Regulamin Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014"

Transkrypt

1 Regulamin Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014 Art. 1 Plebiscyt uŝytkowników serwisu oraz gazety codziennej Echo Dnia pod nazwą Plebiscyt Sportowy. Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014 organizowany jest przez Media Regionalne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. DOMANIEWSKA nr 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: zwaną dalej ORGANIZATOREM Plebiscyt organizowany jest przez Wydawcę gazety codziennej Echo Dnia oraz serwis internetowy Głosowanie w Plebiscycie odbywa się drogą SMS, za pomocą kliknięć na portalu za pomocą portalu Facebook jak równieŝ posługując się drukowanymi na łamach dziennika Echo Dnia kuponami. Wyłącznym Organizatorem plebiscytu jest Wydawca gazety codziennej Echo Dnia oraz portalu internetowego Współorganizatorami Plebiscytu są: Telewizja Polska Kielce Oddział Kielce Polskie Radio Kielce Gazeta Wyborcza Oddział w Kielcach Partnerami Plebiscytu są: Agencja Radiowo-Telewizyjna FaMa sp. z o.o. Radio EM Kielce Telewizja Świętokrzyska Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora. Art. 2 Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej popularnych sportowców, trenerów, talentów oraz wspieranie młodych ludzi osiągających pierwsze sukcesy w dziedzinie sportu, jak równieŝ promocja sportu oraz zdrowego stylu Ŝycia wśród mieszkańców województwa świetokrzyskiego. Art. 3

2 Warunki uczestnictwa w plebiscycie Za pomocą SMS ów głosować w Plebiscycie mogą osoby fizyczne, pełnoletnie, mające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, uprawnione do uŝytkowania telefonów komórkowych, spełniających wymagania nałoŝone niniejszym Regulaminem. Za pomocą Kliknięć na portalu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook jak równieŝ za pomocą kuponów drukowanych na łamach dziennika Echo Dnia głosować mogą osoby bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem do przystąpienia głosowania za pomocą portalu oraz portalu Facebook jest posiadanie zweryfikowanego konta. Uczestnikiem plebiscytu jest kaŝda osoba, która prześle, co najmniej jedno zgłoszenie (kupon, SMS, Klik, Facebook). W plebiscycie moŝe uczestniczyć kaŝdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Mediów Regionalnych, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliŝszych rodzin. Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu 1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 14 listopada 2014 r. do 19 stycznia 2014 r. 2. Zasady Plebiscytu, podstawowe warunki określone w niniejszym regulaminie, nagrody, jak równieŝ czas trwania Plebiscytu podawane będą w zwiastunach promocyjnych drukowanych lub emitowanych w mediach będących w posiadaniu Organizatorów i Partnerów. 3. Czytelnicy, radiosłuchacze i telewidzowie wybierają najpopularniejszych sportowców i trenerów województwa świętokrzyskiego 2014 roku oraz najpopularniejszych sportowców, trenerów i talenty w kaŝdym powiecie województwa świętokrzyskiego 2014 roku 4. Trzy talenty w klasyfikacji wojewódzkiej wybierze plebiscytowa kapituła, spośród talentów - laureatów z wszystkich powiatów. W klasyfikacjach powiatowych talenty wybiorą czytelnicy oddający swoje głosy za pomocą SMS-ów, facebooka, portalu 5. Specjalna Kapituła złoŝona z przedstawicieli Organizatorów, Partnerów oraz Patronów wybierze dla województwa świętokrzyskiego: a. Sportową Nadzieję Województwa Świętokrzyskiego, b. Sportowca Niepełnosprawnego, c. ZasłuŜonego dla Świętokrzyskiego Sportu, d. Ambasadora Świętokrzyskiego Sportu e. DruŜynę 6. Osoby zainteresowane oddawaniem głosów w Plebiscycie przesyłają specjalne kupony lub

3 oddają głosy za pomocą sms-ów, facebooka, portalu Adresy, pod które naleŝy dostarczać kupony oraz numery, pod które naleŝy wysyłać SMS-y będą podawane w zwiastunach promocyjnych drukowanych lub emitowanych w lokalnych mediach. Kupony nieoryginalne oraz SMS-y wysyłane przez Internet nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie 7. W dniu 14 listopada r. w Echu Dnia zostanie opublikowana lista nominowanych sportowców, trenerów, talenty do udziału w Plebiscycie. 8. MoŜna głosować na osoby spoza listy zostaną one dołączone do grona nominowanych po akceptacji Kapituły Plebiscytowej. 9. Zasady Plebiscytu, podstawowe warunki określone niniejszym Regulaminem, nagrody, jak równieŝ czas trwania Plebiscytu podawane będą w zwiastunach promocyjnych drukowanych lub emitowanych w mediach będących w posiadaniu Organizatorów i Partnerów. Art. 5 Zasady głosowania SMS Premium 1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania Echo Dnia (dalej jako e-wydanie ) i będzie trwało od 14 listopada 2014 do 19 stycznia 2015 roku do godziny na następujących warunkach.: a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer w treści podanej pod zdjęciem kandydata na portalu po kropce wpisując numer wybranego kandydata b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania, c. koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. d. jeden wysłany SMS to 10 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę e. uczestnik plebiscytu moŝe dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów. 2. Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę, a o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów. Art. 6 Zasady głosowania za pomocą aplikacji internetowej Facebook 1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako aplikacja FB ) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 14 listopada 2014 r. do 19 stycznia 2015 roku do godziny na następujących warunkach.: a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB, b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umoŝliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu, d. poprzez kliknięcia na przycisk GŁOSUJ ZA uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,

4 e. jedno kliknięcie to 2 głosy w plebiscycie na daną kandydaturę, f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB. Art. 7 Zasady głosowania za pomocą aplikacji internetowej na portalu 1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej (dalej jako strona www ) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 14 listopada 2014 r. do 19 stycznia 2015 roku do godziny na następujących warunkach.: a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www, c. poprzez kliknięcia na przycisk GŁOSUJ ZA uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą w Plebiscycie d. jedno kliknięcie oznacza oddanie 1 głosu e. dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos na jednym koncie uczestnika, dla uczestników niezalgowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 glos oddany za pośrednictwem jednego adresu IP komputera. Art. 8 Zasady głosowania za pomocą kuponów tylko w klasyfikacji wojewódzkiej 1. Uprawnione do głosowania w Plebiscycie kupony drukowane są w kaŝdym świętokrzyskim wydaniu Echa Dnia począwszy od 14 listopada 2014 r. do 17 stycznia 2015 roku. 2. Na kuponie znajdują się dwie wolne pozycję, w które naleŝy wpisać imię i nazwisko wybranego sportowca i trenera regionu województwa świetokrzyskiego, punktowane 10 punktami. 3. Czytelnie i kompletnie wypełniony kupon zawierający dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu głosującego moŝna wysłać pocztą lub przynieść do Redakcji Echa Dnia, ul. Targowa 18, Kielce, z dopiskiem na kopercie Plebiscyt Sportowy. Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu KaŜdy głosujący moŝe wysłać lub przynieść dowolna liczbę kuponów pod warunkiem, Ŝe będą one oryginalne. Kserowane lub drukowane kupony nie będą brane pod uwagę. 5. Kupony przyjmowane będą do dnia 19 stycznia 2015 roku., do godz decyduje data stempla pocztowego. Do tego dnia kupony moŝna przynosić osobiście do redakcji Organizatora. Art Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraŝa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniŝszym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. DOMANIEWSKA, nr 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Media Regionalne Sp. z o. o., a takŝe w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

5 2. Media Regionalne Sp. z o.o. informują, Ŝe są administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Media Regionalne Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w kaŝdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Media Regionalne Sp. z o.o. na piśmie. 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik moŝe nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Media Regionalne Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Media Regionalne Sp. z o.o. adresy oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Media Regionalne Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o., a takŝe produktów i usług podmiotów współpracujących z Media Regionalne Sp. z o.o. na odrębnych zasadach Art. 10 Ogłoszenie wyników plebiscytu Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 6 lutego 2014 roku na gali finałowej w Targach Kielce. Wyniki ukaŝą się na łamach Echa Dnia i portalu 7 lutego 2015 roku. Art. 11 Nagrody w plebiscycie 1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody: Złota Dziesiątka Najpopularniejszych Sportowców oraz Trzech Najpopularniejszych Trenerów w województwie świętokrzyskim otrzymają specjalne statuetki Laureaci w powiatach otrzymają pamiątkowe dyplomy. 2. Nagrody dla osób głosujących: a) fundatorem nagród dla głosujących w Plebiscycie są Organizatorzy lub Partnerzy a takŝe partnerzy biznesowi Organizatorów lub Partnerów Plebiscytu. b) drogą losowania zostaną wybrane osoby, które otrzymają nagrody specjalne: - sprzęt audio-video (aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD i mp4) - sprzęt sportowy (piłki, torby) - zestawy kosmetyków - wejściówki do klubów Fitness - zaproszenia na kolację 3. Nie dopuszcza moŝliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pienięŝny. 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). JeŜeli w związku z wartością nagrody

6 powstanie obowiązek podatkowy, do kaŝdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pienięŝna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Art Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu. 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Art Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w Redakcji dziennika Echo Dnia, ul. Targowa 18, Kielce. Regulamin dostepny będzie równieŝ na stronie w ( zakładce Plebiscyt Sportowy 2014) 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 3. Organizator zastrzega, Ŝe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemoŝliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyŝszej. Art Organizator zastrzega moŝliwość przedłuŝenia trwania Plebiscytu. 2. Organizator zastrzega, iŝ Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iŝ jeden Głosujący moŝe wysłać więcej niŝ jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt. 3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA

Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem plebiscytu Echo Dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Serwisu Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady Uczestnictwa w Serwisie prowadzonym pod nazwą Bądźmy w kontakcie (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo