Podmioty gospodarcze...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rynek pracy...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Atrakcyjność inwestycyjna...błąd!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podmioty gospodarcze...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rynek pracy...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Atrakcyjność inwestycyjna...błąd!"

Transkrypt

1 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Inowrocławia w latach Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Inowrocławia w latach

2 Spis treści Wstęp...4 Uwarunkowania przestrzenne...6 Położenie...6 Struktura funkcjonalno-przestrzenna...8 Gospodarka przestrzenna...11 Uwarunkowania przyrodnicze...13 Charakterystyka środowiska...13 Wody powierzchniowe...13 Wody podziemne...14 Powietrze...14 Gleby...16 Złoża surowców...16 Tereny zielone...17 Obszary chronione...18 Uwarunkowania demograficzno-społeczne...21 Ludność...21 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna...25 Organizacje pozarządowe...31 Zasoby mieszkaniowe...32 Oświata...34 Szkoły i przedszkola publiczne...34 Działalność szkół i przedszkoli publicznych...36 Szkoły i przedszkola niepubliczne...37 Szkolnictwo ponadgimnazjalne...39 Poziom nauczania...39 Turystyka uzdrowiskowa...42 Kultura...48 Uwarunkowania rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznejbłąd! Nie zdefiniowano zakładki. Infrastruktura drogowa i kolejowa...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Komunikacja miejska...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Hałas akustyczny...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Ścieżki rowerowe...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Żegluga...Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Infrastruktura sportu i rekreacji...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zaopatrzenie w wodę...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Odprowadzanie ścieków...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Gospodarka odpadami...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Odnawialne źródła energii...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Uwarunkowania gospodarcze...błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3 Podmioty gospodarcze...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rynek pracy...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Atrakcyjność inwestycyjna...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Segmentacja otoczenia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Promocja gospodarcza...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Otoczenie biznesu...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Finanse miasta...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Projekty unijne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Dodatek A - Wskaźniki pomiaru atrakcyjności inwestycyjnejbłąd! Nie zdefiniowano zakładki. Spis tabel...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Spis wykresów...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Spis rysunków...błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

4 Na zlecenie Miasta Inowrocław ul. Prezydenta Franklina Roosevelta Inowrocław Redakcja i opracowanie Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady Poznań Raport przedstawiający wyniki analiz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Inowrocławia w latach powstał w ścisłym partnerskim współdziałaniu z Miastem Inowrocław.

5 Wstęp Diagnoza stanu istniejącego obejmującego analizę i ocenę przekształceń strukturalnych i tendencji rozwoju społeczno-gospodarczego Inowrocławia w latach jest niezbędnym elementem do sformułowania strategii rozwoju. Raport zawiera szeroki zestaw informacji statystycznych, ilościowych oraz jakościowych dotyczących wszystkich dziedzin działalności miasta, funkcjonowania infrastruktury technicznej, komunikacji, usług publicznych lokalnych i ponadlokalnych, stanu i funkcjonowania środowiska gospodarczego, zasobów kulturowych, stanu zagospodarowania przestrzennego. Informacje statystyczne były gromadzone w dwóch aspektach: 1. retrospektywnym, tj. za lata w celu przedstawienia zjawisk społecznogospodarczych w kategoriach postępu lub regresu, przy czym niektóre dane z powodu nieporównywalności bądź ich braku zostały przedstawione w węższym przedziale czasowym; 2. terytorialnym, w celu przedstawienia przebiegu zjawisk społeczno-gospodarczych w mieście na tle powiatu i województwa, co umożliwiło porównanie przebiegu tych procesów w mieście, a zwłaszcza ich dynamiki i struktury na tle jego otoczenia (przestrzenna analiza porównawcza). Raport przygotowano na podstawie danych statystycznych GUS oraz badań i danych własnych Urzędu Miasta Inowrocławia oraz podległych jednostek. Podstawowym celem opracowania Raportu było: poznanie przebiegu rzeczywistych procesów społeczno-gospodarczych w Inowrocławiu w latach , stworzenie podstaw informacyjnych dla dalszych etapów prac nad strategią rozwoju Miasta, opracowanie bazy informacyjnej o przebiegu procesów społecznych i gospodarczych w mieście, zawierającej stale aktualizowane i wiarygodne dane statystyczne. Raport swym zakresem przedmiotowym obejmuje podstawowe sfery życia społecznogospodarczego w Inowrocławiu, których analiza i ocena przedstawiona została w 5 częściach tematycznych. Część 1 uwarunkowania przestrzenne, charakteryzuje rolę i funkcję miasta w układzie przestrzennym oraz przedstawia położenie i wielkość miasta. Część 2 uwarunkowania przyrodnicze, przedstawia charakterystykę środowiska przyrodniczego wraz z jego zagrożeniami a także problemy związane z ochroną środowiska. Część 3 uwarunkowania demograficzno-społeczne, charakteryzuje sytuację demograficzną i migracje ludności, przedstawia problematykę ochrony zdrowia i pomocy społecznej wraz z bazą leczniczą miasta, analizuje zasoby mieszkaniowe Inowrocławia, charakteryzuje aktualny stan oświaty i wychowania w mieście. Część ta obejmuje także problematykę kultury, analizuje ofertę turystyczną Inowrocławia, bazę sportową, rekreacyjną i turystyczną.

6 Część 4 uwarunkowania rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, obejmuje problematykę związaną z komunikacją, oraz prognozy i zagrożenia w tym zakresie. Charakteryzuje infrastrukturę techniczną Inowrocławia, jej stan funkcjonalny i potrzeby miasta, m. in. w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, gaz, stan komunikacji miejskiej i alternatywnych środków transportu. Obejmuje problematykę gospodarki odpadami i odprowadzania ścieków, omawia możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Część 5 uwarunkowania gospodarcze, obejmuje charakterystykę i analizę gospodarki lokalnej rolniczej i pozarolniczej, oraz rynku pracy. Obejmuje problematykę związaną z zarządzaniem miastem, budżetem i realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Omawia atrakcyjność inwestycyjną Inowrocławia na tle województwa oraz sąsiednich gmin miejskich (Bydgoszczy, Gniezna, Grudziądza, Konina, Torunia, Włocławka).

7 Uwarunkowania przestrzenne Położenie Inowrocław, zwany stolicą Kujaw Zachodnich, leży w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych i handlowych, mających olbrzymie znaczenie dla gospodarki i turystyki kraju, w sąsiedztwie dużych ośrodków kulturalnych i gospodarczych Torunia, Bydgoszczy i Włocławka. Inowrocław wraz z okolicznymi gminami tworzy powiat inowrocławski, którego jest stolicą. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. Inowrocław stał się jedną z dziewięciu jednostek samorządowych powiatu inowrocławskiego, o statusie gminy miejskiej. Jest piątym, co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego z liczbą mieszkańców sięgającą ok. 76 tys. W większości miasto jest otoczone przez gminę wiejską Inowrocław, tylko od zachodu sąsiaduje z gminą Pakość. Leży w niewielkich odległościach od obydwu stolic województwa kujawsko-pomorskiego, tj. Bydgoszczy i Torunia, z którymi wykazuje wiele różnorodnych powiązań zarówno społecznych, gospodarczych, jak i administracyjnych. Sprawia to, że mieszkańcy mają stosunkowo szybki dostęp do lotniska w Bydgoszczy i autostrady A1 w Toruniu. Inowrocław jest jednak największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego leżącym poza siecią dróg najwyższych klas. Konieczne jest wybudowanie drugiej jezdni wzdłuż drogi krajowej nr 15 wraz z budową obwodnicy miasta. Umożliwi to szybki i bezpieczny przejazd do autostrady A1 północ-południe z jednej strony i wschód-zachód z drugiej strony. Ruch tranzytowy na trasie Poznań Gdańsk odbywa się właśnie drogą krajową nr 15 przez Strzelno, Inowrocław, Gniewkowo. Przekłada się to na wzrost natężenia ruchu, korki i wypadki. Przykładowe odległości od innych miejscowości: Toruń - 35 km, Bydgoszcz - 45 km, Poznań km, Włocławek - 65 km, Warszawa km.

8 Rysunek 1. Położenie Inowrocławia na tle powiatu inowrocławskiego i województwa kujawskopomorskiego. Źródło: Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Miasto leży na skrzyżowaniu ważnych, drogowych szlaków komunikacyjnych. Przez Inowrocław przebiegają drogi krajowe: nr 15 (Wrocław Krotoszyn Gniezno Toruń Olsztyn) i nr 25 (Konin-Bydgoszcz), jak również drogi wojewódzkie: nr 251 (Inowrocław Żnin) i nr 252 (Inowrocław Włocławek). Inowrocław jest także ważnym ogólnopolskim węzłem kolejowym. Przebiegająca przez miasto zelektryfikowana magistrala kolejowa Gdynia-Katowice pełni istotną rolę komunikacyjną. Inowrocław usytuowany jest na wysoczyźnie morenowej. Wysokości terenu wokół miasta wahają się od 85 do 95 m n.p.m., a na obszarze samego miasta wynoszą od 100 do 102 m n.p.m. Wynika to z istnienia tzw. Guza Inowrocławskiego. Ukształtowanie rzeźby terenu miasta nie stwarza znacznych problemów w zagospodarowaniu.

9 Struktura funkcjonalno-przestrzenna Inowrocław podzielony jest na 6 osiedli: 1) Stare Miasto osiedle położone w środkowej i północnej części miasta. Jest najstarszą historyczną częścią miasta obejmującą centrum ze zwartą zabudową o charakterze śródmiejskim. Dominuje zabudowa mieszkaniowa z usługami. Ponadto istnieją tereny zabudowy usługowej. W północnej części osiedla znajdują się tereny przemysłowe, ogrody działkowe i cmentarze, a w zachodnio-północnej części tereny kolejowe i tereny zamknięte, które położone są również w środkowej części osiedla oraz teren obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m 2. 2) Osiedle Uzdrowiskowe obejmuje zachodnią część miasta z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego oraz istniejący Park Solankowy. Na terenie osiedla znajduje się także zabudowa mieszkaniowa i usługi, które nie kolidują z funkcją uzdrowiskową. W środkowej części osiedla zlokalizowane są obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m 2 oraz ogrody działkowe. 3) Osiedle Piastowskie położone jest we wschodniej części miasta. Dominuje zabudowa mieszkaniowa z usługami nieuciążliwymi. 4) Osiedle Solno położone jest w wschodniej części miasta. Dominuje zabudowa mieszkaniowa z usługami nieuciążliwymi. Istnieje cmentarz. 5) Osiedle Szymborze położone w południowo-wschodniej części miasta. Istnieją tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny przemysłu i rzemiosła, teren obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m 2. 6) Osiedle Mątwy położone jest w południowej części miasta. Dominuje funkcja przemysłowa. Istnieje zabudowa mieszkaniowa, cmentarz i ogrody działkowe. Na każdym osiedlu istnieją ciągi komunikacyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zieleń towarzysząca.

10 Rysunek 2. Miasto Inowrocław. Źródło: Głównym elementem przyrodniczym miasta jest Osiedle Uzdrowiskowe z Parkiem Solankowym. Park Solankowy ma bardzo dużą wartość przyrodniczą, rekreacyjną i estetyczną - jest ważnym elementem wizerunku miasta. Na obszarze Osiedla Uzdrowiskowego wydzielone są trzy strefy ochrony uzdrowiskowej A, B i C : 1) strefa A" obejmująca obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie nie utrudniającym funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%, 2) strefa B" obejmująca obszar przyległy do strefy "A" stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów obiektów usługowych, turystycznych, w tym hoteli, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, 3) strefa C" obejmująca obszar przyległy do strefy B stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych, dla której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%.

11 Powierzchnia Inowrocławia to 3042 ha. Pod względem wielkości miasto zajmuje najmniejszą powierzchnię wśród dziewięciu jednostek administracyjnych powiatu. Grunty w granicach administracyjnych miasta są użytkowane w następujący sposób: 1) grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują łącznie 1553 ha: tereny mieszkaniowe ha tereny przemysłowe ha inne tereny zabudowane ha zurbanizowane tereny niezabudowane - 36 ha tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 98 ha tereny komunikacyjne: - drogi ha - tereny kolejowe ha - inne - 28 ha 2) użytki rolne zajmują łącznie 1319 ha grunty orne ha sady - 14 ha łąki trwałe - 27 ha pastwiska trwałe - 12 ha grunty rolne zabudowane - 20 ha grunty pod rowami - 6 ha 3) grunty leśne (grunty zadrzewione i zakrzewione) zajmują 1 ha 4) grunty pod wodami zajmują łącznie 24 ha powierzchniowymi płynącymi - 10 ha powierzchniowo stojącymi -14 ha 5) nieużytki ha 6) tereny różne - 40 ha Taki sposób użytkowania gruntów, w oparciu o zasoby przyrodnicze i uzdrowiskowe, umożliwia częściowy rozwój miasta w kierunku turystycznym. Inowrocław stanowi ważny ośrodek uzdrowiskowy, turystyczno-rekreacyjny i kulturalny oraz przemysłowy. Umiejętnie łączy charakter miasta uzdrowiskowego z funkcją ośrodka gospodarczego. Miasto z każdym rokiem powoli wyczerpuje możliwość swojego rozwoju. Zaczyna brakować miejsc pod wszelkiego rodzaju inwestycje. Wpływ ma na to m.in. strefa uzdrowiskowa, lotnisko, strefy zagrożenia geologicznego, gęsta zabudowa oraz rozbudowana sieć kolejowa. Ograniczone możliwości rozwoju są jedną z przyczyn wysokiej stopy bezrobocia na terenie Inowrocławia i Powiatu Inowrocławskiego. Miasto Inowrocław nie posiada statusu powiatu grodzkiego 1, co powoduje liczne problemy. Władza w Inowrocławiu podzielona jest między: prezydentem, starostą, zarządami dróg wojewódzkich, krajowych, co komplikuje zarządzanie miastem i utrudnia rozwój gospodarczy. Najważniejsze ulice w mieście są własnością powiatu, województwa lub skarbu państwa. Istnienie czterech zarządców dróg na terytorium jednej gminy (miasta) utrudnia spójne działanie w zakresie ich utrzymania czy inwestycji. Problemy występują także w prowadzeniu spójnej polityki oświatowej w mieście i gospodarowaniu mieniem oświatowym, ponieważ szkoły ponadgimnazjalne należą do powiatu. Na różnych 1 Status powiatów grodzkich uzyskały, na mocy art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, miasta liczące 100 tys. mieszkańców oraz miasta, które przestały być siedzibą wojewody z dniem r., a także miasta którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty (Świnoujście, Sopot, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Żory, Mysłowice).

12 poziomach administrowania występuje również pomoc społeczna oraz sprawy związane z architekturą. W wyniku istniejącego podziału administracyjnego w mieście funkcjonują m.in. podwójne instytucje kultury, a przede wszystkim podwójna niepotrzebna administracja. W świetle powyższego konieczna jest zmiana ustawy 2, która umożliwi miastom prezydenckim liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców uzyskanie statusu powiatów grodzkich. Gospodarka przestrzenna Aktem bezpośrednio wyrażającym politykę przestrzenną gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2008 r. opracowana została zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław (uchwała nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r.). Podstawowym celem jej sporządzenia jest określenie związków między rozwojem przestrzennym miasta Inowrocław, a podstawami jej rozwoju społeczno-gospodarczego. Podstawowymi zadaniami studium są: rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jego rozwojem, sformułowanie zasad polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, stworzenie podstawy merytorycznej i prawnej do koordynacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, promocja rozwoju miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktem prawa miejscowego, które w sposób prawny określają sposób zagospodarowania terenu zgodny z ustaleniami studium. Tabela 1. Zarządzanie terenami w mieście Inowrocław. Wartości zrealizowane Wskaźnik Uchwalone m.p.z.p. całkowita powierzchnia Pokrycie obszaru miasta obowiązującymi m.p.z.p. Uchwalone zmiany m.p.z.p. całkowita powierzchnia Pokrycie obszaru Miasta zmianami m.p.z.p. Jedn. miary ha % ha % do 2003r w 2003r ,9 - - w 2004r. 85 2,79 2 0,07 w 2005r ,51 13 O,43 w 2006r ,31 3 0,1 w 2007r , w 2008r. 88 2, ,75 w 2009r , ,36 w 2010r. 95 3, ,78 w 2011r ,58 w 2012r. 68 2, ,88 łącznie , ,64 Źródło: dane Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Urząd Miasta Inowrocławia. Łącznie opracowano 78 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich zmiany spowodowały, że 3 plany miejscowe utraciły moc i przestały obowiązywać. 2 Prezydent Miasta Inowrocławia wniósł pismo w tej sprawie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pismo z dnia 16 stycznia 2013 r., znak BP BP

13 Aktualnie obowiązuje 75 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia obejmujących tereny o łącznej pow. ok ha, co przy całkowitej powierzchni miasta wynoszącej 3042 ha stanowi ok. 92%. Liczba ta obejmuje także 30 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych na 58 terenach o łącznej pow. ok. 415 ha (tj. ok. 14 %). Natomiast w różnej fazie opracowania jest 11 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 26 terenach o łącznej pow. ok. 492 ha. Są to głownie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które stanowią ok. 16 % powierzchni miasta. Poprzez opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyznaczono m.in. około 215 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ok. 63 ha terenu pod zabudowę wielorodzinną, ok. 200 ha terenu pod usługi (handlu, zdrowia, składowomagazynowe, itp.), ok. 43 ha pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2, ok. 30 ha pod tereny lotniska, ok. 222 ha terenu pod przemysł z jednoczesnym wyznaczeniem dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny inwestycyjne. Zabudowa usługowa jest łączona z zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną, a także występuje również zamiennie z zabudową mieszkaniową. Dotyczy to także funkcji przemysłowej. W związku z tym szacuje się, że ogólna powierzchnia terenów usługowych wynosi ok. 300 ha.

14 Uwarunkowania przyrodnicze Charakterystyka środowiska Wody powierzchniowe Cieki występujące na terenie miasta Inowrocławia należą do dorzecza Warty. Granicę południową miasta Inowrocławia na odcinku około 3,5 km stanowi rzeka Noteć, która ma charakter rzeki nizinnej płynącej wolno szeroką doliną. Noteć jest główną rzeką w dorzeczu Odry na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i jedyną rzeką na terenie powiatu inowrocławskiego. Klasyfikacja wskaźników biologicznych wykazuje w punkcie pomiarowym w Kobylnicy umiarkowany stan biologiczny wód (III klasa), natomiast w punkcie kontrolnym Lechowo wody spełniały wymogi dobrego stanu biologicznego (II klasa). Rzeka została w dużym stopniu przeobrażona na skutek melioracji, a przede wszystkim regulacji. Prawobocznym niewielkim dopływem rz. Noteć, uchodzącym poniżej jeziora Mielno jest Kanał Smyrnia Duża, który bierze swój początek na oś. Piastowskim. Długość cieku na terenie gminy miejskiej Inowrocław na podstawie danych przekazanych przez Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Inowrocławiu, wynosi 0,3 km. W zlewni kanału w ponad 95% terenu stanowią grunty rolne, stąd też odnotowuje się wysokie stężenia związków azotu ogólnego. Na terenie miasta nie ma jezior. Spośród ośmiu zbiorników wodnych z funkcją rekreacyjną i melioracyjną największym jest tzw. staw Kozłówka znajdujący się przy wschodniej granicy miasta pod opieką członków PZW. Na terenie Parku Solankowego zlokalizowane się dwa stawy pełniące rolę dekoracyjno-melioracyjną. Powierzchnia zbiorników wodnych w mieście (wraz z rowami) wynosi: 5,24 ha (pow. dużego stawu w Parku Solankowym wynosi: 1,2585 ha; małego stawu: 0,7290; nowopowstałego oczka wodnego to ok.: 0,76 ha). Pod względem zasobności w wody powierzchniowe, miasto Inowrocław, zaliczane jest do obszarów o małej zasobności. Teren wysadu solnego, na którym rozłożony jest Inowrocław, charakteryzuje się skomplikowanymi stosunkami wodnymi. Obszar ten jest w znacznym stopniu przesuszony, wody powierzchniowe spływają łatwo na zewnątrz, ku obniżeniom wzgórza. Na skutek istniejących wewnątrz wysadu spękań i szczelin miały miejsce ucieczki wody w głąb, powiązane z ługowaniem soli i gipsu, powstawaniem pustych komór będących w następstwie przyczyną zapadlisk zagrażających bezpiecznemu bytowi miasta. Miejska Spółka Wodna utrzymuje następujące rowy melioracyjne na terenie miasta, które automatycznie są administrowane przez Urząd Miasta Inowrocławia: - RH Rąbiński, - RM-11 Marulewski, - Rów boczny od RH Rąbińskiego, - RF-1 przy Szosie Bydgoskiej. Cały obszar miasta Inowrocławia należy do regionu wodnego zarządzanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na północny-wschód od granic miasta Inowrocławia przebiega granica regionów wodnych wododział dorzecza Warty (podlegający RZGW w Poznaniu) i dorzecza Wisły (podlegający RZGW w Gdańsku).

15 Wody podziemne Miasto Inowrocław należy do terenów średnio zasobnych w wody podziemne. Istniejące zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym związane są przede wszystkim z występowaniem dwóch Głównych Zbiornika Wód Podziemnych: a) GZWP nr Subzbiornik Inowrocław - Gniezno, który występuje w utworach trzeciorzędowych, związanych z dolinami podścielanymi oraz dolinami kopalnymi i ma porowy charakter ośrodka, b) GZWP nr Zbiornik międzymorenowy Inowrocław - Dąbrowa, który występuje w utworach czwartorzędowych i również ma porowy charakter ośrodka. Rysunek 3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w okolicy Inowrocławia. Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna, Powietrze Pomiary rocznej oceny jakości powietrza na obszarze województwa kujawskopomorskiego wykonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2011 wykazały, że na terenie uzdrowiska Inowrocław nie było przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających powietrze w tym węglowodorów aromatycznych i metali zawartych w pyle zawieszonym PM10. Na zanieczyszczenie powietrza w Inowrocławiu mają wpływ przede wszystkim emisje antropogeniczne, wynikające z działalności człowieka. Na terenie miasta Inowrocław głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne liniowe, które rozkładają się nierównomiernie, natomiast ze względu na duży procent gazyfikacji odbiorców indywidualnych, mniejsze znaczenie mają zanieczyszczenia ze źródeł niskiej emisji. Sporadycznie na analizowanym obszarze może pojawiać się też zanieczyszczenie w postaci smogu, które zalega w pierwszych dniach listopada w związku z przypadającymi w te dni świętami. Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 stanowiło w Inowrocławiu 32% poziomu dopuszczalnego. Dla benzopirenu obowiązuje poziom docelowy jako wartość stężenia

16 średniorocznego 1 ng/m³. Według pomiarów w 2011 r. na stacji monitoringowej Inowrocław (Uzdrowisko) nie było przekroczeń poziomu docelowego a wartości stężeń wynosiły 53 %. Zakłady z terenu miasta Inowrocławia posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiadają pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Starosta Inowrocławski według ustawowych kompetencji udzielił pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla 20 zakładów, natomiast Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał 3 pozwolenia zintegrowane dla następujących zakładów: - Soda Polska Ciech S.A., - Wytwórnia Sił Molekularnych ul Fabryczna 4, - Inofama S.A. ul. Metalowców. W odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska miasto Inowrocław spełnia normy jakościowe powietrza dla miejscowości uzdrowiskowych. Jednakże mając na uwadze leczniczo-uzdrowiskowy charakter miasta należy kontynuować działania mające na celu dalsze ograniczanie niskiej emisji 3 zanieczyszczeń powietrza, gdzie często pojedyncze węglowe źródło ciepła, którym jest niskosprawna kotłownia węglowa w budynku wielolokalowym przy niskociśnieniowych parametrach pogodowych z ograniczonym przewietrzaniem terenu ze względu na zwartą zabudowę, szczególnie przy rozpalaniu paleniska w godzinach porannych powoduje uciążliwość dla mieszkańców. Ukierunkowane działania ograniczające niską emisję rozproszoną komunalno-bytową i technologiczną dotyczą następujących przedsięwzięć: rozbudowy centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, zgodnie z przyjętą w 2012 r. aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Inowrocławia, bieżącej inwentaryzacji pieców i kotłowni węglowych celem przygotowania i realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji, kontynuacji wspierania finansowego przedsięwzięć eliminujących kolejne węglowe niskosprawne źródła grzewcze, co umożliwia zmiana do ustawy Prawo Ochrony Środowiska po jej nowelizacji z dnia 29 października 2010 r., termomodernizacji budynków celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, upowszechnianie przyjaznego środowisku budownictwa energooszczędnego. Niska emisja to również emisja, której źródłem jest komunikacja samochodowa, stąd ważne i wskazane są przedsięwzięcia poprawiające jakość nawierzchni dróg miejskich i wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych poprzez rozpoczęcie budowy obwodnicy, która by przejęła tranzytowy ruch samochodowy przez miasto. 3 Inowrocław przystąpił do prac nad Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Inowrocławia". Celem tego programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych na kotły nowoczesne i ekologiczne, o wysokiej sprawności. Niska emisja związana jest bowiem z procesami spalania paliw, przede wszystkim węgla, w starych piecach i kotłach.

17 Gleby Na terenie miasta występują gleby wszystkich klas bonitacyjnych. Znaczne powierzchnie zajmują grunty zakwalifikowane od I do III klasy (65 % użytków rolnych). Są one usytuowane w środkowej części miasta, szczególnie w rejonach Osiedla Rąbin, a także poniżej linii kolejowej Karsznice, Herby Nowe. Gleby najlepszych klas bonitacyjnych występują również w północnej części miasta. Są one zajmowane między innymi przez uprawy rolnicze, a także ogródki działkowe. Według danych ewidencyjnych Urzędu Miasta Inowrocławia użytki rolne zajmują 45 % ogólnej powierzchni miasta. Tereny niezabudowane i wykorzystywane rolniczo to przede wszystkim łąki i pastwiska, a także tereny użytkowane w ramach tzw. ogródków działkowych oraz zieleni miejskiej. Zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw - osiadanie zanieczyszczeń pyłowych i chemicznych, zanieczyszczenia komunikacyjne, kwaśne deszcze oraz oddziaływanie IZCH Soda- Mątwy powodują degradację chemiczną gleb na terenie miasta Inowrocławia. Złoża surowców W granicach administracyjnych miasta występują udokumentowane złoża soli kamiennej, których długość wynosi 2,5 km, natomiast ich szerokość 1 km. Do 1991 r. na terenie miasta działała kopalnia, która wydobywała sól z pokładów na poziomie od 122 do 637 m p.p.t. Ze względu na procesy osiadania gruntów miasto zostało podzielone na dwie strefy: 1) strefę niebezpieczną A, to rejon występowania zjawisk krasowych w czapie gipsowej, na którym zabudowa może być dopuszczona po przeprowadzeniu każdorazowo rozpoznania istniejących warunków geologiczno-górniczych i zastosowania stosownych zabezpieczeń na podstawie indywidualnych opinii konstrukcyjno-budowlanych, 2) strefę bezpieczną B, to rejon pozostałej części terenu górniczego, na którym zabudowa jest możliwa bez ograniczeń wynikających z działalności górniczej, lecz z uwzględnieniem obniżeń terenu. Istotnym czynnikiem rozwoju Inowrocławia są występujące na terenie miasta wody lecznicze. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, dla zachowania statusu gminy uzdrowiskowej niezbędne było na terenie miasta Inowrocław udokumentowanie złóż wód leczniczych. Przygotowano mapę geologiczną miasta, z której wynikało, że w Inowrocławiu są surowce lecznicze takie jak solanka gorzka i woda mineralna. W 2008 r. uzyskano koncesję na poszukiwanie złóż wód leczniczych, a w grudniu 2012 r. - na ich wydobywanie. Na terenie Uzdrowiska znajdują się następujące naturalne surowce lecznicze: a) Inowrocławianka - mineralna woda lecznicza 0,29% chlorkowo-sodowo-wapniowa z ujęcia nr 3 (nr świadectwa: HU-78/WL/2010) - skład chemiczny wskazuje, że może ona być wykorzystana do kuracji pitnej. Według danych z piśmiennictwa balneologicznego czynnikiem mającym wpływ na procesy fizjologiczne przy doustnym kuracyjnym podaniu tego typu wody, jest dominująca w niej zawartość chlorku sodu

18 oraz wapnia. W czasie stosowania odpowiednio dozowanej ilości tej wody można uzyskać wzrost sekrecji soku żołądkowego oraz pobudzenie czynności wątroby i trzustki; b) Jadwiga - mineralna woda lecznicza 1,29% chlorkowo-sodowa, siarczkowa, termalna z odwiertu "IL-1" (nr świadectwa: HU-81/WL/2010) - analizy składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych wody wskazują, że może ona być wykorzystana do zabiegów kuracyjnych w formie kąpieli. Czynnikami warunkującymi jej osmotyczne oddziaływanie na organizm w czasie zabiegu są: ogólne stężenie chlorku sodowego oraz związków wapnia i magnezu. Działanie to polega na bezpośrednim wpływie składników kąpieli na skórę, zakończenia nerwów i naczynia krwionośne oraz ogólnym na cały organizm, przez receptory skóry i autonomiczny układ nerwowy. Dzięki temu działaniu następuje zmniejszenie pobudliwości nerwów czuciowych i ruchowych, poprawa ukrwienia skóry i tkanek przyległych, normalizacja ciśnienia krwi i regulacja jej krążenia. Obecność siarkowodoru i wodorosiarczków w tej wodzie wzmaga zarówno działanie ogólne jak też miejscowe (wskutek efektów keratolitycznych) kąpieli mineralnej. Wykorzystywana jest m.in. w basenie solankowym Inowrocławskiej Termy oraz na tężni solankowej. Tereny zielone Duże znaczenie dla walorów przyrodniczych Miasta ma roślinność nieleśna. Zieleń urządzona na terenie miasta, której powierzchnia jest określana na ok.380 ha dzieli się na cztery zasadnicze kategorie, które z kolei dzielą się na rodzaje: - tereny zieleni otwartej, jak parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce i promenady, w tym park uzdrowiskowy zwany Parkiem Solankowym o pow. 85 ha, - tereny zieleni specjalnego przeznaczenia, jak pasy zieleni izolacyjnej, zieleń przydrożna, ogrody działkowe, cmentarze, - tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom zabudowy osiedlowej, indywidualnej, usługowej, handlowej, - tereny gospodarki ogrodniczej, rolnej i leśnej. W strefie,,a ochrony uzdrowiskowej o pow ha tereny zielone stanowią 78% powierzchni, natomiast w strefie,,b stanowiącej otulinę strefy,,a odpowiednio ok. 57% jej powierzchni wynoszącej 127,2 ha. Układ zieleni w obrębie miasta Inowrocławia można określić jako układ pierścieniowy. Niepełne pierścienie terenów zieleni zlokalizowane są koncentrycznie wokół zabudowy staromiejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje roślinność nieleśna urządzona, zieleń parkowa, a także zieleń cmentarna. Skwery, aleje oraz starodrzewia przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu, zarówno jako składnik szaty roślinnej i ostoja fauny, jak i część zasobów kulturowych. Istotnym elementem struktury zieleni są aleje drzew, łączące strefę ścisłej zabudowy staromiejskiej z Uzdrowiskiem. Zadrzewienia, szczególnie o charakterze pasowym, przydrożne i nadwodne, oprócz tego, że regulują stosunki wodne i poprawiają lokalny agroklimat, to pełnią rolę migracyjnych korytarzy ekologicznych, urozmaicają krajobraz oraz podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe. Tego typu otwarte tereny przenikają zabudowę osiedli mieszkalnych. Na terenie Miasta Inowrocławia istnieją:

19 1) Skwer A. Szwajkerta ps. Jędruś : 0,52 ha; 2) Skwer Jana Pawła II: 0,8351 ha; 3) Skwer Księdza Adama Fabianowskiego: 0,4794 ha; 4) Skwer Leona Wyczółkowskiego: 1,2091 ha; 5) Skwer Obrońców Inowrocławia: 0,7179 ha; 6) Skwer Prymasa Wyszyńskiego: 0,3997 ha; 7) Skwer Sybiraków: 0,4809 ha; 8) Skwer Remigiusza Jankowskiego: 0,1199 ha; 9) Skwer Kombatantów: 1,797 ha; 10) Skwer PCK. Do najważniejszych zadań zieleni urządzonej należą funkcje: sanitarno-higieniczne, biologiczne, dekoracyjne, dydaktyczno-wychowawcze, a także gospodarcze. Tereny zieleni stanowią bardzo ważny element zagospodarowania miasta, przede wszystkim ze względu na brak w okolicy Inowrocławia dużych terenów zalesionych, jak również funkcję uzdrowiskową miasta. Największym terenem zieleni urządzonej na obszarze Inowrocławia jest Park Solankowy. W Parku znajdują się wszystkie obiekty uzdrowiskowe i sanatoria, pijalnie wód mineralnych, w tym jedna z pierwszą w województwie kujawsko-pomorskim palmiarnią, basen solankowy, teatr letni oraz muszla koncertowa, w której w sezonie odbywają się koncerty plenerowe. Jest tu również tężnia solankowa, która przyciąga kuracjuszy walorami leczniczymi i oryginalnością konstrukcji. Powstający wokół tężni aerozol, służy profilaktyce oraz wspomaga leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych, chorób tarczycy, schorzeń alergicznych skóry, a także obniża poziom ciśnienia tętniczego. Do kategorii terenów zielonych zaliczyć trzeba również ogrody działkowe. Na terenie miasta jest ich 12 i zajmują łączną powierzchnię 164 ha. Szata roślinna ogrodów działkowych składa się głównie z drzew i krzewów owocowych, kwiatów oraz z uprawianych warzyw. W związku z powyższym można śmiało stwierdzić, że są to biotopy o ograniczonej wartości przyrodniczej. Wielkości powierzchni i stan zieleni miejskiej decyduje w dużej mierze o komforcie życia w mieście. Czynniki te mają istotny wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Tereny zieleni w mieście spełniają szereg funkcji. Do podstawowych należą: sanitarna, ochronna i estetyczna wszystkie niezbędne do życia człowiekowi. Tereny zielone pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia, poprawiają mikroklimat miasta, regulują stosunki termiczno-wilgotnościowe, zapewniają osłonę przed szkodliwym promieniowaniem, słoneczny, dają cień, stanowią obszary biologiczno-czynne miasta umożliwiając bytowanie innym organizmom, np. zwierzętom, sprzyjają zróżnicowaniu przyrodniczemu miasta, tworzą bariery ochronne tłumiąc hałas, podnoszą walory estetyczne kompozycji architektonicznych tworząc niepowtarzalny krajobraz miasta. Zróżnicowana gruntowo roślinność zespołów przyrodniczych i zadrzewień przyulicznych pozwala mieszkańcom miasta na codzienny kontakt z przyrodą i odpoczynek w jej otoczeniu, co neutralizuje stres, poprawia samopoczucie i kondycję zdrowotną. Zieleń stanowi aktywny filtr biologiczny ograniczając rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na terenie miasta. Z powyższych względów konieczna jest odpowiednia pielęgnacja i dbałość o stan miejskiego drzewostanu. Obszary chronione

20 Na terenie miasta nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody 4, poza pomnikami przyrody. Na terenie miasta Inowrocławia znajduje się 29 pomników przyrody, najliczniej reprezentowanych przez topolę białą, jak i gatunki rzadkie, do których należy zaliczyć iglicznię trójcieniową, miłorząb, topolę czarną. Rysunek 4. Obszary chronione w okolicy Inowrocławia. Źródło: Najbliżej położonym obszarem chronionym, w odległości około 5 km w linii prostej jest Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Balczewskie - borowy kompleks leśny porastający wydmy i pola wydmowe. To największy kompleks leśny w okolicach Inowrocławia, znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo, Leśnictwa Balczewo. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie jedynego kompleksu leśnego wśród urodzajnych gleb w tej części Kujaw. Na południe od Inowrocławia w odległości około 7 km znajdują się następujące obszary chronione: obszar siedliskowy Natura 2000 Jezioro Gopło, PLH Najważniejszym elementem przyrodniczym obszaru jest Jezioro Gopło - dziewiąte co do wielkości jezioro w Polsce (2154 ha). obszar ptasi Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska, PLB040004, obejmuje Jezioro Gopło oraz jeziora Skulskie: Skulskie, Skulska Wieś, Czartowo. Obszar jest ważną 4 o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Dział I. Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo