PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem, wrzesień 2014 rok

2 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE... 4 III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY... 5 IV. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY Podnoszenie jakości efektów kształcenia Działania wychowawczo - opiekuńcze Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej Zarządzanie i organizacja Funkcjonowanie w środowisku lokalnym, współpraca z rodzicami Promocja szkoły V. ZAKOŃCZENIE

3 I. WSTĘP Szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem przekazywania wiedzy, stała się również elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, jednostką budżetową samorządu terytorialnego, ale również jednostką administracji publicznej i miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej, środowiskowej. Każdy z wymienionych obszarów nakłada na dyrektora szkoły określone zadania i obowiązki. Podstawowe zadanie szkoły jest organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego, często w sposób bezpośredni zależy od pozostałych funkcji i trudno je dziś od siebie oddzielić. Ważne jest zatem, aby w każdym z wymienionych obszarów poruszać się sprawnie, kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia. Obecnie wdraża się nowe programy nauczania, nowoczesne podręczniki i pomocnicze technologie, nowatorskie metody nauczania, wspierające ocenianie oraz wiele innowacji wspierających rozwój ucznia. To, jaki będzie Zespół Szkół Technicznych, zależy od tego, kto go będzie tworzył, to znaczy przede wszystkim od dyrekcji, kadry pedagogicznej, a także od pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów, jako podmiotu działania szkoły. Szkoła będzie efektywna w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna i zdrowa, rozwijająca i przygotowująca do życia, otwarta, demokratyczna, humanistyczna, twórcza, zaangażowana w lokalność, współpracująca z podmiotami służącymi rozwojowi uczniów, szkoła z klimatem, zakorzeniona w tradycji i otwarta na nowoczesność. Chcemy aby szkoła była ukierunkowaną na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. By zapewniało dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia w szkolnictwie wyższym, a jednocześnie była podatna na modyfikacje umożliwiająca wprowadzenie innowacji. Młodzi ludzie potrzebują wyzwania i motywacji bardziej niż czegokolwiek innego. Potrzebują odniesień, które pozwoliłyby im uwierzyć, że potrafią. Potrzebują zobaczyć, kim są naprawdę i na co ich stać, a tylko przez dobrane praktyki zawodowe będą mogli się sprawdzić. 3

4 II. WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie powinien posiadać wysoki poziom nauczania realizowany poprzez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzanie ich oraz powinien właściwie kształtować osobowość ucznia. Aktywna współpraca z firmami powiatu śremskiego oraz z firmami zagranicznymi umożliwi przyszłym absolwentom zdobyć doświadczenie, ale również przyczyni się do ich dobrego startu w przyszłą karierę zawodową. I to zadanie stawiamy jako cel działania. Misja szkoły - powinna opierać się na: wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich, kształtowaniu tolerancji, nauczaniu pracy nad sobą, kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych, wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności, promowaniu zdrowego stylu życia, eliminowaniu agresji, przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. Absolwent Szkoły to: osoba dobrze wykształcona, osoba o szerokich kompetencjach społecznych, osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością, osoba z praktykami zawodowymi i z doświadczeniem zawodowym. 4

5 III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie od początku swego istnienia stara się pomagać młodzieży w rozwoju i kreowaniu postaw twórczych. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie. Modyfikując program rozwoju szkoły zwrócono uwagę na sytuację demograficzną, sytuację na lokalnym rynku pracy, warunki bazowe szkoły, jej wyposażenie oraz doświadczenie pedagogiczne kadry dydaktycznej oraz opinię rodziców, rady pedagogicznej. Czynniki te bowiem mają duży wpływ na rekrutację do szkoły ponadgimnazjalnej. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie jest szkołą o charakterze środowiskowym, kameralna ze względu na swoją wielkość i położenie, w swoim założeniu wyrównująca szansę edukacyjne wszystkich uczniów, przybyłych do niej z różnych środowisk, często słabych ekonomicznie i zagrożonych patologią, która jednocześnie daje przepustkę do zdobycia wykształcenia wyższego, szansę na własny rozwój, zmianę dotychczasowej mentalności, zdobycia umiejętności człowieka kreatywnego. Szkołę stanowi samodzielny budynek wraz z boiskiem szkolnym. Obecnie zespół szkół posiada łącznie: 13 sal lekcyjnych 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, Wi-Fi 2 centra multimedialne bibliotekę multimedialną 1 pokój nauczycielski, 1 sekretariat 1 pokój pedagoga, doradcy zawodowego W skład Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie wchodzą następujące szkoły: Technikum nr 2 Technik elektryk/elektronik Technik geodeta Technik cyfrowych procesów graficznych Technik mechatronik 5

6 Technik organizacji reklamy II Liceum Profilowane Profil elektroniczno-wojskowy Profil zarządzanie informacją Zasadniczą Szkołę Zawodową Technikum Uzupełniające nr 2 Technik elektryk Szkoła Policealna: technik ochrony mienia i technik pożarnictwa Kursy kwalifikacyjne K1 W roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z koncepcją na lata otwarto nowy typ szkoły II Liceum Ogólnokształcące. W II Liceum Ogólnokształcącym uruchomiono innowacje pedagogiczną Klasy mundurowe : - strażacko-ratownicza, - policyjna. W nowym roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano w II Liceum Ogólnokształcącym uruchomienie nowego kierunku kształcenia klasa sportowa z elementami marketingu. Z dniem 1 września 2014 r. otwarto jeden oddział. Analiza: Od 2012 uruchomiono nowe kierunki kształcenia oraz zarejestrowano innowacje pedagogiczne: II Liceum Ogólnokształcącym Klasy mudurowe: - strażacko-ratownicza, - policyjna. Klasa sportowa z elementami marketingu sportu Klasa komunikacja medialna i stosunki międzynarodowe 6

7 Technikum nr 2 Technik elektryk odnawialne źródłą energii Kurs kwalifikacyjny A.26 dla kierunku technik organizacji reklamy Na dzień w szkole było 11 oddziałów w tym klas: Technikum nr 2-10 klas Technikum dla dorosłych II Liceum Profilowane- 5 klas Na dzień w szkole jest 15 oddziałów w tym klas: 7

8 Technikum nr 2-10 klas II Liceum profilowane Technikum dla dorosłych II LO Na dzień w szkole jest 11 oddziałów w tym klas: Technikum nr 2-10 klas II LO Technikum dla dorosłych II LP Na dzień w szkole jest 15 oddziałów oraz 1 kurs kwalifikacyjny A.26 8

9 Technikum nr 2-10 klas II LO - 4 klasy Technikum dla dorosłych Kurs A.26 Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Środowisko to nie jest małe, ale dobrze rozpoznane przez pedagoga i wychowawców klas. Szkoła pełni w środowisku znacząca rolę, nie jest tylko miejscem nauki młodzieży, ale również organizatorami lub współorganizatorami licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym. Można wręcz powiedzieć, że współtworzą kulturalną panoramę powiatu śremskiego. Celem kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie jest hasło Twoja Przyszłość. Dotyczy ono przygotowania aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika, a więc dobrego fachowca na rynku pracy. 9

10 IV. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY Celem przedsięwzięć jest podnoszenie jakości funkcjonowania i organizacji szkoły. Do mocnych stron szkoły należy: dobrze wykształcony zespół pedagogiczny, zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły, prawidłowy rozwój w zakresie rozwoju ICT, wszechstronna pomoc uczniom z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, pomoc uczniom związana z praktykami zawodowymi, właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki, elektroniczne wypełniane świadectwa, zaangażowanie szkoły w społeczność lokalną, udział w ciekawych przedsięwzięciach i projektach autorskich i programach UE poszerzających ofertę edukacyjną szkoły, posiadanie grona współpracowników i partnerów wśród podmiotów wspierających edukację, współpraca międzynarodowa, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez realizację programów unijnych: realizacja innowacji pedagogicznej warsztaty dziennikarskie, radiowe, graficzne, nauczanie 4 języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) na różnych poziomach zaawansowania, wzorowa promocja szkoły w środowisku lokalnym - współpraca z mediami TV Relax, Tygodnik Śremski, Tydzień Ziemi Śremskiej, - wydawany kwartalnik gazetka szkolna HIPOTEZA, - coroczna aktualizacja folderu edukacyjnego promującego szkołę. Do słabych stron szkoły należy: brak własnego obiektu sportowego (sali gimnastycznej), brak podręczników u wielu uczniów, średnia frekwencja uczniów na zajęciach obowiązkowych, 10

11 niska zdawalność egzaminów zawodowych, Szanse: rozwijanie współpracy zagranicznej, poszukiwanie partnerów wśród szkół, uruchomienie nowych kierunków kształcenia, wykorzystanie pomocy unijnej zarówno na cele dydaktyczne jak i remontowe, większe zaangażowanie Rady Rodziców w prace na rzecz rozwoju szkoły. Zagrożenia: następstwa niżu demograficznego, słaba oferta rynku pracy, niestabilność prawa. Program rozwoju szkoły zawiera kierunki działania Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, które rozwijałyby i poszerzały jej mocne strony a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu nowych niekorzystnych zjawisk w jej działalności. Wsparcie ze strony organu prowadzącego oraz z firm współpracujących ze szkołą pozwoli na podniesienie jakości pracy szkoły i zapewni młodzieży dobry start. Program rozwoju szkoły uwzględnia priorytety rozwoju edukacji poprzez: podnoszenia jakości i efektów kształcenia, kontynuowania i nasilenia działań wychowawczych i opiekuńczych, rozwijania bazy lokalowej i dydaktycznej, efektywnego zarządzania i organizacji, aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, współpracy z rodzicami i opiekunami oraz ze samorządem szkolnym, promocji szkoły. 11

12 Podnoszenie jakości efektów kształcenia Według niektórych definicji jakość to jest wszystko to, co klient uzna za jakość. Definicja ta podkreśla, że rodzice i uczniowie udzielają usługodawcy czyli szkole pełnomocnictwa do podejmowania odpowiednich decyzji w sprawie kształcenia i wychowania. Rodzice posyłając dziecko do szkoły, wynajmują usługodawcę i przekazują dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom odpowiedzialność za naukę. Każda szkoła dba o podnoszenie jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia, wychowania, organizacji i zarządzania szkołą poprzez: monitorowanie procesu nauczania i uczenia się, wykonania działań naprawczych wpływających na podnoszenie poziomu pracy szkoły, diagnozowanie pracy szkoły. Zarządzanie i planowanie marketingu polega na decydowaniu o tym, w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców, uczniów jest przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i zawodowego, podjęcia dalszego kształcenia na wyższym poziomie, przygotowania do podejmowania odpowiedzialnych decyzji na współczesnym rynku pracy, dlatego jednym z priorytetów koncepcji funkcjonowania szkoły będzie wspieranie nauczycieli w stałym podnoszeniu jakości nauczania. Nauczyciel będzie nie tylko fachowcem w zakresie swojego przedmiotu nauczania, ale także dobrym organizatorem procesu kształcenia, posiadającym zarazem rozeznanie w wychowawczym i opiekuńczym aspekcie własnych działań. Nauczyciel stanie się osobą, pod kierunkiem, której uczeń zdobywa potrzebne wiadomości, opanowuje umiejętności, uczy się kreatywnego myślenia. Dobrze swą rolę będzie wypełniał jedynie nauczyciel, który zaplanuje i profesjonalnie organizuje swój warsztat pracy oraz nieustannie rozwija i dokształca się. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest i będzie przygotowanie ucznia do roli aktywnego uczestnika procesu uczenia się. Celem przedsięwzięć całego zespołu nauczycielskiego będzie podnoszenie standardu organizacyjnego i jakościowego szkoły. To myślenie o jakości jest stałym elementem w procesie kierowania placówką. W szkole nauczyciel nie może być tylko wykonawcą realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego nastolatka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji. Jako dyrektor 12

13 będę wspierała nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje i motywowała do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela. Uważam, że w mojej pracy taką wizję nauczania, a tym samym poprawienia jej jakości, można osiągnąć poprzez: monitorowanie rzetelnej realizacji nowej podstawy programowej, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania zgodnie z potrzebami uczniów, podniesienie jakości nauczania i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, kursów kwalifikacyjnych, propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących techniki ICT, doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki, postrzegania ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcy w sprawach uczenia się, uzyskanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez efektywne zachęcenie młodzieży do udziału w konkursach przedmiotowych, które utrwalą wiadomości młodzieży potrzebnej do nabycia kwalifikacji zawodowych w czasie edukacji, osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcania do innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich, zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły. Dalsze propagowanie zasady dwukierunkowości wykształcenia, jako miernika wysokiego poziomu nauczania we współczesnej szkole i zarazem możliwości doskonalenia programów i planów nauczania, otoczenie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego, stwarzanie uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej, wprowadzenie e-dziennika, informatyzacja szkoły w celu sprawnego administrowania placówką, systematyczne śledzenie przekształceń polskiej edukacji i przekładanie jej na wewnątrzszkolną praktykę, współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji, 13

14 pracę w dobrze zintegrowanym, zaprzyjaźnionym, wspierającym się i współpracującym ze sobą zespole pracowników. Atrakcyjna oferta edukacyjna szkoły jest ważnym czynnikiem przy niżu demograficznym. W związku z reformą dotyczącą kształcenia zawodowego będę dążyła do otwarcia nowych kierunków kształcenia, które będą dostosowane do rynku pracy. W roku szkolnym 2012/2013 uruchomiono stronę internetową szkoły z opisem zawodów kształcenia, która poprawiła jakość pracy szkoły, a gimnazjalistom, rodzicom pozwoliła na uzyskanie rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej. Najważniejszym elementem edukacji we współczesnej szkole ponadgimnazjlanej jest także przygotowanie młodzieży do ogólnopolskiego egzaminu maturalnego, ale również zawodowego. Uczniowie zdobędą nie tylko kompetencje ogólne, ale również zawodowe. Młodzież uzyska kwalifikacje zawodowe, po każdym zdanym egzaminie i otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Posiadane przez ucznia świadectwa kwalifikacyjne i dyplom potwierdzą pracodawcy zdobyte umiejętności w czasie kształcenia w naszej szkole. Będą one furtką do zatrudnienia naszych absolwentów. Dlatego też stworzono w roku szkolnym 2012/2013 System Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, dzięki któremu przedstawiciele zakładów pracy powiatu śremskiego przedstawiają ofertę zatrudnienia naszym uczniom i absolwentom, młodzież pozna ich potrzeby i oczekiwania wobec przyszłych pracowników. Zorganizowałam wsparcie doradcy zawodowego przydatne każdemu uczniowi klasy maturalnej, który zastanawia się nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. Doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje zawodowe zgodne z zainteresowaniem oraz uzdolnieniami ucznia. Każdy uzyskuje rzetelną informację edukacyjno-zawodową. Dla poszerzenia oferty edukacyjnej szkoła poczyni starania o uruchomienie w roku 2013 Ośrodka Egzaminacyjnego w oparciu o wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej szkoły. Ofertę tą będzie można skierować nie tylko dla naszej młodzieży, ale również osobą dorosłym, którzy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w elastycznym systemie kształcenia w formach kursowych. Bardzo ważnymi elementami edukacji we współczesnej szkole jest również kształcenie językowe i informatyczne. Wykonałam działania, aby szczególnie w dziedzinie kształcenia językowego wypracować taki program, który pozwolił na uzyskiwanie jak najlepszych efektów. Kształcenie języków obcych musi odbywać się tylko z wykorzystaniem dobrych i nowoczesnych programów i metod nauczania, przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze. Duży nacisk zostanie położony na wygospodarowanie środków fi- 14

15 nansowych budżetowych i pozabudżetowych na stworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej do nauczania języków obcych ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki lub prywatnych sponsorów. Analogiczne zadania związane są z edukacją komputerową. Będę działania zmierzającego do stałego unowocześnienia bazy komputerowej i profesjonalnego zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt każdego nauczyciela. Dostępność do komputera w szkole musi być na poziomie takim, aby uczniowie z każdej klasy mieli swobodny dostęp do najnowocześniejszych źródeł danych. Będzie to możliwe nie tylko dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu istniejącego sprzętu, ale przede wszystkim poprzez wzbogacenie pracowni w odpowiednie oprogramowania. Współpraca z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu pozwoli na dokształcenie młodzieży z dziedziny informatyki poprzez uczestniczenie w warsztatach w pracowniach komputerowych. Bardzo ważne zadania stoją również przed wszystkimi pozostałymi obszarami i przedmiotami nauczania w szkole służącymi wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Znaczącym wymiarem współczesnej edukacji jest indywidualizowanie pracy zgodnie z potrzebami ucznia. Taki sposób myślenia i działania służy nie tylko podwyższaniu wyników nauczania, ale optymalizuje wsparcie rozwijające potencjał ucznia. Istotnym elementem powodzenia podwyższania wyników nauczania jest praca z uczniem zdolnym. Praca ta będzie opierać się na zajęciach dodatkowych. Zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne, które umożliwią rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań. Ważnym elementem podniesienia poziomu nauczania jest ewaluacja, która powinna służyć systematycznemu wyciąganiu wniosków z prowadzonych działań i przekładaniu tych wniosków na rozwojowe dla szkoły zmiany, związane z każdym sukcesem i każdą porażką. Działania w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/ W celu poprawy jakości nauczania wyposażono pracownie przedmiotowe w sprzęt potrzebny do zdania egzaminów zewnętrznych dla kierunku: Technik geodeta, technik elektronik/elektryk, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Wyremontowano sale 15, 23, 9, 21, 22, 24, 11, 12, 14, 10, 2 adaptacja pomieszczeń. 2. W związku, że szkoła nie posiada zaplecza sportowego dokonałam adaptacji pomieszczeń: kuchnia została przerobiona na dwie szatnie. - Zakupiono sprzęt sportowy - Przygotowano podłoże boiska szkolnego 15

16 - Zakupiono krzesełka na boisko sportowe, - Zakupiono stoły tenisowe, karimaty, spokey treningowy 3. Zakupiono do sal lekcyjnych oprogramowanie do nauczania zwodów oraz wyposażyłam sale w rzutniki i tablice interaktywne. 16

17 Działania wychowawczo - opiekuńcze Na każdym etapie edukacyjnym szkoła ma za zadanie kształtować w uczniach postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona będzie w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych typów szkół. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Obowiązkiem szkoły jest również podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkim przejawom dyskryminacji. Szkoła stworzy optymalne warunki rozwoju psychofizycznego młodzieży, zgodnie z obowiązującymi lub wchodzącymi w życie nowymi przepisami prawa oświatowego, odnoszącymi się do udzielania szeroko pojętej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, poprzez dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego i odpowiednie działania profilaktyczne i prozdrowotne oraz położę duży nacisk na pracę z uczniem uzdolnionym. Rozszerzając działalność w tym zakresie, stwarzane będą optymalne warunki rozwoju psychofizycznego młodzieży, poprzez zobowiązanie pedagoga szkolnego i wychowawców klas do dokładnego rozpoznania środowiska wychowawczego, wszechstronnej współpracy z rodzicami wspólne organizowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów oraz stosowanie odpowiednich działań profilaktycznych i prozdrowotnych. W realizacji powyższych celów wszechstronnego wspierania młodzieży są i nadla będą wykonywane działania: promowanie i rozwijanie umiejętności i cech prospołecznych, rozwijanie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów, wzbogacanie działalności pozalekcyjnej szkoły, poprzez rozbudowanie systemu kółek, właściwe zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży poprzez organizowanie warsztatów, 17

18 promowanie tolerancji wobec kultur innych narodów poprzez organizowanie konkursów multimedialnych językowych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie, uatrakcyjnianie działań związanych z tradycjami szkoły poprzez uczestniczenie w konkursach o Hipolicie Cegielskim, tworzenie procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych sprzyjających tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły, udział w konkursach jak Bezpieczna szkoła, tworzenie norm i zasad sprzyjających budowania szkoły wolnej od agresji i przemocy oraz środków psychoaktywnych i nikotyny, współpraca z Komendą Powiatową Policji, udział w lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach profilaktycznych, jak akcja HAPPENING, czy udział w Olimpiadzie Promocja zdrowia, prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych autorskich, innych lokalnych, ogólnopolskich, szkolenie nauczycieli w tym zakresie, współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie, prowadzenie form promowania krajoznawstwa i turystyki poprzez organizację, rajdów rowerowych i współpracę ze Stowarzyszeniem Żwawe Dziadki, organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników w miarę możliwości szkoły oraz z wykorzystaniem programów EFS realizację różnorodnych programów integracyjnych w zespołach klasowych metodami aktywizującymi, podejmowanie działań promujących zdrowie, realizację programów w szkole profilaktyki, która będzie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień, szkoła będzie analizować na bieżąco trudności wychowawcze i realizować zadania w zakresie edukacji ekologicznej. Zadaniem będzie organizowanie odpowiednich szkoleń rad pedagogicznych, tworzenie odpowiednich zespołów nauczycielskich, których celem działania będzie rozwiązywanie zaistniałych problemów, a dzięki temu zniknie prawie całkowicie tzw. anonimowość uczniów i poszerzy się współpraca szkoły z instytucjami powiatu śremskiego. 18

19 Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej Baza lokalowa i dydaktyczna tworzy odpowiednie warunki nauki i pracy w szkole. Pozwala ona realizować założone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Dnia zakończono termomodernizację szkoły. Modernizacji wymagało zaplecze sportowe, które było w bardzo złym stanie. Dlatego też w roku szkolnym 2012/2013 przekształcono kuchnię w 2 szatnie sportowe dla młodzieży. Przerobiono salę lekcyjna w salę sportową. Zakupiono m.in. stoły tenisowe, karimaty, wykonano siłownie, zakupiono twistery, rower treningowy, stół treningowy, piłki lekkoatletyczne. Najbliższe lata szkolne poświęcone będą kontynuacji działań związanych z unowocześnianiem bazy dydaktycznej i wyposażeniem pracowni kształcenia praktycznego. Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko dbałość o stan techniczny budynku, to również troska o otoczenie szkoły, odpowiednią bazę sportową i pomoce dydaktyczne. Dlatego też w będziemy dążyć do: wyposażenia pracowni przedmiotowych, powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych, stworzenia pracowni specjalistycznej do nauki języków obcych, dalszej informatyzacji szkoły i wzbogacenia jej o nowe oprogramowanie edukacyjne, remontu lub odbudowy zaplecza sportowego, funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń budynku szkoły i adaptacji ich do nowych warunków, odpowiedniego zagospodarowania otoczenia szkoły, terenów zielonych, wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, systematycznego wymiany podłoża w pomieszczeniach klasowych, systematycznej wymiany mebli szkolnych, wymiany lub odnowienia istniejących sprzętów i pomocy szkolnych, poprawy o wystrój wnętrza budynku. 19

20 Zarządzanie i organizacja Przed współczesną szkołą stają nowe, coraz bardziej złożone zadania. Zmieniają się programy nauczania, treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody pracy z uczniami nie zawsze przynoszą zadowalające efekty. Od szkoły wymaga się, by stwarzała klimat bezpieczeństwa, dawała swoim wychowankom poczucie godności oraz umożliwiała im wszechstronny rozwój, przede wszystkim sprzyjający twórczemu myśleniu. Szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonująca musi być dobrze zarządzana. Przez dobre zarządzanie rozumiem swoiste rozdanie kompetencji na każdym stanowisku pracy. Ważną rolę w zarządzaniu odgrywa dobry przepływ informacji. Umiejętność właściwego komunikowania się w szkole jest w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych cech skutecznego zarządzania. Jedną z metod proponowanych przeze mnie dobrej komunikacji jest: określenie sposobu przekazywania informacji uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom i innym zainteresowanym, wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacji, platforma moodle, informowanie o funkcjonowaniu i podejmowanych działań w szkole. Bardzo ważną rolę w zarządzaniu placówką jest również odpowiednio opracowany plan lekcji, który będzie dostosowany do młodzieży z miasta i dojeżdżającej z terenów wiejskich. Wykonana została baza oraz trasa dojeżdżającej młodzieży do szkoły. Przygotowano ofertę busów szkolnym dla rodziców. Zarządzanie finansami szkoły, w tym ścisłe przestrzeganie wydatków w rozdziałach i paragrafach budżetowej klasyfikacji jest kolejnym zadaniem menedżera szkoły. Dyrektor może a nawet musi, wraz z księgową być nie tylko odtwórcą budżetu jaki otrzymuje, ale również tym, który w rozmowach z przedstawicielami organu prowadzącego ten budżet tworzy pod względem jakościowym i zadaniowym. Aby zarządzanie szkołą miało charakter menedżerski, jako dyrektor dążę do: - kształtować atmosferę stymulującą innowacyjne postawy nauczycieli, - współpracować z rodzicami oraz ze samorządem szkolnym, 20

21 - współdziałać z władzami oświatowymi i samorządowym, - nawiązywać kontakty i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Moim zadaniem jest również monitorowanie szkoły, która będzie procesem stałym. Do monitorowania wykorzystywane będą następujące: a) techniki: badanie wyników nauczania i wychowania, hospitacje oceniająco-kontrolne, diagnozujące, wywiady, ankietowanie, obserwacje, rozmowy informacyjno-wyjaśniające, analiza prac uczniowskich, analiza dokumentacji szkolnej, inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb; b) narzędzia: arkusze, karty hospitacji, kwestionariusze wywiadu, kwestionariusze ankiet, arkusze obserwacji, arkusze zbiorcze, inne, stosownie do pojawiających się potrzeb. 21

22 Funkcjonowanie w środowisku lokalnym, współpraca z rodzicami Promocja szkoły Głównym celem naszej szkoły jest przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności w środowisku lokalnym. Wizerunek Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie budują jej uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz dyrektor. Poprzez wspólne spotkania oraz działania, szkoła dąży do stworzenia jednej wspólnoty. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu. Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest jednym z priorytetów, ponieważ to społeczność lokalna, która podejmując decyzję o wysłaniu swoich dzieci do Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, co roku daje mandat zaufania w stosunku do wszystkich dotychczasowych działań podejmowanych w ostatnich latach. Ta decyzja wymaga od dyrektora i grona pedagogicznego ogromnego wysiłku, aby nie stracić tego zaufania i sprostać wymaganiom. Rodzice są bardzo ważnym partnerem w organizacji i kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły. Posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców wspiera działalność szkoły. Jako zespół będziemy dbali o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem, prelekcje na tematy przez nich wybrane, zadbam o informowanie rodziców o problemach i działalności, organizację zebrań klasowych. Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony szkoły, na pomoc pedagogiczną oraz pielęgniarki szkolnej. Włączę rodziców do działań na rzecz organizacji uroczystości, wypoczynku i sportu dla młodzieży. W swoich działaniach będziemy współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukację młodzieży np. Ochotniczym Hufcem Pracy czy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Biblioteką Publiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, a przede wszystkim z Organem Prowadzącym przy organizacji Wielkopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych czy Forum Nasza Europa. Będziemy współpracować z Wyższymi Uczelniami. Zostaną podpisane porozumienia o współpracy realizowane na płaszczyznach: podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w szkole. Zostanie przybliżone uczniom środowisko naukowe uczelni, organizacja zajęć wspierające edukację zawodową szkoły. Uczniowie będą mogli brać udział w imprezach naukowo-technicznych, gdzie zostaną zaprezentowane oferty edukacyjne. 22

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W.

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W. Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W. Edwards Deming, Cel tworzenie szkoły skutecznej w nauczaniu i wychowaniu. Bezpiecznej,

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU. ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w WOŁOMINIE NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU. ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w WOŁOMINIE NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w WOŁOMINIE NA LATA 2012-2017 Wizja i misja Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie Zespół Szkół nr 5 w Wołominie to szkoła w założeniu efektywna w nauczaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PILICY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PILICY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PILICY NA LATA 2013-2018 Spis treści I. Wstęp. II. Proces opracowania koncepcji pracy szkoły. Podstawa prawna opracowania koncepcji. Dokumentacja szkolna wykorzystana do

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach 2015-2020 1. Misja Zespołu Szkół w Wolbromiu Szkoła stwarza naszemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy, którą potrafi wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/ /18 Zał.nr 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W TOMASZOWIE MAZ. 2013/14-2017/18 rozwijamy wszystkie sfery osobowości uczniów, Nasza szkoła jest miejscem gdzie: dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2012/ /2017

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2012/ /2017 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Koncepcja na szkolne 2012/2013 2016/2017 Z Koncepcją zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu Uznając za cel najważniejszy wszechstronny i pełny rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. A. MICKIEWICZA W JASTROWIU Spis treści: I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA, NASZ UCZEŃ III.GŁÓWNE CELE IV.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju. ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH na lata 2010-2015.

Plan rozwoju. ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH na lata 2010-2015. Plan rozwoju ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH na lata 2010-2015. Misja szkoły Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczna dla ucznia, wspomagającą rodziców w

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata 2014-2019 opracowana przez dyrektora oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego Koncepcja

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH Motto szkoły Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH 2013-2016 Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Misja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach 2016-2021 1 1.Podstawa prawna opracowania Koncepcji Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie. na lata

Koncepcja pracy. I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie. na lata Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie na lata 2012-2017 Spis treści : I. Podstawa prawna opracowania koncepcji pracy szkoły II. Wizja i misja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. Makuszyńskiego w Piszczacu na lata 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. Makuszyńskiego w Piszczacu na lata 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. Makuszyńskiego w Piszczacu na lata 2012-2017 Podstawą prawną opracowania Koncepcji pracy szkoły jest Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE NA LATA 2014-2019 Trzemeszno, 2014 r. Wstęp Celem naszych działań edukacyjnych jest stworzenie szkoły przyjaznej każdemu uczniowi, zarówno najzdolniejszemu, wszechstronnemu

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata Szkoła Podstawowa w Błoniu

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata Szkoła Podstawowa w Błoniu KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2009 2013 Szkoła Podstawowa w Błoniu Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2013 W obszarze kształcenia: I Podnoszenie standardów nauczania, uczenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej na lata 2014-2019 Strona2 Spis treści Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły... 3 Analiza obecnej sytuacji szkoły... 3 Cel

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo