nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej"

Transkrypt

1 Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE Zmiany w środowisku bibliotek w związku z rozwojem technologii Komputeryzacja bibliotek szkolnych Charakterystyka wybranych programów do obsługi biblioteki szkolnej Serwisy internetowe dla bibliotekarzy szkolnych Strona WWW biblioteki szkolnej Lekcje biblioteczne z wykorzystaniem zasobów centrum multimedialnego oraz Internetu SPIS ILUSTRACJI: BIBLIOGRAFIA

3 WSTĘP Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę. Bill Clinton, 1996r. Już ponad 5000 lat od czasu największego wynalazku Sumerów - trwa pisana historia ludzkości. Słowo pisane - a więc popularna, papierowa książka - stało się nieodłącznym elementem kultury, towarzyszy człowiekowi od niemal pierwszych chwil jego życia i nikogo ten fakt nie dziwi. Człowiek jednak, jeszcze kilkanaście lat temu nie był w stanie wyobrazić sobie, że wiele książek można zmieścić na jednym krążku o średnicy 120 mm i grubości 2 mm (CD) albo, że będzie można dotrzeć do poszukiwanego źródła w kilka sekund bez wychodzenia z domu przy pomocy kabla z łączem sieciowym. Czy można zatem powiedzieć, że homo sapiens zawsze potrafił przewidzieć to, co może wydarzyć się jutro, pojutrze? Czy potrafił on przewidzieć procesy i przeobrażenia dokonujące się w jego otoczeniu? W dzisiejszych czasach obserwuje się bardzo dynamiczne zmiany. Niemal codziennie stajemy się świadkami nowych odkryć w różnych dziedzinach życia: informatyce, medycynie, technice, astronomii, itd. Postęp naukowy powoduje, że człowiek dostaje nowe, coraz bardziej udoskonalone produkty i narzędzia, których znaczenia a często także wyglądu nawet sobie nie wyobrażał. Można zadać pytanie: Jak rozwój nowoczesnych technologii wpłynie na losy kolejnych pokoleń? W jakim kierunku będą się one rozwijały, jak będą przez człowieka wykorzystywane? Obecnie nie można zakwestionować ogromnej roli, jaką pełni Internet w życiu codziennym człowieka. Od kiedy stał się ogólnodostępny, nie jest już tylko narzędziem w pracy czy źródłem publikacji naukowych, ale także forum nawiązywania kontaktów interpersonalnych: począwszy od zawodowych, skończywszy na czysto towarzyskich. Ponieważ dominuje on niemal we wszystkich dziedzinach życia człowieka, nie mogło zabraknąć go także w bibliotece szkolnej. Biblioteka, jako źródło dostępu do informacji, również powinna sprostać wymogom współczesnych czasów, w tym zmierzyć się z nowym źródłem informacji siecią WWW. Tak więc konieczna stała się adaptacja nowoczesnych technologii, wykorzystanie nowinek technicznych, informatycznych i informacyjnych w takim stopniu, aby spełnić m.in. oczekiwania współczesnych użytkowników. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowoczesnej biblioteki szkolnej, wpływu zmian technologicznych na sposób świadczenia usług oraz kompetencje bibliotekarza, a w szczególności roli Internetu we współczesnej bibliotece szkolnej. Tematyce pracy poświęcono już wiele uwagi, literatura obejmuje liczne źródła tradycyjne, jak również elektroniczne. Niezwykle użyteczne w przygotowaniu niniejszej pracy były publikacje autorstwa D. Artemiuk-Sołkiewicz i T. Piskorskiej, H. Batorowskiej 3

4 i B. Kamińskiej-Czubała, M. Chudzińskiej, S.D. Kotuły, B. Staniów, B. Tomkiewicz czy A. Węglarz, dotyczące komputeryzacji i unowocześnienia biblioteki szkolnej, jej roli we współczesnych czasach. Istotne dla tematu okazały się też publikacje dotyczące wykorzystania i roli Internetu autorstwa B. Boryczki, W. Wolańskiej, E. Maleszy, S. Skórki oraz B. Staniów. Ciekawych inspiracji dostarczyły artykuły z miesięczników Biuletyn EBiB i Biblioteka w Szkole oraz publikacje dostępne w tematycznych serwisach adresowanych do nauczycieli-bibliotekarzy, np. Elektroniczna Biblioteka, Pedagogiczna SBP, serwis informacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, serwis awans.net, serwis Poradnik Bibliotekarza, strona biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu czy Biblioteki Publicznej w Olsztynie, i inne. Wiele praktycznych informacji dotyczących możliwości wykorzystania Internetu wynika z moich własnych doświadczeń, ponieważ na co dzień korzystam z Sieci w procesach dydaktycznych w szkole oraz w procesach informacyjno-bibliotecznych. Niniejsza praca składa się z dwu rozdziałów. W rozdziale I przedstawiona została wizja nowoczesnej biblioteki szkolnej, podyktowana rozwojem technologii informatycznych i informacyjnych, a także koniecznością dostosowania się współczesnej biblioteki do wymogów czasu poprzez jej komputeryzację, wybór odpowiedniego oprogramowania bibliotecznego, poprzez wykorzystanie Internetu w pracy bibliotekarza oraz celową edukację medialną, obejmującą zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Rozdział II poświęcony jest analizie badań własnych za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety pt. Wykorzystanie Internetu oraz centrum multimedialnego przy bibliotece szkolnej, skierowanej do uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Celem badania było poznanie preferencji oraz sposobów wykorzystania przez uczniów Internetu oraz zasobów centrum multimedialnego, częstotliwości korzystania z Internetu, celowości dostępu do Internetu, najczęściej odwiedzanych stron i portali, miejsc z dostępem do sieci i trudności związanych z surfowaniem po jego zasobach. Pytania dotyczyły też sposobów wykorzystania znajdujących się w centrum multimedialnym stanowisk komputerowych i Internetu, wykorzystywanych aplikacji, wyposażenia pracowni oraz roli nauczyciela bibliotekarza. Wyniki badań potwierdzają, że Internet jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym przez młodzież, co stanowi ostateczny argument przemawiający za koniecznością transformacji bibliotekarstwa szkolnego z wykorzystaniem technologii informacyjnych. 4

5 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE 1. Zmiany w środowisku bibliotek w związku z rozwojem technologii W obecnych czasach dokonuje się ogromny postęp w dziedzinie informacji i technologii informacyjnych. Jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić, że możliwa jest tak szybka wymiana informacji, danych, że możliwy jest kontakt z osobami odległymi o tysiące kilometrów w tak błyskawicznym czasie. Odległość, czas czy miejsce nie są już problemem we wzajemnym komunikowaniu się. Jeszcze kilka, kilkadziesiąt lat temu nikt chyba nie spodziewał się, że światowa sieć internetowa będzie odgrywać tak ważną rolę w życiu człowieka. Trudno przewidzieć, jakie będą dalsze losy ludzkości w obliczu tak szybkich zmian, których tempo ciągle rośnie. Dziś WWW jest niemal wszędzie, komunikacja nie stanowi żadnego problemu. Technologie informatyczne i informacyjne stwarzają ogromne możliwości dla różnych dziedzin życia i działalności człowieka. Wielkie znaczenie mają techniki przekazu multimedialnego, zgromadzone w Sieci, zawierające nie tylko tekst, ale także grafikę, dźwięki, video, animację, często łączone ze sobą w perfekcyjny sposób, będące uderzającym środkiem wyrazu, źródłem wiedzy i informacji, narzędziem do ich prezentacji. Natomiast komputer pozwala na szybką obróbkę danych, wyszukiwanie i gromadzenie ogromnej ilości informacji. Zmienia się także oblicze książki: przy obecnym tempie i możliwościach, jakie daje rozwój informatyki i technologii informacyjnych, precyzyjnych technologiach skanowania, przechowywania, inteligentnego wyszukiwania informacji, powszechnym i tanim dostępie do informacji w sieci, jakości prezentacji na nowoczesnych superekranach, powstają nowoczesne e-booki i audio-booki, czyli książki elektroniczne. Coraz większą popularność zdobywają cyfrowe biblioteki, umożliwiające udostępnianie książek, także audio-booków, dokumentów, map, grafiki czy zdjęć w sieci internetowej w formie elektronicznej. Rysunek 1. Czytnik e-booków, umożliwiający czytanie elektronicznych książek, gazet, komiksów, itp. Źródło: lipiec 2009 Przemiany cywilizacyjne nie omijają także szkoły. Rozwój technologii informacyjnej spowodował, że książka przestała być dla ucznia, studenta czy nauczyciela jedynym źródłem informacji. Coraz częściej wykorzystują oni w pracy multimedia oraz sieć globalną - Internet. Założenia reformy edukacji zmieniają formy pracy z uczniem. Nauczanie 5

6 z encyklopedycznego staje się generatywnym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wskazuje, że jedną z podstawowych umiejętności ucznia ma być sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej określa, iż ważnym zadaniem szkoły ( ) jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno komunikacyjnych, na zajęciach różnych przedmiotów. Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji Komputeryzacja bibliotek szkolnych. Wobec zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej o konieczności przygotowania uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji, usprawnienia komunikacji w systemie oświaty oraz podjęcia działań inicjujących dalszy rozwój edukacji informatycznej (w szczególności upowszechnienia Internetu) rozpoczął się proces komputeryzacji poprzez wyposażenie szkolnych pracowni internetowych. Od kwietnia 2001 roku firma Intel przy wsparciu firmy Microsoft uruchomiła program Nauczanie ku Przyszłości (Teach to the Future). Program jest już realizowany między innymi w Niemczech, Francji i Anglii. Głównym założeniem tego projektu jest wielka promocja wprowadzania technologii informacji i komunikacji do szeroko rozumianej praktyki szkolnej oraz pokazanie odpowiednio dobranych, aktywnych metod nauczania. Program skierowany jest do nauczycieli, którzy chcieliby wzbogacić swoje metody nauczania, uczyć lepiej i efektywniej przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii komputerowych. Program ten zyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, które w wystosowanym wraz z firmą Intel liście intencyjnym uznało program jako formę doskonalenia i kształcenia nauczycieli, deklarując wsparcie dla jego realizacji 3. Biblioteka szkolna zawsze spełniała ważną rolę w przygotowaniu uczniów do poszukiwania literatury, informacji, zachęcała do czytania poprzez różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa takie jak wystawy, konkursy, imprezy literackie, wieczory autorskie. Wypożyczanie książek, gromadzenie księgozbioru, opracowywanie go i katalogowanie, prowadzenie lekcji bibliotecznych, analiza czytelnictwa, popularyzacja książki nie wystarczają już dziś do pełnej realizacji założeń nowoczesnej dydaktyki. Tradycyjna funkcja biblioteki ulega pod wypływem zmian metod, form i środków znacznemu rozszerzeniu się o najważniejszą funkcję: przygotowanie do korzystania 1 Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. z 15 stycznia 2009 r. Nr4, poz. 17, zał. 4). 2 Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. z 15 stycznia 2009 r. Nr4, poz. 17, zał. 4). 3 Internet jako narzędzie dydaktyczne, oprac. W. Wolańska. Tryb dostępu: lipiec

7 z informacji. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych środków dydaktycznych w połączeniu z tradycyjnymi metodami, formami organizacyjnymi i środkami kształcenia - tzw. kształcenie multimedialne - ma bezpośredni wpływ na model współczesnej biblioteki. Przestała być ona tylko wypożyczalnią książek, a przekształciła się w pracownię szkolną - miejsce najbardziej aktywnej i twórczej, indywidualnej i grupowej pracy uczniów 4. W zreformowanej szkole biblioteka ma pełnić rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej, której zasady funkcjonowania oraz zadania należy ująć w statucie każdej szkoły. Stworzenie warunków do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania takiego modelu biblioteki to ważna sprawa, gdyż tylko w nowoczesnym, dydaktycznym centrum informacyjnym uczeń chciałby spędzać większość czasu szkolnego nad samodzielną nauką szkolną i pogłębianiem zainteresowań 5. Komputeryzacja bibliotek stała się koniecznością, powstał nawet szeregdokumentów, np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r., Manifest Bibliotek Szkolnych IFLA i UNESCO czy plan działań e-europe+, jako inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu przyspieszenia działań na rzecz transformacji społeczeństwa obecnego w społeczeństwo informacyjne o charakterze globalnym. Potencjalne korzyści komputeryzacji bibliotek szkolnych można podzielić na dwie grupy: korzyści użytkowe i wychowawcze dla uczniów i nauczycieli oraz korzyści użytkowe dla bibliotekarza 6. W dalszej części pracy zostaną one szerzej przedstawione i omówione. Mimo że pionierskie lata komputeryzacji już minęły, wciąż widoczne są trudności programu wyposażania bibliotek szkolnych w centra informacji multimedialnej. Otóż nadal problemem jest wyposażenie biblioteki w odpowiedni komputerowy system biblioteczny oraz odpowiednią jego ilość. Trzeba pamiętać, że oprogramowanie biblioteczne nie tylko usprawnia działalność biblioteki, lecz także pełni w szkole istotną funkcję edukacyjną uczy korzystać ze zautomatyzowanych katalogów, stwarza szerokie możliwości dla pracy z uczniem. Aby biblioteka szkolna mogła pełnić swoją nowoczesną funkcję, powinna być odpowiednio wyposażona, właściwie zorganizowana. Powinna stać się alternatywą dla ciągle umacniającej się pozycji telewizji, Internetu, być wrażliwą na szybko postępujące przemiany i reagować na potrzeby środowiska, stać się miejscem przyjaznym dla ucznia. Konieczna jest adaptacja nowoczesnych technologii cyfrowych, formatów, wykorzystanie nowych metod prezentacji i udostępniania zbiorów, odpowiedniego sprzętu, promocja Internetu jako narzędzia w procesie dydaktycznym, umożliwiającego szeroki dostęp do zewnętrznych źródeł informacji. Taka biblioteka powinna łączyć szereg technologii pochodzących z różnych źródeł, ( )powinna ona integrować dostęp do wszystkich rodzajów zasobów, używając różnorodnych technologii ze świata biblioteki cyfrowej i stosując je do różnorodnych mediów 7. 4 Kucharska K., Projekt Centrum Informacyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu. Tryb dostępu: lipiec Chudzińska M., Konieczność i kierunki zmian w organizacji bibliotek szkolnych w Polsce. Tryb dostępu: lipiec tamże 7 cyt. za Piotrowicz G., Wpływ technologii teleinformatycznych na kształt i funkcjonowanie współczesnych bibliotek uczelnianych. Tryb dostępu: lipiec

8 Trwa proces transformacji bibliotek ze zorientowanych na zbiory, ku - zorientowanym na dostęp. Wirtualne zasoby sieciowe stały się osiągalne i możliwe do wykorzystania przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu zarówno przez bibliotekarzy, jak i użytkowników bibliotek. Dzięki Internetowi czytelnik może nie wychodząc z domu, przed ekranem komputera przeglądać katalogi, zamówić dostępną książkę, odebrać ją w dowolnym terminie czy wręcz przeczytać z poziomu ekranu monitora w jednym z ogólnodostępnych formatów zapisu. Procesy zachodzące w obecnych bibliotekach powodują konieczność przeprowadzania reorganizacji w samych bibliotekach, jak również ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez ich personel 8. Bibliotekarze szkolni powinni spełniać trzy nachodzące na siebie funkcje: specjalisty od informacji, nauczyciela oraz konsultanta oświaty. Bibliotekarz szkolny specjalista medialny ma wykonywać te funkcje poprzez pomoc uczniom przy wyszukiwaniu i zrozumieniu informacji, szkolenie nauczycieli o materiałach i technologiach dydaktycznych oraz poprzez porady w planowaniu programu nauczania 9. Należy zwrócić uwagę na fakt, że istotnym zadaniem współczesnego bibliotekarza jest odpowiednie przygotowanie użytkowników nowoczesnej biblioteki, czyli uczniów oraz nauczycieli do samodzielnego i efektywnego korzystania z najnowszych technologii, przełamywanie barier i niechęci do nowinek z dziedziny informatyki i komunikacji zwłaszcza u starszych nauczycieli. Konieczne wydają się odpowiednio przygotowane szkolenia, kursy przygotowujące do dalszego samokształcenia. Stąd wypływają korzyści użytkowe nowoczesnej biblioteki: dzięki temu uczniowie będą mogli efektywnie rozwijać i wykorzystać swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania i pozyskiwać wiedzę, nauczyciele zaś mogą wzbogacić swój warsztat, mają możliwość prowadzenia ciekawych lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem zgromadzonych technologii oraz dostępu do globalnej sieci. Biblioteka szkolna staje się obecnie pracownią ogólnoprzedmiotową, swoistym centrum multimedialnym. W tzw. modelu angloamerykańskim, wprowadzonym we współczesnym bibliotekarstwie szkolnym, bibliotekę określa się jako media centre lub school library media centre 10. Dziś dla wielu osób centrum multimedialne przy szkolnej bibliotece, zwane też Szkolnym Centrum Informacji (SCI) to w zasadzie tradycyjna biblioteka, gromadząca książki i czasopisma, do której dokłada się zbiory multimedialne, a więc płyty DVD, CD, kasety VHS, wraz z odpowiednim sprzętem do ich odczytu. Dodatkowo sytuuje się w niej kilka komputerów z dostępem do Internetu, w tym jeden dla bibliotekarza z popularnym programem typu MOL, LIBRA czy innym. Jak uważa S. Kotuła wielokrotnie to, co nazywa się buńczucznie SCI, jest tak naprawdę mediateką. Tworzenie takich centrów informacji na poziomie kupna odtwarzacza DVD, skanera, drukarki oraz kilku komputerów powinno być tylko wstępem. Częstokroć pomija się możliwości płynące z posiadania najzwyklejszego projektora multimedialnego, dzięki któremu znacznie rozszerza się pole manewru dla bibliotekarza: pokazując na powierzchni kilku metrów kwadratowych zawartość ekranu monitora komputerowego, umożliwia się prowadzenie 8 tamże 9 Chudzińska M., Konieczność i kierunki zmian w organizacji bibliotek szkolnych w Polsce. Tryb dostępu: lipiec Tomkiewicz B., Biblioteka obecna w szkole. [w:] Biblioteka w szkole 1992, nr 1, s. 2 3; 8

9 zajęć w o wiele ciekawszej formie. Zgromadzonym uczniom można zademonstrować sposoby wyszukiwania informacji w Internecie, różne wyszukiwarki, tworzenie kwerend, źródła informacji, np. biblioteki cyfrowe, serwisy on-line, czasopisma elektroniczne, wszelkie bazy danych, itd. 11 Aby biblioteka szkolna stała się nowoczesną i w pełni realizowała założenia reformy edukacji, niezbędne jest zaopatrzenie jej w nowoczesny sprzęt: komputery, urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, czytniki kodów, kopiarki, projektory multimedialne), oprogramowanie w tym specjalistyczne aplikacje biblioteczne (np. MOL, Libra, Sowa, Mak), odpowiednie łącze internetowe. Wybór odpowiedniego sprzętu z całej gamy dostępnych na rynku wbrew pozorom, wcale nie jest łatwy, wymaga wiele pracy, przeobrażeń - także w mentalności środowiska szkolnego, dla którego biblioteka jest kojarzona tylko i wyłącznie z wypożyczalnią książek 12. Odpowiednia liczba stanowisk komputerowych, oczywiście na miarę możliwości lokalowych i finansowych, powinna spełniać oczekiwania klienta ucznia szkoły oraz biblioteki, także w kwestii ich kompatybilności z przewidzianymi urządzeniami i oprogramowaniem, odpowiednią pojemnością dysków, parametrami procesorów. Jest to bardzo ważne dla bezawaryjnego działania centrum multimedialnego w przyszłości. Przekształcając bibliotekę w multimedialne centrum pokonać należy wiele trudności natury technicznej. Pierwszą jest odpowiednia adaptacja pomieszczeń, przystosowanie ich do nowych zadań i funkcji, których dotąd biblioteka nie pełniła. Powinien to być zespół pracowni, wzajemnie ze sobą powiązanych, w żadnym wypadku jedno pomieszczenie wspólne. Według Hanny Batorowskiej i Barbary Kamińskiej-Czubała w kompleksie takim powinny znaleźć miejsce następujące pracownie i pomieszczenia: wypożyczalnia skomputeryzowanej biblioteki szkolnej wyposażona w terminale zapewniające dostęp do katalogów i kartotek komputerowych, komputerowe stanowisko dla bibliotekarza, tradycyjne katalogi i kartoteki oraz podręczny księgozbiór informacyjny, a także urządzenia kserograficzne, czytelnia biblioteki posiadająca ( ) odpowiednią ilość miejsc i ( ) stanowisk komputerowych, spełniająca w razie potrzeby funkcje pracowni dydaktycznej. Tu także może być wydzielone miejsce dla pedagoga szkolnego pełniącego funkcje specjalisty od pracy umysłowej, magazyn Centrum zawierający zbiory tradycyjne i specjalne, w tym multimedialne, pracownia gromadzenia, opracowania i konserwacji zbiorów będąca zarazem pokojem służbowym dla bibliotekarza, pracownia multimedialna wyposażona w minimum 4 stanowiska komputerowe, pracownia komputerowa wyposażona w stanowisk komputerowych, sala do prezentacji multimedialnych, będąca też salą widowiskową, konferencyjną i dydaktyczną, wyposażona w telewizor, magnetowid, projektor multimedialny, itp. Dodatkowo: wideoteka i fonoteka, sekretariat Centrum Informacji, kawiarenka internetowa, księgarenka szkolna 13. Niestety, barierą na drodze tego typu przeobrażeń są ciągle względy finansowe szkół a także widoczna niechęć części środowiska nauczycielskiego do najnowszych osiągnięć technicznych i komunikacyjnych. 11 Kotuła S.D., Technologie informacyjne i komunikacyjne w Szkolnym Centrum Informacji. Tryb dostępu: lipiec Węglarz A., Szklone Centrum Informacji nowa rola biblioteki szkolnej. Tryb dostępu: lipiec Batorowska H., Kamińska - Czubała B.: Szkolne Centrum Informacji. Kraków 2002, s

10 3. Charakterystyka wybranych programów do obsługi biblioteki szkolnej. Wybór i zakup odpowiedniego dla obsługi biblioteki oprogramowania, począwszy od systemu operacyjnego, skończywszy na aplikacji do kompleksowej obsługi biblioteki również nie jest sprawą łatwą. Musi ono przede wszystkim być dosyć rozbudowane, aby wykonać wszystkie niezbędne czynności w pracy biblioteki, ale jednocześnie proste w obsłudze, aby skutecznie wspomagało pracę bibliotekarza, zamiast być kolejną przeszkodą do pokonania. Wybierając oprogramowanie, warto sugerować się pozycją i popularnością na rynku (liczba instalacji, zakupionych licencji), obsługą bibliotecznych standardów i norm, wymaganiami systemowymi komputerów biblioteki, pracą w środowisku sieciowym, dostępnością pomocy i serwisu, możliwością aktualizacji, brzmieniem licencji (wielostanowiskowa, jednostanowiskowa). Niewątpliwie, istotna jest cena programu i każdorazowej aktualizacji (licencji), część z nich jest bezpłatna (np. MATEUSZ, KOHA). Zwrócić należy uwagę, że dostępne są różnego rodzaju darmowe pakiety biurowe i aplikacje, które można pobrać z Internetu, a które to pozwalają obniżyć koszty wyposażania komputerów w oprogramowanie, a ich części składowe, jak np. Impress (pol. Prezentacja) pakietu Open Office (http://www.openoffice.pl), dają możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych i w tej postaci realizowania chociażby lekcji bibliotecznej. Można znaleźć w sieci mnóstwo programów na licencji GNU Powszechnej Licencji Publicznej, pozwalających na nieodpłatne użytkowanie, począwszy od systemów operacyjnych, poprzez pakiety biurowe, programy graficzne, multimedialne i inne, które nie odbiegają standardami i funkcjonalnością od swoich komercyjnych odpowiedników 14. Obecnie na rynku istnieje wiele profesjonalnych programów przeznaczonych przede wszystkim do obsługi bibliotek szkolnych np.: MOL, MAK, SOWA, CO-LIBER, CUADRA STAR, LECH-BMS, PROLIB, WINLIB 15, MATEUSZ, KOHA, PATRON, MATEUSZ, MINILIB, BIBLIOTEKA PROGMAN, BIBLOS, CO-LIBER, BIBLIOTEKARZ, KO-BI, WEB LIS, ALEPH, VIRTUA 16. Umożliwiają one ewidencję zasobów biblioteki (książki, czasopisma, artykuły, itp.), ewidencję wypożyczeń oraz zamówień, rejestrację i ewidencję użytkowników, odpowiednie wyszukiwarki w obszarze zasobów, wspomagające obliczenia statystyczne i finansowe, obsługę kodów kreskowych, prowadzenie skontrum, kontrolę terminów zwrotów książek a także skanowanie i dołączanie skopiowanych dokumentów do zasobów 17. Ponieważ celem pracy nie jest prezentacja wszystkich systemów bibliotecznych, scharakteryzowano wybrane przykłady programów dostępnych na rynku ułatwiających pracę bibliotekarza i usprawniających pracę współczesnej biblioteki szkolnej. 14 Kotuła S.D., Technologie informacyjne i komunikacyjne w Szkolnym Centrum Informacji (wybrane zagadnienia). Tryb dostępu: lipiec Artemiuk-Sołkiewicz D., Piskorska T., Komputeryzacja biblioteki. Tryb dostępu: lipiec por. Kolasa W.M., Król M., Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport Tryb dostępu: lipiec Tryb dostępu: lipiec

11 Do najpopularniejszych systemów w bibliotekach szkolnych należą: MOL, MAK, SOWA, PROLIB oraz LIBRA 18. Przykładowo Program MOL, znany w wersji oraz nowszej - MOL Optivum, służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej. Jak zapewniają producenci 19, pozwala on na szybszą, łatwiejszą i wydajniejszą pracę bibliotekarza. Każdy nowy nabytek bibloteczny wystarczy wpisać tylko raz, a jego karta znajdzie się natychmiast we wszystkich katalogach komputerowych biblioteki. MOL pozwala na szybsze sporządzanie opisów bibliograficznych, zawarte w nim mechanizmy usprawniają budowę katalogu dzięki możliwości pobierania opisów bibliograficznych z internetowej bazy Biblioteki Narodowej oraz wbudowanej liści haseł przedmiotowych i autorów. Program może także uzupełnić szkolną witrynę WWW o pełny dostęp do katalogu biblioteki, gdzie czytelnik może m.in. podglądać własne konto wypożyczeń, pełny opis katalogowy, uzyskać informacje o niewypożyczonych aktualnie egzemplarzach interesującej go książki, skorzystać z opublikowanych na różne okazje przez nauczyciela - bibliotekarza zestawień bibliograficznych 20. Rysunek 2. Wygląd interfejsu modułu MOL WWW (rys. pochodzi ze strony Biuletynu Informacyjnego VULCAN 18 Kolasa W.M., Król M., Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport Tryb dostępu: lipiec Witryna internetowa producenta programu MOL Optivum. Tryb dostępu: lipiec Gajkiewicz J., MOL po nowemu, Vulcan, Biuletyn Informacyjny 4/2000 (32). Tryb dostępu: lipiec

12 Rysunek 3. Wygląd interfejsu modułu MOL WWW (rys. pochodzi ze strony Biuletynu Informacyjnego VULCAN. Tryb dostępu: W ten sposób katalog biblioteczny dostępny jest dla użytkownika nie tylko z poziomu komputera szkolnej sieci, ale także z zewnątrz szkoły. Moduł MOL WWW można łatwo wkomponować w witrynę internetową szkoły, dobierając m.in. dowodną kolorystykę i wygląd czcionek Witryna internetowa producenta programu MOL Optivum. Tryb dostępu: lipiec

13 Rysunek 4. Interfejs katalogu biblioteki programu MOL (rys. pochodzi ze strony Biuletynu Informacyjnego VULCAN. Tryb dostępu: lipiec 2009) Bardzo dużym ułatwieniem w pracy bibliotekarza jest możliwość wykorzystania naklejek z kodami kreskowymi pod warunkiem posiadania odpowiedniego skanera czytnika takich kodów. W ten sposób znacznie przyspiesza się i ułatwia ewidencję wypożyczeń i zwrotów, skanując kod naklejony na książce 22. Bazę danych programu MOL stanowią dane katalogowe księgozbioru, słownik haseł wzorcowych, kartoteka zagadnieniowa (dane bibliograficzne), katalog i karty akcesji czasopism, księgi inwentarzowe, rejestr ubytków, rejestr czytelników, ewidencja wypożyczeń i rejestr danych statystycznych. Możliwe jest prowadzenie wielu odrębnych ksiąg inwentarzowych wraz z rejestrami ubytków, dla różnych rodzajów zbiorów oraz szkół, bowiem program może być stosowany przez jedną szkołę, jak i zespół szkół. Opracowanie zbiorów odbywa się zgodnie z normą PN-82/N Dzięki sieci internetowej można importować gotowe opisy bibliograficzne z bazy Biblioteki Narodowej bądź innych baz (zapisanych w formacie MARC 21 oraz MARC-BN), uzupełniając o informacje specyficzne dla biblioteki, modyfikować opisy już istniejące lub tworzyć samodzielnie cały opis. Opisy automatycznie są uzupełniane o obowiązujące znaki umowne, istnieje też możliwość zbiorowego opracowania lub modyfikowania opisów wielu egzemplarzy tej samej pozycji. 22 tamże 13

14 Rysunek 5. Interfejs programu MOL i przykładowy opis bibliograficzny (rys. pochodzi ze strony Biuletynu Informacyjnego VULCAN lipiec 2009) Rysunek 6. Interfejs programu MOL przedstawiający katalog przedmiotowy z odsyłaczami(rys. pochodzi ze strony Biuletynu Informacyjnego VULCAN lipiec 2009) 14

15 W nowszej wersji programu MOL pojawił się też nowy, łatwiejszy sposób opracowywania książek wielotomowych. Można sporządzić jeden opis bibliograficzny całości wydawnictwa wielotomowego, posługując się metodą opisu na jednym poziomie. Jest to szczególnie przydatne do opracowywania książek wielotomowych o tytułach niewyróżniających, np. encyklopedii, słowników. W wyniku tego otrzymuje się znacznie bardziej przejrzysty katalog, wolny od zbędnych opisów bibliograficznych poszczególnych tomów 23. Automatycznie odbywa się też tworzenie odpowiednich zapisów we właściwych księgach inwentarzowych oraz powielanie opisów w odpowiednich katalogach zawartych w programie. Przeszukiwanie księgozbioru odbywa się na podstawie dowolnego fragmentu opisu bibliograficznego, hasła głównego (katalog alfabetyczny), tytułu (katalog tytułowy), słów kluczowych (katalog przedmiotowy), symbolu UKD, typów dokumentów czy roku wydania. W ten sposób bardzo usprawnia się wyszukiwanie potrzebnych pozycji, można je ograniczyć, np. tylko określonych typów dokumentów (np. czasopism, dokumentów elektronicznych, filmów itp.). Program prowadzi rejestr czytelników z podziałem na uczniów i nauczycieli, umożliwiając określenie osobnych regulaminów wypożyczeń dla każdej z tych grup oddzielnie, rejestruje każdy zwrot, wypożyczenie, prolongatę, automatycznie tworzy karty analityczne czytelników i karty książek, automatycznie zbiera i przetwarza dane dla celów statystycznych, generując odpowiednie raporty, czy wreszcie wykonuje automatycznie na koniec roku szkolnego promocję czytelników do następnej klasy (przenosi wszystkie klasy o jeden poziom w górę). Efektywność programu jest odpowiednio większa, gdy jest on zainstalowany na większej ilości komputerów tworzących sieć, z których część jest udostępniona czytelnikom, służąc do wyszukiwania informacji o księgozbiorze bibliotecznym. MOL umożliwia wszechstronną wymianę danych pomiędzy bibliotekami stosującymi takie samo oprogramowanie: MOL oraz LIBRA. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed utratą danych możliwe jest okresowe archiwizowanie danych na dyskietkach oraz dysku twardym 24. Program posiada wbudowane mechanizmy zapewniające zgromadzonym bazom poprawne działanie i bezpieczeństwo danych 25. MOL jest programem osadzonym w środowisku Windows, stąd wszystkim użytkownikom tego systemu operacyjnego obsługa popularnych okienek nie powinna sprawiać żadnych problemów. Innym, równie popularnym systemem obsługi biblioteki jest LIBRA Jest to system przeznaczony dla małych i średnich bibliotek, a przyjęte tu rozwiązania są technicznie i funkcjonalnie podobne do MOL-a Różnią je nieco odmienne statystyki wypożyczalni i księgozbiorów, inne formy kart czytelników oraz możliwość opisu przez LIBRA norm i literatury techniczno-handlowej Gajkiewicz, J., MOL po nowemu, Vulcan, Biuletyn Informacyjny 4/2000 (32), lipiec Witryna internetowa producenta programu MOL Optivum. Tryb dostępu: lipiec Gajkiewicz J., MOL po nowemu, Vulcan, Biuletyn Informacyjny 4/2000 (32). Tryb dostępu: lipiec lipiec

16 Rysunek 7. Interfejs programu LIBRA Rysunek pochodzi z W.M. Kolasa, M. Król, Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport 2006, w: lipiec 2009 Rysunek 8. Interfejs programu LIBRA Rysunek pochodzi z W.M. Kolasa, M. Król, Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport 2006, w: lipiec

17 LIBRA także obsługuje wszystkie funkcje biblioteczne: ewidencję i opracowanie zbiorów, budowę baz bibliograficznych, automatyczne udostępnianie zbiorów i tworzenie ksiąg inwentarzowych dla poszczególnych typów dokumentów, generowanie statystyk bibliotecznych, pozwala na sporządzanie i drukowanie zestawień bibliograficznych z własnej bazy danych oraz prezentacji ich w Internecie (nowsze wersje programu), posiada możliwość importu opisów bibliograficznych z baz Biblioteki Narodowej (zarówno dostępnych na CD-ROM-ach, jak i dostępnych w sieci. Posiada prosty, czytelny i przyjazny interfejs, łatwy w obsłudze, niewymagający specjalnych szkoleń i związanych z nimi nakładów finansowych 27. Rysunek 9. Interfejs programu SOWA2. Rysunek pochodzi z W.M. Kolasa, M. Król, Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport Tryb dostępu: lipiec lipiec

18 Rysunek 10. Interfejs programu SOWA2. Rysunek pochodzi z W.M. Kolasa, M. Król, Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport Tryb dostępu: lipiec 2009 Rysunek 11. Interfejs programu MATEUSZ. Ciekawa tu jest możliwość wyświetlania grafiki. Rysunek pochodzi z W.M. Kolasa, M. Król, Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport Tryb dostępu: lipiec

19 Rysunek 12. Interfejs programu MATEUSZ. Rysunek pochodzi z W.M. Kolasa, M. Król, Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport Tryb dostępu: lipiec 2009 Wszystkie wymienione systemy biblioteczne dla bibliotek szkolnych oferują dosyć zbliżoną funkcjonalność, obsługują najważniejsze normy i standardy biblioteczne, nieznacznie różnią się pod wzglądem dokumentacji, wsparcia i pomocy (także szkoleń), za to zdecydowanie oddziela je ergonomia, wygląd (interfejs użytkownika), wydajność, wymagania sprzętowe, możliwości konfiguracji oraz cena (od kilku tysięcy do programów na licencji freeware) 28. Wybór stosownego oprogramowania zależy od możliwości finansowych oraz świadomości informatycznej bibliotekarza, dla którego może stać się ono nieocenioną pomocą w pracy. 4. Serwisy internetowe dla bibliotekarzy szkolnych W sieci internetowej dostępnych jest wiele serwisów przeznaczonych dla bibliotekarzy. Można tam znaleźć m.in. przepisy prawne, informacje o szkoleniach i ich programach, adresy bibliotekarskich zasobów sieciowych oraz inne, przydatne wiadomości i nowości, opisy programów komputerowych zarządzających pracą biblioteki, pomoce w edukacji czytelniczej i medialnej (np. scenariusze lekcji bibliotecznych, pomoce dydaktyczne), materiały konferencyjne. Na stronach tych bibliotekarze mogą dzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi, opiniami (fora dyskusyjne). Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest redagowany od roku 2002 przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Od roku 2008 funkcjonuje w ramach Sekcji 28 Kolasa W.M., Król M., Analiza możliwości komputerowych systemów bibliotecznych. Raport Tryb dostępu: lipiec

20 Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) 29. Jest to ogólnokrajowa platforma cyfrowa przeznaczona dla bibliotekarzy zarówno bibliotek pedagogicznych, jak i szkolnych oraz kadry nimi zarządzającej. Intencją twórców serwisu jest integracja środowiska bibliotekarzy, wspieranie ich w pracy zawodowej, wymiana doświadczeń, pomoc w doskonaleniu warsztatu i samokształceniu podnoszącemu poziom umiejętności. Podstawowymi założeniami EBP SBP, dostępnego pod adresem jest dostarczanie wiedzy fachowej (przez publikacje elektroniczne) oraz porad i informacji bieżącej niezbędnej w pracy zawodowej bibliotekarzy, gromadzenie i usprawnienie obiegu informacji zawodowej, wspomagającej pracę bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych, upowszechnienie nowoczesnych standardów pracy bibliotecznej, podnoszenie poziomu edukacji kadr placówek bibliotecznych, rekomendowanie nowych metod zarządzania bibliotekami pedagogicznymi oraz wzmacnianie roli bibliotek pedagogicznych jako centrów informacji edukacyjnej 30. Rysunek 13. Strona główna serwisu Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP. Źródło własne. Na stronie znaleźć można informacje dotyczące zarządzania biblioteką (akty prawne), rozwiązania organizacyjne dla bibliotek, informacje dotyczące awansu zawodowego nauczyciela bibliotekarza na poszczególne stopnie, materiały szkoleniowe, dokładne opisy systemów bibliotecznych (MOL 2000+, Biblioteka Szkolna MOL, LIBRA 2000 i LIBRA DOS, PROLIB, ALEPH, PATRON, BIBLOS, SOWA, informacje Ne temat wdrażania tychże systemów, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, scenariusze zajęć, projekty edukacyjne, informacje o konkursach, spotkaniach autorskich, wystawach, wykładach i seminariach, osobny dział poświęcony jest 29 lipiec zob. informacje portalu e-pedagogiczna. Tryb dostępu: lipiec

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Uchwała nr 306/2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk KOMUNIKATY Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja językowa: Joanna Hrabec Tłumaczenie: Agnieszka Miksza Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk Projekt graficzny menu www:

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 1 Władysław Marek Kolasa Marcin Król SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 Wstęp Raport niniejszy w pewnej mierze nawiązuje do trzech wcześniej opublikowanych tekstów

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA-

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- Danuta Brzezińska MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- UCZYCIELA BIBLIOTEKARZA I ZASOBY BI- BLIOTEKI SZKOLNEJ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 3 4 8 12 18 22 32 34 38 40 44 46 52 edytorial Zintegrowany System

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo