Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda"

Transkrypt

1 Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda

2 Metodologia badań Struktura opracowania Prezentacja załoŝeń celu strategicznego oraz poszczególnych celów w operacyjnych Ocena realizacji działań w ramach celów operacyjnych Syntetyczna ocena realizacji celów 2

3 Metodologia badań Skala oceny: ++ wysoki stopień realizacji + podjęto niektóre skuteczne działani ania 0 trudno jednoznacznie ocenić - podjęto próby działań ale jak dotąd brak widocznych efektów - - brak jakichkolwiek działań 3

4 Metodologia badań Materiały źródłowe: Badania ankietowe: jednostek otoczenia biznesu 2 edycje: styczeń marzec 2006 maj lipiec 2007 jednostek sektora B+R kwiecień wrzesień 2006 Wywiady z wybranymi przedstawicielami wyŝej wymienionych jednostek Publikowane i niepublikowane dane statystyczne Informacje prasowe Portale internetowe. 4

5 Wykorzystanie potencjału u badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności ci gospodarki ocena realizacji celu strategicznego 3 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 5

6 Cel operacyjny 3.1 Kreowanie przedsiębiorczych postaw w nauce ZałoŜenia: rozwój przedsiębiorczych postaw pracowników sektora badawczo-naukowego, sprzyjających komercjalizacji wyników badań - w sposób bezpośredni przez naukowców lub pośredni poprzez proinnowacyjne przedsiębiorstwa Realizacja: szkolenia, seminaria, konferencje oraz promocja tzw. dobrych praktyk. Działania te koncentrowały się szczególnie na zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności oraz własności intelektualnej. Istotne zmiany zauwaŝalne są tylko w części wielkopolskiego sektora naukowo-badawczego (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej). Następuje powolny, ale widoczny wzrost świadomości znaczenia tych zagadnień, nie przekłada się on jednak bezpośrednio na efekty praktyczne. Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: zmiana mentalności środowiska naukowego wymaga czasu, silniejszego wsparcia oraz zaangaŝowania władz jednostek sektora B+R 6

7 Działanie anie Wspieranie tworzenia nowych firm opartych na technologiach ZałoŜenia: przygotowanie i realizacja programu wspierania i promocji przedsiębiorczości akademickiej (promocja wśród pracowników nauki, cykliczne konkursy na biznes plany, szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania firm przez pracowników naukowych, udostępnianie taniej powierzchni w inkubatorach akademickich i technologicznych) Realizacja: Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej UMP i FUAM-PPNT; seminaria, warsztaty i konferencje organizowane m.in. przez FUAM-PPNT, PAIP; Wielkopolska Platforma Innowacyjna Urząd Miasta Poznania, UCITT - Uniwersytet im. A. Mickiewicza konkursy na biznes plany w woj. wlkp., w tym szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania własnej firmy - PPNT FUAM, ARPW Piła, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu; Inkubator Technologiczny Fundacji UAM (październik 2006r.) lokale na wynajem, wsparcie merytoryczne i doradcze, networking, Wirtualny Inqbator Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - pomoc merytoryczna przedsiębiorcom, m.in.: prowadzenie księgowości, pomoc prawna, 7 szkolenia oraz pomoc w promocji.

8 Działanie anie Wspieranie tworzenia nowych firm opartych na technologiach Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) Komentarz: dostrzegalna poprawa m.in. dzięki organizacji szeregu spotkań promujących ideę przedsiębiorczo biorczości ci akademickiej oraz powstawaniu nowych jednostek działaj ających na rzecz wspierania innowacyjności ci 8

9 Działanie anie Promowanie dobrych przykład adów w współpracy pracy przedstawicieli sektora nauki z przedsiębiorstwami ZałoŜenia: identyfikacja sukcesów wynikających ze współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami oraz propagowanie ich w mediach i za pośrednictwem platform informacyjnych Realizacja: próby promocji tego rodzaju inicjatyw poprzez spotkania, strony internetowe oraz bazy danych: Wielkopolska Sieć Innowacji, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Urząd Miasta Poznania we współpracy z PPNT Działania promocyjne koncentrowały się głównie na spotkaniach z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, rzadziej były to informacje w mediach oraz za pośrednictwem platform informacyjnych. Ocena: + (podjęto niekt to niektóre skuteczne dzia re skuteczne działania) ania) Komentarz: poprawa w odniesieniu do zwiększającej się roli studenckich praktyk zawodowych oraz prac naukowych rozwiązujących problemy przedsiębiorstw 9

10 Działanie anie Wymiana personelu między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz promowanie prac naukowych rozwiązuj zujących problemy w przedsiębiorstwie ZałoŜenia: system stypendiów na czasowe oddelegowanie pracownika sektora B+R do firmy, zamówienie przez firmę usługi badawczej u konkretnego naukowca oraz prowadzenie konkursów na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z konkretnymi potrzebami przedsiębiorstw Realizacja: StaŜe z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie konsorcjum 5 uczelni wyŝszych: PP (lider projektu), UAM, UP, AE i AWF - 6-miesięczne płatne staŝe w przedsiębiorstwach, w trakcie których opracowywano innowacyjne projekty. ARPW Piła, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile oraz przedsiębiorstwa subregionu północnej Wielkopolski były zaangaŝowane w realizację projektu staŝy w wiodących firmach subregionu - 8- i 10-miesięczne staŝe skierowane do absolwentów i przedsiębiorców. konkursy na prace magisterskie i doktorskie związane z konkretnymi potrzebami przedsiębiorstw PAIP Stypendia dla doktorantów z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu FUAM-PPNT 10

11 Działanie anie Wymiana personelu między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz promowanie prac naukowych rozwiązuj zujących problemy w przedsiębiorstwie Ocena: - (podjęto próby działań,, ale jak dotąd d brak widocznych efektów) Komentarz: system stypendiów w dla pracowników w sektora B+R w firmach nie funkcjonuje realizowano projekty staŝowe dla studentów, absolwentów w i pracowników w naukowych realizowano projekty stypendiów w dla doktorantów zamówienia usług ug badawczych u naukowców w przez przedsiębiorstwa występuje stosunkowo rzadko bariery formalne i mentalne wciąŝ ograniczają mobilność pracowników. w. 11

12 Działanie anie Kształtowanie towanie umiejętno tności menedŝerskich erskich w nauce ZałoŜenia: interaktywne szkolenia w zakresie zarządzania, pozyskiwania funduszy oraz praktycznych zagadnień związanych ze współpracą z firmami. Realizacja: Spotkania tematyczne, szkolenia dotyczące m.in. zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na prace B+R, zarządzania i ochrony własności intelektualnej, realizowane przez: NOT w Poznaniu, UCITT UAM oraz PP. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie oceni (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: Niska dynamika zmian związana jest m.in. ze słabym zainteresowaniem części środowisk naukowych kształtowaniem postaw menedŝerskich oraz ograniczonymi motywacjami w tym zakresie. 12

13 Cel operacyjny 3.2 Utworzenie struktur i regulacji w nauce ułatwiających jej współprac pracę z gospodarką ZałoŜenia: stworzenie struktur oraz regulacji w nauce, które ułatwiałyby współpracę z firmami i czyniłyby ofertę nauki bardziej dostępną i przejrzystą dla firm; stworzenie mechanizmów dopasowywania oferty badawczej nauki do zapotrzebowania przedsiębiorstw oraz przepływu informacji o potrzebach firm do instytucji sektora B+R. Przychody ze zwiększonej współpracy z firmami powinny słuŝyć rozwojowi instytucji naukowych i wzrostowi znaczenia tej współpracy w strategii zarządzających nauką. Potrzebne jest strategiczne partnerstwo instytucjonalne (np. stałe umowy, uczestnictwo przedsiębiorców w radach doradczych instytucji naukowych). Realizacja: Podjęto szereg działań w tym obszarze, jednak mechanizmy współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami są nie w pełni określone, a przepływ informacji o potrzebach firm do instytucji sektora B+R jest niedostateczny. Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: stosunkowo niewielki postęp; nadal brak jasnych i przejrzystych procedur, jednak rośnie świadomość zagadnienia 13

14 Działanie anie Tworzenie regulaminów w ułatwiaju atwiających współprac pracę nauki z gospodarką ZałoŜenia: potrzeba opracowania odpowiednich regulaminów dotyczących korzystania z infrastruktury oraz własności intelektualnej w działalności gospodarczej jednostek sektora B+R Realizacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, w pozostałych uczelniach wyŝszych (Politechnika Poznańska, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) trwają prace nad przygotowaniem stosownych regulacji. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: problemem jest nie tyle opracowanie regulacji ale przede wszystkim ich praktyczne wdraŝanie. 14

15 Działanie anie Tworzenie w jednostkach sektora B+R przejrzystych struktur dla obsługi przedsiębiorstw ZałoŜenia: tworzenie punktów w pierwszego kontaktu, centrów innowacji i transferu technologii przy uczelniach i innych jednostkach badawczych Realizacja: UCITT UAM jedyne w Poznaniu; Na Uniwersytecie Przyrodniczym pośrednio rolę takiego centrum spełnia Biuro ds. promocji i współpracy pracy z praktyką oraz Dział Nauki, a na Akademii Ekonomicznej Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy pracy z Zagranicą; Działania ania wspierające w tym obszarze podejmowane sąs m.in. przez: FUAM-PPNT PPNT, Nickel Technology Park, stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorc biorców w i izby gospodarcze oraz władze w lokalne i samorządowe Urząd d Miasta Poznania, właściwe w urzędy miast i gmin, a takŝe e Urząd d Marszałkowski. 15

16 Działanie anie Tworzenie w jednostkach sektora B+R przejrzystych struktur dla obsługi przedsiębiorstw Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: Bariery: wysokie narzuty na projekty realizowane dla jednostek gospodarczych, niejasne przepisy prawa, zawiłości fiskalne, częste kłopoty k z podziałem powstałej własności intelektualnej, a takŝe e skomplikowana struktura organizacyjna, która nie ułatwia u identyfikacji potencjalnych partnerów w oraz kontaktu z grupami badawczymi bądźb jednostkami organizacyjnymi uczelni w kontekście potencjalnej współpracy. pracy. Przedsiębiorstwom brakuje informacji o nowo tworzonych inicjatywach. 16

17 Działanie anie Tworzenie programów w badawczych uwzględniaj dniających potrzeby regionalnych firm ZałoŜenia: wprowadzenie finansowych instrumentów motywujących do tworzenia programów w badawczych Realizacja: Nieliczne pozytywne przykłady inicjatyw, np.. Politechnika Poznańska, która nawiąza zała a współprac pracę z VW Poznań w obszarze optymalizacji procesów w produkcyjnych w zakresie budowy karoserii, lakierowania, logistyki oraz odlewnictwa. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: brak instrumentów w motywujących do tworzenia programów w badawczych uwzględniaj dniających potrzeby regionalnych firm. 17

18 Cel operacyjny 3.3 Wzrost udziału u przychodów w nauki ze współpracy pracy z przedsiębiorstwami ZałoŜenia: zwiększenie udziału u dochodów w z działalno alności na rzecz gospodarki w finansowaniu wielkopolskiej nauki (działalność sektora B+R w wysoko rozwiniętych regionach europejskich jest finansowana w duŝym stopniu ze środków w komercyjnych, podczas gdy w Wielkopolsce tak jak w całym kraju - podstawą jego funkcjonowania sąs ciągle dotacje państwowe ) Realizacja: Struktura finansowania nakład adów w B+R Środki podmiotów w gospodarczych BudŜet państwa Struktura wydatkowania nakład adów Badania podstawowe Badania stosowane Badania rozwojowe 21,4 68,3 50,9 18,9 30,2 w % w % 21,9 65,6 44,5 20,1 35,4 18

19 Cel operacyjny 3.3 Wzrost udziału u przychodów w nauki ze współpracy pracy z przedsiębiorstwami Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: niekorzystna struktura nakład adów w na sektor B+R niekorzystna struktura wydatkowania środków w z przewagą badań podstawowych 19

20 Działanie anie Finansowe wspieranie projektów w badawczych na zamówienie przedsiębiorstw ZałoŜenia: stworzenie programu finansującego część kosztów w projektu badawczego, jeśli będzie on rozwiązywa zywał konkretny problem w firmie. Realizacja: Jak do tej pory, brak takich programów na poziomie lokalnym i regionalnym Ocena: -- (brak działań) 20

21 Działanie anie Tworzenie przez jednostki naukowe ofert komercyjnych ZałoŜenia: konkurs dla jednostek naukowych na utworzenie atrakcyjnej, komercyjnej oferty oraz promocja ofert poprzez odpowiednie wydawnictwa oraz bazy danych. Realizacja: bazy danych UCITT (UAM) /index4.php,, Centralna Bazę Danych (UP) - strona internetowa AE w Poznaniu pages/i/1/4000.php,, Wielkopolska Sieć Innowacji (FUAM-PPNT) wielkopolska.pl/wsi oraz Wielkopolska Platforma Innowacyjna (UMP) rzadziej poprzez materiały y drukowane, tj. foldery lub katalogi ofert współpracy pracy (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: większo kszość jednostek naukowych stworzyła a oferty współpracy, pracy, jednak zainteresowanie nimi przedsiębiorstw jest niŝsze od oczekiwanego brak konkursu na komercyjną ofertę jednostek naukowych 21

22 Działanie anie Promocja w środowisku MŚP M P technologii opracowanych przez jednostki naukowe ZałoŜenia: prowadzenie baz danych na temat ofert technologii, katalogów w ofert, organizacja akcji promujących poszczególne technologie, a takŝe e dotowanie usług ug transferu technologii Realizacja: Bazy danych dotyczące ce technologii (a szerzej ofert współpracy pracy sektora nauki skierowanych do przedsiębiorstw oraz jednostek zewnętrznych) Centralna Baza Danych (UP), UCITT UAM, Winnova (FUAM PPNT i Smartlink Sp. z o.o.), Wielkopolska Platforma Innowacyjna (UMP); Dotowanie usług ug transferu technologii przez same jednostki naukowe jest bardzo ograniczone, dotyczy głównie g ich wstępnej fazy, czyli opracowania technologii w skali laboratoryjnej oraz jej ochrony, zazwyczaj bez dalszego planu komercjalizacji; Działania ania informacyjno-promocyjne udział częś ęści jednostek naukowych oraz instytucji wspierających innowacje w MTP Salon Nauka dla Gospodarki, Targach Innowacji w Pile oraz inicjatywach w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Innowacji. Ponadto, Politechnika Poznańska, pełni rolę Punktu Kontaktowego Inicjatywy Technologicznej w Wielkopolsce. 22

23 Działanie anie Promocja w środowisku MŚP M P technologii opracowanych przez jednostki naukowe Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: poprawa, szczególnie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych słaba promocja konkretnych technologii adresowanych do konkretnych potencjalnych odbiorców 23

24 Cel operacyjny 3.4 Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki Działanie anie Transfer z przedsiębiorstw do jednostek edukacyjnych informacji o potrzebach kadrowych Działanie anie Opracowanie programów w edukacyjnych i szkoleniowych odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw ZałoŜenia: osiągni gnięcie wyŝszego poziomu współpracy pracy regionalnych instytucji edukacyjnych ze środowiskiem przedsiębiorstw przy przygotowywaniu oferty edukacyjnej oraz organizowaniu praktyk studenckich i staŝy absolwenckich Realizacja: współpraca praca PP i VW Poznań w ramach projektu Młodzi inŝynierowie ynierowie - płatne praktyki dla studentów w PP w fabryce Volkswagena; stypendia dla studentów w podczas nauki na uczelni technicznej w Cottbus; Klub Partnera AE - dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki regionu przez jednostki naukowe w ramach współpracy pracy z jednostkami gospodarczymi Wydział Towaroznawstwa AE w Poznaniu jako pierwszy w Polsce, posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez Det Norske Veritas (DNV). Kształcenie, praca naukowa oraz współpraca praca z jednostkami gospodarczymi prowadzone sąs w oparciu o politykę jakości aby zapewnić satysfakcję studentów, świata nauki i gospodarki. 24

25 Cel operacyjny 3.4 Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki Umowa o współpracy pracy pomiędzy UAM a GSK, m.in. w zakresie oferty edukacyjnej oraz praktyk studenckich Rosnąca oferta studiów w podyplomowych odpowiadająca potrzebom przedsiębiorstw przykłady: bankowość ść, zarządzanie w tym takŝe e jakości cią,, controlling, public relations,, rachunkowość i finanse (AE Poznań); nauki techniczne, w tym: budownictwo, teleinformatyka, telekomunikacja, produkcja i przetwórstwo rstwo (PP i UP), ale takŝe e psychologia w zarządzaniu, interlingwistyka, kierunki filologiczne (UAM). 25

26 Cel operacyjny 3.4 Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: w odniesieniu do innych waŝnych form działań (cykliczne badania przedsiębiorstw regionalnych oraz prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w i informowanie o tym instytucji edukacyjnych) oraz (motywowanie instytucji edukacyjnych oraz ich pracowników w do tworzenia programów w na potrzeby regionalnej gospodarki, konkursy na najlepsze programy edukacyjne oraz szkoleniowe oraz subwencje na projekty zmian profilów w nauczania) brak jest jak dotąd zaawansowanych przykład adów w ich wdraŝania ania lub ich zakres jest bardzo ograniczony. 26

27 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 + Podjęto niektóre skuteczne działania, ania, ale wykorzystanie potencjału u badawczego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności ci regionu jest niepełne ne i niezadowalające 27

28 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 Przyczyny: Niechęć przedsiębiorstw do podejmowania współpracy pracy z jednostkami naukowymi; Mało o przejrzysta oferta sektora nauki skierowana do przedsiębiorstw; Skostniałe e struktury organizacyjne jednostek naukowych niechętne do podejmowania nowych wyzwań (takich jak współpraca praca z gospodarką, zarządzanie własnow asnością intelektualną oraz słabe s promowanie przedsiębiorczo biorczości ci i innowacyjności); ci); Brak jednostek B+R w duŝych firmach (import innowacji ze spółki matki); Brak środków w finansowych na tworzenie centrów w B+R w MŚPM 28

29 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 Pozytywne tendencje zmian w okresie realizacji RIS: wzrasta świadomość potrzeby wzajemnej współpracy pracy sektora nauki i przedsiębiorstw, pojawiły y się większe moŝliwo liwości uzyskiwania wsparcia finansowego (Fundusze Strukturalne: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności ci Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w latach oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , 2013, a takŝe e inne źródła: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo biorczości) ci) zarówno dla podmiotów w sektora badawczo-rozwojowego, jak równieŝ dla projektów w z zakresu innowacji i transferu technologii, zwiększa się liczba jednostek wspierających innowacje (centrów w transferu technologii, inkubatorów). 29

30 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 Bariery w realizacji celu strategicznego 3: Bariery w realizacji celu strategicznego 3: ciągle niewystarczające zasoby kapitałowe zarówno po stronie nauki jak i po stronie gospodarki, ciągle zbyt niska świadomość znaczenia innowacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, niedostateczny przepływ informacji dotyczącej oferty jednostek naukowo-badawczych dla przedsiębiorstw oraz potrzeb przedsiębiorstw w tym zakresie, mimo poprawy, nadal niedopasowanie oferty usług instytucji sektora B+R w stosunku do realnego zapotrzebowania przedsiębiorstw w regionie, brak instrumentów finansowych pozwalających na finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych (venture capital, seed capital) 30

31 Rekomendacje 1. Wzrost nakład adów w na rozwiązywanie zywanie konkretnych problemów/potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa (chodzi tu zatem o projekty typu problem-oriented lub target-oriented ); 2. Tworzenie konsorcjów w problemowych złoŝonych z onych z róŝnych jednostek niezbędnych w procesie analizowania i rozwiązywania zywania zgłoszonego problemu; 3. Prowadzenie prac badawczych bliŝszych potrzebom przedsiębiorstw; 4. Aktywniejszy udział instytucji otoczenia biznesu w intensyfikacji relacji sektora B+R z przedsiębiorstwami; 5. Większy nacisk na wspieranie relacji nauki z gospodarką nie tylko na poziomie badań,, ale takŝe e na poziomie edukacji oraz wymiany kadr. 31

32 Elementy wspólne z wynikami badań Zespołu Akademii Ekonomicznej NajwaŜniejszym utrudnieniem w nawiązywaniu współpracy pracy przedsiębiorstw w jednostkami sektora badawczo- rozwojowego jest brak kapitałów w zarówno w przedsiębiorstwach jak i w nauce; Nie stymuluje poprawy innowacyjności ci w Wielkopolsce odwrócona w stosunku do większo kszości krajów w wysoko rozwiniętych struktura nakład adów w na B+R (duŝy y udział budŝetu państwa w finansowaniu i skoncentrowanie na badaniach podstawowych) wraz z niewystarczającą gęstością podmiotów wspierania innowacji i małą skalą współpracy pracy między sektorem B+R oraz biznesem. W ofercie podmiotów w otoczenia biznesu dominują usługi ugi szkoleniowe i doradztwo, a w mniejszym stopniu instrumenty tworzenia i dyfuzji innowacji; Nakłady ady na działalno alność innowacyjną w przemyśle w Wielkopolsce wykazują większe wahania okresowe niŝ w kraju. W 2003 r. były y one wyŝsze od średniej krajowej, a w 206 r., niestety niŝsze. Wielkopolska naleŝała a do regionów wyraźnie zmniejszających nakłady ady na innowacje w przemyśle. 32

33 Konkluzja W celu poprawy wykorzystania potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu konieczne jest większe zaangaŝowanie i intensyfikacja relacji odnoszących się do wszystkich uczestników regionalnego systemu innowacyjnego, tj. przedsiębiorstw, sektora B+R i edukacji oraz administracji publicznej i otoczenia biznesu 33

34 Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej ocena realizacji celu strategicznego 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 34

35 Cel operacyjny 4.1 Rozwój j instytucji otoczenia biznesu działaj ających na rzecz innowacji ZałoŜenia: rozwój j ilościowy i jakościowy IOB na obszarze całego regionu, świadczących cych łatwo dostępne usługi ugi na rzecz przedsiębiorstw. Realizacja: W stosunku do roku 2004 nastąpi pił wzrost liczby jednostek wspierających innowacje o blisko 40%; Wzrost liczbowy przekłada się takŝe, choć w mniejszym stopniu, na zróŝnicowanie oferty tych jednostek; większo kszość z nich koncentruje się nadal na zagadnieniach dotyczących cych rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci i innowacyjności, ci, doradztwie związanym zanym z pozyskiwaniem finansowania i rozliczaniem projektów, konsultacjach i szkoleniach oraz usługach ugach informacyjnych, w tym w zakresie Programów w Ramowych UE oraz funduszy strukturalnych Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: Widoczne jest zróŝnicowanie subregionalne - duŝa a koncentracja w miastach, mniej liczne występowanie na obszarach wiejskich, szczególnie widoczne w północnej p i wschodniej częś ęści województwa Stosunkowo małym zainteresowaniem cieszą się np.. doradcy finansowi z zakresu projektów w innowacyjnych, poniewaŝ realizowanych jest zaledwie kilka takich projektów. 35

36 Działanie anie Tworzenie nowych i rozwój j istniejących instytucji otoczenia biznesu ZałoŜenia: tworzenie lokalnych ośrodko rodków w informacyjnych, doradczych i szkoleniowych pracujących cych w dziedzinie innowacji oraz specjalistycznych centrów w innowacji i transferu technologii w konkretnych branŝach, ach, a ponadto na rozszerzaniu oferty istniejących ośrodków w o usługi ugi dla innowacji. Realizacja: Instytucje otoczenia biznesu przykłady: 2004r. - Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie, powołane do Ŝycia w przez Miasto Leszno i Państwow stwową WyŜsz szą Szkołę Zawodową w Lesznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności cią 2005r. - Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski (CIiWI( CIiWI) ) w Ostrowie Wielkopolskim, utworzone przez Izbę Przemysłowo owo-handlową Południowej Wielkopolski 2005r. - Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Instytut Logistyki i Magazynowania W 40% ankietowanych instytucji nastąpi piły y zmiany w zakresie obszaru merytorycznego ich działania ania (uszczegółowienie wybranych dziedzin oraz poszerzenie zakresu działania ania zgodnie z potrzebami rynkowymi i zapotrzebowaniem klientów - np.. projekt Wlkp. Izby Rolno-Przemys Przemysłowej. 36

37 Działanie anie Tworzenie nowych i rozwój j istniejących instytucji otoczenia biznesu Parki naukowe, technologiczne oraz przemysłowe: 2006 r. Inqbator - Inkubator Technologiczny FUAM-PPNT PPNT; Park Technologiczny Nickel (Nickel Technology Park Poznań), współfinansowany z Działania ania 1.3 SPO-WKP WKP; rozwijana jest inicjatywa Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego (Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji) oraz Parku Przemysłowego w Luboniu (Zakłady ady Chemiczne Luboń). Klastry - przykłady: klaster kotlarski w powiecie pleszewskim Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczo biorczości ci w Ostrowie Wielkopolskim; Wielkopolska Sieć Współpracy pracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania (InMoST( InMoST) Politechnika Poznańska; Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny organizowany przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; Sieciowe; Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny organizowany przez Nickel Technology Park Poznań oraz Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. 37

38 Działanie anie Tworzenie nowych i rozwój j istniejących instytucji otoczenia biznesu Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: rozwój instytucji, zarówno liczbowy, kadrowy jak i powierzchniowy lepszy dostęp do kapitału dysproporcje subregionalne 38

39 Działanie anie Rozwój j kadr i wzmacnianie umiejętno tności instytucji wsparcia ZałoŜenia: szkolenia dla pracowników w instytucji wsparcia oraz staŝe, takŝe w ośrodkach o zagranicznych. Realizacja: Szkolenia: Najbardziej popularne: dofinansowane ze środków w UE, rozliczanie projektów, zarządzanie innowacjami, marketingowe, BHP, kursy komputerowe; Mniej popularne: zarządzanie jakości cią,, kreatywność ść,, kursy językowe, j zarządzanie i ochrona własnow asnością intelektualną,, transfer technologii oraz komercjalizacja badań; Bardzo rzadko oferowane: dot. zintegrowanych systemów w zarządzania, z zakresu nowoczesnych metod produkcji oraz systemów w zarządzania środowiskowego; Projekt Wielkopolska Sieć Innowacji + cykliczne szkolenia dla wybranych przedstawicieli instytucji wsparcia, m.in. z zakresu zarządzania własnow asnością intelektualną oraz zarządzania projektem; Nieliczne działania ania w obszarze wymiany międzynarodowej pracowników w jednostek wspierających. W przypadku staŝy y odbywały się one w bardzo ograniczonym zakresie; były y to najczęś ęściej wizyty zagraniczne związane zane z realizacją projektów w unijnych bądźb z uczestnictwem w projektach lub sieciach międzynarodowych. 39

40 Działanie anie Rozwój j kadr i wzmacnianie umiejętno tności instytucji wsparcia Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: poprawa kompetencji kadr głównie g dzięki dostępno pności środków w finansowych z funduszy strukturalnych 40

41 Cel operacyjny 4.2 Poprawa jakości usług ug oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw ZałoŜenia: kompletna, wysoka jakościowo, oferta usługowa ugowa i doradcza, dopasowana do realnych potrzeb przedsiębiorstw; stopniowa komercjalizacja działalno alności poprzez ograniczanie zakresu usług ug oferowanych bezpłatnie (środki rynkowe winny zastępowa pować środki z dotacji); system grantów w na szkolenia i doradztwo dla firm, który umoŝliwia zamówienie usługi ugi w wybranej instytucji wsparcia; Realizacja: oferta instytucji wsparcia nadal nie odpowiada zapotrzebowaniu firm; f większo kszość oferowanych usług ug jest dofinansowana z funduszy strukturalnych bądźśrodkb rodków w krajowych, co skutkuje wysokim udziałem usług ug oferowanych bezpłatnie; komercjalizacja oferty jednostek otoczenia biznesu jest ograniczona ona moŝliwo liwościami finansowymi wielkopolskich przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony szeroką ofertą bezpłatnych usług. ug. 41

42 Cel operacyjny 4.2 Poprawa jakości usług ug oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw System grantów w na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw nie funkcjonuje ani na poziomie lokalnym, ani regionalnym. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: Niespełna 44% instytucji wspierających stale współpracuje pracuje z przedsiębiorstwami w celu rozwoju ich innowacyjnego potencjału. Blisko 30% jednostek tylko okazjonalnie współpracuje pracuje z przedsiębiorstwami, pomagając c w innowacyjnych projektach, a 1/5 informacje o potrzebach firm czerpie od osób b trzecich lub z mediów. Co dziesiąta instytucja wsparcia nie posiada rzeczywistego rozeznania potrzeb przedsiębiorstw. 42

43 Działanie anie Uruchomienie nowych usług ug dla przedsiębiorstw ZałoŜenia: Prowadzenie stałego monitoringu zapotrzebowania na usługi ugi wsparcia oraz przygotowywanie takich usług, ug, a takŝe e szkolenia pracowników instytucji wsparcia w celu wdroŝenia tych usług ug. Realizacja: rośnie liczba jednostek świadczących cych nowe usługi, ugi, szczególnie w zakresie konkretnych branŝ bądź sektorów; wzrost odsetka jednostek współpracuj pracujących cych z firmami, co pozwala na bieŝą Ŝące dostosowywanie oferty usług ug do potrzeb regionalnych firm Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: Dopasowanie oferty do potrzeb firm wymaga bliskiego kontaktu z przedsiębiorstwami. W sytuacji gdy rośnie liczba IOB kontakt ten jest łatwiejszy i bardziej efektywny, a oferta bardziej dopasowana; Więcej uwagi naleŝy y połoŝyć na komunikację z rynkiem (promocję oferty w środowisku przedsiębiorstw). 43

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania

MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania MODUŁ I Klastry teoria i praktyka współdziałania Spis treści Strona Część 1. Klastry niezbędne informacje 2 Część 2. Finansowanie klastra. Formy prawne 10 Część 3. Działania klastrów najlepsze praktyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim

RAPORT. Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim RAPORT Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim Raport z badania w ramach projektu Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo