TYGODNIOWY PROGRAM TELEWIZYJNY 31 LIPCA 6 SIERPNIA MARS PRINGLES KRZYŻÓWKA W ZESTAWIE TANIEJ STRONY nr 8(77)/sierpień 2015 W ZESTAWIE TANIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYGODNIOWY PROGRAM TELEWIZYJNY 31 LIPCA 6 SIERPNIA MARS PRINGLES KRZYŻÓWKA W ZESTAWIE TANIEJ STRONY 6 12. nr 8(77)/sierpień 2015 W ZESTAWIE TANIEJ"

Transkrypt

1 TYGODNIOWY PROGRAM TV TELEWIZYJNY 31 LIPCA 6 SIERPNIA STRONY 6 12 nr 8(77)/sierpień 2015 MARS W ZESTAWIE TANIEJ STRONA 2 PRINGLES W ZESTAWIE TANIEJ STRONA 4 KRZYŻÓWKA STRONA 14 15

2 r e k l a m a W ZESTAWIE TANIEJ 2 Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/2015

3 r e k l a m a KUP 2 w cenie 1 49 zł/szt. W ZESTAWIE TANIEJ Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/2015 3

4 r e k l a m a KUP 2 w cenie 3 89 zł/szt. W ZESTAWIE TANIEJ 4 Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/2015

5 r e k l a m a C M Y CM MY CY MY K Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/2015 5

6 PIĄTEK 31 lipca TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TV Afryka za głosem serca SERIAL OBYCZAJOWY Rodzinka.pl SERIAL KOMEDIOWY Sezon na misia FILM ANIMOWANY Harry Potter i Czara Ognia FILM PRZYGODOWY Bazyliszek: Król węży FILM SF Te le za kupy Klan (2745) Te le za kupy Na tura w Je dynce: Zwie rzęta na Dzi kim Za cho dzie (3-ost.) film przy rod ni czy, USA Czas dla cie bie. Żyj ak tyw nie Wiado mo ści, po goda Te le zakupy Psi psycholog telen. dok Eg za min z ży cia (33) Ptaki cier ni stych krze wów (8) Blon dynka 3 (35) Wiado mo ści Agro biz nes Smaki pol skie Na tura w Jedynce: Ta jem nice ży cia je leni film do ku men talny, Au stria Lo ka to rzy (149, 150) serial ko me diowy, Pol ska M jak mi łość (862) serial oby czajowy, Py ta nie na śnia da nie ma ga zyn Pogoda Py ta nie na śnia da nie ma ga zyn O mnie się nie martw 2 (12) serial ko me diowy, Barwy szczę ścia (1288) serial oby cza jowy, Pol ska Na do bre i na złe (587) serial oby cza jowy, Świa tem rzą dzi Bóg film do ku men talny,, reż. Krzysz tof Ta dej Di sco gramy Nowy dzień z Pol sat News Trudne sprawy (279) serial pa ra do kumen talny, Pol ska Ma lanow ski i part ne rzy (536, 537) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (81) serial para do ku men talny, Dla czego ja? (324) serial Pol ska Pie lę gniarki (67) serial para do ku men talny, Trudne sprawy (280) serial Pol ska Uwaga! Mango De tek tywi (736) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Ugo to wani (5) pr. ku li narno rozryw kowy, Pol ska Kuchenne re wo lu cje (4) pr. roz ryw k Sz koła (62) serial pa ra doku men talny, Ukryta prawda (311) serial pa rado ku men talny, Sz pi tal (207) serial pa ra do kumen talny,. Do szpitala zgłasza się student. Jacek. Mężczyzna zasłabł w pracy. Przyjmuje go doktor Wajman Czy sta chata (6) serial doku men talny, Sz cze nięce lata Toma i Jerry ego 3 serial ani m., USA Kac per i przy ja ciele serial ani m., USA Jake i pi raci z Niby lan dii ani m., USA Kac per i przy ja ciele ani m., USA Gwiezdne wojny: Wojny klonów serial ani mo wany, USA Ko smos (4) serial do k., USA Dzi kie serce (107) tele no wela, Mek syk Pamięt niki z wa ka cji 3 (36) serial Pol ska Ży cie nad roz le wi skiem (9) oby cz., Pol Wia do mo ści, po goda Okrasa ła mie prze pisy ma ga zyn ku li narny Wspa niałe stu le cie (69) serial ko stiu mowy, Tur cja Cze kamy na Świa towe Dni Mło dzieży (1) kro nika Ame ry kań ski sen cykl fe lie to nów Te le express Po goda Wspa niałe stu le cie (70) serial ko stiu mowy, Tur cja Ran czo 8 (100) serial oby cz., Wia do mo ści, sport Ko lar stwo: Tour de Po lo gne kro nika Po goda Pow sta nie war szaw skie do k. fa bu la ry zo wany, (76 min) Mia sto ruin film ani m., Pol ska 2010 (8 min) Afryka za gło sem serca (3) serial oby cza jowy, Niemcy Głową w mur (10) serial kry mi nalny, USA Sie ro ci niec hor ror, Mek syk/hisz pa nia 2007, wyk. Belén Ru eda, Ro ger Príncep (101 min) Drza zgi ko me dio dra m., Pol ska 2008 (105 min) No ta cje cykl do ku mentalny, Pol ska Za koń cze nie Hity ka ba retu (11) O mnie się nie martw 2 (12) serial ko me diowy, M jak mi łość (1131) serial oby cza jowy, Ro dzinka.pl (6, 7) serial ko me diowy, Pa no rama, sport Że glar skie po je dynki Energa So pot Match Race fe lie ton Po goda Je den z dzie się ciu te le tur niej La ta jący Klub 2, czyli wie czór ka ba re towy (10) Ro dzinka.pl (142, 143) serial ko me diowy, Natalia otrzymuje wiadomość o śmierci cioci. Chłopcy nie zamierzają jednak jechać na pogrzeb. Kuba nie chce być na utrzymaniu rodziców. Prosi Tomka, by załatwił mu pracę Grimm (9, 10) serial fan tasy, USA Za gi niony ląd film przy go dowy, USA 2009, reż. Brad Sil ber ling, wyk. Will Fer rell, Anna Friel, Danny McBride (97 min) Skan dal 2 (10, 11) serial oby cza jowy, USA La ta jący Klub 2, czyli wie czór ka ba re towy (10) Za koń cze nie Ma la now ski i part ne rzy (443, 444) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (82) serial pa ra doku men talny, Pol Wy da rze nia, po goda In ter wen cja ma ga zyn Dla czego ja? (567) serial Trudne sprawy (431) Wy da rze nia, sport Świat we dług Kiep skich (349) serial ko me diowy, Pol ska Se zon na mi sia film ani mo wany, USA 2006, reż. Jill Cul ton, Ro ger Al lers, An thony Stac chi (87 min) Wychowany przez ludzi niedźwiedź Boguś poznaje psotnego jelenia Elliota. Namawia on misia na wspólną wyprawę. Wkrótce opiekunka Bogusia postanawia, że nadszedł już czas, by zamieszkał on w naturalnym środowisku Sporty walki: Fi ght Exc lu sive Ni ght 8 w Ko ło brzegu walka: To masz Sa rara An dre Sch me ling Miecz Alek san dra film sen sa cyjny, USA 1993, reż. Mi chael Ken nedy, wyk. Lorenzo La mas (92 min) Ta jem nice losu pro gram W-11 Wy dział Śled czy (802, 803) serial fabu larno do ku men talny, Sz koła (63) serial Ro zmowy w toku talk show Ukryta prawda (312) Sz pi tal (208) serial Fakty, sport Uwaga! ma g. re p Harry Pot ter i Czara Ognia film przy go dowy, USA/Wielka Bry ta nia 2005, reż. Mike Ne well, wyk. Daniel Radc liffe, Ru pert Grint, Emma Wat son (157 min) Czternastoletni Harry uczestniczy w turnieju, w którym biorą udział przedstawiciele trzech magicznych szkół. Będzie się też musiał zmierzyć ze swoim wrogiem, Lordem Voldemortem Kan dy dat thril ler, USA 2004, reż. Jo na than Demme, wyk. Den zel Wa shing ton, Liev Schre iber, Me ryl Streep (129 min) Kuba Wo je wódzki (2) talk show Uwaga! ma g. re p Se krety ma gii Ro zmowy w toku talk show Po li cjantki i po li cjanci (59) serial oby cza jowy, STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Dom nie do po zna nia 2 (18, 19) re ality show, USA Dzi kie serce (108) te leno wela, Mek syk Ice Road Truc kers: Drogi śmierci 4 (10) re ality show, USA Po li cjantki i po li cjanci (60) serial oby cza jowy, Ba zy li szek: Król węży film s.f., USA 2006, reż. Ste phen Furst, wyk. Jeremy Lon don, Griff Furst, Sa rah Ske eters (88 min) Archeolodzy przywożą z Libii kamiennego bazyliszka. Nie przypuszczają, że sprowadzili do Ameryki niebezpiecznego potwora Czyn nik kon troli thril ler s.f., USA 2003, reż. Nel son McCor mick, wyk. Adam Bal dwin, Eli za beth Ber kley, Tony Todd (84 min) Ma dame de Bon pla isir film ero tyczny, Fran cja 2010, wyk. Ka thy Sweet, Lea Ma gic STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Ro dzice na skraju za ła ma nia ner wo wego (20) serial pa ra do kumen talny, Fran cja Di sco Polo Life (128, 129) ma ga zyn mu zyczny STOPKLATKA TV TV PULS TVN 7 TVP INFO TVP POLONIA Pry watna hi sto ria kina Pan Toti An dzia Rodzina pi ra tów Wspólny dom ko me dia, USA Awantura o Ba się film obycz., Pol ska Hi sto ria oręża Ko bra od dział spe cjalny serial sens Ka ta strofy w prze stworzach Stawka więk sza niż życie Cz te rej pan cerni i pies Ma ło laty ninja w lu na parku ko me dia przyg., USA 1998, wyk. Hulk Ho gan, Jo seph Ac kler Se zon stra chu: Wolf Creek hor ror, Au stra lia 2005, wyk. John Jar ratt, Cas san dra Ma grath Taxi 3 ko me dia sen sa cyjna, Fran cja 2003, wyk. Samy Na ceri, Frédéric Die fen thal Prawo ojca dramat sen sa cyjny, Pol ska Cel film sen sa cyjny, USA 2006, wyk. Don The Dra gon Wil son, Olivier Gru ner Mój tata cia cho Obcy Prze pra szam za ostat nią noc Za koń cze nie Ka sia i To mek 3 serial kome diowy, Pol ska Gliniarz i pro ku ra tor 5 serial kry mi nalny, USA Nash Brid ges 4 serial sen sa cyjny, USA Nie sa mo wite! Nia nia serial ko me diowy, Pol ska Se kret 4 te len., Hiszpa nia Santa Dia bla te len Za gło sem serca te len Se zon na mi łość te len Ko bra od dział spe cjalny 19 serial sen sac., Niemcy Łowcy skar bów 3 serial przyg., Fran cja/niemcy/ka nada/ USA Nia nia serial kome diowy, Pol ska Bestia w ringu dra mat sen sac., USA 2012, wyk. Wes Cha tham, De von Sawa, Sa rah Bu tler, Neal McDo nough Snaj per ostat nie zle cenie thril ler, USA Au to strada grozy film sens., Kanada/USA Nie sa mowite! Zo bacz to! We dwoje Mę ski typ Prawo Agaty serial oby cz., Pol ska Sąd ro dzinny serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Sę dzia Anna Ma ria We so łow ska serial fab. dok Dr Ho use 2 serial obycz Mango Sąd ro dzinny serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Sz pi tal Sę dzia Anna Ma ria We so łow ska serial fab. dok Czer wony Orzeł 5 serial przyg., Hisz pa nia Prawo Agaty serial oby cza jowy, Polska Dr Ho use 2 serial obycz., USA O je den most za da leko dra mat wo jenny, USA/Wielka Bry ta nia 1977, wyk. Dirk Bo garde, Gene Hack man, Mi chael Ca ine, Sean Con nery Chiń czyk thril ler, Niemcy/Szwe cja/au stria Cze ka jąc na Su permana Ska zany na śmierć 2 serial sen sa cyjny, USA Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Gość po ranka Ser wis info Pora nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Info dzień Puls Pol ski Flesz Info Tele express Extra To jest te mat Twoje info Po prze cinku Ser wis info INFO rozmowa INFObiz nes Dziś wie czo rem Fo rum Ser wis info flesz Ser wis info Puls Pol ski Flesz Pano rama dnia Pa no rama dnia Go dzina po go dzi nie podsu mo wa nie dnia Spor towy wie czór Te le express Extra To jest te mat Dziś wieczo rem Fo rum Ser wis info flesz Ser wis info Zejść na zie mię Jazda z kul turą Miki Mol i Straszne Płasz czy dło Warto ko chać Cz ter dzie sto la tek. Dwa dzieścia lat póź niej Po lo nia w komie Po lo nia Halo Po lo nia Ła mi główka Wia do mo ści Dom nie spo kojnej sta ro ści M jak mi łość Tu li pan Opole 2015 na bis Jazda z kul turą No ta cje Jak to działa? Po lo nia w ko mie Te le express Ła mi główka Lato Zet i Dwójki Dom nie spokoj nej sta ro ści Mar gol cia i Miś za pra szają dziś Do branocka Wia do mo ści Ła mi główka Na do bre i na złe Po lo nia w ko mie Po lo nia Halo Po lo nia Sz czę śliwy brzeg film psycho log., Pol ska Miki Mol i Straszne Płasz czy dło Do bra nocka za oce anem Oceny filmów: wielkie kino bardzo dobry dobry średni Program: dla wszystkich za zgodą rodziców dla dorosłych

7 SOBOTA 1 sierpnia TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TV Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki Umrzeć za Warszawę FILM DOKUMENTALNY Sopot TOPtrendy Festiwal 2014 KONCERT Moja wielka grecka wycieczka KOMEDIA ROMANTYCZNA CSI: Kryminalne zagadki Miami 3 SERIAL KRYMINALNY Klan (2746) Ek spres Miło sier dzia (19) Peł no sprawni Las bli żej nas (69) Odna wialne źró dła ener gii. Nie wy czerpalne ener gie Rok w ogro dzie Na sza ar mia.pl In no wacje dla cie bie (7) Miej sca. Pow sta nie war szaw skie Chichot losu (8) Przy stań (7) Vo lare hi sto ria Do me nico Mo du gno (3) Miej sca. Powsta nie war szaw skie Że glar skie po je dynki Energa So pot Match Race Po chwała że glar stwa Opole 2015 na bis (1) Bli skie i groźne spo tka nia Steve a 2 (18) serial do ku mentalny, Wielka Bry ta nia Zie mia, pla neta ro ślin (1/3) film do ku men talny, Wielka Bry ta nia M jak mi łość (1142) serial oby cza jowy, Py ta nie na śnia da nie maga zyn Dom (7) serial obycza jowy, Pol ska Czarne chmury (7) serial przy go dowy, Polska Po powrocie do Warszawy hetman Sobieski poleca uwolnić pułkownika, który został aresztowany przez straż marszałkowską Di sco gramy Nowy dzień z Pol sat News Jeźdźcy smo ków serial ani mo wany, USA Delgo film animo wany, USA Ewa gotuje (215) ma ga zyn ku li narny Se zon na mi sia film ani mowany, USA Myśl jak facet ko me dia ro man tyczna, USA 2012, reż. Tim Story, wyk. Ga brielle Union, Me agan Good, Re gina Hall. Przyjaciółki, by mieć większy wpływ na ukochanych, stosują rady z poradnika. Wkrótce odkrywają oni, że padli ofiarą manipulacji Uwaga! ma ga zyn re por terów Mango te le za kupy Top Wings 3 (6) pro gram Dzień Do bry Waka cje (11) ma ga zyn Na Wspól nej (2108, 2109, 2110, 2111) serial oby cza jowy, Kinga ma wątpliwości dotyczące ceremonii. Prosi Michała o zmianę daty ślubu. Brzozowski nie traktuje jej propozycji poważnie. Jakub pozbawia Elżbietę dostępu do kont bankowych. Roman wciąż nie odzyskał pamięci Mali giganci (8) Straż nik Tek sasu 2 (39) serial sen sa cyjny, USA Sz cze nięce lata Toma i Jerry- ego 3 serial ani mo wany, USA Kac per i przy jaciele serial ani mo wany, USA Jake i pi raci z Ni by lan dii serial ani mo wany, USA Kac per i przy ja ciele serial ani mowany, USA D Ar ta gnan film przy go dowy, Niemcy/Luk sem burg/ Wielka Bry ta nia 2001, reż. Pe ter Hyams, wyk. Ju stin Cham bers Po li cjantki i po li cjanci (56, 57) serial oby cza jowy, Wa ka cyjny pe le ton gwiazd (1) ma ga zyn Miej sca. Pow sta nie war szaw skie cykl fe l Zwie rzęta świata: Ta jem nice pta ków (5-ost.) Że glar skie po je dynki Energa So pot Match Race fe lie ton Pół noc Po łud nie (11) Miej sca. Pow sta nie war szaw skie cykl fe l Down ton Ab bey 2 (2) Ame ry kań ski sen fe l Te le express; Po goda Miej sca. Pow sta nie war szaw skie cykl fe l Ko mi sarz Alex 4 (42) Dama w czar nym we lo nie (7) serial oby cz., Wło chy Wia do mo ści, sport Ko lar stwo: Tour de Po lo gne kro nika GOL ma g. pił kar ski Po goda War sza wiacy śpie wają (nie)za ka zane pio senki kon cert z oka zji 71. rocz nicy wy bu chu po wsta nia war szaw skiego Hit na so botę: Osa czeni sen s., USA/Niemcy/Wlk. Bry t (108 min) Ludz kie dzieci dra mat s.f., Ja po nia/usa/wlk. Bry t (104 min) Zem sta (13, 14) serial oby cza jowy, USA Down ton Ab bey 2 (2) Do bia łego rana (15, 16) serial ko m., USA Za koń cze nie Mi sja na tura (8) serial do k., Fa mi liada te le tur niej Char lie St. Cloud me lo dra mat, USA/ Ka nada 2010, reż. Burr Ste ers, wyk. Zac Efron, Char lie Ta han (95 min) Słowo na nie dzielę Ba czyń ski dra mat bio gra f., Pol ska 2013, reż. Kor dian Pi wo war ski, wyk. Ma te usz Ko ściu kie wicz, Ewa Te lega (66 min) Pa no rama, sport Um rzeć za War szawę film do k., Pol ska/fran cja 2013 (52 min) Płocka Noc Kabaretowa. Kabaretowe Igrzyska 2014 (1, 2) Dwa na ście małp film s.f., USA 1995, reż. Terry Gil liam, wyk. Bruce Wil lis, Ma de le ine Stowe, Brad Pitt (124 min) Naukowcy wysyłają więźnia Cole'a w przeszłość, aby zapobiegł śmiertelnej epidemii. Misja niespodziewanie się komplikuje Flo wer Po wer Przy stanek Wo od stock 2015 (1) kon cert Char lie St. Cloud me lo dra mat, USA/ Ka nada 2010, reż. Burr Ste ers, wyk. Zac Efron, Char lie Ta han (95 min) Grimm (9, 10) serial fan tasy, USA Za koń cze nie Dzień, który zmie nił moje ży cie (121) serial pa ra do ku m., Pol Trudne sprawy (511) Dla czego ja? (618) Nasz nowy dom (31) re ality show, Pol Mistrz Za ku pów (9) te le tur niej Wy da rze nia, sport Świat we dług Kiep skich (350) serial ko me diowy, Pol ska So pot TOPtrendy Fe sti wal 2014 kon cert, O humor publiczności zadbał m.in. Cezary Pazura Ślepa fu ria film sen sa cyjny, USA 1989, reż. Phil lip Noyce, wyk. Rut ger Hauer, Bran don Call, Lisa Blo unt, Nick Cas sa ve tes (85 min) Ociemniały Nick Parker próbuje odnaleźć przyjaciela z wojska. Dowiaduje się, że jest on prześladowany przez mafię. Parker chce pomóc koledze. Nikt nie wie, że jest mistrzem w walce mieczem Bo ogey man 2 hor ror, USA 2007, reż. Jeff Be tanco urt, wyk. Da nielle Sa vre, Mae Whit man, Renée O Con nor (93 min) Ta jem nice losu Żony Hol ly wood (8-ost.) Pro ject Run way (9) reality show, Ugo to wani (3) pro gram ku li narno-, Ku chenne re wo lu cje (11) Fakty, sport Uwaga! ma ga zyn Moja wielka grecka wy cieczka ko me dia ro man tyczna, USA/Hiszpa nia 2009, reż. Do nald Pe trie, wyk. Nia Var da los, Ri chard Drey fuss, Ale xis Ge or go ulis (95 min) Georgia jest pilotką wycieczek w Grecji. Rozczarowana ignorancją turystów, zamierza rzucić pracę. Jej ostatnie zlecenie okazuje się jednak przełomem Noce w Ro dan the me lo dra mat, USA/Austra lia 2008, reż. Ge orge C. Wolfe, wyk. Diane Lane, Ri chard Gere, Ch ri sto pher Me loni (97 min) Ga tu nek hor ror s.f., USA 1995, reż. Ro ger Do nald son, wyk. Na ta sha Hen stridge, Ben King sley, Mi chael Mad sen, Al fred Mo lina (108 min) Uwaga! ma ga zyn Se krety ma gii pro gram Ro zmowy w toku talk-show Po li cjantki i po li cjanci (58) serial oby cza jowy, Jaś Fa sola serial ko m., Wielka Bry ta nia No kaut film sen sa cyjny, USA/Ka nada 2011, reż. Anne Whe eler, wyk. Steve Au stin, Da niel Mag der, Ja net Kid der (120 min) Prze syłka thril ler, USA 1989, reż. An drew Da vis, wyk. Gene Hack man, Jo anna Cas sidy, Tommy Lee Jo nes (108 min) Ga li leo (482) pro gram po pu lar no nau kowy Po li cjantki i po li cjanci (59, 60) serial oby czajowy, CSI: Kry mi nalne za gadki Miami 3 (50) serial kry mi nalny, USA 2004 Podczas imprezy w rezydencji projektanta mody dochodzi do strzelaniny. Ginie kobieta. Horatio wpada na pewien trop W mgnie niu oka film s.f., Wielka Bry ta nia 1992, reż. Tony May lam, wyk. Rut ger Hauer, Kim Cat trall, Mi chael J. Pol lard, Ala stair Dun can (90 min) Pustka thril ler, Fran cja 2010, reż. Fred Ca vayé, wyk. Gil les Lel lo uche, Ro schdy Zem (84 min) Ro dzice na skraju za łama nia ner wo wego (14) Fran cja Di sco Polo Life (129, 130) STOPKLATKA TV TV PULS TVN 7 TVP INFO TVP POLONIA An tark tyka przy goda in nej na tury Dziew czyna i chło pak film przyg., Pol ska Dino to pia Ma ło laty ninja na wo jen nej ścieżce ko me dia przyg., USA Ko szy karz kung fu ko me dia, Chiny/Hong kong/tajwan Marco Polo film przyg., USA 2007, wyk. Ian So merhal der Obcy krewni ko media, USA 2006, wyk. Danny De Vito, Ka thy Ba tes Ko me dia małżeń ska ko me dia obycz., Pol ska 1993, wyk. Ewa Ka sprzyk, Jan Englert Bat 21 dra mat wojenny, USA 1988, wyk. Gene Hack man, Danny Glo ver Wolf Creek hor ror, Au stra lia 2005, wyk. John Jar ratt Mu tant hor ror s.f., USA Dziewczyna i chło pak film przyg., Pol ska Mam na imię Su zanne film krót ko metr., Fran cja Mały Cy rano krót ko metr., Fran cja Za koń cze nie Dy żur Taki jest świat Boso przez świat Walka o ba gaż Naj pięk niej sze ba śnie braci Grimm: Błę kitny ognik baśń film., Niemcy Mój przy ja ciel Bingo film dla dzieci, USA Naj pięk niej sze ba śnie braci Grimm: Gę sia reczka baśń film., Niemcy Psia afera film fa mi lijny, USA 2008, wyk. Luke Ben ward, French Ste wart, Ke vin P. Far ley, Kelly Pe rine Córka mo jego szefa ko media, USA 2003, wyk. Ash ton Kut cher, Tara Reid, Te rence Stamp, Mi chael Mad sen Mocne so bot nie kino: Za sady walki dra mat sens., USA/Ka nada 2000, wyk. We sley Sni pes, Anne Ar cher, Do nald Su therland, Mi chael Biehn Po tępiony thril ler, USA 2007, wyk. Steve Au stin, Vin nie Jo nes, Rick Hoff man, Ro bert Mam mone Krwawy strzał hor ror kom., USA Zo bacz to! Szy mon Ma jew ski Show Mango Ka mu flaż 3 serial sen sa cyjny, USA Gwiazdy wie rzą w du chy Prawo Agaty serial oby czajowy, Pol ska Nowi miastowi ko me dia, USA O je den most za da leko dra mat wo jenny, USA/Wielka Bry ta nia 1977, wyk. Dirk Bo garde, Gene Hack man, Mi chael Ca ine, Sean Con nery Ko me diowa sobota: Sze re go wiec Ben ja min kome dia, USA 1980, wyk. Gol die Hawn, Ei leen Bren nan, Ar mand Assante, Ro bert Web ber Ko mediowa so bota: Pro gnoza na ży cie ko me dio dra mat, USA 2005, wyk. Ni co las Cage, Mi chael Ca ine, Hope Da vis Co bra film sens., USA 1986, wyk. Sy lve ster Stal lone, Brigitte Niel sen Al ca traz serial s.f., USA/Ka nada Sekrety ma gii Druga strona medalu Za koń cze nie Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Pora nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info week end Świat i ludzie Ser wis info week end De bata TVP Info Ser wis info week end Info dzień Puls Pol ski Te le express Extra Puls Pol ski De bata po eu ro pej sku Po prze cinku Ser wis info week end Re por taż TVP Info Dziś wie czorem Mi nęła dwu dzie sta Ser wis info week end Puls Polski Stu dio LOTTO Pa norama dnia Po goda Info Go dzina po go dzi nie pod su mo wanie dnia Spor towa so bota Te le express Extra Na sy gnale Py ta nie na śnia da nie Po lo nia Halo Po lo nia Ła migłówka Pa mię taj o mnie Oj ciec Ma te usz Błękitne wa ka cje Na do bre i na złe Kam pi no ski Park Na rodowy. Z ło siem w her bie Kultu ralni PL Słow nik pol pol ski Ła mi główka Te le express M jak mi łość Pa mię taj o mnie Polacy tu i tam Do bra nocka Wia do mo ści Wiedźmy War sza wiacy śpie wają (nie)za ka zane pio senki Duch w dom De ka log 6 dra mat psy cho log., Pol ska Łami główka M jak mi łość Do bra nocka za oce anem Wia do mo ści Wiedźmy Pa mię taj o mnie Po lacy tu i tam Duch w dom De ka log 6 dra mat psy cholog., Pol ska 1988 Oceny filmów: wielkie kino bardzo dobry dobry średni Program: dla wszystkich za zgodą rodziców dla dorosłych

8 NIEDZIELA 2 sierpnia TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TV Bez pamięci KOMEDIA Inteligent w armii KOMEDIA Ciacho KOMEDIA World Trade Center DRAMAT SPOŁECZNY Przesyłka THRILLER Klan (2747) My, wy, oni Tran smi sja mszy świę tej Ty dzień Ko lar stwo: Tour de Po lo gne ku lisy Paweł z Tarsu. Po jed na nie świa tów serial do k., Pol ska Afryka za gło sem serca (3) serialoby cza jowy, Niemcy Ko rze nie (7) serial oby cza jowy, USA Miej sca. Pow stanie war szaw skie Dwa koła, jedna pa sja Mię dzy zie miąa nie bem Anioł Pań ski Mię dzy zie mią a nie bem Opole 2015 na bis kon cert Słowo na nie dzielę Mo czary i uro czy ska film przy rodni czy, Pol ska M jak miłość (1143) Sta wiam na Tolka Ba nana (7 ost.) Książę z bajki ko me dia ro man tyczna, USA Ro dzinne oglą da nie: Sie dem epok Ka taru film do kumen talny, Wielka Bry ta nia 2012, reż. Phi lip Smith Woj ciech Cej row ski boso przez świat cyklre por taży, Pol ska Makło wicz w po dróży Gwiazdyw po łu dnie: Żą dło ko me dia krymi nalna, USA Di sco gramy pro gram muzyczny Nowy dzień z Pol sat News pro gram in for ma cyjny Jeźdźcy smo ków serial animo wany, USA Scooby Doo i legenda wampira film animowany, USA Sco oby Doo i duch cza row nicy film ani mo wany, USA 1999, reż. Jim Sten strum Mistrz Za kupów (9) te le tur niej Zoom. Aka de mia su per bo ha te rów kome dia fan tasy, USA 2006, reż. Peter He witt, wyk. Tim Al len, Chevy Chase, Co ur te ney Cox, Rip Torn Uwaga! m a g. re por te rów Mango te le za kupy Maja w ogro dzie (31) ma ga zynogrod ni czy Aka de miaogrod nika (31) m a g. ogrod ni czy Dzień Do bry Wa ka cje (12) ma ga zyn Co za ty dzień Pie kielny ho tel (10 ost.) pro gram roz ryw kowy Nie rób scen (7) serial ko me diowy, Pol ska Dzieci Ewy sprawiającoraz większe kłopoty w domu. Kobieta nie może znieść ich kłótni, dlatego wraz z mężem udają siędo psychoterapeuty Straż nik Tek sasu 2 (40) serial sen sa cyjny, USA Jake i pi raci z Ni by lan dii serial ani mo wany, USA Kac per i przy ja ciele serial ani mowany, USA Jake i pi raci z Niby lan dii ani m., USA Kac per i przy ja ciele serial ani m., USA Gar field Show serialani mo wany, USA/Fran cja Lucky Luke. Mia steczko Da isy film ani mo wany, Fran cja/ Bel gia 1971, reż. René Go scinny Ga li leo (403, 404) Opie kun film fa mi lijny, USA BBC w Je dynce: Dzika Bra zy lia (1/3) film do k., Wlk. Bry t (51 min) Ame ry kań ski sen fe l Ko lar stwo: Tourde Po lo gne stu dio Ko lar stwo: Tourde Po lo gne 1. etap: War szawa War szawa Ko lar stwo: Nu tella Mini Tour de Po lo gne Ko lar stwo: Tourde Po lo gne 1. etap: War szawa War szawa Te le express; Po goda Ptaki cier ni stych krze wów (8) serial oby cza jowy, USA/Au stra lia Rol nik szuka żony (7) te le n. do k., Pol Wia do mo ści na ukowe Wia do mo ści, sport Ko lar stwo: Tourde Po lo gne kro nika Po goda Za ko chana Je dynka: Bez pa mięci ko me dia, USA 2001, wyk. Mo nica Pot ter, Fred die Prinze Jr., Ivana Mi li ce vić (82 min) Ti ta nic (1/2) dra matka ta stro ficzny, USA/ Ka nada 1996 (83 min) Do bia łego rana (15, 16) serial ko m., USA Ko lum bo wie (1/5) serial wo jenny, Pol ska Osa czeni film sen sa cyjny, USA/Niemcy/Wielka Bry ta nia 1999 (108 min) Ludz kie dzieci dra mat s.f., Ja po nia/usa/wielka Bry ta nia 2006 (104 min) Fa mi liada te le tur niej Ro dzinka.pl (143) serial ko m., Pol ska La ta jący Klub 2, czyli wie czór ka ba re towy (10) pro gram roz ryw kowy Na do bre i na złe (599) oby cz., Pol Na sy gnale (59) serial fa b. do k., Pol ska Ko cham kino na Dwóch brze gach (1) cykl fe lie to nów Pa no rama, sport Hity ka ba retu (11) pro gram roz ryw kowy In te li gent w ar mii ko me dia, USA 1994, reż. Penny Mar shall, wyk. Danny De Vito, Gre gory Spor le der, Marky Mark, Ri chard T. Jo nes (123 min) Nauczyciel stara sięprzekonać swoichuczniów, wojskowych, dopolubienia literatury. Nie jest to łatwe Pa ra nie nor malni To ni ght (6) pr. roz ryw kowy Woj tek Ma zo lew ski Qu in tet kon cert otwar cia Fe sti walu Filmu i Sz tuki Dwa brzegi Dwa na ście małp film s.f., USA 1995, reż. Terry Gil liam, wyk. Bruce Wil lis, Ma de le ine Stowe, Brad Pitt (124 min) Czas ho noru 4 (52) wo jenny, Pol Czas ho noru 5 (53) wo jenny, Pol ska Za koń cze nie Mocne uderzenie komedia, USA 2012, reż. Frank Coraci, wyk. Kevin James, Salma Hayek, Henry Winkler, Bas Rutten (105 min) Twoja twarz brzmi zna jomo 2 (9) pro gram roz ryw kowy Nasz nowy dom (32) re ality show, Pol ska Wy da rze nia, sport Świat we dług Kiep skich (353) serial ko me diowy, Pol ska Cia cho ko me dia, Pol ska 2010, reż. Pa tryk Vega, Mi chał Ozi Ozie row, wyk. To masz Ka ro lak, Pa weł Ma ła szyń ski, Mar cin Bo sak, Marta Żmuda Trze bia tow ska ( 112 min) Atrakcyjna funkcjonariuszka zostaje wrobionaw zbrodnię. Bracia kobietypostanawiają dowieść jejniewinności Ko ści 10 (205, 206) serial kry m., USA 2015 W przemysłowej niszczarce zostają znalezioneludzkie szczątki. Angelai Cam ustalają, że to Jeff Dover. Okazuje się, żeprowadził drugie życiejako pokerzysta Zdrady (20) serialpa ra do ku men talny, Pol ska Ma ga zyn spor towy Ta jem nice losu pro gramroz ryw kowy Nie rób scen (8) serial ko me diowy, Pol Nie ma tego złego film przy go dowy, USA 2011, reż. Pe ter Skil l man Odiorne, wyk. Sammi Han ratty ( 115 min) Harry Pot ter i Czara Ognia film przy go dowy, USA/Wielka Bry ta nia 2005, reż. Mike Ne well, wyk. Da niel Radc liffe, Ru pert Grint (157 min) Fakty, sport Kro niki Mę skiego gra nia 2015 (5) pro gram roz ryw kowy Po goda (6403) Uwaga! ma ga zynre por te rów World Trade Cen ter dra mat spo łeczny, USA 2006, reż. Oli ver Stone, wyk. Ni co las Cage, Ma ria Bello, Con nor Pa olo, Mi chael Pena (129 min) Historia oparta na faktachz 11 września 2001 r. Dwajpolicjanci biorą udziałw ewakuacji WTC. Zostająuwięzieni pod gruzami Długi po ca łu nek na do bra noc filmsen sa cyjny, USA 1996, reż. Renny Har lin, wyk. Ge ena Da vis, Sa muel L. Jack son, Yvonne Zima (120 min) Part nerki 3 (9) serial kry mi nalny, USA Uwaga! ma ga zyn rep. re por te rów Se krety ma gii pro gram roz ryw kowy No kaut film sen sa cyjny, USA/Ka nada 2011, reż. Anne Whe eler, wyk. Steve Au stin, Da niel Mag der, Ja net Kid der (120 min) Ba zy li szek: Król węży film s.f., USA 2006, reż. Ste phen Furst, wyk. Je remy Lon don, Griff Furst, Sa rah Ske eters (88 min) Ga li leo (483) pro gram po pu lar no nau kowy Prze syłka thril ler, USA 1989, reż. An drew Da vis, wyk. Gene Hack man, Jo anna Cas sidy, Tommy Lee Jo nes (108 min) Gallagher eskortuje z Berlina do USA żołnierza, któryma stanąć przed sądem. Dowiaduje się, że zamiastniego przewiózł weteranawojny wietnamskiej. Wkrótce wpada na trop spiskuradzieckich i amerykańskich dygnitarzy Fu ria thril ler, USA 1978, reż. Brian De Palma, wyk. Kirk Do uglas, John Cas sa ve tes, Car rie Snod gress, Amy Irving ( 118 min) Czyn nik kon troli thril ler s.f., USA 2003, reż. Nel son McCor mick, wyk. Adam Bal dwin, Eli za beth Ber kley, Tony Todd (84 min) Za gadki kry mi nalne (9) serial do ku men talny, Pol ska In ter wen cja ma ga zyn re por te rów Di sco Polo Life (131, 132) ma ga zyn mu zyczny STOPKLATKA TV TV PULS TVN 7 TVP INFO TVP POLONIA Nie dź wie dzie Król smo ków ko me dia sens., Hong kong 1982, wyk. Paul Chang, Jac kie Chan Ma ło laty ninja w lu na parku ko me dia przyg., USA 1998, wyk. Hulk Ho gan, Jo seph Ac kler Tri stan i Izolda me lo dra mat, Niemcy/Cze chy/usa/wielka Bry ta nia 2006, wyk. Ja mes Franco, So phia My les Ry cerz pierw szej damy ko me dio dra mat, USA 1994, wyk. Ni co las Cage, Shir ley Ma cla ine Kula thril ler s.f., USA 1998, wyk. Du stin Hof f man, Sha ron Stone Cz te rej pan cerni i pies De spe ratki dra mat sens., USA 1996, wyk. Jada Pin kett Smith, Vi vica A. Fox Bat 21 dra mat wojenny, USA 1988, wyk. Gene Hackman, Danny Glo ver Cel filmsens., USA Panna Nikt dra mat obycz., Pol ska Skąd się bie rze ból film krót kometr., Fran cja Gorzko! Za koń cze nie Dy żur Nie sa mo wite! Boso przez świat Auk cjaw ciemno Łowcy oka zji Tom i Jerry: Czar nok sięż nikz Kra iny Oz film anim., USA Naj pięk niej sze ba śnie braci Grimm: Kró lew ska za gadka baśńfilm., Niemcy Księżniczka na ziarnku gro chu film fa milijny, Niemcy Jack Hun ter i Gwiazda Nie bios film przyg., USA Czarny ry cerz ko media, USA 2001, wyk. Mar tin Lawrence, Mar sha Tho ma son, Tom Wil kin son, Da ryl Mit chell Niedziela z gwiaz dami: Za bój czy cel film sens., USA/Ka nada 2008, wyk. Ste ven Se agal, Holly Di gnard, Ch ris Tho mas King, Mi chael Fi li po wich Wielki Stach ko me dia, USA 2007, wyk. Rob Sch ne ider, Da vid Car ra dine W po szu ki wa niu Świę tego Gra ala film przyg., Niem cy 2004, wyk. Ali cja Ba chleda Cu ruś Zo bacz to! Szy mon Ma jew ski Show Mango te le za kupy Ba na nowy dok tor 4 serial obycza jowy, USA Gwiazdywie rzą w du chy Idiota zagra nicą Prawo Agaty serial oby cza jowy, Pol ska Prze mi nęło z wia trem me lo dramat, USA 1939, wyk. Clark Ga ble, Vi vien Le igh Sz pie dzy tacy jak my ko me dia sen sa cyjna, USA 1985, reż. John Lan dis, wyk. Chevy Chase, Dan Ay kroyd Su perse ans: Pie kielna głę bia film sensa cyjny, USA 1999, reż. Renny Har lin, wyk. Tho mas Jane, Saf fron Bur rows, LL Cool J Ta jem nice Laury serial kry mi nalny, USA Ekipa wy rzut ków thril ler, USA 1999, reż. Scott Si lver, wyk. Cla ire Da nes, Den nis Fa rina Fringe: Na gra nicy świa tów 3 serial s.f., USA/Ka nada Se krety ma gii Druga stroname dalu Za koń cze nie Po ra nek TVP Info Gośćpo ranka Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Pora nek TVP Info Ser wis info Wo ro ni cza Ser wisinfo Głos me diów Przegląd wy da rzeń ty go dnia Serwis info week end Ko ściółz bli ska Ser wis info week end Info dzień Puls Pol ski Te le express Extra Puls Pol ski Twoje info Poprze cinku Ser wis info week end Prawdę mó wiąc Dziświe czo rem Mi nęła dwu dzie sta Ser wis info week end Bez re tu szu Pa no rama dnia Spor towa nie dziela Godzina po go dzi nie pod su mo wa niednia Te le express Extra Wo ro ni cza Bez re tu szu Pa no rama dnia Prawdęmó wiąc Dziś wie czo rem War sza wiacy śpie wają (nie) za ka zane pio senki La to teka Błę kitne wa ka cje Ła migłówka Po lacy tu i tam Mali świa towcy Król i kró lik film anim., Pol ska Prze dwio śnie Pa mię tajo mnie Mi sja na tura Mię dzy zie mią a nie bem Anioł Pań ski Mię dzy zie miąa nie bem No ta cje Pod Ta trami Tran smi sja mszy świętej z ko ścioła pw. św. Ma rii Mag daleny w Dzia ło szy nie Groźnyczer wony kur Po lo nia w komie Duch w dom Podróż ży cia Przy gar nij mnie Ła mi główka Te leexpress M jak mi łość Bał tycki Fe sti wal Pio senki Karlshamn Do bra nocka Wia do mo ści Świa towe Let nie Igrzy ska Po lo nijne Śląsk Ran czo Pa miętaj o mnie Po dróż ży cia Oceny filmów: wielkie kino bardzo dobry dobry średni Program: dla wszystkich za zgodą rodziców dla dorosłych

9 PONIEDZIAŁEK 3 sierpnia TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TV D'Artagnan i trzej muszkieterowie FILM KOSTIUMOWY Druga strona medalu THRILLER X-Men FILM SF Na Wspólnej SERIAL OBYCZAJOWY Ice Road Truckers: Drogi śmierci 5 REALITY SHOW Te le za kupy Klan (2748) Sprawa dla re por tera Te le za kupy E le mentarz ma ga zyn po pu lar no nau kowy Wia do mo ści, po goda Ko lar stwo: Tour de Po lo gne ku lisy Eg za min z ży cia (34) serial oby cza jowy, Pol ska Pół noc Po łud nie (11) serial obycza jowy, USA Blondynka 3 (36) serial oby cza jowy, Wia do mo ści Agro biz nes BBC w Jedynce: Dzika Bra zy lia (1/3) filmdo k., Wielka Bry ta nia Lo ka to rzy (151) serial ko mediowy, Pol ska Coś dlacie bie M jak mi łość (863) serial oby cza jowy, Py ta nie na śnia da nie maga zyn Po goda Py ta nie na śnia da nie ma ga zyn O mnie się nie martw 2 (13 ost.) serial ko me diowy, Barwy szczę ścia (1289) serial obycza jowy, Na dobre i na złe (588) serial oby cza jowy, Na sy gnale 2 (10) serial fa bu larno do ku men talny, Di sco gramy Nowy dzień z Pol sat News Trudne sprawy (280) serial pa ra do kumen talny, Pol ska Ma lanow ski i part ne rzy (538, 539) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (82) serial para do ku men talny, Dla czego ja? (325) serial Pol ska Pie lę gniarki (68) serial para do ku men talny, Trudne sprawy (281) serial Pol ska Uwaga! Mango te leza kupy De tek tywi (737) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska 2010, wyk. Ma rzena Flie gel, Ma ciej Frie dek, Krzysz tof Dziób Ugo to wani (6) pro gram kuli narno, Pol ska Ku chenne re wo lu cje (5) Sz koła (63) Ukryta prawda (312) serial pa ra do kumen talny, Sz pital (208) serial Czy sta chata (7) serial do k., Jake i pi raci z Niby lan dii serial ani m., USA Kac per i przy ja ciele serial ani mo wany, USA Jake i pi raci z Ni by lan dii serial ani mo wany, USA Kac per i przy jaciele serial ani mo wany, USA Gwiezdne wojny: Wojny klonów serial ani mo wany, USA Ko smos (5) serial do kumen talny, USA Dzi kie serce (108) te le no wela, Mek syk Na pa trolu (11, 12) serial oby cza jowy, Ży cie nad roz le wi skiem (10) oby cz., Pol Wia do mo ści, po goda Okrasa ła mie prze pisy ma ga zyn ku li narny Wspa niałe stu le cie (71) ko stiu mowy, Tur cja Ame ry kań ski sen fe l Te le express; Po goda Ko lar stwo: Tour de Po lo gne stu dio Ko lar stwo: Tour de Po lo gne 2. etap: Czę sto chowa Dą browa Gór ni cza Ko lar stwo: Nu tella Mini Tour de Po lo gne Ko lar stwo: Tour de Po lo gne 2. etap: Czę sto chowa Dą browa Gór ni cza Wia do mo ści, sport Ko lar stwo: Tour de Po lo gne kro nika Po goda D Ar ta gnan i trzej musz kie te ro wie (1/2) film ko stiu mowy, Fran cja 2005 (92 min) Za ko chana Je dynka: Bez pa mięci ko me dia, USA 2001 (86 min) Nie dawno w Pol sce: Ballada o lek kim za bar wieniu ero tycz nym (22 ost.) te le n. do k., Pol Be zmiar spra wie dli wo ści (1/4) oby cz., Pol Be zmiar spra wie dli wo ści (2) serial oby cza jowy, Pol ska Po dróż ży cia te le t No ta cje cykl do k., Pol Sa bat cza row nic 6. Kielce 2015 (1) Woj ciech Cej row ski boso przez świat cykl re por taży, Pol ska 2007, reż. An drzej Ho ru bała O mnie się nie martw 2 (13 ost.) serial ko m., M jak mi łość (1132) serial oby cza jowy, Ro dzinka.pl (8, 9) serial ko me diowy, Pol Pa no rama, sport Je den z dzie się ciu te le tur niej Fe sti wal Ka ba retu Ko sza lin Bi twa na czary 2011 (1) pr Druga strona me dalu thril ler, Ka nada 2009, reż. Phi lippe Ga gnon, wyk. Em ma nu elle Vau gier, An thony Lemke, Alain Go ulem (85 min) Sa muel film do ku m., Pol ska 2013 (75 min) Dr Ho use 8 (170, 171) serial oby cza jowy, USA Druga strona me dalu thril ler, Ka nada 2009, reż. Phi lippe Ga gnon, wyk. Em ma nu elle Vau gier, An thony Lemke (85 min) Sa muel film do ku m., Pol ska 2013 (75 min) O mnie się nie martw (8) ko m., Za koń cze nie Ma la now ski i part ne rzy (447, 448) serial fa b. do k., Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (83) serial pa ra doku men talny, Pol Wy da rze nia, po goda In ter wen cja ma ga zyn Dla czego ja? (568) Trudne sprawy (432) Wy da rze nia, sport Świat we dług Kiep skich (354) serial ko me diowy, Me ga hit: X-Men films.f., USA 2000, reż. Bryan Sin ger, wyk. Famke Jans sen, Pa trick Ste wart, Ian McKel len, Hugh Jack man (104 min) USA, przyszłość. Profesor Xavier zakłada szkołę, której wychowankowie walczą z mutantami chcącymi przejąć władzęnad światem Po ciąg z forsą filmsen sa cyjny, USA 1995, reż. Jo seph Ru ben, wyk. We sley Sni pes, Wo ody Har rel son, Jen ni fer Lo pez, Ro bert Blake (103 min) Trzy cale film s.f., USA 2011, reż. Jace Ale xan der, wyk. Noah Reid, Ste pha nie Ja cob sen (87 min) Ta jem nice losu pro gram W-11 Wy dział Śled czy (804, 805) serial fa b. do k., Sz koła (64) serial Ro zmowy w toku talk show Po goda na wa ka cje Ukryta prawda (313) Sz pi tal (209) serial Fakty, sport Uwaga! ma ga zyn Na Wspól nej (2112) serial oby cza jowy, W-11 Wy dział Śled czy (852) serial fa b. do k., Se krety le ka rzy (9) reality show, Ostre cię cie (10) Usterka (10) serial fa bu larno do ku men talny, Re vo lu tion (5) serial s.f., USA Ka mu flaż 3 (11) serial sen sa cyjny, USA Co za ty dzień ma ga zyn in for ma cyjny Uwaga! ma ga zyn Se krety ma gii pro gram Ro zmowy w toku talk show Po li cjantki i po li cjanci (60) serial oby cza jowy, STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Dom nie do po zna nia (20, 21) re ality show, USA Dzi kie serce (109) te leno wela, Mek syk Ice Road Truc kers: Drogi śmierci 4 (11) re ality show, USA Po li cjantki i po li cjanci (61) serial oby cza jowy, Śmierć na 1000 spo so bów (2, 3) serial do k., USA Ice Road Truc kers: Drogi śmierci 5 (15) re ality show, USA/Ka nada 2011 Spotkanie z niedźwiedziem polarnym nad zatoką Prudhoe komplikuje wiele spraw. Wydobycie ropy naftowej jest utrudnione ze względu na obecność zwierzęcia Ga li leo (482, 483) pr. po pu lar no nau kowy Spad ko biercy (6) STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Graf fiti pro gram pu bli cy styczny Tak czy nie? ma ga zyn Piłka nożna: Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy mecz Ka zach stan Tur cja Di sco Polo Life (130) ma ga zyn mu zyczny STOPKLATKA TV TV PULS TVN 7 TVP INFO TVP POLONIA Pry watna hi sto ria kina Pan Toti An dzia Rodzina pi ra tów Ry cerz pierwszej damy ko me dio dra mat, USA Hi sto ria oręża Ko bra od dział spe cjalny serial sen sa cyjny, Niemcy Ka ta strofy w prze stwo rzach serial fab. dok., Ka nada Pol skie drogi serial wo jenny Kula thril ler s.f., USA 1998, wyk. Du stin Hof f man, Sha ron Stone Kon dory wschodu film sensa cyjny, Hong kong 1987, wyk. Sammo Hung Kam Bo, Biao Yuen Kino z hi sto rią: Ce sar stwo serial hi stor., USA Ba ta lion dra mat wo jenny, USA/ Au stra lia 2005, wyk. Ben ja min Bratt, Ja mes Franco De speratki dra mat sen sa cyjny, USA 1996, wyk. Jada Pin kett Smith Za ka zane pio senki film wojenny, Pol ska Pol skie drogi Nie śmiały ko kos Ka sia i To mek 3 serial kome diowy, Pol ska Gliniarz i pro ku ra tor 5 serial kry mi nalny, USA Nash Brid ges 4 serial sen sa cyjny, USA Nie sa mo wite! serial do ku men talny, Nia nia serial ko me diowy, Pol ska Se kret 4 te le no wela, Hisz pa nia Santa Dia bla te le no wela, USA Za gło sem serca te le no wela, Mek syk Se zon na mi łość te leno wela, Tur cja Te qu ila i Bo netti w Rzy mie serial kry minalny, USA/Wło chy Łowcy skar bów 3 serial przy godowy, Fran cja/niemcy/ka nada/usa Nia nia serial ko mediowy, Pol ska CSI: Krymi nalne za gadki Las Ve gas serial kry mi nalny, USA/Ka nada Łowca bły ska wic film sensa cyjny, USA 1999, wyk. Dolph Lund gren Zo bacz to! We dwoje Mę ski typ Czer wony Orzeł 5 serial przy god., Hisz pa nia Sąd ro dzinny serial fa bu larno doku men talny, Pol ska Sę dzia Anna Ma ria We so łow ska serial fab. dok Dr Ho use 2 serial obycz Mango Sąd rodzinny serial fa bu larno do kumen talny, Pol ska Sz pi tal serial Pol ska Sę dzia Anna Ma ria Weso łow ska serial fab. dok Czer wony Orzeł 5 serial przy god., Hisz pa nia Prawo Agaty serial oby cza jowy, Pol ska Dr Ho use 2 serial obycz., USA Bez gra nic melo dra mat, USA/Niemcy 2003, wyk. An ge lina Jo lie, Clive Owen Wy brani 2 serial sen sa cyjny, USA Pro gnoza na życie ko me dio dra mat, USA Se krety ma gii Druga strona me dalu Za koń cze nie Po ra nek TVP Info Serwis info Po ra nek TVP Info Po ra nek TVP Info Serwis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Po ra nek TVP Info Ser wis info Gość poranka Ser wis info Pora nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Serwis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Info dzień Puls Pol ski Flesz Info Te le express Extra To jest te mat Twoje info Po prze cinku Ser wis info INFO ro zmowa INFObiz nes Dziś wie czo rem Mi nęła dwu dzie sta Ser wis info flesz Ser wis info Puls Pol ski Stu dio LOT TO Pa no rama dnia Go dzina po go dzi nie pod su mowa nie dnia Echa sta dio nów Te le express Extra Sie rocki na lato Lidzbar skie Wie czory Hu moru i Sa tyry Lidz bark Re giony z histo rią Ma szyna zmian Warto ko chać Cz ter dzie sto latek. Dwa dzie ścia lat póź niej Po lo nia w ko mie Stu dio Wschód Kul tu ralni PL Ła mi główka Wia do mo ści Spółka ro dzinna Ranczo Świa towe Let nie Igrzy ska Po lo nijne Śląsk Błę kitne wa ka cje Wszystko przed nami Po lo nia w ko mie Te le express Ła migłówka Sie rocki na lato Spółka ro dzinna Kul tura od kuchni Do bra nocka Wia do mo ści Ła mi główka Nad roz le wi skiem Kro nika 17. Świa to wych Igrzysk Po lonij nych Po lo nia Halo Po lo nia Lato Zet i Dwójki Wszystko przed nami Ma szyna zmian Oceny filmów: wielkie kino bardzo dobry dobry średni Program: dla wszystkich za zgodą rodziców dla dorosłych

10 WTOREK 4 sierpnia TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TV Szepty przeszłości SERIAL OBYCZAJOWY Largo Winch FILM PRZYGODOWY Speed niebezpieczna szybkość FILM SENSACYJNY Krwawy diament DRAMAT PRZYGODOWY STOP Drogówka MAGAZYN POLICYJNY Te le za kupy Klan (2749) te le no wela, Ho nor mia sta film do k., Pol ska Te le za kupy E-le men tarz Wia domo ści, po goda Ko lar stwo: Tour de Po lo gne ku lisy Egza min z ży cia (35) serial oby cz., Pol ska Ko rze nie (7) serial oby cz., USA Blon dynka 3 (37) serial oby czajowy, Wia do mości Agro biz nes Na tura w Je dynce: Białe lwice (1/2) film przy rod ni czy, Au stria Święty Grze gorz z Na zjanzu re p M jak mi łość (864) serial oby cza jowy, Py ta nie na śnia da nie Ja no sik (1/13) serial przy g., Pol ska Barwy szczę ścia (1290) serial oby cz., Na do bre i na złe (589) serial oby cz., Na sygnale 2 (11) serial fa b.-do k., Polska Załoga karetki odpowiada na wezwanie do domu weselnego. Pan młody dostał drgawek i stracił przytomność. Jego narzeczona sądzi, że zataił przed nią chorobę Di sco gramy Nowy dzień z Pol sat News Trudne sprawy (281) serial pa ra do kumen talny, Pol ska Ma lanow ski i part ne rzy (540, 542) serial fa bu larno-do ku men talny, Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (83) serial para do ku men talny, Dla czego ja? (326) serial Pol ska Pie lę gniarki (69) serial para do ku men talny, Trudne sprawy (282) serial Pol ska Uwaga! Mango De tek tywi (738) serial fa bu larno- -do ku men talny, Pol ska Ugo to wani (7) pr. ku li narno-rozryw kowy, Pol ska Kuchenne re wo lu cje (6) pro gram Sz koła (64) serial Pol ska Ukryta prawda (313) serial Pol ska Wolontariuszka Ania poznaje w szpitalu Marcela. Między nimi rodzi się więź, która nie podoba się bratu pacjenta Sz pi tal (209) serial pa ra do k., Czy sta chata (8) do k Jake i pi raci z Ni by lan dii serial animo wany, USA Kac per i przy ja ciele ani m., USA Jake i pi raci z Ni by lan dii serial ani m., USA Kac per i przy ja ciele serial ani m., USA Gwiezdne wojny: Wojny klo nów ani m., USA Gwiezdne wojny: Wojny klo nów 2 ani m., USA Ko smos (6) serial do k., USA Dzi kie serce (109) tele no wela, Mek syk Na pa trolu (13, 14) serial oby cza jowy, Ży cie nad roz le wi skiem (11) oby cz., Pol Wia do mo ści, po goda Okrasa ła mie prze pisy ma ga zyn ku li narny Uro czy sto ści wrę cze nia Na grody So li dar no ści Te le express; Po goda Ko lar stwo: Tour de Po lo gne stu dio Ko lar stwo: Tour de Po lo gne 3. etap: Za wier cie Ka to wice Ko lar stwo: Nu tella Mini Tour de Po lo gne Ko lar stwo: Tour de Po lo gne 3. etap: Za wier cie Ka to wice Wia do mo ści, sport Ko lar stwo: Tour de Po lo gne kro nika GOL ma g. pił kar ski Po goda Szepty prze szło ści (10) serial oby cza jowy, Fran cja Wy gnani do raju (6) serial hi sto ryczny, Wielka Bry ta nia zgłoś się (20) serial kry mi nalny, Pol ska Nie dawno w Pol sce: Praw dziwe psy (1/12) te le n. do k., Pol D Ar ta gnan i trzej musz kie te ro wie (1/2) film ko stiu mowy, Fran cja 2005 (92 min) Po dróż ży cia te le t No ta cje cykl do ku m., Sława i chwała (2) serial hi st., Pol ska Sa bat cza row nic 6. Kielce 2015 (2) Woj ciech Cej row ski boso przez świat cykl re por taży, Pol ska Ja no sik (1/13) serial przy go dowy, Pol ska M jak mi łość (1133) serial oby cza jowy, Ro dzinka.pl (10, 11) serial ko me diowy, Pa no rama, sport Je den z dzie się ciu te le tur niej Fe sti wal Ka ba retu Ko sza lin Bi twa na czary 2011 (2) pro gram Largo Winch film przy go dowy, Fran cja/ Bel gia 2008, reż. Jérôme Salle, wyk. To mer Si sley, Kri stin Scott Tho mas, Mélanie Thierry (104 min) Ka ba re towa scena Dwójki przed sta wia Świat bez fik cji: Hava Na gila do k., USA/Izrael/ Ukra ina 2012 (53 min) Largo Winch film przy go dowy, Fran cja/ Bel gia 2008, wyk. To mer Si sley, Kri stin Scott Tho mas, Méla nie Thierry (104 min) Dr Ho use 8 (170, 171) oby cz., USA Pa ra doks (3) serial krymi nalny, Pol ska Za koń cze nie Ma la now ski i part ne rzy (449, 450) serial fa b.-do k., Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (84) serial pa ra doku men talny, Pol Wy da rze nia, po goda In ter wen cja ma ga zyn Dla czego ja? (569) serial Trudne sprawy (433) Wy da rze nia, sport Świat we dług Kiep skich (355) serial ko me diowy, Me ga hit: Speed nie bez pieczna szyb kość film sen sa cyjny, USA 1994, reż. Jan De Bont, wyk. Ke anu Re eves, San dra Bul lock, Den nis Hop per (101 min) Szaleniec podkłada bombę w autobusie. Pojazd nie może się zatrzymać, ponieważ ładunek wybuchnie Czas bo ha te rów dra mat wo jenny, Wielka Bry ta nia 2011, reż. Adrian Vi to ria, wyk. Sean Bean, Danny Dyer (90 min) Fał sze rze dra m. wo jenny, Au stria/niemcy 2007, reż. Ste fan Ru zo witzky, wyk. Karl Mar ko vics, Au gust Diehl (98 min) Ta jem nice losu pro gram W-11 Wy dział Śled czy (806, 807) serial fa bu larno-do ku men talny, Sz koła (65) serial Ro zmowy w toku talk-show Ukryta prawda (314) Sz pi tal (210) serial Fakty, sport Uwaga! ma ga zyn Na Wspól nej (2113) serial oby cza jowy, Kr wawy dia ment dra mat przy go dowy, USA/Niemcy 2006, reż. Edward Zwick, wyk. Leonardo Di Ca prio, Dji mon Ho un sou, Jen ni fer Con nelly (143 min) Kos sa kow ski. Ini cja cja (1) serial do ku men talny, Kuba Wo je wódzki (3) talk-show Se krety le ka rzy (9) reality show, Gra po zo rów 2 (4) serial kry m., USA Uwaga! ma ga zyn Se krety ma gii pro gram Ro zmowy w toku talk-show Po li cjantki i po li cjanci (61) serial oby cza jowy, STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Dom nie do po zna nia (22, 23) re ality show, USA Dzi kie serce (110) te leno wela, Mek syk Ice Road Truc kers: Drogi śmierci 4 (12) re ality show, USA Po li cjantki i po li cjanci (62) serial oby cza jowy, STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Ice Road Truc kers: Drogi śmierci 5 (16) re ality show, USA/Ka nada Szwin del film sen sacyjny, USA/Ka nada 2002, reż. K.C. Ba scombe, wyk. Tom Si ze more (93 min) Spad ko biercy (7) Śmierć na 1000 spo so bów (2, 3) serial do k., USA Gość Wy da rzeń pro gram pu bli cy styczny Tak czy nie? ma ga zyn Ro dzice na skraju za łama nia ner wo wego (15) Fran cja Atleci ma ga zyn lek ko atle tyczny Eu ro pean Tour We ekly ma ga zyn gol fowy Di sco Polo Life (131) ma ga zyn mu zyczny STOPKLATKA TV TV PULS TVN 7 TVP INFO TVP POLONIA Pry watna hi sto ria kina Pan Toti An dzia Rodzina pi ra tów Emma film ko stium., USA/Wielka Bry ta nia Hi sto ria oręża Ko bra od dział spe cjalny serial sens Ka ta strofy w prze stwo rzach serial fab.-dok Pol skie drogi Tri stan i Izolda me lo dramat, Niemcy/Cze chy/usa/wielka Bry ta nia 2006, wyk. Ja mes Franco, So phia My les Pan de mic: Wirus za głady thril ler, USA 2007, wyk. Tif fani Thies sen, Vin cent Spano Wie czór ka wa ler ski: Opę tanie hor ror, USA 1999, wyk. Ke vin Ba con, Il le ana Do uglas Prawo ojca dra mat sen sa cyjny, Polska Ba ta lion dra mat wo jenny, USA/Au stra lia Pol skie drogi serial wo jenny, Pol ska Mam na imię Su zanne film krót ko metr., Fran cja Gów no jady Za koń cze nie Ka sia i To mek 3 serial ko mediowy, Pol ska Gli niarz i pro ku ra tor 5 serial kry m., USA Nash Brid ges 4 serial sen sa cyjny, USA Nie samo wite! Nia nia serial ko mediowy, Pol ska Se kret 4 te len., Hisz pa nia Santa Diabla te len., USA Za gło sem serca te len Se zon na miłość te len Te qu ila i Bo netti w Rzy mie serial kry mi nalny, USA/ Wł Łowcy skar bów 3 serial przy go dowy, Fran cja/niemcy/ka nada/usa Nia nia serial ko me diowy, Pol ska CSI: Kry mi nalne za gadki Las Ve gas serial kry mi nalny, USA/Kanada CSI: Kry mi nalne za gadki Las Ve gas 2 serial kry minalny, USA/Ka nada Jeździec bez głowy serial fan tasy, USA Lake Pla cid 3: Ali ga tor hor ror, USA Nie sa mowite! Zo bacz to! We dwoje W-11 Wydział Śled czy serial fab.-dok Czer wony Orzeł 5 serial przyg., Hisz pa nia Sąd rodzinny serial fab.-do kum., Pol ska Sę dzia Anna Ma ria We sołow ska serial fab.-dok Dr Ho use Mango Sąd ro dzinny serial fab.-do kum., Pol ska Sz pi tal serial pa rado kum., Sę dzia Anna Ma ria We so łow ska serial fab. dok Czer wony Orzeł 5 serial przyg., Hisz pa nia Prawo Agaty serial oby cza jowy, Polska Dr Ho use 2 serial obycz Sen sa cyjny wto rek: Słaby punkt thril ler, USA/Niemcy 2007, wyk. An thony Hop kins Kino old school: Mr. Ma je styk dramat sens., USA Ta jemnice Laury serial kry mi nalny, USA Fringe: Na gra nicy świa tów 3 serial s.f., USA/Ka nada Se krety ma gii Po ra nek TVP Info Serwis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Pora nek TVP Info Ser wis info Gość po ranka Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Ser wis info Info dzień Puls Pol ski Flesz Info Te le express Extra To jest temat Twoje info Po prze cinku Ser wis info INFO ro zmowa INFObiz nes Dziś wie czo rem Mi nęła dwu dzie sta Ser wis info flesz Ser wis info Puls Pol ski Stu dio LOTTO Pa norama dnia Go dzina po go dzinie pod su mo wa nie dnia Spor towy wie czór Te leexpress Extra To jest te mat Dziś wie czo rem Ple cak pe łen przy gód Warto ko chać Cz ter dzie sto latek. Dwa dzie ścia lat póź niej Po lo nia w ko mie Po lo nia Halo Po lo nia Ła migłówka Wia do mo ści Spółka ro dzinna Wiedźmy Lidz bar skie Wie czory Humoru i Sa tyry Lidz bark Kro nika 17. Świa to wych Igrzysk Polo nij nych Spra wie dliwi wśród nas Woj tek Ma zo lewski Qu in tet Wszystko przed nami Po lo nia w ko mie Te le express Uro czy stość wręcze nia Na grody So li dar no ści Spółka ro dzinna Lampa i słowik film anim., Pol ska Do bra nocka Wia do mo ści Ła mi główka Oj ciec Ma te usz Kro nika 17. Świato wych Igrzysk Po lo nij nych Po lo nia Halo Po lonia Lato Zet i Dwójki Wszystko przed nami Oceny filmów: wielkie kino bardzo dobry dobry średni Program: dla wszystkich za zgodą rodziców dla dorosłych

11 ŚRODA 5 sierpnia TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TV Uwikłani SERIAL KRYMINALNY Ptaszek na uwięzi KOMEDIA SENSACYJNA Wykiwać klawisza KOMEDIA OBYCZAJOWA Dzień zagłady FILM KATASTROFICZNY Najemnik FILM SENSACYJNY Te le za kupy Klan (2750) Na tura w Je dynce: Białe lwice (1/2) film przy rod ni czy, Au stria Te le za kupy Expo dla cie bie Wiado mo ści, po goda Ko lar stwo: Tour de Po lo gne ku lisy Eg za min z ży cia (35) Anna Ger man (5) serial bio gra ficzny, Ro sja/ukra ina/pol ska/chor wa cja Blon dynka 3 (38) Wia do mo ści Agro biznes Ma ga zyn rol ni czy Na tura w Je dynce: Białe lwice (2 ost.) przy rod ni czy, Au stria Lo ka to rzy (152, 153) serialko m., Pol ska M jak miłość (865) serial oby cza jowy, Polska Py ta nie na śnia da nie Ja no sik (2) serial przy godowy, Pol ska Barwy szczę ścia (1291) serial oby czajowy, Pol ska Na do brei na złe (590) serial oby cza jowy, Pol ska Na sy gnale 2 (12) serial fa b. do k., Pol ska Ekipa dostaje wezwanie do zakładukarnego. Pacjentem jest szef ganguzłodziei samochodów, który skarżysię na silne bóle brzucha Di sco gramy Nowy dzień z Pol sat News Trudnesprawy (282) serial pa ra do kumen talny, Pol ska Ma lanow ski i part ne rzy (543, 544) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Dzień, któryzmie nił moje ży cie (84) serial para do ku men talny, Pol ska Dla czego ja? (327) serialpa ra do ku men talny, Pol ska Pie lę gniarki (70) serial para do ku men talny, Pol ska Trudne sprawy (283) serialpa ra do ku men talny, Pol ska Uwaga! Mango De tek tywi (739) serial fa b. do k., Pol ska Ugo to wani (8) pr. ku li narno roz ryw kowy, Pol ska Ku chenne re wo lu cje (7) pr. roz ryw kowy Sz koła (65) serial pa ra do ku men talny, Pol ska Ukryta prawda (314) serial pa ra do ku men talny, Pol ska Sz pi tal (210) serial pa ra do ku m., Pol ska Babcia przywozi do szpitala swojego wnuka dwuletniego Franka. Dziecko przypadkiem ugryzło liśćtrującej rośliny doniczkowej Czy sta chata (9) serial do k., Pol ska Jake i pi raci z Niby lan dii serial ani m., USA Kac per i przy ja ciele serialani mo wany, USA Jake i pi raciz Ni by lan dii serial ani m., USA Kac per i przy ja ciele serial ani mo wany, USA Gwiezdne wojny: Wojny klo nów 2 serial ani mo wany, USA Ko smos (7) serial do kumen talny, USA Dzi kieserce ( 110 ) te le no wela, Mek syk Na pa trolu (15, 16) serial oby cza jowy, Pol ska Ży cie nad roz le wi skiem (12) serial oby cza jowy, Pol ska Wia do mo ści, po goda Okrasa ła mie prze pisy ma ga zyn ku li narny Wspa niałe stu le cie (72) serial ko stiu mowy, Tur cja Te le express; Po goda Ko lar stwo: Tourde Po lo gne stu dio Ko lar stwo: Tourde Po lo gne 4. etap: Ja worzno Nowy Sącz Ko lar stwo: Nu tella Mini Tour de Po lo gne Ko lar stwo: Tourde Po lo gne 4. etap: Ja worzno Nowy Sącz Ko lar stwo: Tourde Po lo gne kro nika Wia do mo ści, sport Po goda Uwi kłani (3) serialkry mi nalny, Pol ska Anna Ger man (5) serialbio gra ficzny, Ro sja/ukra ina/ Pol ska/chor wa cja zgłoś się (21 ost.) serial kry m., Pol Nie dawno w Pol sce: Praw dziwe psy (2) te le n. do k., Pol Biała wi zy tówka (2) se rial oby cz., Pol ska In no wa cje dla cie bie (7) ma ga zyn Po dróż ży cia (3) te le t No ta cje do k., Pol Wy gnani do raju (6) serial hi st., Wlk. Bry t Zagadkowa Jedynka Przy gar nij mnie (7) re ality show, Pol ska Woj ciech Cej row ski boso przez świat cykl re por taży, Pol ska Ja no sik (2) serialprzy go dowy, Pol ska M jak mi łość (1134) serial oby cza jowy, Pol ska Ro dzinka.pl (12, 13) serial ko me diowy, Pol ska Pa no rama, sport Je den z dzie się ciu te le tur niej Ka ba ret Limo ostat nie po że gna nie pro gram roz ryw kowy Kino re laks: Pta szek na uwięzi ko me diasen sa cyjna, USA 1990, reż. John Ba dham, wyk. Gol die Hawn, Mel Gib son, Da vid Car ra dine, Bill Duke (106 min) O mnie się nie martw 2 (8) serial ko me diowy, Pol ska Za bój cze umy sły 3 (60, 61) serial kry m., USA/Ka nada Świat bez ta jem nic: Skradzione dzieci film do k., Fran cja 2012 (53 min) Świat bez ta jem nic: Sau dyj ska wio sna film do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2013 (52 min) Ka ba ret Limo ostat nie po że gna nie pro gram roz ryw kowy Za koń cze nie Ma la now ski i part ne rzy (451, 452) serialfa b. do k., Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (85) serial pa ra do ku men talny, Pol Wy da rze nia, po goda In ter wen cja ma ga zyn re por te rów Dla czego ja? (570) serial pa ra do ku men talny, Pol ska Trudne sprawy (434) serial pa ra do ku men talny, Pol ska Wy da rze nia, sport Świat we dług Kiep skich (356, 293) serial ko me diowy, Pol ska Wy ki wać kla wi sza ko me dia oby cza jowa, USA 2005, reż. Pe ter Se gal, wyk. Adam San dler, Ch ris Rock, Burt Rey nolds, Nelly ( 113 min) Do więzienia trafia byłygwiazdor futbolu. Naczelnik namawia go do stworzenia z więźniów drużynyi rozegrania meczu Lep na mu chy ko me dia kry mi nalna, Niemcy/USA 2011, reż. Rob Min koff, wyk. Pa trick Demp sey, Ash ley Judd (87 min) Syd ney i sied miu nie udacz ni ków ko m. ro man tyczna, USA 2007, reż. Joe Nuss baum, wyk. Amanda By nes, Sara Pa xton (108 min) Ta jem nice losu pro gramroz ryw kowy W 11 Wy dział Śled czy (808, 809) serialfa bu larno do ku men talny, Pol ska Sz koła (66) serialpa ra do ku men talny, Pol ska Ro zmowy w toku talk show Po goda na wa ka cje Ukryta prawda (315) serial pa ra do ku men talny, Pol ska Sz pi tal (211) serialpa ra do ku men talny, Pol ska Fakty, sport Uwaga! ma ga zynre por te rów Na Wspól nej (2114) serial oby cza jowy, Pol ska Dzień za głady film ka ta stro ficzny, USA 1998, reż. Mimi Le der, wyk. Ro bert Du vall, Téa Le oni, Eli jah Wood, Va nessa Red grave (120 min) Wieża ognia filmka ta stro ficzny, Niem. 2007, reż. Ra iner Mat su tani, wyk. Ste phan Luca, Silke Bo den ben der, Klaus J. Beh rendt (99 min) You Can Dance po pro stu tańcz! (11) pro gram roz ryw kowy Uwaga! ma ga zynre por te rów Se krety ma gii pro gram roz ryw kowy Ro zmowy w toku talk show Po li cjantki i po li cjanci (62) serial oby cz., Pol STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Dom nie do po zna nia (24, 25) re ality show, USA Dzi kie serce (111) te le no wela, Mek syk Ice Road Truc kers: Drogi śmierci 4 (13) re ality show, USA Po li cjantki i po li cjanci (63) serial oby cz., Pol Na jem nik sen sa cyjny, USA 1997, reż. Avi Ne sher, wyk. Oli vier Gru ner, John Rit ter, Ro bert Culp, Ed Lau ter (102 min) Żona Jonasa Amblera zostaje zamordowana przezbandę rosyjskiego terrorysty Phoeniksa. Mężczyznapostanawia zemścić sięna jej zabójcach Fu ria thril ler, USA 1978, reż. Brian De Palma, wyk. Kirk Do uglas, John Cas sa ve tes, Car rie Snod gress, Amy Irving ( 118 min) Spad ko biercy (8) pro gram roz ryw kowy In ter wen cja ma ga zyn re por te rów Gość Wy da rzeń pro gram pu bli cy styczny Tak czy nie? ma ga zyn Ro dzice na skraju za łama nia ner wo wego (16) serial pa ra do ku men talny, Fran cja Di sco Polo Life (132, 133) ma ga zyn mu zyczny STOPKLATKA TV TV PULS TVN 7 TVP INFO TVP POLONIA Pry watna hi sto ria kina Pan Toti An dzia Rodzina pi ra tów Wszystko, czego pra gniesz ko m. ro mant., USA Sa lon sióstr W Hi sto ria oręża Ko bra oddział spe cjalny serial sens Ka ta strofy w prze stwo rzach serialfab. dok Pol skie drogi Ko mando Le opard film sens., Niemcy/Wło chy/szwaj ca ria 1985, wyk. Le wis Col lins, Klaus Kin ski Pan de mic: Wi rus za głady thril ler, USA 2007, wyk. Tif fani Thies sen, Vin cent Spano Zabić szo guna! film sen sa cyjny, Ja ponia 1979, wyk. Hi roki Mat su kata, Kin no suke Na ka mura Opę tanie hor ror, USA 1999, wyk. Ke vin Ba con, Il le ana Do uglas Cel film sen sa cyjny, USA 2006, wyk. Don The Dra gon Wil son Polskie drogi serial wo jenny Zo diak film krót ko metr., Gre cja De fi ni cje Ka sia i To mek 3 serial kome diowy, Pol ska Gliniarz i pro ku ra tor 5 serialkry mi nalny, USA Nash Brid ges 4 serial sen sa cyjny, USA Nie sa mo wite! Nia nia serial ko me diowy, Pol ska Se kret 4 te len Santa Dia bla te len Za głosem serca te len Se zon nami łość te len Te qu ilai Bo netti w Rzy mie serial krym., USA/Wło chy Łowcyskar bów 3 serial przyg., Fran cja/ Niemcy/Ka nada/usa Nia nia serial ko me diowy, Pol ska Środa pełna wra żeń: W po szu ki wa niu Świę tego Gra ala film przyg., Niemcy 2004, wyk. Harald Kras snit zer, Mirko Lang Po tę piony thril ler, USA Jeź dziec bez głowy serial fan tasy, USA Obja wie nia serialsen sa cyjny, Wielka Bry ta nia Zo bacz to! We dwoje Mę ski typ Czer wony Orzeł 5 serialprzy go dowy, Hisz pa nia Sąd ro dzinny serial fa bu larno doku men talny, Pol ska Sę dzia Anna Ma ria We so łow ska serialfab. dok., Pol ska Dr Ho use 2 serial obycz Mango Sąd ro dzinny serial fa bu larno doku men talny, Pol ska Sz pi tal serial pa ra do ku men talny, Pol ska Sę dzia Anna Ma ria Weso łow ska serial fab. dok Czer wony Orzeł 5 serial przy godowy, Hisz pa nia Prawo Agaty serial oby cza jowy, Pol ska Dr Ho use 2 serialobycz., USA Do brekino: Twój na za wsze ko me diodra mat, USA 2005, wyk. Mi chael An ga rano O je den most zada leko dra mat wo jenny, USA/Wielka Bry ta nia Al ca traz serial s.f., USA/Ka nada Se krety ma gii Za koń cze nie Po ra nek TVP Info Serwis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Pora nek TVP Info Ser wis info Gość po ranka Ser wisinfo Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Info dzień Puls Pol ski Flesz Info Te le express Extra To jest te mat Twoje info Po prze cinku Ser wisinfo INFO ro zmowa INFObiz nes Dziś wie czo rem Mi nęła dwu dzie sta Ser wis info flesz Ser wis info Stu dio LOTTO Pa no rama dnia Go dzina po go dzi nie pod su mowa nie dnia Spor towy wie czór Au dien cja ge ne ralna pa pieża Fran ciszka skrót Te le express Extra To jest te mat Ka ba re to żercy O aniołach Przy grywka Warto ko chać Cz ter dzie sto la tek. Dwa dzie ścia lat póź niej Po lonia w ko mie Po lo nia Halo Po lo nia Ła migłówka Wia do mo ści Spółka ro dzinna Nad roz le wiskiem Przy gar nij mnie Kro nika 17. Świa to wych Igrzysk Po lo nij nych Sagaro dów Wro cław skie tropywar szaw skich dzieci Wszystkoprzed nami Po lo nia w ko mie Te le express Kro ko dylw wa lizce Wil no teka Spółka ro dzinna ABC wszystko wie Do bra nocka Wia do mo ści Ła mi główka Eg za min z ży cia Kronika 17. Świa to wych Igrzysk Po lo nijnych Po lo nia Halo Po lo nia Wro cław skietropy war szaw skich dzieci Wszystko przed nami Oceny filmów: wielkie kino bardzo dobry dobry średni Program: dla wszystkich za zgodą rodziców dla dorosłych

12 CZWARTEK 6 sierpnia TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TV Ojciec Mateusz 9 SERIAL KRYMINALNY Skandal 2 SERIAL OBYCZAJOWY Książę i ja KOMEDIA ROMANTYCZNA Gliniarz z Beverly Hills 3 KOMEDIA SENSACYJNA Rocky FILM SENSACYJNY Te le za kupy Klan (2751) Na tura w Je dynce: Białe lwice (2 ost.) film przy rod niczy, Au stria Te le za kupy In no wa cje dla cie bie (8) Wia do mo ści Ko larstwo: Tour de Po lo gne ku lisy Eg za min z ży cia (36, 37) serial oby cz., Pol ska Blon dynka 3 (39) serial oby czajowy, Wia do mości Agro biz nes Smaki pol skie Na tura w Je dynce: Skor pion. Dra pieżca o ośmiu od nóżach przy rod ni czy, Au stria Lo ka to rzy (154, 155) serial ko me diowy, Pol ska M jak mi łość (866) serial oby czajowy, Py ta nie na śnia da nie Ja no sik (3) serial przy go dowy, Pol ska Barwy szczę ścia (1292) serial obycza jowy, Na dobre i na złe (591) serial oby cza jowy, Na sy gnale 2 (13) serial fa bu larno doku men talny,. Ekipa doktora Góry jedzie na wezwanie do mężczyzny, który zasłabł w saunie. Pacjent jest kompletnie pijany Di sco gramy Nowy dzień z Pol sat News Trudne sprawy (283) serial pa ra do kumen talny, Pol ska Ma lanow ski i part ne rzy (545, 546) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (85) serial para do ku men talny, Dla czego ja? (328) serial Pol ska Pie lę gniarki (71) serial para do ku men talny, Trudne sprawy (284) serial Pol ska Uwaga! Mango De tek tywi (740) serial fa bu larno do ku men talny, Pol ska Ugo to wani (9) pro gram ku li narnoroz ryw kowy, Pol ska Kuchenne re wo lu cje (8) pr Sz koła (66) serial pa ra do k., Ukryta prawda (315) serial pa rado ku men talny,. Jerzy mieszka z żoną w domu teściowej. Kobieta cierpi na demencję. Jej złośliwość negatywnie wpływa na relacje pary Sz pi tal (211) serial Czy sta chata (10) do k., Polska Jake i pi raci z Ni bylan dii ani m., USA Kac per i przy ja ciele ani m., USA Jake i pi raci z Ni by lan dii serial ani m., USA Kac per i przy ja ciele ani m., USA Gwiezdne wojny: Wojny klo nów 2 serial ani mo wany, USA Ko smos (8) serial do kumen talny, USA 2007, reż. Amy Hug gins, An drew Nock Dzikie serce ( 111 ) te le no wela, Mek syk Na pa trolu (17, 18) serial oby cza jowy, Ży cie nad roz le wi skiem (13 ost.) serial oby czajowy, Wia do mo ści, po goda Okrasa ła mie prze pisy ma ga zyn ku li narny Wspa niałe stu le cie (73) serial ko stiu mowy, Tur cja Te le express; Po goda Ko lar stwo: Tour de Po lo gne stu dio Ko lar stwo: Tour de Po lo gne 5. etap: Nowy Sącz Za ko pane Ko lar stwo: Nu tella Mini Tour de Po lo gne Ko lar stwo: Tour de Po lo gne 5. etap: Nowy Sącz Za ko pane Wia do mo ści, sport Ko lar stwo: Tour de Po lo gne kro nika Po goda Oj ciec Ma te usz 9 (120) serial kry m., Pol Sprawa dla re por tera ma g. in ter wen cyjny Glina (1/25) serial kry mi nalny, Pol Lato z pol skim do ku men tem: Oj ciec i syn w po dróży film do k., Pol ska 2013 (78 min) Na sza ar mia.pl ma g Sprawa dla re por tera Głową w mur (11) serial kry mi nalny, USA No ta cje cykl do ku mentalny, Pol ska Za gi niona (3) serial oby cz., Pol ska Zagadkowa Jedynka Pa ra nie nor malni To ni ght (3) pro gr Woj ciech Cej row ski boso przez świat cykl re por taży, Pol ska Ja no sik (3) serial przy go dowy, Pol ska M jak mi łość (1135) serial oby cza jowy, Pol Ro dzinka.pl (14, 15) serial ko me diowy, Pol Ko cham kino na Dwóch brze gach (2) cykl fe lie to nów Pa no rama, sport Je den z dzie się ciu Je den z dzie się ciu wielki fi nał Świę to krzy ska Gala Ka ba re towa (2) Skan dal 2 (12, 13) serial oby cza jowy, USA Ko cham kino: Ka nał dra mat wo jenny, Pol ska 1956, reż. An drzej Wajda, wyk. Ta de usz Jan czar, Teresa Iżew ska (93 min) Pta szek na uwięzi ko me dia sen sa cyjna, USA 1990, reż. John Badham, wyk. Gol die Hawn, Mel Gib son (106 min) Aida (7) serial ko mediowy, Art Noc: Prze klęte tango!. Da niel Me lingo na zamku w Ja nowcu kon cert w ra mach Fe sti walu Filmu i Sz tuki Dwa brzegi 2011 Ka zi mierz Dolny/ Ja no wiec nad Wi słą Ma la now ski i part ne rzy (453, 454) serial fa b. do k., Pol ska Dzień, który zmie nił moje ży cie (86) serial pa ra doku men talny, Pol Wy da rze nia, po goda In ter wen cja ma ga zyn Dla czego ja? (571) Trudne sprawy (435) Wy da rze nia, sport Świat we dług Kiep skich (357) serial ko me diowy, Książę i ja ko me dia ro man tyczna, USA/Cze chy 2004, reż. Mar tha Co olidge, wyk. Ju lia Sti les, Luke Ma bly, Ben Mil ler, Mi randa Ri chard son ( 111 min) Studentka medycyny Paige poznaje sympatycznego i przystojnego Eddiego. Nie wie, że chłopak jest następcą duńskiego tronu. Kiedy poznaje prawdę, musi dokonać trudnego wyboru CSI: Kry mi nalne za gadki Miami 10 (231, 232) serial kry m., USA Na zy wam się Khan dra mat oby cza jowy, In die 2010, reż. Ka ran Jo har, wyk. Shah rukh Khan, Ka jol (165 min) Ta jem nice losu pro gram W-11 Wy dział Śled czy (810, 8 11 ) serial fa b. do k., Sz koła (67) serial Ro zmowy w toku talk show Ukryta prawda (316) Sz pi tal (212) serial Fakty, sport Uwaga! ma ga zyn Na Wspól nej (2115) serial oby cza jowy, Ku chenne re wo lu cje (12) Gli niarz z Be verly Hills 3 ko me dia sen sa cyjna, USA 1994, reż. John Lan dis, wyk. Ed die Mur phy, Jon Ten ney, Joey Tra volta, The resa Ran dle (104 min) Policjant z Detroit przybywa do Kalifornii, żeby dowiedzieć się, kto zamordował jego przełożonego Dzień za głady film ka ta stro ficzny, USA 1998, reż. Mimi Le der, wyk. Ro bert Du vall, Téa Le oni, Eli jah Wood (120 min) Uwaga! ma ga zyn Se krety ma gii pro gram Ro zmowy w toku Po li cjantki i po li cjanci (63) serial oby cza jowy, STOP Dro gówka ma ga zyn po li cyjny Dom nie do po zna nia (26, 27) re ality show, USA Dzi kie serce (112 ) te leno wela, Mek syk Ice Road Truc kers: Drogi śmierci 4 (14) re ality show, USA Po li cjantki i po li cjanci (64) serial oby cza jowy, Rocky film sen sa cyjny, USA 1976, reż. John G. Avild sen, wyk. Sy lvester Stal lone, Ta lia Shire, Bur gess Me re dith, Carl We athers ( 119 min) Pod przy mu sem thril ler, USA 2009, reż. Jor dan Bar ker, wyk. Mar tin Do no van, Sa kis Ro uvas, Joey Adams, Me gan Ash ley (80 min) Spad ko biercy (9) In ter wen cja ma ga zyn Graf fiti pro gram pu bli cy styczny Gość Wy da rzeń pro gram pu bli cy styczny Tak czy nie? ma ga zyn Ro dzice na skraju za łama nia ner wo wego (19) Fran cja Di sco Polo Life (133, 134) ma ga zyn mu zyczny STOPKLATKA TV TV PULS TVN 7 TVP INFO TVP POLONIA Pry watna hi sto ria kina Pan Toti An dzia Rodzina pi ra tów Moja dziewczyna wy cho dzi za mąż ko me dia ro mant., USA Poza zasię giem Hi sto ria oręża Ko bra od dział spe cjalny Ka ta strofy w prze stwo rzach Pol skie drogi Ko lor ma gii ko me dia fan tasy, Wielka Bry ta nia Uczeń czar no księż nika film fan tasy, Niemcy Czas hu moru: Wojna pol sko ru ska dra mat obycz., Pol ska 2008, wyk. Bo rys Szyc, Mi chał Czer necki Po li cyjna opo wieść 3: Su per glina film sens., Hong kong 1992, wyk. Jac kie Chan, Mi chelle Yeoh Prawo ojca dra mat sens., Pol ska 1999, wyk. Ma rek Kon drat Pol skie drogi Nic mnie nie do tknie film krót ko metr., Da nia Larp film krót ko metr., mie sięcy film krót ko metr., Fran cja Ka sia i To mek 3 serial kome diowy, Pol ska Gliniarz i pro ku ra tor 5 serial kry mi nalny, USA Nash Brid ges 4 serial sen sa cyjny, USA Nie sa mo wite! Nia nia serial ko me diowy, Pol ska Se kret 4 te len., Hiszpa nia Santa Dia bla te len Za gło sem serca te len Se zon na mi łość te len Te qu ila i Bo netti w Rzy mie serial krym., USA/Wło chy Łowcy skar bów 3 serial przyg., Fran cja/niemcy/ka nada/ USA Nia nia serial kome diowy, Pol ska Czwar tek z hu mo rem: Ur wa nie głowy czarna ko me dia, USA 1996, wyk. Ha rvey Ke itel, Ca me ron Diaz, Craig Shef fer, Billy Zane Wielki Stach ko me dia, USA Be stia w ringu dra mat sensa cyjny, USA Nie sa mowite! Zo bacz to! We dwoje Mę ski typ Czer wony Orzeł 5 serial przy god., Hisz pa nia Sąd ro dzinny serial fa bu larno doku men talny, Pol ska Sę dzia Anna Ma ria We so łow ska serial fab. dok Dr Ho use 2 serial obycz Mango Sąd rodzinny serial fa bu larno do kumen talny, Pol ska Sz pi tal serial Pol ska Sę dzia Anna Ma ria Weso łow ska serial fab. dok Czer wony Orzeł 5 serial przyg., Hisz pa nia Prawo Agaty serial oby cza jowy, Pol ska Dr Ho use 2 serial obycz., USA Ko me diowy czwar tek: Sz pie dzy tacy jak my ko me dia sens., USA Ska zany na śmierć 2 serial sen sa cyjny, USA Pie kielna głę bia film sens., USA Se krety magii Druga strona me dalu Za koń cze nie Po ra nek TVP Info Serwis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Pora nek TVP Info Ser wis info Gość po ranka Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Po ra nek TVP Info Ser wis info Info dzień Puls Pol ski Flesz Info Te le express Extra To jest te mat Twoje info Po prze cinku Ser wis info INFO ro zmowa INFObiz nes Dziś wie czo rem Mi nęła dwu dzie sta Ser wis info flesz Ser wis info Puls Pol ski Stu dio LOT TO Pa no rama dnia Go dzina po go dzi nie pod su mowa nie dnia Spor towy wie czór Te le express Extra To jest te mat Dziś wie czo rem Mi nęła dwu dzie sta Budka Su flera naj więk sze prze boje Cafe Hi sto ria Ta jem nica Sa gali Warto kochać Cz ter dzie sto la tek. Dwadzie ścia lat póź niej Po lo nia w ko mie Po lo nia Halo Po lo nia Wia do mo ści Spółka ro dzinna M jak mi łość Eg za min z ży cia Kro nika 17. Świa to wych Igrzysk Po lo nij nych Podróż ży cia Wil no teka Mi sja na tura Wszystko przed nami Po lo nia w ko mie Te le express Ka ba re TOP, czyli ka ba re towa li sta prze bo jów Ku ci na lina Spółka ro dzinna Kul tura od kuchni Dobra nocka Ła mi główka Wia do mo ści Tu li pan Kro nika 17. Świa to wych Igrzysk Polo nij nych Po lo nia Halo Po lo nia Pi tbull Wszystko przed nami Ta jem nica Sa gali Oceny filmów: wielkie kino bardzo dobry dobry średni Program: dla wszystkich za zgodą rodziców dla dorosłych

13 r e k l a m a Bestsellery z saloników prasowych Jean-Paul Didierlaurent Lektor z pociągu 6:27 (W.A.B.) Świeża i zaskakująca powieść francuskiego pisarza, utrzymana w klimacie Amelii. Świat, w którym wszystko kręci się wokół książek, a słowo pisane ma dla bohaterów ogromną wartość. Guylain Vignolles prowadzi nudne życie. Hoduje złotą rybkę, pracuje w zakładzie utylizacji książek, niczego nie oczekuje od losu. Co dzień wykrada kilka luźnych stron książek ocalałych z przemiału, by nazajutrz przeczytać je współpasażerom pociągu, którym dojeżdża do pracy. To z pozoru niewinne hobby z dnia na dzień wywraca jego życie do góry nogami. W pobliskim domu starców zawiązuje się jego zwariowany fanklub. Tymczasem on sam podejmuje wszelkie wysiłki, by poznać tajemniczą Julie, której pamiętnik znajduje w pociągu. We Francji powieść Didierlaurenta uznana została za wydarzenie literackie. Katarzyna Michalak Nie oddam dzieci! (Wydawnictwo Literackie) Powieść Katarzyny Michalak roztrzaskuje serce na kawałki, wzbudza skrajne emocje, wzrusza do łez. A przecież ta historia może się przydarzyć każdemu Michał Sokołowski, młody i utalentowany chirurg oddany swojej pracy, nie zauważa momentu, w którym staje się ona ważniejsza niż rodzina. Dopiero gdy jego ukochana żona i najmłodszy synek giną pod kołami rozpędzonego samochodu, Michał zrozumie, co tak naprawdę jest ważne. Za późno Ale to nie koniec jego tragedii. Los bywa okrutny, a ludzie jeszcze bardziej. Pogrążonego w rozpaczy mężczyznę czeka jeszcze jeden cios, który spadnie z najmniej spodziewanej strony. Zrozpaczony ojciec musi podjąć o desperacką walkę o prawa do opieki nad pozostałymi dziećmi i stawić czoła nie tylko wymiarowi sprawiedliwości, ale i tym, którzy powinni stać po jego stronie. Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/

14 r e k l a m a Rozwiązanie krzyżówki z czerwca Hasło: ŁAPCZYWY NIE TRZYMA RĄK W KIESZENI Nagrody wylosowali: główna nagroda w wysokości 300 zł: Agnieszka Podsiadlik Chorzów. 24 nagrody po 50 zł: Piotr Wieczorkowski Chełmża; Piotr Sitarz Rzeszów; Aleksandra Ficek Rybnik; Grzegorz Pasierski Wrocław; Edward Reiwer Chełmża; Jolanta Jonatowska Chełmża; Monika Konopacka Zakopane; Danuta Kałkus Radom; Gabriela Kusman Wałcz; Iwona Pacholczyk Gorzyce Wielkie; Wiesław Sadowski Lublin; Dominika Białata Lublin; Anna Banaś Zielona Góra; Tomasz Mądraszewski Toruń; Grażyna Burda Tarnawatka; Kazimiera Cuch Ryki; Małgorzata Zając Warszawa; Maria Romaniuk Hajnówka; Barbara Urbańczyk Zabrze; Irena Soska Dęblin; Janina Mroczek Jawor; Danuta Bednarek Katowice; Zbigniew Miąc Lubartów; Elżbieta Buchta Mysłowice. Gratulujemy. Nagrody ufundowała Agencja Wydawnicza TECHNOPOL. Listę osób nagrodzonych z nr 7(76)2015 opublikujemy w nr 9(78)2015, a nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu 60 dni od ukazania się niniejszego numeru. 14 Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/2015

15 W losowaniu nagród wezmą udział wyłącznie osoby, które w terminie do r. nadeślą rozwiązanie na zamieszczonym obok, prawidłowo wypełnionym kuponie, na adres redakcji: Kolporter Departament Sieci Własnej, ul. Zagnańska 61, Kielce, Salonik Prasowy. Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/

16 r e k l a m a KUP 2 w cenie 3 29 zł/szt. W ZESTAWIE TANIEJ 16 Kolporter Salonik Prasowy nr 8(77)/2015

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

zł/szt. KUP 2 w cenie W Orange na kartę darmowe rozmowy nawet przez rok 2 w cen TYGODNIOWY PROGRAM TELEWIZYJNY zł/szt TANIEJ Cały rok prezentów

zł/szt. KUP 2 w cenie W Orange na kartę darmowe rozmowy nawet przez rok 2 w cen TYGODNIOWY PROGRAM TELEWIZYJNY zł/szt TANIEJ Cały rok prezentów TV TYGODNIOWY PROGRAM TELEWIZYJNY 28 LISTOPADA 3 GRUDNIA KUP 2 w cen STRONY 3 7 12 nr 12(81)/grudzieñ 2015 PRINGLES 59 zł/szt Cały rok prezentów KUP 2 w cenie 1 79 STRONA 2 GOMAR W Wyślij SMS o treści

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Wst p. Ma te ria³ i me to dy

Wst p. Ma te ria³ i me to dy Wiadomo½ci Parazytologiczne 2010, 56(3), 195204 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Se sja I. Tok so ka ro za Ob ja wy kli nicz ne tok so ka ro zy u dzie ci ba da nych w Od dzia le Ho spi

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie

Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie Katecheza 7 Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie Ce le ka te che tycz ne: uka za nie ko niecz no ści przy go to wa nia się do uczest nic twa we Mszy św.

Bardziej szczegółowo

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Wa r sza wa 2012 Pro jekt rea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope racy j ne go Ka pi ta³ Lu dz ki Dzia³anie 9.4 Wy so ko wy

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kuczok. Krystyny znowu w Katowicach! 13 marca ŚwiĘto wszystkich krystyn. Rekordowo bezpieczni. Nie potrafię napisać o Śląsku

Wojciech Kuczok. Krystyny znowu w Katowicach! 13 marca ŚwiĘto wszystkich krystyn. Rekordowo bezpieczni. Nie potrafię napisać o Śląsku mickiewicza KWARTALNIK 1/2011 www.biurocentrum.com.pl Krystyny znowu w Katowicach! 13 marca ŚwiĘto wszystkich krystyn Wojciech Kuczok Nie potrafię napisać o Śląsku ZaprasZamy na wystawę fotografii architektury

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Drodzy Czytelnicy

Spis treêci. Drodzy Czytelnicy Drodzy Czytelnicy Oddajemy do Paƒstwa oceny kolejny numer kwartalnika Miejskiego Szpitala Zespolonego Zdrowe ycie. Uwzgl dniajàc uwagi jakie otrzymaliêmy, postanowiliêmy zmieniç szat graficznà kwartalnika,

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo