XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J"

Transkrypt

1 XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a Warszawa, listopad 2014r. 1

2 I. W Ł A D Z E K R A J O W E T K K F : 1. ZARZĄD GŁÓWNY TKKF: Na XV Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF wybrano Zarząd Główny w składzie: Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miasto 1. BĄCZKOWSKI Jacek Członek Zarządu Warszawa 2. BOROWY Janusz Członek Zarządu Wrocław 3. BOROWY Mieczysław Prezes Warszawa 4. DOSKOCZ Mieczysław Członek Zarządu Rzeszów 5. GŁUCH Jacek Członek Zarządu Radom 6. GRZYBOWSKI Piotr Skarbnik Warszawa 7. HANSZ Wacław Członek Zarządu Zielona Góra 8. JARECKI Zdzisław Członek Zarządu Kalisz 9. JAZIENICKI Antoni Wiceprezes Katowice 10. KASPEREK Stanisław Członek Zarządu Jędrzejów 11. KOWALSKI Jerzy Członek Zarządu Częstochowa 12. KOWALSKI Ryszard Członek Prezydium Toruń 13. MONETA Marek Członek Zarządu Gdańsk 14. OŁOWNIUK Krzysztof Członek Zarządu Suwałki 15. ROGUSKI Janusz Członek Zarządu Będzin 16. SAGANEK Wiesława Sekretarz Chełm 17. STĘPIEŃ Władysław Członek Zarządu Łódź 18. SZYSZLAK Krzysztof Członek Zarządu Szczecin 19. ŚLIWIŃSKI Ryszard Wiceprezes Poznań 20. WAŚKO Tadeusz Członek Zarządu Nowy Sącz 21. WOŁOSZCZUK Tomasz Wiceprezes Szczecin 2

3 2. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF: Podczas pierwszego w kadencji posiedzenia Zarządu Głównego wyłoniono 7- osobowe Prezydium w składzie: Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miasto 1. Mieczysław Borowy Prezes Warszawa 2. Antoni Jazienicki Wiceprezes Katowice 3. Ryszard Śliwiński Wiceprezes Poznań 4. Tomasz Wołoszczuk Wiceprezes Szczecin 5. Wiesława Saganek Sekretarz Chełm 6. Piotr Grzybowski Skarbnik Warszawa 7. Ryszard Kowalski Członek Prezydium Toruń 3. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA Podczas XV Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF wybrano Główną Komisję Rewizyjną w 5 osobowym składzie. Na pierwszym w kadencji posiedzeniu Komisja ukonstytuowała się następująco: Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miasto 1. Stefan Czaplarski Przewodniczący Kielce 2. Ryszard Seręga Z-ca Przewodniczącego Katowice 3. Alfred Juchniewicz Z-ca Przewodniczącego Szczecin 4. Ewa Cwojdzińska Sekretarz Poznań 5. Mieczysław Moleda Członek Ciechanów 4. W OKRESIE KADENCJI DOKONANO NASTĘPUJĄCE ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF I PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF: uchwałą nr 3 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację z funkcji członka i wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF złożoną przed upływem kadencji przez Pana Antoniego 3

4 Jazienickiego; spowodowało to, że powstał wakat w składzie Zarządu Głównego TKKF; liczbę członków tego organu uzupełniono w drodze kooptacji Pani Aleksandry Cajgner w skład Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 4 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację Pana Tomasza Wołoszczuka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 5 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Jerzego Kowalskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 6 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Krzysztofa Szyszlaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 8 z dnia 16 maja 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał dotychczasowego członka Prezydium Pana Ryszarda Kowalskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 3 z dnia 26 września 2013r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację Pana Mieczysława Borowego z funkcji Prezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 4 z dnia 26 września 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Jerzego Kowalskiego na funkcję Prezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałami z dnia 24 października 2013r. Zarząd Główny TKKF podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka władz Pana Mieczysława Borowego, Krzysztofa Szyszlaka i Tomasza Wołoszczuka; uchwałą z dnia 24 października 2013r. Zarząd Główny TKKF wybrał ze swego grona Pana Jacka Waldemara Bączkowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF; uchwałą nr 3 z dnia 20 czerwca 2014r. Zarząd Główny TKKF przyjął rezygnację Pana Mieczysława Borowego z funkcji członka Zarządu Głównego TKKF. 4

5 II. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF 1. Podstawa prawno- formalna. Działalność Zarząd Głównego w kadencji opierała się na aktach normatywnych i dokumentach wewnątrz organizacyjnych. Do najważniejszych należały: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r.- O kulturze fizycznej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.- O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Statut Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej /podstawowy dokument wewnątrz organizacyjnych mający znaczenie prawne zgodnie z art. 10 ustawy- Prawo o stowarzyszeniach/ Główne kierunki działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w latach /uchwalone na XV Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF/ Główne kierunki działalności TKKF na poszczególne lata kadencji: 2011, 2012, 2013, 2014 (wraz z kalendarzami ogólnopolskich imprez) uchwalone przez Zarząd Główny TKKF. 2. Praca Zarządu Głównego TKKF. W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń z przeciętną frekwencją 62 % członków. Na każde posiedzenie zapraszani byli członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej TKKF jak również Prezesi Wojewódzkich Związków TKKF nie będący członkami władz krajowych TKKF. Tematyka posiedzeń i uchwał dotyczyła: zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF; projektu zmian statutu TKKF; regulaminów działalności Zarządu Głównego i Prezydium wraz z podziałem kompetencji pomiędzy jego członków; głównych kierunków działalności TKKF w latach 2011, 2012, 2013, 2014; zatwierdzania corocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego, zaopiniowanych przez Główną Komisję Rewizyjną; wysokości rocznej składki członków zwyczajnych bezpośrednich na rzez TKKF; sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań programowych i organizacyjnych Zarządu Głównego w latach ; koncepcji działania i powołania społecznych stałych komisji Zarządu Głównego; 5

6 inicjowania i koordynacji zadań wspólnych członków zwyczajnych TKKF oraz udzielania im pomocy w wypełnianiu statutowych celów; zarządzania majątkiem TKKF zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem; współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań publicznych oraz prowadzenia polityki dotyczącej współpracy z organizacjami kultury fizycznej i innymi podmiotami; projektów dokumentów prawno- formalnych związanych z przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo- wyborczej w TKKF przed XVI Krajowym Zjazdem Delegatów TKKF; projektów dokumentów i materiałów na XVI Krajowy Zjazd Delegatów TKKF; rozpatrywania i akceptacji rocznych i okresowych sprawozdań oraz informacji w sprawach: a) stanu i poziomu działalności organizacyjnej i programowej ognisk oraz klubów r-s TKKF w świetle sprawozdawczości GUS; b) pracy Prezydium i Biura Zarządu Głównego TKKF; c) działalności Centralnego Ośrodka Sportowo- Szkoleniowego TKKF w Sierakowie, w tym realizacji inwestycji, remontów i modernizacji prowadzonych w Ośrodku; d) przebiegu ogólnopolskich akcji programowych, jak: Bieg po Zdrowie, Miesiąc dla Zdrowia, Światowy Dzień Marszu TAFISA, Ośrodki terapii ruchowej dla osób III wieku i dla osób z nadwagą, Sportowe wakacje- obozy dla dzieci i młodzieży ; e) przebiegu ogólnopolskich imprez i turniejów sportowo- rekreacyjnych. uchwał w sprawach członkowskich; zrządzania majątkiem TKKF godnie ze statutem i obowiązującym prawem; inicjowania i koordynacji zadań wspólnych członków zwyczajnych; projektów dokumentów formalnych przygotowanych pod obrady XVI Krajowego Zjazdu Delegatów; Niezwykłym wydarzeniem były przypadające w 2012 roku obchody JUBILEUSZU 55 LECIA TKKF. Stały się one okazją do podsumowania dorobku, określenia planów na przyszłość oraz symbolicznego uhonorowania tych, którzy z pasją i oddaniem tworzyli wspaniałą historię naszej Organizacji. 3. Praca Prezydium Zarządu Głównego TKKF. Prezydium Zarządu działało na podstawie statutu TKKF i regulaminu działalności uchwalonego przez Zarząd Główny w dniu 2 marca 2011r. 6

7 W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 28 posiedzeń z przeciętną frekwencją 83 % członków. W posiedzeniach oprócz członków Prezydium uczestniczyli: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz w zależności od potrzeb: przedstawiciele COSSz TKKF w Sierakowie, członkowie Zarządu Głównego, Prezesi Zarządów Wojewódzkich Związków TKKF, przedstawiciele innych terenowych związków TKKF oraz ognisk, przedstawiciele organizacji i instytucji współdziałających z TKKF, pracownicy Bira ZG TKKF. Prezydium Zarządu Głównego TKKF zajmowało się następującymi zagadnieniami: rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów materiałów i dokumentów pod obrady Zarządu Głównego, opracowywanie projektów planów pracy Zarządu Głównego, zatwierdzanie ofert programowych zadań zleconych, przedkładanych organom administracji rządowej i samorządowej oraz innym zleceniodawcom, ustalanie podziału zadań zleconych do współrealizacji pomiędzy członków zwyczajnych bezpośrednich TKKF; analizowanie wyników działalności TKKF za dany rok w świetle sprawozdawczości GUS, zatwierdzanie budżetu i analiza sprawozdań finansowych, analiza sprawozdań statystycznych rocznych z działalności TKKF, analiza i zatwierdzanie informacji oraz sprawozdań merytorycznych z działalności TKKF w każdym roku kalendarzowym, ustalanie zasad organizacyjno- finansowych i programowych działalności COSSz TKKF, nadzór bieżący nad ich przestrzeganiem, rozpatrywanie informacji dot. inwestycji oraz remontów w COSSz TKKF i przeprowadzonych kontroli oraz wizytacji w tym zakresie, przyjmowanie sprawozdań z realizacji i wykorzystania środków finansowych na publiczne zadania zlecone, dokonywanie analizy systemu szkolenia kadr, zatwierdzanie zmian programów szkoleń, akceptacja innych wniosków w sprawach szkolenia i doszkalania, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Biura ZGTKKF i COSSz TKKF oraz zmian ich treści, rozpatrywanie okresowych informacji dot. realizacji szkoleń, ogólnopolskich imprez, obozów letnich, innych akcji programowych i wydawnictw, rozpatrywanie informacji z wykonywania zadań Biura ZGTKKF i COSSz TKKF w ramach bieżącego nadzoru, 7

8 prowadzenie polityki w zakresie współpracy i współdziałania z innymi organizacjami kultury fizycznej, realizacji uchwał Zarządu Głównego w zakresie upoważnień i zobowiązań dotyczących kampanii sprawozdawczo- wyborczej w TKKF, podejmowanie uchwał pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, które były niezbędne dla potrzeb bieżącej działalności a nie były zastrzeżone do kompetencji władz TKKF wyższego stopnia. Prezydium w okresie sprawozdawczym kierowało działalnością TKKF pomiędzy posiedzeniami Zarządu, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami statutowymi oraz regulaminowymi. Oceniało i analizowało aktywność członków zwyczajnych w poszczególnych dziedzinach działalności programowej, organizacyjnej i finansowej przedstawiając stosowne informacje na posiedzeniach Zarządu Głównego TKKF. Członkowie Prezydium poza udziałem w pracach Zarządu Głównego i Prezydium wykonywali także inne obowiązki: reprezentowali TKKF na spotkaniach i naradach organizowanych przez administrację rządową i samorządową, uczestniczyli w imprezach i spotkaniach organizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 55- lecia TKKF, na terenie całego kraju, brali udział w walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych ognisk i klubów r-s TKKF oraz zjazdach delegatów wojewódzkich i terenowych związków TKKF, reprezentowali Zarząd Główny na zjazdach, walnych zgromadzeniach i posiedzeniach zarządów współpracujących z TKKF stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków, innych organizacji oraz instytucji. Prezydium Zarządu Głównego podejmowało szereg działań i inicjatyw wynikających z bieżących potrzeb. Członkowie Prezydium czynnie uczestniczył w pracach Sejmowych Komisji: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Polityki Społecznej. Utrzymywali bezpośrednie, robocze kontakty z właściwymi Departamentami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prezydium dokładało wszelkich starań aby dobrze reprezentować interesy swoich członków zwyczajnych. 4. Praca Biura Zarządu Głównego Biuro Zarządu Głównego TKKF jako organ wykonawczy pracowało na podstawie: regulaminu organizacyjnego przyjętego uchwałą Prezydium Zarządu Głównego z dnia 2 marca 2011r. oraz innych dokumentów wewnętrznych uchwalonych przez Zarząd i jego Prezydium; 8

9 Praca Biura w okresie sprawozdawczym skierowana był głównie na: realizację uchwał XV Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF oraz Zarządu Głównego i Prezydium, opracowanie projektów planów zadań oraz sprawozdań z ich realizacji, zabezpieczenie materiałów i dokumentów do pracy Zarządu, Prezydium, GKR i społecznych komisji stałych, opracowywaniu metod i form pracy programowej, organizacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej, opracowywaniu projektów dań zleconych TKKF, sporządzaniu wniosków i planów finansowych dotyczących tych zadań, realizacji zadań zleconych, współpracy w tym zakresie z członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi, zgodnie z zawartymi porozumieniami, prowadzeniu działalności organizacyjnej statutowej: kampanii sprawozdawczo- wyborczej przed XVI Krajowym Zjazdem Delegatów TKKF, akcji statystycznych, spraw członkowskich i organów wybieralnych, prowadzeniu obsługi finansowo- rachunkowej działalności Zarządu Głównego zgodnie z obowiązującym prawem, bieżącą współpracą z Zarządami wojewódzkich i terenowych związków TKKF oraz ognisk i klubów r-s TKKF, organizacji obchodów 55- lecia TKKF organizacji XVI Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF, prowadzenie zbiorów dokumentacji organizacyjnej, programowej, finansowej oraz szkoleniowej. Pracą Biura w okresie kadencji kierował Prezes Zarządu Głównego, a nadzór merytoryczny należał do kompetencji Prezydium. Aktualnie w Biurze zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 3 osoby, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze etatu. Do wykonywania czynności wymagających specjalistycznych umiejętności angażowano osoby na podstawie umów cywilno- prawnych (autorskich, o dzieło, zlecenia). SPOŁECZNE KOMISJE STAŁE ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF Zarząd Główny TKKF uchwałą z dnia 2 marca 2011r. powołał Komisję Metodyczno- Szkoleniową w składzie: 1. Ryszard Kowalski 2. Ryszard Śliwiński 9

10 3. Zbigniew Szczerkowski 4. Renata Wirzchowska 5. Bogdan Gawron 6. Jerzy Kowalski 7. Tadeusz Ambroży 8. Anna Szumilewicz Do głównych zadań Komisji Metodyczno-Szkoleniowej TKKF należał nadzór nad szkoleniami instruktorów sportu i rekreacji ruchowej oraz zatwierdzanie nowych programów szkoleniowych. Komisja sprawowała również nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Metodyczno-Szkoleniowym TKKF. Komisja w okresie kadencji odbyła 11 posiedzeń, na których omawiano bieżące sprawy związane ze szkoleniem w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Na każdym kroku posiedzeniu komisja wysłuchała informacji o pracach KOMSZ TKKF. TKKF dysponuje opracowanymi przez Ekspertów KOMSZ TKKF programami szkoleniowymi z zakresu rekreacji ruchowej i sportu. Poniżej wyszczególnione zostały dostępne specjalności i dyscypliny wraz z liczbą przeszkolonych w ich zakresie instruktorów pod nadzorem KOMSZ TKKF. Tab.1 Liczba kursów zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF w poszczególnych, dostępnych specjalnościach rekreacji ruchowej. Specjalności w rekreacji ruchowej Liczba kursów zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF 1. Fitness- nowoczesne formy gimnastyki Fitness ćwiczenia psychofizyczne 1 3. Fitness ćwiczenia siłowe Fitness jogging 0 5. Kinezygerontoprofilaktyka 0 6. Samoobrona Jazda konna Hipoterapia 4 9. Piłka siatkowa Koszykówka Piłka nożna 1 12.Tenis stołowy Korfball Snowboard Narciarstwo zjazdowe Surwiwal Wspinaczka skałkowa 6 18.Pływanie Płetwonurkowanie 0 10

11 20. Kajakarstwo Windsurfing Żeglarstwo Kitesurfing Wędkarstwo Trener Osobisty Nordic Walking Kolarstwo Gry rekreacyjne Paintball Sporty motorowodne Tenis Wakeboard Fitness- Pole Dance Turystyka Rowerowa 1 35.Hatha Joga Taniec Różne Formy Profilaktyka Zdrowotna Narciarstwo tourowe 0 39.Narciarstwo biegowe 1 40.Łyżwiarstwo figurowe 1 Zatwierdzono 228 kursów od lipca 2011r. do października 2014r. Do tej pory na kursach zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF wyszkoliło się lub wciąż szkoli legitymacji instruktora rekreacji ruchowej. Tab. 2 Liczba zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF kursów instruktora sportu w dostępnych dyscyplinach. 1. Pływanie 3 2. Piłka Nożna 0 3. Koszykówka 0 4. Siatkówka 0 5. Piłka Ręczna 1 6. Lekka Atletyka 1 7. Łyżwiarstwo Figurowe 1 8. Strzelectwo Sportowe 2 9. Karate Sporty Motorowodne Żeglarstwo 0 Od grudnia 2013 roku do października 2014 roku KOMSZ TKKF zatwierdził 10 kursów na instruktora sportu. W chwili obecnej na kursach zatwierdzonych przez KOMSZ TKKF wyszkoliło się lub nadal szkoli 161 instruktorów 11

12 CENTRALNY OŚRODEK SPORTOWO- SZKOLENIOWY TKKF W SIERAKOWIE Ośrodek działał w oparciu o Statut TKKF, regulamin działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Głównego oraz regulamin organizacyjny COSSz TKKF. Nadzór ogólny nad pracą Ośrodka sprawowało Prezydium Zarządu Głównego, a do nadzoru bieżącego upoważniono prezesa Zarządu Głównego TKKF. W okresie objętym sprawozdaniem, w Ośrodku realizowane były: 1) zadania statutowe TKKF, organizacyjne i programowe na szczeblu krajowym, 2) zadania zlecane TKKF, dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania zlecane także innym podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej, 3) zadania statutowe TKKF na rzecz mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także innych zleceniodawców na podstawie umów, 4) inwestycje, przebudowy i remonty celem unowocześnienia i utrzymania bazy sportowo rekreacyjnej oraz modernizacji obiektów socjalnych Ośrodka. W latach odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego, cztery posiedzenia Prezydium Zarządu. Podczas posiedzeń omawiano działalność inwestycyjną i ekonomiczną Ośrodka a także zadania programowe o zasięgu ogólnopolskim (m.in. wczasy rodzinne) Zadania zlecone TKKF i innym podmiotom zrealizowane w Ośrodku omawiane są w dalszej części sprawozdania. Praca Ośrodka, poza organizacją w okresie lipca i sierpnia obozów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych osób dorosłych, to także intensywna działalność w pozostałych miesiącach roku kalendarzowego. W miesiącach wiosennych i jesiennych pracownicy Ośrodka organizowali pobyty dzieci i młodzieży w ramach tzw. Zielonych Szkół, z których w okresie skorzystało 595 uczniów. W większości była to młodzież z województwa wielkopolskiego. W Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF przebywały również grupy studenckie z uczelni poznańskich, tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Medycznej z Poznania oraz innych stowarzyszeń studenckich. W latach odpoczywało w Ośrodku 137 studentów. Działalność Ośrodka to także organizacja imprez sportowo rekreacyjnych zleconych przez stowarzyszenia i zakłady pracy, m.in. dla Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Stowarzyszenie Abstynentów, itd. oraz festynów sportowo rekreacyjnych dla osób wypoczywających w ośrodkach wczasowych położonych na terenie gminy Sieraków i mieszkańców Sierakowa. Ośrodek był współorganizatorem lub organizatorem zawodów gminnych, powiatowych i wojewódzkich dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, które odbywały się na krytej pływalni. 12

13 Dzięki pomocy Starosty i Burmistrza Sierakowa z powodzeniem realizowaliśmy program nauki pływania dla dzieci z powiatu Międzychodzko- Sierakowskiego. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące inwestycje: - remont 9 domków FIN (nowe achy, tarasy, wymiana okien i drzwi) W wykonaniu swoich uprawnień i obowiązków w zakresie nadzoru ogólnego nad działalnością COSSz, Prezydium Zarządu Głównego powoływało zespoły doraźne, celem wizytacji pracy Ośrodka, w różnym zakresie, np. oceny przygotowania do sezonu letniego, stanu prac inwestycyjnych czy remontowych, przebiegu akcji obozowej, itp. W skład tych zespołów wchodzili m.in. prezes Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, wiceprezesi ds. programowych i ekonomicznych, sekretarz i skarbnik oraz członkowie Zarządu Głównego. Z wizytacji sporządzane były protokoły, których treść była przedmiotem obrad Prezydium Zarządu Głównego. Dnia 30 kwietnia 2013r. pomiędzy Zarządem Głównym TKKF w Warszawie a Zachodniopomorskim Związkiem TKKF w Szczecinie została zawarta umowa dzierżawy Centralnego Ośrodka Sportowo- Szkoleniowego TKKF w Sierakowie. Umowa ta nigdy nie posiadała akceptacji Zarządu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Podpis skarbnika ZG TKKF został sfałszowany, a strony umowy zgodnie ze statutem TKKF i ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie nie miały prawa umowy w takim brzmieniu podpisać. Mimo to umowa dzierżawy była realizowana. W dniu 3 września 2014r. Sąd w Szamotułach wydał decyzję o zabezpieczeniu rzeczy COSSz TKKF w Sierakowie z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Decyzja Sądu uprawomocniła się w dniu r. i tego dnia komornik przejął Ośrodek i wydał go Zarządowi Głównemu TKKF. W chwili obecnej Zarząd Główny TKKF szacuje straty jakie zastał po przejęciu Ośrodka. Jednocześnie toczą się następujące postępowania sądowe: Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie wystąpił przeciwko TKKF w Warszawie o zapłatę kwoty ,00zł Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie wystąpił przeciwko TKKF w Warszawie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia, tj. ustalenia przez Sąd, że uchwała Zarządu Głównego TKKF z dnia 27 marca 2014r. o zawieszeniu ZZTKKF w prawach członka jest nieskuteczna oraz, że ZZ TKKF nie jest zawieszony w prawach członka (Sąd Ok.ręgowy oddalił powyższy wniosek ZZ TKKF; ZZ TKKF w Szczecinie złożył zażalenie na powyższe postanowienie) 13

14 w grudniu 2013r. Pani Małgorzata Rosik wystąpiła do Sądu z kolejnymi roszczeniami względem TKKF: pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym na kwotę ,00zł pozew o zapłatę kwoty ,00zł po złożeniu doniesienia przez Główną Komisję Rewizyjną TKKF i Zarząd Główny TKKF toczy się postępowanie prokuratorskie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę TKKF We wszystkich w/w sprawach Zarząd Główny TKKF reprezentowany jest przez Kancelarię Prawną Klonowski i Wspólnicy. 14

15 III. REALIZACJA UCHWAŁ XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW TKKF Uchwała XV Krajowego Zjazdu Delegatów TKKF przyjmując Główne kierunki działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w latach wyznaczyła tylko ogólne zadania na kadencję, pozostawiając tym samym możliwość wyboru form i metod działania oraz wykazania inicjatyw środowiskowych. Kierunki działalności na każdy rok kalendarzowy zawarte były w dokumentach uchwalanych przez Zarząd Główny TKKF. Rozliczenia wykonania zadań dokonywano na posiedzeniach Zarządu, a podstawę stanowiły sprawozdania merytoryczne, przedstawiane przez Prezydium. Nadrzędnym celem podejmowanych w mijającej kadencji działań programowych było zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez promowanie coraz to atrakcyjniejszych propozycji programowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych. Głównymi obszarami naszej działalności było: inicjowanie, organizowanie, propagowanie nowatorskich i atrakcyjnych form sportu dla wszystkich oraz starania o tworzenie warunków do ich realizacji, szkolenie i doszkalanie instruktorów rekreacji ruchowej, organizacja seminariów programowych, promowanie idei różnorodnych form sportu dla wszystkich, także w ramach wydawnictw niekomercyjnych. W realizacji poszczególnych przedsięwzięć duże znaczenie miały publiczne zadania zlecone dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. A. KIERUNKI PROGRAMOWE TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA Inicjowanie, organizowanie, propagowanie nowatorskich i atrakcyjnych form sportu dla wszystkich oraz tworzenie warunków do ich realizacji Imprezy sportowo- rekreacyjne dla dorosłych i ich rodzin to najbardziej popularna i masowa działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w zakresie sportu dla wszystkich. W okresie kadencji byliśmy organizatorami wielu festynów sportowych, festiwali, turniejów, spartakiad, lig i wielu innych. Organizowane przez nas imprezy sportowe to zestawienie zabaw, gier ruchowych z ćwiczeniami gimnastycznymi, opierającymi się na utylitarnych formach ruchu 15

16 jak: bieg, chód, rzut, skoki, gry i zabawy, itp. Imprezy nauczyły uczestników praktycznego działania, aktywizowały społeczeństwo oraz nauczyły trudnej sztuki współzawodnictwa i sportowej walki. Imprezy sportowo- rekreacyjne realizowane były przy współpracy z wojewódzkimi i terenowymi związkami TKKF a także ogniskami oraz klubami r-s TKKF. Na wniosek Zarządu Głównego TKKF imprezy uzyskały dofinansowanie (w każdym roku kadencji) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. LP. ROK LICZBA IMPREZ LICZBA UCZESTNIKÓW plan -33 plan Imprezy sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży miały na celu promocję sportowej aktywności i tworzenie dzieciom oraz młodzieży warunków do zdrowego współzawodnictwa i rozwoju sportowego, a także integrację działań lokalnych: stowarzyszeń sportowych i edukacyjno- wychowawczych, szkół, jednostek samorządowych- na rzecz usportowienia dzieci i młodzieży. Imprezy miały charakter ogólnopolski, makroregionalny, regionalny i wojewódzki, a ich bezpośrednimi organizatorami były wojewódzkie i terenowe związki TKKF oraz ogniska i kluby r-s TKKF. Na wniosek Zarządu Głównego TKKF imprezy uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2011 (29 imprez, w których łącznie udział wzięło osób- dzieci i młodzieży całego kraju) Sportowe wakacje Głównym celem organizacji sportowych wakacji było umożliwienie dzieciom i młodzieży zmiany miejsca pobytu i środowiska oraz uczestnictwa w aktywnych i sportowych formach wypoczynku w czasie wakacji. a) obozy rekreacyjne dla uczestników z rodzin o niskim statusie materialnym Programy obozów uwzględniały zajęcia sportowe z zakresu nauki pływania, gier sportowych i rekreacyjnych, aktywne formy turystyki, spartakiady i turnieje sportowe. Wszystko to sprzyjało integracji w grupie, poprawie zdrowia i sprawności psychofizycznej, a także rozbudziło zainteresowania sportowe i turystyczne dzieci i młodzieży. Obozy te zrealizowane były wg następujących bloków tematycznych: 16

17 aktywny wypoczynek w formie zajęć sportowo- rekreacyjnych uwzględniający wyrównanie poziomu sprawnościowego dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawnych, bogaty program turystyczno- krajoznawczy, poznanie okolic, historii regionu, wycieczki szlakami turystycznymi, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia kulturalno- oświatowe: spotkania, przygotowanie przez uczestników programów rozrywkowych, wieczorków tematycznych, ognisk, dyskotek, zajęcia profilaktyczne: integracja grupy, radzenie sobie ze stresem, prowadzenie praktycznych ćwiczeń związanych z umiejętnością odmawiania, rozwiązywania konfliktów, interwencją w trudnych sytuacjach. Czynny wypoczynek pozwolił na oderwanie się wychowanków od negatywnego wpływu środowiska, zapewnił im udział w atrakcyjnych programach sportowych, turystycznych i wychowawczych. Pozwolił im, choć na krótki czas zapomnieć o problemach materialnych i społecznych dotykających ich dom rodzinny. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki z tej formy mogło skorzystać: Lp. Rok Liczba uczestników W latach obozy te organizowane były w Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF w Sierakowie. W roku 2014 sportowe obozy dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym przeprowadzone zostały w sportowych ośrodkach w Jarosławcu, Kórniku, Unieście, Sulejowie, Tucholi, Mielnie, Łazach, Zwierzyniu i Przyjezierzu. b) sportowe wakacje dla członków klubów sportowych, w tym UKS-ów Celem organizowanych przez nas "Sportowych wakacji" było zapewnienie aktywnego i zdrowego wypoczynku, umożliwienie rywalizacji sportowej zgodnej z zasadami fair play, krzewienie idei olimpijskiej i wiedzy o różnych dyscyplinach sportu oraz umiejętności z zakresu organizacji imprez, zawodów i turniejów, poznanie podstawowych elementów gier zespołowych, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, nauka współzawodnictwa, a także współpracy w grupie, poznanie przepisów gier zespołowych oraz podstaw sędziowania ora poznanie nowych form aktywnego spędzania czasu wolnego. W latach dzięki dofinansowaniu MSiT sportowe wakacje zorganizowane zostały w Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF w Sierakowie Wlkp. Podczas obozów grupy sportowe realizowały program treningowy, przygotowany i prowadzony przez uprawnionych do tego, 17

18 wykwalifikowanych trenerów i instruktorów. Oprócz zajęć typowo szkoleniowych, opiekunowie zapewnili swoim podopiecznym także zajęcia rekreacyjne (proponowane i koordynowane przez pracownika Ośrodka). Wszystkie zajęcia miały na celu wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, relaksacji oraz angażowania innych partii mięśniowych, mniej wykorzystywanych w specjalistycznym treningu sportowym. Urządzane były również wycieczki kajakowe, piesze oraz rowerowe, po Sierakowskim Parku Krajobrazowym i pobliskim rezerwacie przyrody Buki nad Jeziorem Jaroszewskim. Obozy, między sobą prowadziły będą także integracyjne turnieje, sparingi oraz zabawy. Lp. Rok Liczba uczestników Organizacja rodzinnych form Sportu dla wszystkich Obozy rodzinne organizowane były w Centralnym Ośrodku Sportowo- Szkoleniowym TKKF w Sierakowie. W latach okresie od lipca do sierpnia na tę formę wypoczynku zdecydowało się 410 osób. Głównym celem tej działalności było upowszechnianie modelu aktywnego i sportowego wypoczynku oraz rodzinnego stylu kultury fizycznej. Oferta programowa obejmowała gry i zabawy rekreacyjne., testy wydolnościowe Coopera, turniej w piłce nożnej, koszykowej, siatkowej, tenisie oraz aktywne formy turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Programy realizowane były prze doświadczoną kadrę instruktorsko- trenerską w grupach rodzinnych, co spełniało rolę integracyjno- wychowawczą dla dzieci i dorosłych umożliwiając im tym samym realizację indywidualnych programów sportowych Ogólnopolski program aktywizacji i terapii ruchowej dla osób III wieku a) działalność Ośrodków terapii ruchowej dla osób III wieku Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jako jedno z wiodących zadań w programie swojej działalności uznało aktywność ruchową osób starszych. Działalność ta w okresie sprawozdawczym cieszyła się dużym zainteresowaniem i chęcią udziału w zajęciach ruchowych. TKKF opracowało dla osób Złotego wieku program, który spotkał się z uznaniem uczestników i dał konkretne wyniki zdrowotne i społeczne. Program aktywizacji i rekreacji ruchowej dla osób III wieku to działalność mająca na celu przede wszystkim poprawę kondycji, koordynacji, gibkości, ogólnej sprawności Osób III wieku (po 55 roku życia). 18

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji Od redakcji Drodzy Czytelnicy W roku 2014 będziemy obchodzić kilka okrągłych rocznic. 25 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie demokratyczne wybory. 15 lat temu Polska stała się członkiem NATO.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2007 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.pl Nr konta: Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Bruksela, 10 października 2008 r. WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie Czwarty projekt skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVIII WALNY ZJAZD PTTK ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI XVII kadencja 2009 2013 Warszawa, 14 15 września 2013 r. Opracowanie: zespół Projekt i

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo