ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU PRZEZ OŚRODEK KARTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU PRZEZ OŚRODEK KARTA"

Transkrypt

1 ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU PRZEZ OŚRODEK KARTA W listopadzie 2012 Ośrodek KARTA dzięki dofinansowaniu z programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego rozpoczął projekt Archiwa społeczne w Polsce, mający na celu zdefiniowanie archiwów społecznych i określenie stanu istniejących rozproszonych archiwów powstających oddolnie. Jako definicję archiwum społecznego Ośrodek przyjął: archiwum prowadzone przez organizację pozarządową lub powstające przy jednostce samorządu terytorialnego w efekcie celowej aktywności obywatelskiej, które gromadzi, przechowuje, opracowuje (w celu udostępniania) materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audiowizualne (Zob. K. Ziętal, Wstęp w: Archiwistyka społeczna, Warszawa 2012). Opierając się na tej definicji, objęto ruch archiwistyki społecznej w całym jej różnorodnym i szerokim spectrum. Na stronie udało się zidentyfikować 430 jednostek, z czego 190 stanowią stowarzyszenia, 70 fundacje, 112 to Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, założone przy bibliotekach gminnych (w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach ), a 30 grupy nieformalne, nieposiadające osobowości prawnej. Kilkanaście to archiwa prowadzone społecznie przez pracowników instytucji państwowych (5), samorządowych (6), czy miejskich (6). Ośrodek KARTA w 2014 roku w ramach projektu Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce, realizowanego w ramach

2 programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, przeprowadził badanie wysyłając ankietę do 430 archiwów społecznych. Ankieta miała dwojaki cel z jednej strony miała zbadać sytuację archiwów, z drugiej dookreślić cele i działania projektu. Archiwa dostały do wypełnienia ankietę złożoną z 16 pytań (otwartych i zamkniętych). Na ankietę odpowiedziało 155 organizacji poddanych badaniu, które swoją siedzibę mają zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak i małych miejscowościach gminnych czy powiatowych. Jak funkcjonują archiwa społeczne w Polsce, jakie priorytety wyznaczają we własnej działalności archiwalnej i jakie problemy stoją na drodze do realizacji misji archiwów społecznych i zmiany ich sytuacji? Potrzeby i finansowanie archiwów społecznych Najistotniejszymi potrzebami AS-ów w zakresie prowadzenia archiwum społecznego okazały się finansowanie oraz profesjonalna wiedza i umiejętności. W dalszej kolejności archiwa narzekają na wyposażenie brak lokalu oraz brak sprzętu komputerowego. Jako wyposażenie rozumieć należy tu nie tylko podstawowe umeblowanie, ale również sprzęt w postaci dyktafonów do nagrywania relacji oral history, skanerów, słuchawek czy pudeł bezkwasowych do archiwizowania materiałów archiwalnych. W dalszej kolejności padała potrzeba stworzenia profesjonalnej komputerowej bazy archiwalnej. Jako dotychczasowe źródła finansowania archiwum aż 135 na 155 ankietowanych wskazało środki własne, pozostawiając w tyle inne formy finansowania darowizny prywatne (49 ankietowanych) czy granty i dotacje (39 ankietowanych). Niektóre archiwa zaznaczały jednak, że środki własne wystarczają im zwykle na działalność statutową, nie zaspokajają więc potrzeb związanych np. z kupnem profesjonalnego sprzętu potrzebnego do archiwizacji materiałów. Przyczyną problemów finansowych może być między innymi brak profesjonalnych możliwości pisania wniosków o dofinansowanie, równoznaczne z brakiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Do korzystania ze środków przyznawanych w ramach społecznej akcji 1% podatku dla organizacji pozarządowej przyznało się zaledwie 6 archiwów społecznych. Większość 63 procent AS-ów potwierdziła, że dotychczasowe środki finansowania nie są wystarczające, pozwalają bowiem opłacić jedynie bieżące wydatki archiwum społecznego. Zdarzały się głosy, iż trudno jest im pozyskać środki publiczne. Archiwa rzadko również sięgają po środki unijne, co uzasadniają: Źródła finansowania środki unijne są poza naszym zasięgiem, podobnie z innymi programami, gdzie wymagany jest właśnie wysoki wkład własny. Wsparcie merytoryczne w działalności archiwów społecznych szkolenia W jednym z kolejnych pytań poprosiliśmy archiwa społeczne o wybór tematów z dziedziny archiwistyki społecznej, które spełniają ważną rolę w ich działalności i które mogłyby posłużyć w dalszym rozwoju AS-ów. Spośród kilkunastu dziewiętnastu zaproponowanych problemów, wybrane zostały w pierwszej kolejności te tematy, które wskazują na profesjonalizację prowadzenia archiwum społecznego i pogłębienie przez archiwistów posiadanej już wiedzy z zakresu opracowywania materiałów archiwalnych jak: opisywanie/opracowanie (miejsce nr 1), porządkowanie i opis (miejsce nr 3), a z drugiej strony te, które

3 wiążą się z kompetencjami archiwisty XXI wieku, nastawionego na wkraczanie w przestrzeń wirtualną jak: udostępnianie cyfrowych zbiorów w internecie (miejsce nr 2) czy digitalizacja posiadanego zasobu (miejsce nr 5). W dalszej kolejności archiwa społeczne stawiają nacisk na edukację w zakresie pisania wniosków konkursowych i pozyskiwania grantów, interesuje je tematyka programów i baz komputerowych, a także tworzenie wystaw i publikacji (miejsca nr 6, 7, 8). Praca z wolontariuszami oraz udostępnianie zbiorów na miejscu to dwa tematy, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów (miejsca nr 18, 19). Archiwa społeczne jako formę wsparcia merytorycznego wybierają przede wszystkim szkolenia stacjonarne, najchętniej na miejsce szkoleń preferują miasta powiatowe lub wojewódzkie. Cenny okazuje się być dla nich również bezpośredni kontakt z ekspertem, niekoniecznie musi to być wizyta eksperta na miejscu. Mniejszą popularnością wśród archiwów społecznych cieszą się edukacyjne filmy czy szkolenia on-line, być może bierze się to stąd, że nie wszędzie są jeszcze popularne internetowe formy edukacji i szeroko pojęty e-learning. Strony internetowe AS-ów, portal branżowy archiwa.org Aż 82 procent ankietowanych archiwów społecznych odpowiedziało pozytywnie na pytanie: Czy posiadają państwo stronę internetową służącą prezentacji zbiorów?. Niestety, większośc respondentów nie jest zadowolonych ze swoich stron. Posiadanie strony internetowej nie oznacza możliwości udostępniania na niej materiałów archiwalnych, zwykle służy ona ukazywaniu informacji bieżących z działalności danej organizacji. Jak pisali w ankietach niektórzy, nie każda ze stron posiada konieczne do tego funkcjonalności: Na naszej stronie jest tylko skromna część archiwaliów, jedynie w niskich rozdzielczościach. To, co interesuje nas najbardziej, to stopniowe zamieszczanie kolejnych zdjęć, dokumentów, etc. Gdybyśmy dysponowali środkami finansowymi, to z pewnością moglibyśmy przeznaczyć więcej czasu na rozbudowę strony. Często archiwa, których strony internetowe nie służą prezentacji zbiorów, mają strony poświęcone poszczególnym projektom, w których np. nagrywano świadków historii, co w praktyce często oznacza wykorzystywanie jednego typu archiwaliów świadectw historii mówionej. W kolejnym z pytań zapytaliśmy o oczekiwania wobec portalu branżowego archiwistyki społecznej Ośrodka KARTA (www.archiwa.org). Większość ankietowanych (144 organizacje) najbardziej zainteresowana jest bazą informacji o archiwach społecznych, być może ze względu na chęć poznania innych AS-ów, reprezentowania siebie na jednym portalu, korzystania z doświadczeń innych. Na drugim miejscu za przydatne uznają możliwość wyszukiwania zbiorów (142 ankietowanych), na trzecim aktualności. Obraz, jaki się z tego rysuje, pokazuje, że archiwa społeczne najbardziej zainteresowane są sobą nawzajem wzajemną informacją na własny temat, sposobem autopromocji, a także informacjami o tym, co nowego słychać w archiwistyce społecznej. Katalogowanie zbiorów Kolejną grupą pytań były pytania stricte związane z narzędziami, które przyczyniają się do katalogowania, opracowywania,

4 udostępniania i wyszukiwania materiałów archiwalnych. Z ankiet wynika, że archiwa społeczne rzadko profesjonalnie kataloguą swoje zbiory, najczęściej strona internetowa jednocześnie służy za katalog archiwalnego zasobu (67 ankietowanych). Niektóre archiwa (67) posiadają spis zbiorów, sporządzony w pliku tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym (49). Niestety 38 archiwów społecznych nie posiada żadnych katalogów, a 28 posiada jedynie katalogi kartkowe są to zazwyczaj archiwa, które dopiero powstają i są u początku działalności archiwalnej. Jak sytuacja ta odnosi się do zapotrzebowania organizacji na posiadanie darmowej komputerowej bazy do katalogowania zbiorów archiwum społecznego (pytanie 10)? Baza taka mogłaby służyć standaryzacji opisu zasobu archiwów społecznych, co niewątpliwie ułatwiłoby sposób wyszukiwania archiwaliów. 78 procent ankietowanych AS-ów zaznaczyło, że chciałoby taką bazę posiadać, ale jednocześnie część archiwów przyznawała, że zupełnie się na tym nie zna, że decyzję swoją uzależnia od opisów i przyjętych standardów. Znalazły się jednak i takie, które wymieniały pożądane elementy bazy W bazie powinno być: rodzaj dokumentu; data wytworzenia; indeks nazw geograficznych (miejscowych); indeks osobowy; główny temat, którego dotyczy dokument; zakres dat, których dotyczy dokument; krótki opis techniczny dokumentu; pochodzenie dokumentu. Współpraca z innymi podmiotami i sieć archiwów społecznych Kolejna seria pytań nastawiona była na działania archiwów społecznych i podejmowaną przez nie współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym czy przedstawicielami administracji państwowej. Archiwa, mające siedzibę w miejscowościach gminnych, najczęściej współpracowały z samorządem lokalnym (76 ankietowanych) oraz NGO'sami (68). Najrzadziej zawiązywano współpracę z administracją państwową, co w większości przypadków argumentowano brakiem zainteresowania po stronie władz, między innymi ze względu na lokalność organizacji. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta niektóre archiwa dostają lokal na prowadzenie własnej działalności czy zakupują materiały do archiwizacji. Niestety, zdarzają się również głosy rozczarowania ze współpracy z samorządem miejskim: Z naszego doświadczenia wynika, że samorząd lokalny prezentuje postawę roszczeniową w stosunku do naszych zbiorów. Traktując je jako własność, nie respektując praw autorskich. Zdecydowana większość organizacji deklaruje chęć włączenia się do sieci archiwów społecznych (83 procent). W ramach takiej sieci najbardziej atrakcyjne byłoby dla archiwów realizowanie wspólnych projektów, tworzenia wspólnych publikacji czy wystaw (117 ankietowanych). Za wspólny cel również stawiają sobie ubieganie się o granty (110 ankietowanych), co uzasadniają: Wspólne działania zawsze są bardziej efektywne. Oczekujemy wsparcia merytorycznego, wzajemnej wymiany doświadczeń i stworzenia swoistego lobby na rzecz promowania potrzeby zachowania świadectw / dokumentów ważnych dla lokalnych społeczności. Niektóre archiwa wymieniają idące za tym korzyści oraz oczekiwania: Chcemy zostać włączeni w sieć archiwów. Oczekujemy: promocji regionu i wizerunku; zwiększenia roli świadomości lokalnej; zwiększenia zasięgu oddziaływania; podniesienia znaczenia naszych zbiorów i pracy; udział w przedsięwzięciach naukowych i popularno-naukowych; ochrony prawnej dorobku i zbiorów; możliwości pozyskiwania dotacji; możliwości wsparcia merytorycznego. Niepaństwowy zasób archiwalny profesjonalizacja

5 Po serii pytań o stan archiwów społecznych, o ich doświadczenia, postawiliśmy pytanie o gotowość organizacji do zaistnienia w nowo tworzonym rejestrze niepaństwowego zasobu archiwalnego. Wpisanie do tego rejestru oznaczałoby możliwość ubiegania się o środki publiczne na działalność, ale pociągało również konieczność stosowania odpowiednich standardów opracowania, przechowywania, digitalizacji zbiorów. Mimo że zdecydowana większość, widząc w takim zapisie szansę na zmianę sytuacji archiwów społecznych, opowiedziała się za gotowością (89 procent), jednak pojawiły się uwagi: Tak, pod warunkiem dostarczenia gotowych narzędzi technicznych i rozwiązań, przeprowadzenia szkoleń oraz wsparcia techniczno merytorycznego. Niektórzy boją się dookreślenia, ponieważ zbyt wiele jest niewiadomych. Większość archiwów jako ograniczenie podaje fakt, że przy archiwum społecznym pracują zwykle po godzinach, nie pobierając za to wynagrodzenia: Pewnym ograniczeniem jest w naszym przypadku fakt, że wszyscy nasi członkowie pracują społecznie, w czasie wolnym od pracy. Jedno ze stowarzyszeń jako rozwiązanie proponuje stworzenie Centralnego Archiwum Organizacji Pozarządowych: Wystarczyłaby możliwość przekazania posiadanej dokumentacji do Centralnego Archiwum Organizacji Pozarządowych, gdyby takie powstało. Tam profesjonaliści porządkowaliby otrzymywane zbiory. Wymaganie od osób prowadzących działalność społeczną dodatkowo profesjonalnego prowadzenia archiwum z prawdziwego znaczenia jest naszym zdaniem nie do zrealizowania. Tylko centralne lub wojewódzkie profesjonalne, etatowe, finansowane z budżetu państwa archiwa społecznych organizacji pozarządowych mogą rozwiązać ten ważny problem. Znaleźli się jednak i tacy, którzy proces profesjonalizacji ich archiwum uznali za in progress : Proces profesjonalizacji obsługi zbiorów w naszej organizacji jest już rozpoczęty. Współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziałem Archiwistyki. Wnioski końcowe przyszłość AS-ów i zmiana ich sytuacji? Przy wyciąganiu wniosków z ankiety należy sobie zdawać sprawę, że prawdopodobnie na ankietę odpowiedzieli ci najbardziej aktywni spośród archiwów społecznych. Z ankiet wyłania się więc obraz AS-ów, które są świadome swoich potrzeb, chcą się profesjonalizować, choć jednocześnie obawiają co to oznacza w przypadku społecznej działalności. Potrzebują przede wszystkim wsparcia merytorycznego i stałego finansowania. Ustabilizowanie sytuacji finansowej instytutu pozwoli na profesjonalizację działania archiwum. Bez tego warunku trudno nawet uruchamiać wyobraźnię. Zdaniem niektórych archiwów potrzebne jest również mocniejsze akcentowanie ich roli społecznej, zmiana świadomości obywatelskiej. Jedna z fundacji podkreśla wagę lobbowania na rzecz zainteresowania młodszego pokolenia problematyką rozproszonych i niedocenianych zbiorów rodzinnych. Są jednak również przykłady archiwów, które mimo wielu utrudnień odnalazły się w społeczeństwie i z niego czerpiąc siłę, dają przykład innym. Te mają już strony internetowe, profile na portalu społecznościowym Facebook, udostępniają materiały archiwalne, a na ich podstawie wydają publikacje, tworzą wystawy. To one są siłą napędową dla pozostałych tych o mniejszym zasobie ludzkim, z mniejszą możliwością zdobywania finansowania. Na pewno nie zmieni się jedno archiwa wciąż będą powstawać, gromadzić zbiory i ocalać historię. Jeśli nastąpi zmiana prawa archiwalnego i systemowa regularna współpraca

6 między archiwami państwowymi i społecznymi pociągnie to za sobą również zmianę ich roli, pozycji i postrzegania w społeczeństwie. A jak podkreśla jedno ze stowarzyszeń: Zmiana ta byłaby wprost rewolucyjna, ale może byśmy byli w stanie ją przeprowadzić. Jeśli archiwa społeczne chcą być beneficjentami zmian, o które zabiegamy w projekcie Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce, muszą sformalizować swoje istnienie w postaci zarejestrowanej organizacji pozarządowej. Tylko jako organizacje pozarządowe dzięki uregulowaniu ich sytuacji prawnej będą mogły ubiegać się o dotacje i granty ministerialne. Tekst: Małgorzata Kudosz, Opracowanie ankiet: Anna Maciąg: Projekt Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

7 Potrzeby archiwum społecznego 1. Najistotniejsze potrzeby organizacji w zakresie prowadzenia archiwum społecznego. Finansowanie archiwum

8 2. Dotychczasowe źródła finansowania archiwum.

9 3. Czy dotychczasowe źródła finansowania działalności archiwum są wystarczające?

10 Wsparcie merytoryczne w działalności archiwum 4. Tematy archiwistyki społecznej, szczególnie interesujące dla organizacji. 5. Preferowana forma wsparcia merytorycznego.

11 6. Czy posiadają Państwo stronę internetową służącą prezentacji zbiorów?

12 7. Oczekiwania wobec portalu branżowego archiwistyki społecznej Ośrodka KARTA.

13 Katalogowanie zbiorów

14 9. Najczęściej stosowane formy katalogowania zbiorów archiwalnych stosowane przez archiwa społeczne. 10. Zapotrzebowanie organizacji na posiadanie darmowej komputerowej bazy do katalogowania zbiorów archiwum

15 społecznego, służącej także standaryzacji opisu zasobu archiwów społecznych. 11. Współpraca przy prowadzeniu archiwum społecznego z poszczególnymi podmiotami.

16 12. Deklarowana chęć włączenia się do sieci archiwów społecznych, tworzonej przez Fundację Ośrodka KARTA.

17

18 13. Chęć udziału organizacji we wspólnych wydarzeniach i projektach, współubieganie się o środki finansowe. 14. Profesjonalizacja działań archiwum i chęć przystąpienia do rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego.

19

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

Aktywność i partnerstwo lokalne

Aktywność i partnerstwo lokalne Aktywność i partnerstwo lokalne Pod redakcją: Jerzego Boczonia Autorzy: Jerzy Boczoń, Kamil Kabasiński, Beata Matyjaszczyk, Maria Mendel, Alicja Zwierzchowska 1 Spis treści Wstęp Jerzy Boczoń Jaki model

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich

Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich Warszawa, październik 2012 r. Federacja MAZOWIA to my organizacje członkowskie z całego regionu. Zróżnicowane pod względem wielkości,

Bardziej szczegółowo

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania

Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania Materiał przygotowany dla Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Warszawa, maj 2011 Autorzy tekstów wykorzystanych do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Skąd wiemy, jak pomagać?

Skąd wiemy, jak pomagać? Skąd wiemy, jak pomagać? Raport na temat źródeł wiedzy dotyczącej planowania i realizacji projektów polskiej pomocy rozwojowej autorzy Marcin Sinczuch (redaktor) Ilona Iłowiecka-Tańska Helena Jędrzejczak

Bardziej szczegółowo

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim

Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce SZAw praktyce PARTNERdoświadczenie SKA/ rozwoju WARlokalnego WA/ 01/6 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE POTRZEBUJĄ LOKALNYCH SPOŁECZNIKÓW 02/7 PRACA METODĄ PARTNERSTW LOKALNYCH 03/9 PARTNERSTWA LOKALNE W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo