Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata za rok 2012 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych Cel Nazwa zadania Ocena realizacji/charakter Podmioty realizując Podmioty współpracujące 1. Zwiększenie dostępu do leczenia i opieki medycznej, w tym rehabilitacji 1. Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji szerokim poradnictwem i wsparciem specjalistów w szczególności: psychologów, pedagogów, terapeutów i pracowników socjalnych oraz samych osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. W 2012 r. udzielono specjalistycznej pomocy 795 osobom niepełnosprawnym w tym: - 14 osobom przez specjalistów OIK, osobom przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej, 59 osobom przez pracowników socjalnych Zespołu ds. Bezdomności, - 68 osobom przez pracowników socjalnych Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy W ramach prowadzonej pracy socjalnej: - współpracowano z rodziną w kierunku motywowania jej do sprawowania prawidłowej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, - udzielano pomocy w uzyskaniu świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń ZUS, - udzielano pomocy w kontaktach z lekarzami i placówkami opieki zdrowotnej oraz w prowadzeniu korespondencji z innymi instytucjami. - udzielano informacji o możliwości skorzystania z pomocy w formie turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, kierowano do pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych. 1

2 1. Punkt Konsultacyjno -Informacyjny- porady bezpłatne: prawnik, psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień Punkt ds. uzależnień od narkotyków - konsultacje w zakresie narkomani i innych uzależnień (specjaliści psychoterapii i uzależnień) skorzystało 668 osób (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki i Aktywizacji Zawodowej 3. Porady prawne: Ul. Kr. Jadwigi 8, Chemiczna 2 w Dąbrowie Górniczej - 2 punkty - skorzystało 384 osoby (osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie). Szkoły specjalne, placówki z oddziałami integracyjnymi i PPP zatrudniają specjalistów, którzy służą szerokim poradnictwem oraz wsparciem dzieciom i uczniom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Wydział Oświaty W 7 placówkach oświatowych specjaliści świadczyli poradnictwo i wsparcie, w tym w : Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, trzech szkołach specjalnych oraz trzech placówkach z oddziałami integracyjnymi. Działalność ISP Dąbrowa Górnicza świadczącego wsparcie bieżące i specjalistyczne w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów ES (w tym: działających na rzecz ON i ich otoczenia) -1 punkt BOP- ISP Urząd Miejski Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości 2

3 W 2012 r. ze wsparcia ŚDS skorzystało 68 osób uczestników skorzystało z konsultacji psychologicznych rodzin uczestników skorzystało z konsultacji psychologicznych uczestników skorzystało z pomocy psychologa w sytuacji kryzysowej uczestników brało udział w relaksacji uczestników uzyskało pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych uczestników zostało objętych treningiem aktywnego udziału we własnym leczeniu uczestników brało udział w edukacji zdrowotnej uczestników brało udział w programach profilaktycznych. - 9 uczestników wzięło udział w treningu umiejętności społecznych uczestników brało udział w społeczności terapeutycznej uczestników korzystało z rozmów z asystentem uczestników brało udział w zajęciach integracyjnych. Środowiskowy Dom Samopomocy W 2012 r. ze wsparcia skorzystało 155 osób niepełnosprawnych - dokonano kontroli ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi, samokontroli leczenia farmakologicznego. Dzienny Dom Pomocy 2. Poprawa psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych w oparciu o pełne i adekwatne w stosunku do rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 3. Prowadzenie programów prozdrowotnych: profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym z udziałem środków PFRON - ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Zakup przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego umożliwi osiągnięcie osobom niepełnosprawnym najwyższego poziomu ich funkcjonowania w społeczeństwie, jakości życia i integracji społecznej. W roku 2012 zorganizowano: 1. Wykłady dla seniorów dot. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6 wykładów, 2. Usługi z zakresu badań profilaktycznych, prowadzonych dla mieszkańców naszego miasta - podczas 2 akcji miejskich. 3. Prowadzenie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem osób chorych, niepełnosprawnych dotacje dla 8 organizacji pozarządowych. Miejski Ośrodek Pomocy - Dział ds. Rehabilitacji Urząd Miejski Wydział Zdrowia, Polityki i Aktywizacji Zawodowej 3

4 W dąbrowskich szkołach w 2012 r. realizowano 17 programów prozdrowotnych, profilaktycznych i edukacyjnych dot. zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń prowadzących do niepełnosprawności. Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zrealizowała jeden program dotyczący badań przesiewowych słuchu Słyszę oraz przeprowadziła siedem prelekcji dla uczniów. Urząd Miejski- Wydział Oświaty - placówki oświatowe Liczba programów 3: - Nie Pal Przy Mnie, Proszę, - Znajdź Właściwe Rozwiązanie, - Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej. Biuro Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenie DAR SERCA Zwiększenie świadomości prozdrowotnej seniorów, poprawa kondycji psychofizycznej: organizowanie akcji profilaktycznych 9. Edukacja zdrowotna prelekcje i pogadanki Dzienny Dom Pomocy 2. Dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji 1. Zapewnianie ciągłości kształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na wszystkich poziomach edukacji. W naszym mieście funkcjonują dwa zespoły szkół specjalnych (ZSS-5 i ZSS-6) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Ponadto uczniowie niepełnosprawni uczęszczają do trzech placówek z oddziałami integracyjnymi (P-20, P-29 i SP-20) oraz do szkół ogólnodostępnych, gdzie mają zapewnione odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne. Wydział Oświaty W 2012 r. do dąbrowskich placówek oświatowych uczęszczało 518 dzieci i uczniów niepełnosprawnych w tym do: - przedszkoli 45, - szkół

5 2. Stałe poszerzanie bazy specjalnego szkolnictwa zawodowego dla młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności Uczniowie dąbrowskich zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w 2012 r. kształcili się w następujących zawodach: ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (SOSW), cukiernik, ślusarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych (ZSS-6). W 2012 r. w naszej gminie funkcjonowały dwie ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, do których uczęszczało 61 uczniów. Wydział Oświaty 3. Doposażenie placówek kształcenia specjalnego w środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju niepełnosprawności. W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 były dwa odpowiednio wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji i siedem w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Wydział Oświaty 4. Włączenie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych we wspomaganie procesu nauczania, wychowania oraz rewalidacji poprzez organizację warsztatów tematycznych, kulturalnych, konkursów i imprez rekreacyjno-sportowych, warsztatów rozwijających zainteresowania itp. ISP Dąbrowa Górnicza włączył się w działania prowadzone przez NGO poprzez: - udostępnienie Sali (35 udostępnień sali 20 osobowej), - zamieszczenie informacji na stronach www. (ok. 125 informacji), - udział przedstawicieli ISP w warsztatach tematycznych (6 warsztatów). Droga do Przyszłości kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju: godzin zajęć terapeutycznych, - wzrost wiedzy i umiejętności wychowawczych u rodziców dzieci biorących udział w projekcie szkoła dla rodziców, - profilaktyka i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych. Urząd Miejski Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 5

6 Organizacja wystawy Uczę się Ciebie człowieku w Muzeum Miejskim Sztygarka: wykłady i warsztaty prowadzone były przez doświadczonych pedagogów artystów: - warsztat ceramiczny Mały ceramik warsztat dla dzieci studentów Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, - warsztat Poznawać się, ucząc się wzajemnie warsztat na szkle, warsztat tworzenia mozaiki szkła zatapianego, - wykład Praktyczne aspekty arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi, - wystawa w MM Sztygarka w okresie wystawę odwiedziło 1200 osób (wernisaż - 70 osób). 5. Organizacja konferencji, seminariów oraz akcji promocyjno-edukacyjnych na tematy związane z edukacją i kształceniem osób niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zorganizowała 7 prelekcji dla nauczycieli, a SOSW przeprowadził 2 konferencje, 2 seminaria i 8 akcji promocyjno-edukacyjnych. Wydział Oświaty W 2012 r. ISP Dąbrowa Górnicza zorganizował 46 szkoleń, 79 spotkań informacyjnych, 1 wizytę studyjną związaną z podnoszeniem kwalifikacji i kształceniem kompetencji członków PES oraz osób chcących zakładać PES (w tym: osób niepełnosprawnych), w ISP Dąbrowa Górnicza dostępne są także poradniki i kwartalniki dot. edukacji ON. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości CSiR był organizatorem V edycji akcji Graj i Pomagaj oraz Przeglądu Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół. Akcja miała za zadanie pomagać wybranym dąbrowskim ośrodkom działającym dla osób niepełnosprawnych. Podczas finału akcji udało się zebrać zł. Środki zostały przekazane dla ZSS nr 6 w Dąbrowie Górniczej. W akcji wzięło udział 500 dzieci z naszego miasta zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Centrum Sportu i Rekreacji 6. Zapewnianie zarówno nauki jak i rehabilitacji w placówkach szkolnictwa specjalnego Wszyscy niepełnosprawni uczniowie dąbrowskich szkół i przedszkoli mieli w placówkach, do których uczęszczają zapewnioną edukację oraz odpowiednie dla niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne, w tym rehabilitację ruchową. 3 szkoły specjalne, 3 placówki z oddziałami integracyjnymi oraz szkoły ogólnodostępne, do których uczęszczają osoby niepełnosprawne. Wydział Oświaty 6

7 3. Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się, w tym likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 1. Likwidowanie barier utrudniających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poprzez: - systematyczne dostosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze styku ruchu kołowego z ruchem osób niepełnosprawnych oraz zabudowa urządzeń dźwiękowych w sygnalizacjach świetlnych w miarę możliwości terenowych oraz zgodności planowanych zmian z obowiązującymi przepisami z zakresu inżynierii ruchu, - przestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie likwidacji barier architektonicznych przy nowo powstałych, remontowanych i modernizowanych obiektach, - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, - konsultowanie ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych koncepcji gminnych projektów w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 1) Remont chodnika w ciągu ul. Puszkina. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez osoby niepełnosprawne (ON). 2) Remont chodnika w ciągu Al. Zwycięstwa. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 3) Remont chodnika w ciągu Oświecenia. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 4) Remont chodnika w ciągu Główna. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 5) Remont nawierzchni chodnika na wysokości budynku przy ul. Cieplaka 1B oraz ciągu pieszego łączącego ul. Cieplaka z osiedlem Augustynika. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 6) Remont chodnika w ciągu ul. Tysiąclecia odcinek od skrzyżowania z ul. Podlesie do wjazdu do zespołu garaży. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. Urząd Miejski Wydział Komunikacji i Drogownictwa 7) Obustronne remonty chodników wraz z wykonaniem miejsc parkingowych w ciągu ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON, wyznaczono 2 miejsca postojowe dla ON. 8) Obustronny remont chodników wraz z wykonaniem miejsc postojowych w ciągu ul. III Powstania Śląskiego odcinek od strony ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Prusa. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON, wyznaczono 4 miejsca postojowe dla ON. 7

8 9) Remont chodnika polegający na wykonaniu ciągu pieszo rowerowego przy ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Majakowskiego do wjazd do DAMEL S. A Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. Urząd Miejski Wydział Komunikacji i Drogownictwa 10) Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Starocmentarnej na odcinku łączącym parking na wysokości cmentarza z wjazdem do ALBA MPGK. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 11) Remont chodnika w ciągu ul. Legionów Polskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Czapińskiego do skrzyżowania z ul. Struga. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 12)Remont chodnika w ciągu ul. Struga na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do wjazdu w osiedle. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 13) Remont chodnika na wysokości budynku przy ul. Kościuszki 39. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 14) Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Cieplaka na wysokości budynku przy ul. Skibińskiego 6. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 15) Remont chodnika na wysokości budynku przy ul. 1 Maja 50. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 16) Remont chodnika w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 8

9 17) Remont chodnika przy ul. Szpitalnej na wysokości budynku Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 18) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowickiej i Gołonowskiej w Łośniu. W ramach zadania wykonano parking w ramach którego wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniono obniżenia krawężników na przejściach w celu przystosowania ich do bezpiecznego korzystania przez ON. 19) Oznakowanie miejsc parkingowych zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych - 7 sztuk. W ramach zadania wybudowano podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych - Zespół Szkół Nr 7 w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa 6. Wydział Inwestycji Miejskich Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w tym: Etap I -Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi w ramach zadania wykonano: Pawilon nr 1- Internat, Pawilon nr 2 -Łącznik, Pawilon nr 3 - Szkoła Zawodowa, Szkoła Podstawowa, Pawilon nr 4 -Zespół Rewalidacyjny, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Pawilon nr 5 - Zespół Sportowy, Pawilon nr 6 Rehabilitacja + WF, Pawilon nr 7- Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Pawilon nr 8 - Przedszkole, Rewalidacja, Pawilon nr 9 - Wczesne wspomaganie rozwoju, Pawilon nr 10 - Garaż + zaplecze techniczne, boiska i place zabaw, drogi, parkingi, chodniki, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury i ogrodzeniem, infrastrukturę techniczną. Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w 2013 r. Realizacja zadania na bieżąco. Projekty nowobudowanych i modernizowanych inwestycji miejskich były sprawdzane pod kątem ich dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to zarówno budynków, jak i ciągów komunikacyjnych, przejść dla pieszych itp. - w 2012 r. wydano 14 pozwoleń na budowę obiektów użyteczności publicznej. Urząd Miejski Wydział Urbanistyki i Architektury 9

10 Remont kapitalny głównej siedziby Pałacu Kultury Zagłębia (Plac Wolności 1) jest w trakcie realizacji. Jednym z efektów ma być również dostosowanie obiektu użyteczności publicznej jakim jest PKZ do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż dwóch wind. Pałac Kultury Zagłębia Likwidacja barier architektonicznych utrudniających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. - zabezpieczenie dowozu osobom niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych - zabezpieczenie dowozu osobom niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych Zwiększenie dostępności do świadczonych usług seniorom i osobom z dysfunkcją ruchu oraz zaawansowaną demencją, z dowozu do DDPS korzystały stale 33 osoby, doraźnie 56. Dzienny Dom Pomocy Codzienny przewóz osób korzystających z dowozu do WTZ: - średnia liczba przewożonych osób w 3 turach 18 osób dziennie rano, - średnia liczba przewożonych osób w 3 turach 18 osób dziennie po południu, - dojazdy doraźne: udział w konkursach, wycieczki, spotkania integracyjne uczestników WTZ. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 2. Egzekwowanie parkowania pojazdów nieoznakowanych w miejscach zastrzeżonych dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne Od r. dokonano kontroli : - 51 miejsc parkingowych, - 34 pojazdów posiadających zezwolenie, - 6 pozostawionych zawiadomień o wykroczeniu, - 4 wylegitymowanych i pouczonych. Straż Miejska 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia socjalnego umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym 1. Dostęp do bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez prawników, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych i innych. MOPS świadczy bezpłatne porady prawne w dwóch miejscach przy ul. Skibińskiego 1 oraz przy ul. 3-go Maja. Z pozostałych porad można skorzystać w: - siedzibach Zespołów Pracowników Socjalnych, - Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. 3 - Maja 22, - Dziale Aktywizacji i Komunikacji - Klub Integracji, Zespole ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Zespole ds. Bezdomności, Dziale ds. Rehabilitacji przy ul. Skibińskiego 1. W 2012 r. udzielono pomocy w formie poradnictwa 795 osobom niepełnosprawnym. Miejski Ośrodek Pomocy 10

11 Liczba miejsc gdzie świadczona jest bezpłatna pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (tu: zawodowego): 1 (Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Sobieskiego 12) Liczba udzielonych porad (zawodowych) osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w PUP: porady indywidualne, - 7 porad grupowych, - 1 grupowa informacja zawodowa, - 13 indywidualnych informacji zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy ISP Dąbrowa Górnicza stale współpracuje z 15 NGO z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości 2. Udzielanie wsparcia przez organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin ISP Dąbrowa Górnicza stale współpracuje z 15 NGO z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Droga do Przyszłości kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju - wsparciem objęto 90 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 3. Wsparcie przez Dzienny Dom Pomocy Udzielono wsparcia 155 seniorom i osobom niepełnosprawnym, realizowano cele i zadania zgodnie ze Statutem DDPS, realizowano projekt aktywizacji i integracji międzypokoleniowej Aktywny Senior. Dzienny Dom Pomocy 11

12 4. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości, np. spółdzielni socjalnych. W roku 2012 ISP pomógł w rejestracji 6 nowych Podmiotów Ekonomi stowarzyszeń i fundacji, które w swoich celach statutowych miały wskazaną działalność na rzecz ON. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości 5. Wspieranie działalności Klubów Osiedlowych, Świetlic Środowiskowych, Klubów Seniora, Uniwersytetu III Wieku itp. ISP Dąbrowa Górnicza stale współpracuje z klubami i świetlicami, Uniwersytetem III Wieku z terenu Dąbrowy Górniczej zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin m.in. zorganizował 3 spotkania dla przedstawicieli ww. podmiotów w celu pokazania możliwości rozwoju. Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Prowadzenie świetlicy integracyjno-środowiskowej Kolorowy Świat - miał na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży, wyrównanie deficytów wiedzy szkolnej, rozwój zainteresowań i uzdolnień, przeciwdziałanie demoralizacji, zapewnienie opieki i organizacji czasu wolnego - dla 20 dzieci niepełnosprawnych. NGO/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci /o. Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury Zagłębia ( PKZ) prowadzi działalność statutową Klubów Osiedlowych (Helikon, Zodiak, Pięterko, Unikat, Krąg, Seniora, Klub Oczko, Klub Emerytów i Rencistów RELAKS), - 11 Świetlic Środowiskowych (Antoniów, Trzebiesławice, Ujejsce, Tucznawa, Łęka, Okradzionów, Rudy, Błędów, Kuźniczka Nowa, Łosień, Strzemieszyce Małe), Domu Kultury w Ząbkowicach. Ogółem: osób (w tym również osoby niepełnosprawne - brak możliwości szczegółowego rozgraniczenia liczby osób sprawnych i niepełnosprawnych). PKZ utworzył i prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Liczba słuchaczy UTW w roku 2012 to 568 osób. Oferta to bogaty wybór warsztatów artystycznych, zajęć, wykładów edukacyjnych, kursów językowych, klubów hobbistycznych, warsztatów artystycznych itp. Pałac Kultury Zagłębia 12

13 Senior na topie" był wielokierunkowym, międzypokoleniowym projektem skierowanym do środowisk senioralnych, rozwijający ich kreatywność, wiedzę i umiejętności. Kluczową rolą przedsięwzięcia było zaktywizowanie środowisk senioralnych i umożliwienie osobom starszym uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze. Podstawową formą realizacji zadania były wykłady, spotkania oraz wspólna praca różnych grup wiekowych. Łącznie w różnorodnych działaniach w ramach projektu wzięło udział prawie 1500 osób. Miejska Biblioteka Publiczna Stowarzyszenie Civitas 5.Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej 1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o środki PFRON w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowania do sportu, kultury rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON. Zorganizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, wycieczek, zawodów sportowych ma na celu doprowadzenie do integracji społecznej osób niepełnosprawnych, uzyskanie mobilizacji do czynnego udziału w tego typu imprezach, poczucia wiary we własne siły, wzmocnienie aktywności, przełamywanie barier nieufności i niepewności w stosunku do innych oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Ilość osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami, które uczestniczyły w zadaniu : Miejski Ośrodek Pomocy - Dział ds. Rehabilitacji 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Miejski ul. Kasprzaka 26a, Dąbrowa Górnicza: - zadanie turystyczne: czterodniowa wycieczka Polskie Kresy Wschodnie Przemyśl i okolice 28 osób. 2) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo LINIA, Ul. Kruczkowskiego 24a, Dąbrowa Górnicza: - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: trzydniowy wyjazd turystyczno -kulturalno-rekreacyjny połączony z treningiem radzenia sobie ze stresem Bielsko- Biała, Żywiec i okolice 20 osób. 3) Polski Związek Głuchych Oddział Śląski, ul. Pod Młynem 1 b, Katowice: - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: Pielgrzymka autokarowa do Kałkowa na Ogólnopolską Pielgrzymkę Niesłyszących 10 osób, - zadanie rekreacyjno-sportowe: Turniej Kręglarski z okazji 60 -Lecia Koła Terenowego PZG w Będzinie 6 osób, 13

14 4) Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Dąbrowie Górniczej, ul. Korczaka 6a, Dąbrowa Górnicza - zadanie kulturalne HOMER NA SZLAKU I SCENIE Wigilia 2012 r. 80 osób, - zadanie kulturalne pn. HOMER NA SZLAKU I SCENIE - V Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej 40 osób, - zadanie kulturalno- turystyczne: HOMER NA SZLAKU I SCENIE - czterodniowy wyjazd Mazury oraz obiekty przy trasie i inne 50 osób - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: HOMER NA SZLAKU I SCENIE jednodniowy wyjazd w rejon Góry Św. Anny i Moszny 50 osób, - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: HOMER NA SZLAKU I SCENIE trzydniowy wyjazd Chorzyno i inne w Parku Narodowym Ujście Warty 50 osób. 5) Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym ul. Gwardii Ludowej 107, Dąbrowa Górnicza: - zadanie turystyczno-rekreacyjne wycieczka turystyczno- krajoznawcza - 3-dniowa wycieczka krajowa z cyklu Poznaj swój kraj Kotlina Jeleniogórska 58, - zadanie sportowo -kulturalno-rekreacyjne - XIII Paraspartakiada Śląska i Zagłębia osób - zadanie sportowo -kulturalno-rekreacyjne: impreza rekreacyjno-kulturalna MIKOŁAJ osób, - zadanie kulturalne: impreza kulturalna pn. SERCE ZA UŚMIECH 230 osób. 6) Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków SOMA ul. Okrzei 8, Dąbrowa Górnicza: - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: czterodniowy wyjazd turystyczno kulturalno -rekreacyjny Bukowina Tatrzańska i okolice 23 osób, - zadanie kulturalno -turystyczno-rekreacyjne: siedmiodniowy wyjazd turystyczno kulturalno -rekreacyjny do Doliny Iwonickiego Potoku i Zielonego Wzgórza Beskidu Niskiego 23 osoby. 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dzieci, Oddział Miejski ul. 3-go Maja 22, Dąbrowa Górnicza: - zadanie sportowo-rekreacyjne: dzień dziecka w NEMO 100 osób, - zadanie sportowo-rekreacyjne: trzydniowa wycieczka BARWY JESIENI do Rycerki Górnej 27 osób, - zadanie turystyczno-rekreacyjne: trzydniowa wycieczka do Brennej Powitanie lata 30 osób. 14

15 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z udziałem środków PFRON. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Ilość osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi opiekunami 366: - osoby niepełnosprawne dorosłe 187, - dzieci i młodzież niepełnosprawna 47, - opiekunowie osób dorosłych - 86, - opiekunowie dzieci i młodzieży 46. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym z udziałem środków PFRON - ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Likwidacja barier architektonicznych z udziałem środków PFRON w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie funkcjonowania. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Likwidacja barier technicznych z udziałem środków PFRON poprzez zakup odpowiedniego urządzenia umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie Likwidacja barier w komunikowaniu się z udziałem środków PFRON - umożliwi osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem lub przekazywanie informacji. Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie

16 Warsztat terapii zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 54 osób niepełnosprawnych. 2. Realizacja programów finansowanych ze środków PFRON mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, np. Aktywny samorząd, program wyrównywania różnic między regionami II, itp. Pilotażowy program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON Obszar A dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu miał na celu likwidację, ograniczenie bariery transportowej. Miejski Ośrodek Pomocy - Dział ds. Rehabilitacji Obszar B2 - dofinansowanie zakupu urządzenia lektorskiego Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie zakupu urządzenia lektorskiego miało na celu przygotowanie osoby z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie jej włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Obszar C - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie miało na celu likwidację, ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiającej wzrost uczestnictwa osoby w aktywności społecznej. 16

17 Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie miało na celu likwidację, ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające wzrost uczestnictwa osoby w aktywności społecznej. Obszar E - dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii B miało na celu likwidację bariery transportowej. Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Ilość osób, którym przyznano dofinansowanie - 1. Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu miało na celu umożliwienie osoby pełnienie ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających jej zatrudnienie. 3. Realizacja projektów dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych W 2012 r. UM DG realizował dwa projekty Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości (zakończony r.) oraz Inkubator Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego (rozpoczęty r.) w ramach przewidzianych działań funkcjonuje ISP Dąbrowa Górnicza. Urząd Miejski Biuro Organizacji Pozarządowych Inkubator Przedsiębiorczości Ilość projektów, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, współfinansowanych ze środków europejskich: 1 Liczba uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych: 20. Powiatowy Urząd Pracy 17

18 Projekt Zrobimy to sami program aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych intelektualnie, realizowany przez Śląskie Centrum Edukacji Oświata, współfinansowany przez UE w ramach EFS. W ramach projektu uczestnicy brali udział w wizytach studyjnych: ZAZ w Lalikach, ZAZ w Bielsku Białej, Spółdzielni Socjalnej; uczestniczyli także w zajęciach aktywizujących. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej 6. Tworzenie warunków aktywności społecznej osób niepełnosprawnych jako podstawy integracji społecznej 1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych Wzrost integracji społecznej ON poprzez: wzrost motywacji do zmiany sytuacji społecznej i zawodowej, kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych, edukację kulturalną, z których skorzystało 20 osób. Zrealizowano 8 różnych działań środowiskowych. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych - 7: - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Neuron 2 imprezy, - Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych Wygrajmy razem - 2 imprezy, - PTTK TKŻ Tramp 1 impreza, - Polski Związek Niewidomych 1 impreza, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1 impreza Miejski Ośrodek Pomocy - Dział Aktywizacji i Komunikacji Urząd Miejski Wydział Promocji, Kultury i Sportu W wyniku realizacji zadania zorganizowano integracyjną imprezę kulturalno - oświatową dla mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza Serce za uśmiech W wyniku realizacji zadania zorganizowano biesiadę artystyczną Wygrajmy Razem. W wyniku realizacji zadania zorganizowano koncert Śpiewaj razem z nami. W wyniku realizacji zadania zorganizowano integracyjne imprezy sportowo- rekreacyjne i turystyczne dla mieszkańców miasta, w tym dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji zadania zorganizowano cykl warsztatów pod nazwą Homer na szlaku i scenie W wyniku realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono wycieczkę turystyczno - krajoznawczą dla osób niepełnosprawnych z cyklu Poznaj swój kraj Kotlina Jeleniogórska W wyniku realizacji zadania zorganizowano wycieczkę Senior poznaje uroki Ziemi Wschodniej Małopolski. 18

19 Promowanie zdrowego stylu życia, współzawodnictwa, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Promowanie czynnego wypoczynku, poszerzenie wiedzy o regionie, poznanie tradycji, zainteresowanie turystyką. Atrakcyjnie spędzony czas wolny w górach. Udział w rozgrywkach sportowych. Terapia, usprawnianie ruchem. - Dzień Dziecka w Nemo zad. sportowo-rekreacyjne dla 100 osób niepełnosprawnych, - Powitanie Lata 3-dniowa wycieczka do Brennej dla 30 osób niepełnosprawnych, - Barwy Jesieni-3-dniowa wycieczka do Rycerki Górnej dla 27 osób niepełnosprawnych. 1) Impreza kulturalna dla osób niepełnosprawnych - "SERCE ZA UŚMIECH". 2) Wycieczka turystyczno- krajoznawcza dla osób niepełnosprawnych KOTLINA JELENIOGÓRSKA. 3) XIII Paraspartakiada Śląska i Zagłębia - impreza sportowo - rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych przełamanie barier nieufności i niepewności w stosunku do innych osób. 4) Impreza kulturalna dla osób niepełnosprawnych - "MIKOŁAJ" Aktywizacja poprzez gry, zabawy; wzrost poczucia wiary we własne siły; wzmocnienie aktywności i chęci rywalizacji; rozwijanie umiejętności i współdziałania w grupie; podniesienie ogólnej sprawności psychofizycznej; zmiany formy ruchu i aktywności; spopularyzowanie czynnej rekreacji; doprowadzenie do pełnej integracji; ujawnienie cech dotychczas ukrytych. 1) Organizacja wystawy Uczę się Ciebie człowieku w Muzeum Miejskim Sztygarka 2) Zemstę czas zacząć kontynuacja idei rozpoczętego w roku 2011 projektu poprzez spektakle teatralne 3) Współorganizacja zbiórki pieniężnej na rzecz ZSS nr 6 w Dąbrowie Górniczej podczas VI edycji Akcji Charytatywnej GRAJ i POMAGAJ Biuro Organizacji Pozarządowych Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci /o. Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie "NEURON" Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym 19

20 Integracja, przełamywanie stereotypów i barier wiekowych, niwelowanie postaw izolacyjnych. Odbyło się 147 imprez. Dzienny Dom Pomocy Lekcje biblioteczne dla dzieci niepełnosprawnych 5 spotkań dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności. Miejska Biblioteka Publiczna 2. Pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych poprzez organizacje zajęć kompensacyjnych, usprawniających oraz ogólnorozwojowych Droga do Przyszłości kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju: - profilaktyka i wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie rozległości zaburzeń, obejmujących m.in. niepełnosprawność ruchową, upośledzenie umysłowe, zaburzenia neurologiczne oraz zaburzenia autystyczne; - działania: terapia EEG Biofeedback, wczesna profilaktyka trudności szkolnych dzieci w wieku 6 lat, terapia z zastosowaniem kortezy dynamicznej, glottodydaktyka, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych, terapia Integracji Sensorycznej, szkoła dla rodziców, zajęcia metodą symultaniczno - sekwencyjną (metoda krakowska, neurobiologiczna), zajęcia rewalidacyjne z zakresu surdopedagogiki. Pomocą objęci byli uczniowie szkół specjalnych, co pozytywnie wpływało na ich wyniki w nauce oraz samodzielność i samoocenę 3 szkoły specjalne. Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca ul. Gwardii Ludowej 107 w Dąbrowie Górniczej Wydział Oświaty 20

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki samorządów 2012

Dobre praktyki samorządów 2012 Dobre praktyki samorządów 2012 Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych Samorząd równych szans Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans Patronat honorowy: Patronat medialny: Dobre

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2014 rok. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Częstochowa Niepełnosprawnym.

Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Częstochowa Niepełnosprawnym. Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 27-213 Częstochowa Niepełnosprawnym. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z ww. Programu polegało

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE. UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2007 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SŁYSZE SERCE UL. SKARBOWA 28 91-473 ŁÓDŹ tel./fax 042 616 09 69 poczta@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.pl Nr konta: Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo