Wstęp Metodologia badania Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym Medialna aktywność organizacji...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 2. 1. Metodologia badania... 3. 2. Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym... 7. 3. Medialna aktywność organizacji..."

Transkrypt

1 0

2 Spis treści Wstęp Metodologia badania Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym Medialna aktywność organizacji Strony internetowe sektora pozarządowego z Subregionu Organizacje pozarządowe a media społecznościowe Podsumowanie badania Spis tabel i wykresów Załączniki: stosowane narzędzia badawcze

3 Wstęp Niniejszy raport stanowi podsumowanie badań, przeprowadzonych w ramach projektu PromujeMy i uczymy, jak się promować, realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem była diagnoza możliwości promocyjnych trzeciego sektora w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego oraz przyjrzenie się działaniom informacyjno-promocyjnym, podejmowanym przez organizacje pozarządowe, działające na tym terenie. Badanie skupiło się wokół czterech bloków tematycznych: strategii promocyjnej organizacji, ich współpracy z mediami, stron internetowych oraz mediów społecznościowych (ang. social media). Raport został podzielony na osiem części. Pierwsza z nich opisuje założenia metodologiczne problematykę badania, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, informację o doborze próby oraz charakterystykę grupy objętej badaniem. Druga część poświęcona została analizie znaczenia promocji w sektorze pozarządowym, przede wszystkim strategii promocyjnych i ich wpływowi na działania z zakresu PR, podejmowane przez organizacje. Następnie omówiono część badania, koncentrującą się na współpracy z mediami jej formach, zakresie i wzajemnych relacjach na linii NGOs-media. Część czwarta stanowi namysł nad wykorzystywaniem stron internetowych organizacji do komunikacji zewnętrznej. Dalej skupiono się na obecności mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych i ich roli w budowaniu wizerunku organizacji. Szósta część raportu stanowi podsumowanie badań i zawiera najważniejsze wnioski, które z nich płyną. Dwa ostatnie rozdziały stanowią spis tabel i wykresów oraz załączniki w postaci zastosowanych narzędzi badawczych. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS przez Ośrodek Badań Społecznych SONDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2013 roku. 2

4 1. Metodologia badania Przedmiot badania stanowiły działania promocyjne podejmowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Region ten obejmuje miasta: Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz oraz powiaty: rybnicki, wodzisławski oraz raciborski. Postępowanie skupiało się wokół pytań badawczych: Jaka jest rola promocji w ogólnej działalności organizacji pozarządowych? Gdzie umiejscowiona jest promocja w hierarchii działań organizacji? Jakie są zasoby i potrzeby organizacji w zakresie promocji? Z jakich narzędzi promocyjnych korzystają organizacje pozarządowe? Czy i w jaki sposób organizacje planują i dokonują pomiaru efektów podejmowanych działań promocyjnych? Jak przedstawia się współpraca organizacji pozarządowych z mediami? Czy organizacje pozarządowe wykorzystują promocyjne walory Internetu? 1.1 Metody, techniki zbierania danych i narzędzia badawcze Odpowiedź na postawione pytania badawcze uzyskano w oparciu o dane pochodzące z zastosowanych w badaniu jakościowych i ilościowych metod badawczych. Badaniami ilościowymi zostało objętych 50 przedstawicieli organizacji, natomiast metody jakościowe zastosowano w przypadku 6 reprezentantów stowarzyszeń i fundacji. W badaniu wykorzystano następujące techniki badawcze: Wspomagane komputerowo wywiady internetowe (CAWI - Computer-Assisted Web Interview). Narzędzie wykorzystywane do badania CAWI zawierało pytania o ocenę skuteczności poszczególnych rodzajów działań promocyjnych, sposób pozyskiwania wiedzy dotyczącej promocji organizacji, podejmowanych działań w tym obszarze, metody planowania oraz pomiaru efektów realizowanych działań. Ogółem przeprowadzono 50 wywiadów z przedstawicielami organizacji pozarządowych; Indywidualne wywiady pogłębione (IDI - individual in-depth interview). Kwestionariusz zawierał głównie pytania o potrzeby i problemy dotyczące planowania działań promocyjnych, współpracy z mediami, promocji w Internecie. Respondentów proszono że o opinię nt. powyższych zagadnień w odniesieniu do organizacji z badanego terenu. Przeprowadzono 6 wywiadów z przedstawicielami organizacji; Analizę danych zastanych (desk research) przeprowadzono analizę istniejących danych dotyczących materiałów promocyjnych stworzonych i wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe, funkcjonujących stron internetowych, profili 3

5 w serwisach społecznościowych, artykułów na temat organizacji w portalach internetowych, jak również podejmowanych działań promocyjnych. Badany okres obejmował od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. Analizie poddano dane dotyczące 6 organizacji; Analizę SWOT dotyczącą kluczowych atutów i słabości organizacji oraz zewnętrznych szans i zagrożeń wpływających na podejmowane przez nie działania promocyjne. Analizę przeprowadzono w 6 organizacjach. Stosowne narzędzia badawcze stanowią załącznik do niniejszego raportu. 1.2 Dobór i charakterystyka grupy badawczej W pierwszym etapie badania (badanie ilościowe), dobór próby miał charakter kwotowy organizacje dobrano ze względu na dwa kryteria: Siedzibę organizacji grupę docelową dobrano, aby badane organizacje reprezentowały wszystkie miasta i powiaty wchodzące w skład Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego, proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych w nich organizacji. Dane bazowe zostały zaczerpnięte z bazy danych prowadzonej przez stowarzyszenie Klon/Jawor. 1 Profil prowadzonej działalności zadbano o to, aby badaniem zostały objęte organizacje reprezentujące jak najszersze spektrum działania. Posłużono się kryteriami przyjętymi w badaniu stowarzyszenia Klon/Jawor Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2, zgodnymi z międzynarodową klasyfikacją INCPO (International Classification of Non-Profit Organisations). Dobór organizacji uczestniczących w badaniu jakościowym miał charakter celowy - polegał na dobraniu organizacji o konkretnych cechach. Spośród podmiotów biorących udział w badaniu jakościowym wybrano te, które wykazywały się dużą aktywnością oraz bogatym doświadczeniem w realizacji działań promocyjnych. Tabela 1. Rozkład próby organizacje pozarządowe według miejsca siedziby działalności Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Rybnik 15 30% Powiat rybnicki 4 8%

6 Wodzisław 5 10% Powiat wodzisławski 5 10% Racibórz 6 12% Powiat raciborski 3 6% Jastrzębie-Zdrój 7 14% Żory 5 10% Ogółem % Tabela 2. Rozkład próby organizacje pozarządowe według głównego zakresu tematycznego prowadzonej działalności Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Sport, turystyka, rekreacja, hobby 13 26% Kultura i sztuka 6 12% Edukacja i wychowanie 6 12% Ochrona zdrowia 1 2% Usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo 10 20% Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 11 22% Pozostała działalność 3 6% Ogółem % Respondenci do badań byli dobierani głównie ze względu na znajomość działań organizacji (w tym głównie działań z zakresu promocji). Rozkład badanych pod względem zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji przedstawia poniższe zestawienie. 5

7 Tabela 3. Rozkład próby respondenci według zajmowanych stanowisk Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Prezes / przewodniczący 19 38% Wiceprezes 7 14% Członek Zarządu 10 20% Dyrektor zarządzający / kierownik / kierownik biura 4 8% Członek stowarzyszenia 6 12% Przewodniczący komisji rewizyjnej 1 2% Koordynator wolontariatu 1 2% Referent biurowy 1 2% Wolontariusz 1 2% Ogółem % Rozkład płci badanej grupy był zasadniczo zgodny z rozkładem płci w polskich organizacjach ogółem według raportu Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport , odsetek kobiet wśród członków oraz władz organizacji wynosi 41%. Tabela 4. Rozkład próby respondenci według płci Wyszczególnienie Liczba respondentów Procent respondentów Kobieta 21 42% Mężczyzna 29 58% Ogółem % 3 6

8 2. Znaczenie promocji w sektorze pozarządowym W trakcie realizacji badania zwrócono się do przedstawicieli trzeciego sektora z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z zapytaniem o posiadanie i realizowanie strategii promocyjnej, stworzonej na potrzeby organizacji. Założeniem badawczym było to, że posiadanie wspomnianej strategii jest najwyższym wskaźnikiem umiejscowienia promocji w hierarchii działań organizacji. Takie postrzeganie strategii sugerują również same organizacje, bo aż 76% badanych opowiedziało się za tym, że organizacje pozarządowe powinny mieć strategię promocyjną. Wykres 1. Czy uważa Pan/i, że organizacje pozarządowe powinny mieć strategię promocyjną? 18% 6% nie nie mam zdania 76% Co ciekawe, odnotowano znaczącą rozbieżność między deklaracją powinności posiadania strategii promocyjnej a jej rzeczywistym posiadaniem. 86% badanych stwierdziło bowiem, że ich organizacja nie posiada iej strategii. Respondenci fakt ten tłumaczyli przede wszystkim brakiem odpowiednich zasobów: u nas nie ma ludzi, którzy mogliby się tym zająć. Cała organizacja opiera się na jednej, dwóch osobach i skąd tu wziąć jeszcze czas na działania promocyjne? Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ale w naszej organizacji zwyczajnie brakuje zasobów, tych ludzkich i finansowych. Dlatego 7

9 działania promocyjne podejmujemy przede wszystkim przy okazji konkretnych projektów, nie mają one jednak ciągłego charakteru. Na problem deficytowości zasobów wskazuje również fakt, że wśród 64% badanych organizacji nie było wyznaczonej osoby lub zespołu do realizowania działań promocyjnych, chociaż niemal wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, że działania promocyjne mają dla nich duże znaczenie (66% stwierdziło, że działania promocyjne/pr są bardzo ważne, 32%, że raczej ważne, a tylko 2%, że ani ważne, ani nieważne). Zauważyć tu można pewną prawidłowość. Otóż, na istotność działań promocyjnych wskazywali przede wszystkim respondenci w wieku lat oraz w nieco mniejszym stopniu lat. Mniejszą wagę do promocji przywiązywały natomiast osoby do 25. roku życia oraz w wieku 50 lat i więcej. Znaczenie promocji podkreślali zwłaszcza mężczyźni oraz ludzie z wyższym wykształceniem. Wykres 2. Jak ważne są dla Pana/i organizacji działania promocyjne/pr? 2% 32% bardzo ważne raczej ważne ani ważne, ani nieważne 66% Jeśli już są w organizacji wyznaczone osoby odpowiedzialne za działania promocyjne (a sytuacja występuje u 36% respondentów), to aż 65% z nich nie pogłębia swojej wiedzy z zakresu marketingu i PR. To dość jednoznacznie wskazuje, że promocja jest piętą achillesową organizacji z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Z kolei osoby, które decydują się na pogłębianie swojej wiedzy w tej dziedzinie, najczęściej korzystają z bezpłatnych szkoleń, bezpłatnego doradztwa oraz biorą udział w tematycznych konferencjach i seminariach. 8

10 Wykres 3. W jaki sposób dokształca/ją się osoba/y odpowiedzialna/e za promocję w Pana/i organizacji? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 58% 25% 8% 8% 8% Przedstawiciele badanych organizacji zdają sobie sprawę ze swoich deficytów wiedzy z zakresu promocji, marketingu i PR. Większość z nich, bo aż 60% stwierdziło, że są im zdecydowanie potrzebne szkolenia poświęcone temu tematowi, a 32% odpowiedziało, że są im raczej potrzebne. 9

11 Wykres 4. Czy Pana/i zdaniem szkolenia w zakresie promocji, marketingu i PR są organizacjom potrzebne? 4% 4% 32% 60% zdecydowanie raczej raczej nie trudno powiedzieć Podobnie organizacje odniosły się do kwestii doradztwa z promocji, marketingu i PR, gdzie 52% respondentów zdecydowanie opowiedziało się za potrzebą doradztwa, a 38% stwierdziło, że jest to im raczej potrzebne. Odpowiedź zdecydowanie negatywną wyraziło jedynie 6% badanych, a 4% miało problem z wyklarowaniem jednoznacznej odpowiedzi, zaznaczając trudno powiedzieć. 10

12 Wykres 5. Czy Pana/i zdaniem doradztwo w zakresie promocji, marketingu i PR jest organizacjom potrzebne? 6% 4% 38% 52% zdecydowanie raczej raczej nie trudno powiedzieć Interesujące jest również to, że pomimo tego, iż większość lokalnego trzeciego sektora nie ma strategii promocyjnej, to panuje przekonanie o pozytywnym postrzeganiu organizacji. Zdaniem 40% respondentów, ich organizacja jest postrzegana pozytywnie, 50% twierdzi, że raczej pozytywnie. Natomiast tylko 8% badanych stwierdziło, że ani pozytywnie, ani negatywnie, a jedynie 2% wskazało odpowiedź raczej negatywnie. Nikt nie wskazał odpowiedzi negatywnie. 11

13 Wykres 6. Jak Pana/i zdaniem odbierana jest Pana/i organizacja? 8% 2% 40% pozytywnie raczej pozytywnie 50% ani pozytywnie, ani negatywnie raczej negatywnie Ten ogólny pozytywny wizerunek w oczach samego sektora, co podkreślali sami respondenci, to prawdopodobnie wynik sumy przekonań o społecznej użyteczności działalności organizacji dla tzw. dobra wspólnego: temu, co robimy, zawsze przyświeca szczytny cel. Nikt nam za to też nie płaci. Wszystkie działania podejmujemy w czasie wolnym, po pracy. Zamiast oglądać telewizję lub oddawać się innym rozrywkom, robimy coś dla ludzi, ze zwykłej potrzeby serca. Ludzie chyba to doceniają. Z kolei, jeśli organizacja posiada już strategię promocyjną, to doskonale orientuje się w jej celach, grupach docelowych, czy przewidywanych działaniach. Niestety, wśród organizacji z Subregionu to rzadkość, bo i stan rzeczy deklaruje jedynie 14% badanych. Niektóre z organizacji bardzo precyzyjnie potrafią wypunktować działania ze swojej strategii: przeprowadzenie kampanii 1%, ukazanie się przynajmniej 5 artykułów w lokalnych mediach w skali roku oraz marketing szeptany wśród wolontariuszy. Organizacje z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wśród narzędzi o znaczeniu strategicznym wskazują konty bezpośrednie z odbiorcami, własną stronę internetową, profile w serwisach społecznościowych oraz ulotki i broszury. Stosunkowo duży opór budziły natomiast mailingi/newsletter, udział w targach, materiały audio, czy spotkania informacyjne. Rozbieżności te wynikają prawdopodobnie z różnorodności badanych organizacji i podejmowanych przez nie działań statutowych. Z drugiej strony, można domniemywać, że wybór narzędzi promocyjnych jest bezpośrednio związany z budżetem 12

14 samych organizacji. O ile spotkania bezpośrednie, prowadzenie strony internetowej, czy profilu w serwisie społecznościowym, oprócz czasu, nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych, o tyle na przykład udział w targach, czy wyprodukowanie materiałów audio raczej nie obejdą się bez odrębnego budżetu. Wykres 7. Jakie narzędzia/działania promocyjne stosuje się w Pana/i organizacji? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 68% 64% 20% 40% 30% 32% 6% 92% 14% 20% 0% Potwierdzają to również wyniki badania. Wśród organizacji, które nie ponoszą żadnych wydatków na promocję swoich działań, strona internetowa okazała się najpopularniejszym narzędziem. Z kolei po mailingi/newsletter, materiały audio, znacznie chętniej sięgają organizacje, które mają budżet na promocję. Niezależnie jednak od nakładów budżetowych organizacji, strony internetowe, serwisy społecznościowe i spotkania bezpośrednie stanowią fundament działań promocyjnych organizacji z Subregionu. Wiąże się to również z przekonaniem o skuteczności tych narzędzi. Organizacje wskazują bowiem, że najskuteczniejszymi narzędziami promocyjnymi są właśnie konty bezpośrednie (68%), strona internetowa (64%) i profile w serwisach społecznościowych (62%). Za najmniej skuteczne przedstawiciele trzeciego sektora uznali materiały audio (2%), udział w targach (4%) i konferencje prasowe (6%). 13

15 Wykres 8. Jakie narzędzia/działania promocyjne uważa Pan/i za najbardziej skuteczne? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 62% 22% 2% 16% 10% 20% 6% 68% 4% 2% Odrębną kwestią są same budżety promocyjne organizacji. Większość z nich, bo aż 30% nie ponosi żadnych wydatków na ten cel. Budżet 26% badanych organizacji zamyka się w kwocie 500 zł, a 20% pozarządówki wydaje na promocję powyżej 500 zł do 1000 zł. Organizacje z budżetami powyżej 1000 zł stanowią zdecydowaną mniejszość. Zdaniem organizacji, jest to przede wszystkim efekt ich niestabilności finansowej, wobec czego działania statutowe mają priorytetowe znaczenie, a promocję traktuje się w sposób doraźny: utrzymujemy się przede wszystkim z grantów miejskich. To nie są duże budżety, a ostatnio otrzymujemy coraz mniej pieniędzy. Trudno myśleć o profesjonalnej promocji i przeznaczać na to odrębne środki, skoro nie wystarcza nam na nasze podstawowe działania i zdarzają się nawet sytuacje, że wykładamy pieniądze z własnej kieszeni. Zdajemy sobie sprawę, że promocja jest bardzo ważna, ale nie mając na to odpowiednich środków, jesteśmy tutaj dość ograniczeni. 14

16 Wykres 9. Ile, średnio, w skali roku Państwa organizacja wydaje na promocję swoich działań? 14% 20% 2% 2% nie ponosi żadnych wydatków 6% do 500 zł 26% 30% powyżej 500 zł do 1000 zł powyżej 1000 zł do 3000 zł powyżej 3000 zł do 5000 zł powyżej 5000 zł do zł powyżej zł Z drugiej strony, większość organizacji, zapytana, czy byłaby skłonna zwiększyć wielkość wydatków na promocję, gdyby przyniosło to wymierny efekt (większa liczba darczyńców, wolontariuszy itp.), w zdecydowanej większości odpowiedziała twierdząco ( zdecydowanie 24%, raczej 58%). 15

17 Wykres 10. Czy byłby/byłaby Pan/i skłonny/a zwiększyć wielkość wydatków na promocję swojej organizacji, gdyby wiedział/a Pan/i, że przyniesie to wymierny efekt (większa liczba darczyńców, wolontariuszy itp.)? 2% 4% 12% 24% zdecydowanie raczej nie mam zdania raczej nie zdecydowanie nie 58% Brak odrębnych budżetów na promocję przekłada się również na podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Aż 90% respondentów wskazało, że w ciągu ostatniego roku nie współpracowało z żadną agencją reklamową/pr. Spośród 10% organizacji, które ą współpracę podejmowało, najwyższy odsetek, bo aż 40% stanowią te, których budżet na działania promocyjne wahał się w przedziale powyżej 3000 zł do 5000 zł. Można więc wysnuć wniosek, że im wyższy budżet organizacji na działania promocyjne, tym częściej podejmowana jest współpraca z zewnętrznymi agencjami reklamowymi/pr. 16

18 Wykres 11. Czy w ciągu ostatniego roku współpracowali Państwo z agencją PR/reklamową? 10% nie 90% Jeśli organizacje podejmują działania promocyjne, to bardzo rzadko weryfikują ich skuteczność. 74% organizacji nie dokonuje pomiaru ich efektów. Co za tym idzie, trzeci sektor ma poważne trudności z określeniem zasięgu prowadzonych działań promocyjnych, ich oddziaływania, czy skali dotarcia. W efekcie, organizacje nie kryją, że często wyciągają uogólnione wnioski: promocję prowadzimy tylko przy okazji imprez, które organizujemy. Zawsze wygląda to samo. Drukujemy plakaty, które rozwieszamy na mieście, jakieś ulotki, wywieszamy baner, uruchamiamy też pocztę pantoflową. Radio 90 często nam patronuje, więc możemy liczyć na informację o imprezie na jego antenie. Nigdy nie weryfikowaliśmy konkretnych kanałów. Jedyną weryfikacją jest dla nas liczba osób, które przychodzą na organizowane przez nas wydarzenia. A przychodzi całkiem sporo ludzi, więc chyba nie jest źle. 17

19 3. Medialna aktywność organizacji Media są znaczącym elementem życia społecznego i nierzadko decydują o postrzeganiu trzeciego sektora. Mimo że w skali ogólnopolskiej media nie cieszą się zbytnim zaufaniem (55% deklaracji nieufności do gazet i 49% do telewizji według CBOS) 4, organizacje pozarządowe z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zdają sobie sprawę z siły ich oddziaływania i chętnie nawiązują współpracę ze światem lokalnych mediów. 98% przedstawicieli badanych organizacji było zdania, że trzeci sektor powinien być obecny w środkach masowego przekazu. Tylko 2% respondentów nie miało zdania na ten temat, natomiast żadna organizacja nie stwierdziła, że trzeci sektor nie powinien być obecny w mediach. Wykres 12. Czy uważa Pan/i, że organizacje pozarządowe powinny być obecne w mediach? 2% nie mam zdania 98% Pogląd ten przekłada się również na rzeczywiste działanie. Aż 88% organizacji utrzymuje konty z mediami, a 92% w ciągu ostatniego roku było obecnych na ich łamach. 4 Raport z badania Zaufanie społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej, str

20 Wykres 13. Czy w przeciągu ostatniego roku Państwa organizacja była obecna w mediach? 6% 2% nie nie wiem 92% Na tym polu organizacje z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wypadają lepiej na tle organizacji z pozostałych części Polski. Jak wynika bowiem z raportu badawczego Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012, warszawskiego stowarzyszenia Klon/Jawor, w skali całego kraju, 76% organizacji utrzymuje konty z mediami lokalnymi. 5 To o 12% mniej niż wśród organizacji z zachodniej części województwa śląskiego. Zdaniem organizacji z Subregionu, lokalne media są bardzo otwarte na współpracę i nierzadko stanowią jedyny kanał dotarcia do mieszkańców regionu: Media to nasz podstawowy partner. Mamy dwóch zaprzyjaźnionych dziennikarzy z gazety i portalu internetowego i prawie zawsze możemy na nich liczyć. Media są w naszym regionie bardzo otwarte na współpracę. Czasem nawet sami dziennikarze dzwonią, z prośbą, by im podsunąć jakiś temat. Nie jesteśmy Krakowem, czy Katowicami, więc mediom trudniej zdobyć interesujące tematy. Jest więc pewna zależność w tej współpracy, z której chyba obie strony zdają sobie sprawę. Dzięki mediom ludzie mogą usłyszeć o nas i naszych działaniach. Czasami jest to jedyny kanał dotarcia do otoczenia. Większa deklaratywność we współpracy z mediami może również wynikać z większego zaufania organizacji z Subregionu i samego charakteru zachodniej części województwa śląskiego. Jak wynika bowiem z badania Zaufanie społeczne CBOS-u z 2012 r. 6, większej 5 6 Raport z badania Zaufanie społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej, str

21 ufności do bezpośredniego otoczenia nieco bardziej sprzyja zamieszkiwanie w mniejszych miejscowościach i na wsi niż w dużych miastach (liczących tys. mieszkańców) i największych aglomeracjach (powyżej 500 tys. mieszkańców). A według tego kryterium tylko Rybnik spośród największych ośrodków Subregionu kwalifikowałby się tu jako duże miasto (140 tys. mieszkańców). Pozostałe główne ośrodki regionu (Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz) to miasta mniejsze, a więc z mniejszym poziomem nieufności wobec otoczenia (w tym również mediów). Informacje o organizacjach pojawiają się najczęściej w portalach internetowych i prasie. Nieco większą trudność sprawia pozarządówce współpraca z radiem i telewizją. Być może jest to efekt tego, że rynek prasowy i mediów elektronicznych jest w Subregionie zdecydowanie bardziej rozdrobniony niż rynek radiowy i telewizyjny. Co za tym idzie, wśród gazet i portali panuje większa konkurencja, ale i organizacje mają większy wybór potencjalnych partnerów medialnych. Wykres 14. W jakich mediach w ciągu ostatniego roku była obecna Państwa organizacja? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 87% 54% 91% Współpraca ta przyjmuje najczęściej formę komunikatów i informacji prasowych, które organizacje wysyłają bezpośrednio mediom (77%) lub polega na zapraszaniu dziennikarzy na imprezy przez nie organizowane w celu ich późniejszego zrelacjonowania (83%). Najrzadszym zjawiskiem są konferencje prasowe (6%) oraz zlecanie reklam (9%). Te ostatnie wynikają prawdopodobnie ze skromnych budżetów promocyjnych organizacji, które zdecydowanie 20

22 preferują bezkosztowe formy współpracy. Co również ciekawe, komunikaty prasowe i zapraszanie na imprezy są samo popularne wśród organizacji, które nie mają budżetów promocyjnych oraz wśród tych, które dysponują środkami na ten cel. Na wydatkowanie pieniędzy na reklamę decydują się przede wszystkim organizacje, których budżety promocyjne wynoszą powyżej 500 zł do 1000 zł oraz powyżej 1000 zł do 3000 zł. Jak twierdzą organizacje, zlecanie reklam ma dalekosiężne skutki: Jeśli mamy środki, to czasem kupujemy jakiś baner czy reklamę. W zamian za to, możemy liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony mediów. Działa tu prosta zasada coś za cos. Gdy dajemy coś od siebie, zdecydowanie łatwiej się rozmawia, łatwiej można załatwić patronat medialny, a i same media są bardziej przychylne. Wykres 15. W jakiej formie współpracuje Państwa organizacji z mediami? 100% 90% 80% 77% 83% 70% 60% 50% 40% 40% 38% 38% 30% 20% 10% 0% 6% 9% 2% 21

23 4. Strony internetowe sektora pozarządowego z Subregionu Z Internetu korzysta coraz więcej osób. Z tegorocznego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że stanowią oni 60% ogółu dorosłych Polaków. Od ubiegłego roku zanotowany został wzrost o 4%. Deklaracje ankietowanych przez CBOS wskazują, że liczba internautów jeszcze wzrośnie - już w przyszłym roku z Internetu będzie korzystać dwie trzecie Polaków (66%). 7 Dzisiaj coraz trudniej prowadzić działania promocyjno-informacyjne z pominięciem sieci. Uczestnicy badania byli zgodni, co do potrzeby posiadania strony internetowej przez organizacje pozarządowe - w dzisiejszych czasach to konieczność. Wykres 16. Czy Państwa organizacja ma swoją stronę internetową? 8% nie 92% Tylko 8% badanych organizacji nie posiada strony internetowej. W tym przypadku liczba ta może być zaniżona. Pomimo deklaracji o dużej roli narzędzi internetowych w komunikacji 7 Internauci 2013, Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, czerwiec

24 wewnętrznej i zewnętrznej okazuje się jednak, że nie są one wykorzystywane powszechnie w organizacjach. 8 Serwis internetowy to niemal niezbędne narzędzie dla organizacji, świadomych wagi działań promocyjno-informacyjnych - 97% badanych, którzy stwierdzili, że działania promocyjne są dla ich organizacji bardzo ważne posiada stronę internetową. Stronę internetową mają wszystkie organizacje, które posiadają strategię promocyjną, czyli najbardziej dojrzałe i najbardziej świadome wagi działań promocyjnych. Czym jest spowodowany brak strony internetowej? Częściowo na pewno trudnościami finansowymi organizacji. Roczny budżet 75% organizacji, które nie posiadają własnej strony internetowej nie przekracza 5 tys. zł. Jedna na cztery spośród organizacji, które deklarowały brak strony dysponuje budżetem w przedziale tys. zł. Posiadanie strony internetowej wydaje się standardem w przypadku organizacji z budżetem rocznym powyżej 20 tys. zł lub z wydatkami na promocję w skali roku powyżej 1 tys. zł. Wykres 17. Jak często aktualizują Państwo swoją stronę internetową? 28% 24% 15% 13% 2-3 razy w tygodniu raz na tydzień raz na 2-3 tygodnie raz na miesiąc rzadziej niż raz na miesiąc 20% 28% badanych organizacji aktualizuje swoje strony internetowe rzadziej niż raz na miesiąc. Biorąc pod uwagę, że w badaniu nie pojawiła się kategoria rzadziej niż raz na kwartał 8 J. Przewłocka, P. Adamiak, A. Zając, Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012, s

25 lub rzadziej niż raz pół roku można domniemywać, że część organizacji nie aktualizuje swojej strony w ogóle. Tylko co czwarta organizacja dysponuje stroną aktualizowaną 2-3 razy w tygodniu, a co ósma raz na tydzień. 20% ankietowanych deklarowała, że w ich organizacji strona jest aktualizowana raz na 2-3 tygodnie. 70% ankietowanych przyznało, że w ich organizacjach monitoruje się ruch na stronie internetowej. Brak odpowiednich narzędzi analitycznych lub też po prostu brak zainteresowania liczbą odwiedzin strony zadeklarował mniej niż co trzeci badany. 70% procent respondentów było zadowolonych z obecnego wyglądu i funkcjonalności strony internetowej organizacji. Zastrzeżenia do swoich stron miał niespełna co trzeci badany. W tym przypadku zgłaszano uwagi dotyczące negatywnego wpływu strony i jej zawartości na wizerunek organizacji (kreuje wizerunek infantylny, jest zbyt amatorska, mało czytelna) i trudności związane z zarządzaniem stroną (osoba tworząca jest niedyspozycyjna i trudno wyegzekwować systematyczność; posiadamy stronę od kilku miesięcy i jeszcze wiele musimy się nauczyć; zbyt trudna obsługa). Kilku uczestników badania stwierdziło, że strony ich organizacji są w trakcie zmian, które mają poprawić ich wygląd i funkcjonalność (jest jeszcze w opracowaniu; wymaga kilku zmian; obecnie w trakcie przebudowy, jesteśmy w trakcie zmiany strony www). 24

26 Wykres 18. Czy w Pana/i organizacji jest/są wyznaczona osoba/osoby, która odpowiada za prowadzenie strony www? 2% 21% nie nie wiem 77% W 77% badanych organizacji jest wyznaczona osoba, która odpowiedzialna jest za prowadzenie strony internetowej. Wskazanie iej osoby ma wpływ na częstotliwość pojawiania się nowych treści - dotyczy to 90% organizacji, których strony są najczęściej aktualizowane (2-3 razy w tygodniu), 83% organizacji, których strony aktualizowane są raz na tydzień i 89% z serwisami aktualizowanymi raz na 2-3 tygodnie. 75% badanych wywodzących się z organizacji, w których są osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony internetowej, deklaruje zadowolenie z wyglądu i funkcjonalności swojej strony internetowej. W przypadku organizacji, w których nie ma osób wyznaczonych do prowadzenia strony poziom zadowolenia jest dokładnie o połowę mniejszy. W promowaniu działań organizacji ważną rolę odgrywa że . Z poczty korzysta 90% internautów. Mimo że czasem wiąże się to z niechcianą korespondencją, organizacje zdają sobie sprawę, że mailing, czyli działanie marketingowe polegające na wysyłce wiadomości reklamowych do posiadaczy kont , to jedna z bardziej skutecznych form promocji w Internecie. Zalety tego kanału podkreślali uczestnicy wywiadów: wydaje mi się, że też mocną stroną jest baza ich kontów mailowych, które mamy. Teraz dokładnie nie wiem, ale to jest coś koło tysiąc, między rożnych kontów mailowych do jakichś artystów, do ludzi zainteresowanych kulturą, do organizacji działających w kulturze z całego Śląska. Warto pamiętać, że , którego kariera rozpoczęła się dwie dekady temu, dzięki 25

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Badanie przeprowadzone przez: Warszawa, marzec 2017 2 WSTĘP Celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Warszawa, 12/03/2012 Press release Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Coraz częściej używamy smartfonów nie tylko do wysyłania sms-ów i robienia zdjęć, ale też do przeglądania internetu.

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Żyjemy w czasach, w których konsument odruchowo sięga po telefon, kiedy czegoś chce albo potrzebuje. opublikowany kwiecień 2015 Chce

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Przygotowano dla: Warszawa, styczeń 2016 O badaniu Metodologia i próba 01 METODOLOGIA 02 PRÓBA Badanie online RTS Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 Raport Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 IMAS International w lutym 2011 w badaniu Omnibus-Online zbadał czy i jak internauci obstawiają wyniki rozgrywek sportowych w zakładach

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centrum Nowej Technologii

Centrum Nowej Technologii Centrum Nowej Technologii MAMY WEB DO INTERNETU prezentuje raport z badania Wizerunek firm w Internecie Badanie "Wizerunek firm w Internecie" zostało przeprowadzone w dniach 7-20 czerwca 2006 roku i wzięło

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie www.ksiazka.krakow.pl

profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie www.ksiazka.krakow.pl profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie Opracowano na podstawie raportu przygotowanego przez Communication Service www.ksiazka.krakow.pl PROFIL UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Informacja handlowa. dotycząca serwisu smyki.pl

Informacja handlowa. dotycząca serwisu smyki.pl Informacja handlowa dotycząca serwisu smyki.pl Spis treści 1. Serwis internetowy smyki.pl...str. 2 2. Usługi reklamowe w internecie 2.1. Badania opinii publicznej...str. 3 2.2. Atuty serwisu smyki.pl...str.

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy.

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Andrzej Wawrzonek Piotr Kutyła Mikołaj Madaliński vel. Madyński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 2012 1 Spis treści 1. Metodologia... 3 1.1.Cel

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport GO ONLINE Spóła Akcyjna 2013 1 Wnioski z przeprowadzonego badania... 3 1. Jakie formy promocji wykorzystują obiekty weselne?... 4 2. Jaka jest najskuteczniejsza

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja OFERTA DOSTĘPNE USŁUGI: 1. TAJEMNICZY KLIENT 2. BADANIE KONKURENCJI 3. ANKIETOWANIE POUSŁUGOWE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB TELEFONICZNE 4. SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo