RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ŚWIĘTOCHŁOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ŚWIĘTOCHŁOWICE"

Transkrypt

1 1 RAPORT Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ŚWIĘTOCHŁOWICE Diagnoza została przeprowadzona w ramach Zadania 4 projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej -w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności WROCŁAW, 2012 Zamawiający: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Wykonawca: mgr Aneta Wiącek

2 Spis treści 1. Wstęp... 4 a) cel główny oraz cele szczegółowe realizowanych diagnoz lokalnych... 4 b) zakres realizacji diagnozy lokalnej: techniki badawcze, próba, analizowane dokumenty, terminy Wstępna charakterystyka gminy/gmin na obszarze Partnerstwa Lokalnego (DR)... 6 a) podstawowe zmienne społeczno-demograficzne... 6 b) wskaźniki zatrudnienia... 8 c) wskaźnik bezrobocia... 9 d) typ gminy (miejski, miejsko-wiejski, wiejski) e) wskaźniki mierzące skalę korzystania z systemu pomocy społecznej f) kwestie związane z polityką mieszkaniową (zasoby gospodarki komunalnej, struktura własności mieszkań, kwestie związane z eksmisjami) Ogólna charakterystyka problemów społecznych na obszarze którym zawiązane zostało Partnerstwo Lokalnego a) krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR b) hierarchia problemów społecznych na podstawie DR c) przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR d) hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI) Szczegółowa analiza problemu bezdomności w kontekście materiałów zastanych (DR) 29 a) dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej b) metodologiczna oraz merytoryczna ocena diagnozy bezdomności: czy była realizowana, czy jest aktualna, czy była ponawiana (panelowa), w jakim zakresie (jak głęboko) dokonywano diagnozy, czy była wykorzystywana w dokumentach c) opisane działania mające rozwiązywać problem bezdomności d) konkretne formy działań z bezdomnymi (zaznaczmy nawet jeśli są wymienione) e) finanse Postrzeganie bezdomności jako lokalnego problemu społecznego z perspektywy kluczowych informatorów (IDI) a) znaczenie (ranga) bezdomność wśród problemów społecznych gmin/y oraz stosunek do bezdomności przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych i lokalnych elit b) ocena skali zjawiska bezdomności w gminie/ach zdaniem respondentów (także u ujęciu dynamicznym) c) charakter bezdomności i ewentualnie dynamika zmian oraz najważniejsze potrzeby osób bezdomnych w gminie/ach d) stosunek społeczności lokalnej do bezdomności Ocena systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie Partnerstwa Lokalnego (IDI z osobami kluczowymi) a) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie prewencji bezdomności b) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu pomocy doraźnej

3 3 c) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu integracji społecznej d) współpraca międzyinstytucjonalna e) najważniejsze wady i zalety lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym f) najpilniejsze potrzeby systemu pomocy osobom bezdomnym w Partnerstwie Ocena systemu wsparcia dokonana przez osoby bezdomne Wnioski i rekomendacje dla systemu wsparcia w partnerstwie lokalnym (na podstawie IDI z osobami kluczowymi, wywiadów kwestionariuszowych z osobami bezdomnymi oraz analizy dokumentów) obejmujące zakres prewencji, pomocy sprofilowanej i rozwiązania systemowe Aneks Lista przebadanych dokumentów w ramach analizy danych zastanych (DR) Dyspozycje do wywiadów indywidualnych z przedstawicielami instytucji/organizacji działającymi na rzecz osób bezdomnych Kwestionariusz wywiadu z osobami bezdomnymi Spis rysunków i tabel Rysunek 1 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Tabela 1 Zasoby ludzkie na terenie gminy... 6 Tabela 2 Rozwój inwestycyjny gminy... 7 Tabela 3 Wybrane wskaźniki finansów gminy... 7 Tabela 4 Wskaźniki demograficzne dla gminy... 8 Tabela 5 Charakterystyka rynku pracy na podstawie liczby zatrudnionych... 9 Tabela 6 Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych... 9 Tabela 7 Stopa bezrobocia Tabela 8 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej Tabela 9 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Tabela 10 Liczba postępowań eksmisyjnych Tabela 11 Zaległości w opłatach za mieszkania Tabela 12 Zestawienie przyczyn przyznania pomocy z OPS, źródło: Sprawozdanie MPiPS -03 za 2010 rok Tabela 13 Analiza sprawozdania rocznego MPiPS Tabela 14 Analiza sprawozdania OPS Tabela 15 Analiza uchwał budżetowych Tabela 16 Analiza sprawozdawczości policji Tabela 17 Analiza sprawozdawczości Straży Miejskiej Tabela 18 Analiza statutu gminy Tabela 19 Analiza regulaminu organizacyjnego MOPS Tabela 20 Analiza projektów finansowanych ze środków unijnych Tabela 21 Analiza sprawozdawczości służby zdrowia Tabela 22 Kwestionariusz wypełniany przez OPS... 31

4 4 1. Wstęp a) cel główny oraz cele szczegółowe realizowanych diagnoz lokalnych Niniejszy raport jest efektem prac badawczych prowadzonych od listopada 2011r. do stycznia 2012 r., polegających na analizie zbioru istniejących danych dotyczących problemu bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego. Przygotowany dokument został opracowany na potrzeby Projektu 1.18 Zadanie 4 oraz w związku z przygotowywaniem przez Partnerstwo Lokalne wniosku o dofinansowanie w konkursie realizowanym w ramach tegoż projektu. Ponadto, niniejsze opracowanie może być wykorzystane do wszelkich innych prac związanych z poszukiwaniem rozwiązań w obszarze bezdomności na terenie gminy realizującej obecnie działania w ramach Partnerstwa Lokalnego. Celem głównym realizowanych badań było uzyskanie maksymalnie zobiektywizowanej wiedzy o systemie wsparcia dla osób bezdomnych na obszarze partnerstwa lokalnego, w szczególności o zasadach funkcjonowania systemu, jego najważniejszych deficytach i zasobach w kontekście rozwiązywania problemu bezdomności. Cele szczegółowe prowadzonych badań obejmują określenie: - w jaki sposób problematyka bezdomności jest ujmowana w dokumentach (jeśli w ogóle jest wyszczególniana jako odrębne zagadnienie); - w jakim kontekście pojawiają się w dokumentach określone dane; - jaki jest rodzaj pomocy świadczonej osobom bezdomnym i jaka jest skala tej pomocy; - w jaki sposób postrzegana jest bezdomność przez osoby działające w obszarze pomocy osobom bezdomnym; - w jaki sposób osoby realizujące działania pomocowe oceniają system pomocy, jakie wskazują problemy działania i pożądane kierunki zmian; - jaka jest specyfika lokalnego obszaru w odniesieniu do kwestii bezdomności, czym charakteryzuje się lokalna bezdomność ; - w jaki sposób osoby bezdomne postrzegają swoją sytuację oraz jaki jest profil socjodemograficzny tych osób. b) zakres realizacji diagnozy lokalnej: techniki badawcze, próba, analizowane dokumenty, terminy Dla opracowania dostępnych (udostępnionych przez Partnerstwo) dokumentów zastosowano metodologię spójną, opracowaną dla wszystkich diagnoz realizowanych na terenie kraju w ramach Zadania 4 Projektu W opracowanej metodologii wskazano następujące dokumenty, które powinny zostać poddane analizie: 1. Sprawozdanie Roczne MPiPS (tylko dane dotyczące osób bezdomnych); 2. Sprawozdania Roczne składane radzie gminy przez OPS;

5 5 3. Uchwały budżetowe; 4. Sprawozdawczość Policji dotycząca osób bezdomnych w danym roku; 5. Sprawozdawczość Straży Miejskiej dotycząca osób bezdomnych w danym roku; 6. Dokumenty organizacyjne gminy statut; 7. Dokumenty organizacyjne gminy regulamin organizacyjny; 8. Dokumenty organizacyjne OPS statut, regulamin organizacyjny; 9. Projekty systemowe i konkursowe PO KL i inne dotyczące bezdomnych; 10. Kwestionariusz wypełniany przez OPS. Spośród wymienionych powyżej dokumentów niektóre udało się uzyskać bezpośrednio w Partnerstwie lub za pomocą innych ogólnodostępnych kanałów publikacji i dystrybucji jawnych dokumentów, część dokumentów pozostała niedostępna lub też nie została w ogóle opracowana dla potrzeb Partnerstwa: - Strategię rozwoju miasta Świętochłowice do roku 2015, - Miejską Strategię rozwiązywania problemów społecznych Świętochłowic. Drugim komponentem badawczym wykorzystywanym w realizacji diagnoz lokalnych były indywidualne wywiady pogłębione z osobami kluczowymi w działaniach na rzecz osób bezdomnych na obszarze Partnerstwa. Badanie IDI przeprowadzono w dniach listopada 2011 r. wśród 5 osób powiązanymi z działalnością na rzecz osób bezdomnych i bezdomności, czyli tzw. osób kluczowych wskazanych przez Partnerstwo Lokalne zawiązane w związku z realizacją zadania 4 projektu 1.18 i aplikowaniem w konkursie przez gminę Świętochłowice. Ze względu na specyfikę gminy i stosunkowo niewyraźną problematykę bezdomności trudno mówić, że osoby kluczowe zajmują się bezpośrednio działalnością na rzecz tej grupy społecznej. Na terenie gminy nie działa placówka wyspecjalizowana w działalności na rzecz tej grupy społecznej, a potrzeby i propozycje działań rodzą się na skutek osobistych kontaktów osób bezdomnych z przedstawicielami wybranych instytucji publicznych. Cechą charakteryzującą działalność bezdomnościową w Świętochłowicach jest fakt, że de facto jest ona realizowana przez jedną osobę (merytorycznie kompetentnego pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS) wspieranego przez przedstawicieli innych urzędów i instytucji działających na obszarze gminy. Dlatego też realizując założenia metodologii badawczej jako osoby kluczowe w obszarze działalności na rzecz osób bezdomnych na terenie gminy wskazano tych przedstawicieli instytucji, którzy realizują bezpośrednie działania i w związku z tym mogą mieć obraz lokalnej (a nie regionalnej czy rozumianej systemowo) bezdomności w odniesieniu do Świętochłowic, a także wiedzę o problemach, potrzebach i aktywności osób bezdomnych pochodzących czy przebywających na terenie gminy. Tak więc badani to w większości przedstawiciele instytucji publicznych, którzy z racji pełnionych ról społecznych i funkcji stykają się z osobami w sytuacjach problemowych, które identyfikują jako osoby bezdomne według przyjętych w swojej instytucji kryteriów i potrzeb (na ogół na podstawie deklaracji własnej danej osoby co do braku miejsca pobytu lub braku meldunku). Badani reprezentowali podmioty realizujące działalność pomocową na rzecz osób bezdomnych w różnym zakresie i skali Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zarządzania

6 6 Kryzysowego Urzędu Miasta, Przychodnia Lekarska, Straż Miejska oraz Centrum Integracji Społecznej. Wśród badanych było 4 mężczyzn i 1 kobieta, a staż ich aktywności na polu pomocy osobom bezdomnym (lub kontaktów z tą grupą społeczną) mieści się w przedziale 5 20 lat. Respondenci reprezentowali zróżnicowany zakres wiedzy obszarze bezdomności, warunkowany w dużej mierze ich osobistymi doświadczeniami w realizowanej działalności oraz oparty na bazie doświadczeń. Zakres dyspozycji do przeprowadzenia wywiadów obejmował sześć głównych obszarów, które dotyczyły: znaczenia bezdomności w kontekście problemów społecznych gminy, działań podejmowanych przez kluczowe instytucje na rzecz bezdomnych, współpracy instytucjonalnej wśród podmiotów zaangażowanych w pracę na rzecz bezdomnych, zakres pomocy doraźnej jaka jest oferowana na terenie gminy, zakres i ocena działań z zakresu integracji społecznej, znaczenie i rodzaj działań prewencyjnych jakie są obecnie prowadzone na terenie gminy. Poszczególne rozdziały opisują problematykę uzupełnioną o wypowiedzi respondentów. 2. WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA GMINY/GMIN NA OBSZARZE PARTNERSTWA LOKALNEGO (DR) a) podstawowe zmienne społeczno-demograficzne Świętochłowice położone są centralnie w Aglomeracji Katowickiej. Struktura przestrzenna miasta nie rysuje naturalnych granic z miastami sąsiednimi: Rudą Śląską, Chorzowem i Bytomiem. Powierzchnia miasta Świętochłowice to 13 km 2. Miasto liczy osób mieszkańców. W poniższej tabeli zestawiono dane dla gminy, a w celu uzyskania punktu odniesienia także wartości dla ogółu kraju. Nazwa wskaźnika Wartość dla gminy (l. osób) Wartość dla kraju (l. osób) Mężczyźni Kobiety Pracujący ogółem tys. Pracujące kobiety tys. Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni Tabela 1 Zasoby ludzkie na terenie gminy źródło: Dane o ludności można zestawić ze statystyką rozwoju inwestycyjnego gminy. Poniższa tabela obejmuje takie zestawienie w ujęciu dynamicznym (lata ) na podstawie wybranych cech a w celu uzyskania punktu odniesienia zawierająca także wartości dla ogółu kraju za 2010 rok. Nazwa wskaźnika Wartość Jednostka Wartość Jednostka Wartość Jednostka Ludność według faktycznego osób osób osób miejsca zamieszkania Zwiększenie ludności wskutek 0 osób 0 osób 0 osób

7 7 migracji wewnętrznej Zwiększenie ludności wskutek 0 osób 0 osób 0 osób migracji zewnętrznej Nowo zarejestrowane spółki 2 szt. 2 szt. 22 szt. sektor publiczny Nowo zarejestrowane spółki 304 szt. 356 szt. 447 szt. sektor prywatny Tabela 2 Rozwój inwestycyjny gminy źródło: Zestawienie danych w powyższej tabeli wskazuje na brak przyrostu wskutek ruchów migracyjnych w każdym z obserwowanych lat. Obserwowano natomiast wzrost liczby rejestrowanych spółek szczególnie wyraźny w 2009 roku, ale kolejny był pozytywny, szczególnie w sektorze prywatnym. Brak odnotowanych ruchów migracyjnych rodzi pytanie o powiązanie z bezdomnością należałoby przypuszczać, że analogicznie stabilna była liczba osób bezdomnych przebywających na terenie gminy. Jednak aby wyraźniej określić trendy demograficzne szczególnie w tej grupie społecznej, należałoby dokonać bardziej wnikliwej analizy w opracowaniu dedykowanym ruchom demograficznym, i w miarę możliwości jego korelacji z dynamiką skali problemów społecznych. Dane finansowe obrazujące kondycję gminy to przede wszystkim dochody budżetowe. Z informacji za 2008, 2009 i 2010 rok wynika, że dochody te stale rosną, a to może przekładać się na rosnące wydatki w obszarze inwestycji. Te relacje finansowe obrazuje poniższa tabela. Dochody własne budżetu Wydatki inwestycyjne budżetu 2008 (w zł) (w zł) (w zł) Tabela 3 Wybrane wskaźniki finansów gminy źródło: Kondycja finansowa gminy jest analogiczna do sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego ogółem w analogicznym czasie, które ogółem zanotowały wzrost w 2010 r.: w zestawieniu rok do roku o 9%, w tym z opłat od czynności cywilno-prawnych o 12%, z podatku od nieruchomości o 7% i wpływów z majątku o 11%. Rok 2010 był także dla samorządów okresem intensywnych prac nad rozbudową infrastruktury - wydatki inwestycyjne JST osiągnęły 43,3 mld zł, tj. wzrosły o 4% wobec 35% w 2009 r. (a widoczne m. in. w powyższej tabeli znaczne zmniejszenie dynamiki wzrostu wynikało ze zmiany systemu przepływu środków UE). (Por. Raport roczny 2011 Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Departament Strategii i Analiz PKO BP, Warszawa, wrzesień 2011). Kondycję demograficzną gminy oraz dla porównania: w kraju w 2010 roku obrazuje zestawienie wskaźników w tym obszarze ujęte w poniższej tabeli.

8 8 Wskaźnik obciążenia demograficznego gmina kraj ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w wieku przedprodukcyjnym % w wieku produkcyjnym % w wieku poprodukcyjnym % Wskaźniki modułu gminnego ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) osoba kobiety na 100 mężczyzn osoba małżeństwa na 1000 ludności urodzenia żywe na 1000 ludności zgony na 1000 ludności przyrost naturalny na 1000 ludności Tabela 4 Wskaźniki demograficzne dla gminy Źródło: Widoczną w zestawieniu cechą wyróżniającą gminę w odniesieniu do ogółu kraju jest zdecydowanie wyższy wskaźnik liczby osób w wieku produkcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Analogiczny do ogółu kraju jest udział ludności poszczególnych kategoriach ekonomicznych. Wyraźnie widoczna jest różnica w wartości wskaźnika przyrostu naturalnego, który w Świętochłowicach ma znak ujemny. Miejski charakter tej gminy znajduje potwierdzenie w gęstości zaludnienia liczba mieszkańców przypadająca na m 2 jest nieporównywalnie większa niż analogiczna wartość podawaną dla ogółu kraju. b) wskaźniki zatrudnienia W zestawieniu ujęto osoby zatrudnione w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe) w podziale na sektory gospodarki i ze wskazaniem płci w latach : sektor ekonomiczny ogółem rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; wartość liczbowa dla gminy 2010 wartość 2010 płeć % liczbowa % gmina 2010 kraj kraj ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni 0* kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni

9 9 zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja kobiety działalność finansowa i ogółem ubezpieczeniowa; obsługa rynku mężczyźni nieruchomości kobiety pozostałe usługi ogółem mężczyźni kobiety Tabela 5 Charakterystyka rynku pracy na podstawie liczby zatrudnionych źródło: * widoczne w tabeli wartości 0 w odniesieniu do kobiet i mężczyzn przy jednoczesnej innej wartości ogółem najprawdopodobniej oznaczają brak danych do szczegółowego zestawienia wg kryterium płci Dane liczbowe obrazujące poziom zatrudnienia w ciągu trzech lat wskazują na zmiany w liczebności osób zatrudnionych w większości sektorów gospodarki stale zmniejszający się od 2008 roku. Znikomą różnicę obrazującą inną tendencje zanotowano w kategorii rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo gdzie po spadku do zera w 2010 odnotowano wzrost wyższy niż liczba osób w 2008 r., jednak wartości liczbowe osób dla tego sektora są w porównaniu z całym zestawieniem nieporównywanie mniejsze. Porównanie liczebności zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki z perspektywą całego kraju wskazuje, że Świętochłowice nie wyróżniają się w tych kategoriach wartości wskaźników różnią się nieznacznie szczególnie tam, gdzie są one niskie (0-5), ale ogólne tendencje i dominujące pod względem aktywności ekonomicznej sektory są analogiczne dla obu obszarów. c) wskaźnik bezrobocia Cechy bezrobocia najczęściej wskazywane są poprzez udział stopę bezrobocia oraz udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w odniesieniu do liczby ludności ogółem. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w odniesieniu do liczby ludności ogółem w wieku produkcyjnym ujęto w zestawieniu dynamicznym (lata ) w poniższej tabeli. płeć rok wartość gmina w % wartość kraj w % ,5 6,0 ogółem ,7 7, ,7 7, ,4 5,0 mężczyźni ,9 7, ,6 7, ,7 7,0 kobiety ,5 8, ,9 8,6 Tabela 6 Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych źródło:

10 10 Zestawienie wartości wskaźników w ujęciu dynamicznym wskazuje, że udział liczby osób bezrobotnych w ludności ogółem stale rośnie a przyrost ten odnosi się do obu płci w takim samym stopniu. W odniesieniu do perspektywy ogólnokrajowej te wskaźniki są mniejsze niż dla ogółu kraju. Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (ogółem oraz danej grupy), tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego i wynosi ona w ujęciu dynamicznym: rok stopa bezrobocia dla gminy w % stopa bezrobocia dla kraju w % ,3 9, ,2 12, ,6 12,4 Tabela 7 Stopa bezrobocia źródło: Wskaźniki stopy bezrobocia w Świętochłowicach stale rośnie podobnie jak w całym kraju, jednak tempo wzrostu jest większe: jeszcze w 2008 roku wskaźnik ten był dla gminy nieznacznie mniejszy niż dla kraju, a w 2010 znacznie go przewyższał. d) typ gminy (miejski, miejsko-wiejski, wiejski) Świętochłowice są miastem na prawach powiatu (gmina miejska). Powierzchnia administrowana przez społeczność lokalną obejmuje obszar 1322 ha. W strukturze użytkowania grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 64% ogółu to jest 847 ha. Ze względu na przemysłowy charakter miasta duża część gruntów tj.17,4%-230 ha stanowią tereny i hałdy przemysłowe. Tereny zabudowy mieszkaniowej obejmują 19,2% -254ha. Świętochłowice jako jedyne miasto w Polsce nie posiada lasów. e) wskaźniki mierzące skalę korzystania z systemu pomocy społecznej Dane obejmujące świadczeniobiorców pomocy społecznej dla gminy Świętochłowice oraz porównawczo w wybranych wierszach w odniesieniu do ogółu kraju, ujęto w poniższej tabeli: Gospodarstwa domowe i ich członkowie - beneficjenci pomocy społecznej jednostka gmina kraj gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej gosp. dom ,4 tys. osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej osoba

11 11 udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem % 6,5 8,5 Rodziny otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci tys. osób 1,5 -- Dzieci w wieku 0-17 lat, na które rodziny otrzymują zasiłek rodzinny tys. osób 3, ,5 Dzieci w wieku 0-17 lat, na które rodziny otrzymują zasiłek rodzinny % ogółu osób w tym wieku 32,5 17,2 Tabela 8 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej źródło: Zestawienie danych dotyczących skali korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w odniesieniu do kraju wskazuje, że w gminie Świętochłowice nieznacznie mniejszy jest odsetek świadczeniobiorców pomocy społecznej w stosunku do ludności ogółem niż na obszarze kraju. Niemal dwukrotnie wyższy niż analogiczna wartość dla obszaru całego kraju jest odsetek liczby dzieci, na które rodziny otrzymują zasiłek. Dane te w połączeniu z relatywnie wysokimi wskaźnikami bezrobocia mogą wskazywać na fakt, że znaczna część mieszkańców nie posiada zatrudnienia umożliwiającego samodzielne utrzymanie i potrzebuje materialnego wsparcia dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. f) kwestie związane z polityką mieszkaniową (zasoby gospodarki komunalnej, struktura własności mieszkań, kwestie związane z eksmisjami) Dane GUS obejmujące zasoby mieszkaniowe wskazują, że liczba mieszkań powiatu m. Świętochłowice oraz miasta Świętochłowice jest tożsama i wynosi ogółem Liczba ta nie zmieniła się w ciągu dwóch lat w roku 2009 i 2010 jest taka sama. Liczba mieszkań w ramach określonej kategorii została umieszczona w tabeli i w wykresie obrazującym poziom różnic w strukturze własności w 2009 r., bowiem szczegółowe dane GUS obejmują maksymalnie ten rok. W zestawieniu ujęto dane dla Świętochłowic i porównawczo dla ogółu kraju. liczba mieszkań w 2009 r. w gminie % mieszkań w 2009 r. w gminie liczba mieszkań w 2009 r. w kraju kategoria własności zasoby gmin (komunalne) zasoby spółdzielni mieszkaniowych zasoby zakładów pracy zasoby Skarbu Państwa zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) % mieszkań w 2009 r. w kraju zasoby wspólnot mieszkaniowych zasoby wspólnot mieszkaniowych własność osób fizycznych zasoby pozostałych podmiotów ogółem (dane GUS) suma liczby mieszkań wszystkich kategorii Tabela 9 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Źródło: 1

12 12 Dane zestawione w powyższej tabeli wskazują przede wszystkim na różnice w wartościach liczbowych obejmujących sumy wszystkich wymienionych mieszkań. W odniesieniu do danych dla Świętochłowic suma mieszkań wszystkich kategorii jest mniejsza niż podawana przez GUS wartość ogółem dla całego zestawienia, podobnie jak w odniesieniu dla kraju, gdzie GUS-owa wartość mieszkań ogółem jest 1,5 razy większa niż suma wartości wszystkich wskazanych mieszkań. Różnice te mogą przede wszystkim wynikać z różnicy źródeł przy gromadzeniu danych (a konkretnie z różnic definicyjnych lub z niespójnych sposobów dokumentowania np. wskazywaniu mieszkań zamieszkanych / niezamieszkanych etc.). Możliwe jest także, że niektóre mieszkania zostały policzone dwukrotnie, chociaż ze względu na dość wyraźne kryteria własności wydaje się to być mało prawdopodobne. Niemniej, trudności w interpretacji danych zawartych w tabeli zwracają uwagę na potrzebę weryfikowania danych poprzez np. porównywanie różnych wskaźników dla tego samego zjawiska. Powyższe zestawienie danych dotyczących własności mieszkań w gminie wskazuje, że struktura własności mieszkań w gminie jest analogiczna do struktury własności mieszkań na terenie kraju. Zestawienie zawiera także informację o tym, która z form własności jest dominującą w strukturze własności mieszkań w gminie, co jest najlepiej widoczne w ujęciu graficznym. Rysunek 1 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Źródło:

13 13 Wizualne zestawienie obrazuje wyraźną dysproporcję w kategorii mieszkań dominują komunalne zasoby gminne niemal na równi z zasobami spółdzielni mieszkaniowych, w nieco mniejszym stopniu właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe. W stosunkowo niewielkim stopniu widoczne są mieszkania należące do osób fizycznych. Nie ma mieszkań, które znajdowałyby się w zasobach zakładów pracy, Skarbu Państwa i TBS-ów. Statystyka obrazująca strukturę własności mieszkań obejmuje także eksmisje. W poniższej tabeli zawarto dane obrazujące eksmisje z lokali i postępowania eksmisyjne za 2009 r. (najbardziej aktualne szczegółowe zestawienie). forma własności zasoby spółdzielni mieszkaniowych zasoby zakładów pracy (bez Skarbu Państwa) zasoby wspólnot mieszkaniowych zasoby TBS zasoby pozostałych podmiotów zasoby gmin (komunalne) stan prawny postępowania toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje przyczyna postępowania / eksmisji liczba postępowań ogółem 6 zaległości w opłatach 6 ogółem 19 zaległości w opłatach 19 ogółem 6 zaległości w opłatach 6 ogółem 2 zaległości w opłatach 2 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 3 zaległości w opłatach 3 ogółem 1 zaległości w opłatach 1 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0

14 14 toczące się w sądzie postępowania ogółem 0 eksmisyjne zaległości w opłatach 0 zasoby Skarbu ogółem 0 orzeczone przez sąd eksmisje Państwa zaległości w opłatach 0 wykonane eksmisje ogółem 0 zaległości w opłatach 0 Tabela 10 Liczba postępowań eksmisyjnych źródło: Zestawienie danych wskazujących na liczbę postępowań eksmisyjnych w podziale na formę własności mieszkań wskazuje, że postępowania eksmisje są relatywnie rzadko prowadzone przeważająca większość odnosi się do zasobów spółdzielni, znikoma część do zasobów wspólnot mieszkaniowych i zakładów pracy. forma własności zasoby spółdzielni mieszkaniowych zasoby zakładów pracy (bez Skarbu Państwa) zasoby wspólnot mieszkaniowych zasoby TBS zasoby pozostałych podmiotów zasoby gmin (komunalne) zasoby Skarbu Państwa czas trwania liczba mieszkań wartość zaległości w tys. zł. Świętochłowice Polska Świętochłowice Polska liczba % liczba % liczba % liczba % ogółem , ,8 37 ponad 3 m-ce , ,1 22 ogółem , ,8 3 ponad 3 m-ce , ,5 2 ogółem , ,4 19 ponad 3 m-ce , ,8 13 ogółem , ,2 1 ponad 3 m-ce , ,8 0 ogółem , ,5 0 ponad 3 m-ce , ,0 0 ogółem , ,7 0 ponad 3 m-ce , ,4 0 ogółem , ,9 1 ponad 3 m-ce , ,2 1 Tabela 11 Zaległości w opłatach za mieszkania źródło: W powyższym zestawieniu widać, że najwięcej jest zadłużonych mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. W mniejszym zakresie problem ten dotyczy także mieszkań z zasobów zakładów pracy oraz wspólnot mieszkaniowych. Dane te potwierdzają trudności w utrzymaniu mieszkań przez ich lokatorów widoczne w zestawieniu obrazującym eksmisje.

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS 1 RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSUS Wykonał dr Sławomir Mandes przy udziale członków Zespołu Badawczego w składzie: Ewa Biskup Marianna Zieleńska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W GMINIE KŁOCZEW

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W GMINIE KŁOCZEW RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W GMINIE KŁOCZEW Wykonawca Marcin J. Sochocki (opracowanie całości raportu końcowego, realizacja i opracowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY WOLA

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY WOLA 1 RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTERSTWA LOKALNEGO Z TERENU WARSZAWSKIEJ DZIELNICY WOLA Wykonał dr Sławomir Mandes przy udziale członków Zespołu Badawczego w składzie: Ewa Biskup Marianna Zieleńska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GDÓW DO ROKU 2020 Załącznik do uchwały Nr... Rady Gminy Gdów z dnia... Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 GMINA

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna

Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna Badanie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu pt. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Prawną podstawą opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ruda Śląska na lata 2015 2030, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku

Prawną podstawą opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ruda Śląska na lata 2015 2030, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku . WSTĘP Prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 2030 trwały od maja 2014r. i realizowane były dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27.03.2013 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA na lata 2013 2020 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 1

Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 1 Volker Busch-Geertsema, Bill Edgar, Matt Harrison, Barbara Illsley, Peter Watson 251 Piotr Olech Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 PROJEKT Świętochłowice 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Załącznik do uchwały Nr /2011 Rady Miasta Krosna Z dnia.2011 r. Urząd Miasta Krosna STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Krosno 2011 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo