac kamienny. = 18,00 [kn/m 3 ]"

Transkrypt

1 MAGAZYN AUTOSTRADY ul. Hauke Bosaka 7, Kielce tel./fax , tel. kom GT-Nasyp, analiza stateczno ci skarp, nasypów zbrojonych geosyntetykami. Krytyczne krzywe po lizgu F x y R FFel = 0,797 34,44 30,00 19,22 FBis = 1,003 35,16 31,86 18,21 Podstawową działalnością GTT jest sprzedaż geosyntetyków. Wraz ze sprzedażą materiałów lub niezależnie od niej GTT świadczy usługi projektowe, konsultacje oraz wsparcie technologiczne na placu budowy dotyczące zastosowania geosyntetyków. Efektem ponad 10-letniego własnego doświadczenia jest autorski program komputerowy GT-Nasyp. Program ten pozwala na sprawdzenie stateczności zwykłych skarp i nasypów oraz wzmocnionych geosyntetykami. GT-Nasyp v wykorzystuje metody pasków. Ponadto GTT wykonuje uszczelnienia powierzchni stacji benzynowych, zbiorników i innych obiektów inżynierskich za pomocą geomembran HDPE i PCW. Warstwa nr: 1 Nasyp = 18,00 [kn/m 3 ] = 30,00 [ o ] c = 10,00 [kn/m 2 ] Warstwa nr: 2 materac kamienny = 18,00 [kn/m 3 ] = 45,00 [ o ] c = 0,00 [kn/m 2 ] Warstwa nr: 3 Podło e-teren górniczy = 19,00 [kn/m 3 ] = 10,00 [ o ] c = 12,00 [kn/m 2 ] ZWG GT-Nasyp v , 2007 GTT Nr licencji: 0001PL2007 H:\GTT\Projekty 2007\GT-Nasyp v \Inz i Bud - wariant IIIB 120 lat.gtn Wydrukowano: , 13:27:15 0,797 1,003 25,00 kpa Oferowane przez GTT geosyntetyki są wykorzystywane w następujących obszarach: wzmacnianie podłoży, podbudów nawierzchni drogowych lub przemysłowych; wzmacnianie nawierzchni mineralno-bitumicznych; ochrona zboczy, skarp i brzegów rzek przed erozją; stabilizacja powierzchni zboczy, skarp; separacja i drenaż gruntów, przyspieszanie konsolidacji gruntu; wykonywanie nasypów i ścian oporowych z gruntu zbrojonego; budowa nasypów na słabonośnym podłożu; wykonywanie uszczelnień. H HG KOMPLEX...str. 58 HYDROGROMEX...str. 58 HOBAS...str. 59 HERMANN KIRCHNER...str HILTI...str HSW STALOWA WOLA...str. 64 HYPERLAST...str. 65 HYDROG...str

2 MAGAZYN AUTOSTRADY 58 ABC Drogownictwa 2007

3 systemy odwadniania dróg i mostów asortyment: właściwości: inne zakresy zastosowań: standardy i normy: rury z łącznikami od DN 150 kształtki (łuki, trójniki, redukcje, odgałęzienia, kształtki siodłowe, czyszczaki) łączniki montażowe i przejściowe kompensatory wysoka odporność na korozję, promienie UV i zmiany temperatury szeroka gama kolorystyczna rury barwione w masie prosty montaż bez względu na warunki klimatyczne produkcja kształtek zgodnie z potrzebami projektu niski ciężar szybki montaż bez użycia narzędzi duży rozstaw podpór wysoka wytrzymałość na zginanie system samokompensujący niski współczynnik rozszerzalności cieplnej średnica zewnętrzna zgodna z króćcami wpustów i rurami żeliwnymi przepusty rury do przecisków i mikrotunelowania systemy rur do kanalizacji i wodociągów studnie rury do renowacji o profilu kołowym i niekołowym HOBAS NC-Line rury i kształtki specjalne certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2000 niezależny nadzór TÜV, CSTBat, SPSC aprobaty techniczne COBRTI Instal, IBDiM atesty higieniczne do kontaktu z wodą pitną HOBAS System Polska Sp. z o.o. ul. Koksownicza 11 PL Dąbrowa Górnicza tel.: / fax: /

4 ASFALTOWE WARSTWY KOMPAKTOWE DLA DRÓG O NAJWIĘKSZYM OBCIĄŻENIU RUCHEM Sytuacja: wzrost natężenia ruchu samochodów ciężarowych oraz podwyższenie obciążenia osi pojazdów do 115 kn/oś duże skanalizowanie ruchu drogowego niedostateczne związanie warstw szybkie ochładzanie się mieszanek mineralno-asfaltowych w niekorzystnych warunkach pogodowych podatność nawierzchni wykonanych tradycyjną technologią na powstawanie kolein Ciągły wzrost obciążenia ruchem, a w szczególności bardzo szybki przyrost ruchu ciężkiego i samochodów o wysokiej ładowności, powoduje wzrost wymagań stawianych nawierzchniom drogowym. Tworzenie się kolein, pęknięć, rakowin, brak lub słabe połączenia międzywarstwowe, niewystarczająca szorstkość oraz słaba odporność na zużycie zmuszają nas do doskonalenia metod wykonawstwa nawierzchni asfaltowych. Wychodząc naprzeciw tym zwiększonym wymaganiom, firma Hermann Kirchner opracowała przełomową technologię wbudowywania warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych, znaną pod nazwą Kompaktasphalt, co można przetłumaczyć jako asfaltowa warstwa kompaktowa. Swoje Kompaktasphalt know-how firma Kirchner z powodzeniem zastosowała na szeregu budów poza granicami Polski. W naszym kraju jesienią 2005 r. po raz pierwszy wykonano w technologii Kompaktasfalt warstwy wiążącą i ścieralną nawierzchni autostrady A2 od węzła Emilia do węzła Stryków II (łącznie 18,2 km), uzyskując wyśmienite efekty jakościowe, co potwierdziły badania wykonane w kilku ośrodkach naukowych. Wymagania stawiane nawierzchniom: szorstkość i odporność na ścieranie wysoka odporność na odkształcenia równość zmniejszenie współczynnika hałasu generowanego przez koła pojazdów Rozwiązanie: asfaltowe warstwy kompaktowe Metoda, która umożliwia wbudowywanie cienkiej warstwy ścieralnej na warstwę wiążącą ( gorące na gorące ) w jednym cyklu roboczym, co zdecydowanie podwyższa stabilność i jakość wykonanych nawierzchni

5 PORÓWNANIE SPOSOBÓW WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Warstwa ścieralna 3,5-4 cm Warstwa wiążąca 4-8 cm Sposób tradycyjny Sposób z asfaltową warstwą kompaktową 2-2,5 cm 6-10 cm ścieralna Warstwa podbudowy 8-22 cm wiążąca Obecny stan techniki: wbudowywanie modułową rozkładarką kompaktową zasilanie samojezdnym podajnikiem bezspoinowe wbudowywanie od 3 m szerokości konwencjonalna rozkładarka mieszanek mineralno-asfaltowych, możliwa do zastosowania jako urządzenie podstawowe modułowy sposób budowy Zalety systemu: podawanie materiału do rozkładarki kompaktowej w sposób ciągły niezależnym podajnikiem stała prędkość wbudowywania Wyeliminowanie uderzeń wywoływanych przez pojazdy dostarczające mieszankę MMA jednoczesne wbudowywanie warstwy wiążącej i ścieralnej brak pełzania warstwy wiążącej redukcja kosztów dzięki zmniejszeniu liczby pracowników i maszyn skrócenie czasu budowy, ze względu na zwiększony potencjał cieplny możliwość wykonywania warstw bitumicznych w niższych temperaturach otoczenia, co wydłuża sezon budowlany Zalety metody: optymalne zazębienie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych poprzez utworzenie monolitycznej struktury podwyższenie wskaźnika zagęszczenia przy minimalnym nakładzie pracy walców możliwość wbudowywania także przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych zmniejszenie podatności na koleinowanie Wydajność wbudowywania: prędkość robocza rozkładania: 1,5-7 m/min wykonana powierzchnia: m 2 /h szerokość wbudowywania: 3-12,5 m ilość mieszanek mineralnoasfaltowych wbudowywanych w ciągu godziny: do ton Dlaczego Kompaktasfalt? Zastosowanie metody wbudowywania warstwy wiążącej i ścieralnej gorące na gorące, jak i wybór modułowej rozkładarki kompaktowej oraz zastosowanie właściwych receptur mieszanek mineralno-asfaltowych pozwalają na uzyskanie odpornej na odkształcenia nawierzchni, spełniającej najwyższe standardy jakościowe, przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji inwestycji. Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56, tel , fax

6 Rozwiàzania dla infrastruktury drogowej Firma Hilti jest zaufanym partnerem przy budowie oraz utrzymaniu obiektów infrastruktury drogowej. Innowacyjne, systemowe rozwiàzania Hilti pozwalajà na zwi kszenie efektywnoêci wykonywanych prac oraz pomagajà w tworzeniu bezpiecznych obiektów in ynierii làdowej. Wszystkie produkty i us ugi Hilti ukierunkowane sà na spe nienie wymagaƒ dotyczàcych sprawnoêci elementów zamocowaƒ przy obcià eniach dynamicznych, optymalne spe nianie wymagaƒ dotyczàcych ochrony antykorozyjnej i odpornoêci chemicznej oraz sprostanie wymaganiom stawianym jakoêci i wydajnoêci urzàdzeƒ, osprz tu oraz wyrobów budowlanych. Kompetencje i standardy bezpieczeƒstwa Troska o bezpieczeƒstwo jest równie istotna, jak rozwój technologiczny. Potwierdzeniem spe nienia przez Hilti wymagaƒ bezpieczeƒstwa sà liczne certyfikaty i aprobaty techniczne wydane m.in. przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Urzàdzenia i osprz t Hilti gwarantujà redukcj poziomu wibracji, ha asu i emisji py ów, co znaczàco podnosi poziom bezpieczeƒstwa, komfort i wydajnoêç pracy Wszechstronne wsparcie Firma Hilti oferuje wsparcie na wszystkich etapach planowania i realizacji budowy, poczynajàc od pierwszej fazy projektowania, a do oddania obiektu i podczas prac renowacyjnych. Nasi Rzeczoznawcy Techniczni, In ynierowie Konsultanci i SpecjaliÊci w ka dej chwili pozostajà do Paƒstwa dyspozycji. Firma Hilti aktywnie wspiera realizacj projektów poprzez: Doradztwo techniczne, w tym tak e oprogramowanie komputerowe uwzgl dniajàce specyficzne zastosowania Cykliczne prezentacje, pokazy, testy i szkolenia na placu budowy; szkolenia techniczne przeznaczone dla kierownictwa budowy Doradztwo przy doborze produktów oraz zapewnienie ich zgodnoêci z wymogami technicznymi i normami. Wszystkie wymienione wy ej us ugi sà oferowane nieodp atnie. Hilti jest kompetentnym partnerem w bran y infrastruktury drogowej. In ynierowie Hilti biorà czynny udzia w konferencjach naukowo-technicznych in ynierów budownictwa drogowo-mostowego oraz licznych seminariach bran owych. Dodatkowo Hilti udost pni o nowà platform komunikacyjnà Ze wzgl du na specyfik oferty handlowej firmy, platforma ta w szczególny sposób zapewnia wsparcie dla projektantów, konstruktorów i firm wykonawczych. Nagrody i wyró nienia Hilti jest laureatem wielu presti owych nagród i wyró nieƒ. Do najwa niejszych z nich nale à m.in.: Z ote Medale na Mi dzynarodowych Targach Poznaƒskich, presti owa red dot design award, którà firma otrzyma a w 2005 roku za m ot d utujàcy TE 706-AVR, lekki m otek kombi TE 16-M oraz wyrzynarki do drewna WSJ 850 i WSR W 2006 roku Hilti zosta o wyró nione tak e przez czytelników Przeglàdu Gospodarczego w kategorii Technika zamocowaƒ budowlanych. Zaufany partner Hilti. Doskona oêç. NiezawodnoÊç. Hilti (Poland) Sp. z o.o. TeleCentrum Hilti T (0-22) F (0-22)

7 Systemy i produkty Hilti Oferta Hilti ma charakter systemowy. Odpowiednio dobrane elementy systemu umo liwiajà kompleksowà realizacj prac budowlanych: od wykonania pomiarów, a po prace wykoƒczeniowe. Pomiary Systemy y pomiarowe Produkty laserowe Hilti pozwalajà na szybkie i dok adne wyznaczanie odleg oêci, kàta prostego, poziomu i pionu oraz spadków. Proste w obs udze urzàdzenia do szybkiego wykrywania zbrojenia i innych metali zapewniajà bezpieczne i precyzyjne wykonywanie wierceƒ i kotwieƒ. Urzàdzenia te pozwalajà równie na przeprowadzanie kompleksowych ekspertyz zwiàzanych ze zbrojeniem i gruboêcià warstw betonu np. podczas wykonywania oceny technicznej konstrukcji mostu. Rezultaty pomiarów mogà byç archiwizowane i drukowane dzi ki mo liwoêci transferu danych do komputera. Wiercenie i wyburzanie Systemy y wiercenia enia udarowego, d utowania, a, wiercenia diamentowego Priorytetem firmy Hilti jest bezpieczeƒstwo u ytkowników jej urzàdzeƒ. Opracowany i opatentowany przez Hilti system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC (Active Torque Control) zastosowany w m otach kombi (wiercàco-kujàcych) jest dodatkowym, bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed gwa townym obrotem maszyny w przypadku blokady wiert a. Inne nowatorskie rozwiàzanie to aktywny system t umienia wibracji AVR (Active Vibration Reduction) stosowany w m otach wyburzeniowych. Hilti posiada tak e pe nà ofert najwy szej jakoêci wierte oraz innowacyjnych samoostrzàcych d ut. W 2005 roku zosta wprowadzony na polski rynek unikalny system antykradzie owy o nazwie TPS Theft Protection System. System ten z jednej strony zabezpiecza przed kradzie à, z drugiej ogranicza dost p do elektronarz dzia osobom nieupowa nionym. Ci cie i szlifowanie Ci cie i szlifowanie diamentem, obróbka metali i drewna Szlifierki i przecinarki spalinowe Hilti wraz z tarczami diamentowymi umo liwiajà ci cie i szlifowanie betonu oraz kamienia. W maszynie Hilti DG 150 do szlifowania pod o y mineralnych tarczami diamentowymi na sucho, zosta zastosowany rewolucyjny silnik typu SR, którego zaletà jest du a odpornoêç na py, dzi ki bezszczotkowemu wirnikowi. Jest to bardzo wydajna konstrukcja, która nie wymaga wymiany szczotek w glowych. W ofercie Hilti znajdujà si równie maszyny i materia y eksploatacyjne przeznaczone do obróbki stali, aluminium, drewna i tworzyw sztucznych. w bran y Zamocowania i instalacje Monta bezpoêredni, kotwy, wkr ty, systemy instalacyjne Systemy zamocowaƒ Hilti pozwalajà na wykonanie zamocowaƒ szybko i bezpiecznie. Zarówno zamocowania lekkie jak i zamocowania odpowiedzialne w ró nych materia ach pod o a mogà byç wykonane za pomocà szerokiej palety elementów mocujàcych Hilti. Potwierdzajàc swojà pozycj lidera, Hilti wprowadzi a w roku 2006 na polski rynek innowacyjny system do trwa ego po àczenia nowej warstwy betonu z istniejàcym betonem (kotwa Hilti HCC-B wklejana na ywic Hilti HIT-RE 500). System ten przeznaczony jest do stosowania m.in. przy wzmacnianiu p yt i filarów obiektów mostowych. Izolacje i zabezpieczenia System biernej ochrony przeciwpo arowej Certyfikowany system biernej ochrony przeciwpo arowej Hilti daje pe nà gwarancj jakoêci i bezpieczeƒstwa zastosowanych materia ów. Produkty wchodzàce w sk ad tego systemu znajdujà swoje zastosowanie m.in. przy zabezpieczaniu przejêç podziemnych w autostradowych miejscach poboru op at. Pakiet us ug posprzeda owych Hilti oferuje swoim Klientom szeroki pakiet us ug posprzeda owych. Sà to: jedyny na polskim rynku program Serwis na ca e ycie, unikalny program Zarzàdzanie flotà urzàdzeƒ Hilti oraz serwis kalibracyjny dla laserowych systemów pomiarowych. Hilti (Poland) Sp. z o.o. TeleCentrum Hilti T (0-22) F (0-22)

8 MASZYNY BUDOWLANE HSW S.A. Ładowarki kołowe - moc silnika od 90 kw do 309 kw, - pojemność łyżki od 1,34 m 3 do 11,50 m 3 z możliwością zastosowania różnego rodzaju specjalistycznych łyżek i osprzętów roboczych Koparko ładowarki - moc silnika 70 kw, - pojemność łyżki ładowarkowej 1,00 m 3 i łyżki koparkowej 0,20 m 3 z możliwością zastosowania różnego rodzaju specjalistycznych łyżek i osprzętów roboczych Spycharki gąsienicowe (dostępne także w wersji: LGP niski nacisk na grunt, LT długa rama trakcyjna) - moc silnika od 63 kw do 388 kw, - pojemność lemiesza od 1,68 m 3 do 39,8 m 3 z możliwością zastosowania różnego rodzaju specjalistycznego osprzętu roboczego Układarki rur - moc silnika od 130 kw do 238 kw, - maksymalny udźwig od 33,4 t do 100,00 t Wszystkie maszyny posiadają certyfikaty zgodne z wymogami UE. Oferujemy również szeroką gamę oryginalnych części zamiennych i pełen zakres usług serwisowych. Huta Stalowa Wola S.A. ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola Telefony: (015) , , , , , Faxy: (015) , ,

9 POW OKI WODOSZCZELNE I ANTYPOÂLIZGOWE HYPERLAST wiodący producent systemów poliuretanowych. Systemy nawierzchni parkingów Systemy nawierzchni mostów Systemy Traffideck służą do impregnacji i zabezpieczania nawierzchni i stanowią wyjątkową alternatywę dla tradycyjnych metod impregnacji dla projektantów i instalatorów. Nasze produkty stworzone są w oparciu o prace badawcze i charakteryzują je: niezrównana grubość powłoki; szybkość nakładania; możliwość szybkiego powrotu do normalnej eksploatacji; możliwość nakładania powłoki w niskiej temperaturze; bezwonność; zerowa zawartość rozpuszczalników; możliwość nakładania na zimno; szybkie schnięcie powłoki; wyjątkowy zakres gwarancji. Wszystkie elementy systemu opracowano z myślą o ochronie środowiska. Spełniają normy SCAQMD 1113 i charakteryzują się brakiem emisji lotnych związków organicznych. Są to produkty bardzo innowacyjne, wykorzystujące najnowsze technologie: przywrócenie normalnego ruchu już po 2 godzinach; duża wydajność; niskie koszty; brak zapachu; możliwość prowadzenia prac przez cały rok; mniejsza wrażliwość na temperaturę; duża wytrzymałość, która umożliwia zastosowanie systemu na nierównych powierzchniach. Poszukujemy firm zainteresowanych współpracą w zakresie dystrybucji i wykonawstwa. Hyperlast Polska Sp. z o.o Koło, ul. Toruńska 239/241 tel , fax ISO 9001, QS LAT TRADYCJI

10

11

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

DN/OD 75 i 160. DN/OD 75, 90, 110, 125 i 160. Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych

DN/OD 75 i 160. DN/OD 75, 90, 110, 125 i 160. Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych Nowe średnice: 75 i 160 75, 90, 110, 125 i 160 Kompletne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego w sieciach rozdzielczych Gama Blutop Spis treści Strona 3 W harmonii ze zmieniającymi się potrzebami

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015

dodatek 4 specjalny prefabrykaty Inżynier budownictwa kwiecień 2015 4 2015 dodatek Inżynier budownictwa kwiecień 2015 kwiecień 2015 53 Prefabrykacja w XXI wieku dr inż. Grzegorz Adamczewski dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa materiały budowlane i technologie o najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania współczesnej produkcji rolnej www.grupapsb.com.pl Grupa Polskie Składy Budowlane

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl CENNIK 2013/1 www.sarpol.pl BOBCAT Minikoparka Bobcat E16 Podnośnik teleskopowy Bobcat TL470 Minikoparka Bobcat E16 to maszyna w zakresie wagowym 1-2 T. Maszyna oferowana jest z rozsuwanym podwoziem. Po

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 Szlifierki proste: SZ150C1, SZ230C1 Szlifierki pionowa: SC230C5/K Szlifierka kątowa: SK180C9 Szlifierka prosta z napędem pneumatycznym typu

Bardziej szczegółowo

Budynki Oferta i rozwiązania dla budownictwa kubaturowego

Budynki Oferta i rozwiązania dla budownictwa kubaturowego LAFARGE 2015 1 Budynki Oferta i rozwiązania dla budownictwa kubaturowego NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając

Bardziej szczegółowo

Budynki referencyjne. Str. 2. Str. 6-7. lider na rynku ociepleń. biuletyn informacyjny BOLIX SA 3 / wrzesień 2011. Nowe wzorniki

Budynki referencyjne. Str. 2. Str. 6-7. lider na rynku ociepleń. biuletyn informacyjny BOLIX SA 3 / wrzesień 2011. Nowe wzorniki biuletyn informacyjny BOLIX SA 3 / wrzesień 2011 Nowe wzorniki i foldery BOLIX Str. 2 Wywiad z Panem Krzysztofem Gęgą, Kierownikiem Działu Technicznego Str. 3 Realizacje w BOLIX DECO i BOLIX HD opinie

Bardziej szczegółowo

5/2015 maj ISSN: 1897-8657. Wydanie specjalne

5/2015 maj ISSN: 1897-8657. Wydanie specjalne 5/2015 maj ISSN: 1897-8657 Wydanie specjalne wydanie specjalne długowieczne odpornymi na trudne warunki atmosferyczne i silne obciążenie ruchem ciężarowym, który jest charakterystyczny dla państwa tranzytowego,

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

METFIX METFIX METFIX. EWELINA MYSZKOWSKA Tel.: 59 72 79 483, Tel.kom.: 886 280 801, Fax: 597279426 sprzedaz1@metfix.com.pl

METFIX METFIX METFIX. EWELINA MYSZKOWSKA Tel.: 59 72 79 483, Tel.kom.: 886 280 801, Fax: 597279426 sprzedaz1@metfix.com.pl METFIX SPECIAL FASYENERS METFIX SPECIAL FASYENERS METFIX SPECIAL FASTENERS Ul. Roszarnicza 5/1, 84-300 Lębork PIOTR PĘZIOŁ Tel.: 59 72 79 482, Tel.kom.: 510 911 045, Fax: 597279439 sprzedaz2@metfix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny. park maszynowy na budowie autostrady A1

Nowoczesny. park maszynowy na budowie autostrady A1 Ewa Łydkowska, Gdańsk Transport Company S.A. Nowoczesny park maszynowy na budowie autostrady A1 Realizacja północnego odcinka autostrady A1 jest największym placem budowy, a zarazem doskonałym poligonem

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

twój sposób na ENERGOOSZCZĘDność www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł

twój sposób na ENERGOOSZCZĘDność www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł twój sposób na ENERGOOSZCZĘDność buduj i remontuj z rehau www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł REHAU UNLIMITED POLYMER SOLUTIONS REHAU dla Budownictwa innowacyjne zastosowania Polimerów Niemal

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, bogate wzornictwo systemy okienne i fasadowe REHAU różnorodne rozwiązania dla architektów i projektantów

Efektywność energetyczna, bogate wzornictwo systemy okienne i fasadowe REHAU różnorodne rozwiązania dla architektów i projektantów Efektywność energetyczna, bogate wzornictwo systemy okienne i fasadowe REHAU różnorodne rozwiązania dla architektów i projektantów www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Z sukcesem od ponad 60 lat...strona

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych,

Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, Grupa Lafarge Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, zajmującym czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cemencie, kruszywach i betonie oraz w gipsie. Grupa

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo