JÓZEF SZYMON WRO SKI KOŚCIOŁY KRAKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JÓZEF SZYMON WRO SKI KOŚCIOŁY KRAKOWA"

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONIS AWA CZECHA W KRAKOWIE STUDIA I MONOGRAFIE NR 64 JÓZEF SZYMON WRO SKI KOŚCIOŁY KRAKOWA ZBUDOWANE W LATACH JAKO WYRAZ PRZEMIAN ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE NA TLE ROZWOJU ARCHITEKTURY NA WIECIE Studium historyczno-architektoniczne AWF KRAKÓW KRAKÓW 2010

2 SPIS TRE CI WPROWADZENIE Stan bada Wydawnictwa i czasopisma fachowe Monografie naukowe i koncepcje odautorskie Monografie popularne i popularnonaukowe Prasa codzienna, tygodniki i miesi czniki Wydawnictwa i prasa zagraniczna ZARYS DZIEJÓW BUDOWY KO CIO ÓW NA TLE ÓWCZESNEJ SYTUA- CJI SPO ECZNO-POLITYCZNEJ W KRAJU Od zako czenia II wojny wiatowej do ewolucji solidarno ciowej ( ) Od ewolucji solidarno ciowej do powstania III Rzeczypospolitej ( ) CHARAKTERYSTYKA: KALENDARIUM, OPIS I ANALIZA KO CIO ÓW Wznowienie budowy ko cio a pw. Matki Bo ej Dobrej Rady w Prokocimiu 1945/ ul. Prosta [il. 5] Przebudowy, rozbudowy, dobudowy w latach / Ko ció pw. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa, Pychowice, ul. Wzgórze 33 [il. 16] Ko ció pw. Chrystusa Króla, Przegorza y, ul. Zaskale 1 [il. 20]... Ko ció pw. w. Antoniego Padewskiego, Bronowice Ma e, ul. Pod Strzech 16 [il. 24] Budowa ko cio a pw. Naj wi tszej Maryi Panny Królowej Polski w Nowej Hucie-Bie czycach ( ), ul. Obro ców Krzy a 1 [il. 36] Przebudowy (obudowy), rozbudowy, dobudowy ci g dalszy ( ). Ko ció pw. Naj wi tszego Imienia Maryi, oo. Pijarów, Rakowice, ul. Miros awa Dzielskiego 1 [il. 42] Ko ció pw. Niepokalanego Pocz cia NMP, oo. Franciszkanów-Reformatów, Azory, ul. Che mo skiego 41 [il. 45] Ko ció pw. Boskiego Zbawiciela, Ksi y Salwatorianów, Zakrzówek, ul. w. Jacka 16 [il. 51] Ko ció pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Pr dnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 1, 4 [il. 57] Ko ció pw. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa, agiewniki, ul. Stanis awa Millana 13 [il. 62] Ko ció pw. Stygmatów w. Franciszka z Asy u, oo. Franciszkanów-Reformatów, Bronowice Wielkie, ul. Ojcowska 1 [il. 67] Ko ció pw. MB Nieustaj cej Pomocy, Mydlniki, ul. Hemara 1 [il. 74]

3 6 Józef Szymon Wro ski Ko cio y Krakowa zbudowane w latach Ko ció pw. Zmartwychwstania Pa skiego, Ksi y Zmartwychwsta ców, Wola Duchacka, ul. Szkolna 4 [il. 84] Budowa ko cio a pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Hucie-Mistrzejowicach ( ), osiedle Tysi clecia 86 [il. 88] Okres przedsolidarno ciowy ( ) Ko ció pw. Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny, Bie anów, ul. ks. J. Popie uszki 35 [il. 94] Ko ció pw. w. Jadwigi Królowej, Krowodrza, ul. okietka 60 [il. 98] Od ewolucji solidarno ciowej do pocz tku III Rzeczypospolitej ( ) Ko ció pw. w. Brata Alberta Ecce Homo, Pr dnik Czerwony, ul. Woronicza 10 [il. 104] Ko ció pw. Mi osierdzia Bo ego, Wzgórza Krzes awickie 1a [il. 108].... Ko ció pw. Matki Boskiej Fatimskiej, Osiedle Podwawelskie, ul. Komandosów 18 [il. 114] Ko ció pw. NMP Matki Ko cio a, osiedle Pr dnik Bia y, ul. Pasteura 1 [il. 118] Ko ció pw. Naj wi tszej Rodziny, Bie anów Nowy, ul. Aleksandry 1 [il. 126] Ko ció pw. w. Jana Kantego, Bronowice Nowe Osiedle Widok, ul. Jab onkowska 18 [il.129] Ko ció pw. Mi osierdzia Bo ego, Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 5 [il. 135]. Ko ció pw. Niepokalanego Serca Naj wi tszej Maryi Panny, Rybitwy, ul. Pó anki 100 [il. 142] Ko ció pw. Podwy szenia Krzy a wi tego, Sidzina, ul. Mieczys awa Wrony 104 [il. 148] Ko ció pw. w. Stanis awa BM, D bie, ul. Pó kole (urz d parafialny Zwyci stwa 21) [il. 153] Ko ció pw. w. Stanis awa BM, Kantorowice, ul. Kantorowicka 122 [il. 161] Ko ció pw. w. Jana Chrzciciela, Pr dnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 117 [il. 164] Ko ció pw. Matki Bo ej Cz stochowskiej, Nowa Huta Osiedle Szklane Domy 7 [il. 169] Ko ció pw. w. Brata Alberta, Nowa Huta osiedle Na Lotnisku 14, 63 [il. 174] Ko ció pw. MB Ostrobramskiej osiedle Wieczysta, ul. J. Meissnera 20 [il. 179] Ko ció pw. Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy, Bielany, ul. Ksi cia Józefa 176 [il. 189] Ko ció pw. Podwy szenia Krzy a wi tego, Kurdwanów, ul. Witosa 9 [il. 191] Ko ció pw. MB Salety skiej osiedle Cegielniana, ul. Cegielniana 43 [il. 199] 3. WYNIKI ANALIZ Podsumowuj ce uj cie dziejów budowy ko cio ów Krakowa w czasach PRL Metody systemu komunistycznego stosowane przeciw budownictwu sakralnemu Proces inwestycyjny w budowaniu ko cio ów Materia y Konstrukcje Kontekst urbanistyczny usytuowanie ko cio ów Rzuty ró norodno kszta tów

4 Spis tre ci 3.5. Dyspozycja wn trza; cz ci sk adowe Prezbiterium Transept Kaplice, zatoczki kaplicowe, empory Sklepienia, stropy, kopu y Okna, wietliki, przeszklone szczyty, prze wity Bry a ko cio a: elementy sk adowe Schody, wej cie, podcienia Fasada, elewacje boczne Wie a Dach Detal Wyposa enie i wystrój O tarz Tabernakulum Witra Motywy sprzyjaj ce sacrum Motywy lokalne swojskie i rodzime Motywy popularne i obce Symbolika Typ w architekturze KO CIO Y KRAKOWA NA TLE PR DÓW IDEOWO-ARTYSTYCZNYCH Pr dy, nurty i idee architektury sakralnej po II wojnie wiatowej Powrót do tradycjonalizmu historyzm przetworzony W ramach tradycjonalizmu redukcyjny styl swojski Modernizm w obliczu reformy liturgicznej i zmian soborowych Nurt rze biarski-antyracjonalny Rze biarsko archirze ba; d enie do jednoprzestrzenno ci Modernizm i jego przemiany Modernizm klasyczny W poszukiwaniu indywidualnych rozwi za Modernizm ekspresyjny ko cio y namiotowe Na pograniczu architektury ekspresyjnej, organicznej i strukturalnej Modernizm przekszta cony maniery(sty)czny, High Technology Nurt rze biarski ci g dalszy wariacje na jego temat Oksymoron w architekturze: zamkni ty (na wiat) otwarty (na niebo) Postmodernizm przywracanie wiata utraconego W stron komunikatywno ci: odniesienia do redniowiecza, baroku i klasycyzmu Od stylu op ywowego (rzut kolisty, spiralny) po ekspresyjny (rzut wycinka ko a) Nowy regionalizm Neomodernizm i dekonstruktywizm ZAKO CZENIE

5 8 Józef Szymon Wro ski Ko cio y Krakowa zbudowane w latach ZUSAMMENFASSUNG INDEKS SKRÓTÓW BIBLIOGRAFIA ród a archiwalne Archiwa parafialne (kroniki parafialne ww. ko cio ów) ród a drukowane: dokumenty Albumy, atlasy, encyklopedie, leksykony, przewodniki, s owniki Prace niepublikowane (magisterskie, doktorskie oraz inne) Opracowania monograficzne poszczególnych parafii i ko cio ów Krakowa.... Opracowania monograficzne parafii i ko cio ów innych miast i miejscowo ci.... Opracowania teoretyczne: ogólne i szczegó owe Czasopisma Rozprawy, artyku y: w rocznikach, periodykach, kwartalnikach, tygodnikach... Niektóre wybrane strony internetowe INDEKS WA NIEJSZYCH POJ I TERMINÓW INDEKS NAZWISK INDEKS MIEJSCOWO CI ILUSTRACJE Spis ilustracji Lokalizacja opisywanych ko cio ów Krakowa na schematycznym planie miasta I LXI LXIX

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009: Redaktor Naczelny: prof. dr hab. in. Stanis aw MAJEWSKI Redaktor Techniczny: mgr in. Dominik WOJEWÓDKA Sekretarz Monografii: dr in. Antonina ABA Adres Redakcji: Redakcja monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki

9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki Lidia Kazimierczak Anna Gaszewska 9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki STRESZCZENIE Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

Osobiste zapiski Jana Pawła II to:

Osobiste zapiski Jana Pawła II to: 1 Karol Wojtyła, Jan Paweł II Jestem bardzo w rękach Bożych Notatki osobiste 1962 2003 Notatki osobiste, które Jan Pawe II prowadzi przez czterdzie ci lat, odkrywaj tajemnic jego duszy i ca kowitego oddania

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA MINOJSKA PODPORA NAMIOTU NIEBIOS I ZNAK BÓSTWA

KOLUMNA MINOJSKA PODPORA NAMIOTU NIEBIOS I ZNAK BÓSTWA STUDIA I MATERIA Y KOLUMNA MINOJSKA PODPORA NAMIOTU NIEBIOS I ZNAK BÓSTWA ERNEST NIEMCZYK STRESZCZENIE Kszta towanie form architektonicznych zgodne z empati, a wi c wczuwaj ce si w ich prac i wysi ek dla

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego.

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Urszula KOWALCZYK Archiwum m.st. Warszawy Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Zdzis³aw Knecht Public relations w administracji publicznej teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Public relations w administracji publicznej W SPRZEDA Y: Zdzis aw Knecht Racjonalne public

Bardziej szczegółowo

Szko a Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Cz stochowie w latach 1921 1939

Szko a Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Cz stochowie w latach 1921 1939 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Izabela WRONA-MERYK Szko a Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Cz stochowie w latach 1921 1939 Utworzenie Szko

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo