Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda"

Transkrypt

1 Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda

2 Metodologia badań Struktura opracowania Prezentacja załoŝeń celu strategicznego oraz poszczególnych celów w operacyjnych Ocena realizacji działań w ramach celów operacyjnych Syntetyczna ocena realizacji celów 2

3 Metodologia badań Skala oceny: ++ wysoki stopień realizacji + podjęto niektóre skuteczne działani ania 0 trudno jednoznacznie ocenić - podjęto próby działań ale jak dotąd brak widocznych efektów - - brak jakichkolwiek działań 3

4 Metodologia badań Materiały źródłowe: Badania ankietowe: jednostek otoczenia biznesu 2 edycje: styczeń marzec 2006 maj lipiec 2007 jednostek sektora B+R kwiecień wrzesień 2006 Wywiady z wybranymi przedstawicielami wyŝej wymienionych jednostek Publikowane i niepublikowane dane statystyczne Informacje prasowe Portale internetowe. 4

5 Wykorzystanie potencjału u badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności ci gospodarki ocena realizacji celu strategicznego 3 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 5

6 Cel operacyjny 3.1 Kreowanie przedsiębiorczych postaw w nauce ZałoŜenia: rozwój przedsiębiorczych postaw pracowników sektora badawczo-naukowego, sprzyjających komercjalizacji wyników badań - w sposób bezpośredni przez naukowców lub pośredni poprzez proinnowacyjne przedsiębiorstwa Realizacja: szkolenia, seminaria, konferencje oraz promocja tzw. dobrych praktyk. Działania te koncentrowały się szczególnie na zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności oraz własności intelektualnej. Istotne zmiany zauwaŝalne są tylko w części wielkopolskiego sektora naukowo-badawczego (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej). Następuje powolny, ale widoczny wzrost świadomości znaczenia tych zagadnień, nie przekłada się on jednak bezpośrednio na efekty praktyczne. Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: zmiana mentalności środowiska naukowego wymaga czasu, silniejszego wsparcia oraz zaangaŝowania władz jednostek sektora B+R 6

7 Działanie anie Wspieranie tworzenia nowych firm opartych na technologiach ZałoŜenia: przygotowanie i realizacja programu wspierania i promocji przedsiębiorczości akademickiej (promocja wśród pracowników nauki, cykliczne konkursy na biznes plany, szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania firm przez pracowników naukowych, udostępnianie taniej powierzchni w inkubatorach akademickich i technologicznych) Realizacja: Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej UMP i FUAM-PPNT; seminaria, warsztaty i konferencje organizowane m.in. przez FUAM-PPNT, PAIP; Wielkopolska Platforma Innowacyjna Urząd Miasta Poznania, UCITT - Uniwersytet im. A. Mickiewicza konkursy na biznes plany w woj. wlkp., w tym szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania własnej firmy - PPNT FUAM, ARPW Piła, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu; Inkubator Technologiczny Fundacji UAM (październik 2006r.) lokale na wynajem, wsparcie merytoryczne i doradcze, networking, Wirtualny Inqbator Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - pomoc merytoryczna przedsiębiorcom, m.in.: prowadzenie księgowości, pomoc prawna, 7 szkolenia oraz pomoc w promocji.

8 Działanie anie Wspieranie tworzenia nowych firm opartych na technologiach Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) Komentarz: dostrzegalna poprawa m.in. dzięki organizacji szeregu spotkań promujących ideę przedsiębiorczo biorczości ci akademickiej oraz powstawaniu nowych jednostek działaj ających na rzecz wspierania innowacyjności ci 8

9 Działanie anie Promowanie dobrych przykład adów w współpracy pracy przedstawicieli sektora nauki z przedsiębiorstwami ZałoŜenia: identyfikacja sukcesów wynikających ze współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami oraz propagowanie ich w mediach i za pośrednictwem platform informacyjnych Realizacja: próby promocji tego rodzaju inicjatyw poprzez spotkania, strony internetowe oraz bazy danych: Wielkopolska Sieć Innowacji, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Urząd Miasta Poznania we współpracy z PPNT Działania promocyjne koncentrowały się głównie na spotkaniach z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, rzadziej były to informacje w mediach oraz za pośrednictwem platform informacyjnych. Ocena: + (podjęto niekt to niektóre skuteczne dzia re skuteczne działania) ania) Komentarz: poprawa w odniesieniu do zwiększającej się roli studenckich praktyk zawodowych oraz prac naukowych rozwiązujących problemy przedsiębiorstw 9

10 Działanie anie Wymiana personelu między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz promowanie prac naukowych rozwiązuj zujących problemy w przedsiębiorstwie ZałoŜenia: system stypendiów na czasowe oddelegowanie pracownika sektora B+R do firmy, zamówienie przez firmę usługi badawczej u konkretnego naukowca oraz prowadzenie konkursów na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną z konkretnymi potrzebami przedsiębiorstw Realizacja: StaŜe z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie konsorcjum 5 uczelni wyŝszych: PP (lider projektu), UAM, UP, AE i AWF - 6-miesięczne płatne staŝe w przedsiębiorstwach, w trakcie których opracowywano innowacyjne projekty. ARPW Piła, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile oraz przedsiębiorstwa subregionu północnej Wielkopolski były zaangaŝowane w realizację projektu staŝy w wiodących firmach subregionu - 8- i 10-miesięczne staŝe skierowane do absolwentów i przedsiębiorców. konkursy na prace magisterskie i doktorskie związane z konkretnymi potrzebami przedsiębiorstw PAIP Stypendia dla doktorantów z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu FUAM-PPNT 10

11 Działanie anie Wymiana personelu między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz promowanie prac naukowych rozwiązuj zujących problemy w przedsiębiorstwie Ocena: - (podjęto próby działań,, ale jak dotąd d brak widocznych efektów) Komentarz: system stypendiów w dla pracowników w sektora B+R w firmach nie funkcjonuje realizowano projekty staŝowe dla studentów, absolwentów w i pracowników w naukowych realizowano projekty stypendiów w dla doktorantów zamówienia usług ug badawczych u naukowców w przez przedsiębiorstwa występuje stosunkowo rzadko bariery formalne i mentalne wciąŝ ograniczają mobilność pracowników. w. 11

12 Działanie anie Kształtowanie towanie umiejętno tności menedŝerskich erskich w nauce ZałoŜenia: interaktywne szkolenia w zakresie zarządzania, pozyskiwania funduszy oraz praktycznych zagadnień związanych ze współpracą z firmami. Realizacja: Spotkania tematyczne, szkolenia dotyczące m.in. zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na prace B+R, zarządzania i ochrony własności intelektualnej, realizowane przez: NOT w Poznaniu, UCITT UAM oraz PP. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie oceni (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: Niska dynamika zmian związana jest m.in. ze słabym zainteresowaniem części środowisk naukowych kształtowaniem postaw menedŝerskich oraz ograniczonymi motywacjami w tym zakresie. 12

13 Cel operacyjny 3.2 Utworzenie struktur i regulacji w nauce ułatwiających jej współprac pracę z gospodarką ZałoŜenia: stworzenie struktur oraz regulacji w nauce, które ułatwiałyby współpracę z firmami i czyniłyby ofertę nauki bardziej dostępną i przejrzystą dla firm; stworzenie mechanizmów dopasowywania oferty badawczej nauki do zapotrzebowania przedsiębiorstw oraz przepływu informacji o potrzebach firm do instytucji sektora B+R. Przychody ze zwiększonej współpracy z firmami powinny słuŝyć rozwojowi instytucji naukowych i wzrostowi znaczenia tej współpracy w strategii zarządzających nauką. Potrzebne jest strategiczne partnerstwo instytucjonalne (np. stałe umowy, uczestnictwo przedsiębiorców w radach doradczych instytucji naukowych). Realizacja: Podjęto szereg działań w tym obszarze, jednak mechanizmy współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami są nie w pełni określone, a przepływ informacji o potrzebach firm do instytucji sektora B+R jest niedostateczny. Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: stosunkowo niewielki postęp; nadal brak jasnych i przejrzystych procedur, jednak rośnie świadomość zagadnienia 13

14 Działanie anie Tworzenie regulaminów w ułatwiaju atwiających współprac pracę nauki z gospodarką ZałoŜenia: potrzeba opracowania odpowiednich regulaminów dotyczących korzystania z infrastruktury oraz własności intelektualnej w działalności gospodarczej jednostek sektora B+R Realizacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, w pozostałych uczelniach wyŝszych (Politechnika Poznańska, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) trwają prace nad przygotowaniem stosownych regulacji. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: problemem jest nie tyle opracowanie regulacji ale przede wszystkim ich praktyczne wdraŝanie. 14

15 Działanie anie Tworzenie w jednostkach sektora B+R przejrzystych struktur dla obsługi przedsiębiorstw ZałoŜenia: tworzenie punktów w pierwszego kontaktu, centrów innowacji i transferu technologii przy uczelniach i innych jednostkach badawczych Realizacja: UCITT UAM jedyne w Poznaniu; Na Uniwersytecie Przyrodniczym pośrednio rolę takiego centrum spełnia Biuro ds. promocji i współpracy pracy z praktyką oraz Dział Nauki, a na Akademii Ekonomicznej Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy pracy z Zagranicą; Działania ania wspierające w tym obszarze podejmowane sąs m.in. przez: FUAM-PPNT PPNT, Nickel Technology Park, stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorc biorców w i izby gospodarcze oraz władze w lokalne i samorządowe Urząd d Miasta Poznania, właściwe w urzędy miast i gmin, a takŝe e Urząd d Marszałkowski. 15

16 Działanie anie Tworzenie w jednostkach sektora B+R przejrzystych struktur dla obsługi przedsiębiorstw Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: Bariery: wysokie narzuty na projekty realizowane dla jednostek gospodarczych, niejasne przepisy prawa, zawiłości fiskalne, częste kłopoty k z podziałem powstałej własności intelektualnej, a takŝe e skomplikowana struktura organizacyjna, która nie ułatwia u identyfikacji potencjalnych partnerów w oraz kontaktu z grupami badawczymi bądźb jednostkami organizacyjnymi uczelni w kontekście potencjalnej współpracy. pracy. Przedsiębiorstwom brakuje informacji o nowo tworzonych inicjatywach. 16

17 Działanie anie Tworzenie programów w badawczych uwzględniaj dniających potrzeby regionalnych firm ZałoŜenia: wprowadzenie finansowych instrumentów motywujących do tworzenia programów w badawczych Realizacja: Nieliczne pozytywne przykłady inicjatyw, np.. Politechnika Poznańska, która nawiąza zała a współprac pracę z VW Poznań w obszarze optymalizacji procesów w produkcyjnych w zakresie budowy karoserii, lakierowania, logistyki oraz odlewnictwa. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: brak instrumentów w motywujących do tworzenia programów w badawczych uwzględniaj dniających potrzeby regionalnych firm. 17

18 Cel operacyjny 3.3 Wzrost udziału u przychodów w nauki ze współpracy pracy z przedsiębiorstwami ZałoŜenia: zwiększenie udziału u dochodów w z działalno alności na rzecz gospodarki w finansowaniu wielkopolskiej nauki (działalność sektora B+R w wysoko rozwiniętych regionach europejskich jest finansowana w duŝym stopniu ze środków w komercyjnych, podczas gdy w Wielkopolsce tak jak w całym kraju - podstawą jego funkcjonowania sąs ciągle dotacje państwowe ) Realizacja: Struktura finansowania nakład adów w B+R Środki podmiotów w gospodarczych BudŜet państwa Struktura wydatkowania nakład adów Badania podstawowe Badania stosowane Badania rozwojowe 21,4 68,3 50,9 18,9 30,2 w % w % 21,9 65,6 44,5 20,1 35,4 18

19 Cel operacyjny 3.3 Wzrost udziału u przychodów w nauki ze współpracy pracy z przedsiębiorstwami Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: niekorzystna struktura nakład adów w na sektor B+R niekorzystna struktura wydatkowania środków w z przewagą badań podstawowych 19

20 Działanie anie Finansowe wspieranie projektów w badawczych na zamówienie przedsiębiorstw ZałoŜenia: stworzenie programu finansującego część kosztów w projektu badawczego, jeśli będzie on rozwiązywa zywał konkretny problem w firmie. Realizacja: Jak do tej pory, brak takich programów na poziomie lokalnym i regionalnym Ocena: -- (brak działań) 20

21 Działanie anie Tworzenie przez jednostki naukowe ofert komercyjnych ZałoŜenia: konkurs dla jednostek naukowych na utworzenie atrakcyjnej, komercyjnej oferty oraz promocja ofert poprzez odpowiednie wydawnictwa oraz bazy danych. Realizacja: bazy danych UCITT (UAM) /index4.php,, Centralna Bazę Danych (UP) - strona internetowa AE w Poznaniu pages/i/1/4000.php,, Wielkopolska Sieć Innowacji (FUAM-PPNT) wielkopolska.pl/wsi oraz Wielkopolska Platforma Innowacyjna (UMP) rzadziej poprzez materiały y drukowane, tj. foldery lub katalogi ofert współpracy pracy (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: większo kszość jednostek naukowych stworzyła a oferty współpracy, pracy, jednak zainteresowanie nimi przedsiębiorstw jest niŝsze od oczekiwanego brak konkursu na komercyjną ofertę jednostek naukowych 21

22 Działanie anie Promocja w środowisku MŚP M P technologii opracowanych przez jednostki naukowe ZałoŜenia: prowadzenie baz danych na temat ofert technologii, katalogów w ofert, organizacja akcji promujących poszczególne technologie, a takŝe e dotowanie usług ug transferu technologii Realizacja: Bazy danych dotyczące ce technologii (a szerzej ofert współpracy pracy sektora nauki skierowanych do przedsiębiorstw oraz jednostek zewnętrznych) Centralna Baza Danych (UP), UCITT UAM, Winnova (FUAM PPNT i Smartlink Sp. z o.o.), Wielkopolska Platforma Innowacyjna (UMP); Dotowanie usług ug transferu technologii przez same jednostki naukowe jest bardzo ograniczone, dotyczy głównie g ich wstępnej fazy, czyli opracowania technologii w skali laboratoryjnej oraz jej ochrony, zazwyczaj bez dalszego planu komercjalizacji; Działania ania informacyjno-promocyjne udział częś ęści jednostek naukowych oraz instytucji wspierających innowacje w MTP Salon Nauka dla Gospodarki, Targach Innowacji w Pile oraz inicjatywach w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Innowacji. Ponadto, Politechnika Poznańska, pełni rolę Punktu Kontaktowego Inicjatywy Technologicznej w Wielkopolsce. 22

23 Działanie anie Promocja w środowisku MŚP M P technologii opracowanych przez jednostki naukowe Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: poprawa, szczególnie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych słaba promocja konkretnych technologii adresowanych do konkretnych potencjalnych odbiorców 23

24 Cel operacyjny 3.4 Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki Działanie anie Transfer z przedsiębiorstw do jednostek edukacyjnych informacji o potrzebach kadrowych Działanie anie Opracowanie programów w edukacyjnych i szkoleniowych odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw ZałoŜenia: osiągni gnięcie wyŝszego poziomu współpracy pracy regionalnych instytucji edukacyjnych ze środowiskiem przedsiębiorstw przy przygotowywaniu oferty edukacyjnej oraz organizowaniu praktyk studenckich i staŝy absolwenckich Realizacja: współpraca praca PP i VW Poznań w ramach projektu Młodzi inŝynierowie ynierowie - płatne praktyki dla studentów w PP w fabryce Volkswagena; stypendia dla studentów w podczas nauki na uczelni technicznej w Cottbus; Klub Partnera AE - dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki regionu przez jednostki naukowe w ramach współpracy pracy z jednostkami gospodarczymi Wydział Towaroznawstwa AE w Poznaniu jako pierwszy w Polsce, posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez Det Norske Veritas (DNV). Kształcenie, praca naukowa oraz współpraca praca z jednostkami gospodarczymi prowadzone sąs w oparciu o politykę jakości aby zapewnić satysfakcję studentów, świata nauki i gospodarki. 24

25 Cel operacyjny 3.4 Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki Umowa o współpracy pracy pomiędzy UAM a GSK, m.in. w zakresie oferty edukacyjnej oraz praktyk studenckich Rosnąca oferta studiów w podyplomowych odpowiadająca potrzebom przedsiębiorstw przykłady: bankowość ść, zarządzanie w tym takŝe e jakości cią,, controlling, public relations,, rachunkowość i finanse (AE Poznań); nauki techniczne, w tym: budownictwo, teleinformatyka, telekomunikacja, produkcja i przetwórstwo rstwo (PP i UP), ale takŝe e psychologia w zarządzaniu, interlingwistyka, kierunki filologiczne (UAM). 25

26 Cel operacyjny 3.4 Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: w odniesieniu do innych waŝnych form działań (cykliczne badania przedsiębiorstw regionalnych oraz prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w i informowanie o tym instytucji edukacyjnych) oraz (motywowanie instytucji edukacyjnych oraz ich pracowników w do tworzenia programów w na potrzeby regionalnej gospodarki, konkursy na najlepsze programy edukacyjne oraz szkoleniowe oraz subwencje na projekty zmian profilów w nauczania) brak jest jak dotąd zaawansowanych przykład adów w ich wdraŝania ania lub ich zakres jest bardzo ograniczony. 26

27 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 + Podjęto niektóre skuteczne działania, ania, ale wykorzystanie potencjału u badawczego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności ci regionu jest niepełne ne i niezadowalające 27

28 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 Przyczyny: Niechęć przedsiębiorstw do podejmowania współpracy pracy z jednostkami naukowymi; Mało o przejrzysta oferta sektora nauki skierowana do przedsiębiorstw; Skostniałe e struktury organizacyjne jednostek naukowych niechętne do podejmowania nowych wyzwań (takich jak współpraca praca z gospodarką, zarządzanie własnow asnością intelektualną oraz słabe s promowanie przedsiębiorczo biorczości ci i innowacyjności); ci); Brak jednostek B+R w duŝych firmach (import innowacji ze spółki matki); Brak środków w finansowych na tworzenie centrów w B+R w MŚPM 28

29 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 Pozytywne tendencje zmian w okresie realizacji RIS: wzrasta świadomość potrzeby wzajemnej współpracy pracy sektora nauki i przedsiębiorstw, pojawiły y się większe moŝliwo liwości uzyskiwania wsparcia finansowego (Fundusze Strukturalne: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności ci Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w latach oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , 2013, a takŝe e inne źródła: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo biorczości) ci) zarówno dla podmiotów w sektora badawczo-rozwojowego, jak równieŝ dla projektów w z zakresu innowacji i transferu technologii, zwiększa się liczba jednostek wspierających innowacje (centrów w transferu technologii, inkubatorów). 29

30 Ogólna ocena realizacji celu strategicznego 3 Bariery w realizacji celu strategicznego 3: Bariery w realizacji celu strategicznego 3: ciągle niewystarczające zasoby kapitałowe zarówno po stronie nauki jak i po stronie gospodarki, ciągle zbyt niska świadomość znaczenia innowacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, niedostateczny przepływ informacji dotyczącej oferty jednostek naukowo-badawczych dla przedsiębiorstw oraz potrzeb przedsiębiorstw w tym zakresie, mimo poprawy, nadal niedopasowanie oferty usług instytucji sektora B+R w stosunku do realnego zapotrzebowania przedsiębiorstw w regionie, brak instrumentów finansowych pozwalających na finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych (venture capital, seed capital) 30

31 Rekomendacje 1. Wzrost nakład adów w na rozwiązywanie zywanie konkretnych problemów/potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa (chodzi tu zatem o projekty typu problem-oriented lub target-oriented ); 2. Tworzenie konsorcjów w problemowych złoŝonych z onych z róŝnych jednostek niezbędnych w procesie analizowania i rozwiązywania zywania zgłoszonego problemu; 3. Prowadzenie prac badawczych bliŝszych potrzebom przedsiębiorstw; 4. Aktywniejszy udział instytucji otoczenia biznesu w intensyfikacji relacji sektora B+R z przedsiębiorstwami; 5. Większy nacisk na wspieranie relacji nauki z gospodarką nie tylko na poziomie badań,, ale takŝe e na poziomie edukacji oraz wymiany kadr. 31

32 Elementy wspólne z wynikami badań Zespołu Akademii Ekonomicznej NajwaŜniejszym utrudnieniem w nawiązywaniu współpracy pracy przedsiębiorstw w jednostkami sektora badawczo- rozwojowego jest brak kapitałów w zarówno w przedsiębiorstwach jak i w nauce; Nie stymuluje poprawy innowacyjności ci w Wielkopolsce odwrócona w stosunku do większo kszości krajów w wysoko rozwiniętych struktura nakład adów w na B+R (duŝy y udział budŝetu państwa w finansowaniu i skoncentrowanie na badaniach podstawowych) wraz z niewystarczającą gęstością podmiotów wspierania innowacji i małą skalą współpracy pracy między sektorem B+R oraz biznesem. W ofercie podmiotów w otoczenia biznesu dominują usługi ugi szkoleniowe i doradztwo, a w mniejszym stopniu instrumenty tworzenia i dyfuzji innowacji; Nakłady ady na działalno alność innowacyjną w przemyśle w Wielkopolsce wykazują większe wahania okresowe niŝ w kraju. W 2003 r. były y one wyŝsze od średniej krajowej, a w 206 r., niestety niŝsze. Wielkopolska naleŝała a do regionów wyraźnie zmniejszających nakłady ady na innowacje w przemyśle. 32

33 Konkluzja W celu poprawy wykorzystania potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu konieczne jest większe zaangaŝowanie i intensyfikacja relacji odnoszących się do wszystkich uczestników regionalnego systemu innowacyjnego, tj. przedsiębiorstw, sektora B+R i edukacji oraz administracji publicznej i otoczenia biznesu 33

34 Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej ocena realizacji celu strategicznego 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 34

35 Cel operacyjny 4.1 Rozwój j instytucji otoczenia biznesu działaj ających na rzecz innowacji ZałoŜenia: rozwój j ilościowy i jakościowy IOB na obszarze całego regionu, świadczących cych łatwo dostępne usługi ugi na rzecz przedsiębiorstw. Realizacja: W stosunku do roku 2004 nastąpi pił wzrost liczby jednostek wspierających innowacje o blisko 40%; Wzrost liczbowy przekłada się takŝe, choć w mniejszym stopniu, na zróŝnicowanie oferty tych jednostek; większo kszość z nich koncentruje się nadal na zagadnieniach dotyczących cych rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci i innowacyjności, ci, doradztwie związanym zanym z pozyskiwaniem finansowania i rozliczaniem projektów, konsultacjach i szkoleniach oraz usługach ugach informacyjnych, w tym w zakresie Programów w Ramowych UE oraz funduszy strukturalnych Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: Widoczne jest zróŝnicowanie subregionalne - duŝa a koncentracja w miastach, mniej liczne występowanie na obszarach wiejskich, szczególnie widoczne w północnej p i wschodniej częś ęści województwa Stosunkowo małym zainteresowaniem cieszą się np.. doradcy finansowi z zakresu projektów w innowacyjnych, poniewaŝ realizowanych jest zaledwie kilka takich projektów. 35

36 Działanie anie Tworzenie nowych i rozwój j istniejących instytucji otoczenia biznesu ZałoŜenia: tworzenie lokalnych ośrodko rodków w informacyjnych, doradczych i szkoleniowych pracujących cych w dziedzinie innowacji oraz specjalistycznych centrów w innowacji i transferu technologii w konkretnych branŝach, ach, a ponadto na rozszerzaniu oferty istniejących ośrodków w o usługi ugi dla innowacji. Realizacja: Instytucje otoczenia biznesu przykłady: 2004r. - Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie, powołane do Ŝycia w przez Miasto Leszno i Państwow stwową WyŜsz szą Szkołę Zawodową w Lesznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności cią 2005r. - Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski (CIiWI( CIiWI) ) w Ostrowie Wielkopolskim, utworzone przez Izbę Przemysłowo owo-handlową Południowej Wielkopolski 2005r. - Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Instytut Logistyki i Magazynowania W 40% ankietowanych instytucji nastąpi piły y zmiany w zakresie obszaru merytorycznego ich działania ania (uszczegółowienie wybranych dziedzin oraz poszerzenie zakresu działania ania zgodnie z potrzebami rynkowymi i zapotrzebowaniem klientów - np.. projekt Wlkp. Izby Rolno-Przemys Przemysłowej. 36

37 Działanie anie Tworzenie nowych i rozwój j istniejących instytucji otoczenia biznesu Parki naukowe, technologiczne oraz przemysłowe: 2006 r. Inqbator - Inkubator Technologiczny FUAM-PPNT PPNT; Park Technologiczny Nickel (Nickel Technology Park Poznań), współfinansowany z Działania ania 1.3 SPO-WKP WKP; rozwijana jest inicjatywa Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego (Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji) oraz Parku Przemysłowego w Luboniu (Zakłady ady Chemiczne Luboń). Klastry - przykłady: klaster kotlarski w powiecie pleszewskim Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczo biorczości ci w Ostrowie Wielkopolskim; Wielkopolska Sieć Współpracy pracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania (InMoST( InMoST) Politechnika Poznańska; Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny organizowany przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; Sieciowe; Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny organizowany przez Nickel Technology Park Poznań oraz Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. 37

38 Działanie anie Tworzenie nowych i rozwój j istniejących instytucji otoczenia biznesu Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: rozwój instytucji, zarówno liczbowy, kadrowy jak i powierzchniowy lepszy dostęp do kapitału dysproporcje subregionalne 38

39 Działanie anie Rozwój j kadr i wzmacnianie umiejętno tności instytucji wsparcia ZałoŜenia: szkolenia dla pracowników w instytucji wsparcia oraz staŝe, takŝe w ośrodkach o zagranicznych. Realizacja: Szkolenia: Najbardziej popularne: dofinansowane ze środków w UE, rozliczanie projektów, zarządzanie innowacjami, marketingowe, BHP, kursy komputerowe; Mniej popularne: zarządzanie jakości cią,, kreatywność ść,, kursy językowe, j zarządzanie i ochrona własnow asnością intelektualną,, transfer technologii oraz komercjalizacja badań; Bardzo rzadko oferowane: dot. zintegrowanych systemów w zarządzania, z zakresu nowoczesnych metod produkcji oraz systemów w zarządzania środowiskowego; Projekt Wielkopolska Sieć Innowacji + cykliczne szkolenia dla wybranych przedstawicieli instytucji wsparcia, m.in. z zakresu zarządzania własnow asnością intelektualną oraz zarządzania projektem; Nieliczne działania ania w obszarze wymiany międzynarodowej pracowników w jednostek wspierających. W przypadku staŝy y odbywały się one w bardzo ograniczonym zakresie; były y to najczęś ęściej wizyty zagraniczne związane zane z realizacją projektów w unijnych bądźb z uczestnictwem w projektach lub sieciach międzynarodowych. 39

40 Działanie anie Rozwój j kadr i wzmacnianie umiejętno tności instytucji wsparcia Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: poprawa kompetencji kadr głównie g dzięki dostępno pności środków w finansowych z funduszy strukturalnych 40

41 Cel operacyjny 4.2 Poprawa jakości usług ug oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw ZałoŜenia: kompletna, wysoka jakościowo, oferta usługowa ugowa i doradcza, dopasowana do realnych potrzeb przedsiębiorstw; stopniowa komercjalizacja działalno alności poprzez ograniczanie zakresu usług ug oferowanych bezpłatnie (środki rynkowe winny zastępowa pować środki z dotacji); system grantów w na szkolenia i doradztwo dla firm, który umoŝliwia zamówienie usługi ugi w wybranej instytucji wsparcia; Realizacja: oferta instytucji wsparcia nadal nie odpowiada zapotrzebowaniu firm; f większo kszość oferowanych usług ug jest dofinansowana z funduszy strukturalnych bądźśrodkb rodków w krajowych, co skutkuje wysokim udziałem usług ug oferowanych bezpłatnie; komercjalizacja oferty jednostek otoczenia biznesu jest ograniczona ona moŝliwo liwościami finansowymi wielkopolskich przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony szeroką ofertą bezpłatnych usług. ug. 41

42 Cel operacyjny 4.2 Poprawa jakości usług ug oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw System grantów w na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw nie funkcjonuje ani na poziomie lokalnym, ani regionalnym. Ocena: 0 (trudno jednoznacznie ocenić) Komentarz: Niespełna 44% instytucji wspierających stale współpracuje pracuje z przedsiębiorstwami w celu rozwoju ich innowacyjnego potencjału. Blisko 30% jednostek tylko okazjonalnie współpracuje pracuje z przedsiębiorstwami, pomagając c w innowacyjnych projektach, a 1/5 informacje o potrzebach firm czerpie od osób b trzecich lub z mediów. Co dziesiąta instytucja wsparcia nie posiada rzeczywistego rozeznania potrzeb przedsiębiorstw. 42

43 Działanie anie Uruchomienie nowych usług ug dla przedsiębiorstw ZałoŜenia: Prowadzenie stałego monitoringu zapotrzebowania na usługi ugi wsparcia oraz przygotowywanie takich usług, ug, a takŝe e szkolenia pracowników instytucji wsparcia w celu wdroŝenia tych usług ug. Realizacja: rośnie liczba jednostek świadczących cych nowe usługi, ugi, szczególnie w zakresie konkretnych branŝ bądź sektorów; wzrost odsetka jednostek współpracuj pracujących cych z firmami, co pozwala na bieŝą Ŝące dostosowywanie oferty usług ug do potrzeb regionalnych firm Ocena: + (podjęto niektóre skuteczne działania) ania) Komentarz: Dopasowanie oferty do potrzeb firm wymaga bliskiego kontaktu z przedsiębiorstwami. W sytuacji gdy rośnie liczba IOB kontakt ten jest łatwiejszy i bardziej efektywny, a oferta bardziej dopasowana; Więcej uwagi naleŝy y połoŝyć na komunikację z rynkiem (promocję oferty w środowisku przedsiębiorstw). 43

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjno

Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjno 5. Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki ocena realizacji celu strategicznego 3 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (Tadeusz Stryjakiewicz,

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczy naukowiec Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe M-ERA.NET CORNET Programy Krajowe Program Badań Stosowanych INNOTECH LIDER Konsorcjum złoŝone z one z 25 europejskich krajów w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna państwa w latach 2007-2013

Polityka innowacyjna państwa w latach 2007-2013 Polityka innowacyjna państwa w latach 2007- Beata Lubos Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Priorytety i formy badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Polskiej Platformy Technologicznej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska r.

Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska r. Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska 25.03.2011 r. Wprowadzenie - luka badawcza W Wielkopolsce w przeciągu ostatnich 5 lat obserwować można

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Sposoby i źródła weryfikacji 1. Dane GUS (porównanie roku 2009 z rokiem 2011)

Sposoby i źródła weryfikacji 1. Dane GUS (porównanie roku 2009 z rokiem 2011) PoniŜej znajduje się quasi matryca logiczna projektu. KaŜdy element matrycy znajduje swoje odzwierciedlenie w treści wniosku(skróty w nawiasie oznaczają powiązanie danego wskaźnika z celami i rezultatami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie Rola Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo biorczości ci dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008

VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008 VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Gdańsk sk- Sztokholm 4-6.09.2008 FUNDUSZE POśYCZKOWE I PORĘCZENIOWE W SYSTEMIE FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Barbara

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni

MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni Prof. zw. dr hab. inŝ. Jan Koch POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAWSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo