świat możliwości w Twoim zasięgu w w w. n a u t o b u s. g o v. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "świat możliwości w Twoim zasięgu w w w. n a u t o b u s. g o v. p l"

Transkrypt

1 świat możliwości w Twoim zasięgu

2 świat możliwości w Twoim zasięgu Wszystkie rewolucje tworzą niepewność, naruszają ciągłość, lecz także otwierają nowe możliwości. Obecna rewolucja nie jest wyjątkiem. Raport Bangemanna

3 Skład i przygotowanie poligraficzne ACME, Biuro Doradztwa Gospodarczego ul. Letnia 19/ Toruń ISBN Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Powstała w ramach projektu Bezprzewodowy Autobus Internetowy. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4 Wstęp czeństwa informacyjnego jest powszechny szeroko- pasmowy dostęp do Internetu oraz rozwinięta oferta elektronicznych usług publicznych. Umiejętność posługiwania się komputerem (ang. computer literacy) oraz korzystania z Internetu jest warunkiem podstawowym rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Głównym założeniem projektu jest prezentacja możliwości oferowanych przez techno- logie teleinformatyczne, a przede wszystkim kształto- wanie świadomości technologicznej społeczeństwa. Publikacja, którą trzymają Państwo w ręku, została przygotowana na potrzeby projektu Bezprzewodowy Autobus Internetowy - Nowoczesne technologie zmieniają sposób życia i pracy współczesnego człowieka - trudno dziś wyobrazić sobie świat bez komputerów, Internetu i telefonów komórkowych. Społeczeństwo zmierza w kierunku społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja, jej jakość oraz szybkość przepływu stanowi o poziomie rozwoju oraz o konkurencyjności gospodarki. Warunkiem wstępnym rozwoju społe- Co to jest jest edukacyjnym projektem szkole- turę oraz cyfrowy wizualizer, itp. W autobusie niowym, kształtującym świadomość technologiczną zainstalowano 72 rodzaje oprogramowania m.in. poprzez rozwijanie umiejętności korzystania oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do z Internetu. Realizowany jest przez Ministerstwo wspomagania zarządzania jednostkami edukacyj- Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy nymi, jednostkami samorządu terytorialnego, oproz Polskim Centrum Kompetencji Administracji i Edu- gramowanie do elektronicznego obiegu dokumentu kacji Elektronicznej. realizowany jest na oraz podpisu elektronicznego. W autobusie działają zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). dwie sieci internetowe: przewodowa oraz bezprze- W projekcie uczestniczy 22 partnerów, firmy z sektora wodowa, dzięki której możliwe jest połączenie się prywatnego, a także organizacje pozarządowe. z Internetem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, niezależnie od miejsca postoju pojazdu. Czas trwania tego pilotażowego projektu przewidziano na jeden rok. W pierwszym etapie obejmie on swoim Szkolenia prowadzone w autobusie obejmują zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie. zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w życiu codziennym obywatela Celem projektu jest aktywizacja wspólnot lokalnych i przedsiębiorcy, a w szczególności: z obszarów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarów wiejskich. został Ø podstawowe szkolenie komputerowe opracowane przebudowany tak, aby w szkoleniach mogła uczest- na podstawie fińskiego programu Z myszką za niczyć również osoba poruszająca się na wózku pan brat, inwalidzkim. Wyposażanie autobusu obejmuje m.in.: jedenaście komputerów przenośnych, serwer, sprzęt Ø 20 szkoleń tematycznych związanych z tematyką sieciowy, ekran plazmowy, multimedialne urządzenie społeczeństwa informacyjnego. wielofunkcyjne, projektor, bezprzewodową klawia- 3

5 Netti-Nysse Netti-Nysse Projektem, który stał się źródłem inspiracji dla dową, jest aktywacja wspólnot lokalnych z obszarów budowy był Netti-Nysse, autobus inter- o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, netowy, który powstał w Tampere (Finlandia). Netti- wiejskich, a także rozwijanie umiejętności związanych Nysse powstał w oparciu o partnerstwo publiczno- z korzystaniem z Internetu. prywatne 20-letni autobus miejski wspólnymi siłami władz miejskich, uczelni technicznych i firm prywatnych został przebudowany na potrzeby autobusu internetowego. Netti-Nysse cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak we wrześniu 2005 roku musiał udać się na zasłużony odpoczynek. W jego miejsce pojawił się nowy, zbudowany specjalnie na potrzeby projektu - Netti-Nysse II. Na podstawie doświadczeń i spostrzeżeń płynących z Finlandii również i w Polsce pojawił się pomysł stworzenia autobusu internetowego. Projekt został zapoczątkowany w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, po jego zniesieniu w listopadzie 2005 roku realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. jest projektem pilotażowym, którego celem, a zarazem siłą napę- Rys historyczny społeczeństwa informacyjnego na świecie Termin cywilizacja informacyjna (joho shakai) pochodzi z Japonii. Został po raz pierwszy użyty w 1963 roku przez japońskiego socjologa Tadao Umesamo w artykule na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na przemyśle informacyjnym. Pojęcie to zostało upowszechnione przez futurologa Kenichi Koyame, w opublikowanej w 1968 roku książce Introduction to Information Theory. Japończycy mieli świadomość, że w społeczeństwie informacyjnym chodzi o coś więcej niż zwykłą 1 powszechność technologii teleinformatycznych. Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął wysoki poziom. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna oraz zasoby informacyjne dostępne publicznie. Kluczowym aspektem rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest poziom umiejętności technologicznych społeczeństwa oraz powszechna edukacja teleinformatyczna. Społeczeństwo informacyjne to: Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej, Powszechny dostęp do Internetu, Edukacja z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. 1 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,

6 Rys historyczny społeczeństwa informacyjnego w Europie W Europie terminem społeczeństwo informacyjne zaczęto się posługiwać dziesięć lat później. Pierwszym europejskim krajem, który zwrócił uwagę na problematykę społeczeństwa informacyjnego, była Francja. W 1978 r. Alain Minc i Simon Nora przedstawili prezydentowi Francji raport dotyczący sukcesów gospodarczych Japonii. Mając na uwadze potrzebę tworzenia gospodarki będącej w stanie konkurować z innymi rozwiniętymi krajami, Unia Europejska podjęła szereg inicjatyw zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego. Pierwszym dokumentem o istotnym znaczeniu w ww. dziedzinie był opublikowany w 1994 roku tzw. Raport Bangemanna, który podkreślał, że rozwój społeczeństwa informacyjnego związany jest z przeobrażeniami społecznymi i gospodarczymi. W grudniu 1999 roku przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi ogłosił inicjatywę eeurope - społeczeństwo informacyjne dla wszystkich (eeurope - an Information Society for All). Promocja Internetu i technologii teleinformatycznych stała się jednym z podstawowych narzędzi polityki Unii Europejskiej zmierzającej do pełniejszego wykorzystania szans oferowanych przez technologie teleinformatyczne, szczególnie w aspekcie realizacji celu Strategii Lizbońskiej. Kontynuacją Planu Działań eeurope było przyjęcie Planu Działań eeurope 2002 społeczeństwo informacyjne dla wszystkich (eeurope 2002 An Information Society for All) podczas szczytu europejskiego w Feira (19-20 czerwca 2000 r.). Działania w ramach tej inicjatywy zostały sklasyfikowane w trzech obszarach: Tańszy, szybszy i bezpieczniejszy Internet Inwestowanie w kapitał ludzki Stymulacja wykorzystania Internetu Najważniejsze założenia inicjatywy eeurope: 1. Edukacja młodzieży 2. Powszechny dostęp do Internetu 3. Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego 4. Promocja zastosowania Internetu dla współpracy ośrodków naukowych i badawczych 5. Rozwój technologii inteligentnych kart chipowych 6. Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka 7. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych jako narzędzia integracji społeczeństwa 8. ezdrowie 9. Inteligentny transport 10. eadministracja Podczas konferencji ministerialnej w Warszawie, maja 2000 r. kraje kandydujące do UE (10) podjęły deklarację zweryfikowania narodowych planów budowy społeczeństwa informacyjnego pod kątem spójności z inicjatywą eeurope oraz przygotowania wraz z Komisją Europejską wspólnego planu działania eeurope+2003, który ostatecznie został przyjęty w Goeteborgu 16 czerwca 2001 roku. Podstawowym zagadnieniem wynikającym z eeurope była konieczność zbudowania w bardzo krótkim czasie tzw. Nowej Gospodarki, czyli gospodarki wykorzystującej zjawisko globalizacji w biznesie i szybki rozwój technologii cyfrowych, które zmieniają funkcjonowanie organizacji, zarówno prywatnych (firm), jak i publicznych, w tym także zasady prowadzenia biznesu. Internet jest siłą napędową Nowej Gospodarki i wychodzi naprzeciw potrzebom firm działających w nowej rzeczywistości ekonomicznej. Internet stanowi platformę dla nowej formy handlu: tzw. e-commerce, czyli handlu elektronicznego (szczególnie w relacji biznes z biznesem). Największe sukcesy są owocem przepływu informacji, tworzenia nowych pomysłów i umiejętności ich wykorzystania. W planie działań zwrócono uwagę, że technologie 5

7 cyfrowe mają nieograniczony potencjał nie tylko dla wzrostu gospodarki, konkurencyjności i zatrudnienia, ale również dla postępu społecznego. Dzięki nim rozwój gospodarczy możliwy jest wszędzie, nawet w regionach peryferyjnych. Otwiera tym samym nowe perspektywy dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wykorzystanie wspomnianych możliwości wymaga jednak spełnienia kilku warunków: stworzenia odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, zdobycia nowych umiejętności oraz nowej świadomości i obyczajowości. Ostatnim dokumentem w ramach eeurope jest inicjatywa eeurope 2005, w której proponuje się szereg konkretnych i kompleksowych rozwiązań. W dziedzinie kreowania popytu, działania w odniesieniu do eadministracji, ezdrowia, eedukacji oraz egospodarki będą stymulowały rozwój nowych usług. Założenia eeurope 2005 koncentrują się na użytkowniku. Celem strategii jest zwiększenie udziału obywateli w rozdziale korzyści płynących z nowoczesnej gospodarki, stworzenie im nowych możliwości rozwoju i podniesie ich umiejętności. eeurope 2005 ma dostarczyć narzędzi pomagających w integracji społecznej pod każdym względem. Jednym z najistotniejszych jest zapewnienie dostępności usług, szczególnie sektora publicznego, za pomocą różnych terminali (np. odbiornik TV czy telefon komórkowy). eeurope 2005 ustanawiał następujące cele: nowoczesne sieciowe usługi publiczne w obszarach: eadministracji, eedukacji i ezdrowia, dynamiczne środowisko ebiznesu oraz jako niezbędny do realizacji powyższych - powszechny, szerokopasmowy dostęp do Internetu po konkurencyjnych cenach oraz bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna. Dokumenty programowe w obszarze społeczeństwa informacyjnego w UE: eeurope Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich grudzień 1999 eeurope 2002 Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich czerwiec 2000 eeurope eeurope 2005 Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich czerwiec 2002 i2010 Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia egovernment Action Plan kwiecień 2006 Co ciekawe, w planie eeurope 2005 pierwszym i najważniejszym celem ustanawia się wielokanałowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu (nie ograniczający się do komputerów, ale także z wykorzystaniem telefonów komórkowych, telewizji cyfrowej). 1 czerwca 2005 roku Komisja Europejska przyjęła inicjatywę i2010 Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Strategia ta jest programem ukierunkowanym na najbardziej rozwojowy w chwili obecnej sektor gospodarki, to znaczy na gospodarkę cyfrową. i2010 jest globalną strategią modernizującą i wzmacniającą całe instrumentarium, jakim dysponuje UE po to, aby wesprzeć rozwój gospodarki cyfrowej. i2010 wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową oraz podkreśla rolę technologii teleinformatycznych jako czynnika wspierającego integrację społeczną i wpływającego na poziom życia. Jako kluczowy element odnowionego partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategia i2010 ma na celu wspieranie zintegrowanego podejścia w polityce unijnej dotyczącej społeczeństwa informacyjnego i mediów audiowizualnych. 6

8 20% Dostęp do sieci szerokopasmowych na 100 mieszkańców 18% 16% 14% 12% DLS Inne technologie 10% 8% 6% 4% 2% 0% NL DK BE PI SE PR UK EE AT MT EU25 ES PT DE LU IT CI LT HU E LV CZ SK CY EL PL Źródło: Digital Divide Forum Raport, Commisson of the European Communities, 2005 Strategia i2010 określa priorytety: stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów, Ø wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu ora tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy, Ø stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia. 2 Rys historyczny społeczeństwa informacyjnego na świecie Kwestia budowy społeczeństwa informacyjnego po raz pierwszy została poruszona w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Następnym działaniem było przyjęcie przez Radę Ministrów programu Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Konsekutywnym działaniem w drodze ku społeczeństwu informacyjnemu było opracowanie strategii epolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , która za główne cele ustanawia: 2 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia {SEC(2005) 717} 7

9 przygotowanie społeczeństwa polskiego do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego; wzrost innowacyjności gospodarki; tworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji, wykorzystującej technologie teleinformatyczne; tworzenie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Działania w kierunku społeczeństwa informacyjnego zaowocowały przyjęciem w styczniu 2004 r. Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska na lata W czerwcu 2005 r. w opracowano Strategię kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozę transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Dokument ten jest prognozą na okres po zakończeniu programu epolska w dwóch perspektywach do 2013 r. oraz 2020 r. Ostatnim dokumentem, który odgrywał znaczącą rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jest Plan Dokumenty programowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego w Polsce: Uchwała Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stanowisko Rady Ministrów wobec uchwały Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. epolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , przyjęty przez Radę Ministrów 11 września 2001 r. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , styczeń 2004 r. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. Plan Informatyzacji Państwa na rok Informatyzacji Państwa na 2006 r. Celem tego planu jest prezentacja stanu prac nad informatyzacją Państwa, jak również zainicjowanie debaty publicznej nad kształtem Planu Informatyzacji Państwa na lata Plan ten porządkuje informacje związane z realizacją projektów realizowanych w 2006 r. m.in. epuap, STAP, edeklaracje, PESEL 2, CEPiK. eadministracja eadministracja (egovernment) to użycie technologii teleinformatycznych (ICT) w administracji publicznej połączone ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami w celu poprawy jakości usług publicznych i mechanizmów demokratycznych oraz wzmocnienia poparcia dla działań publicznych

10 Historia eadministracji w Unii Europejskiej Unia Europejska to dwadzieścia pięć krajów o różnej kulturze i zróżnicowanym poziomie rozwoju ekonomicznego i społecznego, w której obowiązuje dwadzieścia oficjalnych języków. Każdy region należący do Wspólnoty ma swoją historię, tak samo jak i rozwój eadministracji na tych obszarach. Pomijając raport Bangemanna, historycznie najbardziej istotnym dokumentem dotyczącym informatyzacji jest raport. Budowa europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego dla wszystkich z 15 kwietnia 1997 roku, który podkreśla, że rozwój społeczeństwa informacyjnego pozostaje w gestii każdego z państw. Dotyczy to zarówno regulacji prawnych, dostępu szerokopasmowego do Internetu czy rozwoju elektronicznych usług publicznych. Działania podejmowane w ramach eeurope 2005 miały zmierzać do realizacji następujących działań w horyzoncie roku 2005: rozwinięcie usług elektronicznych eadministracji, stworzenie dynamicznego środowiska przez administracje dla rozwoju ebiznesu, powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu, tworzenie bezpiecznej infrastruktury informacyjnej. Podczas konferencji ministerialnej, która odbyła się listopada 2005 r. w Manchesterze, ministrowie Państw Członkowskich podpisali deklarację w sprawie elektronicznej administracji. Postanowienia tego dokumentu dotyczą między innymi integracji społecznej i włączenia do głównego nurtu społeczeństwa informacyjnego tych grup, którym dotychczas trudniej było odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii. Ministrowie, podpisując się pod Deklaracją, zgodzili się co do tego, że dla osiągnięcia celów, które stawia sobie w tym zakresie Komisja, kluczowe jest poprawienie jakości usług publicznych (nie tylko w wersji on-line). Drogą prowadzącą do tego ma być projektowanie usług publicznych dostosowanych do wymagań obywateli i przedsiębiorców. Ministerialna Deklaracja skupia się na czterech podstawowych zagadnieniach: Ø usługi eadministracji powinny być dostępne dla każdego obywatela, tak aby żaden obywatel nie został w tyle, Ø pokazanie, że skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzenie administracją jest rzeczywistością, Ø wprowadzenie usług elektronicznych zamówień publicznych oraz usług administracji dla mobilnych obywateli UE, Ø rozwój eadministracji poprzez powszechne wprowadzenie usług wspomagających funkcjonowanie urzędów oraz rozwój infrastruktury. W kwietniu 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (egovernment Action Plan), który swoim zakresem działania obejmuje 25 krajów członkowskich. Dokument dotyczy wprowadzenia elektronicznych usług i zamówień publicznych w administracji do 2010 r. Plan za istotne uznaje postanowienia deklaracji ministerialnej podpisanej w listopadzie 2005 r. w Manchesterze, szczególnie w obszarze: 1. uznania technologii teleinformatycznych jako narzędzia modernizacji administracji i efektywnego zarządzania; 2. wprowadzenia powszechnie dostępnego, bezpiecznego dostępu do usług publicznych w UE, poprzez wzajemnie uznawanie elektronicznych dokumentów tożsamości (eid); 3. pełnej integracji obywateli i przedsiębiorców w ramach społeczeństwa informacyjnego. Plan działania koncentruje się na pięciu głównych celach dla eadministracji do 2010 roku: - wyrównywanie szans obywateli w dostępie do elektronicznych usług administracyjnych - wspomaganie integracji (włączenia) poprzez eadministrację, tak aby do 2010 r. wszyscy obywatele korzystali z bezpiecznych, innowacyjnych usług oraz mieli do nich łatwy dostęp; 9

11 - tworzenie wydajnej i skutecznej administracji znaczące poprawienie do 2010 roku stopnia zadowolenia użytkowników, przejrzystości, zmniejszenia obciążeń administracji; - wprowadzenie kluczowych usług dla obywateli wprowadzenie do 2010 r. elektronicznego dostępu do zamówień publicznych; - bezpieczny dostęp do usług administracji umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania do 2010 r. z dogodnego, bezpiecznego oraz zintegrowanego certyfikowanego dostępu do usług publicznych na obszarze Europy; - wzmocnienie udziału demokratycznego podejmowania decyzji zaprezentowanie narzędzi umożliwiających efektywną debatę publiczną oraz udział w demokratycznym procesie decyzyjnym. Pierwsze działania kształtujące rozwój eadministracji w Polsce Za początek działań w kierunku informatyzacji usług administracji publicznej możemy uznać dokument, przygotowany 28 listopada 2000 r., wtedy właśnie 4 ówczesny Komitet Badań Naukowych. Dokument ten ukazał się pod tytułem Społeczeństwo Globalnej Informacji w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejnym ważnym dokumentem w dążeniu do Administracji była Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , której głównymi założeniami w obrębie administracji są: Standaryzacja prezentacji stron internetowych administracji rządowej Elektroniczny obieg dokumentów w ramach prac legislacyjnych administracji rządowej (elektroniczna Rada Ministrów) Przeniesienie priorytetowych usług publicznych na platformę elektroniczną Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie Modernizacja infrastruktury Stworzenie rządowego systemu obiegu dokumentów dla wybranych procesów Kolejnym ważnym dokumentem był Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (egovernment) na lata przyjęty we wrześniu 2004 r. Dokument ten przedstawia bieżące działania w kierunku eadministracji w Polsce oraz perspektywy jej rozwoju. Najważniejszym dokumentem prawnym regulującym rozwój informatyzacji w administracji publicznej jest ogłoszona 20 kwietnia 2005 r. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która weszła w życie 21 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 64 poz. 565). Kluczowymi zagadnieniami, które zostały uregulowane prawnie w ustawie, są: ü ustanowienie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, ü ustalenie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, 4 Został on zniesiony w 2003 r., a w jego miejsce powstało Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 10

12 ü ü dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymagań w zakresie wymiany danych ü rejestrowych w formie elektronicznej pomiędzy systemami teleinformatycznymi i podmiotami publicznymi, możliwość wsparcia finansowanego przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. edeklaracje W Polsce dobrym przykładem obrazującym wprowadzenie usług elektronicznych jest wdrażanie przez Ministerstwo Finansów w latach projektu edeklaracje. Celami głównym tego projektu są: wprowadzenie elektronicznej platformy obsługi podatnika, zwiększenie efektywności płacenia podatków obniżenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej, wprowadzenie i usprawnienie systemu wsparcia i narzędzi pracy dla służb skarbowych i celnych, integracja systemów i rejestrów w ramach administracji państwowej. edeklaracja umożliwia przedsiębiorcom dostarczenie do administracji skarbowej deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja podatkowa oraz w przepisach wykonawczych do ustaw podatkowych. Oferowane usługi umożliwią również dostarczenie do administracji skarbowej innych dokumentów (np. podania) w formie elektronicznej. egłosowanie egłosowanie to wykorzystanie urządzeń elektronicznych w procesie oddawania i liczenia głosów wyborczych. Po raz pierwszy głosowanie przy wykorzystaniu Internetu i najnowszych technologii odbyło się podczas wyborów w Arizonie w marcu 2000r. w USA. Obywatele głosowali za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanej strony internetowej, każdy głos był zaszyfrowany i podpisany podpisem elektronicznym. egłosowanie wymaga zaawansowanych rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia pełnej anonimowości oraz poświadczenia wiarygodności danych głosującego. Pierwsze egłosowania zostały przeprowadzone również w Polsce. Pierwsze takie głosowanie odbyło się podczas prareferendum europejskiego w Głuchołazach maja 2003 r. W jednym z obwodów możliwe było głosowanie z wykorzystaniem drogi elektronicznej. W czterech z dwudziestu lokali wyborczych zainstalowano amerykańskie głosomaty z ekranem dotykowym. W tych lokalach ponad 80% głosujących 5 oddało głos z użyciem głosomatów. 5 Źródło/Autor: Borys Czerniejewski/Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Infovide S.A. Teleinfo nr 5, 26 stycznia 2004 r. 11

13 eedukacja enauczanie jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. Metoda ta jest wykorzystywana, gdy prowadzący zajęcia nie ma bezpośredniego kontaktu z kursantem. Oprócz tradycyjnego sposobu komunikowania wykorzystuje się technologie teleinformatyczne, przesyłając: głos, obraz, dane komputerowe oraz materiały drukowane. Nowe technologie umożliwiają prowadzenie zajęć interaktywnych w czasie rzeczywistym przy pomocy wideokonferencji, w których może uczestniczyć dowolna liczba kursantów, z różnych miejsc na świecie. eedukację można podzielić na następujące grupy: Ø bazy danych najprostszy sposób enauczania, polega na udostępnianiu materiałów w sposób multimedialny (np. za pomocą encyklopedii multimedialnych) najczęściej za pomocą płyt CD, DVD lub Internetu; Ø wsparcie on-line poprzez tę metodę można uzyskać bardziej specjalistyczną wiedzę, ten sposób nauczania działa wykorzystując metody typu fora internetowe, , czaty itp.; W historii możemy wyróżnić kilka etapów rozwoju nauczania na odległość: nauczanie korespondencyjne (XIX w.), radiowe programy edukacyjne (pierwszy program powstał na Uniwersytecie Stanu Iowa w 1925 roku), telewizja edukacyjna (w 1945 r. powstała z inicjatywy Uniwersytetu Stanu Iowa, pierwsza telewizja edukacyjna), komputerowe programy edukacyjne, wideokonferencje (Uniwersytet Alaska, od 1985 r. poprzez łącza satelitarne udostępnia wiele kursów), kształcenie przez Internet. (indywidualna ścieżka nauczania). Technika nauczania przy pomocy technologii teleinformatycznych jest tańsza i szybsza, zwiększa satysfakcję uczestników, wydajność pracowników, umożliwia łatwiejsze posługiwanie się nowymi technologiami i produktami, jest ona również bardziej elastyczna niż tradycyjne sposoby nauczania. Zastosowanie technologii enauczaniu niweluje wiele wad tradycyjnych metod nauczania. Firmy coraz częściej korzystają z doszkalania pracowników drogą elektroniczną, gdyż niesie to za sobą szereg korzyści i oszczędności. Ø Ø nauczanie asynchroniczne metoda ta charakteryzuje się brakiem bezpośredniego kontaktu pomiędzy nauczycielem i kursantem, kontakt nie odbywa się w czasie rzeczywistym; nauczanie synchroniczne w tej metodzie wymiana informacji następuje w czasie rzeczywistym, umożliwia to zadawanie pytań oraz uzyskiwanie na nie bieżąco odpowiedzi, Od samego początku zastosowania metod elearningowych zauważono wiele zalet, które przynosi ten system nauczania. Szkolenia tego typu są dostępne niezależnie od miejsca zamieszkania, a także o każdej porze. Wykorzystując taką metodę możliwa jest wysoka indywidualizacja szkoleń 12

14 Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych jako odbiorcy usług internetowych w 2005 r. według rodzaju działalności przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel i naprawy hotele i inne obiekty noclegowe turystyki transport, magazynowanie i łączność obsługa nieruchomości i nauka 21% 23% 23% 19% 25% 29% informatyka 56% działalność filmowa, radiowa i telewizyjna 34% pośrednictwo finansowe 26% Źródło: GUS W Polsce spotykamy się z wieloma działaniami i programami promującymi enauczanie. Jednym z nich jest projekt Bibweb kurs internetowy dla bibliotekarzy, który zainaugurowano w maju 2003 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kurs został opracowany przy współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Bertelsmanna. We wrześniu 2004 r. Minister Nauki i Informatyzacji zdecydował o objęciu projektem pilotażowym województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach umowy z Ministrem Nauki i Informatyzacji prawo do korzystania z kursu Bibweb uzyskało 290 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia składały się z następujących modułów: Moduł I: obsługa najbardziej popularnych programów internetowych, zasady działania Internetu i informacje o usługach internetowych, podstawy wyszukiwania informacji, biblioteki w Internecie (w tym: biblioteki cyfrowe oraz wirtualne; w jaki sposób wprowadzić bibliotekę do sieci). Moduł II: struktura adresów URL, formalne i merytoryczne kryteria oceny stron internetowych, system przeszukiwania zasobów sieciowych, serwisy specjalistyczne, listy mailingowe i grupy dyskusyjne, bazy danych, kryteria oceny oferty (zawartość, kompetencje autorskie, aktualizacja, wygląd, dostępność, koszty i lista kontrolna). Moduł III: dla osób zaawansowanych - tworzenie własnej oferty internetowej, założenia i cele wspomnianej oferty, uwzględnienie określonych grup odbiorców, perspektywy rozwoju witryny internetowej i strategia marketingowa. 13

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2006 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania:

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo