5 NEWS. Wrzesień Zapowiedź konferencji Technologie informatyczne: w kierunku edukacji włączającej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 NEWS. www.e-ruralnet.eu. Wrzesień 2011. Zapowiedź konferencji Technologie informatyczne: w kierunku edukacji włączającej"

Transkrypt

1 5 NEWS Wrzesień 2011 Zapowiedź konferencji Technologie informatyczne: w kierunku edukacji włączającej listopada 2011, Palazzo Medici Riccardi, Florencja, Włochy Została zapowiedziana nasza konferencja. Jej celem jest zapoczątkowanie dyskusji nad edukacją włączającą w Europie i zaoferowanie możliwości współpracy w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego różnym grupom zawodowym, dostawcom e-learningu, instytucjom i osobom zainteresowanym rozwojem różnych form kształcenia, w tym kształcenia około życiowego (LLL). Tematy wiodące: Przełamywanie granic między edukacją konwencjonalną i e-learnigem w edukacji około życiowej Aktualna oferta i zapotrzebowanie na e- learning w edukacji ustawicznej w Europie Sieci społeczne i wspólnoty edukacyjne jako agendy edukacji włączającej Europejska polityka edukacji około życiowej i jej wpływ na edukację włączającą Czynniki osłabiające i stymulujące edukację włączającą Aby uzyskad więcej informacji zapraszamy na strony internetowe konferencji: KONKLUZJE RAPORTÓW NARODOWYCH Raporty narodowe są dostępne na stronie internetowej projektu. ; a ich konkluzje przedstawimy poniżej: Grecja: Z analizy podaży i popytu na zawodowe kursy e- learning w Grecji wynika, że mamy do czynienia z małym, ale rozrastającym się rynkiem, o potencjale umożliwiającym wniesienie liczącego się wkładu w zawodową i całożyciową edukację, szczególnie w odniesieniu do obszarów wiejskich. Instytucje oferujące e-learning używają sposobów dostarczania kursów, metod i narzędzi pedagogicznych, uważanych za wysoce innowacyjne w kontekście całokształtu zawodowej i ustawicznej edukacji w Grecji. E-uczniowie i osoby nie mające doświadczenia z e-learnigem mają bardzo podobny i pozytywny obraz e- learningu, ale podkreślają, że brak rozwiniętej infrastruktury ICT i brak dostępu do sieci szerokopasmowej są poważną barierą w pełnym wykorzystaniu możliwości e-learningu na obszarach wiejskich Grecji.

2 Wielka Brytania: Na tym rynku dostępne są różne produkty e- learningowe, ale wciąż są problemy z infrastrukturą techniczną na obszarach wiejskich. Zmieniły się również metody finansowania szkoleo oraz poziom ich dostępności. Główne instytucje odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie polityki narodowej przeszły szereg reform. W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw problemem pozostaje wciąż rozpoznanie ich potrzeb edukacyjnych, co zostało potwierdzone podczas warsztatów narodowych. Rośnie jednak dostępnośd rozwiązao szkoleniowych poprzez strony internetowe, które oparte są na modelu: wybór kursu, płatnośd kartą debetową lub kredytową i dostęp do wybranego szkolenia na 2-4 godziny. Najbardziej popularne są szkolenia zakresu ICT i informatyki, biznesowe i menadżerskie. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się kursy językowe, oraz, nieoczekiwanie, wbrew założeniom, również kursy z zakresu turystyki i innych usług. Problemem okazał się również brak odpowiednich szkoleo, dopasowanych do potrzeb odbiorców, co uwidoczniło się zarówno podczas badao instytucji oferujących e-learning, jak i ich klientów. Niemcy: E-learning w Niemczech jest dobrze zakorzenioną formą nauki w wielu wymiarach ustawicznej edukacji, zarówno na poziomie podstawowym, jak i uzupełniającym i prezentuje wysoki poziom technologiczny. Rynek usług e-learningowych jest zdominowany przez prywatne, małe organizacje, oraz takie które łączą usługi edukacji tradycyjnej z e-learningiem. E-learning odgrywa ważną rolę w kontekście zawodowej edukacji ustawicznej. Większośd instytucji oferujących e-learning nie posiada oferty skierowanej specjalnie do mieszkaoców obszarów wiejskich, a zatem nie ma rozróżnienia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Główną barierą dla e-learningu na obszarach wiejskich Niemiec jest brak odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz brak odpowiednich cyfrowych umiejętności ich mieszkaoców. 2 Polska: W Polsce rynek kursów zawodowych na odległośd jest wciąż słabo rozwinięty, zarówno pod względem liczby firm, jak i oferty. Składa się przede wszystkim z małych, prywatnych organizacji, które, z myślą o zyskach, kierują swoje szkolenia głównie do pracowników dużych firm. Badanie przeprowadzone wśród e-uczniów oraz grupy kontrolnej pokazało jednak, że obie grupy uważają e-learning za atrakcyjną formę edukacji, co zostało wyrażone zwłaszcza poprzez docenienie możliwości personalizacji czasu i miejsca nauki dzięki tej formie edukacji. W obu badanych grupach większośd respondentów pracowała w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych organizacjach i mieszkała w miejscowościach nie przekraczających 2000 mieszkaoców. Należy jednak zwrócid uwagę, ze kursy dla mieszkaoców obszarów wiejskich powinny byd lepiej dostosowane do ich potrzeb, ponieważ w obecnej formie nie w pełni spełniają ich oczekiwania. Odnosi się to głównie do kwestii certyfikacji uzyskanych kompetencji i umiejętności oraz metod i technik pedagogicznych wykorzystywanych w kursach. Generalnie badanie pokazało, że potencjał e- learningu w Polsce jest dośd wysoki, ale w obecnych warunkach nie jest to jeszcze efektywne narzędzie rozwoju zawodowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Włochy: We Włoszech odsetek dorosłych zainteresowanych edukacją ustawiczną, w tym e- learningiem, jest niższy niż w pozostałych krajach Europy. Z badao wynika, że na włoski rynek e- learningowy składają się głównie małe i prywatne organizacje, rzadko kierujące swoją ofertę na obszary wiejskie. Instytucje oferujące e- learning oferują swoje kursy głównie przedsiębiorcom i ich pracownikom, proponując głównie szkolenia z zakresu ICT, biznesu i zarządzania, nauki języków obcych, czy szkolenia zaprojektowane na zamówienie. Barierą dla rozwoju e-learningu jest brak odpowiedniej infrastruktury, chociaż e-uczniowie podkreślali również bariery kulturowe, takie jak

3 3 brak uznania dla ICT jako środka ekonomicznego rozwoju. E-uczniowie wypowiadali się bardziej pozytywnie o e-learnigu, a głównym powodem podjęcia przez nich tego typu szkolenia była chęd rozwoju osobistego i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. Węgry: Na Węgrzech wzrasta liczba organizacji planujących wprowadzid e-learning do swojej oferty edukacyjnej. Większośd obecnie działających firm to organizacje prywatne, nastawione na zysk i raczej niezainteresowane odbiorcami z obszarów wiejskich. Niewielka liczba oferowanych kursów dotyczy rolnictwa i pierwszego sektora gospodarki. Najbardziej popularne są kursy biznesowe i nauki języków obcych. W kursach e-learning niezbyt często wykorzystuje się innowacyjne narzędzia, bazując głownie na e- mailach, ale wiele instytucji oferujących e- learning deklaruje, ze rozwój nowoczesnych narzędzi i metod to wyzwanie na najbliższą przyszłośd. Prawie połowa e-uczniów żyje w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkaoców, pracując w pobliskich małych i średnich miastach. Rynek usług e-learningowych jest na Węgrzech otwarty, zarówno dla nowych organizacji świadczących usługi edukacyjne na odległośd, jak i dla uczniów, aczkolwiek brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury ICT może byd przeszkodą dla udziału w tego typu kursach. Węgierski rynek istnieje, rozwija się i poszukuje nowych klientów, również mieszkaoców obszarów wiejskich, ale żeby skutecznie zaangażowad ich w e-learning potrzebny jest skuteczniejszy marketing i odpowiednia polityka rozwoju tej formy nauczania. Hiszpania: W Hiszpanii w ostatnich latach rynek usług e- learningowych znacznie się rozwinął, na skutek ekspansji Internetu i licznych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Rozwojowi rynku towarzyszyła jego profesjonalizacja oraz pojawienia się firm, które nie tylko oferują e- learning, ale również projektują e-learnigowe narzędzia i aplikacje. Jest to jednak wciąż rynek rozwijający się, a ograniczenia wynikają z braku odpowiedniej infrastruktury na obszarach wiejskich i kompetencji cyfrowych (zwłaszcza w grupie powyżej 40 lat). Chociaż rząd podjął w ostatnich latach próbę dotarcia z Internetem do każdego miasta, wysiłki w tym zakresie są niewystarczające, a obecny kryzys spowodował problemy z dalszym finansowaniem tego przedsięwzięcia. Szwecja: Doświadczenia Szwecji w rozwijaniu, dostarczaniu oraz wykorzystywaniu kursów e- learning są bardzo bogate. Obecnie jest to dobrze zakorzeniona forma edukacji, wobec której nie ma przesadnych oczekiwao, ale w sposób efektywny łączy się ją z innymi. Na rynku usług e-learningowych obecne są zarówno organizacje publiczne, jak i korporacje. Edukacja na odległośd wydaje się bardziej popularna wśród kobiet niż mężczyzn, ale generalnie odniosła sukces, zwłaszcza w sferze edukacji wyższej. Rozwój e-learnigu jest stymulowany przez sektor publiczny, zwłaszcza uniwersytety oraz władze i centra związane z zawodową edukacją ustawiczną dorosłych. Uczenie się z wykorzystaniem urządzeo mobilnych w Skandynawii jest jednak wciąż mniej popularne, niż to się na ogół uważa. Jednym z powodów jest brak standardów i efektywnych metod i narzędzi nauczania. Ten stan rzeczy powoli zmienia się, głównie dzięki popularyzacji standardowych platform e-learningowych. Szwedzcy dostawcy e- learningu prawdopodobnie będą prekursorami edukacji z wykorzystaniem urządzeo mobilnych. Estonia: Już jakiś czas temu e-learning został włączony do standardowych form nauczania na największych estooskich uniwersytetach. Poza uniwersytetami oferują go również komercyjne firmy, wliczając w to kursy skierowane specjalnie do mieszkaoców obszarów wiejskich. Jednym z powodów rozwoju rynku usług e-learning w Estonii jest uzyskanie szerokich możliwości

4 4 finansowania tego rodzaju działalności w ramach różnych programów Unii Europejskiej. Respondenci wyrażali przekonanie, że e-learning może zrewolucjonizowad edukację ustawiczną na obszarach wiejskich oraz pozytywnie ustosunkowywali się do swojego przyszłego uczestnictwa w tym typie edukacji. Portugalia: Wyniki badania pokazują rosnący rynek usług e- learnigowych w Portugalii, których głównymi odbiorcami są pracownicy firm. Grupą budzącą najmniejsze zainteresowanie dostawców są bezrobotni. Kursów skierowanych specjalnie do mieszkaoców obszarów wiejskich jest niewiele. Największą popularnością cieszą się kursy umiejętności biznesowych i ICT. Chociaż instytucje oferujące e-learning uważają się za innowacyjne, głównymi metodami pedagogicznymi są zadania bazujące na czytaniu tekstów, prezentacje PowerPoint, filmy video, interaktywna wizualizacja treści, e i linki do przydatnych stron www. Używane metody i narzędzia tylko w niewielkim stopniu stymulują współpracę i dzielenie się wiedzą. były innowacyjne, ale potwierdzali zainteresowanie tą formą edukacji. Generalnie mieli pozytywne zdanie o e-learningu i wierzyli, że może zrewolucjonizowad edukację ustawiczną na obszarach wiejskich Finlandia: Właściwości położenia społecznego fioskich respondentów nie wpływają jakoś szczególnie ani na rzeczywisty udział w kursach e- learningowych, ani na deklaracje dotyczące postrzegania tej formy kształcenia. Jest to byd może wynikiem powszechnej dostępności e- learningu w Finlandii. Zarówno z perspektywy instytucji oferujących e-learning, jak i z perspektywy uczniów, jest to forma nauki znajdująca się w głównym nurcie obecnych praktyk edukacyjnych. Według wyników badao większośd dostawców nie posiada w swojej ofercie kursów skierowanych specjalnie do mieszkaoców obszarów wiejskich. Ponadto wyrażali oni przekonanie, że mieszkaocom wsi brakuje odpowiednich kompetencji cyfrowych. Respondenci mający doświadczenia z e- learningiem nieco gorzej oceniali jego potencjał niż ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tą formą nauki. Może to byd wynikiem publicznych kampanii entuzjastycznie promujących tę formę nauki i stawiających przed nią duże wymagania, które w praktyce życia codziennego nie zostały zrealizowane. E-uczniowie nie uważali przebytych kursów e- learningowych za innowacyjne. Rezultaty badania pokazują, że podstawowym motywem podejmowania edukacji ustawicznej jest chęd lepszego wykonywania obecnej pracy, rozwój zawodowy lub znalezienie nowej pracy. Najpopularniejsze kursy są związane ze szkoleniem umiejętności potrzebnych w usługach, biznesie, czy ICT, a najmniej popularne z pierwszym sektorem gospodarki, czyli rolnictwem. Uczniowie przeważnie samodzielnie finansowali swoje kursy, otrzymując w tym zakresie niewielką pomoc od rządu czy agend unijnych. E-uczniowie nie uważali, że zrealizowane kursy e-learningowe This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

5 5 Zespół realizujący projekt The European Academy for Sustainable Rural Development Euracademy Association, Greece (Project Promoter) Kontakt: Fouli Papageorgiou, PRISMA Centre for Development Studies, Greece (Project Coordinator) Kontakt: Nikos Varelidis, University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinajoki Unit, Finland Kontakt: Susanna Keskinarkaus, Mediterranean Institute for Sustainable Development, Spain Kontakt: Gabriela Munares, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies - Hungary Kontakt: Iren Kukorelli Nicolaus Copernicus University, Department of Rural Sociology Poland Kontakt: Andrzej Kaleta, NRC Norton Radstock College, United Kingdom Kontakt: Peter Hodgson, UROS University of Rostock, Germany Kontakt: Emel Abu Mugheisib, Estonian University of Life Sciences Institute of Economics and Social Sciences, Estonia Kontakt: Timo Laur, Typical Mutations - Web Services LLP, Greece Kontakt: Dimitris Chassapakis, EMMERCE EEIG, Sweden Kontakt: George Vlaescu, izone Knowledge Systems, Portugal Kontakt: Herculano Rebordao, National Research Council - Institute of Biometeorology, Italy Kontakt: Francesca Ugolini,

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 24 biblioteka erozwoju Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej Raport dotyczacy kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STARZEJĄCA SIĘ EUROPA. Wyzwania stojące przed europejskim sektorem usług dla seniorów

STARZEJĄCA SIĘ EUROPA. Wyzwania stojące przed europejskim sektorem usług dla seniorów STARZEJĄCA SIĘ EUROPA Wyzwania stojące przed europejskim sektorem usług dla seniorów 1 STARZEJĄCA SIĘ EUROPA: WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPEJSKIM SEKTOREM USŁUG DLA SENIORÓW Projekt realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2012-1-ES1-LEO05-48196. WP2- Zdefiniowanie i identyfikacja kompetencji odnoszących się do nowych wyzwań rynku pracy

2012-1-ES1-LEO05-48196. WP2- Zdefiniowanie i identyfikacja kompetencji odnoszących się do nowych wyzwań rynku pracy VTeCOACH Ocena kompetencji i narzędzie ich rozwoju dla korzystających ze szkoleń zawodowych i ich nauczycieli w obszarach nowych potrzeb rynku pracy (Competences assessment and improvement tool for VET

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego)

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ę Ś ś Michal Kubisz ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU OECD to szczególne forum,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

pasja profesjonalizm otwartość etyka

pasja profesjonalizm otwartość etyka pasja profesjonalizm otwartość etyka HRP Group to profesjonalna marka na polskim rynku usług doradczych. Oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i rozwijania potencjału pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Autorzy Wojciech Bizon Leszek Czerwonka Przemysław Kulawczuk Sławomir Łukjanow Michael Meißner Jacek Podhorski-Piotrowski Andrzej Poszewiecki Robert Rudzok Dariusz Wieczorek Marek Juszkiewicz (tłum. rozdz.

Bardziej szczegółowo

Panel dyskusyjny: Innowacja głupcze, innowacja!

Panel dyskusyjny: Innowacja głupcze, innowacja! Europejskie Forum Nowych Idei RAPORT OTWARCIA Panel dyskusyjny: Innowacja głupcze, innowacja! TERMIN PANELU: 28.09.2011, 17.45 19.15 AUTOR RAPORTU: Krzysztof Piątek GŁÓWNE WYZWANIA TEMATYCZNE I PYTANIA:

Bardziej szczegółowo

e-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie Pomiar postępów i cele na przyszłość

e-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie Pomiar postępów i cele na przyszłość Oświadczenie Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie odpowiada za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Poglądy wyrażone w niniejszym raporcie są

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy przypadków

Raport z analizy przypadków LLP/Program Leonardo da Vinci Numer umowy grantowej: 2010-1-PT1-LEO05-05164 Raport z analizy przypadków Wersja ostateczna Wrzesień 2011 XXI INVESLAN S.L. 1 Spis treści Nr slajdu 1. Wstęp...3 2. Krajowe

Bardziej szczegółowo