Analiza ofert pracy w portalach internetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ofert pracy w portalach internetowych"

Transkrypt

1 Analiza ofert pracy w portalach internetowych Desk research Kalisz, grudzieo

2 Spis treści Wstęp... 3 Metodologia... 5 Metody poszukiwania pracy... 8 Korzystanie z Internetu w Polsce Analiza ofert pracy w portalach internetowych Podsumowanie Aneks Polska klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

3 Wstęp Prezentowane opracowanie Analiza ofert pracy w portalach internetowych powstało w ramach realizacji Projektu pt. Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie). Przedmiotowy Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz Gminę Brzeziny w partnerstwie z Biurem Handlowym Euroconsult. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy powiatu kaliskiego, dzięki opracowaniu kompleksowej diagnozy rynku pracy powiatu kaliskiego i obszarów z nim bezpośrednio związanych oraz przygotowanie rekomendacji koniecznych do wdrożenia działao w roku Diagnoza rynku pracy powiatu kaliskiego w szczególnym stopniu dotyczyd będzie także sytuacji na rynku pracy poszczególnych kategorii społecznych (w tym w szczególności kategorii zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy: kobiet, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, absolwentów). Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, takich jak: analiza kierunków kształcenia w odniesieniu do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców oraz wyników badania zawodów nadwyżkowych i deficytowych, diagnoza sytuacji na kaliskim rynku pracy i w obszarze pomocy społecznej, 3

4 analiza barier w dostępie do oferty szkoleniowej i do ofert pracy, sytuacja poszczególnych grup społecznych, w tym tzw. grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne), poprawa sytuacji w/w grup w okresie 1 roku od wdrożenia rekomendacji, opracowanie rekomendacji do wdrożenia przez instytucje systemu rynku pracy, edukacji i pomocy społecznej oraz JST, promocja wyników badania poprzez publikację raportu, stronę internetową oraz konferencję podsumowującą. Dla celów poniższej analizy wykorzystana została technika analizy danych zastanych (desk research), która opierała się na kwerendzie dostępnych danych pochodzących z ogłoszeo ofert pracy zamieszczonych w portalach Internetowych. Narzędziem wykorzystanym przy użyciu tej metody był wykaz poszukiwanych informacji związanych z problematyka badawczą. Wykaz ten miał charakter listy poszukiwanych informacji wraz ze szczegółowym opisem wynikającym z postawionych celów i problemów badawczych. W analizie wykorzystane zostały przede wszystkim dane oferty pracy zamieszczone czterech portalach internetowych w okresie od lipca do listopada 2010 roku. Dodatkowo zebrane i poddane analizie dane (ogłoszenia) uzupełnione zostały o informacje pochodzące z raportów statystycznych i literatury przedmiotu. 4

5 Metodologia Analiza ofert pracy zamieszczonych w portalach internetowych przeprowadzona została w ciągu 5 miesięcy od 1 lipca do 18 listopada 2010 roku, co pozwoliło uchwycid zmiany w liczbie i rodzaju zamieszczanych ogłoszeo (popycie i podaży pracy). Dla celów analizy uwzględniono ogłoszenia zamieszczane w czterech portalach gromadzących oferty dla całej Polski, w których zastosowano filtr wyszukiwania ofert według miejsca pracy dla hasła Kalisz. Oferty pracy dla celów poniższej analizy pochodzą z następujących portali internetowych: 1. gowork.pl; 2. pracuj.pl; 3. infopraca.pl; 4. gazetapraca.pl. Wszystkie wymienione portale poza zgromadzonymi ofertami pracy posiadają wyszukiwarkę, dzięki której można wyszukad oferty dla danego miasta, regionu, województwa, a także propozycje zatrudnienia dla danej branży lub według słowa kluczowego. Wyszukiwarki te zwracają wyniki wyszukiwania według daty, dzięki czemu osoby korzystające z tych portali otrzymują w pierwszych wersach ogłoszenia najnowsze zamieszczone stosunkowo niedawno. Możliwe jest także zamieszczenie w bazie własnego adresu oraz wypełnienie formularza, co pozwala portalom automatycznie przesyład najnowsze oferty pracy z danej branży i regionu na adres poszukującego zatrudnienia. Oferty pracy agregowano kopiując raz w tygodniu wszystkie oferty, jakie były dostępne, następnie poddawano je kodowaniu w oparciu o polską klasyfikację zawodów i 5

6 specjalności dla potrzeb rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 roku - Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 222 poz. 1868). Zgodnie z nią wyróżnionych zostało 10 grup wielkich, podzielonych w dalszej kolejności na grupy duże, średnie i elementarne: Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji Lp. Nazwa grupy wielkiej Liczba grup w ramach grupy wielkiej dużych średnich elementarn ych Liczba zawodów i specjalności Poziom kwalifikacji 1 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi lub 3 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 9 Pracownicy przy pracach prostych lub Siły zbrojne RAZEM

7 Dla celów analizy pomocniczo została wykorzystana także wyszukiwarka zawodów i specjalności (zamieszczona na stronie: za pomocą której precyzowano zaklasyfikowanie danego zawodu lub specjalności do określonej grupy zawodów (np. po wpisaniu zawodu ankieter wyszukiwarka zwracała kod ). 7

8 Metody poszukiwania pracy Analizy rynku pracy, licznie przeprowadzane w ostatnich latach w Polsce, starają się dokonad nie tylko dogłębnego rozpoznania lokalnych i regionalnych rynków, zaobserwowad trendy gospodarcze, przeanalizowad zawody nadwyżkowe i deficytowe, czy też poznad potrzeby pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników, ale także w kierunku rozpoznania preferowanych metod poszukiwania pracy. Wśród tradycyjnych metod poszukiwania zatrudnienia, dotychczas szeroko stosowanych na polskim rynku należy wskazad pośrednictwo publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy (urzędy pracy oraz agencje zatrudnienia), polecenie przez rodzinę lub znajomych, przegląd ofert pracy zamieszczanych w prasie lokalnej, regionalnej lub nawet ogólnopolskiej. Obecnie Internet staje się ważnym narzędziem poszukiwania pracy, a także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Pracy można dziś poszukiwad za pośrednictwem wielu portali, gromadzących oferty przede wszystkim z obszaru całego kraju (z możliwością filtrowania ofert województwami, regionami lub miastami), a także z rozmaitych branż i zawodów. Zdecydowana większośd (aż 77%) Polaków uważa, że znalezienie pracy jest możliwe dzięki posiadanym znajomościom (rodzinnym, towarzyskim), podczas gdy w rzeczywistości dzieje się to w 30% przypadków 1. Rodzina, przyjaciele, znajomi ze studiów czy szkół mogą posiadad informacje o planowaniu zatrudnienia nowej osoby w firmie, w której pracują, znad kogoś, kto właśnie się zwalnia, znad firmy i organizacje, z którymi warto się skontaktowad. Podobnie pracodawcy i osoby odpowiedzialne za rekrutację pracowników, zanim podejmą decyzję o poszukiwaniu kandydata na zewnętrznym rynku pracy, pytają pracowników już zatrudnionych w firmie czy znają osobę odpowiednią na wakujące stanowisko. Dzieje się tak, 1 Na podstawie: 8

9 ponieważ większośd pracodawców woli zatrudnid osobę polecaną przez kogoś, niż osobę z ulicy. Jest dla nich jasne, że taki pracownik, nie chcąc zaszkodzid koledze, który go zarekomendował, będzie pracował dobrze. Inną korzyścią jest możliwośd zdobycia większej ilości informacji o kandydacie. Przegląd zamieszczonych ogłoszeo w prasie także należy do najbardziej popularnych metod poszukiwania pracy, zwłaszcza że gazety przygotowują często dodatki poświęcone wyłącznie rynkowi pracy, do których dołączają znaczną ilośd ofert. Na te ogłoszenia trzeba jednak odpowiadad bardzo szybko, ponieważ szybko się one dezaktualizują. Ponadto znaczna częśd z zamieszczonych ofert zawiera wyłącznie numer telefonu, numer skrytki pocztowej, podejrzanie wysokie zarobki, co pozwala przypuszczad, że praca może okazad się niezgodna z prawem. Targi pracy organizowane są przez instytucje, które często ze sobą współpracują (urzędy pracy (wojewódzkie i powiatowe), organizacje pracodawców (Forum Pracodawców, Izby Handlowe), organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), szkoły wyższe (samorządy studenckie). Targi trwają przeważnie kilka dni, podczas których pracodawcy wystawiają stoiska prezentujące ich firmę. Znaczna częśd przedsiębiorców, to rzemieślnicy. Zaletą targów jest możliwośd nawiązania bezpośredniego kontaktu z wieloma pracodawcami w jednym miejscu, porównanie warunków płacy i pracy w różnych przedsiębiorstwach. W licznych badaniach na temat sytuacji na rynku pracy, możliwościach zatrudnienia i sposobów poszukiwania pracy, powiatowe urzędy pracy jako instytucje mające na celu ułatwienie kontaktu osobie poszukującej pracy z potencjalnymi pracodawcami, nie cieszą się najlepszą opinią. Wynika to najprawdopodobniej z przekonania o braku aktywności tego typu instytucji, biernym gromadzeniu ofert pracy i rejestrowaniu bezrobotnych. Aby poznad opinie osób mających do czynienia z publicznymi służbami zatrudnienia wystarczy przejrzed opinie zamieszczone na stronie jednego z urzędów ( Czy PUP ma ISO? Bo po takich opiniach 9

10 powinni byd pozbawieni certyfikatu ; na około 5000 bezrobotnych 50+ sukcesem jest 26 szczęśliwców. Toż to dziecko z podstawówki wie, że 0,5% to żaden sukces ; Dzisiaj, po 2 miesiącach kilkukrotnego wzywanie mnie celem przyjęcia propozycji stażu, miłą panią oświeciło, że nie przysługuje mi staż, bo studia skooczyłam w czerwcu 2009 roku, a 25 lat w marcu...brak słów. ; Jestem od ponad roku bez pracy, nie mogę się dostad na żaden z kursów z braku miejsc, co 2 tygodnie przesyłają listem poleconym wezwania do stawienia się po rzekome oferty, które nie odpowiadają moim kwalifikacjom ; Również nie polecam tej instytucji, szybciej sam znalazłem prace dorywczą, mimo ze była na krótko a teraz dalej pracy nie mam to do PUP-u nie pójdę nigdy więcej 2 ). Nie znaczy to jednak, że tego typu instytucje są niepotrzebne na rynku pracy, ich zaletami są powszechny dostęp do informacji oraz nowych ofert pracy, możliwośd otrzymania pisemnego skierowania do pracy i brak surowej selekcji w doborze kandydatów. Jednocześnie oferty bardzo rzadko dotyczą wysokiego szczebla zarządzania, a płaca nie jest wygórowana. Urząd pracy może ponadto skierowad bezrobotnego do doradcy zawodowego, który może doradzid przekwalifikowanie się lub odbycie bezpłatnego kursu zwiększającego szanse na rynku pracy. Można także samodzielnie zaproponowad szkolenie i ustalid z urzędem możliwośd jego sfinansowania. Warunkiem jest jednak zobowiązanie się pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po ukooczeniu kursu. Ponadto urząd pracy oferuje także staże, dzięki któremu można zdobyd doświadczenie. Agencje zatrudnienia, niepubliczne instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, z kolei najczęściej poszukują pracowników biurowych, którzy posiadają doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie i znają język obcy. Praca agencji polega na kojarzeniu kandydatów z pracodawcami, jednak nie gwarantuje pracy, tylko ułatwia kontakt obu stron 2 Wszystkie cytaty pochodzą ze strony: (dostęp z dnia ) 10

11 poprzez organizowanie spotkao. Agencje pośrednictwa pracy posiadają dostęp do ofert o większej atrakcyjności, ale stosują surową selekcję w doborze kandydatów. 3 W ostatnich latach niewątpliwie szukanie pracy jest sporym wyzwaniem. Sied wydaje się byd idealnym miejscem, w którym można rozpocząd jej szukanie. Oferty pracy można znaleźd zarówno na stronach ogłoszeniowych, obok ofert dotyczących sprzedaży samochodu, kupna mieszkania czy usług rzemieślniczych, jak i w dedykowanych portalach pracy. Portal pracy zamieszcza zazwyczaj oferty w podziale na branże. Można przeszukiwad je także według regionów, województw i miast. Co więcej, za pośrednictwem wielu serwisów można od razu aplikowad na wybrane oferty, korzystając z zamieszczonych tam formularzy aplikacyjnych. Wystarczy się zarejestrowad, opublikowad swoje internetowe CV, wyszukad odpowiadające nam oferty i wysład zgłoszenia bez pośrednictwa tradycyjnego a. Można też po prostu czekad na to, aż pracodawcy sami nas odnajdą. Wiele portali pracy daje bowiem zarejestrowanym w nich pracodawcom możliwośd przeszukiwania bazy CV kandydatów na pracowników. Coraz więcej osób korzysta z tego podstawowego już kanału, jakim jest wysyłanie CV i Listu motywacyjnego w odpowiedzi na pojawiające się ogłoszenia pracy w Internecie i prasie. Jest to, najbardziej popularny kanał poszukiwania pracy, ale i zarazem najbardziej zatłoczony. 4 Na jedno ogłoszenie pracy w ciągu miesiąca może odpowiedzied nawet kilkaset osób. W ten sposób kandydaci konkurują między sobą, starając się o jeden etat. Z tego też powodu wydaje się, że osoby poszukujące zatrudnienia powinny działad równolegle w kilku kanałach poszukiwania pracy. 3 Na podstawie: 4 Na podstawie: Internet,1,46,1.html 11

12 Liczba użytkowników internetu *w %+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzystanie z Internetu w Polsce Jak pokazują liczne badania przeprowadzane w Polsce na temat korzystania z Internetu, obecnie ponad połowa Polaków w wieku między 15 a 75 rokiem życia korzysta systematycznie z Internetu (wyniki badao SMG/KRC za III kwartał 2009 roku). Średnia, roczna dynamika przyrostu odsetka internautów w latach to około 9% 5 : Wykres 1: Odsetek Polaków korzystających z Internetu rok 2003 rok 2005 rok 2007 rok 2009 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 5 Na podstawie: net-track-mb-smgkrc/ 12

13 Liczba użytkowników *w %+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nie dziwi przy tym fakt, że im starsza grupa wiekowa, tym korzystanie z Internetu czy telefonów komórkowych jest mniej powszechne. Wśród młodzieży w wieku lat ponad 90% korzysta z Internetu lub telefonu komórkowego, natomiast korzystanie z telefonu stacjonarnego w grupie wiekowej do 45 lat jest wyraźnie mniejszy 6 : Wykres 2: Odsetek Polaków korzystających z komputera, Internetu i telefonu komórkowego korzystanie z komputera korzystanie z internetu korzystanie z telefonu komórkowego Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dwie Polski. użytkownicy Internetu i osoby niekorzystające, dr Dominik Batorski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, UW 6 Na podstawie: 13

14 Regularnie korzysta z Internetu niemal ¾ wszystkich, którzy w ogóle zadeklarowali korzystanie z tego medium. Oznacza to, że Internet przestał byd obecnie medium o ograniczonym zasięgu, a stał się dobrem niemal powszechnym 7. Nie dziwi zatem, że Internet ciągle się rozwija, pojawiają się nowe możliwości korzystania z niego takie, jak portale społecznościowe, aukcje internetowe, bankowośd, bieżące wiadomości z całego świata, elektroniczne wydania czasopism i dzienników, telefonii internetowej, telewizji czy radia. Wiele z możliwości Internetu z pewnością pozostało jeszcze nieodkrytych i kwestią czasu jest dalsza jego penetracja i rozwijanie. Internauci to przede wszystkim ludzie młodzi 56% stanowią osoby w wieku lat. Natomiast wśród niekorzystających aż 73% to osoby powyżej 45 roku życia. Wśród internautów dominują osoby pracujące, a także uczniowie i studenci. Te dwie grupy stanowią łącznie ponad trzy czwarte użytkowników. Wśród osób, które nie korzystają z Internetu dużą częśd stanowią emeryci i renciści. Więcej jest również bezrobotnych i biernych zawodowo. Osoby korzystające z Internetu nie tylko znacznie częściej pracują w porównaniu do tych, którzy z Internetu nie korzystają, ale dodatkowo znacznie częściej podejmują lepiej płatną lub dodatkową pracę, częściej podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków. Internauci częściej też prowadzą własną działalnośd gospodarczą. 7 Na podstawie: 50_ 14

15 Analiza ofert pracy w portalach internetowych Z roku na rok liczba użytkowników zarówno komputerów osobistych, jak i Internetu wzrasta. Obecnie można uznad, że Internet stał się dobrem ogólnym, gdyż możliwośd korzystania z niego ma niemal każdy, a korzysta ponad połowa. Nie dziwi zatem rozwój sieci, nie tylko w aspekcie rozrywkowym, ale także w różnych aspektach pracy zawodowej: począwszy od szukania pracy aż po jej wykonywanie w trybie zdalnym. Obecnie poszukiwanie zatrudnienia za pomocą portali internetowych, na których ogłoszenia zamieszczają pracodawcy i które pozwalają na wyszukiwanie jedynie takich ofert, które pod względem miejsca wykonywania pracy czy branży odpowiadają poszukującemu pracy, staje się coraz popularne. Można wręcz uznad, że odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w Internecie jest najbardziej popularnym kanałem poszukiwania pracy. 8 Z tego też powodu prowadzi się wiele badao mających na celu coraz dalej idące podniesienie funkcjonalności tych portali, aby zachęcid do korzystania z nich kolejnych kandydatów. Dwie funkcjonalności portali internetowych okazały się najistotniejsze, zdaniem osób biorących udział w badaniu 9 : wielokryterialna wyszukiwarka ofert oraz podział ofert na branże i województwa. Te dwa mechanizmy pozwalają kandydatom szybko i skutecznie odnaleźd pożądaną ofertę - bez nich nie można wyobrazid sobie funkcjonowania dużego portalu pracy. Niewiele mniejsze znaczenie miała możliwośd filtrowania ogłoszeo według wybranych kryteriów, która również związana jest z poszukiwaniem właściwej oferty przez kandydata. Z badao wynika więc, że mechanizmy pozwalające wyszukiwad, sortowad i 8 Na podstawie: 9 Por. 15

16 porządkowad oferty, a więc jednym słowem skutecznie zawęzid sporą, początkową liczbę ofert do kilku idealnie dopasowanych, są dla kandydatów najważniejsze. Portale internetowe, które zostały poddane analizie, były wyposażone w wyszukiwarkę według miast i województw, a także w wyszukiwarkę branż. Analizie poddane zostały wszystkie oferty pracy, które pojawiały się po wpisaniu filtra Kalisz. W analizowanym okresie (od 1 lipca do 18 listopada) na czterech najpopularniejszych portalach z ofertami pracy pojawiło się w sumie 1642 ogłoszenia zawierające propozycję pracy dla kandydatów z Kalisza i jego okolic. Wykres 3: Liczba ofert pracy zamieszczonych w portalach internetowych gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Jak widad na powyższych wykresach najwięcej ofert pracy ukazało się w omawianym okresie na portalu infopraca.pl (525), najmniej w portalu gazetapraca.pl (270). Chociaż liczba ofert pracy zamieszczonych na poszczególnych portalach przez pracodawców nie jest bardzo zróżnicowana, należy porównad oferty pod względem ich liczby z podziałem na poszczególne grupy zawodów. 16

17 Wykres 4: Liczba ofert pracy zamieszczonych w analizowanych portalach internetowych według grup gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl (0) SIŁY ZBROJNE (1) PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY (2) SPECJALIŚCI (3) TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL (4) PRACOWNICY BIUROWI (5) PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY (6) ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY (7) ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY (8) OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEO (9) PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

18 Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Zdecydowanie najwięcej ogłoszeo we wszystkich analizowanych portalach ukazało się dla średniego personelu i techników (grupa zawodowa 3) ponad 720 ofert. Wśród niej zdecydowanie najwięcej ofert pracy dotyczyło grupy Pracownicy do spraw finansowych i handlowych (grupa 341): w portalu gowork.pl znalazło się 140 ofert dla całej grupy, w pracuj.pl najwięcej aż 222, w infopraca.pl 138, a w gazetapraca.pl 52. Wśród najbardziej poszukiwanych pracowników według grup średnich były: grupa 3411 (dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni), grupa 3412 (pośrednicy ubezpieczeniowi) oraz grupa 3415 (agenci do spraw sprzedaży i handlowcy). Szczegółowy udział tych grup przedstawia poniższy wykres. 250 Wykres 5: Liczba ofert pracy według grup średnich w grupie 341 (Pracownicy do spraw finansowych i handlowych) Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) Pośrednicy ubezpieczeniowi gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni 18

19 Poza tymi grupami, które zostały przedstawione na wykresie, stosunkowo dużo ofert pracy zamieszczono także dla grupy 347 (Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu) 33 ogłoszenia w sumie najwięcej w portalu gowork.pl (20) oraz w gazetapraca.pl (10). Kolejną wielką grupą gromadzącą najwięcej ogłoszeo była grupa 1 (Przedstawiciele władz publicznych, urzędnicy i kierownicy) we wszystkich 4 analizowanych portalach internetowych w ciągu 5 miesięcy zamieszczono dla tej grupy 213 ofert pracy. W tej grupie najliczniejsze były dwie grupy duże 122 (Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej) i 123 (Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych). Wynika to w dużym stopniu z obowiązku publikowania ofert pracy przez jednostki sektora finansów publicznych. Szczegółowe dane na temat liczby ofert pracy w tych grupach przedstawia poniżej zamieszczony wykres. 19

20 Wykres 6: Liczba ofert pracy według grup dużych w grupie 1 (Przedstawiciele władz publicznych, urzędnicy i kierownicy) Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert W dalszej kolejności najwięcej ofert pracy zamieszczonych zostało w grupie 4 (Pracownicy biurowi) we wszystkich 4 portalach internetowych zamieszczono 113 ogłoszeo, najwięcej w następujących grupach dużych: 20

21 Wykres 7: Liczba ofert pracy według grup w grupie 4 (Pracownicy biurowi) gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl Informatorzy, pracown icy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści Pracownicy obrotu pieniężnego Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Pozostałe grupy zawodowe zgromadziły na wszystkich analizowanych portalach internetowych ogółem nie więcej niż 100 ofert pracy w ciągu analizowanego okresu 5 miesięcy. Zdecydowanie najwięcej ofert we wszystkich grupach zawodowych zamieszczonych zostało na portalu gowork.pl. Szczegółowe dane przedstawia poniżej zamieszczony wykres. 21

22 Wykres 8: Liczba ofert pracy zgromadzonych w pozostałych grupach zawodowych gowork.pl pracuj.pl infopraca.pl gazetapraca.pl 2 (Specjaliści) 5 (Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy) 7 (Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) 8 (Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo) 9 (Pracownicy przy pracach prostych) Źródło: Opracowanie własne na podstawie zamieszczonych ofert Na powyższym wykresie widad wyraźne różnice w liczbie ofert pracy, jakie widniały na poszczególnych portalach internetowych w analizowanym okresie. Na tej podstawie można dokonad pewnego rodzaju specjalizacji portali ze względu na branże, w jakich pojawiają się oferty pracy. Dla robotników przemysłowych oraz rzemieślników (grupa zawodowa 7) najwięcej ogłoszeo zostało zamieszczonych na portalu gazetapraca.pl, najmniej na gowork.pl i infopraca.pl. Z kolei te dwa ostatnie portale miały znacząco więcej ogłoszeo do zaoferowania pracownikom przy pracach prostych, a więc niewykwalifikowanym pracownikom fizycznym, podczas gdy na pracuj.pl i gazetapraca.pl takich ogłoszeo nie było w ogóle. 22

23 Podsumowanie W analizowanym okresie od lipca do 18 listopada 2010 roku na czterech portalach internetowych zgromadzono ogółem ponad 1600 ofert pracy przeznaczonych dla mieszkaoców Kalisza i okolic. W zestawieniu ofert uderza przewaga ogłoszeo skierowanych do techników i innego średniego personelu (grupa zawodowa 3) we wszystkich portalach stanowiły one ok. 50% wszystkich ofert. Najwięcej ich zgromadzonych zostało na portalu pracuj.pl (niemal 57% wszystkich ofert). Wśród tych ofert najwięcej skierowanych było pracowników ds. finansowych i handlowych (w sumie na wszystkich analizowanych portalach znalazło się 552 ogłoszenia), a konkretnie do agentów ds. sprzedaży, pośredników ubezpieczeniowych oraz dealerów i maklerów. W dalszej kolejności najliczniejszą grupą pod względem liczby zamieszczonych ofert pracy była grupa 1 przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, dla której ogółem zamieszczono 213 ofert zatrudnienia. Na zbliżonym poziomie pod względem liczby zamieszczonych ofert pracy były dwie kolejne grupy zawodowe: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (grupa 5) oraz pracownicy biurowi (grupa 4). Odpowiednio zebrały one po 99 i 113 ofert. Portale internetowe zawierające oferty pracy cieszą się sporą i ciągle rosnącą popularnością z uwagi na łatwośd dostępu, możliwośd filtrowania zamieszczonych ogłoszeo według miejscowości, branży, słów kluczowych, wysokości wynagrodzenia, odległości od wskazanej miejscowości itd., dzięki czemu można w prosty sposób otrzymad najbardziej pasujące wyniki. Dodatkowo można także monitorowad ogłoszenia, które nadal są aktualne, chod zostały zamieszczone kilka dni lub tygodni wcześniej (dla porównania: oferty w prasie lokalnej czy regionalnej ukazują się systematycznie, ale stosunkowo rzadko np. raz w tygodniu i ich monitoring uzależniony jest od zakupu gazety). 23

24 W związku z tymi możliwościami należy się spodziewad, że poszukiwanie zatrudnienia poprzez ogłoszenia w portalach internetowych będzie się rozwijało, a portale te będą dążyd do określonych specjalizacji. Aktualnie nie można bowiem mówid o specjalizacji portali, z uwagi na fakt, że różnice pomiędzy liczbą ofert pracy w poszczególnych grupach zawodów nie są znaczne. Jedynie w portalu gazetapraca.pl można zauważyd nieco mniejszą liczbę ofert pracy dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych, a także ofert zatrudnienia dla operatorów i monterów maszyn i urządzeo aniżeli w pozostałych analizowanych portalach, chod byd może wynika to z ogólnej znacznie mniejszej liczby ofert pracy aniżeli w innych portalach. Znamienne, że grupa zawodowa obejmująca techników i inny średni personel techniczny, dla której na wszystkich analizowanych portalach internetowych zgromadzonych zostało najwięcej ofert pracy, widnieje także w statystykach powiatowego urzędu pracy w Kaliszu, jako jedna z grup najliczniej reprezentowana przez zarejestrowanych bezrobotnych zaraz po grupie robotników i mechaników (operatorów maszyn i urządzeo) oraz rzemieślników (por. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grodzkim i ziemskim kaliskim, stan na 30 czerwca 2010 roku). 24

25 Aneks Polska klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE 111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 1111 Przedstawiciele władz publicznych Parlamentarzysta Polityk Przedstawiciel władzy samorządowej 1112 Wyżsi urzędnicy Wyższy urzędnik paostwowy Wyższy urzędnik samorządowy 112 Zawodowi działacze 1121 Zawodowi działacze organizacji politycznych Zawodowy działacz organizacji politycznej 1122 Zawodowi działacze organizacji społecznych Zawodowy działacz organizacji społecznej 1123 Zawodowi działacze organizacji związkowych Zawodowy działacz organizacji związkowej 12 KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI 121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy 1211 Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi Dyrektor generalny Dyrektor wykonawczy Prezes Syndyk 1212 Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów Zastępca dyrektora/prezesa do spraw badawczo-rozwojowych Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowo-administracyjnych Zastępca dyrektora/prezesa do spraw marketingu i dystrybucji Zastępca dyrektora/prezesa do spraw osobowych i szkolenia Zastępca dyrektora/prezesa do spraw techniczno-produkcyjnych Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów 122 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej 1221 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie 25

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Częstość Procent 387 9, _Specjalista do spraw sprzedaży _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka

Częstość Procent 387 9, _Specjalista do spraw sprzedaży _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka 243305_Specjalista do spraw sprzedaży Częstość Procent 387 9,2 251401_Programista aplikacji 198 4,7 235301_Lektor języka 159 3,8 angielskiego 241202_Doradca finansowy 152 3,6 243303_Przedstawiciel 147

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010 Klucz powiązań pomiędzy Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2010r. KZIS z 2007r. KZIS z 2010 r. 111101 Parlamentarzysta 111101 Parlamentarzysta 111102 Polityk

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań między KZiS KZiS 2010 z późniejszymi zmianami

Klucz powiązań między KZiS KZiS 2010 z późniejszymi zmianami Klucz powiązań między KZiS 2007- KZiS 2010 z późniejszymi zmianami Stan na dzień 19.11.2012 r. Klucz powiązań pomiędzy Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Załącznik 2 Prognozowana liczba pracujących w województwie świętokrzyskim w wielkiej grupie zawodowej specjaliści w rozbicie na średnie grupy zawodów - kolejność wg kodów w układzie Klasyfikacji Zawodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 29. 12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz.U.04.265.2644 2007.07.01 zm. Dz.U.2007.106.728 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Klucz przejścia pomiędzy

Klucz przejścia pomiędzy Klucz przejścia pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. a klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Raport roczny II/P/2012 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Klasyfikacja zawodów i specjalności. 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

Załącznik Klasyfikacja zawodów i specjalności. 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 537)

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U.2014.760 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U. z 2014 r., poz.760 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.82.537. 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na

Dz.U.10.82.537. 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na Dz.U.10.82.537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 20 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

6. Edukacja w tworzeniu gospodarki innowacyjnej cz.2. Wyniki badao dla powiatu siedleckiego

6. Edukacja w tworzeniu gospodarki innowacyjnej cz.2. Wyniki badao dla powiatu siedleckiego 6. Edukacja w tworzeniu gospodarki innowacyjnej cz.2. Wyniki badao dla powiatu siedleckiego Autorzy: Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Piotr Piekarzewski Niniejszy moduł stanowi kontynuację modułu

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Klasyfikacja zawodów i specjalności STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Brzmienia załącznika: 2010-07-01 Klasyfikacja zawodów i specjalności STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 Przedstawiciele władz

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Oficerowie sił zbrojnych 3. Podoficerowie sił zbrojnych 3. Żołnierze szeregowi 3

Oficerowie sił zbrojnych 3. Podoficerowie sił zbrojnych 3. Żołnierze szeregowi 3 Sklep internetowy allebhp.pl ul. Piłsudskiego 20 67-100 Nowa Sól e-mail: biuro@allebhp.pl www: www.allebhp.pl telefon: +48 737 797 355 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 3 Oficerowie sił zbrojnych 3 Podoficerowie

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

z dnia 7 sierpnia 2014 r. Dz.U.2014.1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 6/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 760 wersja obowiązująca od 2014-06-06 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 7 sierpnia 2014 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania. Dz.U.2014.1145 z dnia 2014.08.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 28 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów Małopolska

Barometr zawodów Małopolska Barometr zawodów Małopolska Współpraca z udziałowcami na regionalnym rynku pracy. Działalność agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Katarzyna

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny

Oferta edukacyjna na rok szkolny Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, lozo a, pracować

Bardziej szczegółowo

Załącznik KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Załącznik KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004 r.) Dz.U.04.265.2644 2007.07.01 zm. Dz.U.07.106.728 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.) Dz.U.10.82.537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wkładka aktualizacyjna BHP w praktyce Bogdan Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2010 [BK627] KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Wkładka aktualizacyjna BHP w praktyce Bogdan Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2010 [BK627] KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI BHP w praktyce Bogdan Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2010 [BK627] 1) s. 855 Ostatnie zdanie na stronie powinno brzmieć: Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265,

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo