Regulamin Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014"

Transkrypt

1 Regulamin Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014 Art. 1 Plebiscyt uŝytkowników serwisu oraz gazety codziennej Echo Dnia pod nazwą Plebiscyt Sportowy. Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2014 organizowany jest przez Media Regionalne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. DOMANIEWSKA nr 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: zwaną dalej ORGANIZATOREM Plebiscyt organizowany jest przez Wydawcę gazety codziennej Echo Dnia oraz serwis internetowy Głosowanie w Plebiscycie odbywa się drogą SMS, za pomocą kliknięć na portalu za pomocą portalu Facebook jak równieŝ posługując się drukowanymi na łamach dziennika Echo Dnia kuponami. Wyłącznym Organizatorem plebiscytu jest Wydawca gazety codziennej Echo Dnia oraz portalu internetowego Współorganizatorami Plebiscytu są: Telewizja Polska Kielce Oddział Kielce Polskie Radio Kielce Gazeta Wyborcza Oddział w Kielcach Partnerami Plebiscytu są: Agencja Radiowo-Telewizyjna FaMa sp. z o.o. Radio EM Kielce Telewizja Świętokrzyska Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora. Art. 2 Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej popularnych sportowców, trenerów, talentów oraz wspieranie młodych ludzi osiągających pierwsze sukcesy w dziedzinie sportu, jak równieŝ promocja sportu oraz zdrowego stylu Ŝycia wśród mieszkańców województwa świetokrzyskiego. Art. 3

2 Warunki uczestnictwa w plebiscycie Za pomocą SMS ów głosować w Plebiscycie mogą osoby fizyczne, pełnoletnie, mające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, uprawnione do uŝytkowania telefonów komórkowych, spełniających wymagania nałoŝone niniejszym Regulaminem. Za pomocą Kliknięć na portalu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook jak równieŝ za pomocą kuponów drukowanych na łamach dziennika Echo Dnia głosować mogą osoby bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem do przystąpienia głosowania za pomocą portalu oraz portalu Facebook jest posiadanie zweryfikowanego konta. Uczestnikiem plebiscytu jest kaŝda osoba, która prześle, co najmniej jedno zgłoszenie (kupon, SMS, Klik, Facebook). W plebiscycie moŝe uczestniczyć kaŝdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Mediów Regionalnych, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliŝszych rodzin. Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu 1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 14 listopada 2014 r. do 19 stycznia 2014 r. 2. Zasady Plebiscytu, podstawowe warunki określone w niniejszym regulaminie, nagrody, jak równieŝ czas trwania Plebiscytu podawane będą w zwiastunach promocyjnych drukowanych lub emitowanych w mediach będących w posiadaniu Organizatorów i Partnerów. 3. Czytelnicy, radiosłuchacze i telewidzowie wybierają najpopularniejszych sportowców i trenerów województwa świętokrzyskiego 2014 roku oraz najpopularniejszych sportowców, trenerów i talenty w kaŝdym powiecie województwa świętokrzyskiego 2014 roku 4. Trzy talenty w klasyfikacji wojewódzkiej wybierze plebiscytowa kapituła, spośród talentów - laureatów z wszystkich powiatów. W klasyfikacjach powiatowych talenty wybiorą czytelnicy oddający swoje głosy za pomocą SMS-ów, facebooka, portalu 5. Specjalna Kapituła złoŝona z przedstawicieli Organizatorów, Partnerów oraz Patronów wybierze dla województwa świętokrzyskiego: a. Sportową Nadzieję Województwa Świętokrzyskiego, b. Sportowca Niepełnosprawnego, c. ZasłuŜonego dla Świętokrzyskiego Sportu, d. Ambasadora Świętokrzyskiego Sportu e. DruŜynę 6. Osoby zainteresowane oddawaniem głosów w Plebiscycie przesyłają specjalne kupony lub

3 oddają głosy za pomocą sms-ów, facebooka, portalu Adresy, pod które naleŝy dostarczać kupony oraz numery, pod które naleŝy wysyłać SMS-y będą podawane w zwiastunach promocyjnych drukowanych lub emitowanych w lokalnych mediach. Kupony nieoryginalne oraz SMS-y wysyłane przez Internet nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie 7. W dniu 14 listopada r. w Echu Dnia zostanie opublikowana lista nominowanych sportowców, trenerów, talenty do udziału w Plebiscycie. 8. MoŜna głosować na osoby spoza listy zostaną one dołączone do grona nominowanych po akceptacji Kapituły Plebiscytowej. 9. Zasady Plebiscytu, podstawowe warunki określone niniejszym Regulaminem, nagrody, jak równieŝ czas trwania Plebiscytu podawane będą w zwiastunach promocyjnych drukowanych lub emitowanych w mediach będących w posiadaniu Organizatorów i Partnerów. Art. 5 Zasady głosowania SMS Premium 1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania Echo Dnia (dalej jako e-wydanie ) i będzie trwało od 14 listopada 2014 do 19 stycznia 2015 roku do godziny na następujących warunkach.: a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer w treści podanej pod zdjęciem kandydata na portalu po kropce wpisując numer wybranego kandydata b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania, c. koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. d. jeden wysłany SMS to 10 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę e. uczestnik plebiscytu moŝe dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów. 2. Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę, a o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów. Art. 6 Zasady głosowania za pomocą aplikacji internetowej Facebook 1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako aplikacja FB ) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 14 listopada 2014 r. do 19 stycznia 2015 roku do godziny na następujących warunkach.: a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB, b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umoŝliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu, d. poprzez kliknięcia na przycisk GŁOSUJ ZA uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,

4 e. jedno kliknięcie to 2 głosy w plebiscycie na daną kandydaturę, f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB. Art. 7 Zasady głosowania za pomocą aplikacji internetowej na portalu 1. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej (dalej jako strona www ) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 14 listopada 2014 r. do 19 stycznia 2015 roku do godziny na następujących warunkach.: a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www, c. poprzez kliknięcia na przycisk GŁOSUJ ZA uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą w Plebiscycie d. jedno kliknięcie oznacza oddanie 1 głosu e. dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos na jednym koncie uczestnika, dla uczestników niezalgowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 glos oddany za pośrednictwem jednego adresu IP komputera. Art. 8 Zasady głosowania za pomocą kuponów tylko w klasyfikacji wojewódzkiej 1. Uprawnione do głosowania w Plebiscycie kupony drukowane są w kaŝdym świętokrzyskim wydaniu Echa Dnia począwszy od 14 listopada 2014 r. do 17 stycznia 2015 roku. 2. Na kuponie znajdują się dwie wolne pozycję, w które naleŝy wpisać imię i nazwisko wybranego sportowca i trenera regionu województwa świetokrzyskiego, punktowane 10 punktami. 3. Czytelnie i kompletnie wypełniony kupon zawierający dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu głosującego moŝna wysłać pocztą lub przynieść do Redakcji Echa Dnia, ul. Targowa 18, Kielce, z dopiskiem na kopercie Plebiscyt Sportowy. Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu KaŜdy głosujący moŝe wysłać lub przynieść dowolna liczbę kuponów pod warunkiem, Ŝe będą one oryginalne. Kserowane lub drukowane kupony nie będą brane pod uwagę. 5. Kupony przyjmowane będą do dnia 19 stycznia 2015 roku., do godz decyduje data stempla pocztowego. Do tego dnia kupony moŝna przynosić osobiście do redakcji Organizatora. Art Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraŝa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniŝszym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. DOMANIEWSKA, nr 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Media Regionalne Sp. z o. o., a takŝe w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

5 2. Media Regionalne Sp. z o.o. informują, Ŝe są administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Media Regionalne Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w kaŝdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Media Regionalne Sp. z o.o. na piśmie. 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik moŝe nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Media Regionalne Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Media Regionalne Sp. z o.o. adresy oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Media Regionalne Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o., a takŝe produktów i usług podmiotów współpracujących z Media Regionalne Sp. z o.o. na odrębnych zasadach Art. 10 Ogłoszenie wyników plebiscytu Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 6 lutego 2014 roku na gali finałowej w Targach Kielce. Wyniki ukaŝą się na łamach Echa Dnia i portalu 7 lutego 2015 roku. Art. 11 Nagrody w plebiscycie 1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody: Złota Dziesiątka Najpopularniejszych Sportowców oraz Trzech Najpopularniejszych Trenerów w województwie świętokrzyskim otrzymają specjalne statuetki Laureaci w powiatach otrzymają pamiątkowe dyplomy. 2. Nagrody dla osób głosujących: a) fundatorem nagród dla głosujących w Plebiscycie są Organizatorzy lub Partnerzy a takŝe partnerzy biznesowi Organizatorów lub Partnerów Plebiscytu. b) drogą losowania zostaną wybrane osoby, które otrzymają nagrody specjalne: - sprzęt audio-video (aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD i mp4) - sprzęt sportowy (piłki, torby) - zestawy kosmetyków - wejściówki do klubów Fitness - zaproszenia na kolację 3. Nie dopuszcza moŝliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pienięŝny. 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). JeŜeli w związku z wartością nagrody

6 powstanie obowiązek podatkowy, do kaŝdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pienięŝna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Art Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu. 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Art Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w Redakcji dziennika Echo Dnia, ul. Targowa 18, Kielce. Regulamin dostepny będzie równieŝ na stronie w ( zakładce Plebiscyt Sportowy 2014) 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 3. Organizator zastrzega, Ŝe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemoŝliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyŝszej. Art Organizator zastrzega moŝliwość przedłuŝenia trwania Plebiscytu. 2. Organizator zastrzega, iŝ Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iŝ jeden Głosujący moŝe wysłać więcej niŝ jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt. 3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu pod nazwą Najciekawsze przebranie karnawałowe dziecka zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu pod nazwą Najciekawsze przebranie karnawałowe dziecka zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu pod nazwą Najciekawsze przebranie karnawałowe dziecka zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Gazety Lubuskiej i użytkowników serwisu gazetalubuska.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu pod nazwą Wielkanocne dania z majonezem Winiary zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu pod nazwą Wielkanocne dania z majonezem Winiary zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu pod nazwą Wielkanocne dania z majonezem Winiary zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt użytkowników serwisu naszemiasto.pl pod nazwą Wielkanocne dania z majonezem

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Najpiękniejsze Witryny Walentynkowe zwanego dalej Plebiscytem

Regulamin plebiscytu Najpiękniejsze Witryny Walentynkowe zwanego dalej Plebiscytem Regulamin plebiscytu Najpiękniejsze Witryny Walentynkowe zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt pod nazwą Najpiękniejsze witryny Walentynkowe, zwany dalej Plebiscytem organizowany

Bardziej szczegółowo

Ratownik Małopolski 2015 organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w

Ratownik Małopolski 2015 organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Regulamin plebiscytu Najlepszy Ratownik Medyczny i Najlepszy Ratownik Małopolski 2015 prowadzonego na łamach Gazety Krakowskiej zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Świętokrzyskiego 2015 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Świętokrzyskiego 2015 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Świętokrzyskiego 2015 zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu

Bardziej szczegółowo

Art. 1 Informacje ogólne. Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

Art. 1 Informacje ogólne. Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO i NOWOŚCI - DZENNIKA TORUŃSKIEGO pod nazwą ROLNIK ROKU I FIRMA ROLNICZA ROKU edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 2016 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 2016 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 2016 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą TAXI 2016 TANIO, SZYBKO, WYGODNIE edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą TAXI 2016 TANIO, SZYBKO, WYGODNIE edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą TAXI 2016 TANIO, SZYBKO, WYGODNIE edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą BELFER ROKU edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą BELFER ROKU edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą BELFER ROKU edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą LUBIĘ SIĘ TU UCZYĆ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą LUBIĘ SIĘ TU UCZYĆ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą LUBIĘ SIĘ TU UCZYĆ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO pod nazwą KULINARNY TORUŃ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO pod nazwą KULINARNY TORUŃ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO pod nazwą KULINARNY TORUŃ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Na Najlepszy Agrobiznes Województwa Świętokrzyskiego 2016 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu Na Najlepszy Agrobiznes Województwa Świętokrzyskiego 2016 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu Na Najlepszy Agrobiznes Województwa Świętokrzyskiego 2016 zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu www.echodnia.eu

Bardziej szczegółowo

Regulamin PLEBISCYTU Człowiek Roku 2011 prowadzonego na łamach dziennika Polska. Kurier Lubelski. Art. 1. ORGANIZATOR

Regulamin PLEBISCYTU Człowiek Roku 2011 prowadzonego na łamach dziennika Polska. Kurier Lubelski. Art. 1. ORGANIZATOR Regulamin PLEBISCYTU Człowiek Roku 2011 prowadzonego na łamach dziennika Polska. Kurier Lubelski Art. 1. ORGANIZATOR Plebiscyt Człowiek Roku 2011 (zwany dalej Plebiscytem ) jest prowadzony przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu "Wyjątkowy Salon Urody"

Regulamin Plebiscytu Wyjątkowy Salon Urody Regulamin Plebiscytu "Wyjątkowy Salon Urody" Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Plebiscytu " Wyjątkowy Salon Urody " (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Wyjątkowy

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. zwanymi dalej łącznie Stronami.

Porozumienie. zwanymi dalej łącznie Stronami. Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 929/12 z dn. 31 lipca 2012 r. Porozumienie zawarte w dniu 2012 r. w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie (31-156)

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu pod nazwą Najsympatyczniejsze Klasy Pierwsze Pierwszaki 2015/2016 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu pod nazwą Najsympatyczniejsze Klasy Pierwsze Pierwszaki 2015/2016 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu pod nazwą Najsympatyczniejsze Klasy Pierwsze Pierwszaki 2015/2016 zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu www.echodnia.eu

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu pod nazwą Rolnik Roku 2016 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu pod nazwą Rolnik Roku 2016 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu pod nazwą Rolnik Roku 2016 zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu www.echodnia.eu pod nazwą Rolnik Roku 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu pod nazwą Lubuski Sportowiec 2016 edycja 2016 zwanego dalej Plebiscytem

Regulamin plebiscytu pod nazwą Lubuski Sportowiec 2016 edycja 2016 zwanego dalej Plebiscytem Regulamin plebiscytu pod nazwą Lubuski Sportowiec 2016 edycja 2016 zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu pod nazwą Sołtys Roku edycja 2017 zwanego dalej Plebiscytem

Regulamin plebiscytu pod nazwą Sołtys Roku edycja 2017 zwanego dalej Plebiscytem Regulamin plebiscytu pod nazwą Sołtys Roku edycja 2017 zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorami Plebiscytu są: 1) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego; 2) Polska Press Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą PIĘKNI NA WIOSNĘ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą PIĘKNI NA WIOSNĘ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu EXPRESSU BYDGOSKIEGO pod nazwą PIĘKNI NA WIOSNĘ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu pod nazwą Rolnik Roku 2015 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu pod nazwą Rolnik Roku 2015 zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu pod nazwą Rolnik Roku 2015 zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu www.echodnia.eu pod nazwą Rolnik Roku 2015

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI DLA KAŻDEGO? ANGIELSKI DLA MNIE!",

ANGIELSKI DLA KAŻDEGO? ANGIELSKI DLA MNIE!, Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki konkursu zatytułowanego ANGIELSKI DLA KAŻDEGO? ANGIELSKI DLA MNIE!", którego przedmiotem jest twórczość podlegająca zasadom określonym w poniższym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem

Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem I. Postanowienia ogólne Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie SMS Miss Lata z Radiem (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki konkursu zatytułowanego " Moje wspomnienia z Uniwersytetu Śląskiego ", którego przedmiotem jest twórczość podlegająca zasadom określonym w poniższym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

24 lipca 2015 r. do 7 września 2015 r. 24 lipca 2015 28 sierpnia 2015 r. 10 punktów 24 lipca 2015 r. do 7 września 2015 do godziny 10.59.

24 lipca 2015 r. do 7 września 2015 r. 24 lipca 2015 28 sierpnia 2015 r. 10 punktów 24 lipca 2015 r. do 7 września 2015 do godziny 10.59. Regulamin XVI Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2015 pod patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego Art. 1. Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski 2015, zwany dalej Plebiscytem jest

Bardziej szczegółowo

III PLEBISCYTU NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

III PLEBISCYTU NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Regulamin III PLEBISCYTU NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 i NAJPOPULARNIEJSZA OSP WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 prowadzonego na łamach dziennika POLSKA GAZETA KRAKOWSKA pod patronatem

Bardziej szczegółowo

2 Cel plebiscytu. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej gali finałowej: 26 listopada 2013 roku w Targach Kielce

2 Cel plebiscytu. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej gali finałowej: 26 listopada 2013 roku w Targach Kielce Regulamin Plebiscytu Na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Świętokrzyskiego 2013 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu "Wybieramy Bobasa Miesiąca"

Regulamin Plebiscytu Wybieramy Bobasa Miesiąca Regulamin Plebiscytu "Wybieramy Bobasa Miesiąca" Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Plebiscytu "Wybieramy Bobasa Miesiąca" (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI 2014/2015 - BEZPIECZNIE I ROZWAŻNIE

REGULAMIN XII PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI 2014/2015 - BEZPIECZNIE I ROZWAŻNIE REGULAMIN XII PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI 2014/2015 - BEZPIECZNIE I ROZWAŻNIE art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami plebiscytu pt. Najlepsza Stacja Narciarska Małopolski 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POWIATU LEGIONOWSKIEGO 2014 ROKU

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POWIATU LEGIONOWSKIEGO 2014 ROKU REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POWIATU LEGIONOWSKIEGO 2014 ROKU Postanowienia ogólne 1. II Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego 2014 Roku (zwany dalej Plebiscytem )

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu DZIEWCZYNA LATA i MISS NOWIN 2011

Regulamin konkursu DZIEWCZYNA LATA i MISS NOWIN 2011 Załącznik nr1. Regulamin konkursu DZIEWCZYNA LATA i MISS NOWIN 2011 Harmonogram konkursu Dziewczyna Lata 2011 I etap - wstępna selekcja dokonywana w urzędach gmin miejscowości, w których będą odbywały

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Naklejka Lubię Tu Być"

Regulamin konkursu Naklejka Lubię Tu Być Regulamin konkursu "Naklejka Lubię Tu Być" 1. Zasady ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ETAPU 80. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2014 ROKU

REGULAMIN I ETAPU 80. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2014 ROKU REGULAMIN I ETAPU 80. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2014 ROKU Postanowienia ogólne 1. 80.Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2014 Roku (zwany dalej Plebiscytem ), organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

22 marca - 30 czerwca 2013

22 marca - 30 czerwca 2013 REGULAMIN KONKURSU PRZEBOJOWE DZIECIAKI 2013 22 marca - 30 czerwca 2013 Przepisy ogólne 1. Organizator konkursu. 2. Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca Gazety Codziennej Nowiny oraz właściciel portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nasz sołtys 2016

Regulamin Konkursu Nasz sołtys 2016 Regulamin Konkursu Nasz sołtys 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/1322/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorami Konkursu są: Województwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu "Plebiscyt na Lokalną Piekarnię & Cukiernię"

Regulamin Plebiscytu Plebiscyt na Lokalną Piekarnię & Cukiernię Regulamin Plebiscytu "Plebiscyt na Lokalną Piekarnię & Cukiernię" Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Plebiscytu "Plebiscyt na Lokalną Piekarnię & Cukiernię" (zwany dalej Regulaminem) określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu fotograficznego Balony 2016 w Nałęczowie. Art. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN Konkursu fotograficznego Balony 2016 w Nałęczowie. Art. 1. Informacje ogólne REGULAMIN Konkursu fotograficznego Balony 2016 w Nałęczowie Art. 1. Informacje ogólne Konkurs adresowany do czytelników dziennika Nasze Miasto i użytkowników serwisu www.naszemiasto.pl pod nazwą Balony

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i wygraj Xbox 360 z technologią Kinect Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO pod nazwą BUDUJ I REMONTUJ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO pod nazwą BUDUJ I REMONTUJ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO pod nazwą BUDUJ I REMONTUJ edycja 2016 r. zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp.

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu. BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM Konkurs dla szkół podstawowych. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu. BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM Konkurs dla szkół podstawowych. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM Konkurs dla szkół podstawowych 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM dla szkół podstawowych (zwanego dalej Konkursem) jest FBSerwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA I.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z DRUGIEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin XVII Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 pod patronatem Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego

Regulamin XVII Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 pod patronatem Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego Regulamin XVII Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 pod patronatem Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego Art. 1. Plebiscyt pod nazwą Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016 organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Czytelników Złoty Brzuszek 2016

Regulamin Plebiscytu Czytelników Złoty Brzuszek 2016 Regulamin Plebiscytu Czytelników Złoty Brzuszek 2016 I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady Plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak mama w numerach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM

BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM REGULAMIN Konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM (zwanego dalej Konkursem) jest FBSerwis z siedzibą przy ulicy Stawki 40, 01-040 Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu, Postanowienia ogólne REGULAMIN I ETAPU 81. NARODOWEGO PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2015 ROKU 1. 81. Narodowy Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2015 Roku (zwany dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BEZPIECZNIE TU I TAM LEPIMY LEPIEJE. realizowanego w ramach projektu Junior Media. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu BEZPIECZNIE TU I TAM LEPIMY LEPIEJE. realizowanego w ramach projektu Junior Media. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu BEZPIECZNIE TU I TAM LEPIMY LEPIEJE realizowanego w ramach projektu Junior Media 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą BEZPIECZNIE TU I TAM - LEPIMY LEPIEJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOSPODARCZEGO POWIATU DRAWSKIEGO BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FIRMA ROKU ROZDZIAŁ I Cel i charakter Konkursu

REGULAMIN KONKURSU GOSPODARCZEGO POWIATU DRAWSKIEGO BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FIRMA ROKU ROZDZIAŁ I Cel i charakter Konkursu REGULAMIN KONKURSU GOSPODARCZEGO POWIATU DRAWSKIEGO BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FIRMA ROKU 2011 ROZDZIAŁ I Cel i charakter Konkursu 1 1. Organizatorem Konkursu jest Starosta Drawski przy współudziale Gazety

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY SERW

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY SERW REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY SERW 1. Konkurs ZŁOTY SERW" ( Konkurs ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację Huberta Jerzego Wagnera z siedzibą w Olsztynie, ul. Westerplatte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015

SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015 REGULAMIN PLEBISCYTU SPORTOWY BRZEG DOLNY 2015 NA NAJLEPSZEGO I NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA, TRENERA, NADZIEJĘ SPORTU ORAZ ORGANIZACJĘ PROPAGUJĄCĄ SPORTOWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

I. Poszczególne punkty Regulaminu Plebiscytu otrzymują następujące brzmienie:

I. Poszczególne punkty Regulaminu Plebiscytu otrzymują następujące brzmienie: Aneks do Regulaminu Na podstawie pkt. 8.3 Regulaminu REGULAMIN PLEBISCYTU FARMACEUTA ROKU. NAGRODA MAGAZYNU APTEKARSKIEGO, w dniu 20.12.2016 roku do regulaminu Plebiscytu wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #3 wyzwanie WIDEO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media

Regulamin konkursu #3 wyzwanie WIDEO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media Regulamin konkursu #3 wyzwanie WIDEO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media 1. Postanowienia ogólne Konkurs będzie prowadzony pod nazwą #3 wyzwanie WIDEO zadanie dla redakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie przestrzeń dla Lubuszan III edycja. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie przestrzeń dla Lubuszan III edycja. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego Inwestycje LRPO w obiektywie przestrzeń dla Lubuszan III edycja 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego. Inwestycje LRPO w obiektywie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu fotograficzno - filmowego Inwestycje LRPO w obiektywie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Inwestycje LRPO w obiektywie. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego Artykuł I. 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLEBISCYTU NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH PIŁKARZY 70-LECIA LECHII GDAŃSK. 1. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN PLEBISCYTU NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH PIŁKARZY 70-LECIA LECHII GDAŃSK. 1. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN PLEBISCYTU NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH PIŁKARZY 70-LECIA LECHII GDAŃSK 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU. Podziel się z nami swoimi wakacjami!

Regulamin KONKURSU. Podziel się z nami swoimi wakacjami! Regulamin KONKURSU Podziel się z nami swoimi wakacjami! Art. 1. ORGANIZATOR KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Podziel się z nami swoimi wakacjami! (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Regulamin konkursu Kobiety na start dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu internetowego Konkurs internetowy, zwany dalej konkursem, będzie prowadzony pod nazwą Last minute. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Design dla Konesera Postanowienia ogólne

Regulamin plebiscytu Design dla Konesera Postanowienia ogólne Regulamin plebiscytu Design dla Konesera 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie Design dla Konesera 2016 ogłoszonym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Plebiscytu na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej 2012 roku

Regulamin XII Plebiscytu na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej 2012 roku Regulamin XII Plebiscytu na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej 2012 roku Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarno- fotograficzny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA

Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA Regulamin Konkursu Świętokrzyski Laur Piękna 2012 organizowanego przez Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Kielcach wydawcę GAZETY ECHO DNIA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem plebiscytu Echo Dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WYPIEKACZ ZELMER Z DOSTAWĄ DO DOMU

REGULAMIN PROMOCJI WYPIEKACZ ZELMER Z DOSTAWĄ DO DOMU REGULAMIN PROMOCJI WYPIEKACZ ZELMER Z DOSTAWĄ DO DOMU I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo