ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2010 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających Na podstawie art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1854, z 2007 r. Nr 18, poz. 113 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz i pojemność zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w odniesieniu do zakładów dysponujących warunkami: a) podstawowego zabezpieczenia - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963 i Nr 190, poz i Nr 206, poz

2 b) wzmocnionego zabezpieczenia - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, c) maksymalnego zabezpieczenia - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 2) wykaz i pojemność zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) skład, tryb powoływania i zadania komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających; 4) regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających; 5) warunki zabezpieczenia zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, w tym minimalne poziomy zatrudnienia w poszczególnych grupach personelu w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia. ; 2) w 4: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) zatrudniają personel w liczbie co najmniej równej liczbie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zakłady leczenia odwykowego spełniają wymagania przewidziane dla zakładów psychiatrycznych dysponujących warunkami wzmocnionego zabezpieczenia, z wyłączeniem wymagań przewidzianych w 4 ust. 1 pkt 4, a ponadto zatrudniają personel w liczbie co najmniej równiej liczbie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia. ; 3) w 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) zatrudniają personel w liczbie co najmniej równej liczbie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia. ; 4) po 5 dodaje się 5a w brzmieniu: 5a. Wymagania, o których mowa w 4 ust 1 pkt 4, 4 ust. 2 i 5 pkt 3, uważa się za spełnione również w przypadku, gdy wskazany w nich minimalny poziom zatrudnienia jest zapewniony przez zawarcie umów innych niż umowa o pracę. ; 5) w 7 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 4) analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających. ; 6) 8 otrzymuje brzmienie: 2

3 8. 1. Komisja w opinii, o której mowa w 7 pkt 2, wskazując miejsce wykonywania środka zabezpieczającego, uwzględnia: 1) rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości; 2) rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości; 3) aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby współistniejące; 4) uzależnienie od alkoholu lub innego środka odurzającego; 5) związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi; 6) ogólną sprawność fizyczną; 7) szczególne wskazania do postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego; 8) przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji. 2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Komisja wydaje w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. ; 7) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Kierownik zakładu psychiatrycznego lub zakładu leczenia odwykowego zawiadamia właściwy sąd oraz Komisję o przyjęciu sprawcy w celu wykonania środka zabezpieczającego. O wypisaniu sprawcy kierownik zakładu zawiadamia Komisję. ; 8) w 10: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Regulamin organizacyjno-porządkowy dla zakładów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. ; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W zakładach dysponujących warunkami podstawowego zabezpieczenia stosuje się przepisy regulaminu organizacyjno-porządkowego tego zakładu, z wyłączeniem postanowień dopuszczających okresowe zwalnianie sprawcy z zakładu. ; 9) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 10) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 11) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia; 12) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia; 13) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia. 3

4 2. Zakłady psychiatryczne i zakłady leczenia odwykowego dysponujące warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia dostosują się do minimalnych poziomów zatrudnienia poszczególnych grup personelu do dnia 31 grudnia 2010 r. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA w porozumieniu: MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 4

5 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz...) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Obszar działania Liczba łóżek Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Aleja Tysiąclecia 30, Bolesławiec 2 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, Lubiąż województwo dolnośląskie: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica województwo dolnośląskie: dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, Wałbrzych, Wrocław Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, Świecie n. Wisłą województwo kujawsko-pomorskie 50 4 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, ul. Abramowicka 2, Lublin 5 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Klasztorna 2, Radecznica 6 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Kuraszew 48, Suchowola 7 Oddział dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. 700-lecia 5, Łuków 8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cibórz 9 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp. województwo lubelskie: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin województwo lubelskie: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski, Zamość województwo lubelskie: bialski, parczewski, radzyński województwo lubelskie: łukowski, rycki, Biała Podlaska województwo lubuskie: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, Zielona Góra województwo lubuskie: gorzowski, Gorzów Wielkopolski

6 10 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, Międzyrzecz 11 Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ - Szpital im. dr J. Babińskiego, ul. Aleksandrowska 159, Łódź 12 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, ul. Sieradzka 3, Warta a) województwo zachodniopomorskie b) województwo lubuskie: międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński województwo łódzkie: kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski, zgierski, Łódź, Skierniewice województwo łódzkie: bełchatowski, łaski, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, Piotrków Trybunalski Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Babińskiego, ul. Babińskiego 29, Kraków województwo małopolskie Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych ZOZ, ul. Partyzantów 2/4, Pruszków 15 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym, ul. Krychnowicka 1, Radom 16 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego, ul. Zalesie 1, Gostynin 17 Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica", ul. Rychlińskiego 1, Ząbki województwo mazowieckie: powiaty - garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, żyrardowski; miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, Żoliborz), Ostrołęka województwo mazowieckie: powiaty - białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Radom województwo mazowieckie: powiaty - ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński, Płock województwo mazowieckie: powiaty - łosicki, miński, pułtuski, siedlecki, sokołowski, wołomiński, wyszkowski; miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Południe, Praga Północ), Siedlce Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18, Branice 19 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, Jarosław województwo opolskie 40 województwo podkarpackie 20 6

7 20 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ, ul. Brodowicza 1, Choroszcz województwo podlaskie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański 22 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, ul. Srebrniki 1, Gdańsk 23 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, Rybnik 24 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec 25 Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, Toszek województwo pomorskie: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Słupsk województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot województwo śląskie: bielski, cieszyński, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tyski, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Żory województwo śląskie: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Sosnowiec województwo śląskie: gliwicki, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, Morawica województwo świętokrzyskie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ, ul. Sanatoryjna 1, Frombork 28 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, Al. Wojska Polskiego 35, Olsztyn 29 Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gen. J. Bema 24, Węgorzewo 30 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego "Dziekanka", ul. Poznańska 15, Gniezno województwo warmińsko-mazurskie: braniewski, elbląski, Elbląg województwo warmińsko-mazurskie: bartoszycki, działdowski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, Olsztyn województwo warmińsko-mazurskie: ełcki, olecko-gołdapski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, piski, szczycieński województwo wielkopolskie: chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, gnieźnieński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, międzychodzki, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski, Kalisz, Konin, Poznań

8 31 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, Plac Paderewskiego 1A, Kościan województwo wielkopolskie: gostyński, grodziski, jarociński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, pleszewski, rawicki, śremski, wolsztyński, Leszno 20 8

9 Załącznik nr 2 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Obszar działania Liczba łóżek Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, Lubiąż 2 Klinika Psychiatryczna AM, ul. Abramowicka 2, Lublin 3 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp. 4 Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego, ul. Babińskiego 29, Kraków 5 Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych ZOZ, ul. Partyzantów 2/4, Pruszków 6 Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18, Branice 7 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, Jarosław 8 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, Dębica 9 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ, ul. Brodowicza 1, Choroszcz 10 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański 11 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, Rybnik 12 Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, Toszek 13 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im.dr Emila Cyrana, województwa: dolnośląskie, łódzkie, kujawskopomorskie województwo lubelskie województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwa: opolskie, świętokrzyskie województwa: podkarpackie, świętokrzyskie województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie województwa: podlaskie, pomorskie, warmińskomazurskie województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie województwa: podkarpackie, śląskie województwo mazowieckie (bez miasta stołecznego Warszawy) województwo śląskie: 110 dla 22 dla 55 dla 15 - dla kobiet 65 dla 35 dla 60 dla 60 dla 25 dla 50 dla 72 dla 85 dla 60 dla 45 dla 9

10 ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec 14 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, Świecie n. Wisłą 15 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ, ul. Abramowicka 2, Lublin 16 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Aleja Tysiąclecia 30, Bolesławiec będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Sosnowiec województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo dolnośląskie: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra,Legnica 15 dla kobiet 25 dla 11 dla 11 dla kobiet 40 dla 10

11 Załącznik nr 3 WYKAZ ZAKŁADÓW LECZENIA ODWYKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Województwo Zakład leczenia odwykowego Obszar działania Pojemność (liczba łóżek) Opolskie Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Szpitalna 18, Branice 2 Śląskie Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, Toszek 3 Lubuskie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp. a) województwo lubelskie b) województwo łódzkie c) województwo mazowieckie d) województwo podlaskie e) województwo świętokrzyskie f) województwo warmińskomazurskie a) województwo dolnośląskie b) województwo małopolskie c) województwo opolskie d) województwo podkarpackie e) województwo śląskie a) województwo kujawskopomorskie b) województwo lubuskie c) województwo pomorskie d) województwo wielkopolskie e) województwo zachodniopomorskie cały kraj 30 dla 25 dla 25 dla 15 dla kobiet 11

12 Załącznik nr 4 REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADACH LECZENIA ODWYKOWEGO DYSPONUJĄCYCH WARUNKAMI WZMOCNIONEGO I MAKSYMALNEGO ZABEZPIECZENIA 1. Przy przyjęciu do zakładu dysponującego warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia osoba, wobec której jest wykonywany środek zabezpieczający: 1) jest informowana o przysługujących jej prawach i obowiązkach; 2) jest poddawana czynnościom mającym na celu jej identyfikację; 3) jest poddawana, przez personel tej samej płci, czynnościom kontrolnym na obecność przedmiotów, których posiadanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia tej osoby lub innych osób; 4) podaje informacje o posiadanych pieniądzach i przedmiotach wartościowych; 5) oddaje do depozytu dokumenty oraz rzeczy, o których mowa w pkt 3 i Osoba, wobec której jest realizowany środek zabezpieczający w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, ma prawo do: 1) przebywania w warunkach zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jej godności osobistej; 2) świadczeń zdrowotnych, opieki psychologicznej i wsparcia socjalnego; 3) wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych; 4) ochrony więzi rodzinnych; 5) wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz, w przypadku wydzielenia aparatów telefonicznych do użytku dla pacjentów, niekontrolowanych rozmów telefonicznych w godzinach ustalonych przez kierownika zakładu; 6) poszanowania prywatności z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zakładu; 7) składania próśb, skarg, wniosków i odwołań do organu właściwego do ich rozpatrywania. 2. Korzystanie przez osoby, wobec których jest realizowany środek zabezpieczający, z przysługujących im praw nie może naruszać praw innych osób i zakłócać ustalonego w zakładzie porządku. 3. Osoba, wobec której jest realizowany środek zabezpieczający w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, ma obowiązek: 1) przestrzegać ustalonego w zakładzie regulaminu; 2) przestrzegać zasad współżycia społecznego; 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu; 4) stosować się do poleceń personelu; 5) poprawnie traktować inne osoby; 6) dbać o stan zdrowia i higienę osobistą; 7) dbać o kulturę osobistą i kulturę słowa; 8) sprzątać pomieszczenia, w których przebywa, i utrzymywać należyty porządek, chyba że aktualny stan zdrowia to uniemożliwia; 9) uczestniczyć w programach rehabilitacyjno-leczniczych i resocjalizacyjnych zakładu Personel zakładu ma prawo do kontroli rzeczy osobistych, łóżka, szafek i innych mebli oraz przedmiotów. 2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują co najmniej dwie osoby spośród personelu; informację o przeprowadzonej kontroli umieszcza się w raporcie pielęgniarskim. W przypadku znalezienia przedmiotów zabronionych niezwłocznie informuje się o tym fakcie lekarza dyżurnego zakładu, a przedmioty te przekazuje się do depozytu. 5. Personel zakładu jest zobowiązany do: 1) dbania o przestrzeganie praw i obowiązków określonych w niniejszym regulaminie; 2) zapewniania prawidłowego procesu leczenia i rehabilitacji; 3) dbania o bezpieczeństwo osób leczonych, personelu i osób odwiedzających; 4) natychmiastowego interweniowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w zakładzie; 5) systematycznego uczestniczenia w szkoleniach wewnątrzzakładowych. 12

13 6. Zakłady dysponujące wzmocnionymi i maksymalnymi warunkami zabezpieczenia posiadają procedury postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, buntu, ucieczki lub innych zagrożeń, uzgodnione z właściwymi jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Odwiedziny pacjentów odbywają się we wskazanym pomieszczeniu lub obszarze zakładu w godzinach wyznaczonych przez kierownika zakładu. 2. Przed wejściem do pomieszczenia lub obszaru, w którym odbywają się odwiedziny, osoby odwiedzające mogą zostać poddane czynnościom kontrolnym na obecność przedmiotów, których posiadanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów lub personelu zakładu. Czynności kontrolne wobec osoby odwiedzającej i jej odzieży może wykonywać jedynie osoba tej samej płci. 3. Zatrzymane w wyniku kontroli przedmioty są zwracane osobie odwiedzającej niezwłocznie po zakończeniu przez nią odwiedzin. 4. Po zakończonych odwiedzinach pacjent jest poddawany kontroli, o której mowa w 1 pkt 3 5. Łączny tygodniowy wymiar czasu odwiedzin w zakładzie nie może być niższy niż 18 godzin. 13

14 Załącznik nr 5 MINIMALNE POZIOMY ZATRUDNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH PERSONELU W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH I ZAKŁADACH LECZENIA ODWYKOWEGO, PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJACYCH W WRAUNKACH WZMOCNIONEGO I MAKSYMALNEGO ZABEZPIECZENIA L.p. Rodzaj zakładu Minimalny poziom zatrudnienia w poszczególnych grupach personelu Zakład psychiatryczny dysponujący warunkami wzmocnionego zabezpieczenia 2 Zakład leczenia odwykowego dysponujący warunkami wzmocnionego zabezpieczenia 3 Zakład psychiatryczny dysponujący warunkami maksymalnego zabezpieczenia lekarz specjalista z zakresu psychiatrii równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek lub równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek w przypadku równoczesnego zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii w wymiarze czasu pracy stanowiącym równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; psycholog kliniczny równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek lub równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek w przypadku równoczesnego zatrudnienia psychologa w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej w wymiarze czasu pracy stanowiącym równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; terapeuta zajęciowy równoważnik 0,33 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; pielęgniarka równoważnik 3 etatów przeliczeniowych na każde rozpoczęte 5 łóżek; sanitariusz / salowy równoważnik 4 etatów przeliczeniowych na każde rozpoczęte 5 łóżek; asystent socjalny - równoważnik 0,1 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; sekretarka medyczna - równoważnik 0,1 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek. lekarz specjalista z zakresu psychiatrii równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek lub równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek w przypadku równoczesnego zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii w wymiarze czasu pracy stanowiącym równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; psycholog kliniczny równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek lub równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek w przypadku równoczesnego zatrudnienia psychologa w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej w wymiarze czasu pracy stanowiącym równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek terapeuta zajęciowy równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu z zakresu psychoterapii uzależnień równoważnik 0,5 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień równoważnik 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; pielęgniarka równoważnik 3 etatów przeliczeniowych na każde rozpoczęte 5 łóżek; sanitariusz / salowy równoważnik 4 etatów przeliczeniowych na każde rozpoczęte 5 łóżek. lekarz specjalista z zakresu psychiatrii równoważnik 0,33 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek lub równoważnik 0,2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek w przypadku równoczesnego zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii w wymiarze czasu pracy stanowiącym równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; psycholog kliniczny równoważnik 0,33 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek lub równoważnik 0,2 etatu 14

15 przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek w przypadku równoczesnego zatrudnienia psychologa w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej w wymiarze czasu pracy stanowiącym równoważnik 0,125 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; terapeuta zajęciowy równoważnik 0,33 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 łóżek; pielęgniarka równoważnik 3 etatów przeliczeniowych na każde rozpoczęte 5 łóżek; sanitariusz / salowy równoważnik 5 etatów przeliczeniowych na każde rozpoczęte 5 łóżek; pracownik ochrony równoważnik 2 etatów przeliczeniowych na każde rozpoczęte 5 łóżek. 15

16 UZASADNIENIE Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z 2007 r. Nr 18, poz. 113 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 127) ma na celu: 1) dostosowanie zawartych w rozporządzeniu wykazów zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego oraz określonej w tych wykazach pojemności poszczególnych zakładów do zwiększających się potrzeb w zakresie wykonywania orzeczeń o zastosowaniu środka zabezpieczającego oraz do zmian organizacyjnych jakim podlegają przedmiotowe zakłady, 2) usprawnienie prac komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, 3) określenie wymogów zabezpieczenia, jakim w zakresie zatrudniania personelu muszą odpowiadać zakłady o wzmocnionym i maksymalnym poziomie zabezpieczenia, 4) zapewnienie sprawnej współpracy zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego, sądów oraz komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, w celu zapewnienia możliwości efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i ograniczenia przypadków oczekiwania przez skazanych na miejsce w odpowiednim zakładzie. Zaproponowany w nowelizowanym 1 rozporządzenia nowy podział zakładów na zakłady psychiatryczne dysponujące podstawowymi (zał. 1), wzmocnionymi (zał. 2) i maksymalnymi (zał. 3) warunkami zabezpieczenia oraz zakłady leczenia odwykowego dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia (zał. 4), wraz z jednoczesnym wskazaniem liczby łóżek przypadających na kobiety i, stanowi rozwiązanie problemów wynikających z dotychczasowego łącznego wyliczenia zakładów psychiatrycznych i leczenia odwykowego dla kobiet (dotychczasowy zał. 5). Wspólne wymienienie tych zakładów, bez rozróżnienia liczby miejsc przeznaczonych na leczenie psychiatryczne i leczenie odwykowe, stanowiło problem przy kontraktowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 16

17 W załączonych do niniejszego rozporządzenia projektach załączników wprowadzone zostały zmiany, w zakresie liczby i pojemności poszczególnych zakładów, postulowane przez zakłady i ich organy założycielskie. Zgodnie z wnioskiem samorządu województwa dolnośląskiego, wszystkie miejsca przeznaczone do wykonywania środka zabezpieczającego z terenu tego województwa zostały skoncentrowane w szpitalu w Lubiążu, wykreślono natomiast zakłady w Stroniu Śląskim, Sieniawce i Krośnicach. Zgodnie z wnioskiem szpitala w Warcie, zwiększono o 10 liczbę łóżek przeznaczonych w tym szpitalu do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia (do 30). Analogicznie, o 67 łóżek zwiększono liczbę miejsc w szpitalu w Rybniku (do 92). Dostosowano także liczbę miejsc w Szpitalu w Radomiu do jego faktycznych możliwości, ustalając ją na poziomie 30 łóżek. Zgodnie z wnioskiem Szpitala w Gorzowie Wielkopolskim zwiększono liczbę miejsc na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu dla o 5 (do 55) przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby miejsc na oddziale kobiecym o 5 (do 30). W związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór realizatorów programu zdrowotnego Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata , zgodnie z podpisanymi umowami, zwiększono również liczbę miejsc w szpitalach w Gorzowie Wielkopolskim (25 łóżek na oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu) i Branicach (20 łóżek na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu). Wynikiem wejścia w życie zaproponowanych regulacji będzie zwiększenie liczby faktycznie dostępnych miejsc w zakładach o podstawowym zabezpieczeniu o 77, a w zakładach o wzmocnionym zabezpieczeniu o 45. Nominalna liczba miejsc w zakładach dysponujących warunkami podstawowego zabezpieczenia zwiększy się jedynie o 7 łóżek, wobec zmniejszenia o 70 liczby miejsc przypisanych szpitalowi w Radomiu. W chwili obecnej, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, szpital ten powinien przyjmować 100 internowanych, tymczasem dysponuje on możliwością przyjęcia jedynie 30 skazanych. Zmiana ta nie będzie zatem miała wpływu na faktyczną liczbę dostępnych miejsc w warunkach podstawowego zabezpieczenia. Z uwagi na trwającą procedurę wyboru realizatorów programu zdrowotnego Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata w zakresie zadań przewidzianych na rok 2010, możliwe jest rozszerzenie liczby zakładów realizujących 17

18 środki zabezpieczające lub zwiększenie liczby miejsc w funkcjonujących już zakładach. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisów określających sposób zabezpieczenia oddziałów o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu, w zakresie wymagań określających minimalny poziom zatrudnienia, doprecyzowany został oczekiwany, minimalny wymiar zatrudnienia pracowników z poszczególnych grup zawodowych. W miejsce ogólnego wymogu zatrudniania, odpowiednio 2 i 2,5 - krotnie większej liczby personelu od liczby łóżek w zakładzie, w nowym załączniku nr 6 do rozporządzenia zaproponowano minimalne poziomy zatrudnienia poszczególnych grup pracowników, z uwzględnieniem pojemności zakładów. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim umożliwieniem rzetelnego oszacowania kosztów funkcjonowania oddziałów o wzmocnionym zabezpieczeniu. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi uwzględnienie w dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia wycenie i późniejszych umowach, konieczności zatrudnienia na oddziałach sądowych odpowiedniej liczby pielęgniarek, salowych oraz pracowników ochrony i pracowników socjalnych. Zaproponowane minimalne poziomy zatrudnienia odpowiadają dotychczas obowiązującym wymogom. Ostateczna wysokość zaproponowanych w projekcie minimalnych poziomów zatrudnienia zostanie określona przy uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez zainteresowane zakłady. Usprawnieniu prac komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających służą, z jednej strony wprowadzony w nowym 8 ust. 2 wymóg wydawania przez Komisję opinii w terminie 30 dni od otrzymania stosownego wniosku, z drugiej strony określony w znowelizowanym 9 obowiązek zawiadamiania Komisji o przyjęciu i zwolnieniu sprawcy z zakładu. W chwili obecnej Komisja nie dysponując rzetelnymi i aktualnymi danymi o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych zakładach, wydając swoje opinie musiała bazować na dobrowolnych, nieregularnych i niespójnych informacjach uzyskiwanych ze szpitali. Wobec faktu, iż pomiędzy wydaniem opinii przez Komisję a skierowaniem do wykonania orzeczenia sądu o umieszczeniu w zakładzie zamkniętym mija często kilka miesięcy, Komisja nie miała możliwości przewidzenia czy w dacie doprowadzenia sprawcy do zakładu w zakładzie tym będą wolne miejsca. Wprowadzenie obowiązku powiadamiania, przez kierownika zakładu o przyjęciu i zwolnieniu sprawcy z zakładu, w połączeniu z określonym w projektowanym 7 pkt 4 nowym zadaniem Komisji, polegającym na 18

19 dokonywaniu stałej analizy informacji o dostępnych miejscach w poszczególnych zakładach, pozwoli na zapewnienie sprawnego wykonywania orzeczeń o zastosowaniu środka zabezpieczającego. Poprawie warunków wykonywania środka zabezpieczającego służą również zmiany zaproponowane w 1 pkt 8 projektu. Nowe brzmienie 10 ust. 4 przewiduje, iż do osób przebywających w zakładach psychiatrycznych o podstawowym zabezpieczeniu nie będą mogły być stosowane postanowienia regulaminów tych zakładów, które przewidywały możliwość okresowego zwalniania sprawców z tych zakładów. Natomiast zmiany w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania środków zabezpieczających w zakładach o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu mają na celu, podobnie jak wprowadzenie minimalnych poziomów zatrudnienia personelu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa sprawców i personelu zakładów. Służy temu przede wszystkim zmiana regulacji dotyczących odwiedzin w tego typu placówkach. Mając na względzie doświadczenia wynikające z ujawnianych prób wniesienia na teren zakładu lub przekazania pacjentom alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, jak również niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi, zasadnym jest wprowadzenie możliwości poddania osób odwiedzających kontroli na obecność takich przedmiotów, a przede wszystkim możliwość dokonania kontroli samego pacjenta po zakończonych odwiedzinach, a przed jego powrotem na oddział. Wskazana w projekcie data wejścia rozporządzenia w życie, jak również okres dostosowawczy określony w 2, zostaną ostatecznie wskazane na dalszym etapie prac legislacyjnych, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z zawartych przez zakłady umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz możliwości finansowych Funduszu. Przedmiot projektu regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Z chwilą przekazania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych, projekt ten zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 19

20 Ocena Skutków Regulacji: 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana regulacja obejmuje swoim zakresem: 1) osoby, wobec których sąd orzekł umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym lub zakładzie leczenia odwykowego, 2) organy administracji publicznej, w tym Ministra Zdrowia i utworzone przez niego jednostki budżetowe Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej; 3) jednostki samorządu terytorialnego samorządy województw, będące organami założycielskimi stacjonarnych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 4) sądy i organy ścigania; 5) wymienione w projekcie zakłady psychiatryczne i zakłady leczenia odwykowego. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych Przedmiotowa regulacja została przekazana do konsultacji: 1) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia; 2) Forum Związków Zawodowych; 3) Fundacji im. Stefana Batorego; 4) Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka; 5) Instytutowi Psychiatrii i Neurologii; 6) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 7) Konfederacji Pracodawców Polskich; 8) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie psychiatrii; 9) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie psychologii klinicznej; 10) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie seksuologii; 11) Konwentowi Marszałków Województw RP; 12) Krajowej Izbie Gospodarczej; 13) Marszałkom województw; 14) Naczelnej Radzie Lekarskiej; 15) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych; 16) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 17) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy; 18) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych; 19) Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu; 20) Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu; 20

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1118 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r.

Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-08 Druk nr 1276 Warszawa, 31 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy (2) z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? Spis treści: 1. Ogólnokrajowe, wojewódzkie, gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych. 3 2. Działalność PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością powietrza w Polsce

System zarządzania jakością powietrza w Polsce Główny Inspektorat Ochrony Środowiska System zarządzania jakością powietrza w Polsce Lucyna Dygas Ciołkowska Magdalena Brodowska Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz System zarządzania jakością powietrza

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej DELEGATURA WE WROCŁAWIU Nr ewid.: 8/2008/P07165/LWR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej W r o c ł a w m a r z e c 2 0

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki Witold Wrona REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

- o systemie informacji w ochronie zdrowia,

- o systemie informacji w ochronie zdrowia, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-10 Do druku nr 3485 Warszawa, 4 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Podstawowym celem proponowanych zmian jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Projekt z dnia 24 września 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, r, V.7016.108.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego zdnia 2013r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 2) podmiotach ratowniczych alarmowym; centra. szczegółowych procedur;

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo