RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ŚWIĘTOCHŁOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ŚWIĘTOCHŁOWICE"

Transkrypt

1 1 RAPORT Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ŚWIĘTOCHŁOWICE Diagnoza została przeprowadzona w ramach Zadania 4 projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej -w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności WROCŁAW, 2012 Zamawiający: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Wykonawca: mgr Aneta Wiącek

2 Spis treści 1. Wstęp... 4 a) cel główny oraz cele szczegółowe realizowanych diagnoz lokalnych... 4 b) zakres realizacji diagnozy lokalnej: techniki badawcze, próba, analizowane dokumenty, terminy Wstępna charakterystyka gminy/gmin na obszarze Partnerstwa Lokalnego (DR)... 6 a) podstawowe zmienne społeczno-demograficzne... 6 b) wskaźniki zatrudnienia... 8 c) wskaźnik bezrobocia... 9 d) typ gminy (miejski, miejsko-wiejski, wiejski) e) wskaźniki mierzące skalę korzystania z systemu pomocy społecznej f) kwestie związane z polityką mieszkaniową (zasoby gospodarki komunalnej, struktura własności mieszkań, kwestie związane z eksmisjami) Ogólna charakterystyka problemów społecznych na obszarze którym zawiązane zostało Partnerstwo Lokalnego a) krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR b) hierarchia problemów społecznych na podstawie DR c) przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR d) hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI) Szczegółowa analiza problemu bezdomności w kontekście materiałów zastanych (DR) 29 a) dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej b) metodologiczna oraz merytoryczna ocena diagnozy bezdomności: czy była realizowana, czy jest aktualna, czy była ponawiana (panelowa), w jakim zakresie (jak głęboko) dokonywano diagnozy, czy była wykorzystywana w dokumentach c) opisane działania mające rozwiązywać problem bezdomności d) konkretne formy działań z bezdomnymi (zaznaczmy nawet jeśli są wymienione) e) finanse Postrzeganie bezdomności jako lokalnego problemu społecznego z perspektywy kluczowych informatorów (IDI) a) znaczenie (ranga) bezdomność wśród problemów społecznych gmin/y oraz stosunek do bezdomności przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych i lokalnych elit b) ocena skali zjawiska bezdomności w gminie/ach zdaniem respondentów (także u ujęciu dynamicznym) c) charakter bezdomności i ewentualnie dynamika zmian oraz najważniejsze potrzeby osób bezdomnych w gminie/ach d) stosunek społeczności lokalnej do bezdomności Ocena systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie Partnerstwa Lokalnego (IDI z osobami kluczowymi) a) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie prewencji bezdomności b) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu pomocy doraźnej

3 3 c) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu integracji społecznej d) współpraca międzyinstytucjonalna e) najważniejsze wady i zalety lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym f) najpilniejsze potrzeby systemu pomocy osobom bezdomnym w Partnerstwie Ocena systemu wsparcia dokonana przez osoby bezdomne Wnioski i rekomendacje dla systemu wsparcia w partnerstwie lokalnym (na podstawie IDI z osobami kluczowymi, wywiadów kwestionariuszowych z osobami bezdomnymi oraz analizy dokumentów) obejmujące zakres prewencji, pomocy sprofilowanej i rozwiązania systemowe Aneks Lista przebadanych dokumentów w ramach analizy danych zastanych (DR) Dyspozycje do wywiadów indywidualnych z przedstawicielami instytucji/organizacji działającymi na rzecz osób bezdomnych Kwestionariusz wywiadu z osobami bezdomnymi Spis rysunków i tabel Rysunek 1 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Tabela 1 Zasoby ludzkie na terenie gminy... 6 Tabela 2 Rozwój inwestycyjny gminy... 7 Tabela 3 Wybrane wskaźniki finansów gminy... 7 Tabela 4 Wskaźniki demograficzne dla gminy... 8 Tabela 5 Charakterystyka rynku pracy na podstawie liczby zatrudnionych... 9 Tabela 6 Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych... 9 Tabela 7 Stopa bezrobocia Tabela 8 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej Tabela 9 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Tabela 10 Liczba postępowań eksmisyjnych Tabela 11 Zaległości w opłatach za mieszkania Tabela 12 Zestawienie przyczyn przyznania pomocy z OPS, źródło: Sprawozdanie MPiPS -03 za 2010 rok Tabela 13 Analiza sprawozdania rocznego MPiPS Tabela 14 Analiza sprawozdania OPS Tabela 15 Analiza uchwał budżetowych Tabela 16 Analiza sprawozdawczości policji Tabela 17 Analiza sprawozdawczości Straży Miejskiej Tabela 18 Analiza statutu gminy Tabela 19 Analiza regulaminu organizacyjnego MOPS Tabela 20 Analiza projektów finansowanych ze środków unijnych Tabela 21 Analiza sprawozdawczości służby zdrowia Tabela 22 Kwestionariusz wypełniany przez OPS... 31

4 4 1. Wstęp a) cel główny oraz cele szczegółowe realizowanych diagnoz lokalnych Niniejszy raport jest efektem prac badawczych prowadzonych od listopada 2011r. do stycznia 2012 r., polegających na analizie zbioru istniejących danych dotyczących problemu bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego. Przygotowany dokument został opracowany na potrzeby Projektu 1.18 Zadanie 4 oraz w związku z przygotowywaniem przez Partnerstwo Lokalne wniosku o dofinansowanie w konkursie realizowanym w ramach tegoż projektu. Ponadto, niniejsze opracowanie może być wykorzystane do wszelkich innych prac związanych z poszukiwaniem rozwiązań w obszarze bezdomności na terenie gminy realizującej obecnie działania w ramach Partnerstwa Lokalnego. Celem głównym realizowanych badań było uzyskanie maksymalnie zobiektywizowanej wiedzy o systemie wsparcia dla osób bezdomnych na obszarze partnerstwa lokalnego, w szczególności o zasadach funkcjonowania systemu, jego najważniejszych deficytach i zasobach w kontekście rozwiązywania problemu bezdomności. Cele szczegółowe prowadzonych badań obejmują określenie: - w jaki sposób problematyka bezdomności jest ujmowana w dokumentach (jeśli w ogóle jest wyszczególniana jako odrębne zagadnienie); - w jakim kontekście pojawiają się w dokumentach określone dane; - jaki jest rodzaj pomocy świadczonej osobom bezdomnym i jaka jest skala tej pomocy; - w jaki sposób postrzegana jest bezdomność przez osoby działające w obszarze pomocy osobom bezdomnym; - w jaki sposób osoby realizujące działania pomocowe oceniają system pomocy, jakie wskazują problemy działania i pożądane kierunki zmian; - jaka jest specyfika lokalnego obszaru w odniesieniu do kwestii bezdomności, czym charakteryzuje się lokalna bezdomność ; - w jaki sposób osoby bezdomne postrzegają swoją sytuację oraz jaki jest profil socjodemograficzny tych osób. b) zakres realizacji diagnozy lokalnej: techniki badawcze, próba, analizowane dokumenty, terminy Dla opracowania dostępnych (udostępnionych przez Partnerstwo) dokumentów zastosowano metodologię spójną, opracowaną dla wszystkich diagnoz realizowanych na terenie kraju w ramach Zadania 4 Projektu W opracowanej metodologii wskazano następujące dokumenty, które powinny zostać poddane analizie: 1. Sprawozdanie Roczne MPiPS (tylko dane dotyczące osób bezdomnych); 2. Sprawozdania Roczne składane radzie gminy przez OPS;

5 5 3. Uchwały budżetowe; 4. Sprawozdawczość Policji dotycząca osób bezdomnych w danym roku; 5. Sprawozdawczość Straży Miejskiej dotycząca osób bezdomnych w danym roku; 6. Dokumenty organizacyjne gminy statut; 7. Dokumenty organizacyjne gminy regulamin organizacyjny; 8. Dokumenty organizacyjne OPS statut, regulamin organizacyjny; 9. Projekty systemowe i konkursowe PO KL i inne dotyczące bezdomnych; 10. Kwestionariusz wypełniany przez OPS. Spośród wymienionych powyżej dokumentów niektóre udało się uzyskać bezpośrednio w Partnerstwie lub za pomocą innych ogólnodostępnych kanałów publikacji i dystrybucji jawnych dokumentów, część dokumentów pozostała niedostępna lub też nie została w ogóle opracowana dla potrzeb Partnerstwa: - Strategię rozwoju miasta Świętochłowice do roku 2015, - Miejską Strategię rozwiązywania problemów społecznych Świętochłowic. Drugim komponentem badawczym wykorzystywanym w realizacji diagnoz lokalnych były indywidualne wywiady pogłębione z osobami kluczowymi w działaniach na rzecz osób bezdomnych na obszarze Partnerstwa. Badanie IDI przeprowadzono w dniach listopada 2011 r. wśród 5 osób powiązanymi z działalnością na rzecz osób bezdomnych i bezdomności, czyli tzw. osób kluczowych wskazanych przez Partnerstwo Lokalne zawiązane w związku z realizacją zadania 4 projektu 1.18 i aplikowaniem w konkursie przez gminę Świętochłowice. Ze względu na specyfikę gminy i stosunkowo niewyraźną problematykę bezdomności trudno mówić, że osoby kluczowe zajmują się bezpośrednio działalnością na rzecz tej grupy społecznej. Na terenie gminy nie działa placówka wyspecjalizowana w działalności na rzecz tej grupy społecznej, a potrzeby i propozycje działań rodzą się na skutek osobistych kontaktów osób bezdomnych z przedstawicielami wybranych instytucji publicznych. Cechą charakteryzującą działalność bezdomnościową w Świętochłowicach jest fakt, że de facto jest ona realizowana przez jedną osobę (merytorycznie kompetentnego pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS) wspieranego przez przedstawicieli innych urzędów i instytucji działających na obszarze gminy. Dlatego też realizując założenia metodologii badawczej jako osoby kluczowe w obszarze działalności na rzecz osób bezdomnych na terenie gminy wskazano tych przedstawicieli instytucji, którzy realizują bezpośrednie działania i w związku z tym mogą mieć obraz lokalnej (a nie regionalnej czy rozumianej systemowo) bezdomności w odniesieniu do Świętochłowic, a także wiedzę o problemach, potrzebach i aktywności osób bezdomnych pochodzących czy przebywających na terenie gminy. Tak więc badani to w większości przedstawiciele instytucji publicznych, którzy z racji pełnionych ról społecznych i funkcji stykają się z osobami w sytuacjach problemowych, które identyfikują jako osoby bezdomne według przyjętych w swojej instytucji kryteriów i potrzeb (na ogół na podstawie deklaracji własnej danej osoby co do braku miejsca pobytu lub braku meldunku). Badani reprezentowali podmioty realizujące działalność pomocową na rzecz osób bezdomnych w różnym zakresie i skali Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zarządzania

6 6 Kryzysowego Urzędu Miasta, Przychodnia Lekarska, Straż Miejska oraz Centrum Integracji Społecznej. Wśród badanych było 4 mężczyzn i 1 kobieta, a staż ich aktywności na polu pomocy osobom bezdomnym (lub kontaktów z tą grupą społeczną) mieści się w przedziale 5 20 lat. Respondenci reprezentowali zróżnicowany zakres wiedzy obszarze bezdomności, warunkowany w dużej mierze ich osobistymi doświadczeniami w realizowanej działalności oraz oparty na bazie doświadczeń. Zakres dyspozycji do przeprowadzenia wywiadów obejmował sześć głównych obszarów, które dotyczyły: znaczenia bezdomności w kontekście problemów społecznych gminy, działań podejmowanych przez kluczowe instytucje na rzecz bezdomnych, współpracy instytucjonalnej wśród podmiotów zaangażowanych w pracę na rzecz bezdomnych, zakres pomocy doraźnej jaka jest oferowana na terenie gminy, zakres i ocena działań z zakresu integracji społecznej, znaczenie i rodzaj działań prewencyjnych jakie są obecnie prowadzone na terenie gminy. Poszczególne rozdziały opisują problematykę uzupełnioną o wypowiedzi respondentów. 2. WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA GMINY/GMIN NA OBSZARZE PARTNERSTWA LOKALNEGO (DR) a) podstawowe zmienne społeczno-demograficzne Świętochłowice położone są centralnie w Aglomeracji Katowickiej. Struktura przestrzenna miasta nie rysuje naturalnych granic z miastami sąsiednimi: Rudą Śląską, Chorzowem i Bytomiem. Powierzchnia miasta Świętochłowice to 13 km 2. Miasto liczy osób mieszkańców. W poniższej tabeli zestawiono dane dla gminy, a w celu uzyskania punktu odniesienia także wartości dla ogółu kraju. Nazwa wskaźnika Wartość dla gminy (l. osób) Wartość dla kraju (l. osób) Mężczyźni Kobiety Pracujący ogółem tys. Pracujące kobiety tys. Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni Tabela 1 Zasoby ludzkie na terenie gminy źródło: Dane o ludności można zestawić ze statystyką rozwoju inwestycyjnego gminy. Poniższa tabela obejmuje takie zestawienie w ujęciu dynamicznym (lata ) na podstawie wybranych cech a w celu uzyskania punktu odniesienia zawierająca także wartości dla ogółu kraju za 2010 rok. Nazwa wskaźnika Wartość Jednostka Wartość Jednostka Wartość Jednostka Ludność według faktycznego osób osób osób miejsca zamieszkania Zwiększenie ludności wskutek 0 osób 0 osób 0 osób

7 7 migracji wewnętrznej Zwiększenie ludności wskutek 0 osób 0 osób 0 osób migracji zewnętrznej Nowo zarejestrowane spółki 2 szt. 2 szt. 22 szt. sektor publiczny Nowo zarejestrowane spółki 304 szt. 356 szt. 447 szt. sektor prywatny Tabela 2 Rozwój inwestycyjny gminy źródło: Zestawienie danych w powyższej tabeli wskazuje na brak przyrostu wskutek ruchów migracyjnych w każdym z obserwowanych lat. Obserwowano natomiast wzrost liczby rejestrowanych spółek szczególnie wyraźny w 2009 roku, ale kolejny był pozytywny, szczególnie w sektorze prywatnym. Brak odnotowanych ruchów migracyjnych rodzi pytanie o powiązanie z bezdomnością należałoby przypuszczać, że analogicznie stabilna była liczba osób bezdomnych przebywających na terenie gminy. Jednak aby wyraźniej określić trendy demograficzne szczególnie w tej grupie społecznej, należałoby dokonać bardziej wnikliwej analizy w opracowaniu dedykowanym ruchom demograficznym, i w miarę możliwości jego korelacji z dynamiką skali problemów społecznych. Dane finansowe obrazujące kondycję gminy to przede wszystkim dochody budżetowe. Z informacji za 2008, 2009 i 2010 rok wynika, że dochody te stale rosną, a to może przekładać się na rosnące wydatki w obszarze inwestycji. Te relacje finansowe obrazuje poniższa tabela. Dochody własne budżetu Wydatki inwestycyjne budżetu 2008 (w zł) (w zł) (w zł) Tabela 3 Wybrane wskaźniki finansów gminy źródło: Kondycja finansowa gminy jest analogiczna do sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego ogółem w analogicznym czasie, które ogółem zanotowały wzrost w 2010 r.: w zestawieniu rok do roku o 9%, w tym z opłat od czynności cywilno-prawnych o 12%, z podatku od nieruchomości o 7% i wpływów z majątku o 11%. Rok 2010 był także dla samorządów okresem intensywnych prac nad rozbudową infrastruktury - wydatki inwestycyjne JST osiągnęły 43,3 mld zł, tj. wzrosły o 4% wobec 35% w 2009 r. (a widoczne m. in. w powyższej tabeli znaczne zmniejszenie dynamiki wzrostu wynikało ze zmiany systemu przepływu środków UE). (Por. Raport roczny 2011 Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Departament Strategii i Analiz PKO BP, Warszawa, wrzesień 2011). Kondycję demograficzną gminy oraz dla porównania: w kraju w 2010 roku obrazuje zestawienie wskaźników w tym obszarze ujęte w poniższej tabeli.

8 8 Wskaźnik obciążenia demograficznego gmina kraj ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w wieku przedprodukcyjnym % w wieku produkcyjnym % w wieku poprodukcyjnym % Wskaźniki modułu gminnego ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) osoba kobiety na 100 mężczyzn osoba małżeństwa na 1000 ludności urodzenia żywe na 1000 ludności zgony na 1000 ludności przyrost naturalny na 1000 ludności Tabela 4 Wskaźniki demograficzne dla gminy Źródło: Widoczną w zestawieniu cechą wyróżniającą gminę w odniesieniu do ogółu kraju jest zdecydowanie wyższy wskaźnik liczby osób w wieku produkcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Analogiczny do ogółu kraju jest udział ludności poszczególnych kategoriach ekonomicznych. Wyraźnie widoczna jest różnica w wartości wskaźnika przyrostu naturalnego, który w Świętochłowicach ma znak ujemny. Miejski charakter tej gminy znajduje potwierdzenie w gęstości zaludnienia liczba mieszkańców przypadająca na m 2 jest nieporównywalnie większa niż analogiczna wartość podawaną dla ogółu kraju. b) wskaźniki zatrudnienia W zestawieniu ujęto osoby zatrudnione w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe) w podziale na sektory gospodarki i ze wskazaniem płci w latach : sektor ekonomiczny ogółem rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; wartość liczbowa dla gminy 2010 wartość 2010 płeć % liczbowa % gmina 2010 kraj kraj ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni 0* kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni

9 9 zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja kobiety działalność finansowa i ogółem ubezpieczeniowa; obsługa rynku mężczyźni nieruchomości kobiety pozostałe usługi ogółem mężczyźni kobiety Tabela 5 Charakterystyka rynku pracy na podstawie liczby zatrudnionych źródło: * widoczne w tabeli wartości 0 w odniesieniu do kobiet i mężczyzn przy jednoczesnej innej wartości ogółem najprawdopodobniej oznaczają brak danych do szczegółowego zestawienia wg kryterium płci Dane liczbowe obrazujące poziom zatrudnienia w ciągu trzech lat wskazują na zmiany w liczebności osób zatrudnionych w większości sektorów gospodarki stale zmniejszający się od 2008 roku. Znikomą różnicę obrazującą inną tendencje zanotowano w kategorii rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo gdzie po spadku do zera w 2010 odnotowano wzrost wyższy niż liczba osób w 2008 r., jednak wartości liczbowe osób dla tego sektora są w porównaniu z całym zestawieniem nieporównywanie mniejsze. Porównanie liczebności zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki z perspektywą całego kraju wskazuje, że Świętochłowice nie wyróżniają się w tych kategoriach wartości wskaźników różnią się nieznacznie szczególnie tam, gdzie są one niskie (0-5), ale ogólne tendencje i dominujące pod względem aktywności ekonomicznej sektory są analogiczne dla obu obszarów. c) wskaźnik bezrobocia Cechy bezrobocia najczęściej wskazywane są poprzez udział stopę bezrobocia oraz udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w odniesieniu do liczby ludności ogółem. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w odniesieniu do liczby ludności ogółem w wieku produkcyjnym ujęto w zestawieniu dynamicznym (lata ) w poniższej tabeli. płeć rok wartość gmina w % wartość kraj w % ,5 6,0 ogółem ,7 7, ,7 7, ,4 5,0 mężczyźni ,9 7, ,6 7, ,7 7,0 kobiety ,5 8, ,9 8,6 Tabela 6 Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych źródło:

10 10 Zestawienie wartości wskaźników w ujęciu dynamicznym wskazuje, że udział liczby osób bezrobotnych w ludności ogółem stale rośnie a przyrost ten odnosi się do obu płci w takim samym stopniu. W odniesieniu do perspektywy ogólnokrajowej te wskaźniki są mniejsze niż dla ogółu kraju. Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (ogółem oraz danej grupy), tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego i wynosi ona w ujęciu dynamicznym: rok stopa bezrobocia dla gminy w % stopa bezrobocia dla kraju w % ,3 9, ,2 12, ,6 12,4 Tabela 7 Stopa bezrobocia źródło: Wskaźniki stopy bezrobocia w Świętochłowicach stale rośnie podobnie jak w całym kraju, jednak tempo wzrostu jest większe: jeszcze w 2008 roku wskaźnik ten był dla gminy nieznacznie mniejszy niż dla kraju, a w 2010 znacznie go przewyższał. d) typ gminy (miejski, miejsko-wiejski, wiejski) Świętochłowice są miastem na prawach powiatu (gmina miejska). Powierzchnia administrowana przez społeczność lokalną obejmuje obszar 1322 ha. W strukturze użytkowania grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 64% ogółu to jest 847 ha. Ze względu na przemysłowy charakter miasta duża część gruntów tj.17,4%-230 ha stanowią tereny i hałdy przemysłowe. Tereny zabudowy mieszkaniowej obejmują 19,2% -254ha. Świętochłowice jako jedyne miasto w Polsce nie posiada lasów. e) wskaźniki mierzące skalę korzystania z systemu pomocy społecznej Dane obejmujące świadczeniobiorców pomocy społecznej dla gminy Świętochłowice oraz porównawczo w wybranych wierszach w odniesieniu do ogółu kraju, ujęto w poniższej tabeli: Gospodarstwa domowe i ich członkowie - beneficjenci pomocy społecznej jednostka gmina kraj gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej gosp. dom ,4 tys. osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej osoba

11 11 udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem % 6,5 8,5 Rodziny otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci tys. osób 1,5 -- Dzieci w wieku 0-17 lat, na które rodziny otrzymują zasiłek rodzinny tys. osób 3, ,5 Dzieci w wieku 0-17 lat, na które rodziny otrzymują zasiłek rodzinny % ogółu osób w tym wieku 32,5 17,2 Tabela 8 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej źródło: Zestawienie danych dotyczących skali korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w odniesieniu do kraju wskazuje, że w gminie Świętochłowice nieznacznie mniejszy jest odsetek świadczeniobiorców pomocy społecznej w stosunku do ludności ogółem niż na obszarze kraju. Niemal dwukrotnie wyższy niż analogiczna wartość dla obszaru całego kraju jest odsetek liczby dzieci, na które rodziny otrzymują zasiłek. Dane te w połączeniu z relatywnie wysokimi wskaźnikami bezrobocia mogą wskazywać na fakt, że znaczna część mieszkańców nie posiada zatrudnienia umożliwiającego samodzielne utrzymanie i potrzebuje materialnego wsparcia dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. f) kwestie związane z polityką mieszkaniową (zasoby gospodarki komunalnej, struktura własności mieszkań, kwestie związane z eksmisjami) Dane GUS obejmujące zasoby mieszkaniowe wskazują, że liczba mieszkań powiatu m. Świętochłowice oraz miasta Świętochłowice jest tożsama i wynosi ogółem Liczba ta nie zmieniła się w ciągu dwóch lat w roku 2009 i 2010 jest taka sama. Liczba mieszkań w ramach określonej kategorii została umieszczona w tabeli i w wykresie obrazującym poziom różnic w strukturze własności w 2009 r., bowiem szczegółowe dane GUS obejmują maksymalnie ten rok. W zestawieniu ujęto dane dla Świętochłowic i porównawczo dla ogółu kraju. liczba mieszkań w 2009 r. w gminie % mieszkań w 2009 r. w gminie liczba mieszkań w 2009 r. w kraju kategoria własności zasoby gmin (komunalne) zasoby spółdzielni mieszkaniowych zasoby zakładów pracy zasoby Skarbu Państwa zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) % mieszkań w 2009 r. w kraju zasoby wspólnot mieszkaniowych zasoby wspólnot mieszkaniowych własność osób fizycznych zasoby pozostałych podmiotów ogółem (dane GUS) suma liczby mieszkań wszystkich kategorii Tabela 9 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Źródło: 1

12 12 Dane zestawione w powyższej tabeli wskazują przede wszystkim na różnice w wartościach liczbowych obejmujących sumy wszystkich wymienionych mieszkań. W odniesieniu do danych dla Świętochłowic suma mieszkań wszystkich kategorii jest mniejsza niż podawana przez GUS wartość ogółem dla całego zestawienia, podobnie jak w odniesieniu dla kraju, gdzie GUS-owa wartość mieszkań ogółem jest 1,5 razy większa niż suma wartości wszystkich wskazanych mieszkań. Różnice te mogą przede wszystkim wynikać z różnicy źródeł przy gromadzeniu danych (a konkretnie z różnic definicyjnych lub z niespójnych sposobów dokumentowania np. wskazywaniu mieszkań zamieszkanych / niezamieszkanych etc.). Możliwe jest także, że niektóre mieszkania zostały policzone dwukrotnie, chociaż ze względu na dość wyraźne kryteria własności wydaje się to być mało prawdopodobne. Niemniej, trudności w interpretacji danych zawartych w tabeli zwracają uwagę na potrzebę weryfikowania danych poprzez np. porównywanie różnych wskaźników dla tego samego zjawiska. Powyższe zestawienie danych dotyczących własności mieszkań w gminie wskazuje, że struktura własności mieszkań w gminie jest analogiczna do struktury własności mieszkań na terenie kraju. Zestawienie zawiera także informację o tym, która z form własności jest dominującą w strukturze własności mieszkań w gminie, co jest najlepiej widoczne w ujęciu graficznym. Rysunek 1 Liczba mieszkań z uwzględnieniem własności Źródło:

13 13 Wizualne zestawienie obrazuje wyraźną dysproporcję w kategorii mieszkań dominują komunalne zasoby gminne niemal na równi z zasobami spółdzielni mieszkaniowych, w nieco mniejszym stopniu właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe. W stosunkowo niewielkim stopniu widoczne są mieszkania należące do osób fizycznych. Nie ma mieszkań, które znajdowałyby się w zasobach zakładów pracy, Skarbu Państwa i TBS-ów. Statystyka obrazująca strukturę własności mieszkań obejmuje także eksmisje. W poniższej tabeli zawarto dane obrazujące eksmisje z lokali i postępowania eksmisyjne za 2009 r. (najbardziej aktualne szczegółowe zestawienie). forma własności zasoby spółdzielni mieszkaniowych zasoby zakładów pracy (bez Skarbu Państwa) zasoby wspólnot mieszkaniowych zasoby TBS zasoby pozostałych podmiotów zasoby gmin (komunalne) stan prawny postępowania toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje toczące się w sądzie postępowania eksmisyjne orzeczone przez sąd eksmisje wykonane eksmisje przyczyna postępowania / eksmisji liczba postępowań ogółem 6 zaległości w opłatach 6 ogółem 19 zaległości w opłatach 19 ogółem 6 zaległości w opłatach 6 ogółem 2 zaległości w opłatach 2 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 3 zaległości w opłatach 3 ogółem 1 zaległości w opłatach 1 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0 ogółem 0 zaległości w opłatach 0

14 14 toczące się w sądzie postępowania ogółem 0 eksmisyjne zaległości w opłatach 0 zasoby Skarbu ogółem 0 orzeczone przez sąd eksmisje Państwa zaległości w opłatach 0 wykonane eksmisje ogółem 0 zaległości w opłatach 0 Tabela 10 Liczba postępowań eksmisyjnych źródło: Zestawienie danych wskazujących na liczbę postępowań eksmisyjnych w podziale na formę własności mieszkań wskazuje, że postępowania eksmisje są relatywnie rzadko prowadzone przeważająca większość odnosi się do zasobów spółdzielni, znikoma część do zasobów wspólnot mieszkaniowych i zakładów pracy. forma własności zasoby spółdzielni mieszkaniowych zasoby zakładów pracy (bez Skarbu Państwa) zasoby wspólnot mieszkaniowych zasoby TBS zasoby pozostałych podmiotów zasoby gmin (komunalne) zasoby Skarbu Państwa czas trwania liczba mieszkań wartość zaległości w tys. zł. Świętochłowice Polska Świętochłowice Polska liczba % liczba % liczba % liczba % ogółem , ,8 37 ponad 3 m-ce , ,1 22 ogółem , ,8 3 ponad 3 m-ce , ,5 2 ogółem , ,4 19 ponad 3 m-ce , ,8 13 ogółem , ,2 1 ponad 3 m-ce , ,8 0 ogółem , ,5 0 ponad 3 m-ce , ,0 0 ogółem , ,7 0 ponad 3 m-ce , ,4 0 ogółem , ,9 1 ponad 3 m-ce , ,2 1 Tabela 11 Zaległości w opłatach za mieszkania źródło: W powyższym zestawieniu widać, że najwięcej jest zadłużonych mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. W mniejszym zakresie problem ten dotyczy także mieszkań z zasobów zakładów pracy oraz wspólnot mieszkaniowych. Dane te potwierdzają trudności w utrzymaniu mieszkań przez ich lokatorów widoczne w zestawieniu obrazującym eksmisje.

15 15 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE KTÓRYM ZAWIĄZANE ZOSTAŁO PARTNERSTWO LOKALNEGO a) krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR W Strategii Rozwoju Miasta nie stwierdzono odwołań bezpośrednio nawiązujących do bezdomności, znajdują się tam natomiast dane obrazujące ogólną kondycję miasta. Dane statystyczne obrazujące profil miasta obejmują przełom lat 90-tych i 2000, a to może oznaczać, że obecna strategia jest nowszą wersją opracowania przygotowanego 10 lat wcześniej, a zatem prezentującego podstawowe kierunki działań w sposób raczej ogólny niż szczegółowy. Kierunki rozwoju miasta i wskazywane w Strategii cele obejmujące kwestie społeczne zostały wskazane w pierwszym punkcie Podstawowych oczekiwań uczestników rozwoju miasta: Samorząd Terytorialny, gdzie wyrażono wolę: Ukształtowania poprzez partnerstwo z lokalnym środowiskiem podstaw zrównoważonego (trwałego) rozwoju miasta stymulującego: - Poprawę bytu mieszkańców. - Ograniczenie skali bezrobocia. - Wzrost ilości nowych, trwałych miejsc pracy. Jako rezultat wskazano wzrost mobilności zawodowej i społecznej ludności miasta oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej wskazanych dzielnic miasta, w tym wskazano dzielnice obecnie najbiedniejsze. Dążenie do poprawy jakości życia zawodowego poprzez stworzenie miejsc pracy widać także w oczekiwaniach innej z grup interesariuszy określonej jako Ludzie młodzi, których oczekiwania obejmują m. in.: Wzmocnienia więzi młodych mieszkańców z miastem poprzez: - Możliwość podjęcia pracy i uzyskania satysfakcjonujących zarobków. - Rozwój budownictwa mieszkaniowego. - Kreowanie szans i otwieranie perspektyw możliwości współdecydowania o przyszłości miasta. Scharakteryzowano także wyznaczniki negatywne zewnętrznego wizerunku miasta, dwa spośród trzech wymienionych bezpośrednio obejmują problemy społeczne: - Lipiny i Chropaczów, dzielnice postrzegane jako miejsca kryzysu społecznego, - zaniedbana stara substancja mieszkaniowa, pogarszająca jakość środowiska miejskiego. O problemach społecznych oraz wizjach ich rozwiązania jest także mowa w opisie koncepcyjno projektowych przedsięwzięć strategicznych rozwoju miasta Świętochłowice w

16 16 dziedzinie Kształtowanie nowoczesnej edukacji (NE) wskazano: Utworzenie lokalnych programów zwalczania wykluczenia społecznego. Określono także wskaźniki do ewaluacji strategii, a wśród nich (w kategoriach adekwatnych do przytoczonego powyżej planowanego działania) m. in.: Zmniejszenie poziomu długookresowego bezrobocia. Liczba akcji podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Wzrost liczby organizacji działających przy wsparciu władz miasta i korpusu ochotniczego w biednych dzielnicach miejskich. Zmniejszenie liczebności grup podlegających presji marginalizacji. Zestaw kwestii problemowych ważnych dla miasta zawarto także w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Tam jako priorytety strategiczne wskazano: - politykę ludnościową i rodzinną, - rynek pracy, - politykę mieszkaniową, - politykę ochrony zdrowia, - edukację i wychowanie, - politykę kulturalną, sport i rekreację, - politykę zabezpieczenia społecznego, - politykę ochrony środowiska naturalnego, - politykę bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania dezorganizacji i patologii społecznej. b) hierarchia problemów społecznych na podstawie DR Trudno jednoznacznie oceniać wagę problemu społecznego jest to trudność uniwersalna, dotycząca wszelkich społecznych bolączek, nie tylko bezdomności, wynikająca z potrzeby dookreślenia: który brak, która potrzeba może być zaspokajana w mniejszym stopniu, i która dolegliwość lub dysfunkcja jest mniej znacząca od innej. Takiej oceny na ogół dokonuje się przy wykorzystaniu jednego z dwóch kontekstów: ilościowego gdy znaczna jest część populacji, która zostaje dotknięta danym problemem wymagającym interwencji (pomocy) zewnętrznej; lub jakościowego gdy poziom dolegliwości jednostkowych jest tak znaczny, iż wydaje się, że każdy rodzaj pomocy jest potrzebny a daną osobę należy objąć wszelkim dostępnym wsparciem. Brakuje jednak wyraźnych i moralnie uzasadnionych kryteriów dla zastosowania takiej gradacji. Dodatkowo, w konflikcie z obydwoma stanowiskami stoją zasoby finansowe, które są niewystarczające, by zaspokoić wszystkie potrzeby podlegające chociaż pod jedno z dwóch wskazanych wyżej kryteriów. Z różnych względów najczęściej stosowaną praktyką jest więc realizacja działań doraźnych tych, które w danym momencie zostają wskazane i uznane za problem wymagający interwencji. Być może z powyższych względów problemy społeczne nie są hierarchizowane w dokumentach, które o nich taktują, lecz wymieniane obok siebie. Taka sytuacja ma także miejsce w Świętochłowicach.

17 17 W dokumentach strategicznych gminy odwołanie do bezdomności znajduje się w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w części wprowadzającej, i ma charakter nawiązania do dokumentów Unii Europejskiej i celów w nich zawartych, z których jeden brzmi: Zapobieganie ryzyku wykluczenia. Służyć temu powinno: - Rozwijanie potencjału społeczeństwa opartego na wiedzy i nowych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, zwracając uwagę na to, aby nikt nie został wykluczony, w szczególności osoby niepełnosprawne; - Wprowadzanie polityki, która ma zapobiegać kryzysowym sytuacjom życiowym takim jak zadłużenie, wykluczenie ze szkoły, bezdomność; - Uruchomienie działań mających na celu ochronę i zabezpieczenie rodzinnej solidarności i samopomocy we wszystkich jej formach. O bezdomności i o zwalczaniu tego zjawiska jest mowa dwukrotnie. Po raz pierwszy w III priorytecie strategicznym pt. System zmierzający do poprawy warunków zamieszkania w obrębie istniejącej zabudowy, gdzie jako jeden z kierunków działania wymienia się system monitoringu w zakresie zagrożenia eksmisją i bezdomnością w zasobach własnych i poza zarządem gminnym. Bezdomność została także ujęta jako jeden z celów strategicznych w VII Priorytecie strategicznym pt. Adekwatny do potrzeb mieszkańców system pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Szóstym celem strategicznym jest: Skuteczny system wsparcia na rzecz osób opuszczających Zakłady Karne, bezdomnych i uchodźców. Dla osiągnięcia tego celu wskazano także kierunki działań: PVIIC6K1 skuteczny program przeciwdziałania bezdomności w mieście PVIIC6K2 - Kompleksowa diagnoza zjawiska bezdomności PVIIC6K3 - Odpowiedni system prawny umożliwiający skuteczne rozwiązywanie problemów osób bezdomnych PVIIC6K4 - skuteczny system wsparcia na rzecz osób opuszczających zakłady karne PVIIC6K5 readaptacja społeczna osób powracających do środowiska z zakładów karnych PVIIC6K6 efektywna współpraca między instytucjami wspierającymi byłych skazanych i uchodźców. Informacji o skali zjawiska bezdomności na terenie gminy dostarcza Sprawozdanie MPiPS Tam jako liczbę osób, którym przyznano schronienie wskazano 27, odnotowano także koszt pochówku dwóch osób bezdomnych. Wiele danych zawiera się w zestawieniu trudnych sytuacji życiowych stanowiących powody przyznania pomocy. Z tytułu bezdomności otrzymało ją 44 osoby, także w tej kategorii można wskazać także 26 osób z trudnościami w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Na tle innych sytuacji bezdomność zajmuje w tym zestawieniu 8. pozycję, a następnie na 9. miejscu mieszczą się trudności osób po opuszczeniu ZK. Zestawienie problemów społecznych będących powodem przyznania świadczenia ujęte w od najczęściej występujących do bezdomności przedstawia się następująco (w nawiasie przestawiono liczbę rodzin / liczbę osób w rodzinach):

18 18 Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 3. ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem potrzeba ochrony macierzyństwa alkoholizm bezdomność trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 11. przemoc w rodzinie zdarzenie losowe brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze 14. narkomania sytuacja kryzysowa sieroctwo trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 0 0 lub ochronę uzupełniającą 17. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 o Tabela 12 Zestawienie przyczyn przyznania pomocy z OPS, źródło: Sprawozdanie MPiPS -03 za 2010 rok Zawarte w powyższym zestawieniu dane pokrywają się z charakterystyką problemów zawartą w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z których wynika, że znaczącym problemem jest ubóstwo i bezrobocie. c) przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR W Sprawozdaniu pt. Wsparcie i pomoc osobom bezdomnym (gmina) już w pierwszym wierszu pojawiają dane, które wymagają głębszej analizy. Liczba osób bezdomnych przebywających w placówkach noclegowych dla osób bezdomnych (na terenie gminy) OGÓŁEM 7 (w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn). Ta informacja jest nieco zaskakująca w perspektywie danych uzyskiwanych w OPS, że na terenie gminy nie znajduje się żadna placówka dla osób bezdomnych. Jednocześnie wskazanych jest także 7 osób, które się usamodzielniły. Możliwe jest, że w tym zestawieniu ujęto 7 osób bezdomnych, którym przyznano lokale z tytułu bezdomności. Z tego samego Sprawozdania możemy dowiedzieć się także, że: - liczba osób bezdomnych przebywających poza placówkami i instytucjami m. in. w miejscach niemieszkalnych na terenie gminy wynosi 23 osoby (2 K / 21 M), - liczba wszystkich zdiagnozowanych osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była dana gmina 42 osoby,

19 19 - liczba wszystkich osób bezdomnych, którym gmina opłaciła w 2010 r. pobyt w placówkach noclegowych dla osób bezdomnych 33 osoby, - liczba osób objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności 10 osób, - liczba osób, które zawarły Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności 15 osób, - liczba osób bezdomnych objętych kontraktem socjalnym 21 osób (na 545 osób ogółem), - liczba osób, z którymi zawarto kontrakt socjalny 28 (na 198 osób ogółem), - liczba osób, które podjęły zatrudnienie, w tym zatrudnienie wspierane w roku osoby. Także w ministerialnym Sprawozdaniu znajdujemy informację w kategorii Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc i integrację społeczną wyszczególniona jest jedna placówka o charakterze noclegowni, schroniska, domu dla bezdomnych oferująca 5 miejsc z których skorzystało 9 osób. Dane w różnych zestawieniach w dokumentach Ministerstwa Pracy wskazują jednoznacznie na funkcjonowanie ośrodka o charakterze stacjonarnej placówki oferującej kilka miejsc noclegowych osobom bezdomnym. Dokumenty gminy nie zawierają zbyt wiele informacji dotyczących osób bezdomnych. Szczegółowa analiza dokumentacji przedstawia się następująco: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. O bezdomności mowa w Sprawozdaniu kilkakrotnie. Po raz pierwszy w kontekście zasobów kadrowych, gdzie wskazano, że jeden pracownik spośród zatrudnionych 22 świadczy pomoc osobom bezdomnym. W dalszej części przytoczone są dane zamieszczone w Sprawozdaniu ministerialnym: pracownicy socjalni zawarli 198 kontraktów socjalnych oraz 21 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności. Szczegółowo opisano pomoc udzieloną 36. osobom bezdomnym w trakcie zimy ze wskazaniem na placówki, w których zostały umieszczone: - 6 osób w Punkcie Noclegowym Domu Złotej Jesieni przy ulicy Imieli 12, - 3 osoby w Punkcie Noclegowym przy ulicy Karpackiej 3, - 19 osób zostało umieszczonych w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Katowice ul. Sądowa 1, - 1 matka z dzieckiem znalazła schronienie w Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Rudzie Śląskiej, - 4 osoby w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Gliwicach, - 2 osoby Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Bojkowie.

20 20 Jako przyczynę bezdomności jednoznacznie wskazuje się w tym opracowaniu niedobrą sytuację ekonomiczną i powstałe w jej konsekwencji bezrobocie: Jedną z przyczyn bezdomności naszego miasta jest upadek dużych zakładów pracy co pociągnęło za sobą falę bezrobocia a także upadek hoteli robotniczych, gdzie mieszkała znaczna część ludności napływowej. Wraz z bankructwem zakładów pracy utracili oni swoje miejsce pracy i zasilili szeregi osób bezrobotnych. / / Problem osób bezdomnych dodatkowo potęguje fakt nadużywania alkoholu a tym samym spychanie na margines społeczny. Ze sprawozdania możemy ogólnie dowiedzieć się, że podejmowane są skuteczne działania mające na celu pomoc osobom bezdomnym: Program przeciwdziałania bezdomności to priorytet tut. Ośrodka. Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności oraz kontrakty socjalne spisywane z osobą bezdomną są jednym z narzędzi pracy socjalnej. Pracownik socjalny wraz z osobą bezdomną zawierając kontrakt zobowiązuje zarówno siebie jak i osobę bezdomną do podjęcia ściśle określonych działań, co w większości przypadków kończy się sukcesem i znalezieniem mieszkania przez osobę bezdomną. Wśród podejmowanych działań wymienia się także monitoring miejsc w placówkach pomocowych na terenie miasta: w noclegowniach i punktach noclegowych, oraz pomoc rzeczową przekazywaną rodzinom znajdującym się losowo w trudnej sytuacji. Zarówno członkowie tych rodzin, jak i osoby bezdomne trafiające do noclegowni, mogły liczyć w 2010 roku na nową odzież, buty, środki higieniczne i paczki żywnościowe. W innym miejscu sprawozdania wskazano, że w Ośrodkach Wsparcia udostępniono Pokój noclegowy dla bezdomnych mężczyzn w okresie jesienno- zimowym i zimowo- wiosennym, pokój udostępniony był 9. osobom. Sprawozdanie Straży Miejskiej obejmujące statystykę czynności podjętych w 2010 roku przez Straż Miejską wobec osób bezdomnych Straż Miejska posiada zestawienie prowadzone w ramach wewnętrznej statystyki, obejmujące osoby bez stałego miejsca zameldowania (uznawane jako osoby bezdomne) w stosunku do których podejmowano w 2010 roku czynności służbowe: - doprowadzenie do Izby Wytrzeźwień 17 osób, w tym 3 osoby więcej niż dwukrotnie, - przekazania Pogotowiu Ratunkowemu lub na oddział szpitalny 2 osoby, - skierowania do noclegowni lub placówki OPS 2 osoby, - zakłócania ładu i porządku publicznego 6 osób, w tym 2 osoby więcej niż dwukrotnie. Wśród dodatkowych informacji wskazano, że nie odnotowano zgonu osoby bezdomnej z powodu wychłodzenia organizmu. Dodatkowo podkreślono, że Straż Miejska nie prowadzi tzw. mapy bezdomności, a wiedzę na temat osób bezdomnych uzyskuje jedynie w trakcie prowadzonej interwencji z ustnie przyjętych informacji (które w związku z tym nie mogą być zawsze uznawane za w pełni wiarygodne).

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: WAŁBRZYCH

RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: WAŁBRZYCH 1 RAPORT Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: WAŁBRZYCH Diagnoza została przeprowadzona w ramach Zadania 4 projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: STRZELCE OPOLSKIE

RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: STRZELCE OPOLSKIE 1 RAPORT Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: STRZELCE OPOLSKIE Diagnoza została przeprowadzona w ramach Zadania 4 projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r. 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18, 17-100 BIELSK PODLASKI Tel. 857302006 Fax 857302006

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie ul. Kolejowa 30 32-080

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Porąbka Rynek 4 43-353 Porąbka Tel. (033)8106045 Fax Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie. w roku 2012 Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 UWAGI: 1. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ZABRZE

RAPORT. Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ZABRZE 1 RAPORT Diagnoza Lokalna w obszarze bezdomności na terenie Partnerstwa Lokalnego: ZABRZE Diagnoza została przeprowadzona w ramach Zadania 4 projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo