1 Definicje. Projekt oznacza to projekt Wyszkoleni zatrudnieni. Projekt aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Definicje. Projekt oznacza to projekt Wyszkoleni zatrudnieni. Projekt aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych"

Transkrypt

1 REGULAMIN KWALIFIKACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU Wyszkoleni zatrudnieni. Projekt aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1 Definicje Uczestnik projektu osoba posiadająca status długotrwale bezrobotnej (zarejestrowana w PUP, pozostających łącznie bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych), zamieszkała na terenie jednego z czterech powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego. Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z czterech funduszy strukturalnych istniejących w Unii Europejskiej. Powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich Projekt oznacza to projekt Wyszkoleni zatrudnieni. Projekt aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych Realizator projektu Biuro projektu Siedziba Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, ul. Małgorzacka 8, Ciechanów. Zespół realizujący projekt Zespół realizujący projekt, w skład którego wchodzą: Kierownik projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń finansowych. Zadaniem zespołu jest zarządzanie i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie projektu, odpowiedzialność za rekrutację oraz wybór uczestników na podstawie niniejszego regulaminu. Zespół podejmuje ostateczne decyzje w ramach projektu. Subsydiowane zatrudnienie Forma wsparcia polegająca na refundowaniu części kosztów zatrudnienia pracownika. przedsiębiorcy 2 Zasięg i cele 1. Wsparcia w ramach działania PO KL udziela Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie. Celem projektu jest zwiększenie szans uczestników projektu na podjęcie zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową, zdobycie nowych 1

2 kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, jak również podniesienie kompetencji uniwersalnych oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wykształcenia odpowiednich postaw w celu łatwiejszego poruszania się po lokalnym rynku pracy. 2. Uczestnikami projektu są osoby długotrwale bezrobotne, zamieszkałe w jednym z czterech powiatów: ciechanowskim, makowskim, pułtuskim, przasnyskim.. 3. Projekt realizowany jest na terenie czterech powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego. 4. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 1 pochodzi z dotacji przyznanej przez Województwo Mazowieckie, reprezentowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach umowy o dofinansowanie projektu Wyszkoleni zatrudnieni. Projekt aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych nr UDA-POKL / Uczestnicy - grupy docelowe 1. O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria formalne: zamieszkanie na terenie powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej 2. Projekt przewiduje stosowanie kryteriów preferencyjnych na etapie rekrutacji. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie powoduje, iż preferencje te dotyczyć będą: osób powyżej 50-go roku życia (50% uczestników projektu), osób do 25-go roku życia mieszkańców powiatów przasnyskiego i pułtuskiego (20% uczestników projektu). 4 Zgłoszenie, weryfikacja i rekrutacja uczestników 1. Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest kompletne wypełnienie i dostarczenie osobiście lub listem poleconym w całości do biura projektu mieszczącego się w siedzibie Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie przy ul. Małgorzackiej 8, Wniosku o zakwalifikowanie do projektu, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2013 r., zawierającego następujące dane i dokumenty: formularz rekrutacyjny, zawierający podstawowe dane kandydata oraz dane kontaktowe, oświadczenie o zameldowaniu na terenie któregokolwiek z w/w czterech powiatów, oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oświadczenie zgodę na powierzenie i przetwarzanie danych osobowych Do Wniosku o zakwalifikowanie do projektu kandydat powinien dołączyć zaświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez PUP właściwy dla miejsca zameldowania kandydata 2

3 W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych każdy kandydat może otrzymać na życzenie potwierdzenie złożenia wniosku. 2. W przypadku braków lub błędów formalnych w dokumentach rekrutacyjnych kandydat może zostać poproszony drogą telefoniczną o uzupełnienie braków w dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych kandydat zostanie skreślony z listy kandydatów do udziału w projekcie. 3. Kandydat może zostać poproszony na etapie rekrutacji o wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku 4. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 5. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie ze strony Fundacji jest Kierownika projektu. 6. Nie będą przyjmowane zgłoszenia drogą telefoniczną, faxem, listem zwykłym oraz drogą elektroniczną 7. Oceny formalnej wniosków o zakwalifikowanie do projektu na bieżąco dokonywać będzie Kierownik projektu. Sporządzona zostanie zbiorcza karta oceny wniosków, przy pomocy której Kierownik projektu dokona wyboru grupy docelowej. 8. Ocena wniosków pod względem formalnym dokonywana będzie na podstawie kryteriów określonych w 3 pkt l i będzie ona miała postać 0/1 tzn. spełnia/nie spełnia. 9. W procesie rekrutacji stosowane będą wcześniej wymienione kryteria preferencyjne, których spełnienie daje większą możliwość zakwalifikowania się do projektu. 10. Przy naborze do projektu obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem grup preferowanych. 11. W wyniku procesu rekrutacji do projektu wyselekcjonowana zostanie grupa 64 uczestników, z czego minimum 50% stanowić będą osoby powyżej 50-go roku życia, zaś 20% stanowić będą osoby do 25-go roku życia mieszkańcy powiatów przasnyskiego i pułtuskiego. 12. Po zakwalifikowaniu do uczestniczenia w projekcie uczestnicy wypełnią Deklarację uczestnictwa w projekcie. 13. Sporządzona zostanie lista rezerwowa uczestników. Uczestnik znajdujący się na liście rezerwowej będzie kwalifikowany do projektu, w momencie rezygnacji z udziału w projekcie osoby wyselekcjonowanej w procesie rekrutacji. Zakwalifikowanie do projektu uczestnika rezerwowego uzależnione będzie od struktury grupy w momencie rezygnacji uczestnika. Przy wyborze osób z listy rezerwowej Kierownik projektu kierować się będzie zachowaniem struktury założonej. 14. O pozytywnym wyniku wyboru Realizator projektu powiadomi wnioskujących telefonicznie lub drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie. 15. O negatywnym wyniku wyboru Realizator projektu powiadomi wnioskujących telefonicznie lub drogą elektroniczną, w terminie do 7 dni od zakończenia rekrutacji. 16. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby kandydatów na uczestników projektu, rekrutacja zostanie przedłużona. O terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji Realizator projektu będzie na bieżąco informował na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. 3

4 5 Wsparcie szkoleniowo-doradcze W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia dla 64 uczestników: I. Doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godz. doradztwa zawodowego oraz 3 godz. doradztwa psychologicznego na osobę, mające na celu: diagnoza kwalifikacji, potrzeb i możliwości rozwoju zawodowego uczestników oraz indywidualne dostosowanie wsparcia opracowanie we współpracy z uczestnikami Indywidualnych Planów Działania (IPD) diagnoza potrzeb szkoleniowych diagnoza cech osobowości, motywacji oraz podbudowa psychologiczna uczestników przełamanie wśród uczestników niechęci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz bariery lęku przed aktywnym poruszaniem się na rynku pracy, podniesienie świadomości własnej wartości II. Warsztaty W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia dla 60 uczestników: A. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 30 godz. Celem warsztatów jest poznanie metod i technik skutecznego poszukiwania zatrudnienia, w tym skutecznej autoprezentacji oraz sposobów prowadzenia udanej rozmowy kwalifikacyjnej, a także wzmocnienie aktywnych postaw poszukiwania pracy. Informacje przekazywane w ranach warsztatów będą uwzględniały kontekst lokalny. Program warsztatów: 1. Kompetencje i predyspozycje zawodowe 2. Bariery na drodze do zatrudnienia 3. Analiza lokalnego rynku pracy 4. Formy zatrudnienia 5. Dokumenty rekrutacyjne 6. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą 7. Plan poszukiwania pracy B. Warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych w wymiarze 30 godz. Celem warsztatów będzie rozwijanie kompetencji osobowych i interpersonalnych, przygotowujące do skutecznego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Program warsztatów: 1. Skuteczna komunikacja 2. Umiejętność budowania relacji 3. Współpracy w zespołach 4. Sztuka rozwiązywania konfliktów 5. Asertywność 4

5 III. Szkolenia zawodowe Celem szkoleń jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych odpowiednich do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach projektu przewidziane są następujące szkolenia zawodowe dla 60 uczestników: A. Kierowca C+E w wymiarze maksimum 375 godz. 1. Szkolenie prawo jazdy kat. C 2. Kurs na prawo jazdy kat. C+E 3. Kwalifikacja wstępna B. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych w wymiarze 100 godz. 1. Korespondencja zawodowa, 2. BHP, prawo pracy i ochrona przeciwpożarowa, 3. Kalkulacja zawodowa, 4. Rysunek zawodowy, 5. Przepisy prawa budowlanego, 6. Podstawowe wiadomości z chemii i fizyki, 7. Materiały stosowane w instalacjach sanitarnych, 8. Dokumentacja i projekty instalacyjne, 9. Instalacje wodociągowe, 10. Instalacje kanalizacyjne, 11. Materiały i konstrukcje budowlane C. Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalnością kadry i płace w wymiarze 120 godz. 1. Podstawy pracy biurowej (redagowanie pism i listów, pisanie raportów) 2. Elementy prawa administracyjnego (podstawowe pojęcia źródła prawa adm., akt adm., postępowanie adm., sądowa kontrola decyzji i postanowień) 3. Dokumentacja kadrowa 4. Prawo pracy 5. Zasady sporządzania listy płac 6. Ubezpieczenia społeczne 7. Program PŁATNIK 8. Programy finansowo-księgowe: Optima, Kadry i Płace D. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B w wymiarze 120 godz. 1. Obsługa kas fiskalnych 2. Podatek VAT 3. Komputerowy program magazyn-sprzedaż. 4. Minimum sanitarne 5

6 5. Fakturowanie i inwentaryzacja 6. Profesjonalna obsługa klienta 7. Prawo jazdy kat. B Szkolenie Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B jest skierowane tylko do uczestników projektu zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego zawód deficytowy tylko na terenie tego powiatu. E. Opiekun osób starszych w wymiarze 60 godz. 1. Starzenie się - fizjologia czy choroba. Organizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 2. Pierwsza pomoc 3. Zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną 4. Pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych 5. Postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych 6. Podstawy terapii zajęciowej i fizjoterapii 6 Pośrednictwo pracy i subsydiowane zatrudnienie 1. Projekt przewiduje objecie 20 uczestników projektu subsydiowanym zatrudnieniem na okres jednego roku. 2. W ramach subsydiowanego zatrudnienia Realizator Projektu pokryje koszty zatrudnienia osób objętych tą formą wsparcia, do wysokości 996,11 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 50% kosztów wynagrodzenia i innych kosztów ponoszonych miesięcznie przez pracodawcę. 3. Organizacją usług pośrednictwa pracy zajmować się będzie Pośrednik pracy, którego zadaniem będzie nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu pozyskania miejsc pracy dla uczestników. 4. Wyboru pracowników spośród osób uczestniczących w projekcie dokonają pracodawcy na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. 7 Stypendia, refundacje kosztów 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dojazdem na miejsce warsztatów i szkoleń zawodowych, po uprzednim przedłożeniu biletów komunikacji publicznej potwierdzających poniesione wydatki bądź na podstawie zaświadczenia wystawionego przez przewoźnika. Zwrotu kosztów dojazdu na usługi doradcze nie przewiduje się. 2. Każdemu z uczestników przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach zawodowych w wysokości 8,16 zł brutto. Świadczenia będę wypłacane na podstawie listy obecności na zajęciach. 6

7 8 Monitoring efektywności zatrudnienia 1. Po 3 miesiącach od daty zakończenia udziału w projekcie Realizator projektu skontaktuje się z uczestnikiem projektu w celu założonej w projekcie weryfikacji efektywności zatrudnienia. 2. Weryfikacja efektywności zatrudnienia nastąpi na podstawie złożonego przez uczestnika projektu zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego zatrudnienie uczestnika. 9 Warunki uczestnictwa w projekcie oraz w szkoleniach 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniły kryteria opisane w 3 i Szkolenia prowadzone są w ramach projektu i obejmują wyłącznie uczestników projektu. 3. Warunkiem ukończenia szkoleń i warsztatów jest udział w co najmniej 80% zajęć. 4. Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty i szkolenia otrzymają zaświadczenie o ich ukończeniu, wydane zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 5. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa po uprzednim złożeniu wypełnionego Oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa z niezależnych przyczyn losowych lub też w wyniku podjęcia zatrudnienia. 6. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, Realizator projektu zastrzega sobie prawo obciążenia rezygnującego uczestnika dotychczas poniesionymi kosztami uczestnictwa w projekcie (organizacji szkolenia, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia NNW, cateringu itp.). 10 Terminy etapów projektu 1. Realizacja projektu rozpoczyna się r. i trwa do r. 2. Rekrutacja i wybór uczestników: czerwiec sierpień 2013 r. 3. Świadczenie usług doradczych: czerwiec sierpień 2013 r. 4. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych: sierpień wrzesień 2013 r. 5. Szkolenia zawodowe: wrzesień 2013 r. luty 2014 r. 6. Pośrednictwo pracy: styczeń grudzień 2014 r. 7. Subsydiowane zatrudnienie: styczeń grudzień 2014 r.. Rozliczenie i ewaluacja projektu: grudzień 2014 r. 7

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo