świat możliwości w Twoim zasięgu w w w. n a u t o b u s. g o v. p l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "świat możliwości w Twoim zasięgu w w w. n a u t o b u s. g o v. p l"

Transkrypt

1 świat możliwości w Twoim zasięgu

2 świat możliwości w Twoim zasięgu Wszystkie rewolucje tworzą niepewność, naruszają ciągłość, lecz także otwierają nowe możliwości. Obecna rewolucja nie jest wyjątkiem. Raport Bangemanna

3 Skład i przygotowanie poligraficzne ACME, Biuro Doradztwa Gospodarczego ul. Letnia 19/ Toruń ISBN Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Powstała w ramach projektu Bezprzewodowy Autobus Internetowy. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4 Wstęp czeństwa informacyjnego jest powszechny szeroko- pasmowy dostęp do Internetu oraz rozwinięta oferta elektronicznych usług publicznych. Umiejętność posługiwania się komputerem (ang. computer literacy) oraz korzystania z Internetu jest warunkiem podstawowym rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Głównym założeniem projektu jest prezentacja możliwości oferowanych przez techno- logie teleinformatyczne, a przede wszystkim kształto- wanie świadomości technologicznej społeczeństwa. Publikacja, którą trzymają Państwo w ręku, została przygotowana na potrzeby projektu Bezprzewodowy Autobus Internetowy - Nowoczesne technologie zmieniają sposób życia i pracy współczesnego człowieka - trudno dziś wyobrazić sobie świat bez komputerów, Internetu i telefonów komórkowych. Społeczeństwo zmierza w kierunku społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja, jej jakość oraz szybkość przepływu stanowi o poziomie rozwoju oraz o konkurencyjności gospodarki. Warunkiem wstępnym rozwoju społe- Co to jest jest edukacyjnym projektem szkole- turę oraz cyfrowy wizualizer, itp. W autobusie niowym, kształtującym świadomość technologiczną zainstalowano 72 rodzaje oprogramowania m.in. poprzez rozwijanie umiejętności korzystania oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do z Internetu. Realizowany jest przez Ministerstwo wspomagania zarządzania jednostkami edukacyj- Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy nymi, jednostkami samorządu terytorialnego, oproz Polskim Centrum Kompetencji Administracji i Edu- gramowanie do elektronicznego obiegu dokumentu kacji Elektronicznej. realizowany jest na oraz podpisu elektronicznego. W autobusie działają zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). dwie sieci internetowe: przewodowa oraz bezprze- W projekcie uczestniczy 22 partnerów, firmy z sektora wodowa, dzięki której możliwe jest połączenie się prywatnego, a także organizacje pozarządowe. z Internetem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, niezależnie od miejsca postoju pojazdu. Czas trwania tego pilotażowego projektu przewidziano na jeden rok. W pierwszym etapie obejmie on swoim Szkolenia prowadzone w autobusie obejmują zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie. zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w życiu codziennym obywatela Celem projektu jest aktywizacja wspólnot lokalnych i przedsiębiorcy, a w szczególności: z obszarów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarów wiejskich. został Ø podstawowe szkolenie komputerowe opracowane przebudowany tak, aby w szkoleniach mogła uczest- na podstawie fińskiego programu Z myszką za niczyć również osoba poruszająca się na wózku pan brat, inwalidzkim. Wyposażanie autobusu obejmuje m.in.: jedenaście komputerów przenośnych, serwer, sprzęt Ø 20 szkoleń tematycznych związanych z tematyką sieciowy, ekran plazmowy, multimedialne urządzenie społeczeństwa informacyjnego. wielofunkcyjne, projektor, bezprzewodową klawia- 3

5 Netti-Nysse Netti-Nysse Projektem, który stał się źródłem inspiracji dla dową, jest aktywacja wspólnot lokalnych z obszarów budowy był Netti-Nysse, autobus inter- o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, netowy, który powstał w Tampere (Finlandia). Netti- wiejskich, a także rozwijanie umiejętności związanych Nysse powstał w oparciu o partnerstwo publiczno- z korzystaniem z Internetu. prywatne 20-letni autobus miejski wspólnymi siłami władz miejskich, uczelni technicznych i firm prywatnych został przebudowany na potrzeby autobusu internetowego. Netti-Nysse cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak we wrześniu 2005 roku musiał udać się na zasłużony odpoczynek. W jego miejsce pojawił się nowy, zbudowany specjalnie na potrzeby projektu - Netti-Nysse II. Na podstawie doświadczeń i spostrzeżeń płynących z Finlandii również i w Polsce pojawił się pomysł stworzenia autobusu internetowego. Projekt został zapoczątkowany w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, po jego zniesieniu w listopadzie 2005 roku realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. jest projektem pilotażowym, którego celem, a zarazem siłą napę- Rys historyczny społeczeństwa informacyjnego na świecie Termin cywilizacja informacyjna (joho shakai) pochodzi z Japonii. Został po raz pierwszy użyty w 1963 roku przez japońskiego socjologa Tadao Umesamo w artykule na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na przemyśle informacyjnym. Pojęcie to zostało upowszechnione przez futurologa Kenichi Koyame, w opublikowanej w 1968 roku książce Introduction to Information Theory. Japończycy mieli świadomość, że w społeczeństwie informacyjnym chodzi o coś więcej niż zwykłą 1 powszechność technologii teleinformatycznych. Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął wysoki poziom. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna oraz zasoby informacyjne dostępne publicznie. Kluczowym aspektem rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest poziom umiejętności technologicznych społeczeństwa oraz powszechna edukacja teleinformatyczna. Społeczeństwo informacyjne to: Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej, Powszechny dostęp do Internetu, Edukacja z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. 1 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,

6 Rys historyczny społeczeństwa informacyjnego w Europie W Europie terminem społeczeństwo informacyjne zaczęto się posługiwać dziesięć lat później. Pierwszym europejskim krajem, który zwrócił uwagę na problematykę społeczeństwa informacyjnego, była Francja. W 1978 r. Alain Minc i Simon Nora przedstawili prezydentowi Francji raport dotyczący sukcesów gospodarczych Japonii. Mając na uwadze potrzebę tworzenia gospodarki będącej w stanie konkurować z innymi rozwiniętymi krajami, Unia Europejska podjęła szereg inicjatyw zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego. Pierwszym dokumentem o istotnym znaczeniu w ww. dziedzinie był opublikowany w 1994 roku tzw. Raport Bangemanna, który podkreślał, że rozwój społeczeństwa informacyjnego związany jest z przeobrażeniami społecznymi i gospodarczymi. W grudniu 1999 roku przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi ogłosił inicjatywę eeurope - społeczeństwo informacyjne dla wszystkich (eeurope - an Information Society for All). Promocja Internetu i technologii teleinformatycznych stała się jednym z podstawowych narzędzi polityki Unii Europejskiej zmierzającej do pełniejszego wykorzystania szans oferowanych przez technologie teleinformatyczne, szczególnie w aspekcie realizacji celu Strategii Lizbońskiej. Kontynuacją Planu Działań eeurope było przyjęcie Planu Działań eeurope 2002 społeczeństwo informacyjne dla wszystkich (eeurope 2002 An Information Society for All) podczas szczytu europejskiego w Feira (19-20 czerwca 2000 r.). Działania w ramach tej inicjatywy zostały sklasyfikowane w trzech obszarach: Tańszy, szybszy i bezpieczniejszy Internet Inwestowanie w kapitał ludzki Stymulacja wykorzystania Internetu Najważniejsze założenia inicjatywy eeurope: 1. Edukacja młodzieży 2. Powszechny dostęp do Internetu 3. Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego 4. Promocja zastosowania Internetu dla współpracy ośrodków naukowych i badawczych 5. Rozwój technologii inteligentnych kart chipowych 6. Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka 7. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych jako narzędzia integracji społeczeństwa 8. ezdrowie 9. Inteligentny transport 10. eadministracja Podczas konferencji ministerialnej w Warszawie, maja 2000 r. kraje kandydujące do UE (10) podjęły deklarację zweryfikowania narodowych planów budowy społeczeństwa informacyjnego pod kątem spójności z inicjatywą eeurope oraz przygotowania wraz z Komisją Europejską wspólnego planu działania eeurope+2003, który ostatecznie został przyjęty w Goeteborgu 16 czerwca 2001 roku. Podstawowym zagadnieniem wynikającym z eeurope była konieczność zbudowania w bardzo krótkim czasie tzw. Nowej Gospodarki, czyli gospodarki wykorzystującej zjawisko globalizacji w biznesie i szybki rozwój technologii cyfrowych, które zmieniają funkcjonowanie organizacji, zarówno prywatnych (firm), jak i publicznych, w tym także zasady prowadzenia biznesu. Internet jest siłą napędową Nowej Gospodarki i wychodzi naprzeciw potrzebom firm działających w nowej rzeczywistości ekonomicznej. Internet stanowi platformę dla nowej formy handlu: tzw. e-commerce, czyli handlu elektronicznego (szczególnie w relacji biznes z biznesem). Największe sukcesy są owocem przepływu informacji, tworzenia nowych pomysłów i umiejętności ich wykorzystania. W planie działań zwrócono uwagę, że technologie 5

7 cyfrowe mają nieograniczony potencjał nie tylko dla wzrostu gospodarki, konkurencyjności i zatrudnienia, ale również dla postępu społecznego. Dzięki nim rozwój gospodarczy możliwy jest wszędzie, nawet w regionach peryferyjnych. Otwiera tym samym nowe perspektywy dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wykorzystanie wspomnianych możliwości wymaga jednak spełnienia kilku warunków: stworzenia odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, zdobycia nowych umiejętności oraz nowej świadomości i obyczajowości. Ostatnim dokumentem w ramach eeurope jest inicjatywa eeurope 2005, w której proponuje się szereg konkretnych i kompleksowych rozwiązań. W dziedzinie kreowania popytu, działania w odniesieniu do eadministracji, ezdrowia, eedukacji oraz egospodarki będą stymulowały rozwój nowych usług. Założenia eeurope 2005 koncentrują się na użytkowniku. Celem strategii jest zwiększenie udziału obywateli w rozdziale korzyści płynących z nowoczesnej gospodarki, stworzenie im nowych możliwości rozwoju i podniesie ich umiejętności. eeurope 2005 ma dostarczyć narzędzi pomagających w integracji społecznej pod każdym względem. Jednym z najistotniejszych jest zapewnienie dostępności usług, szczególnie sektora publicznego, za pomocą różnych terminali (np. odbiornik TV czy telefon komórkowy). eeurope 2005 ustanawiał następujące cele: nowoczesne sieciowe usługi publiczne w obszarach: eadministracji, eedukacji i ezdrowia, dynamiczne środowisko ebiznesu oraz jako niezbędny do realizacji powyższych - powszechny, szerokopasmowy dostęp do Internetu po konkurencyjnych cenach oraz bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna. Dokumenty programowe w obszarze społeczeństwa informacyjnego w UE: eeurope Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich grudzień 1999 eeurope 2002 Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich czerwiec 2000 eeurope eeurope 2005 Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich czerwiec 2002 i2010 Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia egovernment Action Plan kwiecień 2006 Co ciekawe, w planie eeurope 2005 pierwszym i najważniejszym celem ustanawia się wielokanałowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu (nie ograniczający się do komputerów, ale także z wykorzystaniem telefonów komórkowych, telewizji cyfrowej). 1 czerwca 2005 roku Komisja Europejska przyjęła inicjatywę i2010 Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Strategia ta jest programem ukierunkowanym na najbardziej rozwojowy w chwili obecnej sektor gospodarki, to znaczy na gospodarkę cyfrową. i2010 jest globalną strategią modernizującą i wzmacniającą całe instrumentarium, jakim dysponuje UE po to, aby wesprzeć rozwój gospodarki cyfrowej. i2010 wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową oraz podkreśla rolę technologii teleinformatycznych jako czynnika wspierającego integrację społeczną i wpływającego na poziom życia. Jako kluczowy element odnowionego partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategia i2010 ma na celu wspieranie zintegrowanego podejścia w polityce unijnej dotyczącej społeczeństwa informacyjnego i mediów audiowizualnych. 6

8 20% Dostęp do sieci szerokopasmowych na 100 mieszkańców 18% 16% 14% 12% DLS Inne technologie 10% 8% 6% 4% 2% 0% NL DK BE PI SE PR UK EE AT MT EU25 ES PT DE LU IT CI LT HU E LV CZ SK CY EL PL Źródło: Digital Divide Forum Raport, Commisson of the European Communities, 2005 Strategia i2010 określa priorytety: stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów, Ø wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu ora tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy, Ø stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia. 2 Rys historyczny społeczeństwa informacyjnego na świecie Kwestia budowy społeczeństwa informacyjnego po raz pierwszy została poruszona w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Następnym działaniem było przyjęcie przez Radę Ministrów programu Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Konsekutywnym działaniem w drodze ku społeczeństwu informacyjnemu było opracowanie strategii epolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , która za główne cele ustanawia: 2 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia {SEC(2005) 717} 7

9 przygotowanie społeczeństwa polskiego do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego; wzrost innowacyjności gospodarki; tworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji, wykorzystującej technologie teleinformatyczne; tworzenie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Działania w kierunku społeczeństwa informacyjnego zaowocowały przyjęciem w styczniu 2004 r. Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska na lata W czerwcu 2005 r. w opracowano Strategię kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozę transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Dokument ten jest prognozą na okres po zakończeniu programu epolska w dwóch perspektywach do 2013 r. oraz 2020 r. Ostatnim dokumentem, który odgrywał znaczącą rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jest Plan Dokumenty programowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego w Polsce: Uchwała Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stanowisko Rady Ministrów wobec uchwały Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. epolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , przyjęty przez Radę Ministrów 11 września 2001 r. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , styczeń 2004 r. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r. Plan Informatyzacji Państwa na rok Informatyzacji Państwa na 2006 r. Celem tego planu jest prezentacja stanu prac nad informatyzacją Państwa, jak również zainicjowanie debaty publicznej nad kształtem Planu Informatyzacji Państwa na lata Plan ten porządkuje informacje związane z realizacją projektów realizowanych w 2006 r. m.in. epuap, STAP, edeklaracje, PESEL 2, CEPiK. eadministracja eadministracja (egovernment) to użycie technologii teleinformatycznych (ICT) w administracji publicznej połączone ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami w celu poprawy jakości usług publicznych i mechanizmów demokratycznych oraz wzmocnienia poparcia dla działań publicznych

10 Historia eadministracji w Unii Europejskiej Unia Europejska to dwadzieścia pięć krajów o różnej kulturze i zróżnicowanym poziomie rozwoju ekonomicznego i społecznego, w której obowiązuje dwadzieścia oficjalnych języków. Każdy region należący do Wspólnoty ma swoją historię, tak samo jak i rozwój eadministracji na tych obszarach. Pomijając raport Bangemanna, historycznie najbardziej istotnym dokumentem dotyczącym informatyzacji jest raport. Budowa europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego dla wszystkich z 15 kwietnia 1997 roku, który podkreśla, że rozwój społeczeństwa informacyjnego pozostaje w gestii każdego z państw. Dotyczy to zarówno regulacji prawnych, dostępu szerokopasmowego do Internetu czy rozwoju elektronicznych usług publicznych. Działania podejmowane w ramach eeurope 2005 miały zmierzać do realizacji następujących działań w horyzoncie roku 2005: rozwinięcie usług elektronicznych eadministracji, stworzenie dynamicznego środowiska przez administracje dla rozwoju ebiznesu, powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu, tworzenie bezpiecznej infrastruktury informacyjnej. Podczas konferencji ministerialnej, która odbyła się listopada 2005 r. w Manchesterze, ministrowie Państw Członkowskich podpisali deklarację w sprawie elektronicznej administracji. Postanowienia tego dokumentu dotyczą między innymi integracji społecznej i włączenia do głównego nurtu społeczeństwa informacyjnego tych grup, którym dotychczas trudniej było odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii. Ministrowie, podpisując się pod Deklaracją, zgodzili się co do tego, że dla osiągnięcia celów, które stawia sobie w tym zakresie Komisja, kluczowe jest poprawienie jakości usług publicznych (nie tylko w wersji on-line). Drogą prowadzącą do tego ma być projektowanie usług publicznych dostosowanych do wymagań obywateli i przedsiębiorców. Ministerialna Deklaracja skupia się na czterech podstawowych zagadnieniach: Ø usługi eadministracji powinny być dostępne dla każdego obywatela, tak aby żaden obywatel nie został w tyle, Ø pokazanie, że skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzenie administracją jest rzeczywistością, Ø wprowadzenie usług elektronicznych zamówień publicznych oraz usług administracji dla mobilnych obywateli UE, Ø rozwój eadministracji poprzez powszechne wprowadzenie usług wspomagających funkcjonowanie urzędów oraz rozwój infrastruktury. W kwietniu 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (egovernment Action Plan), który swoim zakresem działania obejmuje 25 krajów członkowskich. Dokument dotyczy wprowadzenia elektronicznych usług i zamówień publicznych w administracji do 2010 r. Plan za istotne uznaje postanowienia deklaracji ministerialnej podpisanej w listopadzie 2005 r. w Manchesterze, szczególnie w obszarze: 1. uznania technologii teleinformatycznych jako narzędzia modernizacji administracji i efektywnego zarządzania; 2. wprowadzenia powszechnie dostępnego, bezpiecznego dostępu do usług publicznych w UE, poprzez wzajemnie uznawanie elektronicznych dokumentów tożsamości (eid); 3. pełnej integracji obywateli i przedsiębiorców w ramach społeczeństwa informacyjnego. Plan działania koncentruje się na pięciu głównych celach dla eadministracji do 2010 roku: - wyrównywanie szans obywateli w dostępie do elektronicznych usług administracyjnych - wspomaganie integracji (włączenia) poprzez eadministrację, tak aby do 2010 r. wszyscy obywatele korzystali z bezpiecznych, innowacyjnych usług oraz mieli do nich łatwy dostęp; 9

11 - tworzenie wydajnej i skutecznej administracji znaczące poprawienie do 2010 roku stopnia zadowolenia użytkowników, przejrzystości, zmniejszenia obciążeń administracji; - wprowadzenie kluczowych usług dla obywateli wprowadzenie do 2010 r. elektronicznego dostępu do zamówień publicznych; - bezpieczny dostęp do usług administracji umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania do 2010 r. z dogodnego, bezpiecznego oraz zintegrowanego certyfikowanego dostępu do usług publicznych na obszarze Europy; - wzmocnienie udziału demokratycznego podejmowania decyzji zaprezentowanie narzędzi umożliwiających efektywną debatę publiczną oraz udział w demokratycznym procesie decyzyjnym. Pierwsze działania kształtujące rozwój eadministracji w Polsce Za początek działań w kierunku informatyzacji usług administracji publicznej możemy uznać dokument, przygotowany 28 listopada 2000 r., wtedy właśnie 4 ówczesny Komitet Badań Naukowych. Dokument ten ukazał się pod tytułem Społeczeństwo Globalnej Informacji w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejnym ważnym dokumentem w dążeniu do Administracji była Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , której głównymi założeniami w obrębie administracji są: Standaryzacja prezentacji stron internetowych administracji rządowej Elektroniczny obieg dokumentów w ramach prac legislacyjnych administracji rządowej (elektroniczna Rada Ministrów) Przeniesienie priorytetowych usług publicznych na platformę elektroniczną Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie Modernizacja infrastruktury Stworzenie rządowego systemu obiegu dokumentów dla wybranych procesów Kolejnym ważnym dokumentem był Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (egovernment) na lata przyjęty we wrześniu 2004 r. Dokument ten przedstawia bieżące działania w kierunku eadministracji w Polsce oraz perspektywy jej rozwoju. Najważniejszym dokumentem prawnym regulującym rozwój informatyzacji w administracji publicznej jest ogłoszona 20 kwietnia 2005 r. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która weszła w życie 21 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 64 poz. 565). Kluczowymi zagadnieniami, które zostały uregulowane prawnie w ustawie, są: ü ustanowienie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, ü ustalenie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, 4 Został on zniesiony w 2003 r., a w jego miejsce powstało Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 10

12 ü ü dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymagań w zakresie wymiany danych ü rejestrowych w formie elektronicznej pomiędzy systemami teleinformatycznymi i podmiotami publicznymi, możliwość wsparcia finansowanego przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. edeklaracje W Polsce dobrym przykładem obrazującym wprowadzenie usług elektronicznych jest wdrażanie przez Ministerstwo Finansów w latach projektu edeklaracje. Celami głównym tego projektu są: wprowadzenie elektronicznej platformy obsługi podatnika, zwiększenie efektywności płacenia podatków obniżenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej, wprowadzenie i usprawnienie systemu wsparcia i narzędzi pracy dla służb skarbowych i celnych, integracja systemów i rejestrów w ramach administracji państwowej. edeklaracja umożliwia przedsiębiorcom dostarczenie do administracji skarbowej deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja podatkowa oraz w przepisach wykonawczych do ustaw podatkowych. Oferowane usługi umożliwią również dostarczenie do administracji skarbowej innych dokumentów (np. podania) w formie elektronicznej. egłosowanie egłosowanie to wykorzystanie urządzeń elektronicznych w procesie oddawania i liczenia głosów wyborczych. Po raz pierwszy głosowanie przy wykorzystaniu Internetu i najnowszych technologii odbyło się podczas wyborów w Arizonie w marcu 2000r. w USA. Obywatele głosowali za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanej strony internetowej, każdy głos był zaszyfrowany i podpisany podpisem elektronicznym. egłosowanie wymaga zaawansowanych rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia pełnej anonimowości oraz poświadczenia wiarygodności danych głosującego. Pierwsze egłosowania zostały przeprowadzone również w Polsce. Pierwsze takie głosowanie odbyło się podczas prareferendum europejskiego w Głuchołazach maja 2003 r. W jednym z obwodów możliwe było głosowanie z wykorzystaniem drogi elektronicznej. W czterech z dwudziestu lokali wyborczych zainstalowano amerykańskie głosomaty z ekranem dotykowym. W tych lokalach ponad 80% głosujących 5 oddało głos z użyciem głosomatów. 5 Źródło/Autor: Borys Czerniejewski/Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Infovide S.A. Teleinfo nr 5, 26 stycznia 2004 r. 11

13 eedukacja enauczanie jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. Metoda ta jest wykorzystywana, gdy prowadzący zajęcia nie ma bezpośredniego kontaktu z kursantem. Oprócz tradycyjnego sposobu komunikowania wykorzystuje się technologie teleinformatyczne, przesyłając: głos, obraz, dane komputerowe oraz materiały drukowane. Nowe technologie umożliwiają prowadzenie zajęć interaktywnych w czasie rzeczywistym przy pomocy wideokonferencji, w których może uczestniczyć dowolna liczba kursantów, z różnych miejsc na świecie. eedukację można podzielić na następujące grupy: Ø bazy danych najprostszy sposób enauczania, polega na udostępnianiu materiałów w sposób multimedialny (np. za pomocą encyklopedii multimedialnych) najczęściej za pomocą płyt CD, DVD lub Internetu; Ø wsparcie on-line poprzez tę metodę można uzyskać bardziej specjalistyczną wiedzę, ten sposób nauczania działa wykorzystując metody typu fora internetowe, , czaty itp.; W historii możemy wyróżnić kilka etapów rozwoju nauczania na odległość: nauczanie korespondencyjne (XIX w.), radiowe programy edukacyjne (pierwszy program powstał na Uniwersytecie Stanu Iowa w 1925 roku), telewizja edukacyjna (w 1945 r. powstała z inicjatywy Uniwersytetu Stanu Iowa, pierwsza telewizja edukacyjna), komputerowe programy edukacyjne, wideokonferencje (Uniwersytet Alaska, od 1985 r. poprzez łącza satelitarne udostępnia wiele kursów), kształcenie przez Internet. (indywidualna ścieżka nauczania). Technika nauczania przy pomocy technologii teleinformatycznych jest tańsza i szybsza, zwiększa satysfakcję uczestników, wydajność pracowników, umożliwia łatwiejsze posługiwanie się nowymi technologiami i produktami, jest ona również bardziej elastyczna niż tradycyjne sposoby nauczania. Zastosowanie technologii enauczaniu niweluje wiele wad tradycyjnych metod nauczania. Firmy coraz częściej korzystają z doszkalania pracowników drogą elektroniczną, gdyż niesie to za sobą szereg korzyści i oszczędności. Ø Ø nauczanie asynchroniczne metoda ta charakteryzuje się brakiem bezpośredniego kontaktu pomiędzy nauczycielem i kursantem, kontakt nie odbywa się w czasie rzeczywistym; nauczanie synchroniczne w tej metodzie wymiana informacji następuje w czasie rzeczywistym, umożliwia to zadawanie pytań oraz uzyskiwanie na nie bieżąco odpowiedzi, Od samego początku zastosowania metod elearningowych zauważono wiele zalet, które przynosi ten system nauczania. Szkolenia tego typu są dostępne niezależnie od miejsca zamieszkania, a także o każdej porze. Wykorzystując taką metodę możliwa jest wysoka indywidualizacja szkoleń 12

14 Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych jako odbiorcy usług internetowych w 2005 r. według rodzaju działalności przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel i naprawy hotele i inne obiekty noclegowe turystyki transport, magazynowanie i łączność obsługa nieruchomości i nauka 21% 23% 23% 19% 25% 29% informatyka 56% działalność filmowa, radiowa i telewizyjna 34% pośrednictwo finansowe 26% Źródło: GUS W Polsce spotykamy się z wieloma działaniami i programami promującymi enauczanie. Jednym z nich jest projekt Bibweb kurs internetowy dla bibliotekarzy, który zainaugurowano w maju 2003 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kurs został opracowany przy współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Bertelsmanna. We wrześniu 2004 r. Minister Nauki i Informatyzacji zdecydował o objęciu projektem pilotażowym województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach umowy z Ministrem Nauki i Informatyzacji prawo do korzystania z kursu Bibweb uzyskało 290 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia składały się z następujących modułów: Moduł I: obsługa najbardziej popularnych programów internetowych, zasady działania Internetu i informacje o usługach internetowych, podstawy wyszukiwania informacji, biblioteki w Internecie (w tym: biblioteki cyfrowe oraz wirtualne; w jaki sposób wprowadzić bibliotekę do sieci). Moduł II: struktura adresów URL, formalne i merytoryczne kryteria oceny stron internetowych, system przeszukiwania zasobów sieciowych, serwisy specjalistyczne, listy mailingowe i grupy dyskusyjne, bazy danych, kryteria oceny oferty (zawartość, kompetencje autorskie, aktualizacja, wygląd, dostępność, koszty i lista kontrolna). Moduł III: dla osób zaawansowanych - tworzenie własnej oferty internetowej, założenia i cele wspomnianej oferty, uwzględnienie określonych grup odbiorców, perspektywy rozwoju witryny internetowej i strategia marketingowa. 13

15 ezdrowie Elektroniczny rejestr usług medycznych, erecepta czy możliwość umówienia wizyty u lekarza przez Internet to tylko niektóre z aspektów ezdrowia (ehealth). W dobie społeczeństwa informacyjnego telemedycyna, obejmująca konsultacje medyczne na odległość czy też przesyłanie danych medycznych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, zmienia tradycyjny sposób świadczenia opieki zdrowotnej nad pacjentem, ułatwiając dostęp do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi. Zastosowanie technologii teleinformatycznych w sektorze ochrony zdrowia wpływa na usprawnienie systemu zarządzania informacją oraz zasobami szpitala. Pacjent zyskuje możliwość umówienia wizyty lekarskiej przez Internet, jednocześnie otrzymując informację o czasie oczekiwania na umówione spotkanie. Integracja systemów informacyjnych szpitali z systemami w aptekach i przychodniach pozwala na szybszą realizację recept, a także wpływa na bardziej efektywny proces zarządzania sektorem ochrony zdrowia. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego technologie teleinformatyczne umożliwiają przeprowadzanie wideokonferencji pomiędzy specjalistami, lekarzem i pacjentem, przesyłanie na odległość obrazów statycznych i dynamicznych, zdjęć rentgenowskich, echogramów, EKG, USG, MRI, tomografii komputerowej itp. ezdrowie to także telekonsultacje, czyli wykorzystanie technologii teleinformatycznych w celu postawienia diagnozy, przy jednoczesnym dostępie do wyników badań z aparatury medycznej oraz połączenia audiowizualnego pomiędzy lekarzami. W aspekcie starzejącego się społeczeństwa świadczenie profesjonalnej usługi, jaką jest opieka zdrowotna wprost do domu pacjenta z wykorzystaniem najnowszych technologii teleinformatycznych, np. EKG przez telefon komórkowy pozwala zachować spokój, zdrowie, a czasem nawet życie. W celu lepszego wykorzystania możliwości, jakie płyną z zastosowania nowych technologii w służbie zdrowia, przygotowany został plan wdrożenia ezdrowia w krajach unijnych. Plan ten zakładał, że do końca 2005 r. wszystkie kraje członkowskie powinny opracować indywidualne plany działań dotyczące wdrożenia ezdrowia. Do końca 2006 roku kraje członkowskie we współpracy z Komisją Europejską powinny zidentyfikować pacjentów poprzez europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC). Kraje Unii Europejskiej powinny również zidentyfikować standardy wymiany danych pomiędzy systemami różnych jednostek zdrowia. Do 2008 roku wszystkie kraje powinny zapewnić placówkom służby zdrowia bezprzewodowe sieci informatyczne oraz szerokopasmowy Internet. Do zakończenia 2009 r. wszystkie obecne kraje członkowskie zobowiązały się do ustalenia standardów europejskich kwalifikacji usług ezdrowia. Europejskie placówki ochrony zdrowia powinny w horyzoncie roku 2009 dostarczać usługi medyczne, takie jak telekonsultacje, erecepty, eskierowania, telemonitoring i teleopieka. Bardzo dobrym przykładem wprowadzenia ezdrowia jest Portugalia, której rząd od stycznia 2005 r. rozpoczął wdrażanie rozwiązań technologicznych w swojej służbie zdrowia. Pierwszym wdrożonym projektem było wprowadzenie erecept. Po wdrożeniu tego projektu Portugalia razem z Belgią, Finlandią i Szwecją, stały się krajami o najlepszym wykorzystaniu najnowszych technologii w służbie zdrowia. Innym przykładem są Włochy. Rząd włoski podjął decyzję o wdrożeniu dwóch projektów, erecept i karty zdrowotnej (karty w kształcie karty płatniczej wraz z chipem zawierającym pewne informacje o pacjencie np. przebieg chorób pacjenta). 14

16 ebiznes ebiznes jest nowoczesną formą prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Internetu. Biznes elektroniczny nie polega wyłącznie na przeprowadzeniu transakcji elektronicznie, ale przede wszystkim dotyczy wewnętrznej reorganizacji procesów w celu zwiększenia efektywności działania podmiotów gospodarczych. Wyzwaniem polityki jest pomoc europejskim przedsiębiorstwom, szczególnie małym i średnim, w samodzielnym przystosowaniu się do zmian strukturalnych i technologicznych oraz podążaniu za ogólnoświatowym trendem rozwoju nowoczesnych technologii. ebiznes jest pojęciem bardzo szerokim i ogólnym, obejmuje wiele aspektów m.in.: Ø elektroniczny handel (ecommerce), Ø elektroniczne przedsiębiorstwa (eenterprise), Ø elektroniczna gospodarka (eeconomy), Ø bankowość elektroniczna (ebanking). Trochę historii Biznes elektroniczny rozwijał się w dużych firmach i korporacjach międzynarodowych od wielu lat pod postacią EDI (Electronic Data Interchange) elektronicznej wymiany dokumentów. etapem było pojawienie się aukcji elektronicznych, które stały się powszechnie znanym miejscem w Internecie, gdzie można kupić wszelkiego rodzaju towary w bardzo atrakcyjnej cenie. Po raz pierwszy działania dążące do wprowadzenia elektronicznego biznesu podjęte zostały w 1968 r. przez grupę przedsiębiorstw kolejowych, które dbając o jakość wymiany danych pomiędzy sobą. Przedsiębiorstwa te założyły komitet koordynujący przepływ danych. W tym samym okresie General Motors, Suer Valu, Sears, K-Mart zbudowały dla głównych partnerów handlowych własne systemy elektroniczne. W kolejnych latach w miarę wykorzystania nowych technologii w działalności biznesowej rozwój ebiznesu był bardzo szybki. Największe możliwości pojawiły się, gdy nastąpił szybki rozwój Internetu. Wtedy powstała ogromna liczba firm, która oferowała swe produkty wyłącznie przez Internet. Kolejnym Komputer ENIAC - Uniwersytet w Pensylwanii, USA - pierwszy komputer 15

17 Handel elektroniczny (ecommerce) ehandel to w największym skrócie możliwość realizowania transakcji kupna/sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Obecnie mamy do czynienia z dwoma rodzajami handlu elektronicznego: Ø Ø Pośrednim (indirect electronic commerce) wówczas zamawianie towarów odbywa się przez Internet i następnie fizyczne ich dostarczanie, tradycyjnymi kanałami (poczta, kurierzy) do klienta, Bezpośrednim (direct electronic commerce) wówczas zamawianie niematerialnych towarów (np. licencja na oprogramowanie) i usług (np. usługi księgowe) przez Sieć, gdzie płatność i dostarczenie do klienta odbywa się również przez Sieć. Główną zaletą wykorzystania handlu elektronicznego jest oszczędność czasu osoby kupującej, gdzie bez wychodzenia z domu może ona kupić praktycznie wszystko od komputera po opony samochodowe. ehandel daje możliwość lepszego zapoznania się z ofertą danych firm, porównania konkurencyjnych ofert i to, co najbardziej powinno cieszyć kupujących, czyli zdecydowanie niższe ceny niż w wypadku tradycyjnych zakupów. 16

18 Projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji ul. Wspólna 1/ Warszawa 53 tel. (48) fax (48) Współrealizator: Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej (PCC) ul. Kopernika 30, I piętro Warszawa tel. (48) fax (48) Partnerzy: Patronat medialny:

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP na poziomie Województwa Śląskiego: - realizuje założenia strategi dla województwa śląskiego w zakresie Priorytetu Integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Marek Ujejski Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ Member of eidas Expert Group EU e-mail: marek.ujejski@nfz.gov.pl http://www.healthpowerhouse.com/

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na badania, innowacje i cyfryzację

Fundusze Europejskie na badania, innowacje i cyfryzację Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania, innowacje i cyfryzację 2 DEFINICJE 1. Działalność innowacyjna 2. Innowacja - Produktowa - Procesowa (technologiczna) - Organizacyjna - Marketingowa 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania E-zdrowie w województwie pomorskim - założenia strategiczne i działania Forum ezdrowia Sopot, 15-09-2016 Obecność e-zdrowia w dokumentach strategicznych w woj. pomorskim E-zdrowie w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo