Wstęp Metodologia badania Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym Medialna aktywność organizacji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 2. 1. Metodologia badania... 3. 2. Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym... 7. 3. Medialna aktywność organizacji..."

Transkrypt

1 0

2 Spis treści Wstęp Metodologia badania Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym Medialna aktywność organizacji Strony internetowe sektora pozarządowego z Subregionu Organizacje pozarządowe a media społecznościowe Podsumowanie badania Spis tabel i wykresów Załączniki: stosowane narzędzia badawcze

3 Wstęp Niniejszy raport stanowi podsumowanie badań, przeprowadzonych w ramach projektu PromujeMy i uczymy, jak się promować, realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem była diagnoza możliwości promocyjnych trzeciego sektora w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego oraz przyjrzenie się działaniom informacyjno-promocyjnym, podejmowanym przez organizacje pozarządowe, działające na tym terenie. Badanie skupiło się wokół czterech bloków tematycznych: strategii promocyjnej organizacji, ich współpracy z mediami, stron internetowych oraz mediów społecznościowych (ang. social media). Raport został podzielony na osiem części. Pierwsza z nich opisuje założenia metodologiczne problematykę badania, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, informację o doborze próby oraz charakterystykę grupy objętej badaniem. Druga część poświęcona została analizie znaczenia promocji w sektorze pozarządowym, przede wszystkim strategii promocyjnych i ich wpływowi na działania z zakresu PR, podejmowane przez organizacje. Następnie omówiono część badania, koncentrującą się na współpracy z mediami jej formach, zakresie i wzajemnych relacjach na linii NGOs-media. Część czwarta stanowi namysł nad wykorzystywaniem stron internetowych organizacji do komunikacji zewnętrznej. Dalej skupiono się na obecności mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych i ich roli w budowaniu wizerunku organizacji. Szósta część raportu stanowi podsumowanie badań i zawiera najważniejsze wnioski, które z nich płyną. Dwa ostatnie rozdziały stanowią spis tabel i wykresów oraz załączniki w postaci zastosowanych narzędzi badawczych. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS przez Ośrodek Badań Społecznych SONDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2013 roku. 2

4 1. Metodologia badania Przedmiot badania stanowiły działania promocyjne podejmowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Region ten obejmuje miasta: Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz oraz powiaty: rybnicki, wodzisławski oraz raciborski. Postępowanie skupiało się wokół pytań badawczych: Jaka jest rola promocji w ogólnej działalności organizacji pozarządowych? Gdzie umiejscowiona jest promocja w hierarchii działań organizacji? Jakie są zasoby i potrzeby organizacji w zakresie promocji? Z jakich narzędzi promocyjnych korzystają organizacje pozarządowe? Czy i w jaki sposób organizacje planują i dokonują pomiaru efektów podejmowanych działań promocyjnych? Jak przedstawia się współpraca organizacji pozarządowych z mediami? Czy organizacje pozarządowe wykorzystują promocyjne walory Internetu? 1.1 Metody, techniki zbierania danych i narzędzia badawcze Odpowiedź na postawione pytania badawcze uzyskano w oparciu o dane pochodzące z zastosowanych w badaniu jakościowych i ilościowych metod badawczych. Badaniami ilościowymi zostało objętych 50 przedstawicieli organizacji, natomiast metody jakościowe zastosowano w przypadku 6 reprezentantów stowarzyszeń i fundacji. W badaniu wykorzystano następujące techniki badawcze: Wspomagane komputerowo wywiady internetowe (CAWI - Computer-Assisted Web Interview). Narzędzie wykorzystywane do badania CAWI zawierało pytania o ocenę skuteczności poszczególnych rodzajów działań promocyjnych, sposób pozyskiwania wiedzy dotyczącej promocji organizacji, podejmowanych działań w tym obszarze, metody planowania oraz pomiaru efektów realizowanych działań. Ogółem przeprowadzono 50 wywiadów z przedstawicielami organizacji pozarządowych; Indywidualne wywiady pogłębione (IDI - individual in-depth interview). Kwestionariusz zawierał głównie pytania o potrzeby i problemy dotyczące planowania działań promocyjnych, współpracy z mediami, promocji w Internecie. Respondentów proszono że o opinię nt. powyższych zagadnień w odniesieniu do organizacji z badanego terenu. Przeprowadzono 6 wywiadów z przedstawicielami organizacji; Analizę danych zastanych (desk research) przeprowadzono analizę istniejących danych dotyczących materiałów promocyjnych stworzonych i wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe, funkcjonujących stron internetowych, profili 3

5 w serwisach społecznościowych, artykułów na temat organizacji w portalach internetowych, jak również podejmowanych działań promocyjnych. Badany okres obejmował od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. Analizie poddano dane dotyczące 6 organizacji; Analizę SWOT dotyczącą kluczowych atutów i słabości organizacji oraz zewnętrznych szans i zagrożeń wpływających na podejmowane przez nie działania promocyjne. Analizę przeprowadzono w 6 organizacjach. Stosowne narzędzia badawcze stanowią załącznik do niniejszego raportu. 1.2 Dobór i charakterystyka grupy badawczej W pierwszym etapie badania (badanie ilościowe), dobór próby miał charakter kwotowy organizacje dobrano ze względu na dwa kryteria: Siedzibę organizacji grupę docelową dobrano, aby badane organizacje reprezentowały wszystkie miasta i powiaty wchodzące w skład Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego, proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych w nich organizacji. Dane bazowe zostały zaczerpnięte z bazy danych prowadzonej przez stowarzyszenie Klon/Jawor. 1 Profil prowadzonej działalności zadbano o to, aby badaniem zostały objęte organizacje reprezentujące jak najszersze spektrum działania. Posłużono się kryteriami przyjętymi w badaniu stowarzyszenia Klon/Jawor Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2, zgodnymi z międzynarodową klasyfikacją INCPO (International Classification of Non-Profit Organisations). Dobór organizacji uczestniczących w badaniu jakościowym miał charakter celowy - polegał na dobraniu organizacji o konkretnych cechach. Spośród podmiotów biorących udział w badaniu jakościowym wybrano te, które wykazywały się dużą aktywnością oraz bogatym doświadczeniem w realizacji działań promocyjnych. Tabela 1. Rozkład próby organizacje pozarządowe według miejsca siedziby działalności Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Rybnik 15 30% Powiat rybnicki 4 8%

6 Wodzisław 5 10% Powiat wodzisławski 5 10% Racibórz 6 12% Powiat raciborski 3 6% Jastrzębie-Zdrój 7 14% Żory 5 10% Ogółem % Tabela 2. Rozkład próby organizacje pozarządowe według głównego zakresu tematycznego prowadzonej działalności Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Sport, turystyka, rekreacja, hobby 13 26% Kultura i sztuka 6 12% Edukacja i wychowanie 6 12% Ochrona zdrowia 1 2% Usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo 10 20% Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 11 22% Pozostała działalność 3 6% Ogółem % Respondenci do badań byli dobierani głównie ze względu na znajomość działań organizacji (w tym głównie działań z zakresu promocji). Rozkład badanych pod względem zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji przedstawia poniższe zestawienie. 5

7 Tabela 3. Rozkład próby respondenci według zajmowanych stanowisk Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Prezes / przewodniczący 19 38% Wiceprezes 7 14% Członek Zarządu 10 20% Dyrektor zarządzający / kierownik / kierownik biura 4 8% Członek stowarzyszenia 6 12% Przewodniczący komisji rewizyjnej 1 2% Koordynator wolontariatu 1 2% Referent biurowy 1 2% Wolontariusz 1 2% Ogółem % Rozkład płci badanej grupy był zasadniczo zgodny z rozkładem płci w polskich organizacjach ogółem według raportu Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport , odsetek kobiet wśród członków oraz władz organizacji wynosi 41%. Tabela 4. Rozkład próby respondenci według płci Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Kobieta 21 42% Mężczyzna 29 58% Ogółem % 3 6

8 2. Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym W trakcie realizacji badania zwrócono się do przedstawicieli trzeciego sektora z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z zapytaniem o posiadanie i realizowanie strategii promocyjnej, stworzonej na potrzeby organizacji. Założeniem badawczym było to, że posiadanie wspomnianej strategii jest najwyższym wskaźnikiem umiejscowienia promocji w hierarchii działań organizacji. Takie postrzeganie strategii sugerują również same organizacje, bo aż 76% badanych opowiedziało się za tym, że organizacje pozarządowe powinny mieć strategię promocyjną. Wykres 1. Czy uważa Pan/i, że organizacje pozarządowe powinny mieć strategię promocyjną? 18% 6% nie nie mam zdania 76% Co ciekawe, odnotowano znaczącą rozbieżność między deklaracją powinności posiadania strategii promocyjnej a jej rzeczywistym posiadaniem. 86% badanych stwierdziło bowiem, że ich organizacja nie posiada iej strategii. Respondenci fakt ten tłumaczyli przede wszystkim brakiem odpowiednich zasobów: u nas nie ma ludzi, którzy mogliby się tym zająć. Cała organizacja opiera się na jednej, dwóch osobach i skąd tu wziąć jeszcze czas na działania promocyjne? Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ale w naszej organizacji zwyczajnie brakuje zasobów, tych ludzkich i finansowych. Dlatego 7

9 działania promocyjne podejmujemy przede wszystkim przy okazji konkretnych projektów, nie mają one jednak ciągłego charakteru. Na problem deficytowości zasobów wskazuje również fakt, że wśród 64% badanych organizacji nie było wyznaczonej osoby lub zespołu do realizowania działań promocyjnych, chociaż niemal wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, że działania promocyjne mają dla nich duże znaczenie (66% stwierdziło, że działania promocyjne/pr są bardzo ważne, 32%, że raczej ważne, a tylko 2%, że ani ważne, ani nieważne). Zauważyć tu można pewną prawidłowość. Otóż, na istotność działań promocyjnych wskazywali przede wszystkim respondenci w wieku lat oraz w nieco mniejszym stopniu lat. Mniejszą wagę do promocji przywiązywały natomiast osoby do 25. roku życia oraz w wieku 50 lat i więcej. Znaczenie promocji podkreślali zwłaszcza mężczyźni oraz ludzie z wyższym wykształceniem. Wykres 2. Jak ważne są dla Pana/i organizacji działania promocyjne/pr? 2% 32% bardzo ważne raczej ważne ani ważne, ani nieważne 66% Jeśli już są w organizacji wyznaczone osoby odpowiedzialne za działania promocyjne (a sytuacja występuje u 36% respondentów), to aż 65% z nich nie pogłębia swojej wiedzy z zakresu marketingu i PR. To dość jednoznacznie wskazuje, że promocja jest piętą achillesową organizacji z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Z kolei osoby, które decydują się na pogłębianie swojej wiedzy w tej dziedzinie, najczęściej korzystają z bezpłatnych szkoleń, bezpłatnego doradztwa oraz biorą udział w tematycznych konferencjach i seminariach. 8

10 Wykres 3. W jaki sposób dokształca/ją się osoba/y odpowiedzialna/e za promocję w Pana/i organizacji? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 58% 25% 8% 8% 8% Przedstawiciele badanych organizacji zdają sobie sprawę ze swoich deficytów wiedzy z zakresu promocji, marketingu i PR. Większość z nich, bo aż 60% stwierdziło, że są im zdecydowanie potrzebne szkolenia poświęcone temu tematowi, a 32% odpowiedziało, że są im raczej potrzebne. 9

11 Wykres 4. Czy Pana/i zdaniem szkolenia w zakresie promocji, marketingu i PR są organizacjom potrzebne? 4% 4% 32% 60% zdecydowanie raczej raczej nie trudno powiedzieć Podobnie organizacje odniosły się do kwestii doradztwa z promocji, marketingu i PR, gdzie 52% respondentów zdecydowanie opowiedziało się za potrzebą doradztwa, a 38% stwierdziło, że jest to im raczej potrzebne. Odpowiedź zdecydowanie negatywną wyraziło jedynie 6% badanych, a 4% miało problem z wyklarowaniem jednoznacznej odpowiedzi, zaznaczając trudno powiedzieć. 10

12 Wykres 5. Czy Pana/i zdaniem doradztwo w zakresie promocji, marketingu i PR jest organizacjom potrzebne? 6% 4% 38% 52% zdecydowanie raczej raczej nie trudno powiedzieć Interesujące jest również to, że pomimo tego, iż większość lokalnego trzeciego sektora nie ma strategii promocyjnej, to panuje przekonanie o pozytywnym postrzeganiu organizacji. Zdaniem 40% respondentów, ich organizacja jest postrzegana pozytywnie, 50% twierdzi, że raczej pozytywnie. Natomiast tylko 8% badanych stwierdziło, że ani pozytywnie, ani negatywnie, a jedynie 2% wskazało odpowiedź raczej negatywnie. Nikt nie wskazał odpowiedzi negatywnie. 11

13 Wykres 6. Jak Pana/i zdaniem odbierana jest Pana/i organizacja? 8% 2% 40% pozytywnie raczej pozytywnie 50% ani pozytywnie, ani negatywnie raczej negatywnie Ten ogólny pozytywny wizerunek w oczach samego sektora, co podkreślali sami respondenci, to prawdopodobnie wynik sumy przekonań o społecznej użyteczności działalności organizacji dla tzw. dobra wspólnego: temu, co robimy, zawsze przyświeca szczytny cel. Nikt nam za to też nie płaci. Wszystkie działania podejmujemy w czasie wolnym, po pracy. Zamiast oglądać telewizję lub oddawać się innym rozrywkom, robimy coś dla ludzi, ze zwykłej potrzeby serca. Ludzie chyba to doceniają. Z kolei, jeśli organizacja posiada już strategię promocyjną, to doskonale orientuje się w jej celach, grupach docelowych, czy przewidywanych działaniach. Niestety, wśród organizacji z Subregionu to rzadkość, bo i stan rzeczy deklaruje jedynie 14% badanych. Niektóre z organizacji bardzo precyzyjnie potrafią wypunktować działania ze swojej strategii: przeprowadzenie kampanii 1%, ukazanie się przynajmniej 5 artykułów w lokalnych mediach w skali roku oraz marketing szeptany wśród wolontariuszy. Organizacje z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wśród narzędzi o znaczeniu strategicznym wskazują konty bezpośrednie z odbiorcami, własną stronę internetową, profile w serwisach społecznościowych oraz ulotki i broszury. Stosunkowo duży opór budziły natomiast mailingi/newsletter, udział w targach, materiały audio, czy spotkania informacyjne. Rozbieżności te wynikają prawdopodobnie z różnorodności badanych organizacji i podejmowanych przez nie działań statutowych. Z drugiej strony, można domniemywać, że wybór narzędzi promocyjnych jest bezpośrednio związany z budżetem 12

14 samych organizacji. O ile spotkania bezpośrednie, prowadzenie strony internetowej, czy profilu w serwisie społecznościowym, oprócz czasu, nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych, o tyle na przykład udział w targach, czy wyprodukowanie materiałów audio raczej nie obejdą się bez odrębnego budżetu. Wykres 7. Jakie narzędzia/działania promocyjne stosuje się w Pana/i organizacji? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 68% 64% 20% 40% 30% 32% 6% 92% 14% 20% 0% Potwierdzają to również wyniki badania. Wśród organizacji, które nie ponoszą żadnych wydatków na promocję swoich działań, strona internetowa okazała się najpopularniejszym narzędziem. Z kolei po mailingi/newsletter, materiały audio, znacznie chętniej sięgają organizacje, które mają budżet na promocję. Niezależnie jednak od nakładów budżetowych organizacji, strony internetowe, serwisy społecznościowe i spotkania bezpośrednie stanowią fundament działań promocyjnych organizacji z Subregionu. Wiąże się to również z przekonaniem o skuteczności tych narzędzi. Organizacje wskazują bowiem, że najskuteczniejszymi narzędziami promocyjnymi są właśnie konty bezpośrednie (68%), strona internetowa (64%) i profile w serwisach społecznościowych (62%). Za najmniej skuteczne przedstawiciele trzeciego sektora uznali materiały audio (2%), udział w targach (4%) i konferencje prasowe (6%). 13

15 Wykres 8. Jakie narzędzia/działania promocyjne uważa Pan/i za najbardziej skuteczne? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 62% 22% 2% 16% 10% 20% 6% 68% 4% 2% Odrębną kwestią są same budżety promocyjne organizacji. Większość z nich, bo aż 30% nie ponosi żadnych wydatków na ten cel. Budżet 26% badanych organizacji zamyka się w kwocie 500 zł, a 20% pozarządówki wydaje na promocję powyżej 500 zł do 1000 zł. Organizacje z budżetami powyżej 1000 zł stanowią zdecydowaną mniejszość. Zdaniem organizacji, jest to przede wszystkim efekt ich niestabilności finansowej, wobec czego działania statutowe mają priorytetowe znaczenie, a promocję traktuje się w sposób doraźny: utrzymujemy się przede wszystkim z grantów miejskich. To nie są duże budżety, a ostatnio otrzymujemy coraz mniej pieniędzy. Trudno myśleć o profesjonalnej promocji i przeznaczać na to odrębne środki, skoro nie wystarcza nam na nasze podstawowe działania i zdarzają się nawet sytuacje, że wykładamy pieniądze z własnej kieszeni. Zdajemy sobie sprawę, że promocja jest bardzo ważna, ale nie mając na to odpowiednich środków, jesteśmy tutaj dość ograniczeni. 14

16 Wykres 9. Ile, średnio, w skali roku Państwa organizacja wydaje na promocję swoich działań? 14% 20% 2% 2% nie ponosi żadnych wydatków 6% do 500 zł 26% 30% powyżej 500 zł do 1000 zł powyżej 1000 zł do 3000 zł powyżej 3000 zł do 5000 zł powyżej 5000 zł do zł powyżej zł Z drugiej strony, większość organizacji, zapytana, czy byłaby skłonna zwiększyć wielkość wydatków na promocję, gdyby przyniosło to wymierny efekt (większa liczba darczyńców, wolontariuszy itp.), w zdecydowanej większości odpowiedziała twierdząco ( zdecydowanie 24%, raczej 58%). 15

17 Wykres 10. Czy byłby/byłaby Pan/i skłonny/a zwiększyć wielkość wydatków na promocję swojej organizacji, gdyby wiedział/a Pan/i, że przyniesie to wymierny efekt (większa liczba darczyńców, wolontariuszy itp.)? 2% 4% 12% 24% zdecydowanie raczej nie mam zdania raczej nie zdecydowanie nie 58% Brak odrębnych budżetów na promocję przekłada się również na podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Aż 90% respondentów wskazało, że w ciągu ostatniego roku nie współpracowało z żadną agencją reklamową/pr. Spośród 10% organizacji, które ą współpracę podejmowało, najwyższy odsetek, bo aż 40% stanowią te, których budżet na działania promocyjne wahał się w przedziale powyżej 3000 zł do 5000 zł. Można więc wysnuć wniosek, że im wyższy budżet organizacji na działania promocyjne, tym częściej podejmowana jest współpraca z zewnętrznymi agencjami reklamowymi/pr. 16

18 Wykres 11. Czy w ciągu ostatniego roku współpracowali Państwo z agencją PR/reklamową? 10% nie 90% Jeśli organizacje podejmują działania promocyjne, to bardzo rzadko weryfikują ich skuteczność. 74% organizacji nie dokonuje pomiaru ich efektów. Co za tym idzie, trzeci sektor ma poważne trudności z określeniem zasięgu prowadzonych działań promocyjnych, ich oddziaływania, czy skali dotarcia. W efekcie, organizacje nie kryją, że często wyciągają uogólnione wnioski: promocję prowadzimy tylko przy okazji imprez, które organizujemy. Zawsze wygląda to samo. Drukujemy plakaty, które rozwieszamy na mieście, jakieś ulotki, wywieszamy baner, uruchamiamy też pocztę pantoflową. Radio 90 często nam patronuje, więc możemy liczyć na informację o imprezie na jego antenie. Nigdy nie weryfikowaliśmy konkretnych kanałów. Jedyną weryfikacją jest dla nas liczba osób, które przychodzą na organizowane przez nas wydarzenia. A przychodzi całkiem sporo ludzi, więc chyba nie jest źle. 17

19 3. Medialna aktywność organizacji Media są znaczącym elementem życia społecznego i nierzadko decydują o postrzeganiu trzeciego sektora. Mimo że w skali ogólnopolskiej media nie cieszą się zbytnim zaufaniem (55% deklaracji nieufności do gazet i 49% do telewizji według CBOS) 4, organizacje pozarządowe z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zdają sobie sprawę z siły ich oddziaływania i chętnie nawiązują współpracę ze światem lokalnych mediów. 98% przedstawicieli badanych organizacji było zdania, że trzeci sektor powinien być obecny w środkach masowego przekazu. Tylko 2% respondentów nie miało zdania na ten temat, natomiast żadna organizacja nie stwierdziła, że trzeci sektor nie powinien być obecny w mediach. Wykres 12. Czy uważa Pan/i, że organizacje pozarządowe powinny być obecne w mediach? 2% nie mam zdania 98% Pogląd ten przekłada się również na rzeczywiste działanie. Aż 88% organizacji utrzymuje konty z mediami, a 92% w ciągu ostatniego roku było obecnych na ich łamach. 4 Raport z badania Zaufanie społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej, str

20 Wykres 13. Czy w przeciągu ostatniego roku Państwa organizacja była obecna w mediach? 6% 2% nie nie wiem 92% Na tym polu organizacje z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wypadają lepiej na tle organizacji z pozostałych części Polski. Jak wynika bowiem z raportu badawczego Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012, warszawskiego stowarzyszenia Klon/Jawor, w skali całego kraju, 76% organizacji utrzymuje konty z mediami lokalnymi. 5 To o 12% mniej niż wśród organizacji z zachodniej części województwa śląskiego. Zdaniem organizacji z Subregionu, lokalne media są bardzo otwarte na współpracę i nierzadko stanowią jedyny kanał dotarcia do mieszkańców regionu: Media to nasz podstawowy partner. Mamy dwóch zaprzyjaźnionych dziennikarzy z gazety i portalu internetowego i prawie zawsze możemy na nich liczyć. Media są w naszym regionie bardzo otwarte na współpracę. Czasem nawet sami dziennikarze dzwonią, z prośbą, by im podsunąć jakiś temat. Nie jesteśmy Krakowem, czy Katowicami, więc mediom trudniej zdobyć interesujące tematy. Jest więc pewna zależność w tej współpracy, z której chyba obie strony zdają sobie sprawę. Dzięki mediom ludzie mogą usłyszeć o nas i naszych działaniach. Czasami jest to jedyny kanał dotarcia do otoczenia. Większa deklaratywność we współpracy z mediami może również wynikać z większego zaufania organizacji z Subregionu i samego charakteru zachodniej części województwa śląskiego. Jak wynika bowiem z badania Zaufanie społeczne CBOS-u z 2012 r. 6, większej 5 6 Raport z badania Zaufanie społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej, str

21 ufności do bezpośredniego otoczenia nieco bardziej sprzyja zamieszkiwanie w mniejszych miejscowościach i na wsi niż w dużych miastach (liczących tys. mieszkańców) i największych aglomeracjach (powyżej 500 tys. mieszkańców). A według tego kryterium tylko Rybnik spośród największych ośrodków Subregionu kwalifikowałby się tu jako duże miasto (140 tys. mieszkańców). Pozostałe główne ośrodki regionu (Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz) to miasta mniejsze, a więc z mniejszym poziomem nieufności wobec otoczenia (w tym również mediów). Informacje o organizacjach pojawiają się najczęściej w portalach internetowych i prasie. Nieco większą trudność sprawia pozarządówce współpraca z radiem i telewizją. Być może jest to efekt tego, że rynek prasowy i mediów elektronicznych jest w Subregionie zdecydowanie bardziej rozdrobniony niż rynek radiowy i telewizyjny. Co za tym idzie, wśród gazet i portali panuje większa konkurencja, ale i organizacje mają większy wybór potencjalnych partnerów medialnych. Wykres 14. W jakich mediach w ciągu ostatniego roku była obecna Państwa organizacja? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 87% 54% 91% Współpraca ta przyjmuje najczęściej formę komunikatów i informacji prasowych, które organizacje wysyłają bezpośrednio mediom (77%) lub polega na zapraszaniu dziennikarzy na imprezy przez nie organizowane w celu ich późniejszego zrelacjonowania (83%). Najrzadszym zjawiskiem są konferencje prasowe (6%) oraz zlecanie reklam (9%). Te ostatnie wynikają prawdopodobnie ze skromnych budżetów promocyjnych organizacji, które zdecydowanie 20

22 preferują bezkosztowe formy współpracy. Co również ciekawe, komunikaty prasowe i zapraszanie na imprezy są samo popularne wśród organizacji, które nie mają budżetów promocyjnych oraz wśród tych, które dysponują środkami na ten cel. Na wydatkowanie pieniędzy na reklamę decydują się przede wszystkim organizacje, których budżety promocyjne wynoszą powyżej 500 zł do 1000 zł oraz powyżej 1000 zł do 3000 zł. Jak twierdzą organizacje, zlecanie reklam ma dalekosiężne skutki: Jeśli mamy środki, to czasem kupujemy jakiś baner czy reklamę. W zamian za to, możemy liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony mediów. Działa tu prosta zasada coś za cos. Gdy dajemy coś od siebie, zdecydowanie łatwiej się rozmawia, łatwiej można załatwić patronat medialny, a i same media są bardziej przychylne. Wykres 15. W jakiej formie współpracuje Państwa organizacji z mediami? 100% 90% 80% 77% 83% 70% 60% 50% 40% 40% 38% 38% 30% 20% 10% 0% 6% 9% 2% 21

23 4. Strony internetowe sektora pozarządowego z Subregionu Z Internetu korzysta coraz więcej osób. Z tegorocznego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że stanowią oni 60% ogółu dorosłych Polaków. Od ubiegłego roku zanotowany został wzrost o 4%. Deklaracje ankietowanych przez CBOS wskazują, że liczba internautów jeszcze wzrośnie - już w przyszłym roku z Internetu będzie korzystać dwie trzecie Polaków (66%). 7 Dzisiaj coraz trudniej prowadzić działania promocyjno-informacyjne z pominięciem sieci. Uczestnicy badania byli zgodni, co do potrzeby posiadania strony internetowej przez organizacje pozarządowe - w dzisiejszych czasach to konieczność. Wykres 16. Czy Państwa organizacja ma swoją stronę internetową? 8% nie 92% Tylko 8% badanych organizacji nie posiada strony internetowej. W tym przypadku liczba ta może być zaniżona. Pomimo deklaracji o dużej roli narzędzi internetowych w komunikacji 7 Internauci 2013, Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, czerwiec

24 wewnętrznej i zewnętrznej okazuje się jednak, że nie są one wykorzystywane powszechnie w organizacjach. 8 Serwis internetowy to niemal niezbędne narzędzie dla organizacji, świadomych wagi działań promocyjno-informacyjnych - 97% badanych, którzy stwierdzili, że działania promocyjne są dla ich organizacji bardzo ważne posiada stronę internetową. Stronę internetową mają wszystkie organizacje, które posiadają strategię promocyjną, czyli najbardziej dojrzałe i najbardziej świadome wagi działań promocyjnych. Czym jest spowodowany brak strony internetowej? Częściowo na pewno trudnościami finansowymi organizacji. Roczny budżet 75% organizacji, które nie posiadają własnej strony internetowej nie przekracza 5 tys. zł. Jedna na cztery spośród organizacji, które deklarowały brak strony dysponuje budżetem w przedziale tys. zł. Posiadanie strony internetowej wydaje się standardem w przypadku organizacji z budżetem rocznym powyżej 20 tys. zł lub z wydatkami na promocję w skali roku powyżej 1 tys. zł. Wykres 17. Jak często aktualizują Państwo swoją stronę internetową? 28% 24% 15% 13% 2-3 razy w tygodniu raz na tydzień raz na 2-3 tygodnie raz na miesiąc rzadziej niż raz na miesiąc 20% 28% badanych organizacji aktualizuje swoje strony internetowe rzadziej niż raz na miesiąc. Biorąc pod uwagę, że w badaniu nie pojawiła się kategoria rzadziej niż raz na kwartał 8 J. Przewłocka, P. Adamiak, A. Zając, Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012, s

25 lub rzadziej niż raz pół roku można domniemywać, że część organizacji nie aktualizuje swojej strony w ogóle. Tylko co czwarta organizacja dysponuje stroną aktualizowaną 2-3 razy w tygodniu, a co ósma raz na tydzień. 20% ankietowanych deklarowała, że w ich organizacji strona jest aktualizowana raz na 2-3 tygodnie. 70% ankietowanych przyznało, że w ich organizacjach monitoruje się ruch na stronie internetowej. Brak odpowiednich narzędzi analitycznych lub też po prostu brak zainteresowania liczbą odwiedzin strony zadeklarował mniej niż co trzeci badany. 70% procent respondentów było zadowolonych z obecnego wyglądu i funkcjonalności strony internetowej organizacji. Zastrzeżenia do swoich stron miał niespełna co trzeci badany. W tym przypadku zgłaszano uwagi dotyczące negatywnego wpływu strony i jej zawartości na wizerunek organizacji (kreuje wizerunek infantylny, jest zbyt amatorska, mało czytelna) i trudności związane z zarządzaniem stroną (osoba tworząca jest niedyspozycyjna i trudno wyegzekwować systematyczność; posiadamy stronę od kilku miesięcy i jeszcze wiele musimy się nauczyć; zbyt trudna obsługa). Kilku uczestników badania stwierdziło, że strony ich organizacji są w trakcie zmian, które mają poprawić ich wygląd i funkcjonalność (jest jeszcze w opracowaniu; wymaga kilku zmian; obecnie w trakcie przebudowy, jesteśmy w trakcie zmiany strony www). 24

26 Wykres 18. Czy w Pana/i organizacji jest/są wyznaczona osoba/osoby, która odpowiada za prowadzenie strony www? 2% 21% nie nie wiem 77% W 77% badanych organizacji jest wyznaczona osoba, która odpowiedzialna jest za prowadzenie strony internetowej. Wskazanie iej osoby ma wpływ na częstotliwość pojawiania się nowych treści - dotyczy to 90% organizacji, których strony są najczęściej aktualizowane (2-3 razy w tygodniu), 83% organizacji, których strony aktualizowane są raz na tydzień i 89% z serwisami aktualizowanymi raz na 2-3 tygodnie. 75% badanych wywodzących się z organizacji, w których są osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony internetowej, deklaruje zadowolenie z wyglądu i funkcjonalności swojej strony internetowej. W przypadku organizacji, w których nie ma osób wyznaczonych do prowadzenia strony poziom zadowolenia jest dokładnie o połowę mniejszy. W promowaniu działań organizacji ważną rolę odgrywa że . Z poczty korzysta 90% internautów. Mimo że czasem wiąże się to z niechcianą korespondencją, organizacje zdają sobie sprawę, że mailing, czyli działanie marketingowe polegające na wysyłce wiadomości reklamowych do posiadaczy kont , to jedna z bardziej skutecznych form promocji w Internecie. Zalety tego kanału podkreślali uczestnicy wywiadów: wydaje mi się, że też mocną stroną jest baza ich kontów mailowych, które mamy. Teraz dokładnie nie wiem, ale to jest coś koło tysiąc, między rożnych kontów mailowych do jakichś artystów, do ludzi zainteresowanych kulturą, do organizacji działających w kulturze z całego Śląska. Warto pamiętać, że , którego kariera rozpoczęła się dwie dekady temu, dzięki 25

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ I RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH. Kraków, 2010 r.

POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ I RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH. Kraków, 2010 r. POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ I RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Kraków, 2010 r. Redakcja: Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej obserwatorium@rops.krakow.pl koncepcja

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, pod redakcją Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Dominik Batorski, Dominika Czerniawska,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Skąd wiemy, jak pomagać?

Skąd wiemy, jak pomagać? Skąd wiemy, jak pomagać? Raport na temat źródeł wiedzy dotyczącej planowania i realizacji projektów polskiej pomocy rozwojowej autorzy Marcin Sinczuch (redaktor) Ilona Iłowiecka-Tańska Helena Jędrzejczak

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Poznań, wrzesień 2013 Niniejszy dokument został opracowany przez zespół w składzie: Monika Szelągiewicz, Adrianna Brzostowska, Magdalena Krysińska-Sowa, Maria

Bardziej szczegółowo

Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich

Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich Warszawa, październik 2012 r. Federacja MAZOWIA to my organizacje członkowskie z całego regionu. Zróżnicowane pod względem wielkości,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo