PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem, wrzesień 2014 rok

2 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE... 4 III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY... 5 IV. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY Podnoszenie jakości efektów kształcenia Działania wychowawczo - opiekuńcze Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej Zarządzanie i organizacja Funkcjonowanie w środowisku lokalnym, współpraca z rodzicami Promocja szkoły V. ZAKOŃCZENIE

3 I. WSTĘP Szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem przekazywania wiedzy, stała się również elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, jednostką budżetową samorządu terytorialnego, ale również jednostką administracji publicznej i miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej, środowiskowej. Każdy z wymienionych obszarów nakłada na dyrektora szkoły określone zadania i obowiązki. Podstawowe zadanie szkoły jest organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego, często w sposób bezpośredni zależy od pozostałych funkcji i trudno je dziś od siebie oddzielić. Ważne jest zatem, aby w każdym z wymienionych obszarów poruszać się sprawnie, kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia. Obecnie wdraża się nowe programy nauczania, nowoczesne podręczniki i pomocnicze technologie, nowatorskie metody nauczania, wspierające ocenianie oraz wiele innowacji wspierających rozwój ucznia. To, jaki będzie Zespół Szkół Technicznych, zależy od tego, kto go będzie tworzył, to znaczy przede wszystkim od dyrekcji, kadry pedagogicznej, a także od pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów, jako podmiotu działania szkoły. Szkoła będzie efektywna w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczna i zdrowa, rozwijająca i przygotowująca do życia, otwarta, demokratyczna, humanistyczna, twórcza, zaangażowana w lokalność, współpracująca z podmiotami służącymi rozwojowi uczniów, szkoła z klimatem, zakorzeniona w tradycji i otwarta na nowoczesność. Chcemy aby szkoła była ukierunkowaną na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. By zapewniało dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia w szkolnictwie wyższym, a jednocześnie była podatna na modyfikacje umożliwiająca wprowadzenie innowacji. Młodzi ludzie potrzebują wyzwania i motywacji bardziej niż czegokolwiek innego. Potrzebują odniesień, które pozwoliłyby im uwierzyć, że potrafią. Potrzebują zobaczyć, kim są naprawdę i na co ich stać, a tylko przez dobrane praktyki zawodowe będą mogli się sprawdzić. 3

4 II. WIZJA I MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie powinien posiadać wysoki poziom nauczania realizowany poprzez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzanie ich oraz powinien właściwie kształtować osobowość ucznia. Aktywna współpraca z firmami powiatu śremskiego oraz z firmami zagranicznymi umożliwi przyszłym absolwentom zdobyć doświadczenie, ale również przyczyni się do ich dobrego startu w przyszłą karierę zawodową. I to zadanie stawiamy jako cel działania. Misja szkoły - powinna opierać się na: wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich, kształtowaniu tolerancji, nauczaniu pracy nad sobą, kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych, wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności, promowaniu zdrowego stylu życia, eliminowaniu agresji, przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. Absolwent Szkoły to: osoba dobrze wykształcona, osoba o szerokich kompetencjach społecznych, osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością, osoba z praktykami zawodowymi i z doświadczeniem zawodowym. 4

5 III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie od początku swego istnienia stara się pomagać młodzieży w rozwoju i kreowaniu postaw twórczych. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie. Modyfikując program rozwoju szkoły zwrócono uwagę na sytuację demograficzną, sytuację na lokalnym rynku pracy, warunki bazowe szkoły, jej wyposażenie oraz doświadczenie pedagogiczne kadry dydaktycznej oraz opinię rodziców, rady pedagogicznej. Czynniki te bowiem mają duży wpływ na rekrutację do szkoły ponadgimnazjalnej. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie jest szkołą o charakterze środowiskowym, kameralna ze względu na swoją wielkość i położenie, w swoim założeniu wyrównująca szansę edukacyjne wszystkich uczniów, przybyłych do niej z różnych środowisk, często słabych ekonomicznie i zagrożonych patologią, która jednocześnie daje przepustkę do zdobycia wykształcenia wyższego, szansę na własny rozwój, zmianę dotychczasowej mentalności, zdobycia umiejętności człowieka kreatywnego. Szkołę stanowi samodzielny budynek wraz z boiskiem szkolnym. Obecnie zespół szkół posiada łącznie: 13 sal lekcyjnych 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, Wi-Fi 2 centra multimedialne bibliotekę multimedialną 1 pokój nauczycielski, 1 sekretariat 1 pokój pedagoga, doradcy zawodowego W skład Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie wchodzą następujące szkoły: Technikum nr 2 Technik elektryk/elektronik Technik geodeta Technik cyfrowych procesów graficznych Technik mechatronik 5

6 Technik organizacji reklamy II Liceum Profilowane Profil elektroniczno-wojskowy Profil zarządzanie informacją Zasadniczą Szkołę Zawodową Technikum Uzupełniające nr 2 Technik elektryk Szkoła Policealna: technik ochrony mienia i technik pożarnictwa Kursy kwalifikacyjne K1 W roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z koncepcją na lata otwarto nowy typ szkoły II Liceum Ogólnokształcące. W II Liceum Ogólnokształcącym uruchomiono innowacje pedagogiczną Klasy mundurowe : - strażacko-ratownicza, - policyjna. W nowym roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano w II Liceum Ogólnokształcącym uruchomienie nowego kierunku kształcenia klasa sportowa z elementami marketingu. Z dniem 1 września 2014 r. otwarto jeden oddział. Analiza: Od 2012 uruchomiono nowe kierunki kształcenia oraz zarejestrowano innowacje pedagogiczne: II Liceum Ogólnokształcącym Klasy mudurowe: - strażacko-ratownicza, - policyjna. Klasa sportowa z elementami marketingu sportu Klasa komunikacja medialna i stosunki międzynarodowe 6

7 Technikum nr 2 Technik elektryk odnawialne źródłą energii Kurs kwalifikacyjny A.26 dla kierunku technik organizacji reklamy Na dzień w szkole było 11 oddziałów w tym klas: Technikum nr 2-10 klas Technikum dla dorosłych II Liceum Profilowane- 5 klas Na dzień w szkole jest 15 oddziałów w tym klas: 7

8 Technikum nr 2-10 klas II Liceum profilowane Technikum dla dorosłych II LO Na dzień w szkole jest 11 oddziałów w tym klas: Technikum nr 2-10 klas II LO Technikum dla dorosłych II LP Na dzień w szkole jest 15 oddziałów oraz 1 kurs kwalifikacyjny A.26 8

9 Technikum nr 2-10 klas II LO - 4 klasy Technikum dla dorosłych Kurs A.26 Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Środowisko to nie jest małe, ale dobrze rozpoznane przez pedagoga i wychowawców klas. Szkoła pełni w środowisku znacząca rolę, nie jest tylko miejscem nauki młodzieży, ale również organizatorami lub współorganizatorami licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym. Można wręcz powiedzieć, że współtworzą kulturalną panoramę powiatu śremskiego. Celem kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie jest hasło Twoja Przyszłość. Dotyczy ono przygotowania aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika, a więc dobrego fachowca na rynku pracy. 9

10 IV. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY Celem przedsięwzięć jest podnoszenie jakości funkcjonowania i organizacji szkoły. Do mocnych stron szkoły należy: dobrze wykształcony zespół pedagogiczny, zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły, prawidłowy rozwój w zakresie rozwoju ICT, wszechstronna pomoc uczniom z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, pomoc uczniom związana z praktykami zawodowymi, właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki, elektroniczne wypełniane świadectwa, zaangażowanie szkoły w społeczność lokalną, udział w ciekawych przedsięwzięciach i projektach autorskich i programach UE poszerzających ofertę edukacyjną szkoły, posiadanie grona współpracowników i partnerów wśród podmiotów wspierających edukację, współpraca międzynarodowa, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez realizację programów unijnych: realizacja innowacji pedagogicznej warsztaty dziennikarskie, radiowe, graficzne, nauczanie 4 języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) na różnych poziomach zaawansowania, wzorowa promocja szkoły w środowisku lokalnym - współpraca z mediami TV Relax, Tygodnik Śremski, Tydzień Ziemi Śremskiej, - wydawany kwartalnik gazetka szkolna HIPOTEZA, - coroczna aktualizacja folderu edukacyjnego promującego szkołę. Do słabych stron szkoły należy: brak własnego obiektu sportowego (sali gimnastycznej), brak podręczników u wielu uczniów, średnia frekwencja uczniów na zajęciach obowiązkowych, 10

11 niska zdawalność egzaminów zawodowych, Szanse: rozwijanie współpracy zagranicznej, poszukiwanie partnerów wśród szkół, uruchomienie nowych kierunków kształcenia, wykorzystanie pomocy unijnej zarówno na cele dydaktyczne jak i remontowe, większe zaangażowanie Rady Rodziców w prace na rzecz rozwoju szkoły. Zagrożenia: następstwa niżu demograficznego, słaba oferta rynku pracy, niestabilność prawa. Program rozwoju szkoły zawiera kierunki działania Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, które rozwijałyby i poszerzały jej mocne strony a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu nowych niekorzystnych zjawisk w jej działalności. Wsparcie ze strony organu prowadzącego oraz z firm współpracujących ze szkołą pozwoli na podniesienie jakości pracy szkoły i zapewni młodzieży dobry start. Program rozwoju szkoły uwzględnia priorytety rozwoju edukacji poprzez: podnoszenia jakości i efektów kształcenia, kontynuowania i nasilenia działań wychowawczych i opiekuńczych, rozwijania bazy lokalowej i dydaktycznej, efektywnego zarządzania i organizacji, aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, współpracy z rodzicami i opiekunami oraz ze samorządem szkolnym, promocji szkoły. 11

12 Podnoszenie jakości efektów kształcenia Według niektórych definicji jakość to jest wszystko to, co klient uzna za jakość. Definicja ta podkreśla, że rodzice i uczniowie udzielają usługodawcy czyli szkole pełnomocnictwa do podejmowania odpowiednich decyzji w sprawie kształcenia i wychowania. Rodzice posyłając dziecko do szkoły, wynajmują usługodawcę i przekazują dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom odpowiedzialność za naukę. Każda szkoła dba o podnoszenie jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia, wychowania, organizacji i zarządzania szkołą poprzez: monitorowanie procesu nauczania i uczenia się, wykonania działań naprawczych wpływających na podnoszenie poziomu pracy szkoły, diagnozowanie pracy szkoły. Zarządzanie i planowanie marketingu polega na decydowaniu o tym, w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby szkoły. Głównym oczekiwaniem rodziców, uczniów jest przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i zawodowego, podjęcia dalszego kształcenia na wyższym poziomie, przygotowania do podejmowania odpowiedzialnych decyzji na współczesnym rynku pracy, dlatego jednym z priorytetów koncepcji funkcjonowania szkoły będzie wspieranie nauczycieli w stałym podnoszeniu jakości nauczania. Nauczyciel będzie nie tylko fachowcem w zakresie swojego przedmiotu nauczania, ale także dobrym organizatorem procesu kształcenia, posiadającym zarazem rozeznanie w wychowawczym i opiekuńczym aspekcie własnych działań. Nauczyciel stanie się osobą, pod kierunkiem, której uczeń zdobywa potrzebne wiadomości, opanowuje umiejętności, uczy się kreatywnego myślenia. Dobrze swą rolę będzie wypełniał jedynie nauczyciel, który zaplanuje i profesjonalnie organizuje swój warsztat pracy oraz nieustannie rozwija i dokształca się. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest i będzie przygotowanie ucznia do roli aktywnego uczestnika procesu uczenia się. Celem przedsięwzięć całego zespołu nauczycielskiego będzie podnoszenie standardu organizacyjnego i jakościowego szkoły. To myślenie o jakości jest stałym elementem w procesie kierowania placówką. W szkole nauczyciel nie może być tylko wykonawcą realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego nastolatka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji. Jako dyrektor 12

13 będę wspierała nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje i motywowała do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela. Uważam, że w mojej pracy taką wizję nauczania, a tym samym poprawienia jej jakości, można osiągnąć poprzez: monitorowanie rzetelnej realizacji nowej podstawy programowej, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania zgodnie z potrzebami uczniów, podniesienie jakości nauczania i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, kursów kwalifikacyjnych, propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących techniki ICT, doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki, postrzegania ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcy w sprawach uczenia się, uzyskanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez efektywne zachęcenie młodzieży do udziału w konkursach przedmiotowych, które utrwalą wiadomości młodzieży potrzebnej do nabycia kwalifikacji zawodowych w czasie edukacji, osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcania do innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich, zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły. Dalsze propagowanie zasady dwukierunkowości wykształcenia, jako miernika wysokiego poziomu nauczania we współczesnej szkole i zarazem możliwości doskonalenia programów i planów nauczania, otoczenie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego, stwarzanie uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej, wprowadzenie e-dziennika, informatyzacja szkoły w celu sprawnego administrowania placówką, systematyczne śledzenie przekształceń polskiej edukacji i przekładanie jej na wewnątrzszkolną praktykę, współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji, 13

14 pracę w dobrze zintegrowanym, zaprzyjaźnionym, wspierającym się i współpracującym ze sobą zespole pracowników. Atrakcyjna oferta edukacyjna szkoły jest ważnym czynnikiem przy niżu demograficznym. W związku z reformą dotyczącą kształcenia zawodowego będę dążyła do otwarcia nowych kierunków kształcenia, które będą dostosowane do rynku pracy. W roku szkolnym 2012/2013 uruchomiono stronę internetową szkoły z opisem zawodów kształcenia, która poprawiła jakość pracy szkoły, a gimnazjalistom, rodzicom pozwoliła na uzyskanie rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej. Najważniejszym elementem edukacji we współczesnej szkole ponadgimnazjlanej jest także przygotowanie młodzieży do ogólnopolskiego egzaminu maturalnego, ale również zawodowego. Uczniowie zdobędą nie tylko kompetencje ogólne, ale również zawodowe. Młodzież uzyska kwalifikacje zawodowe, po każdym zdanym egzaminie i otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Posiadane przez ucznia świadectwa kwalifikacyjne i dyplom potwierdzą pracodawcy zdobyte umiejętności w czasie kształcenia w naszej szkole. Będą one furtką do zatrudnienia naszych absolwentów. Dlatego też stworzono w roku szkolnym 2012/2013 System Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, dzięki któremu przedstawiciele zakładów pracy powiatu śremskiego przedstawiają ofertę zatrudnienia naszym uczniom i absolwentom, młodzież pozna ich potrzeby i oczekiwania wobec przyszłych pracowników. Zorganizowałam wsparcie doradcy zawodowego przydatne każdemu uczniowi klasy maturalnej, który zastanawia się nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. Doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje zawodowe zgodne z zainteresowaniem oraz uzdolnieniami ucznia. Każdy uzyskuje rzetelną informację edukacyjno-zawodową. Dla poszerzenia oferty edukacyjnej szkoła poczyni starania o uruchomienie w roku 2013 Ośrodka Egzaminacyjnego w oparciu o wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej szkoły. Ofertę tą będzie można skierować nie tylko dla naszej młodzieży, ale również osobą dorosłym, którzy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w elastycznym systemie kształcenia w formach kursowych. Bardzo ważnymi elementami edukacji we współczesnej szkole jest również kształcenie językowe i informatyczne. Wykonałam działania, aby szczególnie w dziedzinie kształcenia językowego wypracować taki program, który pozwolił na uzyskiwanie jak najlepszych efektów. Kształcenie języków obcych musi odbywać się tylko z wykorzystaniem dobrych i nowoczesnych programów i metod nauczania, przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze. Duży nacisk zostanie położony na wygospodarowanie środków fi- 14

15 nansowych budżetowych i pozabudżetowych na stworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej do nauczania języków obcych ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki lub prywatnych sponsorów. Analogiczne zadania związane są z edukacją komputerową. Będę działania zmierzającego do stałego unowocześnienia bazy komputerowej i profesjonalnego zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt każdego nauczyciela. Dostępność do komputera w szkole musi być na poziomie takim, aby uczniowie z każdej klasy mieli swobodny dostęp do najnowocześniejszych źródeł danych. Będzie to możliwe nie tylko dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu istniejącego sprzętu, ale przede wszystkim poprzez wzbogacenie pracowni w odpowiednie oprogramowania. Współpraca z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu pozwoli na dokształcenie młodzieży z dziedziny informatyki poprzez uczestniczenie w warsztatach w pracowniach komputerowych. Bardzo ważne zadania stoją również przed wszystkimi pozostałymi obszarami i przedmiotami nauczania w szkole służącymi wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Znaczącym wymiarem współczesnej edukacji jest indywidualizowanie pracy zgodnie z potrzebami ucznia. Taki sposób myślenia i działania służy nie tylko podwyższaniu wyników nauczania, ale optymalizuje wsparcie rozwijające potencjał ucznia. Istotnym elementem powodzenia podwyższania wyników nauczania jest praca z uczniem zdolnym. Praca ta będzie opierać się na zajęciach dodatkowych. Zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne, które umożliwią rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań. Ważnym elementem podniesienia poziomu nauczania jest ewaluacja, która powinna służyć systematycznemu wyciąganiu wniosków z prowadzonych działań i przekładaniu tych wniosków na rozwojowe dla szkoły zmiany, związane z każdym sukcesem i każdą porażką. Działania w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/ W celu poprawy jakości nauczania wyposażono pracownie przedmiotowe w sprzęt potrzebny do zdania egzaminów zewnętrznych dla kierunku: Technik geodeta, technik elektronik/elektryk, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Wyremontowano sale 15, 23, 9, 21, 22, 24, 11, 12, 14, 10, 2 adaptacja pomieszczeń. 2. W związku, że szkoła nie posiada zaplecza sportowego dokonałam adaptacji pomieszczeń: kuchnia została przerobiona na dwie szatnie. - Zakupiono sprzęt sportowy - Przygotowano podłoże boiska szkolnego 15

16 - Zakupiono krzesełka na boisko sportowe, - Zakupiono stoły tenisowe, karimaty, spokey treningowy 3. Zakupiono do sal lekcyjnych oprogramowanie do nauczania zwodów oraz wyposażyłam sale w rzutniki i tablice interaktywne. 16

17 Działania wychowawczo - opiekuńcze Na każdym etapie edukacyjnym szkoła ma za zadanie kształtować w uczniach postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona będzie w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych typów szkół. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Obowiązkiem szkoły jest również podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkim przejawom dyskryminacji. Szkoła stworzy optymalne warunki rozwoju psychofizycznego młodzieży, zgodnie z obowiązującymi lub wchodzącymi w życie nowymi przepisami prawa oświatowego, odnoszącymi się do udzielania szeroko pojętej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, poprzez dokładne rozpoznanie środowiska wychowawczego i odpowiednie działania profilaktyczne i prozdrowotne oraz położę duży nacisk na pracę z uczniem uzdolnionym. Rozszerzając działalność w tym zakresie, stwarzane będą optymalne warunki rozwoju psychofizycznego młodzieży, poprzez zobowiązanie pedagoga szkolnego i wychowawców klas do dokładnego rozpoznania środowiska wychowawczego, wszechstronnej współpracy z rodzicami wspólne organizowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów oraz stosowanie odpowiednich działań profilaktycznych i prozdrowotnych. W realizacji powyższych celów wszechstronnego wspierania młodzieży są i nadla będą wykonywane działania: promowanie i rozwijanie umiejętności i cech prospołecznych, rozwijanie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów, wzbogacanie działalności pozalekcyjnej szkoły, poprzez rozbudowanie systemu kółek, właściwe zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży poprzez organizowanie warsztatów, 17

18 promowanie tolerancji wobec kultur innych narodów poprzez organizowanie konkursów multimedialnych językowych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie, uatrakcyjnianie działań związanych z tradycjami szkoły poprzez uczestniczenie w konkursach o Hipolicie Cegielskim, tworzenie procedur postępowania w różnorodnych sytuacjach szkolnych sprzyjających tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły, udział w konkursach jak Bezpieczna szkoła, tworzenie norm i zasad sprzyjających budowania szkoły wolnej od agresji i przemocy oraz środków psychoaktywnych i nikotyny, współpraca z Komendą Powiatową Policji, udział w lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach profilaktycznych, jak akcja HAPPENING, czy udział w Olimpiadzie Promocja zdrowia, prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych autorskich, innych lokalnych, ogólnopolskich, szkolenie nauczycieli w tym zakresie, współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie, prowadzenie form promowania krajoznawstwa i turystyki poprzez organizację, rajdów rowerowych i współpracę ze Stowarzyszeniem Żwawe Dziadki, organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników w miarę możliwości szkoły oraz z wykorzystaniem programów EFS realizację różnorodnych programów integracyjnych w zespołach klasowych metodami aktywizującymi, podejmowanie działań promujących zdrowie, realizację programów w szkole profilaktyki, która będzie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień, szkoła będzie analizować na bieżąco trudności wychowawcze i realizować zadania w zakresie edukacji ekologicznej. Zadaniem będzie organizowanie odpowiednich szkoleń rad pedagogicznych, tworzenie odpowiednich zespołów nauczycielskich, których celem działania będzie rozwiązywanie zaistniałych problemów, a dzięki temu zniknie prawie całkowicie tzw. anonimowość uczniów i poszerzy się współpraca szkoły z instytucjami powiatu śremskiego. 18

19 Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej Baza lokalowa i dydaktyczna tworzy odpowiednie warunki nauki i pracy w szkole. Pozwala ona realizować założone przez szkołę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Dnia zakończono termomodernizację szkoły. Modernizacji wymagało zaplecze sportowe, które było w bardzo złym stanie. Dlatego też w roku szkolnym 2012/2013 przekształcono kuchnię w 2 szatnie sportowe dla młodzieży. Przerobiono salę lekcyjna w salę sportową. Zakupiono m.in. stoły tenisowe, karimaty, wykonano siłownie, zakupiono twistery, rower treningowy, stół treningowy, piłki lekkoatletyczne. Najbliższe lata szkolne poświęcone będą kontynuacji działań związanych z unowocześnianiem bazy dydaktycznej i wyposażeniem pracowni kształcenia praktycznego. Rozwój bazy dydaktycznej to nie tylko dbałość o stan techniczny budynku, to również troska o otoczenie szkoły, odpowiednią bazę sportową i pomoce dydaktyczne. Dlatego też w będziemy dążyć do: wyposażenia pracowni przedmiotowych, powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych, stworzenia pracowni specjalistycznej do nauki języków obcych, dalszej informatyzacji szkoły i wzbogacenia jej o nowe oprogramowanie edukacyjne, remontu lub odbudowy zaplecza sportowego, funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń budynku szkoły i adaptacji ich do nowych warunków, odpowiedniego zagospodarowania otoczenia szkoły, terenów zielonych, wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, systematycznego wymiany podłoża w pomieszczeniach klasowych, systematycznej wymiany mebli szkolnych, wymiany lub odnowienia istniejących sprzętów i pomocy szkolnych, poprawy o wystrój wnętrza budynku. 19

20 Zarządzanie i organizacja Przed współczesną szkołą stają nowe, coraz bardziej złożone zadania. Zmieniają się programy nauczania, treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody pracy z uczniami nie zawsze przynoszą zadowalające efekty. Od szkoły wymaga się, by stwarzała klimat bezpieczeństwa, dawała swoim wychowankom poczucie godności oraz umożliwiała im wszechstronny rozwój, przede wszystkim sprzyjający twórczemu myśleniu. Szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonująca musi być dobrze zarządzana. Przez dobre zarządzanie rozumiem swoiste rozdanie kompetencji na każdym stanowisku pracy. Ważną rolę w zarządzaniu odgrywa dobry przepływ informacji. Umiejętność właściwego komunikowania się w szkole jest w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych cech skutecznego zarządzania. Jedną z metod proponowanych przeze mnie dobrej komunikacji jest: określenie sposobu przekazywania informacji uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom i innym zainteresowanym, wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacji, platforma moodle, informowanie o funkcjonowaniu i podejmowanych działań w szkole. Bardzo ważną rolę w zarządzaniu placówką jest również odpowiednio opracowany plan lekcji, który będzie dostosowany do młodzieży z miasta i dojeżdżającej z terenów wiejskich. Wykonana została baza oraz trasa dojeżdżającej młodzieży do szkoły. Przygotowano ofertę busów szkolnym dla rodziców. Zarządzanie finansami szkoły, w tym ścisłe przestrzeganie wydatków w rozdziałach i paragrafach budżetowej klasyfikacji jest kolejnym zadaniem menedżera szkoły. Dyrektor może a nawet musi, wraz z księgową być nie tylko odtwórcą budżetu jaki otrzymuje, ale również tym, który w rozmowach z przedstawicielami organu prowadzącego ten budżet tworzy pod względem jakościowym i zadaniowym. Aby zarządzanie szkołą miało charakter menedżerski, jako dyrektor dążę do: - kształtować atmosferę stymulującą innowacyjne postawy nauczycieli, - współpracować z rodzicami oraz ze samorządem szkolnym, 20

21 - współdziałać z władzami oświatowymi i samorządowym, - nawiązywać kontakty i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Moim zadaniem jest również monitorowanie szkoły, która będzie procesem stałym. Do monitorowania wykorzystywane będą następujące: a) techniki: badanie wyników nauczania i wychowania, hospitacje oceniająco-kontrolne, diagnozujące, wywiady, ankietowanie, obserwacje, rozmowy informacyjno-wyjaśniające, analiza prac uczniowskich, analiza dokumentacji szkolnej, inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb; b) narzędzia: arkusze, karty hospitacji, kwestionariusze wywiadu, kwestionariusze ankiet, arkusze obserwacji, arkusze zbiorcze, inne, stosownie do pojawiających się potrzeb. 21

22 Funkcjonowanie w środowisku lokalnym, współpraca z rodzicami Promocja szkoły Głównym celem naszej szkoły jest przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności w środowisku lokalnym. Wizerunek Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie budują jej uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz dyrektor. Poprzez wspólne spotkania oraz działania, szkoła dąży do stworzenia jednej wspólnoty. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu. Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest jednym z priorytetów, ponieważ to społeczność lokalna, która podejmując decyzję o wysłaniu swoich dzieci do Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, co roku daje mandat zaufania w stosunku do wszystkich dotychczasowych działań podejmowanych w ostatnich latach. Ta decyzja wymaga od dyrektora i grona pedagogicznego ogromnego wysiłku, aby nie stracić tego zaufania i sprostać wymaganiom. Rodzice są bardzo ważnym partnerem w organizacji i kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły. Posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców wspiera działalność szkoły. Jako zespół będziemy dbali o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem, prelekcje na tematy przez nich wybrane, zadbam o informowanie rodziców o problemach i działalności, organizację zebrań klasowych. Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony szkoły, na pomoc pedagogiczną oraz pielęgniarki szkolnej. Włączę rodziców do działań na rzecz organizacji uroczystości, wypoczynku i sportu dla młodzieży. W swoich działaniach będziemy współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukację młodzieży np. Ochotniczym Hufcem Pracy czy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Biblioteką Publiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, a przede wszystkim z Organem Prowadzącym przy organizacji Wielkopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych czy Forum Nasza Europa. Będziemy współpracować z Wyższymi Uczelniami. Zostaną podpisane porozumienia o współpracy realizowane na płaszczyznach: podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w szkole. Zostanie przybliżone uczniom środowisko naukowe uczelni, organizacja zajęć wspierające edukację zawodową szkoły. Uczniowie będą mogli brać udział w imprezach naukowo-technicznych, gdzie zostaną zaprezentowane oferty edukacyjne. 22

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo