Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2012 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych Cel Nazwa zadania Ocena realizacji/charakter Podmioty realizując Podmioty współpracujące 1. Zwiększenie dostępu do leczenia i opieki medycznej, w tym rehabilitacji 1. Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji szerokim poradnictwem i wsparciem specjalistów w szczególności: psychologów, pedagogów, terapeutów i pracowników socjalnych oraz samych osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. W 2012 r. udzielono specjalistycznej pomocy 795 osobom niepełnosprawnym w tym: - 14 osobom przez specjalistów OIK, osobom przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej, 59 osobom przez pracowników socjalnych Zespołu ds. Bezdomności, - 68 osobom przez pracowników socjalnych Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy W ramach prowadzonej pracy socjalnej: - współpracowano z rodziną w kierunku motywowania jej do sprawowania prawidłowej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, - udzielano pomocy w uzyskaniu świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń ZUS, - udzielano pomocy w kontaktach z lekarzami i placówkami opieki zdrowotnej oraz w prowadzeniu korespondencji z innymi instytucjami. - udzielano informacji o możliwości skorzystania z pomocy w formie turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, kierowano do pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych. 1

2 1. Punkt Konsultacyjno -Informacyjny- porady bezpłatne: prawnik, psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień Punkt ds. uzależnień od narkotyków - konsultacje w zakresie narkomani i innych uzależnień (specjaliści psychoterapii i uzależnień) skorzystało 668 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki i Aktywizacji Zawodowej 3. Porady prawne: Ul. Kr. Jadwigi 8, Chemiczna 2 w Dąbrowie Górniczej - 2 punkty - skorzystało 384 osoby (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). Szkoły specjalne, placówki z oddziałami integracyjnymi i PPP zatrudniają specjalistów, którzy służą szerokim poradnictwem oraz wsparciem dzieciom i uczniom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Wydział Oświaty W 7 placówkach oświatowych specjaliści świadczyli poradnictwo i wsparcie, w tym w : Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, trzech szkołach specjalnych oraz trzech placówkach z oddziałami integracyjnymi. Działalność ISP Dąbrowa Górnicza świadczącego wsparcie bieżące i specjalistyczne w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów ES (w tym: działających na rzecz ON i ich otoczenia) -1 punkt BOP- ISP Urząd Miejski Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości 2

3 W 2012 r. ze wsparcia ŚDS skorzystało 68 osób uczestników skorzystało z konsultacji psychologicznych rodzin uczestników skorzystało z konsultacji psychologicznych uczestników skorzystało z pomocy psychologa w sytuacji kryzysowej uczestników brało udział w relaksacji uczestników uzyskało pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych uczestników zostało objętych treningiem aktywnego udziału we własnym leczeniu uczestników brało udział w edukacji zdrowotnej uczestników brało udział w programach profilaktycznych. - 9 uczestników wzięło udział w treningu umiejętności społecznych uczestników brało udział w społeczności terapeutycznej uczestników korzystało z rozmów z asystentem uczestników brało udział w zajęciach integracyjnych. Środowiskowy Dom Samopomocy W 2012 r. ze wsparcia skorzystało 155 osób niepełnosprawnych - dokonano kontroli ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi, samokontroli leczenia farmakologicznego. Dzienny Dom Pomocy 2. Poprawa psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych w oparciu o pełne i adekwatne w stosunku do rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 3. Prowadzenie programów prozdrowotnych: profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym z udziałem środków PFRON - ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Zakup przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego umożliwi osiągnięcie osobom niepełnosprawnym najwyższego poziomu ich funkcjonowania w społeczeństwie, jakości życia i integracji społecznej. W roku 2012 zorganizowano: 1. Wykłady dla seniorów dot. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6 wykładów, 2. Usługi z zakresu badań profilaktycznych, prowadzonych dla mieszkańców naszego miasta - podczas 2 akcji miejskich. 3. Prowadzenie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem osób chorych, niepełnosprawnych dotacje dla 8 organizacji pozarządowych. Miejski Ośrodek Pomocy - Dział ds. Rehabilitacji Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki i Aktywizacji Zawodowej 3

4 W dąbrowskich szkołach w 2012 r. realizowano 17 programów prozdrowotnych, profilaktycznych i edukacyjnych dot. zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności. Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zrealizowała jeden program dotyczący badań przesiewowych słuchu Słyszę oraz przeprowadziła siedem prelekcji dla uczniów. Urząd Miejski- Wydział Oświaty - placówki oświatowe Liczba programów 3: - Nie Pal Przy Mnie, Proszę, - Znajdź Właściwe Rozwiązanie, - Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej. Biuro Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenie DAR SERCA Zwiększenie świadomości prozdrowotnej seniorów, poprawa kondycji psychofizycznej: organizowanie akcji profilaktycznych 9. Edukacja zdrowotna prelekcje i pogadanki Dzienny Dom Pomocy 2. Dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji 1. Zapewnianie ciągłości kształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na wszystkich poziomach edukacji. W naszym mieście funkcjonują dwa zespoły szkół specjalnych (ZSS-5 i ZSS-6) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Ponadto uczniowie niepełnosprawni uczęszczają do trzech placówek z oddziałami integracyjnymi (P-20, P-29 i SP-20) oraz do szkół ogólnodostępnych, gdzie mają zapewnione odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne. Wydział Oświaty W 2012 r. do dąbrowskich placówek oświatowych uczęszczało 518 dzieci i uczniów niepełnosprawnych w tym do: - przedszkoli 45, - szkół

5 2. Stałe poszerzanie bazy specjalnego szkolnictwa zawodowego dla młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności Uczniowie dąbrowskich zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w 2012 r. kształcili się w następujących zawodach: ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (SOSW), cukiernik, ślusarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych (ZSS-6). W 2012 r. w naszej gminie funkcjonowały dwie ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, do których uczęszczało 61 uczniów. Wydział Oświaty 3. Doposażenie placówek kształcenia specjalnego w środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju niepełnosprawności. W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 były dwa odpowiednio wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji i siedem w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Wydział Oświaty 4. Włączenie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych we wspomaganie procesu nauczania, wychowania oraz rewalidacji poprzez organizację warsztatów tematycznych, kulturalnych, konkursów i imprez rekreacyjno-sportowych, warsztatów rozwijających zainteresowania itp. ISP Dąbrowa Górnicza włączył się w działania prowadzone przez NGO poprzez: - udostępnienie Sali (35 udostępnień sali 20 osobowej), - zamieszczenie informacji na stronach www. (ok. 125 informacji), - udział przedstawicieli ISP w warsztatach tematycznych (6 warsztatów). Droga do Przyszłości kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju: godzin zajęć terapeutycznych, - wzrost wiedzy i umiejętności wychowawczych u rodziców dzieci biorących udział w projekcie szkoła dla rodziców, - profilaktyka i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych. Urząd Miejski Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 5

6 Organizacja wystawy Uczę się Ciebie człowieku w Muzeum Miejskim Sztygarka: wykłady i warsztaty prowadzone były przez doświadczonych pedagogów artystów: - warsztat ceramiczny Mały ceramik warsztat dla dzieci studentów Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, - warsztat Poznawać się, ucząc się wzajemnie warsztat na szkle, warsztat tworzenia mozaiki szkła zatapianego, - wykład Praktyczne aspekty arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi, - wystawa w MM Sztygarka w okresie wystawę odwiedziło 1200 osób (wernisaż - 70 osób). 5. Organizacja konferencji, seminariów oraz akcji promocyjno-edukacyjnych na tematy związane z edukacją i kształceniem osób niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zorganizowała 7 prelekcji dla nauczycieli, a SOSW przeprowadził 2 konferencje, 2 seminaria i 8 akcji promocyjno-edukacyjnych. Wydział Oświaty W 2012 r. ISP Dąbrowa Górnicza zorganizował 46 szkoleń, 79 spotkań informacyjnych, 1 wizytę studyjną związaną z podnoszeniem kwalifikacji i kształceniem kompetencji członków PES oraz osób chcących zakładać PES (w tym: osób niepełnosprawnych), w ISP Dąbrowa Górnicza dostępne są także poradniki i kwartalniki dot. edukacji ON. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości CSiR był organizatorem V edycji akcji Graj i Pomagaj oraz Przeglądu Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół. Akcja miała za zadanie pomagać wybranym dąbrowskim ośrodkom działającym dla osób niepełnosprawnych. Podczas finału akcji udało się zebrać zł. Środki zostały przekazane dla ZSS nr 6 w Dąbrowie Górniczej. W akcji wzięło udział 500 dzieci z naszego miasta zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Centrum Sportu i Rekreacji 6. Zapewnianie zarówno nauki jak i rehabilitacji w placówkach szkolnictwa specjalnego Wszyscy niepełnosprawni uczniowie dąbrowskich szkół i przedszkoli mieli w placówkach, do których uczęszczają zapewnioną edukację oraz odpowiednie dla niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne, w tym rehabilitację ruchową. 3 szkoły specjalne, 3 placówki z oddziałami integracyjnymi oraz szkoły ogólnodostępne, do których uczęszczają osoby niepełnosprawne. Wydział Oświaty 6

7 3. Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się, w tym likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 1. Likwidowanie barier utrudniających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poprzez: - systematyczne dostosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze styku ruchu kołowego z ruchem osób niepełnosprawnych oraz zabudowa urządzeń dźwiękowych w sygnalizacjach świetlnych w miarę możliwości terenowych oraz zgodności planowanych zmian z obowiązującymi przepisami z zakresu inżynierii ruchu, - przestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie likwidacji barier architektonicznych przy nowo powstałych, remontowanych i modernizowanych obiektach, - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, - konsultowanie ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych koncepcji gminnych projektów w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 1) Remont chodnika w ciągu ul. Puszkina. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez osoby niepełnosprawne (ON). 2) Remont chodnika w ciągu Al. Zwycięstwa. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 3) Remont chodnika w ciągu Oświecenia. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 4) Remont chodnika w ciągu Główna. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 5) Remont nawierzchni chodnika na wysokości budynku przy ul. Cieplaka 1B oraz ciągu pieszego łączącego ul. Cieplaka z osiedlem Augustynika. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 6) Remont chodnika w ciągu ul. Tysiąclecia odcinek od skrzyżowania z ul. Podlesie do wjazdu do zespołu garaży. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. Urząd Miejski Wydział Komunikacji i Drogownictwa 7) Obustronne remonty chodników wraz z wykonaniem miejsc parkingowych w ciągu ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON, wyznaczono 2 miejsca postojowe dla ON. 8) Obustronny remont chodników wraz z wykonaniem miejsc postojowych w ciągu ul. III Powstania Śląskiego odcinek od strony ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Prusa. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON, wyznaczono 4 miejsca postojowe dla ON. 7

8 9) Remont chodnika polegający na wykonaniu ciągu pieszo rowerowego przy ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Majakowskiego do wjazd do DAMEL S. A Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. Urząd Miejski Wydział Komunikacji i Drogownictwa 10) Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Starocmentarnej na odcinku łączącym parking na wysokości cmentarza z wjazdem do ALBA MPGK. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 11) Remont chodnika w ciągu ul. Legionów Polskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Czapińskiego do skrzyżowania z ul. Struga. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 12)Remont chodnika w ciągu ul. Struga na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do wjazdu w osiedle. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 13) Remont chodnika na wysokości budynku przy ul. Kościuszki 39. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 14) Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Cieplaka na wysokości budynku przy ul. Skibińskiego 6. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 15) Remont chodnika na wysokości budynku przy ul. 1 Maja 50. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 16) Remont chodnika w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 8

9 17) Remont chodnika przy ul. Szpitalnej na wysokości budynku Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 18) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowickiej i Gołonowskiej w Łośniu. W ramach zadania wykonano parking w ramach którego wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 19) Oznakowanie miejsc parkingowych zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych - 7 sztuk. W ramach zadania wybudowano podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych - Zespół Szkół Nr 7 w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa 6. Wydział Inwestycji Miejskich Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w tym: Etap I -Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi w ramach zadania wykonano: Pawilon nr 1- Internat, Pawilon nr 2 -Łącznik, Pawilon nr 3 - Szkoła Zawodowa, Szkoła Podstawowa, Pawilon nr 4 -Zespół Rewalidacyjny, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Pawilon nr 5 - Zespół Sportowy, Pawilon nr 6 Rehabilitacja + WF, Pawilon nr 7- Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Pawilon nr 8 - Przedszkole, Rewalidacja, Pawilon nr 9 - Wczesne wspomaganie rozwoju, Pawilon nr 10 - Garaż + zaplecze techniczne, boiska i place zabaw, drogi, parkingi, chodniki, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury i ogrodzeniem, infrastrukturę techniczną. Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w 2013 r. Realizacja zadania na bieżąco. Projekty nowobudowanych i modernizowanych inwestycji miejskich były sprawdzane pod kątem ich dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to zarówno budynków, jak i ciągów komunikacyjnych, przejść dla pieszych itp. - w 2012 r. wydano 14 pozwoleń na budowę obiektów użyteczności publicznej. Urząd Miejski Wydział Urbanistyki i Architektury 9

10 Remont kapitalny głównej siedziby Pałacu Kultury Zagłębia (Plac Wolności 1) jest w trakcie realizacji. Jednym z efektów ma być również dostosowanie obiektu użyteczności publicznej jakim jest PKZ do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż dwóch wind. Pałac Kultury Zagłębia Likwidacja barier architektonicznych utrudniających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. - zabezpieczenie dowozu osobom niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych - zabezpieczenie dowozu osobom niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych Zwiększenie dostępności do świadczonych usług seniorom i osobom z dysfunkcją ruchu oraz zaawansowaną demencją, z dowozu do DDPS korzystały stale 33 osoby, doraźnie 56. Dzienny Dom Pomocy Codzienny przewóz osób korzystających z dowozu do WTZ: - średnia liczba przewożonych osób w 3 turach 18 osób dziennie rano, - średnia liczba przewożonych osób w 3 turach 18 osób dziennie po południu, - dojazdy doraźne: udział w konkursach, wycieczki, spotkania integracyjne uczestników WTZ. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 2. Egzekwowanie parkowania pojazdów nieoznakowanych w miejscach zastrzeżonych dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne Od r. dokonano kontroli : - 51 miejsc parkingowych, - 34 pojazdów posiadających zezwolenie, - 6 pozostawionych zawiadomień o wykroczeniu, - 4 wylegitymowanych i pouczonych. Straż Miejska 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia socjalnego umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym 1. Dostęp do bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez prawników, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych i innych. MOPS świadczy bezpłatne porady prawne w dwóch miejscach przy ul. Skibińskiego 1 oraz przy ul. 3-go Maja. Z pozostałych porad można skorzystać w: - siedzibach Zespołów Pracowników Socjalnych, - Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. 3 - Maja 22, - Dziale Aktywizacji i Komunikacji - Klub Integracji, Zespole ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Zespole ds. Bezdomności, Dziale ds. Rehabilitacji przy ul. Skibińskiego 1. W 2012 r. udzielono pomocy w formie poradnictwa 795 osobom niepełnosprawnym. Miejski Ośrodek Pomocy 10

11 Liczba miejsc gdzie świadczona jest bezpłatna pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (tu: zawodowego): 1 (Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Sobieskiego 12) Liczba udzielonych porad (zawodowych) osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w PUP: porady indywidualne, - 7 porad grupowych, - 1 grupowa informacja zawodowa, - 13 indywidualnych informacji zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy ISP Dąbrowa Górnicza stale współpracuje z 15 NGO z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości 2. Udzielanie wsparcia przez organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin ISP Dąbrowa Górnicza stale współpracuje z 15 NGO z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Droga do Przyszłości kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju - wsparciem objęto 90 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 3. Wsparcie przez Dzienny Dom Pomocy Udzielono wsparcia 155 seniorom i osobom niepełnosprawnym, realizowano cele i zadania zgodnie ze Statutem DDPS, realizowano projekt aktywizacji i integracji międzypokoleniowej Aktywny Senior. Dzienny Dom Pomocy 11

12 4. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości, np. spółdzielni socjalnych. W roku 2012 ISP pomógł w rejestracji 6 nowych Podmiotów Ekonomi stowarzyszeń i fundacji, które w swoich celach statutowych miały wskazaną działalność na rzecz ON. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości 5. Wspieranie działalności Klubów Osiedlowych, Świetlic Środowiskowych, Klubów Seniora, Uniwersytetu III Wieku itp. ISP Dąbrowa Górnicza stale współpracuje z klubami i świetlicami, Uniwersytetem III Wieku z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin m.in. zorganizował 3 spotkania dla przedstawicieli ww. podmiotów w celu pokazania możliwości rozwoju. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Prowadzenie świetlicy integracyjno-środowiskowej Kolorowy Świat - miał na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży, wyrównanie deficytów wiedzy szkolnej, rozwój zainteresowań i uzdolnień, przeciwdziałanie demoralizacji, zapewnienie opieki i organizacji czasu wolnego - dla 20 dzieci niepełnosprawnych. NGO/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci /o. Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury Zagłębia ( PKZ) prowadzi działalność statutową Klubów Osiedlowych (Helikon, Zodiak, Pięterko, Unikat, Krąg, Seniora, Klub Oczko, Klub Emerytów i Rencistów RELAKS), - 11 Świetlic Środowiskowych (Antoniów, Trzebiesławice, Ujejsce, Tucznawa, Łęka, Okradzionów, Rudy, Błędów, Kuźniczka Nowa, Łosień, Strzemieszyce Małe), Domu Kultury w Ząbkowicach. Ogółem: osób (w tym również osoby niepełnosprawne - brak możliwości szczegółowego rozgraniczenia liczby osób sprawnych i niepełnosprawnych). PKZ utworzył i prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Liczba słuchaczy UTW w roku 2012 to 568 osób. Oferta to bogaty wybór warsztatów artystycznych, zajęć, wykładów edukacyjnych, kursów językowych, klubów hobbistycznych, warsztatów artystycznych itp. Pałac Kultury Zagłębia 12

13 Senior na topie" był wielokierunkowym, międzypokoleniowym projektem skierowanym do środowisk senioralnych, rozwijający ich kreatywność, wiedzę i umiejętności. Kluczową rolą przedsięwzięcia było zaktywizowanie środowisk senioralnych i umożliwienie osobom starszym uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze. Podstawową formą realizacji zadania były wykłady, spotkania oraz wspólna praca różnych grup wiekowych. Łącznie w różnorodnych działaniach w ramach projektu wzięło udział prawie 1500 osób. Miejska Biblioteka Publiczna Stowarzyszenie Civitas 5.Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej 1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o środki PFRON w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowania do sportu, kultury rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON. Zorganizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, wycieczek, zawodów sportowych ma na celu doprowadzenie do integracji społecznej osób niepełnosprawnych, uzyskanie mobilizacji do czynnego udziału w tego typu imprezach, poczucia wiary we własne siły, wzmocnienie aktywności, przełamywanie barier nieufności i niepewności w stosunku do innych oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Ilość osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami, które uczestniczyły w zadaniu : Miejski Ośrodek Pomocy - Dział ds. Rehabilitacji 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Miejski ul. Kasprzaka 26a, Dąbrowa Górnicza: - zadanie turystyczne: czterodniowa wycieczka Polskie Kresy Wschodnie Przemyśl i okolice 28 osób. 2) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo LINIA, Ul. Kruczkowskiego 24a, Dąbrowa Górnicza: - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: trzydniowy wyjazd turystyczno -kulturalno-rekreacyjny połączony z treningiem radzenia sobie ze stresem Bielsko- Biała, Żywiec i okolice 20 osób. 3) Polski Związek Głuchych Oddział Śląski, ul. Pod Młynem 1 b, Katowice: - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: Pielgrzymka autokarowa do Kałkowa na Ogólnopolską Pielgrzymkę Niesłyszących 10 osób, - zadanie rekreacyjno-sportowe: Turniej Kręglarski z okazji 60 -Lecia Koła Terenowego PZG w Będzinie 6 osób, 13

14 4) Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Dąbrowie Górniczej, ul. Korczaka 6a, Dąbrowa Górnicza - zadanie kulturalne HOMER NA SZLAKU I SCENIE Wigilia 2012 r. 80 osób, - zadanie kulturalne pn. HOMER NA SZLAKU I SCENIE - V Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej 40 osób, - zadanie kulturalno- turystyczne: HOMER NA SZLAKU I SCENIE - czterodniowy wyjazd Mazury oraz obiekty przy trasie i inne 50 osób - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: HOMER NA SZLAKU I SCENIE jednodniowy wyjazd w rejon Góry Św. Anny i Moszny 50 osób, - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: HOMER NA SZLAKU I SCENIE trzydniowy wyjazd Chorzyno i inne w Parku Narodowym Ujście Warty 50 osób. 5) Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym ul. Gwardii Ludowej 107, Dąbrowa Górnicza: - zadanie turystyczno-rekreacyjne wycieczka turystyczno- krajoznawcza - 3-dniowa wycieczka krajowa z cyklu Poznaj swój kraj Kotlina Jeleniogórska 58, - zadanie sportowo -kulturalno-rekreacyjne - XIII Paraspartakiada Śląska i Zagłębia osób - zadanie sportowo -kulturalno-rekreacyjne: impreza rekreacyjno-kulturalna MIKOŁAJ osób, - zadanie kulturalne: impreza kulturalna pn. SERCE ZA UŚMIECH 230 osób. 6) Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA ul. Okrzei 8, Dąbrowa Górnicza: - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: czterodniowy wyjazd turystyczno kulturalno -rekreacyjny Bukowina Tatrzańska i okolice 23 osób, - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: siedmiodniowy wyjazd turystyczno kulturalno -rekreacyjny do Doliny Iwonickiego Potoku i Zielonego Wzgórza Beskidu Niskiego 23 osoby. 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dzieci, Oddział Miejski ul. 3-go Maja 22, Dąbrowa Górnicza: - zadanie sportowo-rekreacyjne: dzień dziecka w NEMO 100 osób, - zadanie sportowo-rekreacyjne: trzydniowa wycieczka BARWY JESIENI do Rycerki Górnej 27 osób, - zadanie turystyczno-rekreacyjne: trzydniowa wycieczka do Brennej Powitanie lata 30 osób. 14

15 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z udziałem środków PFRON. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Ilość osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami 366: - osoby niepełnosprawne dorosłe 187, - dzieci i młodzież niepełnosprawna 47, - opiekunowie osób dorosłych - 86, - opiekunowie dzieci i młodzieży 46. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym z udziałem środków PFRON - ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Likwidacja barier architektonicznych z udziałem środków PFRON w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie funkcjonowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Likwidacja barier technicznych z udziałem środków PFRON poprzez zakup odpowiedniego urządzenia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Likwidacja barier w komunikowaniu się z udziałem środków PFRON - umożliwi osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem lub przekazywanie informacji. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie

16 Warsztat terapii zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 54 osób niepełnosprawnych. 2. Realizacja programów finansowanych ze środków PFRON mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, np. Aktywny samorząd, program wyrównywania różnic między regionami II, itp. Pilotażowy program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON Obszar A dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu miał na celu likwidację, ograniczenie bariery transportowej. Miejski Ośrodek Pomocy - Dział ds. Rehabilitacji Obszar B2 - dofinansowanie zakupu urządzenia lektorskiego Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie zakupu urządzenia lektorskiego miało na celu przygotowanie osoby z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie jej włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Obszar C - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie miało na celu likwidację, ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiającej wzrost uczestnictwa osoby w aktywności społecznej. 16

17 Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie miało na celu likwidację, ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające wzrost uczestnictwa osoby w aktywności społecznej. Obszar E - dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B miało na celu likwidację bariery transportowej. Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu miało na celu umożliwienie osoby pełnienie ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających jej zatrudnienie. 3. Realizacja projektów dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych W 2012 r. UM DG realizował dwa projekty Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości (zakończony r.) oraz Inkubator Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego (rozpoczęty r.) w ramach przewidzianych działań funkcjonuje ISP Dąbrowa Górnicza. Urząd Miejski Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Ilość projektów, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, współfinansowanych ze środków europejskich: 1 Liczba uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych: 20. Powiatowy Urząd Pracy 17

18 Projekt Zrobimy to sami program aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych intelektualnie, realizowany przez Śląskie Centrum Edukacji Oświata, współfinansowany przez UE w ramach EFS. W ramach projektu uczestnicy brali udział w wizytach studyjnych: ZAZ w Lalikach, ZAZ w Bielsku Białej, Spółdzielni Socjalnej; uczestniczyli także w zajęciach aktywizujących. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 6. Tworzenie warunków aktywności społecznej osób niepełnosprawnych jako podstawy integracji społecznej 1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych Wzrost integracji społecznej ON poprzez: wzrost motywacji do zmiany sytuacji społecznej i zawodowej, kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych, edukację kulturalną, z których skorzystało 20 osób. Zrealizowano 8 różnych działań środowiskowych. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych - 7: - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Neuron 2 imprezy, - Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych Wygrajmy razem - 2 imprezy, - PTTK TKŻ Tramp 1 impreza, - Polski Związek Niewidomych 1 impreza, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1 impreza Miejski Ośrodek Pomocy - Dział Aktywizacji i Komunikacji Urząd Miejski Wydział Promocji, Kultury i Sportu W wyniku realizacji zadania zorganizowano integracyjną imprezę kulturalno - oświatową dla mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza Serce za uśmiech W wyniku realizacji zadania zorganizowano biesiadę artystyczną Wygrajmy Razem. W wyniku realizacji zadania zorganizowano koncert Śpiewaj razem z nami. W wyniku realizacji zadania zorganizowano integracyjne imprezy sportowo- rekreacyjne i turystyczne dla mieszkańców miasta, w tym dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji zadania zorganizowano cykl warsztatów pod nazwą Homer na szlaku i scenie W wyniku realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono wycieczkę turystyczno - krajoznawczą dla osób niepełnosprawnych z cyklu Poznaj swój kraj Kotlina Jeleniogórska W wyniku realizacji zadania zorganizowano wycieczkę Senior poznaje uroki Ziemi Wschodniej Małopolski. 18

19 Promowanie zdrowego stylu życia, współzawodnictwa, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Promowanie czynnego wypoczynku, poszerzenie wiedzy o regionie, poznanie tradycji, zainteresowanie turystyką. Atrakcyjnie spędzony czas wolny w górach. Udział w rozgrywkach sportowych. Terapia, usprawnianie ruchem. - Dzień Dziecka w Nemo zad. sportowo-rekreacyjne dla 100 osób niepełnosprawnych, - Powitanie Lata 3-dniowa wycieczka do Brennej dla 30 osób niepełnosprawnych, - Barwy Jesieni-3-dniowa wycieczka do Rycerki Górnej dla 27 osób niepełnosprawnych. 1) Impreza kulturalna dla osób niepełnosprawnych - "SERCE ZA UŚMIECH". 2) Wycieczka turystyczno- krajoznawcza dla osób niepełnosprawnych KOTLINA JELENIOGÓRSKA. 3) XIII Paraspartakiada Śląska i Zagłębia - impreza sportowo - rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych przełamanie barier nieufności i niepewności w stosunku do innych osób. 4) Impreza kulturalna dla osób niepełnosprawnych - "MIKOŁAJ" Aktywizacja poprzez gry, zabawy; wzrost poczucia wiary we własne siły; wzmocnienie aktywności i chęci rywalizacji; rozwijanie umiejętności i współdziałania w grupie; podniesienie ogólnej sprawności psychofizycznej; zmiany formy ruchu i aktywności; spopularyzowanie czynnej rekreacji; doprowadzenie do pełnej integracji; ujawnienie cech dotychczas ukrytych. 1) Organizacja wystawy Uczę się Ciebie człowieku w Muzeum Miejskim Sztygarka 2) Zemstę czas zacząć kontynuacja idei rozpoczętego w roku 2011 projektu poprzez spektakle teatralne 3) Współorganizacja zbiórki pieniężnej na rzecz ZSS nr 6 w Dąbrowie Górniczej podczas VI edycji Akcji Charytatywnej GRAJ i POMAGAJ Biuro Organizacji Pozarządowych Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci /o. Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie "NEURON" Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym 19

20 Integracja, przełamywanie stereotypów i barier wiekowych, niwelowanie postaw izolacyjnych. Odbyło się 147 imprez. Dzienny Dom Pomocy Lekcje biblioteczne dla dzieci niepełnosprawnych 5 spotkań dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Miejska Biblioteka Publiczna 2. Pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych poprzez organizacje zajęć kompensacyjnych, usprawniających oraz ogólnorozwojowych Droga do Przyszłości kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju: - profilaktyka i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie rozległości zaburzeń, obejmujących m.in. niepełnosprawność ruchową, upośledzenie umysłowe, zaburzenia neurologiczne oraz zaburzenia autystyczne; - działania: terapia EEG Biofeedback, wczesna profilaktyka trudności szkolnych dzieci w wieku 6 lat, terapia z zastosowaniem kortezy dynamicznej, glottodydaktyka, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych, terapia Integracji Sensorycznej, szkoła dla rodziców, zajęcia metodą symultaniczno - sekwencyjną (metoda krakowska, neurobiologiczna), zajęcia rewalidacyjne z zakresu surdopedagogiki. Pomocą objęci byli uczniowie szkół specjalnych, co pozytywnie wpływało na ich wyniki w nauce oraz samodzielność i samoocenę 3 szkoły specjalne. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej Wydział Oświaty 20

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok Załącznik Nr.1 do Zarządzenia 0050.558.211 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.12.2011r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2.

kurs komputerowy, ABC przedsiębiorczości z elementami pozyskiwania funduszy na zakładanie własnej działalności, rehabilitacja. 2. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2014r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej.

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej. OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, Integrowanie społeczności uczniowskiej. PROFILAKTYKA UNIWERSALNA Profilaktyka uzależnień: dostarczenie wiedzy o specyfice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ZA ROK 2007 1 I. Stan zarejestrowanych podopiecznych Głusi Sł. Słyszący Ogółem T.O. Gniezno 32 77 109 T.O. Jarocin 66 15 81 T.O.

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r.

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Powiat Wrocławski realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność Niepełnosprawność 1 Polski Związek Niewidomych - Koło w Cieszynie Rehabilitacja społeczna członków Koła Cieszyn -prowadzenie świetlicy I - XII 7.500,00 Projekt skierowany został do 249 członków Koła PZN

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowity koszt zadania w zł Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Środki własne w zł lub pochodzące z innych źródeł Liczba uzyskanych (max 22 ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2016/2017 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU 1 Plan wychowawczy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr HARMONOGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2013

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr HARMONOGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2013 Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr HARMONOGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2013 1 PRIORYTET 1. Kształtowanie świadomości społecznej na temat osób ZADANIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi S t a r o s t w o P o w i a t o w e w H r u b i e s z o w i e Załącznik do uchwały Nr XIII/128/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 17 maja 2012 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XII / 109 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały nr / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 03.03.2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 2016/2017 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały Nr / /201 r. Rady Powiatu w Opocznie z dnia.. 201 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób dla Powiatu Opoczyńskiego na lata Spis treści I. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb...

Bardziej szczegółowo