Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:"

Transkrypt

1 Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji» w Pradze i po upadku muru berliñskiego bez zdziwienia czytaliœmy sonda e wskazuj¹ce, e coraz wiêcej obywateli krajów Europy Œrodkowej têskni za dobrymi czasami komuny». Ostatnie tygodnie 2004 r. prze³ama³y ten marazm. Rok, który mia³ byæ rokiem W³adimira Putina odbudowuj¹cego imperialn¹ potêgê Rosji, w ci¹gu kilku dni w listopadzie zmieni³ siê w rok ukraiñskiej pomarañczowej rewolucji», symbolizowanej przez Wiktora Juszczenkê. Wiktor Juszczenko, staj¹c na czele ruchu obywatelskiego sprzeciwu wobec sowieckiej pogardy dla wyborców, w ci¹gu kilku tygodni dokona³ rzeczy niezwyk³ej. Skonsolidowa³ wiêkszoœæ narodu ukraiñskiego wokó³ hase³ demokratycznych i prozachodnich; uprzytomni³ Moskwie, na jak kruchych podstawach jest zbudowane wielkomocarstwowe z³udzenie Putina; wprowadzi³ swój kraj do œwiadomoœci obywateli Zachodu. Rok 2004 by³ rokiem Wiktora Juszczenki tak e w Polsce. Jego pomarañczowa rewolucja» przywróci³a nam nadziejê na pomyœlny rozwój naszych s¹siadów. Tysi¹com m³odych Polaków przywróci³a te wiarê w sens obywatelskiej aktywnoœci. Wiktor Juszczenko mia³ olbrzymi wp³yw na korzystn¹ zmianê klimatu politycznego w ca³ej Europie Œrodkowej. Dlatego redakcja tygodnika przyzna³a mu tytu³ Cz³owiek Roku Nr 1(1153) l 9 stycznia 2005 Wiktoria Wiktora Cz³owiek Roku 2004 W numerze m.in.: Orêdzie noworoczne Prezydenta RP Obchody kolêdnicze Nowy marsza³ek Sejmu Pos³anie do Polaków w œwiecie O terminie wyborów parlamentarnych Nowy szef polskiej dyplomacji Radio Polonia na Ukrainie Polonia angielska siê rozrasta Mówi¹, e rok 2005 bêdzie lepszy Przebudzenie Ukrainy Auschwitz nie mo na zapomnieæ

2 Str. 2 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Orêdzie noworoczne Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy Rodacy! Serdecznie witam w sylwestrowy wieczór. Spotykamy siê ju po raz dziesi¹ty. Ale po raz pierwszy w zjednoczonej Europie. By³ to rok pe³en emocji i wielkich wydarzeñ. Polska dobrze zda³a swój historyczny egzamin. Polacy dowiedli, e s¹ narodem niezwyk³ym, nie tylko odwa nym w walce, lecz tak e sumiennym w pracy. Nie boimy siê nowych wyzwañ. Œwiat to dostrzega, doceniaj¹ to nasi s¹siedzi. Rzeczpospolita œmia³o kroczy ku przysz³oœci. Panie i Panowie! Zaledwie osiem miesiêcy temu wspólnie uczciliœmy wejœcie do europejskiej wspólnoty. Spe³ni³o siê narodowe pragnienie. Razem z przyjació³mi budujemy przysz³oœæ kontynentu, idziemy drog¹ dialogu i wspó³pracy. Dziœ Unia jest ju dla nas codziennoœci¹. Oceniamy j¹ spokojnie, bez emocji. Tym bardziej warto podkreœliæ, e zdecydowana wiêkszoœæ Polaków uwa a, i to cz³onkostwo dobrze s³u y naszemu krajowi. Przynosi wymierne korzyœci polskiej gospodarce, eksporterom, rolnikom. Coraz wiêcej samorz¹dów i firm korzysta ze œrodków unijnych. Jestem przekonany, e to nasze zrastanie siê z Europ¹ bêdzie z ka dym rokiem bardziej widoczne i odczuwalne. O dobre wykorzystanie polskich szans skutecznie dba rz¹d Marka Belki. Gabinet fachowców, który przez kilka ostatnich miesiêcy udowodni³, e potrafi dobrze pracowaæ i rozwi¹zywaæ najwa niejsze problemy kraju. Myœlê tu o kontynuacji wzrostu gospodarczego, o walce z bezrobociem czy porz¹dkowaniu spraw w s³u bie zdrowia. Myœlê tak e o reformie finansów publicznych, któr¹ - mimo przeszkód - rz¹d próbuje konsekwentnie wprowadzaæ w ycie. Nasz kraj rozwija siê w szybkim tempie. 5,5 procent wzrostu Produktu Narodowego Brutto to wiêcej ni przewidywa³y przed rokiem nawet najbardziej œmia³e prognozy. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Polska staje siê miejscem, w którym coraz bardziej chce siê pracowaæ i mieszkaæ. Ale wci¹ jeszcze jest krajem kontrastów. Przede wszystkim z najwiêkszym w Unii bezrobociem. Niepokoi fakt, e niektóre polskie regiony znajduj¹ siê na samym dole listy najbiedniejszych unijnych obszarów. Du ej czêœci spo³eczeñstwa, zw³aszcza ludziom m³odym, odbiera to nadziejê i wiarê w siebie. Musimy wiêc uczyniæ wszystko, aby nikt nie czu³ siê odrzucony i osamotniony, pozbawiony szans. Polsce potrzebni s¹ wszyscy jej obywatele. Rzeczpospolita jest wspólnot¹, st¹d p³ynie jej si³a i pomyœlnoœæ. Szanowni Pañstwo! Miniony rok by³ nie tylko rokiem sukcesu Polski, lecz tak e - sukcesów wielu naszych rodaków. Na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w imponuj¹cym stylu trzy medale zdoby³a Otylia Jêdrzejczak. Swoj¹ klasê potwierdzili "z³oci" - Robert Korzeniowski, Robert Sycz i Tomasz Kucharski. Polscy zawodnicy startuj¹cy w ateñskich Igrzyskach Paraolimpijskich przywieÿli a 54 medale. Cieszymy siê z osi¹gniêæ naszych m³odych informatyków. Studenci z Politechniki Poznañskiej i Uniwersytetu Warszawskiego wygrywali niezwykle presti owe konkursy w Stanach Zjednoczonych. Mo na by rzec, e to ju niemal tradycja. Piêkna tradycja! Trwa kulturalny "Rok Polski na Ukrainie", który niespodziewanie uzyska³ szczególny spo³eczny kontekst - a tak e sezon "Nova Polska" we Francji. Ka de z tych przedsiêwziêæ to zakrojona na wielk¹ skalê promocja naszego kraju. Wystawy, koncerty, spektakle teatralne i filmowe, spotkania z polskimi pisarzami - i wszystko to sprawia, e jesteœmy poza granicami coraz lepiej znani i cenieni. Panie i Panowie! Wkraczamy w rok wyborczy. Nieczêsto siê zdarza, po raz pierwszy siê zdarzy, e bêdziemy w jednym roku wybieraæ parlament i prezydenta. Dobrze przygotujmy siê do tej obywatelskiej powinnoœci. Polska potrzebuje naszej aktywnoœci. Wolnoœæ i demokracja - s¹ zadaniem dla ka dego z nas! Gor¹co apelujê, aby wszyscy, którym losy kraju, losy ich œrodowiska i bliskich nie s¹ obojêtne, skorzystali ze swego prawa i wziêli udzia³ w wyborach. Wiem, e wielu z nas czuje siê zmêczonych i zniechêconych. Atmosfera, zw³aszcza w ostatnim czasie, bywa duszna. Pojawia siê wra enie, jakoby Polska by³a wy³¹cznie krajem afer. Ale to nieprawda, stoj¹ca w sprzecznoœci z oczywistymi faktami. W uczciwym portrecie Polski barwy jasne zdecydowanie dominuj¹ nad ciemnymi. Dobrych wiadomoœci jest znacznie wiêcej, choæ nie zawsze s¹ one upowszechniane. Nie dajmy siê oszukaæ - Polacy to w ogromnej wiêkszoœci ludzie yczliwi, prawi, pracowici. Doceniamy dorobek III

3 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Str. 3 Rzeczypospolitej, jej niew¹tpliwe sukcesy. Opublikowane dzisiaj badania opinii spo³ecznej nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci: w ostatnich 15 latach zdecydowanie wzros³a liczba obywateli dumnych z w³asnych osi¹gniêæ. Jednoczeœnie prawie o po- ³owê zmniejszy³a siê liczba osób wyra aj¹cych skrajnie negatywne uczucia. Te przemiany to wspania³a wiadomoœæ i rzeczywisty obraz postêpu, jaki siê w Polsce dokona³. Walcz¹c ze swoimi chorobami, Rzeczpospolita dowodzi, e jest wystarczaj¹co silna, by ten bój stoczyæ. Oczyszczanie polskiego ycia publicznego z korupcji, nieuczciwoœci, nadu yæ trzeba kontynuowaæ. Musimy byæ zdecydowani i konsekwentni. Jednak nale y to czyniæ zgodnie z regu³ami demokracji, w szacunku dla prawa. Inaczej zamiast odzyskaæ zdrowie, wpêdzimy siê w inn¹ chorobê, nie mniej groÿn¹, polegaj¹c¹ na ograniczeniu demokracji i podwa aniu zasad pañstwa prawa. Potrzebujemy rozwoju, m¹drych reform, a nie wyniszczaj¹cej rewolucji. Powszechna atmosfera nieufnoœci szkodzi demokracji, bo w³aœnie ten system oparty jest na zaufaniu. Jestem przekonany, e ogromna wiêkszoœæ Polaków to rozumie. I e wspólnym wysi³kiem uda nam siê dalej budowaæ zdrowe pañstwo, w którym zaufanie do drugiego cz³owieka, wiara w jego dobr¹ wolê pozostanie wartoœci¹ nadrzêdn¹. Taki jest te, jak s¹dzê, testament wielkich postaci polskiego ycia publicznego, które w tym roku od nas odesz³y: Czes³awa Mi³osza i Jacka Kuronia. Panie i Panowie, Nadchodz¹cy rok to czas wa - nych rocznic. Bêdziemy obchodziæ æwieræwiecze Sierpnia 1980 roku i narodzin "Solidarnoœci". To Ÿród³o wielkich przemian nie tylko w naszej OjczyŸnie, ale tak e pocz¹tek fali wolnoœci w ca³ym regionie. Fali, która odmieni³a oblicze kontynentu, pozwoli³a mu siê zjednoczyæ. Pragniemy, aby jubileusz Polskiego Sierpnia sta³ siê œwiêtem prze ywanym przez wszystkich Europejczyków. W 2005 roku przywo³amy pamiêci¹ tak e najbardziej tragiczne karty naszej historii. Wspomnimy ofiary zbrodni katyñskiej sprzed 65 lat. W miêdzynarodowym gronie obchodziæ bêdziemy 60. rocznicê wyzwolenia obozu zag³ady w Auschwitz - Birkenau, a kilka miesiêcy póÿniej - zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej. W maju podejmowaæ bêdziemy w Warszawie przywódców 46 krajów, cz³onków Rady Europy, reprezentuj¹cych blisko 800 milionów Europejczyków. My, Polacy, mamy powody do satysfakcji - i mamy cel wart naszych wytrwa³ych starañ. Jest nim silna Polska w silnej Europie. Polacy wierz¹ w przysz³oœæ wspólnoty. Opowiadamy siê za jej dalszym rozszerzaniem. Zdecydowana wiêkszoœæ z nas chce przyjêcia unijnej konstytucji. Wolna, demokratyczna i solidarna Europa nie jest dla nas pustym has³em, ale yw¹ ide¹, która zmienia nasz¹ rzeczywistoœæ i porusza nasz¹ wyobraÿniê. Dowiedliœmy tego tak e podczas niedawnych wydarzeñ na Ukrainie. Masowy protest naszych s¹siadów przeciw wyborczym fa³szerstwom i manipulacji, g³oœne wo³anie o prawdê i demokracjê - wywo³a³y w Polakach spontaniczny odruch solidarnoœci. Mia³em ogromny zaszczyt braæ udzia³ w mediacjach na Ukrainie. I mam poczucie, e uczestniczy³em w tworzeniu historii, mog³em spe³niæ rzecz wielk¹ i dobr¹ dla Ukrainy, Polski i œwiata. Szanowni Pañstwo, Na progu Nowego Roku robimy podsumowania. Dla mnie jest to okazja szczególna. Wkraczam w dziesi¹ty, ostatni ju rok mojej prezydentury. I po raz ostatni zwracam siê do Pañstwa w sylwestrowym orêdziu. Sk³adaj¹c prezydenck¹ przysiêgê, powiedzia³em: "Polsko, jestem Twoim s³ug¹". Tym przekonaniem i odpowiedzialnoœci¹ stara³em siê zawsze kierowaæ w wype³nianiu mojej misji. Jakim prezydentem okaza³em siê dla Rzeczypospolitej, dla wszystkich Polaków - mo ecie teraz sami os¹dziæ. Polska zajmuje dzisiaj lepsz¹ pozycjê w Europie i na œwiecie ni wtedy, gdy obejmowa³em swój urz¹d. Z ca³ego serca - tak e w imieniu ma³ onki - dziêkujê za wszystkie dowody zrozumienia, zaufania, sympatii i poparcia, jakich przez te d³ugie lata doœwiadczaliœmy od obywateli. Przepraszam, jeœli zawiod³em czyjeœ oczekiwania. Dziêkujê za niezliczone spotkania z Polakami, z wieloma spoœród Was. Ka de z nich mnie wzbogaci³o. Chcê zrobiæ wszystko, aby tak e tym ostatnim rokiem mojej prezydentury dobrze zapisaæ siê w Pañstwa pamiêci i w polskiej historii. Byæ Prezydentem Rzeczypospolitej to wielki honor i obowi¹zek. Jestem wdziêczny wszystkim, którzy mnie w tej misji wspieraj¹. A zw³aszcza tym nieznanym z imienia i nazwiska, nieobecnym na pierwszych stronach gazet moim Rodakom - uczciwym, pracowitym, gotowym do poœwiêceñ, yczliwym i solidarnym. Jesteœcie polsk¹ si³¹ i nadziej¹! Panie i Panowie! Tê szczególn¹ noc staramy siê spêdziæ w gronie najbli szych. Nie ka demu jest to dane. ¹czymy siê dzisiaj ze wszystkimi, których dotknê³a tragedia trzêsienia ziemi i powodzi na azjatyckich wybrze ach. Polskie spo³eczeñstwo, ca³a œwiatowa wspólnota, poœpieszy³y z pomoc¹. Apelujê do moich rodaków o jeszcze wiêksz¹ ofiarnoœæ w tej sprawie. Poka my, e jesteœmy solidarni, e los innych jest dla nas wa ny. Pozdrawiam dzisiaj tych, którzy pe³ni¹ s³u bê. Naszych o³nierzy w Iraku i Afganistanie, na Bliskim Wschodzie i na Ba³kanach. Z ca³ego serca pozdrawiam ludzi samotnych, pozbawionych domu i rodzinnego ciep³a, chorych, cierpi¹cych w szpitalach. Pamiêtajcie, Drodzy Pañstwo - nasze myœli, najlepsze yczenia s¹ z Wami. Wszystkim Rodakom, w kraju i za granic¹, yczê dobrych dni, wszelkiej pomyœlnoœci, poczucia dumy z rozwijaj¹cej siê Rzeczypospolitej, z coraz silniejszej Polski w silnej, solidarnej Europie. Szczêœliwego Nowego Roku!". Serwis Polska-Polacy

4 Str. 4 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Historia i obyczaje OBCHODY KOLÊDNICZE W dawnych czasach i przede wszystkim na wsi, gdzie rytm ycia i pracy we w³asnym gospodarstwie odmierza³y zmieniaj¹ce siê pory roku i zwi¹zany z nimi terminarz najwa niejszych robót, gdzie w okresie zimowym nie by³o pilnych prac rolniczych i domowych, mo na by³o œwiêtowaæ Bo e Narodzenie, przez ca³e dwanaœcie dni, a do œwiêta Trzech Króli. W koœciele przez wszystkie te dni, przez ca³y cykl œwi¹teczny, trwa³y nabo eñstwa i ceremonie ku chwale Bo ego Narodzenia. W domach dni od Bo ego Narodzenia do Trzech Króli nazywane œ¹ Dwunastnic¹, Koladk¹, Szczodrymi Dniami lub Szczodrymi, Œwiêtymi Wieczorami. Szczodre dni up³ywa³y na odwiedzinach s¹siedzkich, spotkaniach, pogawêdkach, wspólnym œpiewaniu kolêd i weso³ych zabawach. Wypoczynek stawa³ siê udzia³em nawet wiecznie zapracowanych kobiet - gospodyñ domowych. Krótki dzieñ zimowy nie sprzyja³ przêdzeniu i tkaniu, tradycyjnym zajêciom kobiecym. Zwyczajowo w tym w³aœnie czasie, w dni szczodre, prace te koñczono przed zapadniêciem zmroku. Wierzono e wieczorn¹ pora w domach i obejœciach mog¹ snuæ siê jeszcze dusze zmar³ych, z ³aski bo ej przebywaj¹ce tu od wigilii, i e krêc¹ce siê wrzeciona i ko³owrotki mog³yby wyrz¹dziæ im krzywdê. Wierzono tak e (np. na Podlasiu i we wschodniej czêœci Mazowsza), e w przêdzy potrafi ukryæ siê diabe³, aby póÿniej, przez ca³y rok nêkaæ ludzi i wyrz¹dzaæ im szkody. Domy by³y œwi¹tecznie wysprz¹tane, a w spi arniach nie brakowa³o œwi¹tecznych chlebów, placków i miêsa. Mo na wiêc by³o cieszyæ siê wypoczynkiem i œwi¹tecznym czasem. By³ to równie czas pochodów, zabaw i psot m³odzie y. Zwyczajowo rozpoczyna³y siê one w dniu œw. Szczepana, czyli w drugi dzieñ œwi¹t, poniewa w samo Bo e Narodzenie, w pierwsze œwiêto, nie godzi³o siê zak³ócaæ powagi domów i ich nabo nego spokoju. W dzieñ œw. Szczepana, w koœciele podczas nabo eñstwa œwiêcono ziarna owsa i innego zbo a, nastêpnie obrzucano nim ksiêdza i - z chóru koœcielnego - i inne pogr¹ one w modlitwie osoby. Mówiono, e jest to pami¹tka mêczeñskiej œmierci œwiêtego przez ukamienowanie. W rzeczywistoœci by³y to przede wszystkim figle i zabawy. Kawalerowie rzucali owsem w ³adne dziewczêta, na dziedziñcu koœcielnym wœród œmiechu i pisków obrzuca³y siê nim dzieci, a po powrocie z koœcio³a do domu tak e domownicy i s¹siedzi, sk³adaj¹c sobie przy tym yczenia œwi¹teczne i - przede wszystkim - ycz¹c sobie urodzaju. Ciskaj¹c w siebie garœcie poœwieconego zbo a wo³ano: Na szczêœcie, na zdrowie, na ten œwiêty Szczepan eby wam siê rodzi³a kapusta i rzepa yto jak koryto, pszenica jak rêkawica, owiesek jak pañski piesek... Na szczêœcie na zdrowie, na to Bo e Narodzenie, eby wam siê kopi³o, darzy³o, wodzi³o w oborze Co daj Panie Bo e! Na po³udniu Polski, na Podhalu, Pogórzu i Ziemi S¹deckiej, wszystkie osoby, które przychodzi³y do domu z yczeniami nazywano pod³aÿnikami (tak samo jak tradycyjn¹, œwi¹teczna ozdobê wnêtrza), zaœ samo sk³adanie yczeñ - chodzeniem na pod³az, za które zwykle dziêkowano s³owami aleœ mnie s¹siedzie dobrze podlaz³ (tzn. dobrze mi yczy³). Najwa niejszymi i najchêtniej przyjmowanymi pod³aÿnikami byli m³odzi kawalerowie. Ich wizyta w domu w którym mieszka³y panny na wydaniu oznacza³a przyjœcie w konkury i tzw. powa ne zamiary - gotowoœæ zawarcia ma³ eñstwa. Ch³opiec - pod³aÿnik stara³ siê wiêc, jak umia³ najlepiej, zaskarbiæ sobie przychylnoœæ dziewczyny i - przede wszystkim - jej rodziców. Dziewczyna natomiast mia³a okazjê, aby popisaæ siê przed nim sw¹ gospodarnoœci¹, umiejêtnoœci¹ dbania o dom (np. pokazuj¹c goœciowi wykonane przez siebie œwi¹teczne przystroje, a zw³aszcza pod³aÿniczkê). W Dni Szczodre, a nierzadko i w dni póÿniejsze (a do 2 lutego - œwiêta Matki Boskiej Gromnicznej), przychodzili do domów kolêdnicy - grupki dzieci i m³odzie y, przewa nie z najbiedniejszych domów, w cudacznych przebraniach i z ró nymi rekwizytami. Sk³adali yczenia gospodarzom i obecnych w ich domach goœciom, zabawiali ich swymi popisami: odgrywanymi zabawnymi scenkami i ca³ymi przedstawieniami. Otrzymywali za to datki pieniê ne i œwi¹teczne jedzenie. Obchody kolêdnicze znane by³y w wielu krajach Europy i to ju w œredniowieczu. Pierwsze wzmianki Ÿród³owe o polskich obchodach kolêdniczych pochodz¹ z XVI w. "Kolêdnicy", rys. J. Ejsmont; "Tygodnik Ilustrowany" Chodzenie po kolêdzie, czyli po kweœcie œwi¹tecznej, po³¹czonej z wystêpami, da³o pocz¹tek oryginalnemu, amatorskiemu, wêdrownemu teatrowi ludowemu, który jeszcze

5 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Str. 5 w po³owie XX w. by³ - zw³aszcza na wsi - ogromnie popularny i lubiany. W okresie œwi¹tecznym przychodzi³y do domów grupy kolêdników ró ni¹ce siê pomiêdzy sob¹ nie tylko ubiorem i akcesoriami, ale i repertuarem. Najwczeœniej, bo ju w wigiliê w pobli u domów pojawiali siê gwiazdorzy - mali ch³opcy z oœwietlon¹ gwiazd¹, wykonan¹ w³asnorêcznie z listewek i kolorowej bibu³ki, osadzon¹ na wysokim dr¹ ku i obracan¹ przy pomocy nawleczonych na bloczki sznurków. Podchodzili pod okna domów i œpiewali kolêdy. Ich przybycie, ich wielka kolorowa, wiruj¹ca i œwiec¹ca w ciemnoœci gwiazda, witane by³o z radoœci¹. Wszêdzie wynoszono im placek œwi¹teczny, struclê, kie³basê lub jab³ka. Przyjmowano ich tym chêtniej, e nie sprawiali k³opotu: nie wchodzili do mieszkania, nie wnosili tam b³ota i œniegu i w niczym nie zak³ócali œwi¹tecznego porz¹dku. W innych grupach kolêdniczych, chodz¹cych póÿniej (od dnia œw. Szczepana), wystêpowa³y przebrane postacie i maski zwierzêce: turoñ, konik, niedÿwiedÿ, koza. Przede wszystkim postaæ turonia i jego wystêpy, znane w ca³ej niemal Polsce, wzbudza³y wiele emocji. Pierwowzorem tej postaci by³, prawdopodobnie, tur yj¹cy dziko w puszczach polskich jeszcze w XVII w. Maskê turonia - masywn¹ rogat¹ g³owê z wielk¹ k³api¹c¹ paszcz¹ - wyrabiano z drewna i obijano ko uchem lub innym futrem. Dla wiêkszego wra enia jego paszczê wyklejano jaskrawoczerwonym suknem i umieszczano w niej gruby, czerwony, sukienny jêzyk oraz ostre zêby z gwoÿdzi. Do ruchomej dolnej szczêki (zawieszonej na rzemykach i poruszanej przy pomocy sznurków lub drutów) przyklejano bródkê z nici lnianych lub konopnych, zaœ do szczêki górnej - szpilki lub skórkê je a. Osadzon¹ na dr¹gu maskê turonia nosi³ najsilniejszy kolêdnik, okryty derk¹ lub kocem. Turoñ skaka³ po izbie, k³apa³ paszcz¹, straszy³ kryj¹ce siê po katach dzieci, udawa³ e weÿmie je na rogi, goni³ uciekaj¹ce przed nim z piskiem dziewczyny i próbowa³ uk³uæ je przybitymi do pyska kolcami je a. Towarzyszy³ mu dziad, z wielkim ró añcem zrobionym ze sznurka i drewnianych paciorków. Chodz¹ca w tej grupie Cyganka wró y³a z kart, a Cygan stara³ siê niepostrze enie kraœæ drobne przedmioty, aby po chwili sprzedawaæ je w³aœcicielom. Próbowa³ sprzedaæ im nawet samego turonia - ucieszne, dobre, spokojne bydl¹tko - i - aby pokazaæ jego si³ê, sprawnoœæ i pos³uszeñstwo, dosiada³ go, demonstrowa³ skoki i harce tak forsowne, e turoñ udaj¹c œmiertelne zmêczenie, pada³ na ziemiê aby tam wyzion¹æ ducha. Nastêpowa³a teraz scena wskrzeszenia turonia: dziad modli³ siê, inni kropili pad³ego turonia pomyjami, ci¹gnêli go za rogi, dmuchali pod ogon, ale dopiero kiedy wlali mu do pyska trochê wódki turoñ powraca³ do ycia. Scena ta zamyka³a wystêp, po którym czêsto nastêpowa³a zabawa z tañcami, do których kolêduj¹cy ch³opcy porywali obecne w izbie dziewczêta. Opuszczaj¹c dom kolêdnicy wyœpiewywali podziêkowanie za kolêdê - czyli otrzymane datki i yczyli gospodarzom pomyœlnoœci i dobrych urodzajów w nadchodz¹cym roku, wo³aj¹c: Gdzie turoñ chodzi Tam ytko rodzi, A gdzie nie chodzi tam siê nie rodzi Gdzie jego stopy tam stan¹ kopy! Skokami, harcami i tañcem oraz ró nymi psotami zabawia³y widzów, mieszkañców wsi, miasteczek i przedmieœæ wielkomiejskich tak e i inne postacie zwierzêce. NiedŸwiedŸ w wywróconym w³osem na wierzch ko uchu, prowadzony przez Cygana - niedÿwiednika, popisuj¹cy siê zabawnymi sokami, becz¹ca koza i konik. Wierzono, e wszystkie te postacie (pojawiaj¹ce siê tak e w póÿniejszych obchodach zapustnych) przynosz¹ szczêœcie i urodzaj. W polskich obchodach kolêdniczych najwa niejsze i najbardziej popularne by³y jase³ka, czyli przedstawienia o Bo ym Narodzeniu (nazywane tak od staropolskiego s³owa jas³o = ³ób). Przedstawienia te zapocz¹tkowali w Europie, najpierw we W³oszech i Francji, zakonnicy - franciszkanie. Legenda g³osi, e inicjatorem obchodów ku czci Dzieci¹tka Jezus, jase³ek i szopki by³ sam œw. Franciszek. Ju w œredniowieczu, w koœcio³ach przyklasztornych franciszkanów, w okresie œwi¹tecznym, ustawiano ³óbki lub kolebki z figur¹ ma³ego Jezusa, a z czasem ca³e zestawy drewnianych figur przedstawiaj¹cych Œwiêt¹ Rodzinê i inne postacie biblijne, zwi¹zane z histori¹ Narodzenia Pañskiego. Figury te wymieniano i uzupe³niano stosownie do dnia cyklu œwi¹tecznego, tak aby w odpowiednim czasie przedstawia³y pok³on Trzech Króli, ucieczkê do Egiptu, ofiarowanie w œwi¹tyni i inne wydarzenia opisane w Piœmie Œwiêtym. PóŸniej ukryci za zas³onami braciszkowie zakonni zaczêli poruszaæ figurkami w takt œpiewanych kolêd. Tak narodzi³y siê "Kolêdnicy", rys. M.E. Andriolli; "K³osy" przedstawienia marionetkowe o Bo ym Narodzeniu, odgrywane w koœcio³ach i ju w XIV w. popularne w ca³ej katolickiej Europie. Wystawiano je równie w Polsce przez kilkaset lat, od XV - XVIII w., w koœcio³ach franciszkanów i bernardynów, w Warszawie i Krakowie, czêsto z wielkim

6 Str. 6 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 nak³adem kosztów. Bywa³o, e figurki i potrzebne dekoracje (malowane kulisy, kosztowne draperie) fundowali klasztorom królowie i wielmo e polscy. Najstarsze zachowane w Polsce figurki z szopki koœcielnej, pochodz¹ce z XIV-wiecznego kompletu, znajduj¹ siê obecnie w koœciele sióstr klarysek, pod wezwaniem œw. Andrzeja w Krakowie. Ufundowa³a je dla klasztoru, prawdopodobnie, El bieta okietkówna, królowa wêgierska, a od 1370 r. królowa - regentka - polska, sprawuj¹ca rz¹dy za syna swego Ludwika, póÿniejszego króla Polaków i Wêgrów. W przedstawieniach koœcielnych o Bo ym Narodzeniu, oprócz w¹tków biblijnych, pojawi³y siê z czasem sceny patriotyczne, rodzajowe z elementami humoru i satyry. Przedstawienia te przyci¹ga³y do koœcio³ów tak wielkie rzesze weso³ych, niesfornych i ha³aœliwie zachowuj¹cych siê widzów, e w 1836 r. w trosce o zachowanie powagi œwi¹tyñ biskupi polscy wydali zakaz urz¹dzania widowisk w koœcio³ach, zezwalaj¹c jedynie na ustawianie w nich nieruchomych figur. Nazywamy je dotychczas szopkami koœcielnymi. W okresie Bo ego Narodzenia ogl¹daæ je mo na we wszystkich koœcio³ach polskich. Usuniête z koœcio³ów jase³ka przesz³y w rêce kolêdników i rozwinê³y siê w innej, nowej postaci. Scen¹ dla nich sta³ siê drewniany przenoœny budyneczek, z otwart¹ czêœci¹ parterow¹ umieszczon¹ pomiêdzy dwoma lub czterema wysokimi wie ami - szopka kolêdnicza. W otworze wyciêtym w pod³odze ukazywa³y siê figurki, poruszane przez ukrytych za zas³ona kolêdników, którzy wypowiadali za nie odpowiednie kwestie. W szopkach ludowych wystêpowa³y zarówno postacie znane z Biblii: Œwiêta Rodzina, anio³owie, Trzej Królowi ze sw¹ œwit¹, jak i postacie z Polski rodem: pastuszkowie nosz¹cy polskie imiona - Kuba, Szymek, Jaœ, Bartek, przekupki, rzemieœlnicy - m³ynarz, szklarz, kowal, druciarz i inni mieszkañcy polskich wsi i miasteczek, polscy królowie i o³nierze, postacie zwi¹zane z folklorem polskim - dziad pielgrzym, czarownica, diabe³, œmieræ (która w koñcowej fazie przedstawienia œcina³a g³owê z³ego króla Heroda). Przedstawienia te stale uzupe³niane nowymi w¹tkami, mog³yby nasuwaæ przypuszczenie, e Jezus Chrystus narodzi³ siê na ziemi polskiej i wœród Polaków. Najpiêkniejsze i najbogatsze ze wszystkich szopek polskich s¹ szopki krakowskie, od po³owy XIX w. budowane przez bezrobotnych w zimowym sezonie majstrów z Krakowa i wsi podkrakowskich, np. z Krowodrzy (obecnie jest to dzielnica miasta): cieœli, murarzy i kaflarzy. Szopki te wyró niaj¹ siê piêkn¹ architektur¹, wzorowan¹ na arcydzie³ach zabytkowego budownictwa krakowskiego (inspirowane s¹ architektur¹ Zamku Królewskiego i katedry na Wawelu, Koœcio³a Mariackiego, Sukiennic, murów obronnych, œwi¹tyñ i kamieniczek starego Krakowa), misternym zdobnictwem i piêknymi kolorami - wszystkie wyklejone s¹ i zdobione barwnym, glansowanym papierem oraz b³yszcz¹c¹ cynfoli¹. Za autorów pierwszej szopki tego typu, wykonanej w 1860r. uznaje siê Micha³a i Leona Ezenekierów, majstrów krakowskich. Szopki krakowskie wykonywane s¹ po dzieñ dzisiejszy. Jest to piêkna i ciekawa dziedzina plastyki obrzêdowej, zachowana dziêki dorocznym konkursom na najpiêkniejsz¹ szopkê, odbywaj¹cym siê w Krakowie od 1937r. Konkursom tym patronowali niegdyœ rajcy miejscy, artyœci, uczeni oraz krakowskie Muzeum Historyczne. Obecnie ich g³ównym organizatorem jest Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Tak wiêc dziêki niestrudzonym, ci¹g³ym staraniom znawców i mi³oœników tradycji krakowskich, ka dego roku w Krakowie, w pierwszych dniach grudnia, na Rynku G³ównym, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, ogl¹daæ mo na prezentowane tam szopki. Ich autorami s¹ osoby w ró nym wieku, o ró nym wykszta³ceniu i zawodach, które nieustannie doskonal¹ swe prace, wprowadzaj¹ do nich oryginalne pomys³y, nowe rozwi¹zania kompozycyjne i artystyczne, zawsze jednak zachowuj¹ ich dawne podstawowe, tradycyjne wzory. Przedstawienia o Bo ym Narodzeniu, ludowe jase³ka, odgrywane by³y tak e przez wêdrowne grupy m³odych "Z szopk¹", rys. W. Pociecha; "K³osy" domoros³ych aktorów - amatorów, nazywane Herodami od imienia tytu³owej postaci przedstawienia. Równie i w tym wêdrownym teatrzyku w¹tki biblijne miesza³y siê z licznymi elementami regionalnego folkloru i polskimi realiami. Tytu³ow¹ postaci¹ tego przedstawienia by³ zawsze król Herod; niekiedy towarzyszy³a mu ma³ onka-herodiada. W przedstawieniu wystêpowa³a tak e œwita królewska: marsza³ek, adiutant, o³nierze w mundurach z polskimi dystynkcjami, dziad - pielgrzym, uczony yd - bieg³y w czytaniu i t³umaczeniu œwiêtych ksi¹g, a tak e anio³, diabe³, œmieræ i grabarz. Czasami w zespole "herodów" wystêpowa³y postacie z innych grup kolêdniczych np.: turoñ, konik, czy ch³opiec z gwiazd¹. W przedstawieniach herodowych nierzadko korzystano z tekstów w XIX i na pocz¹tku XX w. wydawanych przez ró ne stowarzyszenia religijne. Druki te rozprowadzane by³y i udostêpniane przez parafie, ksiê y katechetów i nauczycieli. Korzystano tak e z rêcznych odpisów tych

7 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Str. 7 tekstów lub przekazywano je sobie ustnie, a nastêpnie uczono siê ich na pamiêæ. Wszystko to sprawia³o, e podlega³y one ci¹g³ym przemianom jêzykowym i wzbogaca³y siê stale o nowe w¹tki. Pomimo to w przedstawieniach herodów, i w innych przedstawieniach o Bo ym Narodzeniu, obowi¹zywa³ zawsze pewien zwyczajowy schemat: najpierw witano gospodarzy, póÿniej na zaimprowizowan¹ scenê wchodzi³ król Herod i inne postacie bior¹ce udzia³ w przedstawieniu. Opowiada³o ono o zawiœci, z³oœci, i niegodziwoœci Heroda, który dowiedziawszy siê od bywa³ego w œwiecie dziada - pielgrzyma i m¹drego uczonego yda o narodzeniu w Betlejem Króla Œwiata, wyda³ straszliwy wyrok na wszystkie niemowlêta p³ci mêskiej, rozkaza³ swym siepaczom pozabijaæ je i nie oszczêdzi³ nawet w³asnego syna. Mówi³o ono tak e o rozpaczy, wyrzutach sumienia, strachu z³ego króla, a koñczy³a je pe³na grozy scena z udzia³em œmierci, grabarza i diab³a. Nieprzekupna i nieub³agana œmieræ œcina³a ciosem swej kosy g³owê (sztuczn¹) króla, grabarz wykrzykiwa³, e cia³o króla - jak cia³o ka dego œmiertelnika - nale y do niego, bo ju kopie mu grób i nie pomog¹ tu bogactwa i zaszczyty, a diabe³ pomagaj¹c sobie wid³ami ci¹gn¹³ zabitego króla, domaga³ siê g³oœno jego mrocznej duszy wo³aj¹c: Mój Herodku za twe zbytki pójdÿ do piek³a boœ ty brzydki! Ta (lub podobna) sentencja koñczy³a nieodmiennie wszystkie przedstawienia o królu Herodzie. Po skoñczonym wystêpie aktorzy k³aniali siê, yczyli wszystkim pomyœlnoœci w nadchodz¹cym roku i ugoszczeni oraz obdarowani przez gospodarzy drobnymi pieniêdzmi, szli do kolejnego domu. W obecnych czasach obchody kolêdnicze w swych dawnych, tradycyjnych formach nale ¹ do rzadkoœci. Mo na natomiast zobaczyæ ciekawe ich inscenizacje na pokazach, konkursach, przegl¹dach zespo³ów regionalnych, imprezach folklorystycznych, które ka dego roku odbywaj¹ siê w wielu, zw³aszcza turystycznych, miejscowoœciach. W tej wiêc formie ocalona zosta³a od zapomnienia oryginalna i ciekawa dziedzina folkloru polskiego. Ocalili j¹ dla potomnoœci równie pisarze i poeci polscy XIX i XX w. Do tekstów misteriów koœcielnych o Bo ym Narodzeniu i w¹tków z jase³ek ludowych siêgali bowiem tacy autorzy jak Teofil Lenartowicz, Lucjan Rydel, W³adys³aw Anczyc, Leon Schiller. Ich utwory (zw³aszcza Pastora³ka Schillera) po dzieñ dzisiejszy grane s¹ na deskach wielu znanych, profesjonalnych polskich teatrów. "Polskie Tradycje Œwi¹teczne" - aut. Barbara Ogrodowska Wiadomoœci z Polski Nowy marsza³ek Sejmu 5 stycznia 2005 r. W³odzimierz Cimoszewicz zosta³ nowym marsza³kiem Sejmu. Jego kandydaturê na to stanowisko wysun¹³ pod koniec grudnia SLD po tym, jak S¹d Lustracyjny uzna³ dotychczasowego marsza³ka Sejmu i jednoczeœnie szefa Sojuszu Józefa Oleksego za k³amcê lustracyjnego, co zmusi³o go do ust¹pienia z funkcji marsza³ka. Za jego kandydatur¹ opowiedzia³o siê 223 pos³ów. Jego kontrkandydat Józef Zych z PSL uzyska³ 219 g³osów. Urodzi³ siê 13 wrzeœnia 1950 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem prawa miêdzynarodowego. Od 1985 roku prowadzi gospodarstwo rolne w Kalinówce w woj. podlaskim. Od 1989 pose³ do Sejmu. Pocz¹tkowo z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a nastêpnie od 1990 roku przewodnicz¹cy Klubu Lewicy Demokratycznej. By³ te kandydatem lewicy w pierwszych powszechnych wyborach prezydenckich, zajmuj¹c czwarte miejsce. W 1992 roku znalaz³ siê na liœcie sporz¹dzonej przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza, na której umieszczono osoby, figuruj¹cych w archiwach resortu spraw wewnêtrznych jako agenci Urzêdu Bezpieczeñstwa i S³u by Bezpieczeñstwa. By³ wicepremierem i ministrem sprawiedliwoœci w rz¹dzie Waldemara Pawlaka. Po zwyciêstwie Aleksandra Kwaœniewskiego w wyborach prezydenckich w 1995 roku, zast¹pi³ go na stanowisku przewodnicz¹cego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W lutym 1996 r. zosta³ szefem rz¹du i pe³ni³ tê funkcjê do listopada 1997 roku. Od jesieni 2001 roku Cimoszewicz by³ szefem polskiej dyplomacji. Pe³ni³ tê funkcjê w rz¹dzie Leszka Millera, a po jego dymisji w maju ubieg³ego roku pozosta³ na tym stanowisku tak e w rz¹dzie Marka Belki, m.in. ze wzglêdu na tocz¹ce siê wówczas negocjacje w sprawie konstytucji UE. Jako minister w rz¹dzie Millera Cimoszewicz uczestniczy³ w ustalaniu ostatecznych warunków naszego cz³onkostwa w UE podczas szczytu w Kopenhadze w grudniu 2002 roku. 16 kwietnia 2003 roku, na szczycie w Atenach, wraz z Millerem, podpisa³ Traktat Akcesyjny o przyst¹pieniu Polski do UE. onaty, dwoje dzieci: córka Ma³gorzata i syn Tomasz. Najbardziej lubi spêdzaæ czas z rodzin¹. W wolnych chwilach siêga po dobr¹ ksi¹ kê, majsterkuje lub wêdkuje. Lubi te d³ugie spacery i myœlistwo.

8 Str. 8 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Pos³anie do Polaków w œwiecie Szanowni Pañstwo. Zbli aj¹ siê œwiêta Bo ego Narodzenia, tak g³êboko wpisane w polsk¹ tradycjê. Zbli a siê te Nowy Rok. Ten wyj¹tkowy okres wzmacnia poczucie naszej narodowej jednoœci, a równoczeœnie sprzyja ocenie wspólnych dokonañ i zamierzeñ. Rok 2004 dobrze zapisa³ siê w historii Polski. Po dziesiêcioleciach zmagañ o suwerenny i demokratyczny byt pañstwowy i po 15 latach trudnej transformacji, Polska do³¹czy³a do rodziny pañstw Unii Europejskiej. Otwiera to przed naszym krajem niezwykle korzystne perspektywy dalszego rozwoju i zacieœnienia wspó³pracy miêdzynarodowej. Od piêciu ju lat Polska nale y do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego, bêd¹cego najtrwalsz¹ w historii gwarancj¹ bezpieczeñstwa i pokoju. W mijaj¹cym roku Sojusz przyj¹³ du ¹ grupê nowych cz³onków, o co intensywnie zabiegaliœmy. Objêcie przez Polskê przewodnictwa Komitetu Ministrów Rady Europy, rozwiniêcie Inicjatywy Nowego Aktu Politycznej Narodów Zjednoczonych na XXI wiek, prezydencja w Radzie Pañstw Morza Ba³tyckiego, czy te aktywne i skuteczne zaanga owanie siê w za egnanie kryzysu wyborczego na Ukrainie, to inne przyk³ady naszych tegorocznych dzia³añ, które wydatnie wzmacniaj¹ presti miêdzynarodowy Rzeczypospolitej. Ciesz¹c siê z naszych osi¹gniêæ doskonale pamiêtam, e Polonia ma w nich swój udzia³. Przez dziesiêciolecia œwiadczy³a ona o prawie narodu polskiego do niezawis³oœci i demokratycznego rozwoju spo³ecznego. Zabiega³a o ratyfikowanie przez pañstwa cz³onkowskie protoko³ów akcesji Polski, Czech i Wêgier do Paktu Pó³nocnoatlantyckiego. Wspiera³a polskie dzia³ania w okresie poprzedzaj¹cym przyjêcie naszego kraju do Unii Europejskiej. Polonia i Polacy za granic¹, przez rzeteln¹ pracê i autorytet posiadany wœród spo³eczeñstw krajów zamieszkania, wspó³ kszta³tuj¹ pozytywny wizerunek Polski na arenie miêdzynarodowej. Proszê Pañstwa o przyjêcie wyrazów wdziêcznoœci za to wszystko, co czynicie dla dobra Polski. Tak jak sukcesy Polonii i Polaków za granic¹ wzmacniaj¹ Polskê, tak poprawiaj¹ca siê kondycja i rosn¹ce miêdzynarodowe znaczenie naszego kraju s³u ¹ spo³ecznoœciom polonijnym ca³ego œwiata. Zacieœnijmy wiêc jeszcze bardziej istniej¹ce kontakty i wspó³pracê, gdy korzyœci z nich odnosz¹ wszyscy Polacy - yj¹cy w kraju i poza nim. Instrumentem naszego wspó³dzia³ania jest Rz¹dowy Program wspó³pracy z Poloni¹ i Polakami za granic¹, którego realizacjê koordynujê. Dwa lata funkcjonowania Programu wyraÿnie uœwiadomi³y polskim instytucjom zaanga owanym w jego urzeczywistnianie zarówno nasze dokonania, jak i kierunki dalszych dzia³añ. Niech nadchodz¹cym Œwiêtom towarzyszy w Pañstwa domach radoœæ i poczucie jednoœci we w³asnych rodzinach, jak i w naszej wspólnej, wielkiej rodzinie Rodaków znad Wis³y i z ca³ego œwiata. Niech Nowy Rok up³ywa w zdrowiu i przyniesie prawdziwe sukcesy, bêd¹ce powodem osobistej satysfakcji i naszej wspólnej narodowej dumy. W³odzimierz Cimoszewicz O terminie wyborów parlamentarnych Marsza³ek Sejmu W³odzimierz Cimoszewicz zapowiedzia³, e jest gotów poddaæ 5 maja pod g³osowanie uchwa³ê o skróceniu kadencji Sejmu. Je eli uchwa³a zosta³aby przyjêta, otwiera³oby to drogê do zarz¹dzenia przyspieszonych wyborów, które mog³yby odbyæ siê 19 czerwca - powiedzia³ dziennikarzom Cimoszewicz po wtorkowym spotkaniu z premierem Markiem Belk¹. Szef rz¹du pytany o ewentualny czerwcowy termin wyborów zaznaczy³, e «w tej chwili w ramach SLD odbywaj¹ siê nie³atwe dla œrodowiska SLD konsultacje». «My planujemy w ten sposób prace jak byœmy przewidywali zakoñczenie dzia³ania Sejmu wiosn¹» - podkreœli³ Belka. Wed³ug premiera, prace rz¹du szczególnie te, które s¹ zwi¹zane z przygotowaniem projektów ustaw musz¹ byæ dokoñczone do po³owy marca. «Po 15 marca kierowanie nowych projektów do parlamentu nie ma wielkiego sensu, z wyj¹tkiem jakiœ absolutnie sytuacji nag³ych, wyj¹tkowych» - powiedzia³. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Jan Rokita, pytany przez dziennikarzy o ewentualny termin wyborów 19 czerwca powiedzia³, e z punktu widzenia opozycji, im szybciej odbêd¹ siê wybory tym lepiej. «Najlepiej jutro» - doda³. Rokita nie s¹dzi, aby mo liwe by³o ³¹czenie dnia wyborów i terminu wizyty Ojca Œwiêtego w Polsce. «Jeœli SLD zdecydowa³ siê na wybory w momencie planowanej wizyty Ojca Œwiêtego, to wietrzy³bym w tym jakiœ niecny podstêp» - doda³ lider PO. «Gdyby mia³o byæ tak, e celowo termin wyborów jest og³oszony na czas wizyty Ojca Œwiêtego, to zapewne potem siê oka e, e one w tym terminie w³aœnie siê nie mog¹ odbyæ, czyli musz¹ odbyæ siê jesieni¹, a wiêc pan Belka i SLD musz¹ rz¹dziæ nami dalej» - t³umaczy³ szef klubu PO. Jak poda³ w³oski dziennik «Corriere della Sera», papie mia³by przyjechaæ do Polski w czerwcu.rokita doda³, e wybory 19 czerwca, to z punktu widzenia Platformy «d³ugi luty, marzec, kwiecieñ, maj i spory kawa³ek czerwca». A wiêc «5 miesiêcy rz¹dów z³ych i 5 miesiêcy czasu straconego dla Polski, o 5 miesiêcy za du o» - doda³. Termin wyborów parlamentarnych to jeden z najwa - niejszych punktów planu politycznego SLD, który ma przyj¹æ w œrodê Zarz¹d Krajowy tej partii. W œrodê zarz¹d przyjmie tylko wstêpne stanowiska w tej sprawie. «Na razie jest ono czytelne - czerwiec tego roku, ale ostateczn¹ decyzjê musi podj¹æ Rada Krajowa» - powiedzia³ we wtorek PAP sekretarz generalny SLD Marek Dyduch PAP. Zarz¹d Krajowy zaopiniuje termin wyborów parlamentarnych, którym bêdzie najprawdopodobniej 19 czerwca i przedstawi go Radzie Krajowej partii, która wyrazi, b¹dÿ nie, zgodê w tej sprawie. Serwis Polska-Polacy na podstawie PAP

9 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Str. 9 Nowy szef polskiej dyplomacji Nowym szefem polskiej dyplomacji zosta³ w œrodê 5 stycznia br. dotychczasowy sekretarz stanu w tym resorcie - Adam Daniel Rotfeld. Zast¹pi³ na tym stanowisku W³odzimierza Cimoszewicza, który zosta³ marsza³kiem Sejmu. Do MSZ œci¹gn¹³ Rotfelda w³aœnie minister Cimoszewicz. «W 2001 roku zwróci³em siê z proœb¹ do prof. Rotfelda, który wówczas by³ dyrektorem Sztokholmskiego Instytutu Badañ nad Pokojem o to, by przeszed³ do MSZ» - powiedzia³ w œrodê dziennikarzom. - Nie by³em pewien, czy tak œwiatowego formatu postaæ zdecyduje siê na to. By³em rad, e tak¹ decyzjê jednak podj¹³». «To by³y trzy lata znakomitej wspó³pracy. Prof. Rotfeld to wybitny cz³owiek, znakomity intelektualista i politolog, znawca stosunków miêdzynarodowych. Gwiazda» - doda³ Cimoszewicz. Bardzo dobrze ocenia Rotfelda równie premier Marek Belka, który o nowym szefie MSZ mówi, e to znakomity dyplomata i œwietny strateg. Pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ, od lat bliski wspó³pracownik nowego ministra, tak charakteryzuje Rotfelda: «Bardzo towarzyski, otwarty na ludzi, ufny, ciep³y facet. Lubi ksi¹ ki - ma ich furê - i czyta». Adam Daniel Rotfeld urodzi³ siê 4 marca 1938 r. w Przemyœlanach ko³o Lwowa. W 1960 roku ukoñczy³ Wydzia³ Dyplomatyczno- Konsularny Szko³y G³ównej S³u by Zagranicznej w Warszawie (z dyplomem magistra miêdzynarodowego prawa publicznego) i - w 1961 roku - Studium Dziennikarskie UW. Doktorat na Wydziale Prawa UJ uzyska³ w 1969 roku; stopieñ doktora habilitowanego nauk humanistycznych - w 1990 roku, a tytu³ profesora nauk humanistycznych - w 2001 roku. Po studiach podj¹³ pracê w Polskim Instytucie Spraw Miêdzynarodowych (PISM) w Warszawie - pocz¹tkowo jako redaktor ( ) a potem ( ) jako pracownik naukowy i kierownik w Zak³adzie Bezpieczeñstwa Europejskiego PISM. W roku 1973 uczestniczy³ w pracach II fazy Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (KBWE) i innych wielostronnych spotkaniach. Od 1989 roku by³ kierownikiem projektu badawczego w Sztokholmskim Miêdzynarodowym Instytucie Badañ nad Pokojem (SIPRI); w 1991 zosta³ wybrany na dyrektora tej placówki, a po up³ywie 5-letniej kadencji (w 1996 r.) powtórnie wybrany na nastêpn¹ kadencjê przed³u on¹ do czerwca 2002 r. W 2000 roku prezydent Aleksander Kwaœniewski powo³a³ go w sk³ad Rady Bezpieczeñstwa Narodowego. W latach by³ przedstawicielem przewodnicz¹cego KBWE w sprawie politycznego rozwi¹zania konfliktu na Lewym Brzegu Dniestru (Republika Mo³dowa). W czerwcu 2002 roku zosta³ podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a rok póÿniej - sekretarzem stanu w tym resorcie. Na studiach - w latach przewodniczy³ Studenckiemu Stowarzyszeniu Przyjació³ ONZ w Polsce, a w 1965 by³ te wiceprzewodnicz¹cym Polskiego Towarzystwa Przyjació³ ONZ. W tym samym roku wst¹pi³ do PZPR. W 1992 roku zosta³ cz³onkiem Miêdzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie, w cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Badañ nad Pokojem i Polityk¹ Bezpieczeñstwa przy Uniwersytecie Hamburskim, a cz³onkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Wiedzy Wojskowej. Cz³onek wielu towarzystw naukowych, rad redakcyjnych i komitetów doradczych. Opublikowa³ ponad 20 monografii i prac zbiorowych oraz blisko 300 studiów i artyku³ów naukowych. Jest onaty, ma córkê - Alicjê. Serwis Polska-Polacy na podstawie PAP Radio Polonia na Ukrainie Od 1 stycznia 2005, w miastach Ukrainy, w których s¹ najwiêksze skupiska Polaków, nadawane s¹ codziennie audycje w jêzykach polskim i ukraiñskim. Przygotowuje je zespó³ Radia Polonia - Program dla Zagranicy Polskiego Radia. Jest on emitowany we Lwowie, ytomierzu, Winnicy i Chmielnickim. Podpisana umowa ze stron¹ ukraiñsk¹ pozwoli³a stworzyæ Radiu Polonia w³asn¹ sieæ nadawcz¹ na falach UKF na Ukrainie. Oprócz tego, stacja nadaje pó³godzinny program po ukraiñsku w innych miastach Ukrainy, m.in. w Kijowie. Emitowanie programu jest mo liwe m.in. dziêki umowom z komercyjnymi i publicznymi rozg³oœniami ukraiñskimi. Audycje Radia Polonia s¹ retransmitowane w pasmach lokalnych oraz na UKF - we Lwowie i falach œrednich - w Doniecku. Stacja nadaje informacje polityczne i gospodarcze dotycz¹ce Polski. W programach wiele miejsca zajmuje problematyka stosunków polsko-ukraiñskich m.in. w kwestiach gospodarczych dotycz¹cych stosunków bilateralnych oraz projektów inwestycyjnych w Polsce i na Ukrainie. Wed³ug informacji Dzia³u Promocji i Marketingu Radia Polonia, liczba s³uchaczy tej stacji na Ukrainie siêga teraz 5 mln osób. Serwis Polska-Polacy na podstawie PAP

10 Str. 10 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Wiadomoœci z Polski ALEKSANDER KWAŒNIEWS- KI OBECNY NA ZAPRZYSIÊ ENIU PREZYDENTA UKRAINY Zwyciêzca «pomarañczowej rewolucji» Wiktor Juszczenko oficjalnie obj¹³ urz¹d prezydenta Ukrainy. Przed wejœciem na salê obrad parlamentu, W. Juszczenko zatrzyma³ siê przed wystawionymi w holu bu³aw¹ i sztandarem Bohdana Chmielnickiego. Bu³awê wypo yczy³o Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. «To zwyciêstwo ca³ego narodu» - powiedzia³, po zaprzysiê eniu w parlamencie do pó³milionowego t³umu na Placu Niepodleg³oœci w Kijowie. Do Kijowa zjecha³y na ceremoniê 64 delegacje z ca³ego œwiata. Najgorêtszymi brawami w parlamencie przywitano m.in. Aleksandra Kwaœniewskiego. Prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko, ma wszelkie szanse, aby entuzjazm, który by³ przez tyle tygodni obecny w Kijowie i na ca³ej Ukrainie, wykorzystaæ dla po ytku rozwoju gospodarczego i demokracji - powiedzia³ prezydent Aleksander Kwaœniewski. W tej chwili Ukraiñcy staj¹ siê narodem œwiadomym swoich celów. Tak e wyzwañ przed Juszczenk¹ jest bardzo du o, a dodatkowo oczekiwania s¹ ogromne. Ale ja ufam, e on sobie da radê «- powiedzia³ polski prezydent. Ukraiñska telewizja «5. kana³» eksponowa³a jego ocenê, e realna jest perspektywa wst¹pienia Ukrainy do UE w perspektywie 10 lat. PARTNERSTWO REGIONAL- NE O WSPARCIU DLA UKRAINY - Wspólne wsparcie procesu reform zachodz¹cych na Ukrainie by³o jednym z tematów spotkania w Warszawie przedstawicieli szeœciu pañstw wspó³pracuj¹cych w ramach Partnerstwa Regionalnego. W spotkaniu udzia³ wziêli ministrowie spraw zagranicznych Polski, Austrii, Wêgier, S³owenii oraz wiceszefowie resortów dyplomacji Czech i S³owacji. Zgodnie wyrazili oni opiniê, e nale y wesprzeæ Ukrainê w takich m.in. sprawach jak rozwój gospodarki rynkowej, uzyskanie cz³onkostwa w Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) czy w staraniach o liberalizacjê re imu wizowego. LEGENDARNY KURIER Z WARSZAWY NIE YJE - Jan Nowak- Jeziorañski, o³nierz Armii Krajowej, legendarny «kurier z Warszawy», wieloletni dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa, dziennikarz, wielki polski patriota - nie yje. Zmar³ w nocy z czwartku na pi¹tek 21 stycznia 2005 r. w Warszawie. Swego ycia nie zamieni³bym na adne inne» - powiedzia³ w jednym z ostatnich wywiadów. A bogactwem yciorysu móg³by obdzieliæ kilka osób. Kampania wrzeœniowa, dzia³alnoœæ konspiracyjna w AK, kurierskie wyprawy na zachód, Powstanie Warszawskie, BBC, Radio Wolna Europa, Kongres Polonii Amerykañskiej - wszystkie te etapy ycia Nowaka- Jeziorañskiego wype³nione by³y dzia³aniami na rzecz Polski. «Wielki Polak», «wybitny patriota», «ksi¹ ê II RP», «autorytet moralny» - mówi¹ o zmar³ym przyjaciele, politycy. przedstawiciele duchowieñstwa, publicyœci. Pamiêæ zmar³ego uczci³ w pi¹tek minut¹ ciszy Sejm. KRÓTKO: W warszawskim Teatrze Narodowym, tygodnik «Polityka» wrêczy³ swoje wyró nienia kulturalne, czyli Paszporty. Przyznano je w szeœciu kategoriach. Pisarz i performer S³awomir Shuty zwyciê y³ w kategorii literackiej. Zadebiutowa³ tomem opowiadañ «Nowy wspania³y smak» (1999). Re yser i scenarzysta Wojciech Smarzowski zosta³ uhonorowany w kategorii filmowej za obraz «Wesele». W kategorii teatralnej nagrodzono re ysera Paw³a Szkotaka, za³o yciela i dyrektora poznañskiego Teatru Biuro Podró y, specjalizuj¹cego siê w widowiskach ulicznych. W kategorii muzycznej doceniono kompozytorkê i œpiewaczkê Agatê Zubel. Za «fantazjê i konsekwencjê artystyczn¹» Paszport «Polityki» w dziedzinie plastyki otrzyma³ Cezary Bodzianowski. W ostatniej kategorii - rock-pop-estrada - zwyciê y³ pianista i kompozytor Leszek Mo d er, doceniony za «wybitny zmys³ interpretatorski i wyobraÿniê muzyczn¹». Z kolei do Wojciecha Trzciñskiego, twórcy oko³o 300 piosenek, utworów instrumentalnych i muzyki filmowej i teatralnej, powêdrowa³ tegoroczny Laur «Polityki», przyznawany przez redakcjê szczególnie wyró niaj¹cym siê animatorom kultury. Podczas posiedzenia zarz¹d TVP powo³a³ now¹- jednostkê telewizji publicznej - zapowiadany od wielu miesiêcy kana³ tematyczny TVP Kultura. Jego uruchomienie planowane jest na kwiecieñ br. W ofercie programowej TVP Kultura bêdzie film, teatr, muzyka, literatura, bêd¹ te m.in.: dziennik i tygodnik kulturalny, debaty. Kana³ bêdzie te prezentowa³ wiele materia³ów pochodz¹cych ze zbiorów archiwalnych TVP. Dyrektorem kana³u zosta³ Jacek Weksler. Polski kompozytor Jan Kaczmarek zosta³ nominowany do nagród Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA) za muzykê do filmu «Marzyciel». Laureatów nagród BAFTA poznamy 12 lutego. Polski muzyk konkuruje o nagrodê z pozosta³ymi nominowanymi - Howardem Shore em («Aviator»), Bruno Coulaisem («Pan od muzyki»), Gustavo Santaolall¹ («Dzienniki motocyklowe) i Craigiem Armstrongiem («Ray»). W Warszawie po raz 15. wrêczono Oskary Polskiego Biznesu. Nagrody przyzna³ w Warszawie Polski Klub Biznesu. Prezes Klubu Ryszard Konwerski przywo³uj¹c s³owa jednego z pierwszych honorowych laureatów Oskarów Polskiego Biznesu, Jerzego Giedroycia zwróci³ uwagê na szanse, jakie otwieraj¹ siê przed Polsk¹ w handlu ze Wschodem. Honorowego Oskara Polskiego Biznesu otrzyma³ Prymas Polski, kardyna³ Józef Glemp za «osobiste, wieloletnie wspieranie przemian gospodarczych w Polsce i szczególn¹ troskê o moralnoœæ i etykê w biznesie». Honorowy tytu³ «Ambasadora Polskiego Biznesu» otrzyma³ Stanis³aw Ciosek za «wieloletni¹ pracê nad rozwojem wspó³pracy gospodarczej z rynkami wschodnimi.»

11 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Str. 11 Polonia angielska siê rozrasta Z Janem Mokrzyckim, prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii rozmawia Leszek W¹tróbski. G³os Ludu, Czeski Cieszyn, 13 listopada 2004 s. 3, 7. Dr Jan Mokrzycki prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii z wzorem polskiej karty p³atniczej emitowanej od niedawna w Wielkiej Brytanii Od maja br. czyli od wejœcia Polski do Unii Europejskiej Polonia angielska roœnie w liczbê... Czy tak e w jakoœæ? Z pewnoœci¹ zwiêksza siê liczebnie, jakoœciowo czêœciowo te. Jest bowiem rzecz¹ oczywist¹, e do Anglii przyje d a tak e spora iloœæ polskiej inteligencji, przewa nie na kontrakty, co w przysz³oœci niew¹tpliwie wzmocni nasze œrodowisko polonijne. Na dziœ oni s¹ jeszcze zajêci poszukiwaniem swojego miejsca w nowym œrodowisku oraz zarabianiem na chleb. S¹ jednak i tacy, którzy ju nawet dziœ w³¹czaj¹ siê bezpoœrednio do pracy spo³ecznej w naszym œrodowisku. Czy mo na mówiæ o jakiejœ szacunkowej liczbie nowej Polonii? Podanie jakiejkolwiek liczby z naszej strony by³oby tylko zgadywaniem. W Wielkiej Brytanii nie prowadzi siê takich statystyk. Cz³owiek z paszportem unijnym wje d a do Anglii i nigdzie nie jest rejestrowany. Jedyna liczba, na której mo emy polegaæ, to iloœæ ludzi, którzy przyjechali do Anglii z Polski autobusem. Na tej podstawie uwa amy, e od 1 maja br. przyjecha³o do nas i zosta³o oko³o 20 tysiêcy nowych rodaków. W rzeczywistoœci mo e ich byæ mniej albo wiêcej. Mo e wiec inaczej. Czy zauwa alne Jest zwiêkszenie liczby rodaków odwiedzaj¹cych Polski Oœrodek Spo³eczno- Kulturalny w Londynie, w którym koncentruje siê ycie Polonii angielskiej? Bezwarunkowo tak. Ale nie tylko w POSK-u, ale równie przy znanej œcianie p³aczu» znajduj¹cej siê w naszym bliskim s¹siedztwie. Tam, niestety, chodnik jest ci¹gle przepe³niony poszukuj¹cymi pracy. Jak ludzie ci odbierani s¹ w Anglii? Zdecydowana wiêkszoœæ przybywaj¹cych do Anglii Polaków, moim zdaniem du o ponad 90 procent, mia³a ju wczeœniej, nagran¹ pracê lub j¹ sama sobie znalaz³a, maj¹c wystarczaj¹c¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego. Natomiast ci, którzy wcale jêzyka angielskiego nie znaj¹, bêd¹ musieli mieæ bardzo du o szczêœcia, aby w jakikolwiek sposób mogli siê tu urz¹dziæ. Nasz problem na dziœ polega na tym, e mamy Polaków œpi¹cych na ulicach, w parkach czy na dworcu Victoria. Takich w³aœnie ludzi spotykamy nawet w s¹siaduj¹cym z nami parku. Ich sytuacja jest naprawdê trudna. Oni nie znaj¹ angielskiego. Jak wiêc pracodawca mo e siê z nimi porozumieæ? Czy Polacy spod pobliskiej œciany p³aczu» lub parku zagl¹daj¹ czasem do POSK-u? Zagl¹daj¹ tu, aby coœ zjeœæ, jeœli maj¹ oczywiœcie pieni¹dze. Wielu z nich jest ju niestety zupe³nie wypranych z jakichkolwiek funduszy i yj¹ praktycznie z dnia na dzieñ. Jak mo na im pomóc? Jak robi to Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, któremu Pan przewodniczy? Mamy specjalne strony internetowe oraz infoliniê, poprzez któr¹ udzielamy rad i wskazówek zainteresowanym. Wydaliœmy dwie specjalne ulotki, a trzecia jest w przygotowaniu. Blisko wspó³pracujemy ponadto z 2 angielskimi towarzystwami charytatywnymi - takimi jak np. Armia Zbawienia, gdzie raz w tygodniu mamy wieczór polski, na którym nasi wolontariusze s³u ¹ jako t³umacze. Jest to dzia³alnoœæ potrzebna. Ludzie mog¹ tam przyjœæ, posiedzieæ w ciep³ym miejscu, wreszcie umyæ siê i otrzymaæ: rzeczywiste, wiarygodne rady. Nieszczêœciem w tym wszystkim jest, e powstaj¹ równie firmy, na tydzieñ albo dwa, które chc¹ naci¹gn¹æ szukaj¹cych pracy Polaków. Najbardziej przykre w tym wszystkim jest, kiedy sami Polacy oszukuj¹ Polaków. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, poza sprawami zwi¹zanymi z now¹ fal¹ emigracyjn¹, prowadzi równie na co dzieñ dzia³alnoœæ statutow¹......niezale nie od potrzeb doraÿnych. Nadal prowadzimy przecie nasz¹ codzienna pracê, czyli podtrzymywanie polskoœci w Wielkiej Brytanii. Na to zawsze musi byæ czas. To jest przecie nasze najwa niejsze zadanie statutowe i wielka potrzeba czasu. Tradycyjnie organizujemy akademiê listopadow¹ czy doroczny polski festiwal. W tej chwili koñczymy pracê nad kolejnym Informatorem Polskim 2005/2006". To jest nasze najwiêksze finansowe przedsiêwziêcie. Koszty z tym zwi¹zane s¹ ogromne, a pokrywamy je wy³¹cznie z og³oszeñ, które tam zamieszczamy. A jest to wydawnictwo konieczne dla ka dego Polaka zamieszka³ego w Wielkiej Brytanii. S¹ tam przecie wszystkie adresy i telefony, wszystkich polskich instytucji i organizacji na wyspach. W nowym Informatorze Polskim», który siê uka e w koñcu bie ¹cego roku, bêd¹ liczne uaktualnienia i nowe firmy. Tak zwane bia³e strony» z polonicami bêd¹ równie zawiera³y aktualne informacje dla nowoprzyby³ych z kraju: gdzie pójœæ, z kim siê skontaktowaæ, jak za³atwiaæ pozwolenie na pracê, itd. Obecnie walczymy te z wzmiankami prasowymi o polskich obozach koncentracyjnych z czasów II wojny œwiatowej. Wygl¹da na to, e nasza walka bêdzie wreszcie skuteczna. Uda³o mi siê bowiem uzyskaæ zapewnienie ze strony BBC, e wiêcej takich wzmianek w eterze ju nie bêdzie. Obozy koncentracyjne w czasie II wojny œwiatowej w Polsce by³y dzie³em niemieckim. Mam ju pismo od kierownictwa BBC, e odpowiednia informacja na ten temat wys³ana zosta³a do wszystkich redaktorów odpowiedzialnych, którzy maj¹ zakazaæ mówienia o polskich obozach koncentracyjnych. To przecie by³y niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce. Czym Jeszcze zajmowa³o siê Zjednoczenie w minionych miesi¹cach? Niew¹tpliwie wspomnieæ trzeba o lipcowym VI Festiwalu Polskim, który w tym roku, po raz pierwszy, odby³ siê w Oœrodku Polskiego Stowarzyszenia w Slough pod Londynem. Stare miejsce sta³o siê zbyt ciasne. Celebrowaliœmy te bardzo uroczyœcie wejœcie Polski do Unii Europejskiej. W niedzielê 2 maja w Victoria Rooms na ratuszu dzielnicy Ealing nasze Zjednoczenie zorganizowa³o

12 Str. 12 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 uroczysty recital chopinowski w wykonaniu znakomitej pianistki polskiej Ewy Osiñskiej. Na nasze œwiêto zaprosiliœmy ambasadorów pañstw wchodz¹cych do UE. By³o te zaproszonych wielu brytyjskich VIP-ów. Nastêpnego dnia nasza «Karolinka» tañczy³a w Covent Garden, w samym centrum Londynu. Anglicy zatrzymywali siê na ulicy z otwartymi ustami i bili gor¹ce brawa. Impreza siê uda³a. Brytyjczycy wiedzieli, e Polska jest tym najwiêkszym krajem wstêpuj¹cym do Unii. Wszyscy, od polityków pocz¹wszy - do szarego cz³owieka na ulicy podchodz¹ do tego w Anglii pozytywnie. Ja sam te widzê ogromn¹ zmianê. Je d ê codziennie km po brytyjskich autostradach. Dawniej widzia³o siê u nas 1, 2 albo 3 ciê arówki polskie tygodniowo, tak teraz widzê ich 5-6 dziennie. Handel z Polsk¹ zwiêkszy³ siê bardzo szybko. Jak zmienia siê dziœ obraz Polski w Anglii? Czy nocuj¹cy na Victorii Polacy nie psuj¹ go zbytnio? Jeszcze nie. Istnieje jednak obawa, e jeœli to potrwa d³u ej, to rzeczywiœcie stosunki mog¹ siê zepsuæ. Na szczêœcie, na ogó³, ludzie w Anglii rozumiej¹, e Polacy przyje d aj¹ tu i nie chc¹ ebraæ lecz pracowaæ. Anglicy rozumiej¹ te, e szukaj¹cy pracy spotkali siê z pewnymi trudnoœciami. Specjalnie te, w³aœnie dla nich, przet³umaczyliœmy na polski odpowiedni¹ ulotkê. Czy Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii prze ywa obecnie nowy renesans? Ile organizacji polskich nale y dziœ do Zjednoczenia? Fikcyjnie oko³o stu. Tych natomiast, które naprawdê dzia³aj¹ jest oko³o szeœædziesiêciu. Tak wiêc to nie jest wcale Ÿle. Od czasu te do czasu pojawiaj¹ siê nowe polskie organizacje. Tak e aktywnoœæ w naszych organizacjach w miarê potrzeb wzrasta, a potem opada - jak potrzeba siê koñczy. Na dziœ zdecydowanie aktywniejsze s¹ organizacje w terenie, gdzie przybywaj¹ nowi Polacy. Zawsze aktywne s¹ te oœrodki parafialnie, z którymi œciœle wspó³pracujemy. Kolejnym wreszcie dobrym zjawiskiem jest fakt, e nasze organizacje polonijne zaczynaj¹ siê wreszcie odm³adzaæ. Organizacjom polonijnym w Wielkiej Brytanii grozi», wiêc renesans jakoœciowy i iloœciowy. I tego w³aœnie Panu Prezesowi, dziêkuj¹c za rozmowê, yczê. Mówi¹, e rok 2005 bêdzie lepszy Weszliœmy w kolejny, nowy rok. 1 stycznia to czas na podsumowania i snucie pozytywnych wizji na kolejne 365 dni. To tak e czas na g³êbsz¹ refleksjê nad samym sob¹ co siê uda³o a czego nie uda³o siê osi¹gn¹æ, czy mo na to by³o zrobiæ lepiej. Mijaj¹cy rok by³ obfity w wydarzenia, szczególnie te, które dotycz¹ bezpoœrednio nas Polaków. Przede wszystkim ziœci³a siê wizja uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, wielkim organizmie polityczno-gospodarczym, który z blisko 400 milionami obywateli niesie wielk¹ perspektywê rozwoju. Polacy w licznych ankietach fakt wejœcia Polski do Unii i podpisania Traktatu Konstytucyjnego sytuuj¹ jako najwa niejsze wydarzenie roku. Patrz¹c z perspektywy historycznej, nasza decyzja dotycz¹ca Unii Europejskiej ma rangê zawarcia w 1569 roku Unii Lubelskiej tworz¹cej Rzeczypospolit¹ Obojga Narodów. Niesie ona za sob¹ skutki dziœ jeszcze niemo liwe do wyliczenia, niemniej wa ny by³ pierwszy krok znalezienie siê w gronie pañstw o rozwiniêtej demokracji i bardzo wysokim standardzie technologicznym. Istotn¹ spraw¹ jest poziom ycia ludzi, trzeba nam bêdzie wielu lat, aby dogoniæ europejsk¹ czo³ówkê. Mamy jednak kogo goniæ. Skutki wewnêtrznych przemian, jakie za sob¹ niesie nasze znalezienie siê w UE s¹ na dziœ niewyobra alne, rozumiemy kierunki zmian, ale jak bêdzie wygl¹da³o spo³eczeñstwo, stosunki spo³eczne i ekonomiczne, poziom ycia czy struktury demokratycznego pañstwa za na przyk³ad 25 lat nie wiemy. Czy Unia bêdzie dalej porozumieniem pañstw, czy przyjmie ostatecznie strukturê federacyjn¹, czy Polak bêdzie bardziej Europejczykiem ni Polakiem trudno jest powiedzieæ. Wiele zale y od nas i wszystko w tym obszarze jest przed nami. Faktem jest, e zostanie przeorana nasza œwiadomoœæ, musimy na nowo zdefiniowaæ pojêcia patriotyzmu, narodu, pañstwa. Musimy powiedzieæ sobie, jak rozumiemy w tych nowych warunkach pojêcie Ojczyzny, a wiêc tego, co ³¹czy³o i ³¹czy do dziœ wszystkich Polaków rozsianych po œwiecie. Polska jest dziœ inna, ni przed rokiem. Dyskusje na temat uczestnictwa w Unii podzieli³y kraj na dwie nierówne czêœci, ubywa eurosceptyków, niemniej jednak s¹. Rzutuje ten stan na podzia³y w kraju, szczególnie wa ne przed wyborami. W roku 2005 bêdziemy mieli wybory parlamentarne (termin ich nie jest jeszcze okreœlony), wybory prezydenckie (jesieni¹) oraz referendum konstytucyjne (jesieni¹). Dziœ trwaj¹ powa ne rozmowy i przymiarki do wyborów parlamentarnych. Rz¹dz¹ca koalicja centrolewicowa, najpierw SLD-PSL-UP, póÿniej SLD-UP traci szanse wyborcze na powtórzenie dobrego wyniku daj¹cego mo liwoœci sformowania rz¹du. Wiele mo na spodziewaæ siê po Platformie Obywatelskiej, która ma dobre wyniki w sonda ach a czas poka e, czy ma te zdolnoœæ sformowania nowej rz¹dz¹cej koalicji. Niepokoiæ mog¹ pojawiaj¹ce siê sygna³y w wypowiedziach niektórych polityków, bêd¹ce przed³u eniem dzia³añ kolejnych komisji œledczych, na temat rozliczenia do dna starych uk³adów. I nie chodzi tutaj o potrzebê rozliczeñ, ale o sugerowan¹ chêæ zniesienia z powierzchni jednej ze znacz¹cych czêœci sceny politycznej przez inne. To po prostu mo e zagra aæ demokracji jako takiej. Wybory, szczególnie parlamentarne, bêd¹ wa ne równie i z innego punktu widzenia. Przez prawie 15 lat od okr¹g³ego sto³u dominowa³a w polskim myœleniu o zasadach reformowania kraju opcja liberalna, a wiêc dominacja w³asnoœci prywatnej nad jej innymi formami, przys³owiowa wêdka zamiast ryby i inne zasady. Doprowadzi³o to do znacz¹cego rozwarstwienia spo³ecznego, ogromnego bezrobocia i utraty szans przez ponad po³owê spo³eczeñstwa. Wybór w³aœciwej drogi dalszego rozwoju, a wiêc wybór ugrupowania, które w perspektywie najbli szych 4 lat zapewni rozwi¹zanie podstawowych problemów Polaków bêdzie spraw¹ najwa niejsz¹. Przy okazji sk³adania yczeñ noworocznych Polacy gremialnie prognozowali, e rok 2005 bêdzie dobry, e s¹ szanse na spe³nienie wielu marzeñ. My te w to wierzymy. Wszystkiego najlepszego. Andrzej Ziemski Serwis Polska-Polacy Warszawa 1 stycznia 2005 roku

13 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Str. 13 Wywiad «Wprost»: Powiedzia³ pan, e Ukraina od 15 lat jest niepodleg³a, a teraz sta³a siê te wolna. Co oznacza ta wolnoœæ dla Ukrainy? Kiedy nam zarzucano, e na placu Niepodleg³oœci zgromadzi³o siê pó³ miliona ludzi, odpowiada³em: «Nie wyobra am sobie polityka, który by³by w stanie kupiæ nastroje ludzi, a tym bardziej ich szczeroœæ i entuzjazm». Ludzie na majdanie uœwiadomili wszystkim, e to oni, obywatele, stoj¹ wy ej od w³adzy. To nie spo- ³eczeñstwo ma s³u yæ w³adzy, ale w³adza spo³eczeñstwu. Ci ludzie pokojowo przejêli w³adzê. A odchodz¹ca ekipa zwyczajnie nie jest ich godna. W szczerych oczach ludzi na majdanie zobaczy³em odpowiedzialnoœæ. Oni ca³kowicie œwiadomie dokonali wyboru i mog¹ go broniæ. Doskonale wiedz¹, po co przyszli na majdan. Nikt ich nie zmusza³, zrobili to dla w³asnej przysz³oœci, dla swoich dzieci, dla dobrobytu, dla demokracji. Jakimi najbli szymi poczynaniami przekona pan ludzi, e mieli po co marzn¹æ? Podobnie jak na prze³omie lat bêdê chcia³ zapewniæ spo³eczeñstwu lepsze warunki ycia. Zamierzam zebraæ w rz¹dzie grupê uczciwych i kompetentnych polityków, którzy nie bêd¹ kradli, którzy szanuj¹ swój naród. Niby to ma³o, ale w realiach Ukrainy roku 2004 to naprawdê du o. Jeœli taki rz¹d siê utrzyma, to jako prezydent gwarantujê, e w ci¹gu 365 dni ka dy obywatel odczuje poprawê. Ju teraz koñczymy przy pomocy polskich kolegów opracowywanie strategii gospodarczej dla Ukrainy. To pakiet reform poszczególnych sektorów. Jednym z pierwszych dokumentów, które przygotowujemy, bêdzie plan integracji europejskiej. W 2005 r. zamierzamy przedstawiæ plan reform Przebudzenie Ukrainy Rozmowa z WIKTOREM JUSZCZENK, prezydentem elektem Ukrainy Tygodnik «Wprost», Nr 1153 (09 stycznia 2005) spo³ecznych, bo obok inicjatyw gospodarczych zale y nam na zapewnieniu spo³eczeñstwu os³ony socjalnej. Jestem przekonany, e Ukraina - zw³aszcza ta wschodnia - przebudzi siê i powstanie tu najbardziej nowoczesny i prê nie dzia- ³aj¹cy rynek w tej czêœci Europy. Czy Ukraina ma teraz bli ej na Wschód czy na Zachód? I jakie miejsce zajmuje w pana myœleniu Polska? Nie mam wiêkszych problemów z ocen¹ roli Polski, poniewa od pocz¹tku wasz kraj i prezydent Kwaœniewski wspierali demokracjê na Ukrainie i szanowali wybór naszego narodu. Nie chodzi³o o poparcie udzielane konkretnej osobie czy partii, ale o popieranie demokratycznych zasad. Nie chcê mieszkaæ w kraju kierowanym przez kryminalno-mafijne uk³ady, gdzie nie ma niezale nych s¹dów, gdzie istnieje potê na szara strefa gospodarcza, która wywiera wp³yw na politykê. Z tego w³aœnie powodu bardzo wysoko cenimy wszelkie wysi³ki, które by³y podejmowane na prze³omie listopada i grudnia, szczególnie przez prezydenta Kwaœniewskiego. A je eli chodzi o kierunek, w jakim zmierza Ukraina, to nie muszê i nie chcê nikomu udowadniaæ, e ten kraj zawsze nale a³ do œrodkowej Europy, a ja jestem Europejczykiem. Zarówno mój naród, jak i ja pod ka dym wzglêdem jesteœmy europejscy, nasze wartoœci, aspiracje, œwiatopogl¹d wyp³ywaj¹ z europejskiej tradycji. Dlatego strategi¹ mojego rz¹du bêdzie integracja europejska. Zmierzamy do Europy nie dlatego, e to jest modne, lecz ze wzglêdu na to, e Europa ma lepsze standardy - systemu demokratycznego, polityki spo³ecznej i gospodarczej. Cz³owiek ze swej natury wybiera to, co dla niego lepsze. To, co daje Europa cz³owiekowi, to system wartoœci. Z drugiej strony graniczymy z Rosj¹, która jest naszym s¹siadem, a z s¹siadami trzeba dobrze yæ. Europie nie s¹ potrzebne nowe problemy. Dlatego id¹c do Europy, Ukraina powinna mieæ bezkonfliktowe kontakty z s¹siadami. By³ pan nieuczciwie traktowany przez media. Czy w przysz³oœci wolno bêdzie krytykowaæ prezydenta Juszczenkê? Nie jestem cz³owiekiem z prowincji, z marginesu i do krytyki odnoszê siê tak samo jak pañstwo, polski prezydent i ka dy obywatel. Krytyka jest jednym z bodÿców do doskonalenia siê. Ale krytyka jest te jednym ze sposobów walki politycznej. Chcia³bym byæ obiektem takiej krytyki, która nie podcina skrzyde³, a - odwrotnie - pozwala im siê rozwin¹æ. Chcê krytyki, która powoduje, e chce siê byæ lepszym, doskonalszym. Takiej krytyki yczê i sobie, i innym. Prof. Richard Pipes powiedzia³, e wiêkszoœæ problemów Rosji bierze siê z tego, e nie ma wolnoœci, bo nie ma w³asnoœci. Czy Ukraiñcy stan¹ siê w³aœcicielami ziemi i firm i dziêki temu zyskaj¹ gwarancjê wolnoœci? Zacznê od tego, e w 2000 r. mój rz¹d przygotowa³ wstêpny plan prywatyzacji ziemi. Uwa aliœmy, e w³asnoœæ jest jednym z g³ównych elementów niezale noœci socjalnej ludzi. Przez lata komunizmu ktoœ taki jak w³aœciciel przesta³ istnieæ. To zbyt skomplikowany i d³ugotrwa³y proces, bym móg³ go teraz przeanalizowaæ.

14 Str. 14 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 W ci¹gu 14 lat oko³o 7 mln rolników sta³o siê w³aœcicielami swoich gruntów. Mój rz¹d bêdzie zawsze sta³ po stronie prawa i bêdzie bra³ w obronê tych ludzi. Jak pana zmieni³a «pomarañczowa rewolucja» jako polityka i cz³owieka? W ci¹gu 17 dni «pomarañczowej rewolucji» to, co wydawa³o siê wiecznotrwa³e i nienaruszalne, gdzieœ zniknê³o. Ca³a struktura w³adzy Kuczmy rozp³ywa siê w powietrzu, notable znikaj¹, ukrywaj¹ siê, niektórzy usi³uj¹ pope³niæ samobójstwo. 22 listopada na plac Niepodleg³oœci wysz³o 200 tys. ludzi, którzy zdecydowanie powiedzieli Kuczmie, e nie chc¹ ju tak dalej yæ. Te s³owa us³ysza³ nie tylko rz¹d, dotar³y one te do dziesi¹tków milionów Ukraiñców. Ka dy z nich uwierzy³, e coœ siê mo e zmieniæ, e ka dy z osobna mo e byæ niezale ny i wolny. Dziesi¹tki innych placów na ca³ej Ukrainie wype³ni³y siê takimi t³umami. Jestem przekonany, e w tych dniach zademonstrowaliœmy i jednoœæ narodow¹, i to, e przysz³o nam yæ w czasach, kiedy ka dy obywatel mo e byæ wolny i odwa ny. Udowadniamy, e spo³eczeñstwo jest moralne. A ta moralnoœæ ró ni siê od pseudoetyki, któr¹ kierowa³a siê poprzednia w³adza. To przes³anie us³ysza³ ca³y œwiat. Reszta œwiata zaczê³a odszukiwaæ na mapie Ukrainê, wielu ze zdumieniem odkry³o, e ze swoimi 47 mln obywateli to jeden z wiêkszych i ludniejszych krajów europejskich. e to kraj ju demokratyczny, zamieszkany przez niepodleg³y naród. Wszystkiego tego dokona³a wiara, przekonanie, e zwyciê ymy. Chcia³bym, eby ka dy, kto opuszcza³ plac, by³ silniejszy ni przedtem, by wiara nas nigdy nie opuszcza³a, bo to ona daje si³ê. By tych 17 dni nie posz³o na marne. Wa ne, e na placu nie przelano ani jednej kropli krwi. Ca³y proces rodz¹cy siê na ulicy odby³ siê w majestacie prawa, bez naruszania konstytucji. Dlatego jestem bardzo szczêœliwy, e dane mi by³o prze yæ tych 17 dni. Rozmawiali Marek Król i Jerzy Marek Nowakowski (Kijów) Wspó³praca: Wiktor Bater (TVN) i Juliusz Urbanowicz Auschwitz nie mo na zapomnieæ :27 Nie mo na zapomnieæ o jednej z najwiêkszych zbrodni w historii ludzkoœci, jaka dokona³a siê w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz- Birkenau, nie mo na dopuœciæ, by takie z³o kiedykolwiek siê powtórzy³o - apelowali uczestnicy czwartkowego Forum «Pozwólcie yæ narodowi mojemu» w Krakowie. Has³em spotkania by³o b³aganie biblijnej królowej Estery, która uratowa³a ydów przed pogromem. Forum, zorganizowane przez ministerstwo kultury RP i Europejski Kongres ydów, by³o czêœci¹ obchodów 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W krakowskim Teatrze im. S³owackigo zebra³o siê kilkuset goœci, w tym byli wiêÿniowie Auschwitz-Birkenau, b. o³nierze Armii Czerwonej, którzy wyzwolili obóz, przywódcy wielu pañstw œwiata, m³odzie, uczeni, intelektualiœci i artyœci. Ponad 90-letni dziœ b. major Armii Czerwonej Anatolij Szapiro, dowodz¹cy w styczniu 1945 r. wyzwoleniem obozu, Aleksander Kwaœniewski (P) i prezydent Izraela Mosze Kacaw (L) nie móg³ przybyæ osobiœcie do Krakowa, ale w wyemitowanym wyst¹pieniu zwróci³ siê do wszystkich ludzi, by nie dopuœcili nigdy do powtórzenia takiego z³a, jakie mia³o miejsce w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. «My, którzy oswobadzaliœmy ten obóz, zwracamy siê do wszystkich: to nie mo e siê nigdy i nigdzie powtórzyæ - apelowa³ Szapiro. «Tak, jak z powierzchni ziemi nigdy nie znikn¹ œlady krwi, tak i nasza wdziêcznoœæ bêdzie wieczna» - tymi s³owami przewodnicz¹cy Rady Dyrek- torów Europejskiego Kongresu ydów, Mosze Kantor, dziêkowa³ za wyzwolenie obozu. Obóz Auschwitz-Birkenau «zrodzi³a nienawiœæ, okrucieñstwo i pogarda dla cz³owieka» - powiedzia³ prezydent Polski Aleksander Kwaœniewski. Przypomnia³, e to w tym obozie «w imiê ob³¹kanej ideologii ludzie ludziom zgotowali najstraszliwszy los, tu zamierzano ostatecznie unicestwiæ naród ydowski, Romów, mordowano Polaków i wiêÿniów niemal z ca³ej Europy». «Musimy pamiêtaæ tê lekcjê z przesz³oœci» - wzywa³ Kwaœniewski. «Niepojête dzie³o cz³owieka, hitlerowski obóz zag³ady Auschwitz- Birkenau, pozostanie na zawsze symbolem ludzkiego cierpienia, ale mamy nadzieje, wierzymy w to, e tak e - symbolem si³y ludzkiego ducha». Nie zapomnimy i sprawimy, e tak e nastêpne pokolenia nie zapomn¹ - zapewni³ polski prezydent. O koniecznoœci chronienia pamiêci o holokauœcie mówi³ tak e prezydent Izraela Mosze Kacaw. Jeœli w ka dym pokoleniu ta pamiêæ nie bêdzie chroniona - przestrzega³ - holokaust mo e siê powtórzyæ. Prezydent Izraela powiedzia³, e choæ na zawsze przetrwa pamiêæ o walce aliantów przeciw hitlerowskim Niemcom, to alianci «niczego nie zrobili, eby zahamowaæ zag³adê» ydów. «Alianci wiedzieli o mordzie ydów europejskich i niestety nie wyst¹pili z adn¹ inicjatyw¹, by to powstrzymaæ. Mo na by³o ratowaæ setki tysiêcy ydów od komór gazowych» - oœwiadczy³ Mosze Kacaw. Przypomnia³, e mord ydów trwa³ te wtedy, gdy wiadomo by³o, i alianci zwyciê aj¹, a Niemcy wiedzieli, e przegrywaj¹ i spieszyli siê, by wymordowaæ ydów. Wed³ug niego, gdyby

15 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Str. 15 alianci zbombardowali obóz Auschitz- Birkenau i linie kolejowe do niego prowadz¹ce, mog³o to powstrzymaæ kontynuacjê mordu. «Po 60 latach po holokauœcie trudno nam zrozumieæ, e w XX wieku Oœwiêcim, r. Obchody 60 rocznicy wyzwolnia obozu zag³ady Auschwitz -Birkenau. Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski(g) i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko (d) stawij¹ zapalone znicze przed Miêdzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu podczas uroczystoœci na terenie Auschwitz-Birkenau. PAP œwiat milcza³ wobec likwidacji narodu ydowskiego» - powiedzia³ Kacaw. Zaznaczy³, e pañstwo Izrael pamiêta o tysi¹cletniej obecnoœci ydów w Europie. «Ale nie mo emy zapomnieæ gorzkiego koñca europejskiego ydostwa» - doda³. Prezydent Izraela podkreœli³, e «z tego przeklêtego miejsca Auschwitz- Birkenau mo e zrodziæ siê lepsza przysz³oœæ». «Auschwitz musi siê znaleÿæ w zbiorowej pamiêci nowej Europy, która pogodzi³a historycznych wrogów» - doda³ Kacaw. Obozy koncentracyjne by³y miejscem, w którym cz³owiek pope³ni³ jedn¹ z najstraszliwszych zbrodni, jakie mo na sobie wyobraziæ, ale by³y równie miejscem «ogromnego cz³owieczeñstwa i heroizmu» wiêÿniów - podkreœli³ wiceprezydent USA Dick Cheney. Równie on zaznaczy³, e choæ holokaust «trwa³ w okreœlonym okresie historycznym, to nie jest odizolowanym wydarzeniem». Cheney podkreœli³, e tragedia obozów koncentracyjnych przypomina, i «antysemityzm zaczyna siê na s³owach, ale na s³owach siê nie koñczy». «Musimy przeciwstawiaæ siê nietolerancji i nienawiœci, zanim przerodz¹ siê w pope³niane okrucieñstwa» - powiedzia³ wiceprezydent USA. Gwarantujê, i na Ukrainie nie bêdzie miejsca dla antysemityzmu, ksenofobii b¹dÿ waœni narodowoœciowych - oœwiadczy³ prezydent Wiktor Juszczenko, który podkreœli³, e obóz Auschwitz-Birkenau jest dla niego i jego rodziny miejscem szczególnym, œwiêtym, gdy do tego miejsca trafi³ jego ojciec, któremu przydzielono numer O tym, e tragedia Auschwitz jest wielkim ostrze eniem dla ludzkoœci na wszystkie przysz³e wieki, mówi³ prezydent Rosji W³adimir Putin, który w czwartek przylecia³ do Krakowa i dotar³ do Teatru im. S³owackiego ju w trakcie trwania uroczystoœci. W jego ocenie, dzisiaj, po 60 latach od wyzwolenia obozu, holokaust postrzegany jest nie tylko jako tragedia narodowa ydów, ale jako ogólnoludzka katastrofa. «Jesteœmy zobowi¹zani og³osiæ jednym g³osem obecnemu i przysz³ym pokoleniom: nikt nie mo e i nie ma prawa byæ obojêtnym wobec antysemityzmu, nacjonalizmu, ksenofobii rasowej i religijnej nietolerancji» - powiedzia³ Putin. Rosyjski prezydent podkreœli³ te, e «wspó³czesna cywilizacja znajduje siê w obliczu nie mniejszego zagro- enia». «Mam na myœli terrorystów w czarnych mundurach» - doda³. Putin podkreœli³ rolê o³nierzy Armii Czerwonej, którzy wyzwoli obóz. Jak powiedzia³ «na zawsze wygasili oni piece Oœwiêcimia i Birkenau, Majdanka i Treblinki, wyzwolili przed pe³nym zniszczeniem Kraków». Trzej o³nierze, którzy wyzwalali Auschwitz-Birkenau: Jakow Winniczenko, Niko³aj Czertkow oraz Gienri Koptiew-Gomo³ow zostali odznaczeni podczas uroczystoœci przez prezydenta Kwaœniewskiego wysokimi polskimi odznaczeniami pañstwowymi. Odznaczenia przyznano te dwóm o³nierzom nieobecnym na uroczystoœci: Anatolijowi Szapiro i Iwanowi Martinuszkinowi. o³nierzy tych po zakonczeniu Forum odznaczy³ rosyjskim jubileuszowym Medalem z okazji 60-lecia Zwyciêstwa w Wielkiej Wojnie OjczyŸnianej prezydent Putin. O przechowanie pamiêci i zwalczanie nienawiœci zaapelowa³ do przywódców pañstw oraz do m³odzie prof. Elie Wiesel, by³y wiêzieñ Auschwitz, laureat pokojowej Nagrody Nobla. «Nienawiœæ to rak, który przenosi siê z osoby na osobê, ze spo³ecznoœci na spo³ecznoœæ» - powiedzia³. Wiesel otrzyma³ od Victorii Dolburd, szefowej Œwiatowej Unii Studentów ydowskich, i Renaldasa Vaisbrodasa, przewodnicz¹cego Europejskiego Forum M³odzie y, deklaracjê m³odzie y upamiêtniaj¹c¹ 60. rocznicê wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. M³odzi zaapelowali w niej do swoich rówieœników, by zag³êbiali siê w przesz³oœæ swoich narodów i anga owali w przestrzeganie praw cz³owieka. Podczas uroczystoœci polscy, rosyjscy i izraelscy aktorzy przedstawiali w trzech jêzykach wstrz¹saj¹ce wspomnienia wiêÿniów obozu Auschwitz-Birkenzu. Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batut¹ ukasza Borowicza wykona³a VII Symfoniê Dimitra Szostakowicza, kantor Joseph Malovany zaœpiewa³ po hebrajsku requiem «Rachela op³akuje swoje dzieci», a chór Aleksandrowa - po rosyjsku «Balladê o³nierza» Wasilija So³owiowa-Siedoja. (PAP)

16 Str. 16 Polonia Charkowa Nr 1 (32) Rok 2005 Fundacji SEMPER POLONIA i Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie w sprawie dzia³alnoœci stypendystów Fundacji na rzecz œrodowiska polonijnego i promocji Polski na Ukrainie Fundacja SEMPER POLONIA we wspó³pracy z Konsulatami Generalnymi RP dzia³aj¹cymi na Ukrainie realizuje od 1998 r. program stypendialno-sta owy, adresowany do studentów pochodzenia polskiego studiuj¹cych na uczelniach ukraiñskich. W ci¹gu tych 7 lat z naszej pomocy skorzysta³o ju ponad 3000 studentów pochodzenia polskiego z ró nych krajów œwiata. Jednym z g³ównych celów programu stypendialno-sta owego jest podniesienie poziomu wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych m³odzie y pochodzenia polskiego, wykorzystanie wykszta³conej dobrze przygotowanej kadry m³odych ludzi o polskim rodowodzie i jej doœwiadczeñ do promowania polskich osi¹gniêæ kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Stypendium Fundacji SEMPER POLONIA przyznawane jest studentom wy szych uczelni ukraiñskich, posiadaj¹cym udokumentowane pochodzenie polskie i osi¹gaj¹cym œredni¹ ocen w nauce nie ni ej ni 4 oraz wyró - niaj¹cym siê dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ na rzecz œrodowiska polonijnego. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr studiów. Prawo ubiegania siê o przed³u enie jego otrzymywania na kolejny semestr nauki Apel przys³uguje wy³¹cznie stypendystom, którzy terminowo wywi¹zuj¹ siê ze wszystkich zobowi¹zañ Regulaminu Stypendialnego (do wgl¹du w Konsulatach Generalnych RP na Ukrainie oraz na stronie internetowej Fundacji - ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³alnoœci na rzecz œrodowiska polonijnego lub promocji Polski na Ukrainie. Komisja Stypendialna Fundacji w marcu, sierpniu i wrzeœniu ka dego roku rozpatruje wnioski i podania od studentów, którzy w danym semestrze uzyskali pozytywn¹ rekomendacjê organizacji polonijnej lub szko³y polskiej oraz odpowiedniego Konsulatu Generalnego RP na Ukrainie. Komisja i Konsulaty Generalne RP na Ukrainie priorytetowo traktuj¹ sprawê udzia³u studentów w yciu polonijnym na Ukrainie. Udokumentowana aktywna postawa spo³eczna w œrodowisku polonijnym kandydatów na stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA oraz studentów, ubiegaj¹cych siê o przed³u enie otrzymywania stypendium, stanowi jedno z g³ównych kryteriów, jakim kieruje siê Komisja Stypendialna Fundacji SEMPER PO- LONIA przy rozpatrywaniu wniosków i podañ. Wysoko oceniane s¹ dzia³ania podejmowane przez studentów pochodzenia polskiego, którzy wykazali siê aktywnoœci¹ w trakcie nauki w szko³ach œrednich (udzia³ w polonijnych zespo³ach artystycznych; olimpiadach jêzyka polskiego; organizowanie konkursów) oraz którzy obecnie regularnie udzielaj¹ swoim m³odszym kolegom pomocy w nauce, wspó³pracuj¹ z organizacjami i mediami polonijnymi oraz szko³ami polskimi m.in. przy przeprowadzeniu konkursów, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy wœród m³odego pokolenia Polaków, aktywnie dzia³aj¹ w harcerstwie, polonijnych zespo³ach folklorystycznych, chóralnych i teatralnych, s³u ¹ pomoc¹ starszym i samotnym osobom /kombatantom/, otaczaj¹ opiek¹ miejsca pamiêci narodowej, dokumentuj¹ œlady polskie na Ukrainie oraz s¹ aktywni w dzia³aniach na rzecz zachowania dóbr polskiej kultury narodowej, czynnie wspieraj¹ inicjatywy zwi¹zane z promocj¹ Polski; pozytywnie odpowiadaj¹ na apel Fundacji i Konsulatów Generalnych RP na Ukrainie, co do realizacji innych przedsiêwziêæ edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Fundacja SEMPER POLONIA i Konsulaty Generalne RP na Ukrainie zwracaj¹ siê do wszystkich organizacji, instytucji i osób uczestnicz¹cych w systemie rekomendacji i opiniowania kandydatur do stypendiów, aby przedstawiaj¹c lub opiniuj¹c kandydatów bardzo konkretnie okreœlali ich dotychczasowe wyniki w nauce oraz obecn¹ aktywnoœæ w dzia³alnoœci na rzecz œrodowiska polskiego na Ukrainie. Zespó³ Redakcyjny: Józefa Czernijenko (red.naczelny), Aleksandra Bodenszac, Diana Krawczenko, Bo ena ysoñ, Igor Mackiewicz, Olga Zagórska, Oleg Czernijenko (opracowanie komputerowe) Adres redakcji: Ukraina Charków ul. Krasnoznamionnaja 7/9 m. 125 Tel./fax.+38 (057) Redakcja pracuje na zasadach spo³ecznych. Adres dla korespondencji: Ukraina Charków pr. Pobiedy 48 m Na prawach rêkopisu do u ytku wewnêtrznego. Gazetê Polonia Charkowa dofinansowuje Senat RP przez Fundacjê «Pomoc Polakom na Wschodzie» UÃàçåòà çàðåºñòðîâàíà Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ³íôîðìàö³éíî ïîë³òèêè, òåëåáà åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà íè çà ¹816, ñåð³ÿ ÕÊ

Listopad 2010 Soleczniki 1 S OWO WSTÊPNE CZEKAMY NA ODWIL Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami Ma byæ uruchomiony w 2015 roku Mostu jeszcze

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e W numerze m.in.: Apel do Akcji Katolickiej l Eseldowskie straszenie JOW-ami l Zaproszenie do Warszawy l BIULETYN INFORMACYJNY Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych Nr 10 Marzec 2002 r. POSE

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł

miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł nr 33 2 OD REDAKCJI nr 33 Tacy sami, lecz... Za nami majowe unijne wzruszenia, oficjalne

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

zjawiska. Powsta³a obawa, e po ary s¹ wywo³ywane specjal- Tylko jednej nocy, w Na ul. Jagielloñskiej z kolei prawid³owoœci w przebiegu po-

zjawiska. Powsta³a obawa, e po ary s¹ wywo³ywane specjal- Tylko jednej nocy, w Na ul. Jagielloñskiej z kolei prawid³owoœci w przebiegu po- Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 25 (469) 21 grudnia 2011 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo