Adres inwestycji: Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów Łomża

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: Łomża, ul. Al. Legionów 36 Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów Łomża Projektant: mgr inż. Beata Górska uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. PDL/0002/POOK/10 Łomża, 28 lipca 2014r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Lokalizacja 1.4. Dane ogólne budynku 1.5. Dane dotyczące podstawowych elementów budynku 2. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH 3.1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie Sprawdzenie nośności istniejącego stropu nad parterem strop na belkach stalowych I Sprawdzenie nośności istniejącego stropu nad I piętrem strop na belkach drewnianych Strop nad parterem projektowany - wzmocnienie konstrukcji stropu na belkach stalowych Strop nad I piętrem projektowany wymiana stropu na belkach drewnianych na strop gęstożebrowy systemu RECTOR 3.2. Zalecenia i uwagi 3.3. Analiza nośności podłoża pod ścianami fundamentowymi. 4. OCENA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA WZMOCNIENIA I WYMIANY STROPÓW 5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 6. ZAŁĄCZNIKI 2

3 OPIS TECHNICZNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W ŁOMŻY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania - Uzgodnienia z Inwestorem, - Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczno konstrukcyjna stanu istniejącego budynku. - Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna autorstwa AV Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych, ul. Fabryczna 9, Łomża - Wykorzystane normy i wytyczne: - PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. - PN-82/B Obciążenia stałe - PN-82/B Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe - PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie - PN-81/B Grunty budowalne. Posadowienie bezpośrednie budowli. - Literatura: Przewodnik projektanta systemu stropowego Rectobeton RECTOR Polska Sp. z o.o Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt budowlany wzmocnienia konstrukcji stropu nad parterem i wymiany stropu nad I piętrem w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży. W ramach niniejszego opracowania wykonano obliczenia statyczne oraz wymiarowanie przekrojów belek stropowych. Projekt zawiera szczegóły rozwiązań elementów konstrukcyjnych oraz technologię ich wykonania Lokalizacja Budynek będący przedmiotem opracowania położony jest w Łomży, Al. Legionów 36. Stropy objęte opracowaniu znajdują się nad parterem i I piętrem budynku Szkoły Muzycznej Dane ogólne budynku Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojącym, usytuowanym na terenie płaskim, jest obiektem zabytkowym. W rzucie poziomym budynek posiada prosty kształt prostokątny z nieznacznym zaakcentowaniem klatek schodowych. Budynek posiada 3 kondygnacje 3

4 nadziemne i jest podpiwniczony. Poddasze jest użytkowe przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dostępem z klatki schodowej. Budynek pod względem konstrukcyjnym jest budynkiem tradycyjnym o układzie konstrukcyjnym mieszanym układ ścian nośnych krzyżowy. Ławy fundamentowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej o wymiarach 8x14x28cm na zaprawie cem - wap. Strop nad parterem belkowy na belkach stalowych dwuteowych, natomiast strop nad I piętrem na belkach drewnianych. Dane geometryczne budynku: Powierzchnia zabudowy: 439,33 m 2, Szerokośc elewacji bocznej: 13,96m, Szerokośc elewacji frontowej: 31,35m Dane dotyczące podstawowych elementów budynku Ławy fundamentowe: Ławy murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-wap schodkowe. Ławy ścian zewnętrznych podłużnych o dwóch schodkach o długości na pół cegły(14cm) i każdy o grubości dwóch cegieł( 18cm). Konstrukcja ścian nośnych: - piwnice ściany murowane grub. 80 i 100cm, - kondygnacji nadziemnych ściany murowane o grub. 28, 50, 60, 64, 74, i 80cm, - ścianki działowe murowane z cegły o grub. 8, 12 i 18cm, na poddaszu systemowe z G-K oraz murowane z bloczków z bet. komórkowego grub. 12cm. Konstrukcja stropów na poszczególnych kondygnacjach: - w piwnicy miejscami murowany łukowy lub wylewany, - na pozostałych kondygnacjach drewniany lub wylewany lub na belkach stalowych, - strop nad II piętrem nowy prefabrykowany gęstożebrowy systemu RECTOR wykonany w 2010r. 4

5 2. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Podczas wykonywania prac budowlanych występują opisane poniżej typy robót budowlanych i związane z nimi zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. ZAKRES ROBÓT -demontaż istniejących stropów drewnianych, -transport, montaż i prefabrykowanych elementów stropu gęstożebrowego i elementów stalowych, -transport na budowę i montaż prętów zbrojeniowych, -układanie mieszanki betonowej i zagęszczanie wibratorami, - spawanie, -zacieranie górnej powierzchni nadbetonu. ZAGROŻENIA Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić podczas: -transportu zbrojenia, podpór i rusztowań (spadek przedmiotu z wysokości), -montaż podpór i rusztowań (upadek niezabezpieczonego elementu), -cięcia mechanicznego zbrojenia (okaleczenia, hałas), -układanie zbrojenia (potknięcie i upadek na pręty zbrojeniowe podczas chodzenia poukładanych siatkach), -układanie mieszanki betonowej (przeciążenie dynamiczne podpór), -zagęszczanie mieszanki betonowej (wibracje), -praca na wysokości (upadek pracownika lub przedmiotu z wysokości), -porażenie prądem elektrycznym zasilającym narzędzia i urządzenia. ZAPOBIEGANIE WYSTAPIENIU ZAGROŻEŃ Pracownicy biorący udział w robotach związanych z wykonawstwem konstrukcji stropu powinni być poinstruowani o mogących wystąpić zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia (szkolenia z wpisami do książki szkoleń). Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien być sprawowany bezpośredni nadzór osoby odpowiedzialnej. Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej chroniącej ich przed skutkami zagrożeń. Poruszanie się pracowników na terenie budowy powinno być uregulowane przez wyznaczenie dróg komunikacyjnych. UWAGI KOŃCOWE Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera lub technika budowlanego zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do dokumentacji budowlanej i wykonawczej wymagają zgody projektanta oraz należy je zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie użyte w czasie budowy materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg odpowiednich przepisów. 5

6 3. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH 3.1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie Sprawdzenie nośności istniejącego stropu nad parterem strop na belkach stalowych I 180: Zebranie obciążeń na istniejący strop nad parterem [kn/m 2 ]: L.p. Nazwa obciążenia Obciążenie charakteryst. [kn/m2] Współczynnik obciążenia Obciążenie obliczeniowe [kn/m2] 1. Deska podłogowa 25mm 0,14 1,20 0,17 2. Legar 0,08 1,20 0,10 3. Deska 32mm 0,01 1,20 0,02 4. Cegła 0,14 1,20 0,17 5. Belka stalowa IN 180 0,19 1,10 0,21 6. Polepa 1,95 1,30 2,54 7. Deska 25mm 0,14 1,20 0,17 8. Tynk cem.-wap. 0,015x19,00 0,29 1,30 0,37 9. Obciążenia użytkowe 2,00 1,40 2, Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 0,75 1,20 0,90 Razem 5,69 1,31 7,43 Dane: - rozstaw belek: a = 1,15m, - rozpiętość belek w świetle ścian: l n = 5,73m - stal St3S: f d = 215,0MPa, - współczynnik sprężystości dla stali: E = Mpa - wartość charakterystyczna obciążenia zmiennego: q k = 2,0 kn/m 2, Sprawdzenie stanu granicznego nośności (SGN): Wartość charakterystyczna obciążenia belki wynosi: (g k + p k ) x a = 5,69 kn/m 2 x 1,15m = 6,54 kn/m Wartość obliczeniowa obciążenia belki wynosi: (g + p) x a = 7,43 kn/m 2 x 1,15m = 8,54 kn/m Rozpiętość obliczeniowa belki stalowej wynosi: l eff = 1,05 x 5,73m = 6,02m Moment zginający wynosi: M o = 0,125 x (g + p) x l 2 eff = 0,125 x 8,54 kn/m x (6,02m) 2 = 38,69kNm 6

7 Potrzebny wskaźnik wytrzymałości (przyjęto współczynnik zwichrzenia ϕ L = 1,0 i współczynnik rezerwy plastycznej przekroju α p = 1,07): W x M o / ϕ L x α p x f d = 38,69kNm / 1,0 x 1,07 x 215 x 10-3 = 168,2cm 3 169cm 3 Belka stropowa istniejąca I 180 o W x = 161,0cm 3 < od W x potrzebnego warunek stanu granicznego nośności nie jest spełniony. Belkę stalową stropową należy wzmocnić Sprawdzenie nośności istniejącego stropu nad I piętrem strop na belkach drewnianych: Zebranie obciążeń na istniejący strop nad I piętrem [kn/m 2 ]: L.p. Nazwa obciążenia Obciążenie charakteryst. [kn/m2] Współczynnik obciążenia Obciążenie obliczeniowe [kn/m2] 1. Deska podłogowa 25mm 0,14 1,20 0,17 2. Legar 0,08 1,20 0,10 3. Deska 32mm 0,01 1,20 0,02 4. Belka drewniana stropowa 0,21 1,10 0,23 5. polepa 1,30 1,30 1,69 6. Deska 25mm 0,14 1,20 0,17 7. Tynk cem.-wap. 0,015x19,00 0,29 1,30 0,37 8. Obciążenia użytkowe 2,00 1,40 2,80 Razem 4,16 1,33 5,53 Dane: - rozstaw belek: a = 0,75m, - belka drewniana: 16x20cm - rozpiętość belek w świetle ścian: l n = 5,88m - drewno przyjęte do obliczeń klasy C22: f m,y,k = 22MPa, - wartość charakterystyczna obciążenia zmiennego: q k = 2,0 kn/m 2, Sprawdzenie stanu granicznego nośności (SGN): Wartość charakterystyczna obciążenia belki wynosi: (g k + p k ) x a = 4,16 kn/m 2 x 0,75m = 3,12 kn/m Wartość obliczeniowa obciążenia belki wynosi: (g + p) x a = 5,53 kn/m 2 x 0,75m = 4,15 kn/m Rozpiętość obliczeniowa belki stalowej wynosi: l eff = 1,05 x 5,88m = 6,17m Moment zginający wynosi: M o = 0,125 x (g + p) x l 2 eff = 0,125 x 4,15 kn/m x (6,17m) 2 = 19,75kNm 7

8 Potrzebny wskaźnik wytrzymałości belki o wymiarach 200x200mm: W x = (0,160 x 0,200 2 )/6 = 0,00107m 3 Naprężenie obliczeniowe od zginania w stosunku do osi głównej wynosi: σ m,y,d = M y /W y = 19,75/0,00107 = 18457,9 kpa = 18,46 MPa Wytrzymałośc obliczeniowa na zginanie: f m,y,d = f m,z,d = (k mod x f m,y,k )/γ m = (0,8 x 22,0)/1,3 = 13,54 MPa Sprawdzenie warunku stanu granicznego nośności: (σ m,y,d / f m,y,d ) + k m x (σ m,z,d / f m,z,d ) = 18,46/13, = 1,36 > 1,0 Warunek stanu granicznego nośności dla belki stropowej drewnianej nie jest spełniony. Belkę drewnianą stropową należy wzmocnić lub strop wymienić Strop nad parterem projektowany - wzmocnienie konstrukcji stropu na belkach stalowych Zebranie obciążeń na projektowany, wzmacniany strop nad parterem - sale lekcyjne Nr ; [kn/m 2 ]: L.p. Nazwa obciążenia Obciążenie charakteryst. [kn/m 2 ] Współczynnik obciążenia Obciążenie obliczeniowe [kn/m 2 ] 1. Wykładzina dywanowa 0,02 1,20 0,02 2. Wylewka cementowa 4cm 0,04x21,0 0,84 1,30 1,09 3. Styropian 5+2cm 0,07x0,45 0,03 1,20 0,04 4. Płyta żelbetowa 8cm 0,08x25,00 2,00 1,10 2,20 5. Szalunek tracony - płyta OSB 18mm 0,11 1,20 0,13 6. Belka stalowa IN 180 wzmocniona 0,30 1,10 0,33 7. Podsufitka 0,14 1,20 0,17 8. Tynk c-w 0,02 x 19,0 0,38 1,30 0,49 9. Obciążenia użytkowe 2,00 1,40 2, Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 0,75 1,20 0,90 Razem 6,56 1,24 8,17 8

9 Zebranie obciążeń na projektowany, wzmacniany strop nad parterem - aula Nr 1.3 [kn/m 2 ]: L.p. Nazwa obciążenia Obciążenie Współczynnik Obciążenie charakteryst. obciążenia obliczeniowe [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] 1. Podłoga sportowa drewniana 0,17 1,20 0,20 2. Wylewka cementowa 3cm 0,03x21,0 0,63 1,30 0,82 Styropian akustyczny 1,5cm 3. 0,015x0,45 0,01 1,20 0,01 4. Płyta żelbetowa 8cm 0,08x25,00 2,00 1,10 2,20 5. Szalunek tracony - płyta OSB 18mm 0,11 1,20 0,13 6. Belka stalowa IN 180 wzmocniona 0,30 1,10 0,33 7. Podsufitka 0,14 1,20 0,17 8. Tynk c-w 0,02 x 19,0 0,38 1,30 0,49 9. Obciążenia użytkowe 2,00 1,40 2, Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 0,75 1,20 0,90 Razem 6,47 1,24 8,04 Do obliczeń przyjęto stropu bardziej niekorzystne obciążenia (obciążenia od podłogi w salach lekcyjnych). Dane: - rozstaw belek: a = 1,15m, - rozpiętość belek w świetle ścian: l n = 5,73m - stal St3S: f d = 215,0MPa, - współczynnik sprężystości dla stali: E = Mpa - wartość charakterystyczna obciążenia zmiennego: q k = 2,0 kn/m 2, Sprawdzenie stanu granicznego nośności (SGN): Wartość charakterystyczna obciążenia belki wynosi: (g k + p k ) x a = 6,56 kn/m 2 x 1,15m = 7,54 kn/m Wartość obliczeniowa obciążenia belki wynosi: (g + p) x a = 8,17 kn/m 2 x 1,15m = 9,40 kn/m Rozpiętość obliczeniowa belki stalowej wynosi: l eff = 1,05 x 5,73m = 6,02m Moment zginający wynosi: M o = 0,125 x (g + p) x l 2 eff = 0,125 x 9,40 kn/m x (6,02m) 2 = 42,58kNm Potrzebny wskaźnik wytrzymałości (przyjęto współczynnik zwichrzenia ϕ L = 1,0 i współczynnik rezerwy plastycznej przekroju α p = 1,07): W x M o / ϕ L x α p x f d = 42,58kNm / 1,0 x 1,07 x 215 x 10-3 = 185,1cm 3 185cm 3 9

10 Belka stropowa istniejąca I 180 o W x = 161,0cm 3 < od W x potrzebnego warunek stanu granicznego nośności nie jest spełniony. Belkę stalową stropową należy wzmocnić. Przyjęto wzmocnienie belki dwuteowej poprzez przyspawanie 4 prętów okrągłych o średnicy 22mm według schematu poniżej: W x = 241,0cm 3 I x = 2555,0cm 4 m = 33,83 kg/m Przyjęto belkę dwuteową I 180 wzmocnioną prętami okrągłymi 4Ø22 o W x =241,0cm 3 > od potrzebnego W x = 204cm 3 warunek stanu granicznego nośności jest spełniony. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowania (SGU): Graniczna wartośc ugięcia belki stalowej w stropie otynkowanym wynosi: a lim = l eff /250 = 6020mm / 250 = 24,08mm Ugięcie od wartości charakterystycznej obciążenia g k + p k wynosi: a = (5 x (g k + p k ) x l 4 eff) / (384 x E x I x ) = (5 x 7,54 x 6,02 4 ) / (384 x 205 x 10 6 x 2555 x 10-8 ) = 5/384 x 9902,8 / 5237,8 = 0,02461m = 24,61mm Ponieważ górna część belki jest obetonowana, to można zmniejszyć wyliczoną wartość ugięcia a o 20%, czyli a = 0,8 x 24,61mm = 19,69mm < a lim = 24,08mm Warunek stanu granicznego użytkowania dla belki stalowej jest spełniony. Ostatecznie przyjęto belke stalową I 180 wzmocnioną prętami okrągłymi 4Ø22 o W x =241,0cm 3. Sprawdzenie docisku belki stalowej do muru: Belka stalowa oparta jest na ścianie, która wykonana jest z elementów murowych cegły ceramicznej pełnej. Mozna przyjąć, że obciążenie skupione rozkłada się w murze pod kątem 60. Obliczeniowe obciążenie skupione wynosi: N d = 0,5 x (g + p) x l eff = 0,5 x 9,40 x 6,02 = 28,29 kn Wysokość ściany wynosi H = 3,25m, zatem efektywna długość określona w połowie wysokości ściany wynosi: L eff = H/tg60 = 3,25/1,732 = 1,88m Efektywne pole przekroju ściany przy grubości warstwy nośnej muru przyjętej do podparcia belki t = 0,25m wynosi: A eff = t x L eff = 0,25 x 1,88 = 0,47m 2 10

11 Przy długości oparcia belki na ścianie t 1 = 0,15 + h/3 = 0,15 + 0,18/3 = 0,21m i szerokości stopki belki s = 0,082m pole oddziaływania obciążenia skupionego wynosi: A h = t 1 x s = 0,21 x 0,082 = 0,0172m 2 < 0,45 A eff = 0,45 x 0,47 = 0,212m 2 x = 1,0 f k = 3,34MPa Średnie naprężenie ściskające od obliczeniowego obciążenia skupionego wynosi: σ d = N d /A h f k /γ m [(1 + 0,15x)(1,5 1,1x (A h /A eff ))] σ d = 28,29/0,0172 3,34/2,5[(1+0,15 x 1,0)(1,5-1,1 x (0,0172/0,47))] = 1,336 x [1,15 x 1,46] = 2,24 MPa σ d = 1,64 MPa < 2,24 MPa Ponadto dla x = 1,0 spełniony jest warunek: σ d = 1,64 MPa 1,5 x f d = 1,5 x 1,336 = 2,00 MPa Warunek docisku obliczanej belki stalowej do muru jest spełniony. Obliczenie płyty żelbetowej gr. 8cm: Beton: B20 (C16/20) f cd = 10,6 MPa Stal zbrojeniowa: A-0 f yd = 190 MPa Do obliczeń przyjęto pasmo stropu o szerokości b = 1,0m Wartość obliczeniowa obciążenia płyty wynosi: g + p = 8,17 0,13 0,33 0,17 0,49 = 7,05 kn/m 2 Rozpiętość obliczeniowa płyty jednoprzęsłowej l eff = 1,15m d = 8cm - 3,7cm - 0,3cm = 4,0cm Sprawdzenie nośności płyty stropowej z warunku: M Sd M Rd Moment obliczeniowy wynosi: M Sd = 0,125 x [(g + p) x b] x l 2 eff = 0,125 x 7,05 kn/m x (1,15m) 2 = 1,17kNm Przyjęto zbrojenie plyty stropowej żelbetowej Ø6 o rozstawie co 12cm prostopadle do belek stalowych oraz pręty rozdzielcze Ø6 w rozstawie co 25cm. A smin = 0,15% x 8cm x 100cm = 0,15 x 1/100 x 800cm = 1,2cm 2 Zastosowano zbrojenie Ø6 co 12cm. A s = 8 prętów x 0,283cm 2 = 2,264cm 2 A s = 2,264cm 2 > A smin = 1,2cm 2 Wyznaczenie momentu M Rd : ξ eff = (A s /bd)x(f yd /αf cd ) = (2,264cm 2 /100cmx4,0cm)x(19kN/cm 2 /0,85 x 1,06kN/cm 2 ) ξ eff = 0,119 µ eff = 0,112, ζ eff = 0,94 M Rd = A s ζ eff d f yd = 2,264cm 2 x0,94x4,0cmx19kn/cm 2 = 161,74kNcm = 1,62kNm M Sd = 1,17kNm < M Rd = 1,62kNm warunek nośności spełniony 11

12 Strop nad I piętrem projektowany wymiana stropu na belkach drewnianych na strop gęstożebrowy systemu RECTOR Obliczenie konstrukcji stropu gęstożebrowego RECTOR Momenty od obciążeń zewnętrznych wyznaczono ze wzoru: M Sd 2 L = (1,35 g + 1,5 q) χ 8 M Rd Zredukowaną wartość sil tnących wyznaczono ze wzoru: L 5 h VSd = (1,35 g + 1,5 q) χ 1 V Rd 2 3 L gdzie: g - suma obciążeń: stałe + zastępcze + ciężar własny, q - obciążenie zmienne, h - wysokość stropu (pustak + nadbeton), L - rozpiętość w świetle, χ - rozstaw osiowy żeber, M Rd moment zginający wg tabeli Przewodnika projektanta systemów stropowych Rectobeton, V Rd siła poprzeczna wg tabeli Przewodnika projektanta systemów stropowych Rectobeton. Do wyznaczenia wielkości sił od obciążeń zewnętrznych użyto współczynnikow obciążeń: γ 1 = 1,5 dla obciążenia użytkowego, γ 2 = 1,35 dla obciążeń stałych (ciężar własny, warstwy podłogowe, zastępcze od ścianek). Zebranie obciążeń stałych (warstwy stropowe) na strop sal lekcyjnych [kn/m 2 ]: L.p. Nazwa obciążenia Obc. charakter. [kn/m 2 ] 1. Wykładzina dywanowa 0,03 2. Szlichta cementowa zbrojona siatka 0,84 3. Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0, Styropian akustyczny 0,02x0,45 0,01 5. Tynk cem.-wap. 0,015x19,0 0,29 Razem obc. Stałe na strop 1,17 12

13 Zebranie obciążeń całkowitych [kn/m 2 ]: Obciążenie Obciążenie charakt. Wsp. Obciążenie obl. kn/m 2 kn/m 2 Użytkowe 2,00 1,50 3,00 Stałe (warstwy stropowe) 1,17 1,35 1,58 Zastępcze od ścianek 1,25 1,35 1,69 Ciężar własny stropu 1, ,96 4,00 RAZEM STROP 20+4: 7,38 10,27 Ciężar własny stropu 1, ,89 3,90 RAZEM STROP 16+5: 7,31 10,17 Ciężar własny stropu 1, ,66 3,59 RAZEM STROP 16+4: 7,08 9,86 Strop RECTOR nad pomieszczeniami I piętra - nr 1.3, nr 1.4, nr 1.5 Dane wyjściowe do projektowania: Σg = 1,17kN/m 2 + 1,25kN/m 2 + 2,96kN/m 2 = 5,38kN/m 2 q = 2,00kN/m 2 Rozpiętość stropu w świetle: L=5,88 m Układ stropu: 20+4 Pustak: RP20 Typ belki: 1xRS136 (długość belek 5,7m 6,7m) Rozstaw żeber: χ =60 cm Wysokość stropu: h =24 cm Z tabeli Przewodnik projektanta systemów stropowych Rectobeton dla przyjętego pojedynczego układu stropowego systemu Rector: - max moment zginający: M Rd = 26,95kNm, - max siła poprzeczna: V Rd = 19,38kN 2 L Moment zginający: MSd = (1,35 g + 1,5 q) χ 8 M Sd = 26,61 knm M Rd = 26,95kNm L 5 h Siła tnąca: V Sd = (1,35 g + 1,5 q) χ L V Sd = 17,69 kn V Rd = 19,38kN Przyjęto belki RS , pustaki RP20. Przyjęto zbrojenie podporowe: 1ø8 L =2, m Zbrojenie stalą AIIIN, beton B25 (C20/25). 13

14 Strop RECTOR nad pomieszczeniem I piętra - nr 1.2 Dane wyjściowe do projektowania: Σg = 1,17kN/m 2 + 1,25kN/m 2 + 2,89kN/m 2 = 5,31kN/m 2 q = 2,00kN/m 2 Rozpiętość stropu w świetle: L=4,15 m Układ stropu: 16+5 Pustak: RP16 Typ belki: 1xRS113 (długość belek 3,6m 4,3m) Rozstaw żeber: χ =59 cm Wysokość stropu: h =21 cm Z tabeli Przewodnik projektanta systemów stropowych Rectobeton dla przyjętego pojedynczego układu stropowego systemu Rector: - max moment zginający: M Rd = 13,25kNm, - max siła poprzeczna: V Rd = 13,36kN 2 L Moment zginający: MSd = (1,35 g + 1,5 q) χ 8 M Sd = 12,91 knm M Rd = 13,25kNm L 5 h Siła tnąca: V Sd = (1,35 g + 1,5 q) χ L V Sd = 11,40 kn V Rd = 13,36kN Przyjęto belki RS , pustaki RP16. Przyjęto zbrojenie podporowe: 1ø8 L =1,42 m Zbrojenie stalą AIIIN, beton B25 (C20/25). Strop RECTOR nad pomieszczeniem I piętra - nr 1.1, nr 1.6, nr 1.7, nr 1.8, nr 1.9 Dane wyjściowe do projektowania: Σg = 1,17kN/m 2 + 1,25kN/m 2 + 2,66kN/m 2 = 5,08kN/m 2 q = 2,00kN/m 2 Rozpiętość stropu w świetle: L max = 3,90 m Układ stropu: 16+4 Pustak: RP16 Typ belki: 1xRS113 i 1xRS111 (długość belek 3,6m 4,3m i 1,0m 3,0m) Rozstaw żeber: χ =59 cm Wysokość stropu: h =20 cm Z tabeli Przewodnik projektanta systemów stropowych Rectobeton dla przyjętego pojedynczego układu stropowego systemu Rector: - max moment zginający: - dla RS113 M Rd = 12,47kNm, 14

15 - dla RS111 M Rd = 8,43kNm, - max siła poprzeczna: - dla RS113 V Rd = 12,67kN, - dla RS111 V Rd = 12,67kN, 2 L Moment zginający: MSd = (1,35 g + 1,5 q) χ 8 M Sd = 11,06 knm M Rd = 12,47kNm L 5 h Siła tnąca: V Sd = (1,35 g + 1,5 q) χ L V Sd = 10,37 kn V Rd = 12,66kN Przyjęto belki RS , RS , RS , pustaki RP16. Przyjęto zbrojenie podporowe: 1ø8 L =1,42 m i L =0,62 m Zbrojenie stalą AIIIN, beton B25 (C20/25). Ze względu, iż projektowany strop wykonywany będzie w istniejącym budynku wieniec żelbetowy w ścianach zewnętrznych jest trudny w wykonaniu. Sposób oparcia stropu i wykonania wieńców na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych pokazano na detalach oparcia stropu. Wieńce żelbetowe. Ze względu, iż projektowany strop wykonywany będzie w istniejącym budynku wieniec żelbetowy w ścianach zewnętrznych jest trudny w wykonaniu. Sposób oparcia stropu i wykonania wieńców na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych pokazano na detalach oparcia stropu. Na ścianach konstrukcyjnych prostopadłych do belek stropowych należy wykonać wieńce żelbetowe o wymiarach podanych na detalach oparcia stropu. Zbrojenie główne wieńców 4#12 i 2#12, strzemiona #6 co 25cm. Zasady wykonania stropu gęstożebrowego RECTOR. 1. W ścianach zewnętrznych do oparcia belek stropowych należy wybić gniazda w murze o rozstawie co 60cm i głębokości min. 15cm (patrz detal oparcia stropu na starych murach na ścianach zewnętrznych). 2. Rozkładanie belek i pustaków deklowanych: Oparcie belek stropowych o mur na poduszce betonowej z zachowaniem min. oparcia 7cm dla starych murów. Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach i podporach montażowych. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, należy umieścić na każdym ich końcu jeden, najlepiej zadeklowany pustak. Przed ułożeniem pozostałych (oprócz skrajnych deklowanych) pustaków należy ustawić podpory montażowe. 3. Ustawienie podpór montażowych: Dla rozpiętości stropu: - do 2,0m montaż bezpodporowy, 15

16 - od 2,1m do 4,9m montaż z jedną podporą, - powyżej 5,0m montaż z dwiema podporami. W przypadku podparcia jedną podporą montażową należy ją ustawić w środku rozpiętości. W przypadku podparcia dwiema podporami należy je rozstawić w stosunku: 0,4L / 0,2L / 0,4L. Zalecany przekrój pasa podpory wynosi 7x14cm. W takim przypadku wystarczający jest rozstaw podpór co trzecie żebro (ok. 180cm). Podpory montażowe powinny być montowane tak, by zachować podczas montażu ujemną strzałkę ugięcia. Ujemna strzałka ugięcia nie powinna przekraczać wartości L/500, gdzie L jest rozpiętością w świetle ścian. Rozmieszczenie podpór montażowych zgodnie z rysunkiem montażowym stropu. 4. Rozłożenie pustaków; Pustaki RP20 należy układać w rzędach jeden za drugim. Powinny być ułożone szczelnie i równo bez powstawania zębów i szczelin. skrajne pustaki powinny zostać docięte z długości lub szerokości piłą tarczową do betonu. Pustaki (zarówno całe jak i docięte) można opierać na ścianach z zachowaniem 2cm oparcia. 5. Dozbrojenie stropu: Po ułożeniu pustaków na całą powierzchnię należy rozłożyć stalową siatkę zgrzewaną z zakładami co najmniej o jedno oczko. Siatka powinna wchodzić w wieniec co najmniej na 15cm. Po ułożeniu siatki należy rozmieścić zbrojenie przypodporowe i przymocować je do siatki. W przypadku oparcia belek na istniejącej ścianie zewnętrznej należy dodatkowo ułożyć pętle z prętów stalowych na stopkach belek (patrz detal oparcia stropu na starych murach na ścianach zewnętrznych). 6. Betonowanie stropu: Zabetonowanie całego stropu należy wykonać jako jednorazową operację stosując beton klasy B25 (C20/25). Równomiernie rozprowadzać i wibrować beton zaczynając od miejsc oparcia i kończyć w środku oraz unikając powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciężaru. Podpory zlikwidować po osiągnięciu przez beton 85% wytrzymałości (ok. 3 tygodnie) Zalecenia i uwagi - Roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym osoby posiadającej uprawnienia budowlane, z zachowaniem zasad oraz przepisów bhp i ppoż., zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Przed przystąpieniem do wykonania warsztatowego, dokonać sprawdzenia na obiekcie warunków montażu oraz zgodności przyjętych wymiarów ze stanem faktycznym. - Beton i zaprawę cementową należy pielęgnować przez polewanie (moczenie muru) zgodnie z ww. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 16

17 3.3. Analiza nośności podłoża pod ścianami fundamentowymi. Obliczenie ławy fundamentowej zewnętrzenej: Zebranie obciążeń na ławę zewnętrzną: - obciążenia z dachu: 2,22 kn/m 2 x 3,73m = 8,28 kn/m - obciążenia ze stropów - strop nad II piętrem: 10,27kN/m 2 x 5,90m x 0,5 = 30,30 kn/m - obciążenia ze stropów - strop nad I piętrem: 10,27kN/m 2 x 5,88m x 0,5 = 30,19 kn/m - obciążenia ze stropów - strop nad parterem: 8,17kN/m 2 x 5,73m x 0,5 = 23,41 kn/m - obciążenia ze stropów - strop nad piwnicą: 8,04kN/m 2 x 5,55mx 0,5 = 22,31 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany poddasza): 16,57 kn/m 2 x 1,08m = 17,90 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany II piętro): 18,30 kn/m 2 x 3,00m = 54,90 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany I piętro): 17,43 kn/m 2 x 3,25m = 56,65 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany parteru): 19,81 kn/m 2 x 3,40m = 67,35 kn/m -ciężar ścian piwnicy: 21,32 kn/m 2 x 2,30m = 49,04 kn/m -ciężar fundamentu: 21,32 kn/m 2 x 0,55m = 11,73 kn/m Razem: 372,05 kn/m Do obliczeń przyjęto najniekorzystniejszye warunki gruntowe. Grunt występujący w podłożu to piasek średni o stopniu zagęszcenia I D =0,50 Gęstość objętościowa gruntu zarówno powyżej posadowienia jak i poniżej: ρ D = 1,85 t m -3, ρ B = 1,90 t m -3 Kąt tarcia wewnętrznego Φ = 33. D min głębokość posadowienia 0,55m, B szerokość fundamentu B 1 = 97cm L długość fundamentu 31,14m, q f obliczeniowy opór jednostkowy podłoża pod fundamentem N C, N D, N B współczynniki nośności PN-81/B-03020, C (r) u obliczeniowa wartość spójności gruntu zalegającego poniżej poziomu posadowienia C (r) u = 0 B (r ) B (r ) B (r ) qf = 1 + 0,3 NC Cu ,5 ND Dmin ρ D g + 1 0,25 NB B ρb g L L L q f 0,97 0,97 = 1 + 0,3 38, ,5 26,09 0,55 1, ,14 31,14 0, ,25 12,22 0,97 1, ,14 17

18 q f = 1, , (1,047) 26,09 0,55 1, (1 0,0078) 12,22 0,97 1,90 10 q f = , ,4 = 501, 3kPa 2 q f = 501,3kN / m Odpór gruntu na mb ławy wynosi: m x q f = 0,81 x 501,3 kn/m 2 = 406,1 kn/m 2 Q 1 = 406,1 kn/m 2 x 0,97m = 393,9 kn/m Obciążenie na 1mb ławy: Q 2 = 372,05 kn/m Q 1 = 393,9 kn/m > Q 2 = 372,05 kn/m Warunek nośności jest spełniony. Istniejące ławy zewnętrzne bezpośrednio przenoszą obciążenia zewnętrzne na grunt. Obliczenie ławy fundamentowej wewnętrznej: Zebranie obciążeń na ławę wewnętrzną: - obciążenia ze stropów - strop nad II piętrem: 10,27kN/m 2 x (5,9m+1,51m) x 0,5 = 38,05 kn/m - obciążenia ze stropów - strop nad I piętrem: 10,27kN/m 2 x (5,88m+1,49m) x 0,5 = 37,84 kn/m - obciążenia ze stropów - strop nad parterem: 8,17kN/m 2 x (5,73m+1,42m) x 0,5 = 29,21 kn/m - obciążenia ze stropów - strop nad piwnicą: 8,04kN/m 2 x (5,55m+1,24m) x 0,5 = 27,30 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany poddasza): 13,33 kn/m 2 x 4,0m = 53,32 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany II piętro): 14,19 kn/m 2 x 3,00m = 42,57 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany I piętro): 14,19 kn/m 2 x 3,25m = 46,12 kn/m - ciężar ścian nadziemia (ściany parteru): 15,49 kn/m 2 x 3,40m = 52,67 kn/m -ciężar ścian piwnicy: 21,32 kn/m 2 x 2,30m = 49,04 kn/m -ciężar fundamentu: 21,32 kn/m 2 x 0,55m = 11,73 kn/m Razem: 387,83 kn/m Do obliczeń przyjęto najniekorzystniejszye warunki gruntowe, analogicznie do obliczeń ławy zewnętrznej. 2 q f = 501,3kN / m Odpór gruntu na mb ławy wynosi: m x q f = 0,81 x 501,3 kn/m 2 = 406,1 kn/m 2 Q 1 = 406,1 kn/m 2 x 0,97m = 393,9 kn/m Obciążenie na 1mb ławy: Q 2 = 372,05 kn/m Q 1 = 393,9 kn/m > Q 2 = 387,83 kn/m Warunek nośności jest spełniony. Istniejące ławy zewnętrzne bezpośrednio przenoszą obciążenia zewnętrzne na grunt. 18

19 4. OCENA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA WZMOCNIENIA I WYMIANY STROPÓW Projekt konstrukcyjno - budowlany polegający na wzmocnieniu konstrukcji stropu nad parterem i wymiany stropu nad I piętrem budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I I II stopnia w Łomży został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ściany konstrukcyjne nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej. Nie stwierdzono wyboczenia, odchyłki od pionu czy zarysowań mogących świadczyć o przeciążeniu konstrukcji ścian ich stan techniczny oceniono jako dobry. Konstrukcja nośna stropu nad parterem to belki stalowe dwuteowe, zaś stropu nad I piętrem belki drewniane. Z uwagi na nadmierne wytężenie konstrukcji stropy tez należy wzmocnić lub wymienić. Nośność fundamentów nie została przekroczona, co pozwala na wykonanie projektowanej wymiany stropu i wzmocnienia. Przedmiotowy budynek znajduję się w zadowalającym stanie technicznym, pozwalającym na wykonanie projektowanego wzmocnienia stropu nad parterem i wymiany stropu na gęstożebrowy nad I piętrem, z zastrzeżeniem by roboty wykonywać przy zachowaniu przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych. Planowane zamierzenie nie narusza stanu sprawności technicznej budynku istniejącego oraz praw osób trzecich. Opracowała: 19

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST- 03) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków. ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków.  ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI ul. Krotoszyńska 13, 63-440 Raszków www.uciechowski.com.pl ; biuro@uciechowski.com.pl ZAKŁAD PRODUKCYJNY Moszczanka 2a, 63-440 Raszków STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX 21-100 Lubartów, Przemysłowa 20, tel. 81/855-20-25, fax 81/855-41-02 STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Certyfikat Zakładowej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU RECTOR

PROJEKT STROPU RECTOR PROJEKT STROPU RECTOR DANE OGÓLNE TEMAT PROJEKTU: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO USŁUGOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 7,8 OBRĘB 11 - DZIESIĄTA WIEŚ W LUBLINIE, PRZY ULICY DROGA MĘCZENNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 1 OPIS TECHNICZNY 1 DANE OGÓLNE 1.1 TEMAT I ADRES Wymiana stropu w mieszkaniu nr 1 przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana fragmentu

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER

SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA TWÒJ PARTNER HANDLOWY Pustaki stropowe Idealne uzupełnienie ściany z cegieł W systemie stropów firmy EDER pustaki zaczepowe zawieszane są na belkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487 CPD 37/ZKP/11 wydany przez CEBET Warszawa dla belek stropowych. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487CPD117/ZKP/12

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Spis zawartości I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1 Przedmiot opracowania...3 2 Podstawa merytoryczna opracowania...3 3 Zakres opracowania...3 4 Normy, normatywy i wykorzystane materiały...3 II. OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm]

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm] Przykłady układania siatek płaskich i zaginanych Oferujemy: żużlobetonowe Stropy TERIVA Instrukcja montażu szalunkowe INFORMACJE OGÓLNE Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi,

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU OPINI TECHNICZN DOTYCZĄC STNU TECHNICZNEGO UDYNKU Temat: Projekt wykonania przejścia w ścianach przydalatycyjnych na poziomie parteru istniejącego budynku Urzędu Miasta Mysłowice znajdującego się przy

Bardziej szczegółowo

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 -

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław fundamentowych 2. Przekroje ław fundamentowych 3. Rozplanowanie elem. konstrukcyjnych w poz. parteru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury Stropy rozwiązania. Płyta jednokierunkowo-pracująca A. B. C. D. (*) Strop TerivaL

Bardziej szczegółowo

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako:

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako: 1.Na rysunku przedstawiono naroże ściany z elementów: a) Bisotherm b) Porotherm c) Thermomur d) Pustak Max 2. Jaki element przedstawiono na rysunku? a) płyta stropowa b) belka wspornikowa c) płyta wspornikowa

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE. INWENTA Spółka z o.o Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE. INWENTA Spółka z o.o Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INWENTA Spółka z o.o. 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38 e-mail: inwenta@o2.pl STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Warszawa 2004 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPETYZA TECHNICZNA o stanie technicznym budynku administracyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Pl. Wolności 1 1. PODSTAWA OPACOWANIA - Umowa nr 24/2009 z dnia 29.05.2009 r., - 2. PZEDIOT I CEL OPACOWANIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część V Stropy www.wseiz.pl STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE INWENTA Spółka z o.o. 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B /38 STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Wydanie IV Warszawa, 2010 r. Autorzy: dr inż. Roman Jarmontowicz mgr inż. Jan Sieczkowski Druk:

Bardziej szczegółowo

Temat: KONSTRUKCJA K 1

Temat: KONSTRUKCJA K 1 Temat: KONSTRUKCJA K 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. Opis techniczny konstrukcji - str. 3-12 2. Rysunki Lp. Przedmiot rysunku Skala Nr rys. Nr strony 1. Rzut fundamentów 1:100 K/01

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo