w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014",

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014","

Transkrypt

1 Uchwała Nr 134 / J'fl/ / 2014 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014". Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz 75 ust. 1 Statutu Powiatu Mieleckiego Zarząd Powiatu Mieleckiego postanawia co następuje: 1 Przyjmuje się Plan Działań Wydziału Funduszy Promocji na rok 2014", stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Funduszy i Pronnl ocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Mielcu. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 PODPISY 1. Przewodniczący Zarządu,,-- "'-'ir C:::: Andrzej Chrabąszcz Członek Zarządu Andrzej Bryła Członek Zarządu ~ Andrzej Kurdziel.. 4. Członek Zarządu Józef Smaczny. 5. Członek Zarządu Eugeniusz Ryba.

2 Plan Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014 Mielec, 31 grudnia 2013 r. 1

3 1. Wstęp Kluczowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności powiatu na mapie regionu i kraju jest stworzenie bogatej oferty turystyczno - rekreacyjnej i gospodarczej. Bez promocji trudno jest opowiadać o naszych zaletach, a tym samym rozwijać potencjał przynoszący korzyści dla mieszkańców samego powiatu. Coraz częściej od promocji zewnętrznej uzależnione są sukcesy innych działań. W celu sprostania wymogom konkurencyjnym niezbędne jest prowadzenie szeroko zakrojonych i zintegrowanych działań marketingowych mających na celu przyciągnięcie jak największej liczby turystów oraz inwestorów do Powiatu Mieleckiego. Co więcej o sile samego regionu decyduje świadomość jego mieszkańców odnośnie własnego miejsca zamieszkania, własnej małej ojczyzny i swojego w niej miejsca. Z tego względu możemy powiedzieć o promocji wewnętrznej skierowanej do lokalnej grupy mieszkańców. Przedstawione powyżej w wielkim skrócie rodzaje promocji (zewnętrzna i wewnętrzna) tylko wtedy przyniosą pożądany efekt jeżeli będą realizowane jednocześnie. Przy ich realizacji należy uwzględnić realne wydatki ponoszone na poszczególne zadania. Adresaci działań promocyjnych, formułują określone oczekiwania pod adresem powiatu, jego społeczności, władz, infrastruktury. Ich spełnienie pozwoli im na pozytywne zaangażowanie się w powiecie, tj. inwestowanie, pobyt, działalność publiczną na rzecz powiatu. Literatura a także doświadczenie wskazuje, że spośród powyższych grup głównymi adresatami działań promocyjnych są: inwestorzy produkcyjni, inwestorzy w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, inwestorzy w dziedzinie turystyki, turyści jednodniowi, agroturyści, producenci, lokalne i regionalne media, mieszkańcy powiatu i istotne dla Powiatu instytucje państwowe i unijne wyższego szczebla. Dlatego też Powiat w działalności marketingowo-promocyjnej tworzy wizję korzyści dla wszystkich wymienionych rodzajów podmiotów. Plan Działań Wydziału Funduszy i Promocji na rok 2014 został opracowany w celu zharmonizowania oraz usystematyzowania takich właśnie działań. Posłuży on również do zaplanowania przyszłych inicjatyw, mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Mieleckiego jako regionu atrakcyjnego, otwartego, przyjaznego dla jego mieszkańców, gości i inwestorów. Dla skutecznej realizacji zadań z zakresu promocji powiatu zakłada się kontynuowanie obecnej i zapoczątkowanie nowej współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi powiatu. Współpraca zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym z pewnością przyczyni się do dynamicznego rozwoju Powiatu Mieleckiego i przyniesie wymierne korzyści zarówno mieszkańcom powiatu, turystom i potencjalnym inwestorom. 2

4 2. Cele działań Cele szczegółowe w zakresie promocji Powiatu Mieleckiego 1) Upowszechnianie wizerunku Powiatu Mieleckiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, kulturowo i gospodarczo. 2) Tworzenie spójnego i efektywnego systemu promocji gospodarczej, opracowanie czytelnej informacji dotyczącej potencjału gospodarczego regionu, akcentującej możliwości inwestycji i kooperacji z lokalnymi przedsiębiorcami. 3) Zapewnienie funkcjonowania kompleksowego systemu informacji, w tym nowoczesnej informacji internetowej - strona internetowa i portal społecznościowy będące formą informacji społeczeństwa, ale także narzędziami skutecznej promocji ogólnej. 4) Budowanie korzystnego wizerunku Powiatu. 5) Rozbudzenie świadomości wśród mieszkańców Powiatu dotyczącej wykorzystania potencjału Powiatu. 6) Wypromowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju. 7) Nawiązanie kontaktów i współpracy z samorządami w kraju i za granicą w dziedzinie kulturalnej, oświatowej, turystycznej i gospodarczej. Cele szczegółowe w zakresie rozwoju Powiatu Mieleckiego 1) Promocja powiatu jako atrakcyjnego miejsca działalności gospodarczej i przyjaznego otoczenia biznesowego. 2) Zachowanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej poprzez kultywowanie działań związanych z tradycjami wsi (Biuro Produktu Regionalnego). 3) Działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do tworzenia społeczności lokalnych cechujących się wysokim poziomem wiedzy. 3. Organizacja imprez targowo - wystawienniczych o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym Powiat Mielecki jest gospodarzem i organizatorem imprez plenerowo-targowowystawienniczych, jak Rynek Możliwości Inspiracje, Mieleckie Rozmaitości Folkowe i Jarmark Świąteczny. W bieżącym roku będzie również współorganizatorem (razem z Gmina Wiejską Mielec) imprezy RMF MAXXX - rajd terenowy, organizowanej przez Best Motosport. Imprezy te o charakterze masowym promują lokalne firmy, produkty regionalne i lokalne, agroturystykę, sztukę ludową i rzemiosło artystyczne. 3

5 Powyższe działania pozwalają na wypracowanie marki" aktywnego i znaczącego powiatu w województwie podkarpackim. Wszystkie tego typu działania poparte są dystrybucją materiałów promocyjnych. Nośnikiem promocji regionów są w takich przypadkach drobne upominki z nadrukiem symboli powiatu mieleckiego np.: nazwy, herbu, logo, hasła, adresu oficjalnej strony internetowej czy danych teleadresowych. Gadżet tym efektywniej spełnia swoją rolę promocyjną, im jest bardziej zauważalny i oryginalny, kojarzący się z regionem, utrwalający jego dane i elementy tożsamości wizualnej. Nazwa imprezy Być Kobietą Grupa docelowa Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń aktywnie działające na rzecz lokalnej społeczności, pracownice jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielki gminnych ośrodków kultury Szacunkowa liczba uczestników 400 osób Cel imprezy Uhonorowanie kobiet z terenu powiatu mieleckiego, pracownic administracji publicznej, kobiet z organizacji pozarządowych, aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności, mających niezaprzeczalny wkład w jej tworzenie. Integracja społeczności lokalnej, instytucji oraz organizacji Rynek pozarządowych oraz Ogół mieszkańców powiatu Możliwości 2 OOO osób zapewnienie mieleckiego Inspiracje mieszkańcom możliwości relaksu na świeżym powietrzu, promocja aktywnego wypoczynku. Impreza o charakterze Zaprezentowanie ogólnopolskim, wpisana do dorobku kulturowego, kalendarza imprez tradycji oraz wojewódzkich. zwyczajów Powiatu Ogół mieszkańców powiatu Mieleckiego szerszej Mieleckie mieleckiego i województwa publiczności, 10 OOO osób podkarpackiego a tym samym Folkowe ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych oraz Rozmaitości potencjału gospodarczeqo 4

6 Ukazanie bogatej oferty świątecznych Jarmark Ogół mieszkańców powiatu rozmaitości 3 OOO osób Świąteczny mieleckiego i województwa i prezentacja podkarpackiego twórczości lokalnych artystów Organizatorem rajdu jest Best Motosport, współorganizatorem Powiat Mielecki oraz RMF MAXXX Gmina Wiejska Ogół mieszkańców powiatu - rajd Mielec. RMF MAXXX mieleckiego, województwa terenowy Brak danych KAGER RALLY to podkarpackiego oraz Polski rajd typu Cross Country gdzie zawodnicy nielicencjonowani mogą zmierzyć się z mistrzami. 4. Promocja wewnętrzna mająca na celu budowanie korzystnego wizerunku Powiatu oraz kreowanie świadomości lokalnej mieszkańców powiatu poprzez udzielanie Patronatu Honorowego Starosty Powiatu Mieleckiego. Imprezy, którym udzielane jest dofinansowanie w ramach Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz przedsięwzięciom służącym wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych. Forma promocji Promocja powiatu przed, podczas oraz po zakończeniu trwania imprezy poprzez wymienianie Powiatu Mieleckiego jako sponsora oraz udzielenie patronatu. Umieszczanie herbu Powiatu na materiałach promujących imprezę. Stoisko wystawiennicze, znajdujące się w namiocie z herbem Powiatu Mieleckiego, w którym będą się znajdowały wyroby i materiały prezentujące walory Powiatu Mieleckiego. Domek wystawienniczy Powiat Mielecki" pojawia się na każdej ważnej imprezie, a w nim mapy, foldery, pocztówki, ulotki, broszury itp. w celu utrwalenia wizerunku Powiatu Mieleckiego wśród mieszkańców. (namioty + systemy wystawiennicze - przenośne systemy prezentacji typu rollup, ścianka wystawiennicza, banery.) 5

7 5. Publikacja materiałów informacyjno - promocyjnych Rodzai materiału Wykonanie materiałów promocyjnych koszulki 500 smycze 500 kubki 100 zestawy upominkowe 50 notatniki 200 torby papierowe 500 teczki z klipem 200 dłuqopisv 500 foldery, publikacje 500 torby bawełniane 200 inne 200 Planowanv nakład* * Nakład poszczególnych materiałów informacyjno - promocyjnych może się różnić od planowanego pod warunkiem nie przekroczenia budżetu z pkt Strony internetowe (informacje przekazywane drogą elektroniczną) Istotnym medium dotyczącym budowy wizerunku Powiatu jest Internet, gdzie umieszczane są wszystkie istotne informacje. Odbiorcami serwisu internetowego są: społeczność lokalna, krajowi i zagraniczni turyści zainteresowani regionem, potencjalni inwestorzy, którzy w serwisach poszukują warunków inwestowania, informacji o infrastrukturze, sile roboczej, perspektywach rozwoju powiatu. Turyści, przeglądający powiatowe i gminne serwisy internetowe, pragną znaleźć niezbędne informacje na temat: aktualności z życia powiatu, imprez kulturalnych i sportowych, służby zdrowia, policji, straży pożarnej itp. Na stronach WWW można też grupować wszelkie adresy stron związanych z powiatem lub regionem (np. strony tematyczne miłośników regionu). Wydział Funduszy i Promocji na bieżąco aktualizuje informacje na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym gdzie umieszcza aktualności dotyczące najważniejszych wydarzeń kulturalnych, gospodarczych oraz oficjalnych spotkań władz powiatu mieleckiego jak również fotoreportaży z imprez, których tematyka jest ważna ze względu na promocję powiatu. Tworzenie tematycznych banerów flash. W roku 2014 Wydział planuje przebudowę powiatowej strony internetowej zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi, tak aby stała się nowoczesną wizytówką starostwa i Powiatu Mieleckiego, spełniającą wymagania zarówno Wydziałów Starostwa, jednostek organizacyjnych jak i samych mieszkańców. 6

8 7. Promocja i informacja w środkach masowego przekazu W dobie komunikacji masowej, gdy media stają się jednym z najważniejszych podmiotów opiniotwórczych oraz ze względu na silne możliwości oddziaływania mediów, konieczność współpracy z mediami okazuje się być nieunikniona. Jednym z celów współpracy ze środkami masowego przekazu na poziomie lokalnym i regionalnym jest skupienie na Powiecie Mieleckim poprzez utrzymywanie kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach pojawiają się informacje o osiągnięciach i dokonaniach Powiatu. Powiat Mielecki za pomocą mediów będzie budować j wizerunek urzędu otwartego, przejrzystego i przyjaznego mieszkańcom poprzez inicjowanie kontaktów z mediami i z własnej inicjatywy przygotowywanie dla lokalnych i regionalnych gazet oraz moderatorów stron internetowych materiałów informacyjnych z zakresu bieżącej działalności. Zostanie usystematyzowania forma współpracy z dziennikarzami poprzez: 1. kontakty bezpośrednie - konferencje prasowe, wywiady 2. kontakty pośrednie - dostarczanie mediom rozmaitych wypowiedzi w formie słowa pisanego. Zostaną wykorzystane najbardziej popularne formy komunikacji z mass mediami: 1. Informacje prasowe i internetowe, informacje bieżące, opracowania prasowe, oświadczenia prasowe, komunikaty informacyjne, artykuły i wywiady, opracowania na zlecenia, teksty sponsorowane. 2. Wydarzenia medialne: organizowanie konferencji prasowych, briefing, śniadania prasowe, zaproszenie dziennikarzy na uroczystości, 3. Inne: wywiady radiowe i telewizyjne, stała rubryka w gazecie lokalnej, relacja z organizowanych imprez. 7

9 Oświadczenia dla prasy będą oficjalnymi stanowiskami Powiatu w sprawach nie koniecznie bezpośrednio dotyczących urzędu, ale również dotyczące reakcji na publiczne wypowiedzi i opinię zwłaszcza natury krytycznej. Materiały/informacje prasowe będą jednym z podstawowych sposobów bieżącego utrzymywania kontaktu z dziennikarzami. Przygotowywane będą również materiały płatne np. teksty sponsorowane. Ze względu na finansowanie ze środków publicznych praktyki takie musza mieć uzasadnienie i incydentalny charakter. Przygotowanie takich materiałów wymaga szczególnej staranności i szerokiej analizy w zakresie skutków wizerunkowych. Konferencje prasowe to jednoczesne spotkanie z przedstawicielami wielu redakcji, co stwarza idealną sytuację by zaprezentować swoje działania, poglądy i motywacje. Konferencja musi zostać dobrze przygotowana gdyż jest wielka szansą na rzetelne przedstawienie prowadzonych działań istotnych społecznie i informowanie o nich. Sprostowania i odpowiedzi - są także elementem kontaktu z mediami - niezwykle istotnym, gdyż sytuują się czasem na granicy sytuacji kryzysowej. Zasady ich zamieszczania reguluje prawo prasowe w artykule 31a, 32, 33 które stanowią, iż na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny właściwej redakcji ma obowiązek bezpłatnie opublikować rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nie prawdziwej lub nie ściślej" oraz rzeczowa odpowiedz na stwierdzenie zagrażające dobra osobistym". 8. Wizualizacja Jest to świadome kreowanie wizerunku, poprzez działalność typu public relations (PR). Celem podejmowanych działań promocyjnych jest osiągnięcie takiego stopnia współdziałania różnych form promocji, aby możliwe było mówienie o efekcie tzw. komunikacji zintegrowanej, tworzącej jasną i wyrazistą wizytówkę powiatu, odzwierciedlającej potencjał gospodarczy i ogólne walory Powiatu Mieleckiego. Czynniki tworzące wizerunek powiatu to: - odrębna polityka marketingowa i promocyjna dla poszczególnych grup odbiorców - jednolity system identyfikacyjny materiałów promocyjnych (ich jakość i sposób prezentacji), - sposób zachowania, ubioru, wygląd reprezentantów, - identyfikacja wizualna, w tym : wizytówki, papier firmowy, wydawnictwa promocyjne i kalendarze różnych formatów i funkcji, ze zdjęciami przedstawiającymi atrakcje powiatu, broszury, foldery i ulotki informacyjne na 8

10 temat powiatu, np. informatory turystyczne z mapami oraz wskazaniami odnośnie specjałów lokalnej kuchni i m1e1sc noclegowych, kwater agroturystycznych, a także informatory dla inwestorów albumy z artystycznymi fotografiami atrakcji powiatu, filmy promocyjne (na płytach CD i DVD). Obszary kreowania wizerunku to: - przekazywanie informacji mediom o podejmowanych działaniach; - tworzenie dobrej prasy" dla podejmowanych działań i decyzji; - kreowanie stosunków z podmiotami występującymi w obszarze działania powiatu (organizacje społeczne, podmioty gospodarcze itp.); - sponsoring zakładający wzajemność świadczeń. Propagowanie wizerunku i budowa społecznego poparcia podejmowanych działań poprzez: - wyjaśnianie celów, - zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących otoczenia, - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie wydawane materiały promocyjne zawierają nadruk herbu Powiatu Mieleckiego. Podczas imprez organizowanych oraz sponsorowanych przez Powiat Mielecki wizualizację zapewnią systemy informacji wizualnych w postaci 3 roll-up, ścianki wystawienniczej, dodatkowo dwa banery, w przypadku imprez plenerowych namiot wystawienniczo - promocyjny. Ponadto znak graficzny będzie umieszczany na materiałach informacyjnopromocyjnych imprez organizowanych oraz sponsorowanych przez Powiat Mielecki. Ujednolicenie systemu identyfikacji wizualnej będzie odbywać się poprzez: - symbol firmy (herb lub stworzyć logo powiatu), - kolory firmowe, - druki firmowe (papier, koperty, dokumenty), - identyfikatory pracowników, - materiały reklamowe, - środki transportu (samochody osobowy). 9. Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprez W związku z planowanym rozszerzeniem zasięgu Mieleckich Rozmaitości Folkowych na teren całego województwa podkarpackiego koniecznym jest zakup remont dotychczas zakupionych domków wystawienniczych, jak również zakup 20 szt. składanych ławek. oraz wózków do transportu ławek. 9

11 10.Działania w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych Wydział Funduszy i Promocji na bieżąco realizuje działania związane z rozliczaniem współfinansowanych ze środków zewnętrznych inwestycji zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mieleckiego na lata oraz aplikuje o środki zewnętrzne na inwestycje zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Mieleckiego w korelacji z aktualnymi naborami wniosków. 11. Ramowy harmonogram Nazwa zadania I li Ili IV kwartał kwartał kwartał kwartał 1) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim organizowane przez Wydział Być Kobietą RMI - Impreza plenerowa na Rynku Mieleckie Rozmaitości Folkowe Jarmark Świąteczny 2) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim - współorganizowane przez Wydział RMF MAXXX - rajd terenowy 3) Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnvch Wykonanie materiałów promocyjnych Foldery, publikacje 4) Promocja i informacja w środkach masowego przekazu oraz wizualizacja Stałe przekazywanie do prasy, radia, telewizji oraz moderatorów stron internetowych informacji dot. bieżącej działalności powiatu mieleckieqo 5) Promocja Powiatu Mieleckiego podczas ogólnopolskich i lokalnych lub regionalnych imprez Patronaty Honorowe Starosty Powiatu MieleckieQo Udział w ogólnopolskich plebiscytach: np. Podkarpacka Nagroda Samorządowa 6) Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprez Baza techniczna przygotowania imprez 12. Indykatywny budżet Na działania promocyjne realizowane w oparciu o Plan Działań Wydziału Funduszy i Promocji przeznaczone zostaną środki zarezerwowane w budżecie, uzyskane od sponsorów oraz pozyskane z funduszy UE i innych instytucji finansujących. 10

12 Nazwa zadania 1) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim organizowane przez Wydział Być Kobietą RMI - Impreza plenerowa na Rynku Mieleckie Rozmaitości Folkowe Jarmark Świąteczny Koszt indykatywny (zł) 25 ooo 25 ooo 100 ooo 30 ooo 2) Imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim Współorganizowane przez Wydział RMF MAXXX - rajd terenowy 3) Publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych Wykonanie materiałów promocyjnych Foldery, publikacje, mapy powiatu mieleckiego Kurier Powiatu MieleckieQo 10 ooo 28 ooo 20 ooo 1 O OOO* 4) Promocja i informacja w środkach masowego przekazu oraz wizualizacja Stałe przekazywanie do prasy, radia, telewizji oraz 15 ooo moderatorów stron internetowych informacji dot. bieżącej działalności powiatu mieleckiego 5) Promocja Powiatu Mieleckiego podczas ogólnopolskich, lokalnych lub regionalnych imprez 25 ooo Patronaty Honorowe Starosty Powiatu Mieleckiego Udział w ogólnopolskich plebiscytach: Innowator, 2 ooo Podkarpacka Nagroda Samorządowa 6) Zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprez Baza techniczna przygotowania imprez (domki 10 ooo wystawiennicze itp.) SUMA 290 OOO** ** Wydatki na poszczególne zadania mogą się różnić od kosztu indykatywnego pod warunkiem nie przekroczenia budżetu z pkt. 12. * Finansowane z budżetu ogólnego. Zadania finansowane decyzją zarządu z dn r., ze środków ogólnych: Przebudowa strony internetowej na kwotę ,00 zł oraz przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej Ponadto wpłynęły do Wydziału propozycje wykonania bożonarodzeniowych kartek świątecznych oraz druku kalendarzy na rok 2015, przy czym wymaga to dodatkowych nakładów finansowych. 11

13 Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Ocena skuteczności działań promocyjnych jest jednym z trudniejszych pod względem metodologicznym zadań, albowiem poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące pomiaru, należy zauważyć, że nie ma jednorodnych wytycznych do opracowania systemu pomiaru działań promocyjnych, jest natomiast bardzo wiele metod i technik, które służą ewaluacji pojedynczych działań. Za skuteczne Zarząd Powiatu Mieleckiego, przyjął uważać takie działania promocyjne, których realizacja w miarę wymierny sposób, pozwala na bezproblemowe i okresowe porównanie uzyskanych rezultatów z zakładanymi efektami. Działanie jest efektywne, jeżeli w rzeczywistości przyniosło nadwyżkę mierzalnych efektów nad kosztami. Skuteczność promocji powiatu mieleckiego rozumiana jest jako stopień, w jakim zaplanowane działania promocyjne zostały zrealizowane, wyniki zaś, które zaplanowano, osiągnięte. Efektywność działań promocyjnych definiuje się jako relację między nakładami, jakie zostały wykorzystane do realizacji tych działań, a osiągniętymi efektami. Zakłada się, że realizacja programu działań promocyjno - marketingowych Powiatu Mieleckiego pozwala na zbudowanie jednolitego, silnego regionu zauważalnego w województwie podkarpackim i w kraju. Analiza efektywności polityki promocji powiatu mieleckiego badana będzie poprzez szczegółowe mierniki określone w ramach rocznych planów promocyjnych w trakcie prac nad budżetem jak również na bieżąco w trakcie roku.: 1. Mierniki krótkoterminowe: Liczba publikacji w mediach Liczba tekstów i zdjęć poświęconych danemu wydarzeniu opublikowanych na stronie Powiatu Mieleckiego Liczba wejść na stronę internetową powiatu Liczba wystawców (stowarzyszenia, firmy) Liczba organizowanych imprez kulturalnych Liczba wydanych akcydensów i publikacji własnych Liczba udzielonych patronatów honorowych Frekwencja na organizowanych imprezach 2. Wskaźniki długoterminowe: Ocena efektywności działań promocyjnych będzie systematycznie dokonywana poprzez obserwację i prowadzenie analiz na bieżąco uzyskiwanych wyników poszczególnych zadań w trakcie cotygodniowych odpraw w Wydziale Funduszy i Promocji Powiatu oraz podczas bezpośrednich rozmów ze Starostą Powiatu i na Zarządzie Powiatu. 12

14 Ponadto po każdej imprezie będą sporządzane przez Wydział Funduszy i Promocji sprawozdania z realizacji zadania, oceniające stopień osiągnięcia mierników zawierające następujące elementy: Adresatów Uzasadnienie Opis zadania Cele strategiczne i operacyjne Etapy realizacji zadania Realizatora, uczestników realizacji zadania (podmioty i ich rola w projekcie) Harmonogram realizacji zadania Mierniki - efekty realizacji Kosztorys realizacji zadania wraz ze źródłem finansowania. 13

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Promocja

Zintegrowana Promocja Zintegrowana Promocja Program promocji obszaru opracowany przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Opracowany przez: Iwona Szczepanik Anna Ligenza Patrycja Krystek Jacek Gawroński Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Maria Łuszczyńska. Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania

Maria Łuszczyńska. Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania Maria Łuszczyńska Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Spis treści Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-001-01/2014 P/14/068 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/068

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Strategia promocji Miasta Pruszkowa 2013-20 2013-20 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013 Spis treści 3 6 9 Wprowadzenie Synteza

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo