Barbara Daniel 1 z 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6"

Transkrypt

1 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata Barbara Daniel z 6 KIERUNKI RESTRUKTURYZAJI samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo lskie na lata Opracowanie: Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej Urzdu Marszakowskiego Województwa lskiego Obszary problemowe jednostek ochrony zdrowia Stay niedobór rodków finansowych i narastajce zaduenie jednostek, Brak moliwoci udzielania wiadcze komercyjnych i czerpania przychodów z tego tytuu, Brak niezbdnych rodków finansowych w zwizku z koniecznoci znaczcych inwestycji w wyposaenie (sprzt medyczny) oraz w nieruchomoci sp zoz z uwagi na wymogi: wynikajce z rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 listopada 006 r. w sprawie wymaga, jakim pod wzgldem fachowym i sanitarnym powinny odpowiada pomieszczenia i urzdzenia zakadów opieki zdrowotnej, stawiane w rozporzdzeniach wykonawczych Ministra Zdrowia do tzw. ustawy koszykowej, okrelajce wymagane warunki realizacji wiadcze zdrowotnych nych ze rodków publicznych, w poszczególnych rodzajach i zakresach. Zarzd Województwa lskiego w dniu 8 grudnia 009 r. przyj Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo lskie na lata Organizator: EESTAH ul. Świętokrzyska 4/ 0-05 Kraków tel. (+48) fax (+48)

2 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata Barbara Daniel z 6 el strategiczny i cele szczegóowe Kierunków el strategiczny - poprawa stanu bezpieczestwa zdrowotnego mieszkaców poprzez stworzenie systemu regionalnej ochrony zdrowia oraz zapewnienie cigej, kompleksowej i wysokiej jakoci opieki zdrowotnej (usug medycznych) mieszkacom regionu. ele szczegóowe: Racjonalne wykorzystanie posiadanego potencjau oraz dostosowanie oferowanych wiadcze do potrzeb rynku, Zwikszenie rodków finansowych w regionalnym systemie ochrony zdrowia (ze szczególnym uwzgldnieniem szpitalnictwa), Zwikszenie efektywnoci ekonomicznej jednostek opieki zdrowotnej, poprawa ich sprawnoci organizacyjnych oraz polepszenie warunków pracy, Reorganizacja i przeksztacenie wybranych jednostek ochrony zdrowia, dla których organem zaoycielskim jest Województwo lskie, w jednostki niepubliczne, Poprawa jakoci usug medycznych lecznictwa zamknitego i otwartego, Zapewnienie waciwego poziomu dostpnoci do opieki zdrowotnej, co wymaga przede wszystkim dostosowania zasobów diagnostyczno-terapeutycznych opieki szpitalnej do potrzeb zdrowotnych ludnoci wynikajcych z analizy sytuacji epidemiologicznej i procesów demograficznych, Wzrost konkurencyjnoci zakadów opieki zdrowotnej (wyposaenie i modernizacja zakadów, poprawa sytuacji finansowej jednostek). Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo lskie podzielono na trzy grupy jednostek: Strategiczne (7 jednostek) Regionalne ( jednostki) Lokalne (7 jednostek) Jednostki strategiczne Szpitale wielospecjalistyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr w Rybniku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najwitszej Maryi Panny w zstochowie Szpital Wojewódzki w Bielsku Biaej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr w Jastrzbiu Zdroju Szpital im. St. Leszczyskiego w Katowicach Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr im. Prof. J. Gasiskiego w Tychach Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orowskiego w zstochowie Szpital Specjalistyczny Nr w Bytomiu entrum Pediatrii im. Jana Pawa II w Sosnowcu Szpital Specjalistyczny w horzowie Szpitale monospecjalistyczne entrum Leczenia Oparze w Siemianowicach lskich Wojewódzki Szpital hirurgii Urazowej im. Prof. dr Janusza Daaba w Piekarach lskich Jednostka pulmonologiczna Specjalistyczny Zespó horób Puc i Grulicy w Bystrej Jednostki psychiatryczne entrum Psychiatrii w Katowicach Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila yrana w Lublicu Pastwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie horych w Rybniku Szpital Psychiatryczny w Toszku Jednostki rehabilitacyjne Górnolskie entrum Rehabilitacji REPTY im. gen. Jerzego Zitka w Tarnowskich Górach lski Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Ustroniu Wojewódzki Orodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczakowicach Zdroju Jednostki lecznictwa dla dzieci Górnolski Orodek Rehabilitacji dla Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzbiu Zdroju Wojewódzkie entrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej Jednostki ratownictwa medycznego Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Organizator: EESTAH ul. Świętokrzyska 4/ 0-05 Kraków tel. (+48) fax (+48)

3 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata Barbara Daniel z 6 Jednostki regionalne Zespó Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Wojewódzki Zespó Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Modziey w Katowicach Zakad Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu Lecznictwo zamknite Jednostki wielospecjalistyczne Okrgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Szpital Kolejowy w Wilkowicach Bystrej Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Jednostki lecznictwa dla dzieci Dziecicy Orodek Leczniczo - Rehabilitacyjny BUZE w Górkach Wielkich Orodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Modziey w Orzeszu Orodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec Zbrosawice Jednostki rehabilitacyjne Beskidzki Zespó Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Dugoterminowej w Jaworzu lskie entrum Rehabilitacji w Ustroniu Jednostka lecznictwa psychiatrycznego Psychiatryczny Zakad Opiekuczo-Leczniczy w Midzybrodziu Bialskim Jednostki lecznictwa odwykowego Wojewódzki Orodek Lecznictwa Odwykowego i Zakad Opiekuczo- Leczniczy w Gorzycach Orodek Terapii Uzalenie od Alkoholu w Parzymiechach Jednostki pulmonologiczne Szpital horób Puc w Orzeszu Szpital horób Puc w Siewierzu Szpital horób Puc im. w. Józefa w Pilchowicach Wojewódzki Szpital horób Puc im. dr A. Pawelca w Wodzisawiu lskim Zakad Pulmonologii w Tarnowskich Górach Szpital monospecjalistyczny Szpital horób Wewntrznych Hutniczy w zstochowie jednostki Wojewódzki Orodek Medycyny Pracy w Katowicach Wojewódzkie Zakady Ortopedyczne w Bytomiu Jednostki lokalne Wojewódzki Zakad Opieki Zdrowotnej nad Matk, Dzieckiem i Modzie w zstochowie Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Katowicach Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku - Biaej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach Proces restrukturyzacji wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia wymaga: ) Skoncentrowania si na jednostkach strategicznych (o znaczeniu ponadregionalnym i penicych wane funkcje zabezpieczenia zdrowotnego regionu), w szczególnoci poprzez skierowanie do tych zakadów rodków finansowych gwarantujcych ich dugofalowe funkcjonowanie i rozwój oraz zastosowanie wzmoonego nadzoru nad dziaaniami takich zakadów. ) Ograniczenia liczby prowadzonych zakadów opieki zdrowotnej niemajcych znaczenia strategicznego, w szczególnoci takich, które wiadcz usugi o charakterze lokalnym i regionalnym. Organizator: EESTAH ul. Świętokrzyska 4/ 0-05 Kraków tel. (+48) fax (+48)

4 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata Barbara Daniel 4 z 6 Dominujce warianty : Konsolidacja (poczenie z innym zakadem); Utworzenie spóki pracowniczej; Utworzenie spóki ze 00% udziaem Województwa; zakadu zewntrznemu lub sektora publicznych. zakad adów w opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo lskie * * Uregulowane sprawy Uregulowane sprawy wasnociowe wasnociowe LOKALNY LOKALNY samorzdu terytorialnego samorzdu lub terytorialnego innej lub innej sektora sektora publicznych publicznych zewntrznemu zewntrznemu STRATEGIZNY STRATEGIZNY Nakadajce si Nakadajce si obszary dziaania obszary dziaania Lecznictwo zamknite Lecznictwo zamknite powyej powyej poniej 00 poniej 00 KONSOLIDAJA KONSOLIDAJA prawa handlowego prawa ze handlowego 00% udziaem ze 00% Samorzdu udziaem Samorzdu Województwa Województwa AB A jednostka zdolna do przeksztacenia, B jednostka mogca podlega przeksztaceniu po poprawie sytuacji finansowej Konieczna sanacja jednostki ze 00% udziaem Samorzdu Województwa zewntrznemu samorzdu terytorialnego lub innej sektora publicznych Schemat kierunków restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej o charakterze strategicznym STRATEGIZNY STRATEGIZNY Nakadajce si Nakadajce si obszary dziaania obszary dziaania KONSOLIDAJA KONSOLIDAJA prawa prawa handlowego ze 00% handlowego ze 00% udziaem Samorzdu udziaem Samorzdu Województwa Województwa A jednostka zdolna do przeksztacenia, B jednostka mogca podlega przeksztaceniu po poprawie sytuacji finansowej Konieczna sanacja jednostki Organizator: EESTAH ul. Świętokrzyska 4/ 0-05 Kraków tel. (+48) fax (+48)

5 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata Barbara Daniel 5 z 6 Schemat kierunków restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej o charakterze regionalnym Lecznictwo zamknite Lecznictwo zamknite powyej SP 00 ZOZ powyej 00 poniej 00 poniej 00 ze 00% udziaem Samorzdu Województwa zewntrznemu AB A jednostka zdolna do przeksztacenia, B jednostka mogca podlega przeksztaceniu po poprawie sytuacji finansowej samorzdu terytorialnego lub innej sektora publicznych Konieczna sanacja jednostki Schemat kierunków restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej o charakterze lokalnym LOKALNY LOKALNY zewntrznemu zewntrznemu samorzdu samorzdu terytorialnego terytorialnego lub lub innej innej sektora sektora publicznych publicznych PROESY KONSOLIDAYJNE samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo lskie Poczenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w zstochowie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najwitszej Maryi Panny w zstochowie; Poczenie Wojewódzkiego Zespou Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Modziey w Katowicach z Zespoem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach; Poczenie Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach z Zespoem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach; Poczenie Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakadów Ortopedycznych w Bytomiu i Szpitala Specjalistycznego Nr w Bytomiu (proces w trakcie realizacji). Organizator: EESTAH ul. Świętokrzyska 4/ 0-05 Kraków tel. (+48) fax (+48)

6 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata Barbara Daniel 6 z 6 UTWORZE SPÓKI PRAOWNIZEJ w miejsce likwidowanego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, dla którego organem zaoycielskim jest Województwo lskie Zakad Pulmonologii w Tarnowskich Górach; Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach (sp zoz w likwidacji); Orodek Terapii Uzalenie od Alkoholu w Parzymiechach (sp zoz w likwidacji). Przewidywana liczba sp zoz, dla których organem zaoycielskim jest Województwo lskie na koniec 00 roku to 50 jednostek, w tym: 6 jednostek strategicznych 9 jednostek regionalnych 5 jednostek lokalnych, czyli o 6 mniej ni na koniec 009 roku. Likwidacji (przeksztacenie w spók pracownicz) zostay równie poddane Zakady Naprawcze Sprztu Medycznego w Bytomiu, dziaajce do tej pory jako zakad budetowy. Organizator: EESTAH ul. Świętokrzyska 4/ 0-05 Kraków tel. (+48) fax (+48)

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LII/06 XLIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR LII/06 XLIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR LII/06 XLIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (12.06.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 11 15 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012

Raport końcowy. realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Warszawa, wrzesień 2012 Raport końcowy "Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

Curriculum vitae. 1. Studia podstawowe: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie / lekarz medycyny 1984 r.

Curriculum vitae. 1. Studia podstawowe: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie / lekarz medycyny 1984 r. Curriculum vitae Krzysztof A. Kłos Wykształcenie 1. Studia podstawowe: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie / lekarz medycyny 1984 r. 2. Studia podyplomowe: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie:

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie: RAPORT KOŃCOWY Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim

Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej w województwie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej Sytuacja zdrowotna w województwie łódzkim 2 Dane demograficzne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oferta na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oferta na aplikacyjnej na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. siedziba: ul. Kutnowska

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich 2007-2013

ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich 2007-2013 ZAOENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 2007-2013 1 ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALENYCH OD RYBACTWA O priorytetowa 4 Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo