XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J"

Transkrypt

1 XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a Warszawa, listopad 2014r. 1

2 I. W Ł A D Z E K R A J O W E T K K F : 1. ZARZĄD GŁÓWNY TKKF: Na XV Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF wybrano Zarząd Główny w składzie: Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miasto 1. BĄCZKOWSKI Jacek Członek Zarządu Warszawa 2. BOROWY Janusz Członek Zarządu Wrocław 3. BOROWY Mieczysław Prezes Warszawa 4. DOSKOCZ Mieczysław Członek Zarządu Rzeszów 5. GŁUCH Jacek Członek Zarządu Radom 6. GRZYBOWSKI Piotr Skarbnik Warszawa 7. HANSZ Wacław Członek Zarządu Zielona Góra 8. JARECKI Zdzisław Członek Zarządu Kalisz 9. JAZIENICKI Antoni Wiceprezes Katowice 10. KASPEREK Stanisław Członek Zarządu Jędrzejów 11. KOWALSKI Jerzy Członek Zarządu Częstochowa 12. KOWALSKI Ryszard Członek Prezydium Toruń 13. MONETA Marek Członek Zarządu Gdańsk 14. OŁOWNIUK Krzysztof Członek Zarządu Suwałki 15. ROGUSKI Janusz Członek Zarządu Będzin 16. SAGANEK Wiesława Sekretarz Chełm 17. STĘPIEŃ Władysław Członek Zarządu Łódź 18. SZYSZLAK Krzysztof Członek Zarządu Szczecin 19. ŚLIWIŃSKI Ryszard Wiceprezes Poznań 20. WAŚKO Tadeusz Członek Zarządu Nowy Sącz 21. WOŁOSZCZUK Tomasz Wiceprezes Szczecin 2

3 2. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF: Podczas pierwszego w kadencji posiedzenia Zarządu Głównego wyłoniono 7- osobowe Prezydium w składzie: Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miasto 1. Mieczysław Borowy Prezes Warszawa 2. Antoni Jazienicki Wiceprezes Katowice 3. Ryszard Śliwiński Wiceprezes Poznań 4. Tomasz Wołoszczuk Wiceprezes Szczecin 5. Wiesława Saganek Sekretarz Chełm 6. Piotr Grzybowski Skarbnik Warszawa 7. Ryszard Kowalski Członek Prezydium Toruń 3. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA Podczas XV Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF wybrano Główną Komisję Rewizyjną w 5 osobowym składzie. Na pierwszym w kadencji posiedzeniu Komisja ukonstytuowała się następująco: Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miasto 1. Stefan Czaplarski Przewodniczący Kielce 2. Ryszard Seręga Z-ca Przewodniczącego Katowice 3. Alfred Juchniewicz Z-ca Przewodniczącego Szczecin 4. Ewa Cwojdzińska Sekretarz Poznań 5. Mieczysław Moleda Członek Ciechanów 4. W OKRESIE KADENCJI DOKONANO NASTĘPUJĄCE ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF I PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF: uchwałą nr 3 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację z funkcji członka i wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF złożoną przed upływem kadencji przez Pana Antoniego 3

4 Jazienickiego; spowodowało to, że powstał wakat w składzie Zarządu Głównego TKKF; liczbę członków tego organu uzupełniono w drodze kooptacji Pani Aleksandry Cajgner w skład Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 4 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację Pana Tomasza Wołoszczuka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 5 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Jerzego Kowalskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 6 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Krzysztofa Szyszlaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 8 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał dotychczasowego członka Prezydium Pana Ryszarda Kowalskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 3 z dnia 26 września 2013r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację Pana Mieczysława Borowego z funkcji Prezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 4 z dnia 26 września 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Jerzego Kowalskiego na funkcję Prezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałami z dnia 24 października 2013r. Zarząd Główny TKKF podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka władz Pana Mieczysława Borowego, Krzysztofa Szyszlaka i Tomasza Wołoszczuka; uchwałą z dnia 24 października 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Jacka Waldemara Bączkowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 3 z dnia 20 czerwca 2014r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację Pana Mieczysława Borowego z funkcji członka Zarządu Głównego TKKF. 4

5 II. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF 1. Podstawa prawno- formalna. Działalność Zarząd Głównego w kadencji opierała się na aktach normatywnych i dokumentach wewnątrz organizacyjnych. Do najważniejszych należały: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r.- O kulturze fizycznej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.- O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Statut Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej /podstawowy dokument wewnątrz organizacyjnych mający znaczenie prawne zgodnie z art. 10 ustawy- Prawo o stowarzyszeniach/ Główne kierunki działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w latach /uchwalone na XV Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF/ Główne kierunki działalności TKKF na poszczególne lata kadencji: 2011, 2012, 2013, 2014 (wraz z kalendarzami ogólnopolskich imprez) uchwalone przez Zarząd Główny TKKF. 2. Praca Zarządu Głównego TKKF. W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń z przeciętną frekwencją 62 % członków. Na każde posiedzenie zapraszani byli członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF jak również Prezesi Wojewódzkich Związków TKKF nie będący członkami władz krajowych TKKF. Tematyka posiedzeń i uchwał dotyczyła: zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF; projektu zmian statutu TKKF; regulaminów działalności Zarządu Głównego i Prezydium wraz z podziałem kompetencji pomiędzy jego członków; głównych kierunków działalności TKKF w latach 2011, 2012, 2013, 2014; zatwierdzania corocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego, zaopiniowanych przez Główną Komisję Rewizyjną; wysokości rocznej składki członków zwyczajnych bezpośrednich na rzez TKKF; sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań programowych i organizacyjnych Zarządu Głównego w latach ; koncepcji działania i powołania społecznych stałych komisji Zarządu Głównego; 5

6 inicjowania i koordynacji zadań wspólnych członków zwyczajnych TKKF oraz udzielania im pomocy w wypełnianiu statutowych celów; zarządzania majątkiem TKKF zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem; współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań publicznych oraz prowadzenia polityki dotyczącej współpracy z organizacjami kultury fizycznej i innymi podmiotami; projektów dokumentów prawno- formalnych związanych z przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo- wyborczej w TKKF przed XVI Krajowym Zjazdem Delegatów TKKF; projektów dokumentów i materiałów na XVI Krajowy Zjazd Delegatów TKKF; rozpatrywania i akceptacji rocznych i okresowych sprawozdań oraz informacji w sprawach: a) stanu i poziomu działalności organizacyjnej i programowej ognisk oraz klubów r-s TKKF w świetle sprawozdawczości GUS; b) pracy Prezydium i Biura Zarządu Głównego TKKF; c) działalności Centralnego Ośrodka Sportowo- Szkoleniowego TKKF w Sierakowie, w tym realizacji inwestycji, remontów i modernizacji prowadzonych w Ośrodku; d) przebiegu ogólnopolskich akcji programowych, jak: Bieg po Zdrowie, Miesiąc dla Zdrowia, Światowy Dzień Marszu TAFISA, Ośrodki terapii ruchowej dla osób III wieku i dla osób z nadwagą, Sportowe wakacje- obozy dla dzieci i młodzieży ; e) przebiegu ogólnopolskich imprez i turniejów sportowo- rekreacyjnych. uchwał w sprawach członkowskich; zrządzania majątkiem TKKF godnie ze statutem i obowiązującym prawem; inicjowania i koordynacji zadań wspólnych członków zwyczajnych; projektów dokumentów formalnych przygotowanych pod obrady XVI Krajowego Zjazdu Delegatów; Niezwykłym wydarzeniem były przypadające w 2012 roku obchody JUBILEUSZU 55 LECIA TKKF. Stały się one okazją do podsumowania dorobku, określenia planów na przyszłość oraz symbolicznego uhonorowania tych, którzy z pasją i oddaniem tworzyli wspaniałą historię naszej Organizacji. 3. Praca Prezydium Zarządu Głównego TKKF. Prezydium Zarządu działało na podstawie statutu TKKF i regulaminu działalności uchwalonego przez Zarząd Główny w dniu 2 marca 2011r. 6

7 W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 28 posiedzeń z przeciętną frekwencją 83 % członków. W posiedzeniach oprócz członków Prezydium uczestniczyli: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz w zależności od potrzeb: przedstawiciele COSSz TKKF w Sierakowie, członkowie Zarządu Głównego, Prezesi Zarządów Wojewódzkich Związków TKKF, przedstawiciele innych terenowych związków TKKF oraz ognisk, przedstawiciele organizacji i instytucji współdziałających z TKKF, pracownicy Bira ZG TKKF. Prezydium Zarządu Głównego TKKF zajmowało się następującymi zagadnieniami: rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów materiałów i dokumentów pod obrady Zarządu Głównego, opracowywanie projektów planów pracy Zarządu Głównego, zatwierdzanie ofert programowych zadań zleconych, przedkładanych organom administracji rządowej i samorządowej oraz innym zleceniodawcom, ustalanie podziału zadań zleconych do współrealizacji pomiędzy członków zwyczajnych bezpośrednich TKKF; analizowanie wyników działalności TKKF za dany rok w świetle sprawozdawczości GUS, zatwierdzanie budżetu i analiza sprawozdań finansowych, analiza sprawozdań statystycznych rocznych z działalności TKKF, analiza i zatwierdzanie informacji oraz sprawozdań merytorycznych z działalności TKKF w każdym roku kalendarzowym, ustalanie zasad organizacyjno- finansowych i programowych działalności COSSz TKKF, nadzór bieżący nad ich przestrzeganiem, rozpatrywanie informacji dot. inwestycji oraz remontów w COSSz TKKF i przeprowadzonych kontroli oraz wizytacji w tym zakresie, przyjmowanie sprawozdań z realizacji i wykorzystania środków finansowych na publiczne zadania zlecone, dokonywanie analizy systemu szkolenia kadr, zatwierdzanie zmian programów szkoleń, akceptacja innych wniosków w sprawach szkolenia i doszkalania, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Biura ZGTKKF i COSSz TKKF oraz zmian ich treści, rozpatrywanie okresowych informacji dot. realizacji szkoleń, ogólnopolskich imprez, obozów letnich, innych akcji programowych i wydawnictw, rozpatrywanie informacji z wykonywania zadań Biura ZGTKKF i COSSz TKKF w ramach bieżącego nadzoru, 7

8 prowadzenie polityki w zakresie współpracy i współdziałania z innymi organizacjami kultury fizycznej, realizacji uchwał Zarządu Głównego w zakresie upoważnień i zobowiązań dotyczących kampanii sprawozdawczo- wyborczej w TKKF, podejmowanie uchwał pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, które były niezbędne dla potrzeb bieżącej działalności a nie były zastrzeżone do kompetencji władz TKKF wyższego stopnia. Prezydium w okresie sprawozdawczym kierowało działalnością TKKF pomiędzy posiedzeniami Zarządu, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami statutowymi oraz regulaminowymi. Oceniało i analizowało aktywność członków zwyczajnych w poszczególnych dziedzinach działalności programowej, organizacyjnej i finansowej przedstawiając stosowne informacje na posiedzeniach Zarządu Głównego TKKF. Członkowie Prezydium poza udziałem w pracach Zarządu Głównego i Prezydium wykonywali także inne obowiązki: reprezentowali TKKF na spotkaniach i naradach organizowanych przez administrację rządową i samorządową, uczestniczyli w imprezach i spotkaniach organizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 55- lecia TKKF, na terenie całego kraju, brali udział w walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych ognisk i klubów r-s TKKF oraz zjazdach delegatów wojewódzkich i terenowych związków TKKF, reprezentowali Zarząd Główny na zjazdach, walnych zgromadzeniach i posiedzeniach zarządów współpracujących z TKKF stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków, innych organizacji oraz instytucji. Prezydium Zarządu Głównego podejmowało szereg działań i inicjatyw wynikających z bieżących potrzeb. Członkowie Prezydium czynnie uczestniczył w pracach Sejmowych Komisji: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Polityki Społecznej. Utrzymywali bezpośrednie, robocze kontakty z właściwymi Departamentami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prezydium dokładało wszelkich starań aby dobrze reprezentować interesy swoich członków zwyczajnych. 4. Praca Biura Zarządu Głównego Biuro Zarządu Głównego TKKF jako organ wykonawczy pracowało na podstawie: regulaminu organizacyjnego przyjętego uchwałą Prezydium Zarządu Głównego z dnia 2 marca 2011r. oraz innych dokumentów wewnętrznych uchwalonych przez Zarząd i jego Prezydium; 8

9 Praca Biura w okresie sprawozdawczym skierowana był głównie na: realizację uchwał XV Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF oraz Zarządu Głównego i Prezydium, opracowanie projektów planów zadań oraz sprawozdań z ich realizacji, zabezpieczenie materiałów i dokumentów do pracy Zarządu, Prezydium, GKR i społecznych komisji stałych, opracowywaniu metod i form pracy programowej, organizacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej, opracowywaniu projektów dań zleconych TKKF, sporządzaniu wniosków i planów finansowych dotyczących tych zadań, realizacji zadań zleconych, współpracy w tym zakresie z członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi, zgodnie z zawartymi porozumieniami, prowadzeniu działalności organizacyjnej statutowej: kampanii sprawozdawczo- wyborczej przed XVI Krajowym Zjazdem Delegatów TKKF, akcji statystycznych, spraw członkowskich i organów wybieralnych, prowadzeniu obsługi finansowo- rachunkowej działalności Zarządu Głównego zgodnie z obowiązującym prawem, bieżącą współpracą z Zarządami wojewódzkich i terenowych związków TKKF oraz ognisk i klubów r-s TKKF, organizacji obchodów 55- lecia TKKF organizacji XVI Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF, prowadzenie zbiorów dokumentacji organizacyjnej, programowej, finansowej oraz szkoleniowej. Pracą Biura w okresie kadencji kierował Prezes Zarządu Głównego, a nadzór merytoryczny należał do kompetencji Prezydium. Aktualnie w Biurze zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 3 osoby, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze etatu. Do wykonywania czynności wymagających specjalistycznych umiejętności angażowano osoby na podstawie umów cywilno- prawnych (autorskich, o dzieło, zlecenia). SPOŁECZNE KOMISJE STAŁE ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF Zarząd Główny TKKF uchwałą z dnia 2 marca 2011r. powołał Komisję Metodyczno- Szkoleniową w składzie: 1. Ryszard Kowalski 2. Ryszard Śliwiński 9

10 3. Zbigniew Szczerkowski 4. Renata Wirzchowska 5. Bogdan Gawron 6. Jerzy Kowalski 7. Tadeusz Ambroży 8. Anna Szumilewicz Do głównych zadań Komisji Metodyczno-Szkoleniowej TKKF należał nadzór nad szkoleniami instruktorów sportu i rekreacji ruchowej oraz zatwierdzanie nowych programów szkoleniowych. Komisja sprawowała również nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Metodyczno-Szkoleniowym TKKF. Komisja w okresie kadencji odbyła 11 posiedzeń, na których omawiano bieżące sprawy związane ze szkoleniem w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Na każdym kroku posiedzeniu komisja wysłuchała informacji o pracach KOMSZ TKKF. TKKF dysponuje opracowanymi przez Ekspertów KOMSZ TKKF programami szkoleniowymi z zakresu rekreacji ruchowej i sportu. Poniżej wyszczególnione zostały dostępne specjalności i dyscypliny wraz z liczbą przeszkolonych w ich zakresie instruktorów pod nadzorem KOMSZ TKKF. Tab.1 Liczba kursów zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF w poszczególnych, dostępnych specjalnościach rekreacji ruchowej. Specjalności w rekreacji ruchowej Liczba kursów zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF 1. Fitness- nowoczesne formy gimnastyki Fitness ćwiczenia psychofizyczne 1 3. Fitness ćwiczenia siłowe Fitness jogging 0 5. Kinezygerontoprofilaktyka 0 6. Samoobrona Jazda konna Hipoterapia 4 9. Piłka siatkowa Koszykówka Piłka nożna 1 12.Tenis stołowy Korfball Snowboard Narciarstwo zjazdowe Surwiwal Wspinaczka skałkowa 6 18.Pływanie Płetwonurkowanie 0 10

11 20. Kajakarstwo Windsurfing Żeglarstwo Kitesurfing Wędkarstwo Trener Osobisty Nordic Walking Kolarstwo Gry rekreacyjne Paintball Sporty motorowodne Tenis Wakeboard Fitness- Pole Dance Turystyka Rowerowa 1 35.Hatha Joga Taniec Różne Formy Profilaktyka Zdrowotna Narciarstwo tourowe 0 39.Narciarstwo biegowe 1 40.Łyżwiarstwo figurowe 1 Zatwierdzono 228 kursów od lipca 2011r. do października 2014r. Do tej pory na kursach zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF wyszkoliło się lub wciąż szkoli legitymacji instruktora rekreacji ruchowej. Tab. 2 Liczba zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF kursów instruktora sportu w dostępnych dyscyplinach. 1. Pływanie 3 2. Piłka Nożna 0 3. Koszykówka 0 4. Siatkówka 0 5. Piłka Ręczna 1 6. Lekka Atletyka 1 7. Łyżwiarstwo Figurowe 1 8. Strzelectwo Sportowe 2 9. Karate Sporty Motorowodne Żeglarstwo 0 Od grudnia 2013 roku do października 2014 roku KOMSZ TKKF zatwierdził 10 kursów na instruktora sportu. W chwili obecnej na kursach zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF wyszkoliło się lub nadal szkoli 161 instruktorów 11

12 CENTRALNY OŚRODEK SPORTOWO- SZKOLENIOWY TKKF W SIERAKOWIE Ośrodek działał w oparciu o Statut TKKF, regulamin działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Głównego oraz regulamin organizacyjny COSSz TKKF. Nadzór ogólny nad pracą Ośrodka sprawowało Prezydium Zarządu Głównego, a do nadzoru bieżącego upoważniono prezesa Zarządu Głównego TKKF. W okresie objętym sprawozdaniem, w Ośrodku realizowane były: 1) zadania statutowe TKKF, organizacyjne i programowe na szczeblu krajowym, 2) zadania zlecane TKKF, dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania zlecane także innym podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej, 3) zadania statutowe TKKF na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także innych zleceniodawców na podstawie umów, 4) inwestycje, przebudowy i remonty celem unowocześnienia i utrzymania bazy sportowo rekreacyjnej oraz modernizacji obiektów socjalnych Ośrodka. W latach odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego, cztery posiedzenia Prezydium Zarządu. Podczas posiedzeń omawiano działalność inwestycyjną i ekonomiczną Ośrodka a także zadania programowe o zasięgu ogólnopolskim (m.in. wczasy rodzinne) Zadania zlecone TKKF i innym podmiotom zrealizowane w Ośrodku omawiane są w dalszej części sprawozdania. Praca Ośrodka, poza organizacją w okresie lipca i sierpnia obozów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych osób dorosłych, to także intensywna działalność w pozostałych miesiącach roku kalendarzowego. W miesiącach wiosennych i jesiennych pracownicy Ośrodka organizowali pobyty dzieci i młodzieży w ramach tzw. Zielonych Szkół, z których w okresie skorzystało 595 uczniów. W większości była to młodzież z województwa wielkopolskiego. W Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF przebywały również grupy studenckie z uczelni poznańskich, tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Medycznej z Poznania oraz innych stowarzyszeń studenckich. W latach odpoczywało w Ośrodku 137 studentów. Działalność Ośrodka to także organizacja imprez sportowo rekreacyjnych zleconych przez stowarzyszenia i zakłady pracy, m.in. dla Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Stowarzyszenie Abstynentów, itd. oraz festynów sportowo rekreacyjnych dla osób wypoczywających w ośrodkach wczasowych położonych na terenie gminy Sieraków i mieszkańców Sierakowa. Ośrodek był współorganizatorem lub organizatorem zawodów gminnych, powiatowych i wojewódzkich dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, które odbywały się na krytej pływalni. 12

13 Dzięki pomocy Starosty i Burmistrza Sierakowa z powodzeniem realizowaliśmy program nauki pływania dla dzieci z powiatu Międzychodzko- Sierakowskiego. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące inwestycje: - remont 9 domków FIN (nowe achy, tarasy, wymiana okien i drzwi) W wykonaniu swoich uprawnień i obowiązków w zakresie nadzoru ogólnego nad działalnością COSSz, Prezydium Zarządu Głównego powoływało zespoły doraźne, celem wizytacji pracy Ośrodka, w różnym zakresie, np. oceny przygotowania do sezonu letniego, stanu prac inwestycyjnych czy remontowych, przebiegu akcji obozowej, itp. W skład tych zespołów wchodzili m.in. prezes Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, wiceprezesi ds. programowych i ekonomicznych, sekretarz i skarbnik oraz członkowie Zarządu Głównego. Z wizytacji sporządzane były protokoły, których treść była przedmiotem obrad Prezydium Zarządu Głównego. Dnia 30 kwietnia 2013r. pomiędzy Zarządem Głównym TKKF w Warszawie a Zachodniopomorskim Związkiem TKKF w Szczecinie została zawarta umowa dzierżawy Centralnego Ośrodka Sportowo- Szkoleniowego TKKF w Sierakowie. Umowa ta nigdy nie posiadała akceptacji Zarządu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Podpis skarbnika ZG TKKF został sfałszowany, a strony umowy zgodnie ze statutem TKKF i ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie nie miały prawa umowy w takim brzmieniu podpisać. Mimo to umowa dzierżawy była realizowana. W dniu 3 września 2014r. Sąd w Szamotułach wydał decyzję o zabezpieczeniu rzeczy COSSz TKKF w Sierakowie z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Decyzja Sądu uprawomocniła się w dniu r. i tego dnia komornik przejął Ośrodek i wydał go Zarządowi Głównemu TKKF. W chwili obecnej Zarząd Główny TKKF szacuje straty jakie zastał po przejęciu Ośrodka. Jednocześnie toczą się następujące postępowania sądowe: Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie wystąpił przeciwko TKKF w Warszawie o zapłatę kwoty ,00zł Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie wystąpił przeciwko TKKF w Warszawie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia, tj. ustalenia przez Sąd, że uchwała Zarządu Głównego TKKF z dnia 27 marca 2014r. o zawieszeniu ZZTKKF w prawach członka jest nieskuteczna oraz, że ZZ TKKF nie jest zawieszony w prawach członka (Sąd Ok.ręgowy oddalił powyższy wniosek ZZ TKKF; ZZ TKKF w Szczecinie złożył zażalenie na powyższe postanowienie) 13

14 w grudniu 2013r. Pani Małgorzata Rosik wystąpiła do Sądu z kolejnymi roszczeniami względem TKKF: pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym na kwotę ,00zł pozew o zapłatę kwoty ,00zł po złożeniu doniesienia przez Główną Komisję Rewizyjną TKKF i Zarząd Główny TKKF toczy się postępowanie prokuratorskie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę TKKF We wszystkich w/w sprawach Zarząd Główny TKKF reprezentowany jest przez Kancelarię Prawną Klonowski i Wspólnicy. 14

15 III. REALIZACJA UCHWAŁ XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW TKKF Uchwała XV Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF przyjmując Główne kierunki działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w latach wyznaczyła tylko ogólne zadania na kadencję, pozostawiając tym samym możliwość wyboru form i metod działania oraz wykazania inicjatyw środowiskowych. Kierunki działalności na każdy rok kalendarzowy zawarte były w dokumentach uchwalanych przez Zarząd Główny TKKF. Rozliczenia wykonania zadań dokonywano na posiedzeniach Zarządu, a podstawę stanowiły sprawozdania merytoryczne, przedstawiane przez Prezydium. Nadrzędnym celem podejmowanych w mijającej kadencji działań programowych było zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez promowanie coraz to atrakcyjniejszych propozycji programowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych. Głównymi obszarami naszej działalności było: inicjowanie, organizowanie, propagowanie nowatorskich i atrakcyjnych form sportu dla wszystkich oraz starania o tworzenie warunków do ich realizacji, szkolenie i doszkalanie instruktorów rekreacji ruchowej, organizacja seminariów programowych, promowanie idei różnorodnych form sportu dla wszystkich, także w ramach wydawnictw niekomercyjnych. W realizacji poszczególnych przedsięwzięć duże znaczenie miały publiczne zadania zlecone dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. A. KIERUNKI PROGRAMOWE TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA Inicjowanie, organizowanie, propagowanie nowatorskich i atrakcyjnych form sportu dla wszystkich oraz tworzenie warunków do ich realizacji Imprezy sportowo- rekreacyjne dla dorosłych i ich rodzin to najbardziej popularna i masowa działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w zakresie sportu dla wszystkich. W okresie kadencji byliśmy organizatorami wielu festynów sportowych, festiwali, turniejów, spartakiad, lig i wielu innych. Organizowane przez nas imprezy sportowe to zestawienie zabaw, gier ruchowych z ćwiczeniami gimnastycznymi, opierającymi się na utylitarnych formach ruchu 15

16 jak: bieg, chód, rzut, skoki, gry i zabawy, itp. Imprezy nauczyły uczestników praktycznego działania, aktywizowały społeczeństwo oraz nauczyły trudnej sztuki współzawodnictwa i sportowej walki. Imprezy sportowo- rekreacyjne realizowane były przy współpracy z wojewódzkimi i terenowymi związkami TKKF a także ogniskami oraz klubami r-s TKKF. Na wniosek Zarządu Głównego TKKF imprezy uzyskały dofinansowanie (w każdym roku kadencji) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. LP. ROK LICZBA IMPREZ LICZBA UCZESTNIKÓW plan -33 plan Imprezy sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży miały na celu promocję sportowej aktywności i tworzenie dzieciom oraz młodzieży warunków do zdrowego współzawodnictwa i rozwoju sportowego, a także integrację działań lokalnych: stowarzyszeń sportowych i edukacyjno- wychowawczych, szkół, jednostek samorządowych- na rzecz usportowienia dzieci i młodzieży. Imprezy miały charakter ogólnopolski, makroregionalny, regionalny i wojewódzki, a ich bezpośrednimi organizatorami były wojewódzkie i terenowe związki TKKF oraz ogniska i kluby r-s TKKF. Na wniosek Zarządu Głównego TKKF imprezy uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2011 (29 imprez, w których łącznie udział wzięło osób- dzieci i młodzieży całego kraju) Sportowe wakacje Głównym celem organizacji sportowych wakacji było umożliwienie dzieciom i młodzieży zmiany miejsca pobytu i środowiska oraz uczestnictwa w aktywnych i sportowych formach wypoczynku w czasie wakacji. a) obozy rekreacyjne dla uczestników z rodzin o niskim statusie materialnym Programy obozów uwzględniały zajęcia sportowe z zakresu nauki pływania, gier sportowych i rekreacyjnych, aktywne formy turystyki, spartakiady i turnieje sportowe. Wszystko to sprzyjało integracji w grupie, poprawie zdrowia i sprawności psychofizycznej, a także rozbudziło zainteresowania sportowe i turystyczne dzieci i młodzieży. Obozy te zrealizowane były wg następujących bloków tematycznych: 16

17 aktywny wypoczynek w formie zajęć sportowo- rekreacyjnych uwzględniający wyrównanie poziomu sprawnościowego dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawnych, bogaty program turystyczno- krajoznawczy, poznanie okolic, historii regionu, wycieczki szlakami turystycznymi, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia kulturalno- oświatowe: spotkania, przygotowanie przez uczestników programów rozrywkowych, wieczorków tematycznych, ognisk, dyskotek, zajęcia profilaktyczne: integracja grupy, radzenie sobie ze stresem, prowadzenie praktycznych ćwiczeń związanych z umiejętnością odmawiania, rozwiązywania konfliktów, interwencją w trudnych sytuacjach. Czynny wypoczynek pozwolił na oderwanie się wychowanków od negatywnego wpływu środowiska, zapewnił im udział w atrakcyjnych programach sportowych, turystycznych i wychowawczych. Pozwolił im, choć na krótki czas zapomnieć o problemach materialnych i społecznych dotykających ich dom rodzinny. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki z tej formy mogło skorzystać: Lp. Rok Liczba uczestników W latach obozy te organizowane były w Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF w Sierakowie. W roku 2014 sportowe obozy dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym przeprowadzone zostały w sportowych ośrodkach w Jarosławcu, Kórniku, Unieście, Sulejowie, Tucholi, Mielnie, Łazach, Zwierzyniu i Przyjezierzu. b) sportowe wakacje dla członków klubów sportowych, w tym UKS-ów Celem organizowanych przez nas "Sportowych wakacji" było zapewnienie aktywnego i zdrowego wypoczynku, umożliwienie rywalizacji sportowej zgodnej z zasadami fair play, krzewienie idei olimpijskiej i wiedzy o różnych dyscyplinach sportu oraz umiejętności z zakresu organizacji imprez, zawodów i turniejów, poznanie podstawowych elementów gier zespołowych, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, nauka współzawodnictwa, a także współpracy w grupie, poznanie przepisów gier zespołowych oraz podstaw sędziowania ora poznanie nowych form aktywnego spędzania czasu wolnego. W latach dzięki dofinansowaniu MSiT sportowe wakacje zorganizowane zostały w Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF w Sierakowie Wlkp. Podczas obozów grupy sportowe realizowały program treningowy, przygotowany i prowadzony przez uprawnionych do tego, 17

18 wykwalifikowanych trenerów i instruktorów. Oprócz zajęć typowo szkoleniowych, opiekunowie zapewnili swoim podopiecznym także zajęcia rekreacyjne (proponowane i koordynowane przez pracownika Ośrodka). Wszystkie zajęcia miały na celu wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, relaksacji oraz angażowania innych partii mięśniowych, mniej wykorzystywanych w specjalistycznym treningu sportowym. Urządzane były również wycieczki kajakowe, piesze oraz rowerowe, po Sierakowskim Parku Krajobrazowym i pobliskim rezerwacie przyrody Buki nad Jeziorem Jaroszewskim. Obozy, między sobą prowadziły będą także integracyjne turnieje, sparingi oraz zabawy. Lp. Rok Liczba uczestników Organizacja rodzinnych form Sportu dla wszystkich Obozy rodzinne organizowane były w Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF w Sierakowie. W latach okresie od lipca do sierpnia na tę formę wypoczynku zdecydowało się 410 osób. Głównym celem tej działalności było upowszechnianie modelu aktywnego i sportowego wypoczynku oraz rodzinnego stylu kultury fizycznej. Oferta programowa obejmowała gry i zabawy rekreacyjne., testy wydolnościowe Coopera, turniej w piłce nożnej, koszykowej, siatkowej, tenisie oraz aktywne formy turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Programy realizowane były prze doświadczoną kadrę instruktorsko- trenerską w grupach rodzinnych, co spełniało rolę integracyjno- wychowawczą dla dzieci i dorosłych umożliwiając im tym samym realizację indywidualnych programów sportowych Ogólnopolski program aktywizacji i terapii ruchowej dla osób III wieku a) działalność Ośrodków terapii ruchowej dla osób III wieku Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jako jedno z wiodących zadań w programie swojej działalności uznało aktywność ruchową osób starszych. Działalność ta w okresie sprawozdawczym cieszyła się dużym zainteresowaniem i chęcią udziału w zajęciach ruchowych. TKKF opracowało dla osób Złotego wieku program, który spotkał się z uznaniem uczestników i dał konkretne wyniki zdrowotne i społeczne. Program aktywizacji i rekreacji ruchowej dla osób III wieku to działalność mająca na celu przede wszystkim poprawę kondycji, koordynacji, gibkości, ogólnej sprawności Osób III wieku (po 55 roku życia). 18

19 Zajęcia dla osób III Wieku organizowane były na wynajętych obiektach sportowych takich jak: hala sportowa, basen, siłownia oraz na świeżym powietrzu. Zajęcia odbywały się systematycznie każdego tygodnia. Poszczególne jednostki zajęć trwały przeciętnie minut. Kadrę każdego Ośrodka stanowili kierownik, lekarz i instruktor. Na instruktorów zajęć zatrudniliśmy wybitnych specjalistów, mgr WF posiadających uprawnienia rehabilitanta i mgr WF posiadających tytuł instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyki. Zajęcia w Ośrodkach prowadzone były w grupach w zależności od sprawności osobistej, wydolności organizmu i rodzaju schorzeń. Uczestnicy Ośrodków otrzymali wskazówki odnośnie ćwiczeń indywidualnych do stosowania w domu. Organizując Ośrodki Terapii Ruchowej TKKF przed osobami III Wieku nakreślił program co robić, żeby zachować dobre samopoczucie, radość życia, sprawność fizyczną, być zdrowym i sprawnym i nie odczuwać osamotnienia. Terapii Ruchowej TKKF są kroplą w morzu dla potrzeb społecznych, ale są również przykładem jak można zorganizować pożytecznie spędzony czas sterowany przez specjalistów. Długie kolejki osób oczekujących na miejsca w Ośrodkach mówią same za siebie, że takich zespołów powinno powstać więcej. W latach działalność Ośrodków Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku dofinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Lp. Rok Liczba ośrodków Liczba uczestników plan- 30 plan- 964 b) nauka pływania 50+ Pływanie zaliczane jest do najzdrowszych i najbardziej wszechstronnych ćwiczeń fizycznych, ma same pozytywne zalety, a mianowicie pływając hartujemy i uodporniamy organizm na przeziębienia, wzmacniamy mięśnie i stawy, doskonalimy układ krążenia i oddychania, kształtujemy prawidłową postawę. Aktywność ruchowa w wodzie ma duże znaczenie relaksujące i zdrowotne. W wodzie ruch wykonuje się dużo łatwiej i dlatego osoby 50+, które często mają ograniczoną ruchomość kończyn mogą usprawniać swoje narządy ruchu. W roku 2014 przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki po raz pierwszy zorganizowaliśmy 9 kursów nauki pływania dla seniorów pod hasłem "Aktywny Senior". Kursy organizowane zostały w terminie od do 30 października 2014r. w miejscowościach: Toruń, Środa Śląska, Chełm, Siedlce, Będzin, Siemianowice Śląskie, Poznań, Kielce. W jednym kursie udział 19

20 wzięło 20 osób, ogółem 180 osób po 50 roku życia Jeden kurs obejmował będzie 25 godzin nauki pływania: - opanowanie podstawowych czynności w wodzie, zanurzanie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, ćwiczenia wypornościowe - wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie, wykonywanie prostych skoków, opanowanie poślizgów na piersiach - opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania w głąb, opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem - opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania w dal i w głąb, wykonywanie skoków do wody głębokiej, gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów w formie festynu lub zawodów. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu pod okiem trenerów, instruktorów pływania. c) Nordic Walking sportem dla seniora W roku 2014 na wniosek Zarządu Głównego TKKF otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Nordic Walking sportem dla seniora. Głównymi celami realizacji zadania było przede wszystkim podniesienie sprawności i jakości życia otyłych osób starszych, poprawa ich samopoczucia oraz pozbycie się nadmiaru kilogramów. Wszyscy wiemy, że życie na emeryturze nie musi oznaczać zamykania się w domu! To czas na nowe wyzwania, aktywność fizyczną i hobby. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie wolnego czasu jest Nordic Walking dla seniorów. W związku z tym zorganizowaliśmy 8 kursów Nordic Walking dla otyłych seniorów. W jednym szkoleniu udział wzięło średnio 25 osób po 50 roku życia. Jeden kurs obejmował 25 godzin nauki. Zajęcia odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu pod okiem trenerów, instruktorów Nordic Walking. Nordic walking to wymarzony sport dla seniora. Nie wymaga on zbyt dużego obciążania organizmu. Aktywność fizyczna, szczególnie na świeżym powietrzu poprawia krążenie, działanie układu oddechowego, kondycję fizyczną i ogólne zdrowie. Inaczej niż przy zwykłym marszu, w nordic walking zaangażowane są także mięśnie górnej części ciała. Ten sport wpływa także na życie towarzyskie seniora. Co więcej, kijki do nordic walking zapobiegają nadwerężaniu stawów i pomagają utrzymać równowagę. Po kilku wyjściach na nordic walking, seniorzy poczuli się pełni energii i satysfakcji. 20

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Kociewie Starogard Gdański S T A T U T Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 UKS Kociewie Starogard Gdański jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na podstawie: a) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia niestacjonarne 4 biomedyczny 6 12 Masaż klasyczny Nowe w biologii Podstawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKIERKA przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 12 ul. Wielkopolska 14 Szczecin za rok 2011 adres: województwo: Zachodniopomorskie miejscowość:

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE STATUT POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO w JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU w 2017 roku:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU w 2017 roku: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU w 2017 roku: Program Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT UKS ORKA LUBAŃ przy MOSiR Lubań ul. Różnana 2 ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1. Uczniowski Klub Sportowy,,ORKA Lubań

Bardziej szczegółowo

AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU

AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU Obszar I Wychowanie fizyczne lekcje wychowania fizycznego mogą być ciekawe i atrakcyjne. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT przyjęty w dniu 13 marca 2002 r. na Walnym Zebraniu członkiń Klubu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia

Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia S T A T U T Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia z siedzibą w Lubaczowie ul. Tadeusza Kościuszki 161 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen.

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OTWARTE SERCE przy Domu Pomocy Społecznej Piłka

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. w Pyrzycach. na rok szkolny 2015/2016

Roczny Plan Pracy. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. w Pyrzycach. na rok szkolny 2015/2016 Roczny Plan Pracy Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 9.09.2015 r. 1 Źródła Planu Kontekst prawny: - Art 41 ust

Bardziej szczegółowo

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 Szkoła Narciarska ESKIMOO, przy współpracy z Polską Federacją Sportu Powszechnego, organizuje kurs instruktora narciarstwa zjazdowego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003-02-08 zm. Dz.U.03.8.93 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Karate Grodzisk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Gmina Białe Błota Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Białe Błota, kwiecień 2014 r. Wstęp Zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-236

Dział 926 - Kultura Fizyczna - rozdział 92605-236 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa go nr 192/2011 z dnia 20.01.2011r. Wykaz zadań publicznych Województwa go na rok 2011 w dziedzinie kultury fizycznej rozpatrzonych w wyniku otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 R.

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 R. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 lutego 2012 r. WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie na rok 2015

Kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie na rok 2015 Kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie na rok 2015 Data Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Indywidualne zajęcia nauki pływania dla dzieci Indywidualne

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:17:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:17:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 21:17:50 Numer KRS: 0000552607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Sympatycy Koszykówki Młodzieżowej NOWA SÓL przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 w skrócie: UKS SKM NOWA SÓL Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolny Klub Sportowy

PROGRAM Szkolny Klub Sportowy WOJEWÓDZTWO POMORSKIE PROGRAM Szkolny Klub Sportowy Program finansowany przez: Główne cele programu Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież. Poprawa

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSARZYSKACH od stycznia do grudnia 2016 roku. (z wyłączeniem wakacji ) Głównym celem działalności świetlicy jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA UKS MixTeam Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę UKS MixTeam i w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 1. Stowarzyszenie działa na terytorium

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy UKS 49, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

Uczniowski Klub Sportowy UKS 49, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. STATUT UKS 49 Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1. Uczniowski Klub Sportowy UKS 49, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA FEDERACJA SPORTU dla WSZYSTKICH. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH. XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011. 26 maja 1 czerwca 2011 r.

KRAJOWA FEDERACJA SPORTU dla WSZYSTKICH. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH. XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011. 26 maja 1 czerwca 2011 r. KRAJOWA FEDERACJA SPORTU dla WSZYSTKICH EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 26 maja 1 czerwca 2011 r. REGULAMIN Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast!

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Klub nosi nazwę Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław i w dalszych postanowieniach statutu zwany jest Klubem.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996. I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK KLUBY HONOROWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA ROK ZAŁOŻENIA 1991r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA, zwany dalej KLUBEM jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia

Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologicznego- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia Tadeusz Karpowicz doradca metodyczny ODM

Bardziej szczegółowo