Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA SZAMOTUŁY 2010/2011

2 Poprzez realizację tego projektu nauczyciele naszej szkoły pragną pokazać dzieciom wiedzę o Polsce, stolicy Wielkopolski (Poznań), mieście, w którym mieszkają (Szamotuły) oraz ludziach i instytucjach pełniących ważną rolę w życiu społecznym danego środowiska. Termin patriotyzm wywodzi się z greckiego patriotes i łacińskiego patrius, oznacza stosunek do ojczyzny rozumianej jako kraj rodzinny, miejsce zamieszkania oraz emocjonalne z nią powiązanie. Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna ma służyć kształtowaniu osobowości młodego pokolenia, postaw jednostki we własnym społeczeństwie, a także spraw związanych z miejscem tego społeczeństwa w świecie. Posiada własną problematykę, która stanowi poczucie przynależności do określonej grupy narodowej, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują. Kształtowanie pojęcia Polak zaczyna się od rozumienia tego, że mieszkamy na tym samym terytorium i mówimy tym samym językiem. Na etapie szkoły podstawowej celem wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowiska lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki. Dążąc do kształtowania postawy patriotycznej należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż jest to proces długotrwały i wymaga od nauczyciela dobrego przygotowania. Musimy pamiętać, że postawa patriotyczna nie może polegać tylko na słownej deklaracji i okazywaniu uczuć do kraju, ale musi objawiać się aktywnym działaniem prowadzącym do rozumienia i realizacji zadań oraz rozwijania określonych cech osobowości dziecka.

3 Najważniejsze zadania w zakresie wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej zawiera Podstawa Programowa: I Poznanie i rozumienie siebie i świata: - Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostrzeganie radości odkrywania. - Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam). - Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia. - Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem. - Poznanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków. II Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości: - Społecznej i kulturowej: poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury. III Nabywanie umiejętności poprzez działanie: - Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. - Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. IV Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie: - Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. - Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

4 - Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. - Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu. V Budowanie systemu wartości: - Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska. - Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji. O PROJEKCIE: Głównym założeniem projektu jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o Polsce, Mieście Szamotuły i stolicy Wielkopolski (Poznaniu) historii, położeniu geograficznym, znajomości zabytków i folkloru. Ma również na celu poznanie ważnych osób ze świata polityki, kultury, sztuki, którzy tworzą historię Polski, Szamotuł i Poznania. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych. CZAS TRWANIA PROJEKTU: rok szkolny2010/2011 UCZESTNICY: - nauczanie zintegrowane - uczniowie klas IV VI - nauczyciele - rodzice i osoby, które zechcą wspierać realizację projektu w grupach przedszkolnych

5 CEL PROJEKTU: POZNANIE ORAZ WZBOGACENIE SZCUNKU I MIŁOŚCI DO SWOJEGO KRAJU I MIASTA SOJUSZNICY: dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice i pozostali pracownicy szkoły. KOORDYNATORZY PROJEKTU: Anna Szczygiełda Anna Halamska Jolanta Konieczna Małgorzata Kostrzyńska CELE OGÓLNE: - Poznanie historii Polski, Szamotuł i Poznania. - Poznanie położenia geograficznego kraju i miast. - Poznanie ciekawych miast i osób w okolicy, w której mieszkamy. - Wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje. - Wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych. - Integracja grupy: wdrażanie do zgodnego działania. - Kształtowanie umiejętności wypowiadania się. - Poznanie gwary szamotulskiej.

6 CELE SZCZEGÓŁOWE: DZIECKO: - zna położenie Polski, Szamotuł i Poznania na mapie, - wzbogaca swoją wiedzę na temat historii Polski, Poznania i Szamotuł, - wie, jaką postawę należy przyjąć podczas grania, śpiewania i słuchania Hymnu Narodowego, - zna barwy narodowe, Hymn Polski, wie, jak wygląda godło państwowe, - zna herb i pochodzenie nazwy miasta Szamotuł i Poznania, - poznaje utwory literackie, sztukę, kulturę związaną ze swoim regionem, - poznaje wybrane zabytki i miejsce historyczne Szamotuł i Poznania, - zna pojęcie legenda, - zna legendy polskie oraz związane ze swoim regionem, - uczestniczy w proponowanych przez dorosłych działaniach sprzyjających poznawaniu okolicy szkoły i miejsca zamieszkania, - uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej, - potrafi zachować się właściwie w miejscach użyteczności publicznej, - spotyka się z zaproszonymi gośćmi i okazuje im szacunek, - nawiązuje kontakty społeczne podczas spotkań z ciekawymi i ważnymi dla Szamotuł ludźmi, - dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne - rozwija postawę intelektualną wyrażając się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, - potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu: Konkurs Wiedzy o Szamotułach i Konkurs wiedzy o Poznaniu, - potrafi śpiewać piosenki o Polsce i Poznaniu,

7 - zna kilka wyrazów w gwarze szamotulskiej, - zna polskie stroje ludowe, a zwłaszcza strój szamotulski, - zna tańce ludowe swojego regionu, umie zatańczyć Chodzonego METODY I FORMY PRACY: Dobierając metody i formy pracy musimy pamiętać, że zadaniami z zakresu wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej odjęte są dzieci szkolne, które z zaciekawieniem i w naturalny sposób podchodzą do nowych treści. Są to dzieci o wzmożonej aktywności poznawczej i również fizycznej, dlatego proponując podejmowanie działań musimy dostosować ich czas i stopień trudności do możliwości poznawczych i percepcyjnych dzieci. Skutecznym sposobem propagowania działań będzie zastosowanie takich metod, które odwołują się do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu i wykorzystanie działania do zdobywania wiedzy. METODY: W realizacji projektu przyjęłyśmy zasadę łączenia metod, w których dominować będą: - metody słowne i praktyczne, - uczenie się przez odkrywanie, działanie i przeżywanie, - metoda zabawowa FORMY: - praca indywidualna - praca zespołowa - praca grupowa

8 W realizacji projektu musimy wykorzystać wszystkie dostępne formy pracy. Dzieci będą musiały wykazać się umiejętnością skupienia uwagi na poleceniach osoby dorosłej, jak również będą uczestnikami spotkań, wycieczek po okolicy, spacerów do instytucji użyteczności publicznej i ulicami miasta, będą prezentować się na uroczystościach okolicznościowych. EWALUACJA PROGRAMU: Do ewaluacji programu posłużą narzędzia badające wiedzę dzieci z zakresu znajomości Szamotuł i Poznania. Badaniem zostaną objęte dzieci szkolne, które uczestniczyły w realizacji programu. UWAGI: Program można modyfikować lub uzupełniać o inne treści z zakresu wychowania patriotycznego i edukacji regionalnej (warunkiem jest sprawdzenie predyspozycji dzieci do podjęcia zadań proponowanych przez nauczycieli).

9 REALIZACJA PROJEKTU: REALIZACJA: nauczyciele i koordynatorzy projektu. TEMAT KOMPLEKSOWY: Poznań stolica Wielkopolski Obszar edukacji Poznanie historii stolicy naszego regionu (Poznania). Poznanie najważniejszych obiektów, zabytków Poznania. Temat zajęcia Poznań stolica Wielkopolski rozmowa z dziećmi na temat stolicy Wielkopolski Poznaniu, poznajemy jego dzieje ( przeszłość, herb, zabytki Stary Rynek, Opera, Zamek, Katedra, Fara, Ostrów Tumski itp.). Oglądanie zdjęć, albumów. Stary Rynek wykonanie makiety Starego Rynku (Ratusz, kamienice) wykorzystanie kartonów, farb, papieru kolorowego itp. To jest Poznań wykonanie albumu o Poznaniu z użyciem pocztówek przyniesionych przez dzieci. Tramwajem po Poznaniu wycieczka, zwiedzanie Poznania. Słuchanie legend związanych z Poznaniem. Poznanie gwary poznańskiej, tańców, strojów ludowych regionu Wielkopolski. Legendy Starego Poznania poznanie legend: Legenda o Bamberce oraz Poznańskie Koziołki. Poznańskie pyry zapoznanie dzieci z poznańską gwarą (poznanie, czym jest gwara i przykładowych wyrazów: pyry z gzikiem, redyki, glazy, bimba, Kuszka, kejter, bejmy itp.) na podstawie tekstów Haliny Płoszyńskiej czytanej przez nauczyciela z książki pt. W ant rejce pod ryczką Stroje Wielkopolskie zapoznanie dzieci z tańcami Wielkopolskimi ( Ceglarz, Maryneczka, Polka Jarocińska, Szewc ) oraz strojami. Nauka tańca Maryneczka. Kuchnia regionalna poznanie tradycyjnych potraw naszego regionu (pyry z gzikiem, rogale barcińskie, plyndze, naworka, ślepe ryby z merdyrdą itp.). Konkurs wiedzy o Poznaniu prezentacja wiedzy o Poznaniu (ewaluacja). Wiara gazówa, Bimba jedzie Wysłuchanie laureatów Gwarowego Konkursu Szamotulskiego Godejcie po naszymu.

10 TEMAT KOMPLEKSOWY: Szamotuły i okolice Obszar edukacji Nazywanie i rozpoznawanie swojego miejsca zamieszkania (ulicy, osiedla, dzielnicy miasta). Nazywanie innych ulic. Wyszukiwanie ich na planie miasta. Znajomość swojego adresu zamieszkania (nazwa miejscowości, ulicy, numeru domu). Poznanie historii swojej miejscowości i regionu. Poznanie własnej miejscowości i najbliższej okolicy, charakterystyczne cechy krajobrazu. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Tematy zajęć Moja miejscowość Szamotuły rozmowa z dziećmi na temat Szamotuł. Poznanie dziejów swojego miejsca zamieszkania i najbliższych okolic (historia, herb, nazwa miejscowości, pochodzenie). Oglądanie fotografii, ilustracji z zabytkami Szamotuł i okolic, pokaz multimedialny, odnajdywanie swojej miejscowości na mapie Polski. Szamotuły i okolice wykonanie albumu z zabytkami i ciekawymi zabytkami Gminy Szamotuły (dowolną techniką plastyczną). Moja ulica prezentacja projektu Moja ulica omówienie wykonanych przez dzieci i rodziców prac (dzieci przedstawiają swoją ulicę, nazwę i jej pochodzenie, oraz prezentują budynki, zabytki, miejsca i inne ciekawostki znajdujące się na zamieszkałej ulicy). Ulica moich marzeń wykonanie prac plastycznych dowolną techniką (np. malowanie farbami plakatowymi, kolaże, plastelina). Ulicami Szamotuł spacer po ulicach Szamotuł, zapoznanie dzieci z zabytkami oraz budynkami użyteczności publicznej (szkoły, stacji kolejowej, dworca kolejowego, ośrodka zdrowia, poczty, sklepów, Urzędu gminy, nowych osiedli itp.) Szamotuły dawniej i dziś spotkania z ciekawymi ludźmi, zasłużonymi dla regionu mieszkańcami Gminy Szamotuły poznanie historii miejscowości i regionu. Poznawanie najważniejszych obiektów architektonicznych, zabytki we własnej miejscowości, w najbliższym regionie. Rozpoznawanie herbu własnej miejscowości. Przyroda i turystyka zapoznanie dzieci z fauną i florą zamieszkałej okolicy (jeziora, rośliny, zwierzęta). Spacer na pobliską łąkę. Ciekawostki ze Starej Baszty wycieczka do zabytkowej Baszty Halszki zwiedzanie Muzeum Ziemi Szamotulskiej.

11 ANKIETA DLA DZIECI NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO 1.Podaj pełną nazwę miejscowości, w której mieszkasz i uczysz się.. punkty... 2.Obok jakiego wielkiego miasta wojewódzkiego leżą Szamotuły?. punkty. 3.Co znajduje się w herbie Szamotuł?.. punkty. 4.Jak nazywa się województwo, w którym leżą Szamotuły? punkty. 5.Podaj nazwę trzech miejscowości leżących w Gminie Szamotuły. a). b). c).. punkty. 6.Jaka rzeka przepływa przez Szamotuły?.. punkty.

12 7.Jakie zabytkowe budynki są w Szamotułach?... punkty. 8.Jak nazywał się właściciel Zamku Górków? punkty. PUNKTACJA: -za prawidłową odpowiedź 1 punkt -za brak odpowiedzi lub nieprawidłową odpowiedź 0 punktów -ogólna liczba do zdobycia wynosi 12 punktów

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ars inter Culturas 2013 nr 2 Anna Józefowicz Uniwersytet w Białymstoku Białystok REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo