VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO"

Transkrypt

1 VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO 6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie, działać lokalnie". Powinna ona obejmować wszystkie grupy społeczeństwa decydentów, dorosłych, dzieci i młodzież. Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Działalność edukacyjna jest elementem właściwej gospodarki odpadami. Oznacza to, że: inwestycji dotyczących gospodarki odpadami nie można oceniać i wdrażać bez uwzględniania producentów odpadów, jakimi są mieszkańcy. Określenie zakresu wiedzy jaka jest najistotniejsza im do przekazania oraz sposób jej prezentacji przy współudziale z nowymi technologiami jest koniecznym elementem oceny efektywności każdej inwestycji w tej sferze. działania edukacyjne powinny być uzależnione od prowadzonej przez daną jednostkę (miasto, gminę, powiat) polityki odpadowej. W przeciwnym razie należy się liczyć z ograniczonymi efektami praktycznymi. Doświadczenia wielu zachodnich państw wskazują, że tylko przy współudziale mieszkańców można uzyskać zakładane efekty gospodarki odpadami. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie każdego w problem odpadowy. Poprzedzone to musi być oczywiście odpowiednim, teoretycznym, przygotowaniem społeczeństwa do planowanych działań. Znane są przypadki miast i gmin, które zdecydowały się na wprowadzenie nowych systemów (selektywnej zbiórki) bez rzetelnej edukacji społeczeństwa. Niestety skończyło się to niepowodzeniem. Każdy mieszkaniec objęty wprowadzanymi zmianami musi przyjąć do wiadomości, że tylko prawidłowo wyselekcjonowane odpady mogą zostać poddane procesom przetwarzania. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 125

2 6.2. Docelowe segmenty edukacji Edukacja ekologiczna jest dialogiem jaki musi zostać przeprowadzony z mieszkańcami powiatu rawickiego w celu integracji działań na rzecz ochrony środowiska. Musi ona docierać do wszystkich grup społecznych zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. W kampanii edukacji ekologicznej społeczeństwa uwzględnić należy następujące grupy: pracowników samorządowych powiatu i gmin (zarząd i pracownicy urzędów); dziennikarze i nauczyciele, dorośli mieszkańcy; dzieci i młodzież. Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim: 1. Dające się zmierzyć, ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania składowiska odpadów. 2. Oszczędności finansowe wynikające ze zmniejszenia obrotu odpadami. 3. Powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej. 4. Bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej do ochrony środowiska Centrum Edukacji Ekologicznej Dla prawidłowego funkcjonowania kampanii edukacji społeczeństwa związanej z selektywną zbiórką odpadów w na analizowanym terenie niezbędna jest sprawna koordynacja wszystkich działań edukacyjnych. Zadanie to należy powierzyć powiatowi. Proponujemy stworzyć przy siedzibie powiatu w Rawiczu Centrum Edukacji Ekologicznej, które byłoby odpowiedzialne za prowadzenie edukacji ekologicznej, a przede wszystkim za selektywną zbiórkę odpadów. Centrum prowadziłoby różne działania związane z edukacją ekologiczną, których celem w dłuższym okresie czasu byłoby promowanie zasad i idei rozwoju zrównoważonego. Działania edukacyjne prowadzone w Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia tabela 55. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 126

3 Działania edukacyjne prowadzone na terenie powiatu rawickiego przez Centrum Edukacji Ekologicznej T a b e l a 55 Edukacja recyklingowa Przedszkola; Szkoły podstawowe; Gimnazja; Szkoły średnie. Szkolenia Zarząd, radni Nauczyciele Dziennikarze Służby komunalne Polityka medialna Prasa Radio Internet Akcje Ekologiczne Sprzątanie świata Wystawy Konkursy Zielony telefon 6.4. Sposoby prowadzenie akcji edukacyjnej społeczeństwa Pracownicy samorządowi Pod szeroko pojętym określeniem pracowników samorządowych należy rozumieć zarządy powiatu, miast i gmin, radnych, sołtysów. Akcją powinny zostać objęte w szczególności osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska i zagospodarowanie odpadów oraz pracowników firm obsługujących gospodarkę odpadami. Podstawowe funkcje działania zarządów gmin w dziedzinie gospodarki odpadami można podzielić na trzy grupy: funkcje planowania, programowania i rozwoju, których zadaniem jest podejmowanie działań inwestycyjnych i organizacyjnych, związanych z rozwojem gospodarki odpadami na terenie gmin; funkcje eksploatacyjne, sprowadzające się do zapewnienia świadczenia usług związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów przez organizację własnych form działalności gospodarczej lub zlecania wykonywania tych usług; funkcje zarządzania i kontroli. Segment ten powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Konieczne jest również ciągłe dokształcanie się na szkoleniach, konferencjach, wyjazdach technicznych oraz poprzez czytanie fachowej literatury i prasy. Interesującą formą edukacji są organizowane co roku Międzynarodowe Forum Edukacji Ekologicznej EKOMEDIA. Towarzyszą im konferencje i szkolenia o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej. PROPOZYCJE: 1. Szkolenia wybranej grupy na miejscu np. kompleksowe warsztaty organizowane przez Biuro Projektowe Abrys Technika Sp. z o.o. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 127

4 2. Wyjazd danej grupy na specjalistyczną konferencje. 3. Szkolenie danej grupy w siedzibie CEE. 4. Prenumerata specjalistycznych pism np. Przegląd Komunalny, Ekoproblemy. 5. Zakup specjalistycznych publikacji Edukacja dorosłych Edukacja osób dorosłych wymaga znalezienia właściwego sposobu kształtowania świadomości ekologicznej. Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby dyskusyjne nie zawsze przynoszą, zamierzone rezultaty. Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych bywa bardzo zawężony (pojawiają się tylko zainteresowani). Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży wpływ wywierają media. Przekazują one wiedzę na temat funkcjonowania, znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informują na bieżąco o problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też współpraca z mediami (prasa lokalna, telewizja, rozgłośnie radiowe) nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale także przekazuje treści ekologiczne wraz z informacjami o konkretnych działaniach. Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego z nas mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całego miasta. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. Treści tych nie zaszkodzi przybliżać kilkakrotnie stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia. Wymaga odpowiedniego przygotowania dziennikarzy. Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona również z rozrywką mieszkańców miast i gmin. Interesującymi przykładami są organizowane z powodzeniem przeróżne imprezy ekologiczne np.: festyny (przykład podano w dalszej części rozdziału), wystawy, konkursy, wycieczki, koncerty itp. Imprezy tego typu zazwyczaj przeznaczone są dla całych rodzin. Tym samym jest sposobność do włączanie dzieci w prezentacje ekologiczne i przekazywanie wiedzy rodzicom zaangażowanym w występy dzieci. Elementy edukacji recyklingowej można włączać do wszystkich imprezy kulturalne odbywające się na terenie powiatu. Taki sposób edukowania dorosłych (rodziców) jest bardzo skuteczną formą przekazywania treści ekologicznych. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 128

5 Nie należy również zapomnieć o tzw. akcjach ekologicznych, najczęściej sezonowych. Stawiają sobie one za cel ochronę przyrody, ostrzegają przed zagrożeniami, uświadamiają szkodliwość niektórych zachowań człowieka. Poniżej przedstawiono przykłady miejskich programów edukacyjnych: Wystawa - Recykling - wybór czy konieczność, Konkurs plastyczny - Ochrona Środowiska w moim mieście, Wystawa - Świat opakowany, Miejskie Spotkania Zielonych - ekologia w gospodarstwie domowym. Na omawianym terenie proponowane formy przekazu treści ekologicznych powinny mieć charakter cykliczny przechodzący z gminy do gminy. Można do ich organizacji wykorzystać Gminne Ośrodki Kultury czy remizy strażackie (wystawy) a także boiska czy sceny widowiskowe (festyny) Dziennikarze i nauczyciele Niezbędne dla pomyślnego promowania zagadnień ekologicznych jest funkcjonowanie środków masowego przekazu. Spełniają one ważne miejsce w kształtowaniu świadomości proekologicznej. Posiadając spore możliwości oddziaływania, winny traktować edukację ekologiczną jako stały element działalności. Powinny w sposób rzetelny przedstawiać stan środowiska przyrodniczego okolic i w równie rzetelny sposób informować o zagrożeniach, jakie na danym terenie występują. Ważne jest nawiązanie bliskiej współpracy mediów z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, dla pełniejszego rozeznania w sprawach ekologii. Dziennikarze powinni tworzyć i udostępniać szeroki wachlarz materiałów ukazujących piękno przyrody, jako niebagatelnego bodźca ochrony środowiska, Powinni uczestniczyć w kampaniach na rzecz środowiska, czy wspierać lokalne inicjatywy na rzecz środowiska. Dla programu edukacji społeczeństwa omawianych miast i gmin w zakresie segregacji odpadów komunalnych pomocne zapewne będą miejscowe media: prasa; radio. PROPOZYCJE: 1. Szkolenia wybranej grupy na miejscu. 2. Wyjazd danej grupy na specjalistyczną konferencję. 3. Prenumerata specjalistycznych pism np. Przegląd Komunalny, Ekoproblemy, Aura. 4. Zakup specjalistycznych publikacji. 5. Zakup innych materiałów edukacyjnych np. filmy wideo, kasety. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 129

6 6. Zamówienie specjalistycznych artykułów dla prasy (w wydawnictwach i czasopismach ekologicznych). Działalność nauczycieli w ramach edukacji ekologicznej rozpoczyna się już w przedszkolu, następnie w szkole podstawowej, gimnazjum a, później w szkołach zawodowych czy liceach. Edukacja ekologiczna w zasadzie może być przeprowadzana na wszystkich przedmiotach. Stąd wszyscy nauczyciele powinni posiadać wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Najczęściej jednak edukacją ekologiczną zajmują się nauczyciele biologii, geografii, chemii. PROPOZYCJE: 1. Szkolenia nauczycieli na miejscu. 2. Zakup książek, publikacji ekologicznych 3. Wyjazd wybranej grupy na targi Ekomedia Edukacja dzieci i młodzieży Edukacja w szkole Treści uwzględniające problematykę właściwej gospodarki odpadami (a także szerzej ekologii), powinny być realizowane w czasie zajęć szkolnych. Przykładowe zakresy przekazywanych informacji w ramach kilku przedmiotów przedstawiono poniżej. Język polski Analiza tekstu "Dziś toczy się lawina śmieci" wg "Książki o odpadach" autorstwa B. Veit i Ch. Wolfrum lub innego tekstu literackiego. Przygotowanie inscenizacji obejmującej rozważania nt. problemu śmieci po wyrzuceniu ich do kubła w przydomowym śmietniku. Opracowanie notatki prasowej propagującej postawy "zielonego konsumenta". Przygotowanie antyreklamy towarów, których używanie powoduje powstawanie dużej ilości śmieci Wiedza o społeczeństwie Działania gminy w zakresie zagospodarowania odpadów. Sposoby skutecznej edukacji społeczności lokalnej celem ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Przedsięwzięcia prawne dotyczące problemu odpadów. Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych nowa postawa społeczna. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 130

7 Geografia Wysypiska uporządkowane i dzikie w naszej gminie. Degradacja i zniekształcenia krajobrazu związane z niewłaściwym i nadmiernym składowaniem odpadów. Gospodarowanie odpadami w różnych krajach Europy i w Polsce. Rozmieszczenie surowców naturalnych w kraju (ewent. na świecie). Wielkość wykorzystania zasobów naturalnych dowodem konieczności unikania odpadów oraz racjonalnego gospodarowania nimi. Biologia z higieną Zagrożenia środowiska spowodowane dzikimi wysypiskami śmieci. Poznawanie/ wykazanie wzajemnych zależności między poszczególnymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej a negatywnym wpływem odpadów na ekosystem. Hierarchia postępowania z odpadami w praktyce gospodarstwa domowego. Kompostowanie, stary, skuteczny i przyjazny środowisku sposób na odpady organiczne. Chemia Związki chemiczne stosowane w gospodarstwach domowych; szkodliwość powstających odpadów; możliwości stosowania substancji mniej szkodliwych człowiekowi, przyrodzie i środowisku, a zwłaszcza podlegających biodegradacji. Technika Przedmioty codziennego użytku wytworzone z tworzyw sztucznych; szkodliwość odpadów powstających przy ich produkcji oraz w trakcie ich składowania lub utylizacji - po zużyciu. Historia Sposoby radzenia sobie z odpadami w starożytności. Odpady naszych dziadków i co z nimi robiono? Postępowanie z odpadami w czasach nowożytnych. Wykopaliska a odpady. Matematyka Wyrażenia arytmetyczne; obliczanie ilości zaoszczędzonego drewna, wody i energii w związku z kilkuletnim użytkowaniem tych samych podręczników szkolnych. Obliczanie objętości figur; obliczanie objętości przykładowych form architektonicznych oraz przeliczanie po jakim czasie zostałyby one wypełnione śmieciami przy obecnym stopniu "wytwarzania" odpadów, tylko przez gospodarstwa domowe. Procenty; przeliczanie danych ilościowych na wartości wyrażone w procentach w zakresie różnorodności wytwarzanych przez nas odpadów Równania ; układanie równań celem uzyskania danych liczbowych o skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie. Fizyka Zużycie energii podczas produkcji towarów z surowców pierwotnych i wtórnych; ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania unikania i odzyskiwania odpadów w związku z kosztami energetycznymi ponoszonymi na przebieg tych procesów. Plastyka Przygotowywanie haseł antyśmieciowych, wykonywanie transparentów, projektowanie i wykonywanie "dekoracji" i "strojów" na manifestację (zwaną chętnie happeningiem) mającą na celu walkę z odpadami i uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 131

8 Elementy informatyki Zastosowanie edytora tekstu do przygotowania ulotek zachęcających społeczność lokalną do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów (szczegółowe treści do ustalenia przez samych uczniów np. w nawiązaniu do przygotowywanej akcji antyśmieciowej na terenie osiedla) Współpraca powiatu i poszczególnych gmin ze szkołami Edukacja ekologiczna uczniów oczywiście nie ogranicza się do problemu odpadów. Musi ona być znacznie szersza, a w związku z tym kwestia odpadów, mimo wagi problemu, nie może zastąpić innych ważnych zagadnień. Nie ulega jednak wątpliwości, że nauczyciele i uczniowie, otrzymując wsparcie gminy lub powiatu w tym zakresie (np. poprzez kontakt z CEE), mogą i podejmują w praktyce szereg działań na rzecz środowiska lokalnego a zatem gminy (i szerzej powiatu), które znacznie przekraczają obowiązki programowe szkoły. Wsparcie ze strony gminy jest jednak niezbędne. Dotyczy to zarówno wsparcia programowego jak też finansowego, przygotowywanych przez poszczególnych nauczycieli czy całe placówki szkolne działań. Niestety często obydwie strony są za mało zorientowane we wzajemnych potrzebach i możliwościach. Dlatego bardzo przydatne, ze strony powiatu, byłoby przygotowanie każdego roku informacji dla szkół o możliwościach korzystania z pomocy gmin w określonym zakresie związanym z edukacją ekologiczną w szkołach. Stosunkowo nieskomplikowanymi dla powiatu przykładami wspierania ekologicznych działań szkoły są współfinansowanie, wspólna organizacja i pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak: konkursy związane z tematyką środowiskową (przede wszystkim lokalną), organizacja Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska, prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w szkołach, programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w gminie lub innym realizowanym przez gminę przedsięwzięciem na rzecz środowiska, udział w zajęciach terenowych klas bądź kół przyrodniczych, w charakterze specjalistów, w zakresie określonym tematem zajęć terenowych, udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów drukowanych, nt. zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy, celem wspólnej edukacji mieszkańców tego terenu, VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 132

9 prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych, wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska, wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań, współorganizacja z CEE i Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym form doskonalenia nauczycieli (np. warsztatowych) w zakresie edukacji ekologicznej/ środowiskowej. Oczywiście zamieszczone tu przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości jakie niesie ze sobą praktyka i zapewne zostaną one zweryfikowane w działaniu Udział pozarządowych organizacji ekologicznych w edukacji dzieci i młodzieży Lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią stanowią często podstawowy czynnik w angażowaniu młodzieży w akcje edukacji ekologicznej. Powiat organizujący na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów powinien wspierać działania organizacji społecznych, co poprawi wizerunek akcji wśród mieszkańców i wpłynie pozytywnie na efekty akcji edukacyjnej. Lista społecznych organizacji ekologicznych jest bardzo długa. Do najważniejszych pozarządowych organizacji zajmujących się ekologią należą m.in.: Liga Ochrony Przyrody Polski Klub Ekologiczny Związek Harcerstwa Polskiego Federacja Zielonych Klub Gaja Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin powinny współpracować z organizacjami ekologicznymi przy podejmowanych na swoich terenach działaniach nie tylko z zakresu gospodarki odpadami. Powinny zachęcać mieszkańców do zakładania organizacji społecznych oraz wspierać ich działalność Media w kampanii informacyjnej Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców dla realizowanych przez samorząd działań. Akcja informacyjna prowadzona przez media musi rozpocząć się dużo wcześniej niż wprowadzanie do realizacji programu segregacji odpadów. Chodzi o taką profesjonalną działalność z zakresu public relations, której celem VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 133

10 jest nie tylko przeforsowanie trudnych decyzji zarządu lecz przede wszystkim promowanie postaw prospołecznych. Promocja za pośrednictwem mediów zachowań proekologicznych, a szczególnie selektywnej zbiórki odgrywa bardzo ważną rolę i jest jednym z podstawowych źródeł informacji. Dzięki pomocy mediów w trakcie realizacji programu możliwe będzie również przeprowadzenie rozmaitych akcji i kampanii edukacyjnych. Lokalne rozgłośnie radiowe Proponowanymi sposobami wykorzystania lokalnej rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym w celu propagowania selektywnej zbiórki odpadów są: Wyprodukowanie przez agencję reklamową reklamy radiowej zachęcającej np. do selektywnej zbiórki odpadów w domu. Ważne by reklama ta była zrozumiała dla słuchaczy w różnym wieku (można emitować kilka różnych reklam kierowanych do różnych odbiorców, należy jednak pamiętać o rosnących wtedy znacznie kosztach). Reklama powinna być emitowana najlepiej w najbardziej atrakcyjnych godzinach i podkreślać hasło kampanii edukacyjnej np. Segregacja się opłaca, Mamy rady na odpady itp. Zaproponowanie dziennikarzom przeprowadzenia w studio dyskusji z udziałem specjalistów i przedstawicieli władz powiatowych. Goście odpowiadają na zadawane przez telefon pytania słuchaczy. Takie dyskusje przyciągają zazwyczaj uwagę społeczności. Dzięki takiemu sposobowi informowania władze poznają stosunek mieszkańców do decyzji samorządowców, którzy z kolei mają możliwość wyjaśnić społeczności wszelkie pojawiające się wątpliwości i niejasności. Taka dyskusja proponowana jest również w omówionym dalej programie Debaty Powiatowej. Ankieta radiowa. Jest to metoda zdobywania informacji na temat wiedzy mieszkańców o problematyce recyklingowej. Może być przeprowadzona przed omówioną w dalszej części Debatą Powiatową. Charakteryzuje się jednak stosunkowo wysokim stopniem anonimowości respondentów, a co za tym idzie maleje kontrola nad pomiarem. Prasa Współpracując z prasą władze samorządowe mogą stosować omówione już środki takie jak notatka problemowa, czy komunikat prasowy. Innymi specyficznymi formami edukowania społeczeństwa mogą być: VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 134

11 Ogłoszenie. Poprzez tę formę w prosty, hasłowy sposób promujemy np. wprowadzany system segregacji odpadów. Ogłoszenie powinno także zawierać informacje edukujące co do sposobów korzystania z pojemników na odpady. Wkładka informacyjna do gazety. Powinna zostać skonstruowana w formie ulotki/broszury. Na zawartość wkładki muszą się złożyć np.: informacje na temat zasad funkcjonowania systemu segregacji, domowego punktu segregacji odpadów, ogólnej problematyki odpadowej. Wkładka ma za zadanie informować jak unikać wytwarzania odpadów, jak je segregować, co robić, aby na składowisko trafiało jak najmniej śmieci. Ulotka ta stanowiłaby więc ABC kultury odpadowej, z którą powinni się zapoznać mieszkańcy gmin powiatu. Pomoże ona również społeczeństwu szerzej spojrzeć na różne aspekty produkcji odpadów i uzmysłowić jak mogą temu przeciwdziałać. Ta sama broszura powinna być również rozdana mieszkańcom powiatu tuż przed bezpośrednim rozpoczęciem segregacji odpadów (np. około miesiąca wcześniej). Internet Ważną inicjatywą służącą komunikacji społecznej i informowaniu mieszkańców o podejmowanych przez władze samorządowe działań jest wykorzystanie możliwości jakie daje Internet. Tą drogą istnieje duża szansa dotarcia do młodzieży, wśród której Internet jest najbardziej popularnym środkiem komunikacji. Strona www. Stworzenie strony internetowej, na której znalazłyby się wszystkie informacje dotyczące gospodarki odpadami jest szczególnie atrakcyjne do prowadzania kampanii edukacyjnej wśród młodzieży, najczęstszych użytkowników Internetu. W przypadku tworzenia strony internetowej należy pamiętać o ograniczonym zasięgu oddziaływania tego medium. Treści edukacyjne można umieścić na stronach miasta czy powiatu. Należy ją uzupełnić o informacje dotyczące recyklingu i ochrony środowiska. Poczta elektroniczna. Możemy wysyłać listy elektroniczne zawierające informacje na temat selektywnej zbiórki odpadów do tych mieszkańców powiatu, którzy korzystają z Internetu. Dodatkowo poczta elektroniczna daje możliwość zgłaszania przez internautów postulatów związanych z ochroną środowiska do samorządu, np. do komórki Centrum Edukacji Ekologicznej. Elektroniczna baza danych. Znalazłby się tutaj np.: katalog biblioteki Centrum Edukacji Ekologicznej, informacje dotyczące prowadzonych w powiecie/gminach akcjach ekologicznych itp. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 135

12 6.6. Społeczne kampanie informacyjne Przedstawione poniżej propozycje kampanii edukacyjnych mają na celu propagowanie nie tylko selektywnej zbiórki odpadów, ale także szerzej idei zrównoważonego rozwoju. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 136

13 Festyny ekologiczne Festyn ekologiczny ma być w założeniu imprezą rodzinną, na której spotykają się wszyscy mieszkańcy miasta lub gminy. Gminy powiatu rawickiego posiadają duże możliwości w tym zakresie. Oprócz typowej rozrywki festyn taki powinien spełniać rolę edukacyjną. Poniżej przedstawiono przykładowy scenariusz festynu ekologicznego Eko-Rambit. Turniej gier i zabaw związanych z ekologią Początek rajdu/wyścigu rowerowego dookoła miasta Koncert zespołu muzycznego np. grającego popularną ostatnio muzykę folkową Prezentacja ekologicznych osiągnięć gminy, a także mieszkańców zajmujących się ekologicznymi zawodami np. agroturystyką, leśnictwem itp Np. pokazowa walka rycerska Koncert Dyskoteka W trakcie trwania festynu można by było przez cały czas odwiedzać namioty, w których odbywały by się: Prezentacja gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy. Warsztat ceramiki. Gry ekologiczne dla dzieci i młodzieży namiot ozdobiony będzie zdjęciami roślin i zwierząt. Będzie tam również można porozmawiać z leśniczym. Wystawa zdrowej żywności połączona z degustacją. Prezentacja miejscowego nadleśnictwa. Prezentacja parków krajobrazowych z terenu powiatu. Wystawa sadzonek drzew, krzewów, kwiatów. Prezentacja literatury ekologicznej i prac plastycznych związanych z ekologią, wykonanych przez młodzież Debata Powiatowa VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 137

14 Celem prowadzonej kampanii społecznej jest dotarcie do wszystkich mieszkańców powiatu objętych programem selektywnej zbiórki odpadów na temat recyklingu. Cechą charakterystyczną społecznej strategii informacyjnej jest również chęć wywołania określonych reakcji społeczeństwa. Uświadomienie ludziom uwarunkowań i złożoności problematyki selektywnej zbiórki odpadów oraz zagrożeń związanych z ochroną środowiska na analizowanym terenie w przypadku ich nie wprowadzenia w życie. Pozwoli to pokonać społeczną niewiedzę w tej dziedzinie i przełamać bierną postawę mieszkańców powiatu. Proponowanym rozwiązaniem w dziedzinie społecznych kampanii informacyjnych w dziedzinie recyklingu jest przeprowadzenie programu pod proponowaną nazwą Debata Powiatowa. Debata Powiatowa jest sformułowana na zasadzie dialogu władz samorządowych z mieszkańcami gmin powiatu. Celem programu jest sprowokowanie dyskusji na tematy związane z problematyką ochrony środowiska ze szczególnym naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów. W programie powinny wziąć udział lokalne media: stacje radiowe, prasa lokalna. Kampania może trwać np. trzy tygodnie. Na billboardach umieszczonych na terenie gmin powiatu pojawiają się wtedy hasła tematy publicznej dyskusji. Na plakatach podane są również numery telefonów (np. telefon stacji radiowej, w której odbędzie się debata), pod które mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczących tematów poruszanych w danym tygodniu. Tematy te dotyczą recyklingu i rozwoju gmin: czystość czy powiat rawicki jest czysty? śmieci czy i jak rozwiązany jest problem odpadów w naszym powiecie? ekologia jakie są odczucia mieszkańców co do stanu środowiska w powiecie? rozwój-inwestycje jakie oczekiwania mają mieszkańcy wobec kierunków rozwoju swojego powiatu? Równolegle z reklamą zewnętrzną (ogłoszenia na billboardach i plakatach) w lokalnej prasie ukazują się artykuły omawiające poruszane problemy. W miejscowym radiu można wysłuchać wywiadów z przedstawicielami władz powiatowych i gminnych, nadzorującymi poszczególne działania i odpowiedzialnymi za wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz strategii ekorozwoju. Słuchacze mogą wziąć udział w dyskusji, dzwoniąc do stacji radiowej i zadając pytania skierowane do gości w studio. Dzięki programowi Debata Powiatowa można budować interaktywne formy komunikacji samorządu z mieszkańcami i prowadzić konsultacje w najważniejszych kwestiach dotyczących funkcjonowania i rozwoju powiatu objętego programem selektywnej zbiórki odpadów Broszura informacyjna VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 138

15 Jednym z podstawowych narzędzi propagujących wprowadzanie system selektywnej zbiórki odpadów są ulotki i broszury. Powinny one zawierać wyjaśnienia podejmowanych działań i dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Treść przykładowej broszury przedstawiono poniżej. SEGREGACJA ODPADÓW Wiele składników odpadów można ponownie użyć. Odzyskiwanie surowców z odpadów i ich powtórne wykorzystanie zwane jest popularnie recyklingiem. Recykling nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale pomaga równocześnie oszczędzać surowce. Jeżeli tylko jest to możliwe rozdzielaj odpady. Jest to podstawowe zachowanie związane z ekologiczną kulturą życia w przyjaźni ze środowiskiem. Sprawdź czy istnieją w pobliżu punkty skupu lub czy służby komunalne wyposażyły okolice w pojemniki do segregacji odpadów. ZAKUPY Roczna produkcja opakowań stanowi równowartość 200 nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Cała ta produkcja ląduje, poprzez handel detaliczny, bezpośrednio na hałdach śmieci i sprawia nowe problemy zagrażające środowisku. Oszczędzanie surowców i ochrona środowiska powinna być brana pod uwagę już przy zakupach. Wymaga to jednak od nas wyrzeczenia się starych nawyków i rezygnacji z wygody. Puszki są kosztownym opakowaniem artykułów żywnościowych. Czy jest nam wiadomo, że połowa ceny piwa to cena puszki? Wypijając średnio 52 litrów piwa (średnia krajowa), część z nich kupujemy w puszkach aluminiowych. Puszek aluminiowych nie można wykorzystać powtórnie bez przetwarzania, co wiąże się z koniecznością zużycia w procesie produkcyjnym znacznych nakładów energetycznych. Kupując piwo w butelce, dba się o środowisko, gdyż można ją użyć ponownie bez konieczności przeróbki. Dopiero po 65 przebiegach butelka wymaga przetopienia na nową. Jarzyny i owoce należy kupować zawsze surowe, a nie w puszkach. Są one tańsze, zdrowsze i smaczniejsze. W miarę możliwości należy samemu sporządzać zupy, potrawy i desery. W sklepach samoobsługowych nie należy kupować artykułów spożywczych pakowanych w folie, jak np. mięso, ser, owoce itd. Już samo szczelne opakowanie mięsa, sera, czy owoców jest szkodliwe. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 139

16 To co można kupić w opakowaniu szklanym nie należy kupować w opakowaniu plastykowym np. sok z jabłek, wodę mineralną, ocet, oliwę, musztardę, miód, mleko. Niektóre produkty możemy sporządzić sami np. jogurt, kefir, marmoladę, majonez itp. W ten sposób unikniemy zakupu niepotrzebnego opakowania. Nie mając okazji do nabycia wyrobów sprzedawanych luzem bądź w opakowaniu zwrotnym, kupujemy produkty w dużych opakowaniach lub o silnym stężeniu (np. środki do prania, czyszczenia). Nie należy jednak kupować w dużych opakowaniach produktów, które szybko się psują, na przykład artykuły spożywcze, ponieważ gdy się zepsują trafiają na śmietnik. Podobnie może być także z przeterminowanymi chemikaliami. Dlatego przy zakupach produktów w większych opakowaniach musimy wziąć pod uwagę, czy rzeczywiście zużyjemy taką ilość, a także zastanowić się nad okresem ważności danego produktu. Robiąc zakupy należy zawsze zabierać ze sobą kosz lub torbę, abyśmy mogli zakupione towary, bez dodatkowego opakowania, przenieść do domu. Rezygnowanie z plastykowych toreb wydawanych każdorazowo przez sprzedawców powinno stać się sprawą oczywistą. Kupuj tylko tyle rzeczy, ile ci potrzeba. Zastanów się czy nie gromadzisz niepotrzebnych gadżetów. Staraj się dowiedzieć czy kosmetyki, proszki, płyny do mycia ulegają biodegradacji. Unikaj jednorazówek. Na przykład nie kupuj jednorazowych długopisów. Długopisy, w których można zmieniać wkłady, mogą zastąpić 12 długopisów jednorazowych, gdy pisze się tyle samo. Lepiej jest kupić zapalniczkę do napełniania dobrej marki, niż spowodować, by 300 zapalniczek jednorazowych wylądowało na wysypisku śmieci Przyczyny zanieczyszczeń i sposoby zapobiegania Zanieczyszczenie atmosfery Przenikanie do atmosfery rozmaitych substancji oraz różnych postaci energii nazywa się emisją. Substancje te mogą występować we wszystkich trzech stanach skupienia(stałym, ciekłym i gazowym), a ich źródłem są naturalne procesy (chemiczne, biologiczne, fizyczne i fotochemiczne) zachodzące w przyrodzie oraz działalność antropogeniczna. Główne źródła zanieczyszczeń: VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 140

17 Zanieczyszczenia naturalne: a) wybuchy wulkanów (zanieczyszczenia pyłowe i gazowe) b) przebieg procesów biologicznych (powstawanie węglowodorów C x H y, siarczku wodoru H 2 S, tlenków azotu NO x, amoniaku NH 3 ) c) przebieg procesów fizycznych (wyładowania elektryczne źródło istotnych ilości tlenków azotu NO x ) Zanieczyszczenia antropogeniczne: a) małe rozproszone stacjonarne źródła punktowe uwalniające głównie produkty spalania paliw kopalnych tj. - paleniska domowe - kotłownie lokalne - zakłady rzemieślnicze b) duże źródła punktowe emitujące produkty spalania paliw i zanieczyszczenia wynikające z profilu produkcji tj. - elektrownie - elektrociepłownie - rafinerie - duże zakłady przemysłowe c) środki transportu wprowadzające do atmosfery zanieczyszczenia - gazowe dwutlenek węgla (CO 2 ) tlenek węgla zwany czadem (CO) tlenki azotu (NO x ) węglowodory (C x H y ) - pyłowe emitowane wraz z gazami odlotowymi oraz powstające wskutek ścierania opon, nawierzchni dróg i okładzin hamulcowych. d) wypalanie trwałych użytków zielonych, lasów e) palenie tytoniu Konkretne działania proekologiczne Nie spalajmy śmieci -jeżeli spalamy śmieci, odpady plastykowe i gumowe to w naszych piecach powstają dziesiątki bardzo szkodliwych, drażniących a nawet powodujących choroby nowotworowe związków chemicznych. Najbardziej rakotwórcze to Dioksyny i Furany. Kominy naszych domów nie są wysokie. Wszystkie pyły i szkodliwe VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 141

18 substancje nie ulatują nad chmury, lecz snują się przy ziemi, trafiając prosto do naszych płuc! Pamiętaj! Z kominów unoszą się trujące, rakotwórcze, mutagenne substancje szczególnie szkodliwe dla małych dzieci a nawet tych, jeszcze nie narodzonych!!! Jak i czym ogrzewać domy by nie truć się wzajemnie? 1 należy uszczelnić okna i ocieplić ściany 2 wykorzystywać prąd elektryczny, gaz, olej opalowy 3 spalać czyste nie malowane i nie impregnowane drewno 4 wykorzystywać energię słoneczną poprzez instalację kolektorów słonecznych 5 stosować bezołowiowe i bezsiarkowe paliwa. 6 stosować biologiczne osłony, np. pasy zieleni, otuliny, zadrzewień. 7 nie palić resztek roślinnych kompostuj je; Zanieczyszczenia wód Główne źródła zanieczyszczeń: Zanieczyszczenia fizyczne a) substancje radioaktywne (działalność elektrowni węglowych i jądrowych, zakłady przeróbki materiałów radioaktywnych); b) osady denne (sedymentacja cząstek stałych); Zanieczyszczenie termiczne (zrzut do wód powierzchniowych podgrzanych wód pochodzących z układów chłodniczych); Zanieczyszczenia mineralne a) substancje toksyczne gł. jony metali ciężkich (rtęci Hg, ołowiu Pb, kadmu Cd, niklu Ni, arsenu As i glinu Al); b) zasolenie wód(wprowadzenie do wód powierzchniowych zasolonych wód dołowych, zawierających znaczne ilości jonów chloru Cl - i siarczanu SO 42 ) - Zanieczyszczenia organiczne rozpuszczone detergenty, ropa naftowa i substancje naftopochodne, wypłukiwane z gleby związki z nawozów sztucznych, fenol, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB) - Zanieczyszczenia antropogeniczne VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 142

19 ścieki bytowo-gospodarcze (wody zużyte w gospodarstwach domowych); ścieki przemysłowe (wody zużyte w procesach technologicznych, wody chłodnicze, kopalniane wody dołowe); wody deszczowe (wody opadowe spłukujące zanieczyszczenia z powierzchni terenu); ścieki z rolnictwa (intensywna hodowla bydła i trzody chlewnej) eutrofizacja proces polegający na wzbogacaniu się środowiska w substancje pokarmowe wskutek wzmożonego ich dopływu głównie azotu i fosforu. Konkretne działania proekologiczne 1 Nie używaj środków do prania zawierających fosforany; 2 Sprawdź, czy używane środki czystości ulegają biodegradacji; 3 Korzystaj z myjni samochodowych; 4 Niezwłocznie zreperuj cieknący kran; 5 Korzystaj z prysznica jest zdrowszy i oszczędniejszy 6 Zbieraj deszczówkę Zanieczyszczenia gleb Główne źródła zanieczyszczeń: Przenikanie do gleb zanieczyszczeń pochodzących z: a) atmosfery (pyły, gazy, kwaśny opad atmosferyczny) b) wód (ścieki, nawadnianie) c) odpadów przemysłowych (hałdy) d) komunalnych (wysypisk śmieci) e) komunikacji (duże natężenie ruchu pojazdów) Przemysł (największe zanieczyszczenie w sąsiedztwie zakładów tj. hut miedzi, cynku i ołowiu). Postępująca chemizacja rolnictwa oraz przemysłowa hodowla bydła i trzody chlewnej Erozja (wodna, wietrzna, powierzchniowa) wymywanie lub wywiewanie powierzchniowej warstwy gleby. Konkretne działania proekologiczne 1. Zabiegi chroniące gleby przed erozją: a) tarasowanie stromych stoków; VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 143

20 b) prowadzenie dróg małymi spadkami; c) unikanie monokultur i stosowanie płodozmianu; d) zaprzestanie nadmiernego i nieuzasadnionego9 wyrębu drzew; e) zwiększanie zalesień i zadrzewień; f) ograniczenie odwadniania i zasalania; g) wyeliminowanie ciężkiego sprzętu i maszyn rolniczych; 2. Ograniczenie emisji pyłowo-gazowych (gł. SO 2 i metali ciężkich). 3. Rozsądne dostosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów do rodzajów upraw. 4. Właściwe składowanie odpadów przemysłowych i komunalnych w postaci hałd i wysypisk śmieci. 5. Wykorzystywanie gleb najsłabszych na cele budownictwa, przemysłu, komunikacji Hałas Główne źródła hałasu: instalacje; zakłady przemysłowe; urządzenia; drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska oraz porty Konkretne działania proekologiczne 1 wydawanie aktów prawa miejscowego mającego wpływ na stan akustyczny środowiska; 2 sporządzanie map akustycznych; 3 monitoring środowiska; 4 określenie miejscowego dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku; Pole elektromagnetyczne Główne źródła pól elektromagnetycznych: 1 linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kilowoltów lub wyższym, 2 radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa 15 watów lub wyższa, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 megaherca do megaherców. VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACJYNO-INFORMACYJNEGO 144

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół Małopolska w zdrowej atmosferze Czym jest edukacja w zakresie ochrony powietrza? Powietrze jest

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

romocja kologii oprzez dukację

romocja kologii oprzez dukację P e p e romocja kologii oprzez dukację Zintegrowany program inwestycji proekologicznych i działań edukacyjnych w Powiecie Poznańskim. Opracował zespół Stowarzyszenia Razem dla edukacji pod redakcją Joanny

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 Olkusz 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax: 77 454-07-10, 077 474-24-57 kom. 605-26-24-27,

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/221 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146. 1) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 Spis treści 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 2. Scenariusze zajęć o ZSEE i bateriach dla nauczycieli...11 Scenariusz 1...13 Scenariusz 2...16 Scenariusz 3...20 Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo