Analiza ofert pracy w portalach internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ofert pracy w portalach internetowych"

Transkrypt

1 Analiza ofert pracy w portalach internetowych Desk research Kalisz, grudzieo

2 Spis treści Wstęp... 3 Metodologia... 5 Metody poszukiwania pracy... 8 Korzystanie z Internetu w Polsce Analiza ofert pracy w portalach internetowych Podsumowanie Aneks Polska klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

3 Wstęp Prezentowane opracowanie Analiza ofert pracy w portalach internetowych powstało w ramach realizacji Projektu pt. Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie). Przedmiotowy Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz Gminę Brzeziny w partnerstwie z Biurem Handlowym Euroconsult. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy powiatu kaliskiego, dzięki opracowaniu kompleksowej diagnozy rynku pracy powiatu kaliskiego i obszarów z nim bezpośrednio związanych oraz przygotowanie rekomendacji koniecznych do wdrożenia działao w roku Diagnoza rynku pracy powiatu kaliskiego w szczególnym stopniu dotyczyd będzie także sytuacji na rynku pracy poszczególnych kategorii społecznych (w tym w szczególności kategorii zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy: kobiet, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, absolwentów). Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, takich jak: analiza kierunków kształcenia w odniesieniu do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców oraz wyników badania zawodów nadwyżkowych i deficytowych, diagnoza sytuacji na kaliskim rynku pracy i w obszarze pomocy społecznej, 3

4 analiza barier w dostępie do oferty szkoleniowej i do ofert pracy, sytuacja poszczególnych grup społecznych, w tym tzw. grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne), poprawa sytuacji w/w grup w okresie 1 roku od wdrożenia rekomendacji, opracowanie rekomendacji do wdrożenia przez instytucje systemu rynku pracy, edukacji i pomocy społecznej oraz JST, promocja wyników badania poprzez publikację raportu, stronę internetową oraz konferencję podsumowującą. Dla celów poniższej analizy wykorzystana została technika analizy danych zastanych (desk research), która opierała się na kwerendzie dostępnych danych pochodzących z ogłoszeo ofert pracy zamieszczonych w portalach Internetowych. Narzędziem wykorzystanym przy użyciu tej metody był wykaz poszukiwanych informacji związanych z problematyka badawczą. Wykaz ten miał charakter listy poszukiwanych informacji wraz ze szczegółowym opisem wynikającym z postawionych celów i problemów badawczych. W analizie wykorzystane zostały przede wszystkim dane oferty pracy zamieszczone czterech portalach internetowych w okresie od lipca do listopada 2010 roku. Dodatkowo zebrane i poddane analizie dane (ogłoszenia) uzupełnione zostały o informacje pochodzące z raportów statystycznych i literatury przedmiotu. 4

5 Metodologia Analiza ofert pracy zamieszczonych w portalach internetowych przeprowadzona została w ciągu 5 miesięcy od 1 lipca do 18 listopada 2010 roku, co pozwoliło uchwycid zmiany w liczbie i rodzaju zamieszczanych ogłoszeo (popycie i podaży pracy). Dla celów analizy uwzględniono ogłoszenia zamieszczane w czterech portalach gromadzących oferty dla całej Polski, w których zastosowano filtr wyszukiwania ofert według miejsca pracy dla hasła Kalisz. Oferty pracy dla celów poniższej analizy pochodzą z następujących portali internetowych: 1. gowork.pl; 2. pracuj.pl; 3. infopraca.pl; 4. gazetapraca.pl. Wszystkie wymienione portale poza zgromadzonymi ofertami pracy posiadają wyszukiwarkę, dzięki której można wyszukad oferty dla danego miasta, regionu, województwa, a także propozycje zatrudnienia dla danej branży lub według słowa kluczowego. Wyszukiwarki te zwracają wyniki wyszukiwania według daty, dzięki czemu osoby korzystające z tych portali otrzymują w pierwszych wersach ogłoszenia najnowsze zamieszczone stosunkowo niedawno. Możliwe jest także zamieszczenie w bazie własnego adresu oraz wypełnienie formularza, co pozwala portalom automatycznie przesyład najnowsze oferty pracy z danej branży i regionu na adres poszukującego zatrudnienia. Oferty pracy agregowano kopiując raz w tygodniu wszystkie oferty, jakie były dostępne, następnie poddawano je kodowaniu w oparciu o polską klasyfikację zawodów i 5

6 specjalności dla potrzeb rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 roku - Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 222 poz. 1868). Zgodnie z nią wyróżnionych zostało 10 grup wielkich, podzielonych w dalszej kolejności na grupy duże, średnie i elementarne: Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji Lp. Nazwa grupy wielkiej Liczba grup w ramach grupy wielkiej dużych średnich elementarn ych Liczba zawodów i specjalności Poziom kwalifikacji 1 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi lub 3 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 9 Pracownicy przy pracach prostych lub Siły zbrojne RAZEM

7 Dla celów analizy pomocniczo została wykorzystana także wyszukiwarka zawodów i specjalności (zamieszczona na stronie: za pomocą której precyzowano zaklasyfikowanie danego zawodu lub specjalności do określonej grupy zawodów (np. po wpisaniu zawodu ankieter wyszukiwarka zwracała kod ). 7

8 Metody poszukiwania pracy Analizy rynku pracy, licznie przeprowadzane w ostatnich latach w Polsce, starają się dokonad nie tylko dogłębnego rozpoznania lokalnych i regionalnych rynków, zaobserwowad trendy gospodarcze, przeanalizowad zawody nadwyżkowe i deficytowe, czy też poznad potrzeby pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników, ale także w kierunku rozpoznania preferowanych metod poszukiwania pracy. Wśród tradycyjnych metod poszukiwania zatrudnienia, dotychczas szeroko stosowanych na polskim rynku należy wskazad pośrednictwo publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy (urzędy pracy oraz agencje zatrudnienia), polecenie przez rodzinę lub znajomych, przegląd ofert pracy zamieszczanych w prasie lokalnej, regionalnej lub nawet ogólnopolskiej. Obecnie Internet staje się ważnym narzędziem poszukiwania pracy, a także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Pracy można dziś poszukiwad za pośrednictwem wielu portali, gromadzących oferty przede wszystkim z obszaru całego kraju (z możliwością filtrowania ofert województwami, regionami lub miastami), a także z rozmaitych branż i zawodów. Zdecydowana większośd (aż 77%) Polaków uważa, że znalezienie pracy jest możliwe dzięki posiadanym znajomościom (rodzinnym, towarzyskim), podczas gdy w rzeczywistości dzieje się to w 30% przypadków 1. Rodzina, przyjaciele, znajomi ze studiów czy szkół mogą posiadad informacje o planowaniu zatrudnienia nowej osoby w firmie, w której pracują, znad kogoś, kto właśnie się zwalnia, znad firmy i organizacje, z którymi warto się skontaktowad. Podobnie pracodawcy i osoby odpowiedzialne za rekrutację pracowników, zanim podejmą decyzję o poszukiwaniu kandydata na zewnętrznym rynku pracy, pytają pracowników już zatrudnionych w firmie czy znają osobę odpowiednią na wakujące stanowisko. Dzieje się tak, 1 Na podstawie: 8

9 ponieważ większośd pracodawców woli zatrudnid osobę polecaną przez kogoś, niż osobę z ulicy. Jest dla nich jasne, że taki pracownik, nie chcąc zaszkodzid koledze, który go zarekomendował, będzie pracował dobrze. Inną korzyścią jest możliwośd zdobycia większej ilości informacji o kandydacie. Przegląd zamieszczonych ogłoszeo w prasie także należy do najbardziej popularnych metod poszukiwania pracy, zwłaszcza że gazety przygotowują często dodatki poświęcone wyłącznie rynkowi pracy, do których dołączają znaczną ilośd ofert. Na te ogłoszenia trzeba jednak odpowiadad bardzo szybko, ponieważ szybko się one dezaktualizują. Ponadto znaczna częśd z zamieszczonych ofert zawiera wyłącznie numer telefonu, numer skrytki pocztowej, podejrzanie wysokie zarobki, co pozwala przypuszczad, że praca może okazad się niezgodna z prawem. Targi pracy organizowane są przez instytucje, które często ze sobą współpracują (urzędy pracy (wojewódzkie i powiatowe), organizacje pracodawców (Forum Pracodawców, Izby Handlowe), organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), szkoły wyższe (samorządy studenckie). Targi trwają przeważnie kilka dni, podczas których pracodawcy wystawiają stoiska prezentujące ich firmę. Znaczna częśd przedsiębiorców, to rzemieślnicy. Zaletą targów jest możliwośd nawiązania bezpośredniego kontaktu z wieloma pracodawcami w jednym miejscu, porównanie warunków płacy i pracy w różnych przedsiębiorstwach. W licznych badaniach na temat sytuacji na rynku pracy, możliwościach zatrudnienia i sposobów poszukiwania pracy, powiatowe urzędy pracy jako instytucje mające na celu ułatwienie kontaktu osobie poszukującej pracy z potencjalnymi pracodawcami, nie cieszą się najlepszą opinią. Wynika to najprawdopodobniej z przekonania o braku aktywności tego typu instytucji, biernym gromadzeniu ofert pracy i rejestrowaniu bezrobotnych. Aby poznad opinie osób mających do czynienia z publicznymi służbami zatrudnienia wystarczy przejrzed opinie zamieszczone na stronie jednego z urzędów ( Czy PUP ma ISO? Bo po takich opiniach 9

10 powinni byd pozbawieni certyfikatu ; na około 5000 bezrobotnych 50+ sukcesem jest 26 szczęśliwców. Toż to dziecko z podstawówki wie, że 0,5% to żaden sukces ; Dzisiaj, po 2 miesiącach kilkukrotnego wzywanie mnie celem przyjęcia propozycji stażu, miłą panią oświeciło, że nie przysługuje mi staż, bo studia skooczyłam w czerwcu 2009 roku, a 25 lat w marcu...brak słów. ; Jestem od ponad roku bez pracy, nie mogę się dostad na żaden z kursów z braku miejsc, co 2 tygodnie przesyłają listem poleconym wezwania do stawienia się po rzekome oferty, które nie odpowiadają moim kwalifikacjom ; Również nie polecam tej instytucji, szybciej sam znalazłem prace dorywczą, mimo ze była na krótko a teraz dalej pracy nie mam to do PUP-u nie pójdę nigdy więcej 2 ). Nie znaczy to jednak, że tego typu instytucje są niepotrzebne na rynku pracy, ich zaletami są powszechny dostęp do informacji oraz nowych ofert pracy, możliwośd otrzymania pisemnego skierowania do pracy i brak surowej selekcji w doborze kandydatów. Jednocześnie oferty bardzo rzadko dotyczą wysokiego szczebla zarządzania, a płaca nie jest wygórowana. Urząd pracy może ponadto skierowad bezrobotnego do doradcy zawodowego, który może doradzid przekwalifikowanie się lub odbycie bezpłatnego kursu zwiększającego szanse na rynku pracy. Można także samodzielnie zaproponowad szkolenie i ustalid z urzędem możliwośd jego sfinansowania. Warunkiem jest jednak zobowiązanie się pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po ukooczeniu kursu. Ponadto urząd pracy oferuje także staże, dzięki któremu można zdobyd doświadczenie. Agencje zatrudnienia, niepubliczne instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, z kolei najczęściej poszukują pracowników biurowych, którzy posiadają doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie i znają język obcy. Praca agencji polega na kojarzeniu kandydatów z pracodawcami, jednak nie gwarantuje pracy, tylko ułatwia kontakt obu stron 2 Wszystkie cytaty pochodzą ze strony: (dostęp z dnia ) 10

11 poprzez organizowanie spotkao. Agencje pośrednictwa pracy posiadają dostęp do ofert o większej atrakcyjności, ale stosują surową selekcję w doborze kandydatów. 3 W ostatnich latach niewątpliwie szukanie pracy jest sporym wyzwaniem. Sied wydaje się byd idealnym miejscem, w którym można rozpocząd jej szukanie. Oferty pracy można znaleźd zarówno na stronach ogłoszeniowych, obok ofert dotyczących sprzedaży samochodu, kupna mieszkania czy usług rzemieślniczych, jak i w dedykowanych portalach pracy. Portal pracy zamieszcza zazwyczaj oferty w podziale na branże. Można przeszukiwad je także według regionów, województw i miast. Co więcej, za pośrednictwem wielu serwisów można od razu aplikowad na wybrane oferty, korzystając z zamieszczonych tam formularzy aplikacyjnych. Wystarczy się zarejestrowad, opublikowad swoje internetowe CV, wyszukad odpowiadające nam oferty i wysład zgłoszenia bez pośrednictwa tradycyjnego a. Można też po prostu czekad na to, aż pracodawcy sami nas odnajdą. Wiele portali pracy daje bowiem zarejestrowanym w nich pracodawcom możliwośd przeszukiwania bazy CV kandydatów na pracowników. Coraz więcej osób korzysta z tego podstawowego już kanału, jakim jest wysyłanie CV i Listu motywacyjnego w odpowiedzi na pojawiające się ogłoszenia pracy w Internecie i prasie. Jest to, najbardziej popularny kanał poszukiwania pracy, ale i zarazem najbardziej zatłoczony. 4 Na jedno ogłoszenie pracy w ciągu miesiąca może odpowiedzied nawet kilkaset osób. W ten sposób kandydaci konkurują między sobą, starając się o jeden etat. Z tego też powodu wydaje się, że osoby poszukujące zatrudnienia powinny działad równolegle w kilku kanałach poszukiwania pracy. 3 Na podstawie: 4 Na podstawie: Internet,1,46,1.html 11

12 Liczba użytkowników internetu *w %+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzystanie z Internetu w Polsce Jak pokazują liczne badania przeprowadzane w Polsce na temat korzystania z Internetu, obecnie ponad połowa Polaków w wieku między 15 a 75 rokiem życia korzysta systematycznie z Internetu (wyniki badao SMG/KRC za III kwartał 2009 roku). Średnia, roczna dynamika przyrostu odsetka internautów w latach to około 9% 5 : Wykres 1: Odsetek Polaków korzystających z Internetu rok 2003 rok 2005 rok 2007 rok 2009 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 5 Na podstawie: net-track-mb-smgkrc/ 12

13 Liczba użytkowników *w %+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nie dziwi przy tym fakt, że im starsza grupa wiekowa, tym korzystanie z Internetu czy telefonów komórkowych jest mniej powszechne. Wśród młodzieży w wieku lat ponad 90% korzysta z Internetu lub telefonu komórkowego, natomiast korzystanie z telefonu stacjonarnego w grupie wiekowej do 45 lat jest wyraźnie mniejszy 6 : Wykres 2: Odsetek Polaków korzystających z komputera, Internetu i telefonu komórkowego korzystanie z komputera korzystanie z internetu korzystanie z telefonu komórkowego Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dwie Polski. użytkownicy Internetu i osoby niekorzystające, dr Dominik Batorski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, UW 6 Na podstawie: 13

14 Regularnie korzysta z Internetu niemal ¾ wszystkich, którzy w ogóle zadeklarowali korzystanie z tego medium. Oznacza to, że Internet przestał byd obecnie medium o ograniczonym zasięgu, a stał się dobrem niemal powszechnym 7. Nie dziwi zatem, że Internet ciągle się rozwija, pojawiają się nowe możliwości korzystania z niego takie, jak portale społecznościowe, aukcje internetowe, bankowośd, bieżące wiadomości z całego świata, elektroniczne wydania czasopism i dzienników, telefonii internetowej, telewizji czy radia. Wiele z możliwości Internetu z pewnością pozostało jeszcze nieodkrytych i kwestią czasu jest dalsza jego penetracja i rozwijanie. Internauci to przede wszystkim ludzie młodzi 56% stanowią osoby w wieku lat. Natomiast wśród niekorzystających aż 73% to osoby powyżej 45 roku życia. Wśród internautów dominują osoby pracujące, a także uczniowie i studenci. Te dwie grupy stanowią łącznie ponad trzy czwarte użytkowników. Wśród osób, które nie korzystają z Internetu dużą częśd stanowią emeryci i renciści. Więcej jest również bezrobotnych i biernych zawodowo. Osoby korzystające z Internetu nie tylko znacznie częściej pracują w porównaniu do tych, którzy z Internetu nie korzystają, ale dodatkowo znacznie częściej podejmują lepiej płatną lub dodatkową pracę, częściej podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków. Internauci częściej też prowadzą własną działalnośd gospodarczą. 7 Na podstawie: 50_ 14

15 Analiza ofert pracy w portalach internetowych Z roku na rok liczba użytkowników zarówno komputerów osobistych, jak i Internetu wzrasta. Obecnie można uznad, że Internet stał się dobrem ogólnym, gdyż możliwośd korzystania z niego ma niemal każdy, a korzysta ponad połowa. Nie dziwi zatem rozwój sieci, nie tylko w aspekcie rozrywkowym, ale także w różnych aspektach pracy zawodowej: począwszy od szukania pracy aż po jej wykonywanie w trybie zdalnym. Obecnie poszukiwanie zatrudnienia za pomocą portali internetowych, na których ogłoszenia zamieszczają pracodawcy i które pozwalają na wyszukiwanie jedynie takich ofert, które pod względem miejsca wykonywania pracy czy branży odpowiadają poszukującemu pracy, staje się coraz popularne. Można wręcz uznad, że odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w Internecie jest najbardziej popularnym kanałem poszukiwania pracy. 8 Z tego też powodu prowadzi się wiele badao mających na celu coraz dalej idące podniesienie funkcjonalności tych portali, aby zachęcid do korzystania z nich kolejnych kandydatów. Dwie funkcjonalności portali internetowych okazały się najistotniejsze, zdaniem osób biorących udział w badaniu 9 : wielokryterialna wyszukiwarka ofert oraz podział ofert na branże i województwa. Te dwa mechanizmy pozwalają kandydatom szybko i skutecznie odnaleźd pożądaną ofertę - bez nich nie można wyobrazid sobie funkcjonowania dużego portalu pracy. Niewiele mniejsze znaczenie miała możliwośd filtrowania ogłoszeo według wybranych kryteriów, która również związana jest z poszukiwaniem właściwej oferty przez kandydata. Z badao wynika więc, że mechanizmy pozwalające wyszukiwad, sortowad i 8 Na podstawie: 9 Por. 15

16 porządkowad oferty, a więc jednym słowem skutecznie zawęzid sporą, początkową liczbę ofert do kilku idealnie dopasowanych, są dla kandydatów najważniejsze. Portale internetowe, które zostały poddane analizie, były wyposażone w wyszukiwarkę według miast i województw, a także w wyszukiwarkę branż. Analizie poddane zostały wszystkie oferty pracy, które pojawiały się po wpisaniu filtra Kalisz. W analizowanym okresie (od 1 lipca do 18 listopada) na czterech najpopularniejszych portalach z ofertami pracy pojawiło się w sumie 1642 ogłoszenia zawierające propozycję pracy dla kandydatów z Kalisza i jego okolic. Wykres 3: Liczba ofert pracy zamieszczonych w portalach internetowych gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Jak widad na powyższych wykresach najwięcej ofert pracy ukazało się w omawianym okresie na portalu infopraca.pl (525), najmniej w portalu gazetapraca.pl (270). Chociaż liczba ofert pracy zamieszczonych na poszczególnych portalach przez pracodawców nie jest bardzo zróżnicowana, należy porównad oferty pod względem ich liczby z podziałem na poszczególne grupy zawodów. 16

17 Wykres 4: Liczba ofert pracy zamieszczonych w analizowanych portalach internetowych według grup gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl (0) SIŁY ZBROJNE (1) PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY (2) SPECJALIŚCI (3) TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL (4) PRACOWNICY BIUROWI (5) PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY (6) ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY (7) ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (8) OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEO (9) PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

18 Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Zdecydowanie najwięcej ogłoszeo we wszystkich analizowanych portalach ukazało się dla średniego personelu i techników (grupa zawodowa 3) ponad 720 ofert. Wśród niej zdecydowanie najwięcej ofert pracy dotyczyło grupy Pracownicy do spraw finansowych i handlowych (grupa 341): w portalu gowork.pl znalazło się 140 ofert dla całej grupy, w pracuj.pl najwięcej aż 222, w infopraca.pl 138, a w gazetapraca.pl 52. Wśród najbardziej poszukiwanych pracowników według grup średnich były: grupa 3411 (dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni), grupa 3412 (pośrednicy ubezpieczeniowi) oraz grupa 3415 (agenci do spraw sprzedaży i handlowcy). Szczegółowy udział tych grup przedstawia poniższy wykres. 250 Wykres 5: Liczba ofert pracy według grup średnich w grupie 341 (Pracownicy do spraw finansowych i handlowych) Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) Pośrednicy ubezpieczeniowi gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni 18

19 Poza tymi grupami, które zostały przedstawione na wykresie, stosunkowo dużo ofert pracy zamieszczono także dla grupy 347 (Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu) 33 ogłoszenia w sumie najwięcej w portalu gowork.pl (20) oraz w gazetapraca.pl (10). Kolejną wielką grupą gromadzącą najwięcej ogłoszeo była grupa 1 (Przedstawiciele władz publicznych, urzędnicy i kierownicy) we wszystkich 4 analizowanych portalach internetowych w ciągu 5 miesięcy zamieszczono dla tej grupy 213 ofert pracy. W tej grupie najliczniejsze były dwie grupy duże 122 (Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej) i 123 (Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych). Wynika to w dużym stopniu z obowiązku publikowania ofert pracy przez jednostki sektora finansów publicznych. Szczegółowe dane na temat liczby ofert pracy w tych grupach przedstawia poniżej zamieszczony wykres. 19

20 Wykres 6: Liczba ofert pracy według grup dużych w grupie 1 (Przedstawiciele władz publicznych, urzędnicy i kierownicy) Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert W dalszej kolejności najwięcej ofert pracy zamieszczonych zostało w grupie 4 (Pracownicy biurowi) we wszystkich 4 portalach internetowych zamieszczono 113 ogłoszeo, najwięcej w następujących grupach dużych: 20

21 Wykres 7: Liczba ofert pracy według grup w grupie 4 (Pracownicy biurowi) gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Informatorzy, pracown icy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści Pracownicy obrotu pieniężnego Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Pozostałe grupy zawodowe zgromadziły na wszystkich analizowanych portalach internetowych ogółem nie więcej niż 100 ofert pracy w ciągu analizowanego okresu 5 miesięcy. Zdecydowanie najwięcej ofert we wszystkich grupach zawodowych zamieszczonych zostało na portalu gowork.pl. Szczegółowe dane przedstawia poniżej zamieszczony wykres. 21

22 Wykres 8: Liczba ofert pracy zgromadzonych w pozostałych grupach zawodowych gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl 2 (Specjaliści) 5 (Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy) 7 (Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) 8 (Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo) 9 (Pracownicy przy pracach prostych) Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Na powyższym wykresie widad wyraźne różnice w liczbie ofert pracy, jakie widniały na poszczególnych portalach internetowych w analizowanym okresie. Na tej podstawie można dokonad pewnego rodzaju specjalizacji portali ze względu na branże, w jakich pojawiają się oferty pracy. Dla robotników przemysłowych oraz rzemieślników (grupa zawodowa 7) najwięcej ogłoszeo zostało zamieszczonych na portalu gazetapraca.pl, najmniej na gowork.pl i infopraca.pl. Z kolei te dwa ostatnie portale miały znacząco więcej ogłoszeo do zaoferowania pracownikom przy pracach prostych, a więc niewykwalifikowanym pracownikom fizycznym, podczas gdy na pracuj.pl i gazetapraca.pl takich ogłoszeo nie było w ogóle. 22

23 Podsumowanie W analizowanym okresie od lipca do 18 listopada 2010 roku na czterech portalach internetowych zgromadzono ogółem ponad 1600 ofert pracy przeznaczonych dla mieszkaoców Kalisza i okolic. W zestawieniu ofert uderza przewaga ogłoszeo skierowanych do techników i innego średniego personelu (grupa zawodowa 3) we wszystkich portalach stanowiły one ok. 50% wszystkich ofert. Najwięcej ich zgromadzonych zostało na portalu pracuj.pl (niemal 57% wszystkich ofert). Wśród tych ofert najwięcej skierowanych było pracowników ds. finansowych i handlowych (w sumie na wszystkich analizowanych portalach znalazło się 552 ogłoszenia), a konkretnie do agentów ds. sprzedaży, pośredników ubezpieczeniowych oraz dealerów i maklerów. W dalszej kolejności najliczniejszą grupą pod względem liczby zamieszczonych ofert pracy była grupa 1 przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, dla której ogółem zamieszczono 213 ofert zatrudnienia. Na zbliżonym poziomie pod względem liczby zamieszczonych ofert pracy były dwie kolejne grupy zawodowe: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (grupa 5) oraz pracownicy biurowi (grupa 4). Odpowiednio zebrały one po 99 i 113 ofert. Portale internetowe zawierające oferty pracy cieszą się sporą i ciągle rosnącą popularnością z uwagi na łatwośd dostępu, możliwośd filtrowania zamieszczonych ogłoszeo według miejscowości, branży, słów kluczowych, wysokości wynagrodzenia, odległości od wskazanej miejscowości itd., dzięki czemu można w prosty sposób otrzymad najbardziej pasujące wyniki. Dodatkowo można także monitorowad ogłoszenia, które nadal są aktualne, chod zostały zamieszczone kilka dni lub tygodni wcześniej (dla porównania: oferty w prasie lokalnej czy regionalnej ukazują się systematycznie, ale stosunkowo rzadko np. raz w tygodniu i ich monitoring uzależniony jest od zakupu gazety). 23

24 W związku z tymi możliwościami należy się spodziewad, że poszukiwanie zatrudnienia poprzez ogłoszenia w portalach internetowych będzie się rozwijało, a portale te będą dążyd do określonych specjalizacji. Aktualnie nie można bowiem mówid o specjalizacji portali, z uwagi na fakt, że różnice pomiędzy liczbą ofert pracy w poszczególnych grupach zawodów nie są znaczne. Jedynie w portalu gazetapraca.pl można zauważyd nieco mniejszą liczbę ofert pracy dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych, a także ofert zatrudnienia dla operatorów i monterów maszyn i urządzeo aniżeli w pozostałych analizowanych portalach, chod byd może wynika to z ogólnej znacznie mniejszej liczby ofert pracy aniżeli w innych portalach. Znamienne, że grupa zawodowa obejmująca techników i inny średni personel techniczny, dla której na wszystkich analizowanych portalach internetowych zgromadzonych zostało najwięcej ofert pracy, widnieje także w statystykach powiatowego urzędu pracy w Kaliszu, jako jedna z grup najliczniej reprezentowana przez zarejestrowanych bezrobotnych zaraz po grupie robotników i mechaników (operatorów maszyn i urządzeo) oraz rzemieślników (por. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grodzkim i ziemskim kaliskim, stan na 30 czerwca 2010 roku). 24

25 Aneks Polska klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE 111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 1111 Przedstawiciele władz publicznych Parlamentarzysta Polityk Przedstawiciel władzy samorządowej 1112 Wyżsi urzędnicy Wyższy urzędnik paostwowy Wyższy urzędnik samorządowy 112 Zawodowi działacze 1121 Zawodowi działacze organizacji politycznych Zawodowy działacz organizacji politycznej 1122 Zawodowi działacze organizacji społecznych Zawodowy działacz organizacji społecznej 1123 Zawodowi działacze organizacji związkowych Zawodowy działacz organizacji związkowej 12 KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI 121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy 1211 Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi Dyrektor generalny Dyrektor wykonawczy Prezes Syndyk 1212 Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów Zastępca dyrektora/prezesa do spraw badawczo-rozwojowych Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowo-administracyjnych Zastępca dyrektora/prezesa do spraw marketingu i dystrybucji Zastępca dyrektora/prezesa do spraw osobowych i szkolenia Zastępca dyrektora/prezesa do spraw techniczno-produkcyjnych Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów 122 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej 1221 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie 25

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPU/20034/2014 P Data:2014-03-19 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia^, ^ marca 2014 r. DRP-II-02101-1( 8^)-EZD/13 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego W zal^czeniu przekazuj?

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo