RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Opracował: Stanisław Wolny Kierownik WOTUAiW w Gorzycach

2 Spis treści: Str. I WPROWADZENIE 4 II LECZNICTWO ODWYKOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 7 W 2013 ROKU 1 Placówki lecznictwa odwykowego województwa śląskiego ze względu na 7 formułę prawną 2 Struktura organizacyjna placówek terapii uzależnień na terenie 8 województwa śląskiego III WYPOSAŻENIE ORAZ WARUNKI TECHNICZNE i LOKALOWE 9 FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK ODWYKOWYCH 1 Wyposażenie techniczne placówki 9 2 Ocena warunków lokalowych placówek odwykowych 9 3 Ocena wyposażenia pomieszczeń w meble i sprzęty służące realizacji 10 zadań terapeutycznych IV DOSTĘPNOŚĆ DO LECZNICTWA ODWYKOWEGO W 12 WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1 Dostępność do placówek lecznictwa odwykowego 12 A Dostępność do lecznictwa ambulatoryjnego 13 B Dostępność do leczenia w Dziennych Oddziałach Terapii Uzależnienia od 14 Alkoholu C Dostępność do leczenia uzależnienia od alkoholu w całodobowych 15 oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu D Dostępność do oddziałach leczenia alkoholowych zespołów 16 abstynencyjnych w 2013 r. E Dostępność do lecznictwa odwykowego osób niepełnosprawnych 17 F Dostępność do lecznictwa odwykowego osób dysfunkcyjnych 18 G Dostępność a wykonanie umów na świadczenia zdrowotne z NFZ w r. H Dostępność a odpłatnie świadczenie usług z zakresu lecznictwa 22 odwykowego V FINANSOWANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W ROKU 1 Kontraktowanie w 2013 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu 23 leczenia uzależnień przez NFZ 1

3 A Kontraktowanie świadczeń w poradniach terapii uzależnienia od 23 alkoholu i współuzależnienia B Kontraktowanie świadczeń w oddziałach leczenia alkoholowych 23 zespołów abstynencyjnych C Kontraktowanie świadczeń w całodobowych oddziałach terapii 24 uzależnienia od alkoholu D Kontraktowanie świadczeń w dziennych oddziałach terapii uzależnienia 25 od alkoholu 2 Wysokość środków finansowych NFZ przeznaczonych w 2013 r. na 26 lecznictwo odwykowe w województwie śląskim 3 Dofinansowanie placówek lecznictwa odwykowego ze strony 27 samorządów województwa VI PACJENCI PLACÓWEK ODWYKOWYCH WOJEWÓDZTWA 29 ŚLASKIEGO W 2013 ROKU 1 Skuteczność leczenia a liczba pacjentów uzależnionych w województwie 29 śląskim 2 Liczba pacjentów wspóluzależnionych 30 3 Pozostali pacjenci leczeni w 2013 r. placówkach odwykowych 31 4 Populacja pacjentów uzależnionych ze względu na wiek, leczonych w roku 5 Populacje osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do leczenia 33 przez sądy 6 Czas oczekiwania na przyjęcie do lecznictwa odwykowego w 34 województwie 7 Leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu nieubezpieczonych 35 8 Odpłatność za świadczenia zdrowotne w placówkach odwykowych w roku VII ODDZIAŁYWANIA LECZNICZE W PLACÓWKACH 38 ODWYKOWYCH 1 Farmakoterapia 38 2 Regularne rodzaje działalności leczniczej realizowane w placówkach 39 odwykowych A Podstawowa działalność medyczna 39 B Podstawowa działalność psychoterapeutyczna 40 C Działalności terapeutyczna kierowana dla osób pijących szkodliwie, 41 wspóluzależnionych oraz rodzin lub bliskich osób uzależnionych 3 Kierowanie do AA 42 2

4 4 Kierowanie do klubów abstynenta po ukończonej terapii odwykowej 43 5 Działalność placówek skoncentrowana na ograniczeniu picia alkoholu 44 VIII PERSONEL ZAKŁADÓW LECZNICTWA ODWYKOWEGO 46 1 Pracownicy lecznictwa odwykowego w województwa śląskiego 46 2 Liczba zatrudnionych wg wykształcenia 46 3 Kwalifikacje zawodowe pracowników lecznictwa odwykowego 47 województwa śląskiego w 2013 roku 4 Pozostali pracownicy placówek lecznictwa odwykowego 49 IX PROBLEMY ZGŁASZANE W 2013R. PRZEZ PLACÓWKI 51 LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO X WYKAZ PLACÓWEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO 53 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - stan na r. Spis tabel 57 Spis wykresów 59 3

5 I WPROWADZENIE Województwo śląskie pod względem zajmowanego obszaru jest jednym z najmniejszych województw w kraju, zaś pod uwagę liczby mieszkańców (stan na r.) plasuje się na drugim miejscu w kraju, po województwie mazowieckim. Duża liczba mieszkańców sprawia, że liczba osób mających problemy alkoholowe i uzależnionych jest też stosunkowo duża. Dlatego po województwie mazowieckim liczba placówek zajmujących się leczeniem uzależnienia od alkoholu/uzależnień jest odpowiednio duża i ciągle rośnie. Zgodnie z art. 8. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112. poz. 654), rodzajami działalności leczniczej są: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, do których należą świadczenia szpitalne oraz inne niż szpitalne, a także ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Do ambulatoryjnych placówek należą: poradnie terapii uzależnień (PTU) i poradnie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (PTUAiW), a także dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu (DOTUA). Natomiast w skład stacjonarnych placówek wchodzą: oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (OLAZA), całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu (COTUA) Zgodnie z 10 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznym (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r.), Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach powierzono funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUAiW), który realizuje zadania powierzone mu w w/w rozporządzeniu. Do zadań tych należy w szczególności: 1) monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa; 2) ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników; 4

6 3) opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego; 4) udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 5) prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych; 6) inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń; 7) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych; 8) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej. W związku z tym WOTUAiW w Gorzycach opracował coroczny raport za 2013 r. dotyczący stanu lecznictwa odwykowego w 2013 r. Raport jest coroczną mapą lecznictwa odwykowego w 2013 r. opracowaną na podstawie danych własnych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUAiW) w Gorzycach, a także danych uzyskanych w ankietach Lecznictwo odwykowe 2013". Podobnie jak w ubiegłych latach, z początkiem 2014 roku, do wszystkich placówek lecznictwa odwykowego z województwa śląskiego, wysłano ankiety przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadaniem placówek było wypełnienie jej, dla każdego zakresu działalności oddzielnie i odesłanie do WOTUAiW w Gorzycach celem weryfikacji. Uzyskane dane posłużyły do niniejszego opracowania. Do placówek zostało wysłanych 76 ankiet. Zwrotnie wypełnione ankiety odesłało 55 placówek. Stanowi to 72,37% wszystkich oczekiwanych ankiet. W poszczególnych typach placówek odsetek odesłanych ankiet przedstawia się następująco: ankietę wypełniło 100% oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, 85,71% oddziałów całodobowych, 63,16% oddziałów dziennych, 66% poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Uzyskane w ten sposób dane, były podstawą do dalszych analiz statystycznych. Należy mieć jednak mieć świadomość, że wnioski będą obarczone błędem. 5

7 Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie liczby i odsetek placówek, z których dane uwzględniono w opracowaniu niniejszego raportu. Tabela nr 1. Odsetek placówek leczenia uzależnień, stanowiących podstawę do dalszych opracowań. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) Ogółem PTUA COTUA DOTUA OLAZA Liczba placówek w województwie śląskim Liczba placówek, które wypełniły i odesłały ankietę % placówek, których dane stanowią podstawę do dalszych opracowań 72,37% 66,00% 85,71% 63,16% 100% 6

8 II LECZNICTWO ODWYKOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1. Placówki lecznictwa odwykowego województwa śląskiego ze względu na formułę prawną Rok 2013 był kolejnym rokiem przekształceń formalno-prawnych placówek lecznictwa uzależnień. Ze względu na formułę prawną podział placówek kształtował się następująco: 42% placówek funkcjonowało w oparciu o zasady spółek kapitałowych, spółek cywilnych lub były prowadzone przez osobę fizyczną, 36% placówek funkcjonowało jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla 13% placówek organem założycielskim była fundacja lub stowarzyszenie, 5% placówek funkcjonuje w oparciu o spółkę kapitałową jednostki samorządu terytorialnego, 2% placówek było przedsiębiorcą spółki kapitałowej skarbu państwa, 2% placówek nadal funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Formuła prawna funkcjonowania podmiotów lecznictwa uzaleznień w 2013r. fundacja, stow arzyszeniem 13% przedsiębiorca (sp. kapitałow a jednostki samorządu terytorialnego) 5% przedsiębiorcą (spółką kapitałow ą skarbu państw a) 2% jednostka budżetow a 2% SP ZOZ 36% (np. spółką kapitałow ą, spółką cyw ilną, osobą fizyczną) 42% Wykres 1. Podział placówek lecznictwa odwykowego ze względu na formułę prawną. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) Analiza liczby poszczególnych typów placówek ze względu na formułę prawną wskazuje na to, że najwięcej ambulatoryjnych (51,52%) placówek przekształciło się w przedsiębiorstwa będące: spółką kapitałową, spółką cywilną, a także prowadzone przez osoby fizyczne. Wg tej kategorii przekształciło się 50% OLAZA i 16,67% wszystkich COTUA. Drugą co do wielkości reprezentacją placówek ze względu na formułę prawną funkcjonowania są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W 2013 r. nadal SP ZOZ-em pozostaje 66,67% COTUA, 50% DOTUA, 27,27% PTUAiW oraz 25% OLAZA. Fundacja lub stowarzyszenie jest organem założycielskim dla 25% DOTUA oraz 12,12% PTUAiW. 7

9 Liczba placówek Przedsiębiorcą (spółką kapitałową jednostki samorządu terytorialnego) Przedsiębiorcą (spółką kapitałową skarbu państwa) Przedsiębiorcą innym (np. spółką kapitałową, spółką cywilną, osobą fizyczną) SP ZOZ-em Jednostką budżetową Fundacją, stowarzyszeniem Instytutem badawczym Kościołem, związkiem wyznaniowym Brak danych Instytuty badawcze, kościoły, ani związki wyznaniowe nie prowadzą działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzależnień. Pozostałe wyniki tym zakresie są reprezentowane przez nieliczne placówki i wyróżnione zostały w tabeli nr 2. Tabela nr 2. Formuła prawna placówek lecznictwa odwykowego w 2013 r. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) PTUA COTUA DOTUA OLAZA ,00% 6,06% 3,03% 51,52% 27,27% - 12,12% ,91% 16,67% - 16,67% 66,67% ,82% ,00% 50,00% - 25,00% ,27% ,00% 25,00% 25,00% Struktura organizacyjna placówek terapii uzależnień na terenie województwa śląskiego Ze względu na strukturę organizacyjną placówek leczenia uzależnień, należy stwierdzić, że w 2013 r. na terenie województwa śląskiego, ponad 47% placówek terapii uzależnienia od alkoholu, funkcjonuje w ramach większej struktury leczniczej np. szpitala psychiatrycznego lub innego podmiotu o profilu psychiatrycznym, zaś nieco mniejszy odsetek tych placówek (43,64%) stanowi składową większej - odwykowej struktury organizacyjnej. Tylko 9,09% placówek, to samodzielne podmioty terapii uzależnień. Szczegółowy rozkład wyników przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3. Struktura organizacyjna placówki lecznictwa uzależnień w 2013 r. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) Liczba placówek ogółem Samodzielny odwykowy Część odwykowego Część innej większej struktury leczniczej PTUA ,00% 12,12% 33,33% 54,55% - COTUA ,91% - 16,67% 83,33% - DOTUA ,82% 8,33% 75,00% 16,67% - OLAZA ,27% - 75,00% 25,00% - RAZEM ,00% 9,09% 43,64% 47,27% - Brak danych 8

10 Liczba placówek Komputer Ksero Telewizor Dvd/video Rzutnik Internet Kamera / dyktafon Brak odp. III WYPOSAŻENIE ORAZ WARUNKI TECHNICZNE i LOKALOWE FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK ODWYKOWYCH 1. Wyposażenie techniczne placówki W lecznictwie odwykowym mamy do czynienia z specyficznymi zabiegami terapeutycznymi. Ta forma leczenia opiera się o oddziaływania psychoterapeutyczne a programy terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia wykorzystują różne sprzęty w realizacji założonych celów. Placówki zatem winny posiadać sprzęty w postaci: kserokopiarki, internet, kamery/dyktafonu, rzutnika. Koniecznym jest również, aby na wyposażeniu placówki był sprzęt audio-video (dvd/video). Z danych ankietowych za 2013 r., wynika ponad 96% placówek taki sprzęt posiada. Trudno sobie również wyobrazić placówkę leczniczą, która nie posiada na wyposażeniu komputera, który m.in. jest niezbędny do rozliczeń świadczeń zdrowotnych z NFZ. Brak komputera wykazany w 2 placówkach nie jest w związku z tym do końca prawdziwy, gdyż sama placówka może nie być wyposażona w komputer, lecz istnieje on w innej komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego. Tabela nr 4. Wyposażenie techniczne placówek odwykowych w 2013 r. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) PTUA COTUA DOTUA OLAZA RAZEM ,00% 93,94% 90,91% 81,82% 87,88% 39,39% 84,85% 42,42% 0,00% ,91% 100,00% 83,33% 100,00% 66,67% 33,33% 83,33% 16,67% 0,00% ,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,33% 75,00% 58,33% 0,00% ,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 25,00% 0,00% ,00% 96,36% 92,73% 89,09% 89,09% 43,64% 83,64% 41,82% 0,00% 2. Ocena warunków lokalowych placówek odwykowych Jedno z pytań ankiety dotyczyło oceny warunków lokalowych. Oceny dokonywali kierownicy placówek na skali 4 stopniowej. Zadaniem kierownika było zakreślenie 9

11 odpowiedniego pola, które ich zdaniem dokonywała opisu sytuacji lokalowej danej placówki wg warunków: bardzo dobre, wystarczające, niewystarczające oraz bardzo złe. Dane ankietowe wskazują, ze oceny warunków lokalowych dokonane przez kierowników placówek, utrzymują się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych: 27,27% kierowników wszystkich placówek oceniło warunki lokalowe swoich placówek jako - bardzo dobre, przy czym taką ocenę przyznało połowa kierowników OLAZA i nieco ponad 40% kierowników DOTUA. Wśród placówek ambulatoryjnych najwyższą ocenę przyznało jedynie 1/4 kierowników. Niestety kierownicy nieco ponad 21% poradni i 16% COTUA ocenili warunki lokalowe jako niewystarczające. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 5 Tabela nr 5. Ocena warunków lokalowych przez kierowników placówek. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) liczba placówek bardzo dobre wystarcza -jące niewystarczające bardzo złe brak odp. PTUA ,00% 24,24% 51,52% 21,21% 0 3,03% COTUA ,91% 0 50,00% 16,67% 0 33,33% DOTUA ,82% 41,67% 58,33% OLAZA ,27% 50,00% 50,00% RAZEM ,00% 27,27% 52,73% 14,55% 0% 5,45% 3. Ocena wyposażenia pomieszczeń w meble i sprzęty służące realizacji zadań terapeutycznych Poza warunkami lokalowymi dla utrzymania standardu świadczeń terapeutycznych ważnym jest również wyposażenie gabinetów, sal terapeutycznych i innych pomieszczeń, w meble i sprzęt służący do realizacji zadań terapeutycznych. W tym względzie subiektywna ocena kierowników wyposażenia pomieszczeń przedstawiała się następująco: 30,91% placówek stwierdziło, że ich wyposażenie jest na poziomie bardzo dobrym ; 56,36% placówek wyposażenie oceniło jako wystarczające ; 5,45% placówek wyposażenie oceniło jako niewystarczające ; 4 placówki (7,27% wszystkich) nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi. 10

12 żaden z kierowników nie ocenił swojej placówki ze względu na stan wyposażenia w meble i sprzęt wg kryterium - bardzo złe. Można więc przyjąć, że wyposażenie w zdecydowanej większości placówek jest na przyzwoitym poziomie. Szczegółowe dane dotyczące wyposażenia w meble i sprzęty służące realizacji zadań w poszczególnych typach placówek przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6. Ocena wyposażenia pomieszczeń w meble i sprzęty służące realizacji terapii. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) liczba bardzo placówek dobre PTUA COTUA DOTUA.wystarcza -jące niewystar -czające bardzo złe brak odp ,00% 30,30% 57,58% 6,06% - 6,06% ,91% - 50,00% 16,67% - 33,33% ,82% 41,67% 58,33% OLAZA ,27% 50,00% 50,00% RAZEM ,00% 30,91% 56,36% 5,45% 0% 7,27% 11

13 IV DOSTĘPNOŚĆ DO LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU 1. Dostępność do placówek lecznictwa odwykowego W Śląskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata w oparciu o Narodowy Programu Zdrowia Psychicznego zostały określone wskaźniki dostępności do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wskaźniki dostępności do lecznictwa uzależnień na lata r. Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 24, poz. 128) w sprawie Narodowego Psychicznego Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od co najmniej 1 przychodnia/1 powiat alkoholu i współuzależnienia (około 50 tys. mieszkańców) Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu Oddziały/pododdziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych Oddziały/ośrodki terapii uzależnienia od alkoholu Programu Zdrowia 1 oddział (20 miejsc) w każdym większym mieście (powyżej 50 tys. mieszkańców) 0,2-0,3 łóżka/10 tys. mieszkańców 1,2 łóżka/10 tys. mieszkańców Hostel 1 hostel (20 miejsc)/województwo Jak widać w powyższej tabeli, dostępność do świadczeń zdrowotnych może być mierzona liczbą placówek danego typu a także wskaźnikiem liczby łóżek na mieszkańców. Na wstępie zanalizujemy liczbę podmiotów zajmujących się terapia uzależnień. W 2013 r. w województwie śląskim funkcjonowało: 1) 75 podmiotów lecznictwa odwykowego, z czego: ponad 65% placówek łącznie, to placówki ambulatoryjne, w składzie których: 56% to PTUAiW, posiadające kontrakt z NFZ, 4%, to PTU, posiadające kontrakt z NFZ, 5%, to PTU, które nie posiadają kontraktu, dlatego też nie są wykazywane przez NFZ; 2) 19% placówek to dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu; 3) 9% placówek to całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, 4) 5% placówek to oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. 12

14 Rzeczywista liczba podmiotów leczenia uzaleznień wg rodzajów w 2013r. COTU (4740); 1; 1% DOTUA (2712); 14; 19% COTUA (4744); 6; 8% OLAZA (4742); 4; 5% PTU(1740) bez kontraktu z NFZ; 5% PTU (1740); 3; 4% PTUAiW (1744); 42; 56% Wykres 2. Liczba placówek lecznictwa odwykowego w województwie śląskim w 2013 r. wg typu. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) A. Dostępność do lecznictwa ambulatoryjnego Ze względu na ilość placówek ambulatoryjnych, które świadczą usługi w zakresie leczenia uzależnień, należy stwierdzić, że w ostatnich trzech latach ich liczba się nie zmieniła i wynosi 41 poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (kod świadczenia 1744) oraz 3 poradnie terapii uzależnień (świadczenia 1740). Te podmioty ambulatoryjne (na wykresie nr 3 zaznaczone kolorem niebieskim i jasno niebieskim), posiadają kontrakt z NFZ. Pozostałe placówki (na wykresie nr 3, zaznaczone kolorem żółtym) to poradnie terapii uzależnienia od alkoholu, które figurują w Rejestrze Wojewody Podmiotów Leczniczych, nie posiadają one jednak kontraktu na świadczenia zdrowotne z NFZ. Placówki te korzystają z innych źródeł finansowania, które jednak nie pozwalają na pełne rozwiniecie działalności. Należną do nich: środki prywatne, fundacji i stowarzyszeń, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, urzędów miast i gmin itp. Liczba placówek ambulatoryjnych w latach r. pacówki posiadajace kontrakt z NFZ z zakresu 1744 placówki posiadajace kontrakt z NFZ z zakresu 1740 placówki bez kontraktu z NFZ 2013 r r r % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykres 3. Liczba ambulatoryjnych placówek odwykowych w województwie śląskim. ( źródło: dane własne WOTUAiW w Gorzycach ) Z tego względu istnieje realna trudność w ustaleniu ostatecznej liczby ambulatoryjnych 13

15 placówek odwykowych, tym bardziej, że same placówki nie zawsze informują WOTUAiW w Gorzycach o swoim istnieniu. B. Dostępność do leczenia w Dziennych Oddziałach Terapii Uzależnienia od Alkoholu Na terenie województwa śląskiego w 2013 r. funkcjonowało 19 Dziennych Oddziałów Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Oddziały te dysponowały łącznie 323 miejscami statutowymi. W wykazach NFZ znajdujemy jednak 14 podmiotów, które posiadają umowy na tego typu świadczenia. Oznacza to, że istnieją podmioty, które prowadza więcej, niż jeden oddział dzienny. Należą do nich: MENS SANA z Mysłowic (na wykresie 4, wyróżniony kolorem ceglastym), realizował świadczenia dzienne w dwóch placówkach - w Mysłowicach (16 miejsc) i Tychach (16 miejsc) "OLU-PODBESKIDZIE" z Bielska - Białej (na wykresie 4, wyróżniony kolorem niebieskim), realizowało świadczenia w trzech placówkach - w Bielsku Białej (12 miejsc), w Czechowicach-Dziedzicach (12 miejsc) oraz w Żywcu (16 miejsc). Liczba łóżek w oddziałach dziennych na terenie województwa ślaskiego (298 łóżek kontraktowanych i 25 łóżek niekontraktowanych) CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA BIELSKO BIAŁA BYTOM CZECHOWICE- DZIEDZICE DĄBROWA GÓRNICZA KATOWICE MYSŁOWICE RUDA ŚLĄSKA RYBNIK RYBNIK CHWAŁOWICE RYBNIK BOGUSZOWICE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SOSNOWIEC TARNOWSKIE GÓRY TYCHY WODZISŁAW ŚLĄSKI ZABRZE ŻYWIEC Wykres 4. Liczba Dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu w województwie śląskim (Źródło: Księga rejestrowa www:rpwdl.csioz.gov.pl) Ponadto należy zważyć, że na ogólną liczbę oddziałów dziennych składają się również odziały nie posiadające kontraktu z NFZ (wykresie 4, wyróżnione kolorem żółtym). Należą do nich: Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu (15 miejsc), NZOZ ARKA -MED. Sp. z. o.o w Bytomiu (10 miejsc). 14

16 % zakontraktowanych przez NFZ miejsc w DOTUA w 2013r.w stosunku do miejsc statutowych średni % 70% NTEGRUM, Rybnik 51% GASTROMED, Rybnik Szpital Psychiatryczny, Rybnik 62% 65% "OLU-PODBESKIDZIE", Bielsko - Biała 84% TOTUi PP, Tarnowskie G. 57% SPZ Ter. Uzal. i Współ, Siemianowice Śl. 68% OPiLU, Zabrze OTU i PP, Ruda Śl. 88% 93% OTU, Parzymiechy 100% AL-MED, Wodzisław Śl. 24% MENS SANA, Mysłowice Fundacja "DROGA", Dąbrowa G. 80% 85% Centrum Terapii, Częstochowa 62% Centrum Psychiatrii, Katowice 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wykres 5. Odsetek miejsc zakontraktowanych w 2013 r. przez NFZ w poszczególnych placówkach, w stosunku do liczby miejsc statutowych. (Źródło: informator o umowach) A więc liczba oddziałów również jak w przypadku lecznictwa ambulatoryjnego jest trudna do ustalenia. Trudo jest także ustalić dostępność do świadczeń terapii uzależnień w oddziałach dziennych. Wg wskaźników śląskiego programu ochrony zdrowia psychicznego 1 oddział 20 miejscowy powinien funkcjonować w każdym większym mieście powyżej 50 tys. mieszkańców. Niestety nie jest to spełnione. Nawet funkcjonujące placówki nie mają finansowania świadczeń przez NFZ. Natomiast te, które posiadają umowy na finansowanie świadczeń, okazują się być niewystarczające, gdyż są finansowane średnio na poziomie 70% możliwości placówek. C. Dostępność do leczenia uzależnienia od alkoholu w całodobowych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu Na podstawie wskaźników dostępności do leczenia uzależnień w COTUA, należy stwierdzić, że 2013 r. na terenie województwa śląskiego działało 7 całodobowych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu. Oddziały te dysponowały 376 łóżkami statutowymi, co daje wskaźnik 0,82 łóżka/10 tys. mieszkańców. A więc dostępność do całodobowych świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia nie spełnia wskaźnika określonego w Śląskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Do zapewnienia dostępności brakuje ok. 0,4 łóżka/10 tys. mieszkańców. 15

17 Liczba łóżek w COTUA w 2013r. (łączna liczba łóżek w województwie śląkim - 376) Państw ow y Szpital dla Nerw ow o i Psychicznie Chorych w Rybniku; 30 łóżek Wojew ódzki Szpital Neuropsych. im. dr Emila Cyrana w Lublińcu; 60 łóżek Centrum Psychiatrii w Katowicach ; 58 łóżek Szpital Psychiatrycznmy Toszek ; 26 łóżek ZOZ w Św ietochłow icach; 12 łóżek WOLOiZOL Gorzycach 100 łóżek OTU Parzymiechach 90 łóżek Wykres 6. Liczba całodobowych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu w województwie śląskim. (Źródło: www: NFZ.gov.pl, informator o umowach oraz dane własne WOTUAiW w Gorzycach ) Ponadto w całodobowych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu, dostępność mierzona odsetkiem zakontraktowanych łóżek w stosunku do możliwości oddziałów, jest również ograniczona. Całodobowy oddział szpitala psychiatrycznego w Toszku ma zakontraktowane 71% łóżek a ZOZ Siemianowicach ma zakontraktowane 83% możliwości oddziału (patrz wykres 7). W pozostałych oddziałach średni odsetek zakontraktowanych stacjonarnych łóżek w stosunku do łóżek statutowych jest na stosunkowo wysokim poziomie i wynosi 93% łóżek. % zakontraktowanych przez NFZ łóżek w COTUA w 2013r. w stosunku do statutowych średni % 7. Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu 6. Szpital Psychiatryczny w Rybniku 93% 92% 94% 5. Szpital Psychiatrycznmy Toszek 71% 4. ZOZ w Świetochłowicach 83% 3. WOLOiZOL Gorzyce 2. OTU Parzymiechy 1. Centrum Psychiatrii Katowice 98% 98% 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wykres 7. Odsetek zakontraktowanych w 2013r łóżek przez NFZ w COTUA, w stosunku do liczby miejsc statutowych. (Źródło: www:nfz.gov.pl, informator o umowach) D. Dostępność do oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych w 2013 r. W województwie śląskim w 2013r. funkcjonowały 4 oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych/detoksykacyjne. Łączna liczba łóżek w tych oddziałach wynosiła 109, natomiast umowy o świadczenia były podpisane na % możliwości. 16

18 Jedynie OTU z Parzymiech, w dwóch swoich oddziałach (w Parzymiechach oraz Częstochowie) uzyskał kontrakt w granicach 65% własnych możliwości co wpływa na zaniżenie średniej liczby zakontraktowanych łóżek. Wprawdzie liczba łóżek statutowych powoduje, że wskaźnik dostępności wynosi 0,24 łóżka/10 tyś. mieszkańców, i mieści się w przedziale przyjętym w Śląskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, lecz niska umowa na świadczenia w OLAZA w Parzymiechach powoduje, iż wskaźnik zdecydowanie mieści się poniżej oczekiwanego i wynosi jedynie 0,18 łóżka na/10 tyś mieszkańców. Tabela nr 7. Liczba oraz procent łóżek w OLAZA w 2013 r. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) Procent L.p. Nazwa podmiotu leczącego Liczba miejsc zakontraktowanych przez NFZ łóżek 1. OTU Parzymiechy 40 65% 2. WOLOiZOL Gorzyce 35 94% 3. OLU "Podbeskidzie" Bielsko - Biała 9 100% 4. Szpital Psychiatryczny Toszek % Ogółem 109 Średnio 85% E. Dostępność do lecznictwa odwykowego osób niepełnosprawnych Do placówek odwykowych zgłaszają się również osoby uzależnione, które są niepełnosprawne. Najbardziej dokuczliwą jest niepełnosprawność ruchowa. Od placówek oczekuje się wtedy, aby obiekty, w których realizuje się terapię uzależnienia i współuzależnienia posiadały usunięte bariery architektoniczne pozwalające pacjentom niepełnosprawnym dostać się bez problemów do pomieszczeń placówki. Chodzi tu o podjazdy, windy. Z danych wynika, że 5% placówek jednoznacznie zadeklarowało brak dostosowania infrastruktury do niepełnosprawności. Natomiast ponad połowa placówek nie odpowiedziało na to pytanie w ogóle. W związku z tym pojawią się pytania: czy połowa placówek nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie spełnienia tego wymogu, czy też przyczyna jest zupełnie inna? Rozkład wyników przedstawia tabela nr 8. 17

19 Tabela nr 8. Dostępność do lecznictwa odwykowego osób niepełnosprawnych. (Źródło: ankiety Lecznictwo odwykowe 2013 ) Liczba TAK NIE brak odp. placówek PTUA COTUA DOTUA OLAZA RAZEM ,00% 45,45% - 54,55% ,91% 50,00% 16,67% 33,33% ,82% 33,33% 8,33% 58,33% ,27% 50,00% 25,00% 25,00% ,00% 43,64% 5,45% 50,91% F. Dostępność do lecznictwa odwykowego osób dysfunkcyjnych Wśród osób uzależnionych od alkoholu spotykamy również osoby niepełnosprawne typu: osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, poruszania się na wózku inwalidzkim, czyli obarczone pewnymi dysfunkcjami mogącymi utrudniać realizacje programów terapeutycznych. Wymaga to większego zaangażowania placówek oraz terapeutów tam pracujących, aby posiadali kwalifikacje specjalne, w zakresie prowadzenia terapii, posługując się językiem migowym lub znajomością języka Braille'a. Niektóre placówki posiadają nawet materiały przygotowane w języku Braille'a, a niektórzy terapeuci potrafią w ten sposób zorganizować pracę terapeutyczną, że tego typu dysfunkcje nie są problemem. Dane uzyskane z ankiet za 2013 r. wskazują, że średnio 54,55% placówek przyjmuje do leczenia pacjentów niewidomych. W tym zakresie prym wiodą DOTUA. 66,67%, oddziałów dziennych deklaruje możliwość przyjęcia do terapii z tego pacjentów z tego typu dysfunkcją. Jeżeli chodzi o pacjentów głuchych, to przyjęcie do leczenia odwykowego deklaruje jedynie 23,64% placówek. Jedynie połowa OLAZA, udziela świadczeń leczniczych dla osób głuchych. W pozostałych przypadkach odsetek jest zdecydowanie niższy. Zdecydowanie lepiej przedstawia się odsetek placówek, świadczących usługi lecznicze dla osób uzależnionych, niedosłyszących. 78,18% placówek leczy takie osoby, przy czym leczenie niedosłyszących deklarują wszystkie oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz 91,67% dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu. Odsetek ten dla PTUAiW wynosi 72,73%. 18

DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ

DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ Sytuacja w województwie śląskim w zakresie zagrożeń uzależnieniem od alkoholu. Perspektywa lokalna Katowice dn. 30 listopad 2015r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU

RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU RAPORT O STANIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU Opracował: Stanisław Wolny - Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gorzycach 2015-11-16 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Gorzyce dn. 15. 11. 2013r. RAPORT STAN LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU

Gorzyce dn. 15. 11. 2013r. RAPORT STAN LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Gorzyce dn. 15. 11. 2013r. RAPORT STAN LECZNICTWA ODWYKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU 1 WSTĘP Materiałem do sporządzenia raportu są dane pochodzące z ankiet Lecznictwo odwykowe 2012r. Podobnie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 20 CZĘŚĆ Strona z 27 brak danych kościołem, związkiem wyznaniowym instytutem badawczym fundacją, stowarzyszeniem jednostką budżetową SP ZOZem przedsiębiorcą innym (np.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU małopolskie

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU małopolskie LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 04 CZĘŚĆ Strona z 6 brak danych kościołem, związkiem wyznaniowym instytutem badawczym fundacją, stowarzyszeniem jednostką budżetową SP ZOZem przedsiębiorcą innym (np.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011. małopolskie LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU CZĘŚĆ Strona z brak danych kościołem, związkiem wyznaniowym instytutem badawczym fundacją, stowarzyszeniem jednostką budżetową SP ZOZem przedsiębiorcą (osobą fizyczną)

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia 2008

14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia 2008 14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia NFZ liczba brak danych suma i % z kraj placówek liczba i % placówek dolnośląskie 17 291 945,00 51 3 5,55% 5,88% kujawsko-pomorskie 6 547 777,79 24

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia 2008

14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia 2008 14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia NFZ liczba brak danych placówek liczba i % placówek 15 207 518,24 45 7 100,00% 15,56% 15. Wysokość dofinansowania ze strony samorządów wojewodztwa

Bardziej szczegółowo

14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia 2009

14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia 2009 14. Wsokość pozyskanych środków za wykonane świadczenia NFZ liczba brak danych placówek liczba i % placówek 21 021 532,07 47 2 100,00% 4,26% 15. Wysokość dofinansowania ze strony samorządów wojewodztwa

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011 LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 2011 CZĘŚĆ 5 30. W jakich sytuacjach pacjenci płacą za świadczenia Strona 1 z 5 dolnośląskie Bielawa, NZOZ "EURO-MEDICA" wyczerpany limit przyjęć pacjenta w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 16 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Nr 1 Wzór certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień Nr 2 Wzór certyfikatu instruktora terapii uzależnień Nr 3 Wzór wniosku o potwierdzenie statusu osoby uczestniczącej w programie

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r. Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE LECZNICTWO ODWYKOWE

POLSKIE LECZNICTWO ODWYKOWE Rozdział IV POLSKIE LECZNICTWO ODWYKOWE 4.1. Dane epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia Populacja osób uzależnionych od alkoholu jest szacowana w Polsce przez ekspertów na 700-800 tys. osób. W roku

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 tel./faks: 33 817 28 38 e-mail: sekretariat@bk-europe.pl

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Tychy, ul. Bukowa 20. Katowice, ul. Korczaka 27. Centrum Psycapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS

Tychy, ul. Bukowa 20. Katowice, ul. Korczaka 27. Centrum Psycapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS WYKAZ PLACÓWEK LECZĄCYCH UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - OD KOMPUTERA, TELEFONU, HAZARDU ZABURZENIA ODŻYWIANIA, UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, ZABURZENIA LĘKOWE Centrum Psycapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2016 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna.

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna. Dziennik Ustaw Nr 37-1684- Poz. 215 i 216 1) podstawowe - wymienione w części A załącznika do rozporzą dzenia, 2) inne, których wykonywanie jest uwarunkowane wyposażeniem oddziału w odpowiednią aparaturę

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r.

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r. U C H W A Ł A nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004-2014 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

PI BSFT Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych nr WND-POKL.07.02.

PI BSFT Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych nr WND-POKL.07.02. PANEL DYSKUSYJNY 18.02.2013 rok - Hotel Mercure w Częstochowie Prezentacja dotycząca wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród terapeutów i pacjentów uzależnionych od alkoholu na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:22:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:22:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2016 godz. 16:22:17 Numer KRS: 0000073732 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA Załącznik do Uchwały Nr XLIV /340 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVIII/91/16 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wtorek, 29 grudnia 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH Głównym zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemu alkoholowego przy Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych

Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych Sierpień 1995 Grzegorz Ciura Informacja Nr 337 Leczenie i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej Projekty z zakresu działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/03/7294/2820 Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/184//2008 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/184//2008 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr XIX/184//2008 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE Baza danych o placówkach z oddziałami integracyjnymi prowadzona jest w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo