PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW"

Transkrypt

1 /Jacek Ross Rozpocznij naukę tworzenia serwisów WWW już dziś Poznaj najpopularniejsze rozwiązania stosowane w sieci Dołącz do grupy osób najczęściej poszukiwanych na rynku pracy

2 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Autor: Jacek Ross ISBN: Format: , stron: 208 Rozpocznij naukê tworzenia serwisów WWW ju dziœ Poznaj najpopularniejsze rozwi¹zania stosowane w sieci Do³¹cz do grupy osób najczêœciej poszukiwanych na rynku pracy W prasie codziennej i internecie pe³no jest og³oszeñ z ofertami pracy dla programistów. Du a ich czêœæ jest skierowana do osób profesjonalnie zajmuj¹cych siê tworzeniem i utrzymywaniem serwisów WWW. Nic dziwnego, bowiem technologie internetowe prze ywaj¹ obecnie prawdziwy boom, coraz wiêcej ludzi ma dostêp do sieci i maj¹ oni coraz wiêksze wymagania wobec tego, co w niej znajduj¹. Najbardziej popularnymi narzêdziami u ywanymi do tworzenia serwisów WWW od d³u szego ju czasu s¹ i pozostan¹ jeszcze bardzo d³ugo jêzyki PHP i HTML. Standardem jest te zastosowanie jêzyka JavaScript, kaskadowych arkuszy stylów i technologii AJAX. Od czego jednak nale y rozpocz¹æ naukê? Jeœli chcia³byœ zacz¹æ projektowaæ atrakcyjne serwisy WWW i szybko do³¹czyæ do grona najlepszych profesjonalistów w tej dziedzinie, siêgnij po ksi¹ kê PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. Znajdziesz w niej przegl¹d najbardziej popularnych technik i nowoczesnych narzêdzi, które pozwol¹ Ci odnaleÿæ siê w skomplikowanym œwiecie technologii internetowych. Co wa niejsze, uda Ci siê to bez koniecznoœci wertowania grubych anna³ów informatycznych i przekopywania siê przez niezrozumia³e dla przeciêtnego cz³owieka specyfikacje techniczne. Ksi¹ ka ta ma szanse zast¹piæ kilka innych podrêczników poœwiêconych tworzeniu serwisów WWW, a praktyczny sposób prezentacji wiedzy stanowi jeden z jej najwiêkszych atutów. Lektura nie wymaga ukoñczenia wy szych studiów informatycznych, poniewa zawarte w dodatkach podstawy umo liwi¹ rozpoczêcie programowania nawet pocz¹tkuj¹cym twórcom. Projektowanie serwisów WWW Korzystanie z jêzyków PHP, XML i HTML Mo liwoœci jêzyka JavaScript i technologii DHTML Podstawy technologii AJAX U ywanie kaskadowych arkuszy stylów Praktyczne zastosowania technologii internetowych Siêgnij do kompetentnego Ÿród³a wiedzy o tworzeniu dynamicznych serwisów WWW!

3 Spis tre ci Rozdzia 1. Wst p... 7 Rozdzia 2. Przyk ad aplikacji cz cej ró ne technologie Wst p Opis aplikacji Dodaj przepis Wewn trzna architektura aplikacji Opis najciekawszych fragmentów kodu ród owego Zako czenie...23 Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 3. Projektujemy serwis Wst p Z czego zbudowany jest serwis WWW? Projektowanie aplikacji internetowych z biznesowego punktu widzenia Cele Porównanie z konkurencj Plan dzia a Bud et Metody kontrolowania post pów Modele aplikacji internetowych paj czyna HTML Modele aplikacji internetowych HTML z arkuszem stylów Modele aplikacji internetowych klient-serwer Modele aplikacji internetowych Dynamic HTML (DHTML) Modele aplikacji internetowych trójwarstwowa Modele aplikacji internetowych trójwarstwowa uj cie drugie Modele aplikacji internetowych wielowarstwowa Etapy projektowania aplikacji podej cie klasyczne Etapy projektowania aplikacji podej cie zwinne Planowanie utrzymania aplikacji Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 4. Od PHP do HTML Pierwszy skrypt Przeplatanie PHP i HTML. Czego nie robi, na co uwa a? Struktura skryptów... 59

4 4 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW 4.4. U ycie szablonów Obiektowo w PHP projektowanie obiektowe Obiektowo w PHP praktyczne przyk ady Przyk ad 1. Odwzorowanie modelu danych Przyk ad 2. Odwzorowanie trójwarstwowo ci Przyk ad 3. Uniwersalne przetwarzanie danych Typy danych w PHP Generowanie w PHP plików innych ni HTML Bezpiecze stwo aplikacji PHP Obs uga danych z zewn trz Przekazywanie danych mi dzy skryptami Niebezpieczne konstrukcje j zyka Bezpiecze stwo systemu plików Cross-Site Scripting Wstrzykiwanie kodu SQL Wstrzykiwanie polece systemowych (shell injection) Cross-Site Request Forgery Przej cie kontroli nad sesj (session fixation) Session poisoning Ataki typu DOS i DDOS Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 5. JavaScript i DHTML Skrypty JavaScript, ich ulokowanie w dokumencie Modyfikowanie dokumentu HTML przez JavaScript Obs uga zdarze w JavaScript Podmiana fragmentów dokumentu Podmiana stylów CSS Optymalizacja dzia ania skryptów JavaScript Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 6. Zastosowanie AJAX Czym jest technologia AJAX? Przyk adowy program Wi cej o XMLHttpRequest Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 7. Od XML-a do HTML-a Czym jest XML i po co go stosowa? Metody przetwarzania XML-a w aplikacjach sieciowych XML w aplikacjach JavaScript Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 8. Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Czym jest CSS i po co go stosowa? Sk adnia CSS CSS a PHP CSS a JavaScript Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne

5 Spis tre ci 5 Dodatki wprowadzenie Dodatek A Podstawy HTML A.1. Co to jest HTML? Podstawowe wiadomo ci A.2. Grafika A.3. U ycie atrybutów, znacznik A A.4. Tabelki A.5. Formularze A.6. Inne znaczniki HTML A.7. Dokument HTML pisa r cznie czy korzysta z edytorów wizualnych? Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Dodatek B Podstawy programowania w j zyku PHP B.1. Wst p B.2. Podstawy B.3. Zmienne i operatory B.4. Instrukcje warunkowe i p tle B.4.1. Instrukcje warunkowe if-else B.4.2. Instrukcje warunkowe switch B.4.3. P tle typu for B.4.4. P tle typu while B.5. Funkcje B.6. Podstawy programowania obiektowego Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Odpowiedzi do pyta kontrolnych S owniczek poj Skorowidz

6 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 5.1. Skrypty JavaScript, ich ulokowanie w dokumencie JavaScript to obecnie najpopularniejszy j zyk u ywany w aplikacjach sieciowych do akcji po stronie klienta. Jest interpretowany przez wszystkie nowoczesne przegl darki. (Warto przy tym pami ta, e nie identycznie niestety pewne techniki dost pne s tylko na niektórych przegl darkach, a inne interpretowane inaczej; przeno no jest nadal przekle stwem JS). Skrypty JS mog i w przypadku wi kszych fragmentów powinny by umieszczane w osobnych plikach. W dokumencie HTML zawsze jednak musi si znale odwo anie do skryptów, których chcesz u y. Podstawowy sposób, w jaki mo esz to uczyni, polega na wstawieniu znacznika SCRIPT do znacznika HEAD. Plik Simple.html: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> <!-- alert('hello'); //--> </HEAD> </HTML> Skrypt wewn trz znaczników komentarza (<!-- i -->) mo na doda w celu zgodno ci ze starymi przegl darkami, które nie obs ugiwa y JavaScript i dzi ki temu zabiegowi po prostu zignoruj skrypt. Je li zak adasz, e Twoja strona musi by uruchamiana na nowszej przegl darce, to mo esz opu ci ten fragment. Je li chcesz wstawi skrypt z innego dokumentu, powiniene poda atrybut src i wskaza nim lokalizacj skryptu, a zawarto znacznika SCRIPT pozostawi pust : <script src="../js/admin.produkty.js" language="javascript"></script>

7 120 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Dawniej starsze wersje przegl darek tolerowa y skrypty wy cznie wewn trz znacznika HEAD. Ogranicza o to mo liwo ci, nie pozwalaj c na osi gni cie wielu interesuj cych efektów. Obecnie mo na umieszcza je w zasadzie w dowolnym miejscu dokumentu. Nale y przy tym pami ta, e jest on przetwarzany sekwencyjnie, co oznacza, e kod znajduj cy si w górnej cz ci dokumentu zostanie zinterpretowany najpierw, a ten znajduj cy si pod koniec dopiero w drugiej kolejno ci. W szczególnym przypadku, je li strona nie za aduje si do ko ca (z powodu b du lub anulowania adowania przez u ytkownika), cz skryptów mo e nie zosta wykonana. Skrypty JS mog by umieszczone tak e w atrybutach okre laj cych zdarzenia zwi zane ze znacznikami. W dalszej cz ci rozdzia u zostanie to opisane dok adniej. Tutaj zaprezentuj, jak wygl da taki skrypt na przyk adzie u ytecznego zdarzenia onload znacznika BODY. Kod JS umieszczony w obs udze tego zdarzenia zostanie wykonany, gdy ca a strona b dzie finalnie za adowana. <BODY onload="javascript: location.href='inna_strona.php"> Powy szy przyk ad pokazuje, jak za pomoc JavaScript wykona przekierowanie na inn stron. Po za adowaniu strony do ko ca wykonany zostanie kod location.href= 'inna_strona.php, który spowoduje, e przegl darka rozpocznie adowanie adresu inna_strona.php. (Wad takiego przekierowania jest to, e u ytkownik przez chwil b dzie widzia zawarto strony, wi c je li chce si tego unikn, to przekierowanie trzeba zrobi inaczej). Jak ju napisano ró ne przegl darki ró nie interpretuj kod JavaScript, maj tak e inny zestaw klas opisuj cy dokument. Pisz c zaawansowane skrypty w tym j zyku, pr dzej czy pó niej na pewno zostaniesz zmuszony do wykrywania rodzaju przegl darki i pisania dwóch wersji niektórych fragmentów kodu. G ówna linia podzia u biegnie mi dzy Internet Explorerem a Firefoksem. Cz rzadszych przegl darek mo e czasem wymaga w asnych dostosowa, najcz ciej jednak albo ich udzia w rynku jest tak znikomy, e mo na je pomin, albo zachowuj si identycznie jak jedna z dwóch wymienionych. (Przegl darki oparte na j drze Gecko b d zachowywa si jak Firefox, z kolei wiele programów ma wbudowane w asne wewn trzne przegl darki, które poprzez technologi COM oparte s na zainstalowanym w systemie IE. Istniej tak e modyfikacje tej ostatniej, które pod wzgl dem JS równie zachowuj z ni zgodno ). Firefox odziedziczy wiele cech po przegl darce Netscape Navigator, mo e si jednak zdarzy, e klient korzysta jeszcze z jakiej wyj tkowo starej wersji tej przegl darki (lub bardzo starej wersji IE), powiniene zatem co najmniej sprawi, eby Twoja strona wy wietli a jaki komunikat b du lub chocia nie zrobi a nic. Jak wi c wykry, z któr przegl dark ma si do czynienia? Nie ma sposobów idealnych mo na po prostu zapyta przegl dark, jak si nazywa, ale ze wzgl du na mnogo wersji, odmian i modyfikacji trzeba by u y do skomplikowanego zestawu warunków i nie b dzie to ani skuteczne (a je li nie przewidzimy jakiej przegl darki lub powstan nowe?), ani eleganckie. Lepiej jest sprawdzi, jakie technologie udost pnia bie ca przegl darka. W ko cu je li potrafi zwróci takie obiekty, jakie zwraca IE6, nie musi Ci obchodzi, co to za program. Wa ne, e dzia a jak IE6 itd. Zwykle podczas takiej weryfikacji sprawdza si, jak w danej przegl darce mo na odwo a si do obiektu reprezentuj cego dokument HTML albo zestaw jego znaczników. Oto przyk adowy prosty kod.

8 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 121 Plik browser1.html: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> var ns6 = document.getelementbyid &&!document.all; var ie4 = document.all; if(ie4) alert ('Internet Explorer 4 lub nowszy'); else if(ns6) alert('nn6 lub FireFox'); else alert('nieznana przegl darka lub na tyle stara, e nie obs u y poprawnie naszego skryptu'); </HEAD> </HTML> Powy szy kod opiera si na tym, e IE4 i nowsze udost pniaj zawarto dokumentu poprzez document.all, a Firefox i pochodne nie udost pniaj takiej w a ciwo ci i nale y w nich skorzysta z innych metod obiektu dokument. Tote wsz dzie, gdzie wyst pi potrzeba odwo ania si do jednej z tych konstrukcji, trzeba b dzie niestety wstawi instrukcj warunkow. Jako ciekawostk podaj jeszcze inny, bardziej rozbudowany przyk ad rozpoznawania przegl darek, który dokonuje dodatkowo rozró nienia mi dzy NN4 a NN6 i nowszymi: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> var nav4 = document.layers? true : false; var iex = document.all? true : false; var nav6 = document.getelementbyid &&!document.all? true : false; var old = (!( nav4 iex nav6 )); </HEAD> </HTML> 5.2. Modyfikowanie dokumentu HTML przez JavaScript JavaScript umo liwia bardzo daleko id c kontrol nad dokumentem HTML. W zasadzie mo na dokona w nim niemal nieograniczonych zmian, ca kowicie modyfikuj c jego zawarto. Mo na podmienia atrybuty, znaczniki czy fragmenty HTML-a. Oczywi cie fakt, e techniki takie s dozwolone, nie oznacza, e mo na z tym przesadza. Nadmiar ingerencji w tre dokumentu mo e spowodowa, e ca o stanie si kompletnie nieczytelna, a znalezienie w niej b du niemal niemo liwe. Ka dej techniki nale y wi c u ywa z umiarem i wtedy, kiedy naprawd jest potrzebna. Przyjrzyjmy im si.

9 122 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Najprostsz metod na zmodyfikowanie dokumentu HTML jest wygenerowanie jego fragmentu w miejscu dzia ania skryptu. Oto przyk ad. Plik ala1.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <SCRIPT type="text/javascript"> document.writeln('<b>to nie jest naprawd kot Ali.</B>'); <P>Kot nazywa si As.</P> </BODY></HTML> Powy szy kod spowoduje wy wietlenie si w przegl darce przyk adowego tekstu (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Zrzut ekranu: wykonanie przyk adu ala1.html Jak wida, kod JavaScript wstawia fragment HTML-a. Dzia anie przegl darki polega na tym, e interpretuje on dokument normalnie do napotkania kodu JS, nast pnie wykonuje go, po czym interpretuje dalej, ale dokument zawiera ju w tym miejscu dodatkowe znaczniki, które przegl darka traktuje tak, jakby znajdowa y si w dokumencie od samego pocz tku. Aby lepiej zrozumie, jak przegl darka przetwarza kod skryptów, przeanalizuj poni szy, nieco bardziej z o ony przyk ad. Plik ala2.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <SCRIPT type="text/javascript"> function NapiszPrawd () { document.writeln('<b>to nie jest naprawd kot Ali.</B>'); } <P>Kot nazywa si As.</P> <SCRIPT> NapiszPrawd (); <P>To bardzo m dry kot.</p> </BODY></HTML> W przegl darce zostanie wy wietlony nast puj cy ci g tekstów:

10 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 123 Rysunek 5.2. Zrzut ekranu: wykonanie przyk adu ala2.html Nie jest bowiem wa ne miejsce ulokowania kodu, ale miejsce jego faktycznego wykonania. Kod funkcji zostaje wykonany w momencie, gdy przegl darka interpretuje fragment dokumentu pomi dzy tekstem Kot nazywa si As a tekstem To bardzo m dry kot, i w a nie w to miejsce wstawiany jest nowy fragment tekstu. Korzystaj c z obiektu document, masz dost p do ca ego dokumentu HTML, dzi ki czemu mo esz dowolnie manipulowa znacznikami. Nale y pami ta, e obiekt ten ma nieco inn posta i troch inne metody oraz w a ciwo ci w ró nych przegl darkach, dlatego cz sto trzeba b dzie pisa kod warunkowy, co zosta o omówione w podrozdziale 5.1. Do poszczególnych znaczników naj atwiej b dzie dosta si poprzez identyfikator. Aby nada go znacznikowi, nale y doda mu atrybut id i przypisa do niego unikatow warto. Wówczas bardzo atwo mo na podmieni wn trze takiego znacznika. Plik ala3.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <P id="imi _kota">kot nazywa si As.</P> <SCRIPT type="text/javascript"> var ns6=document.getelementbyid&&!document.all; var ie4=document.all; var imi = '<B>Kot nazywa si Mruczek.</B>'; if(ie4) document.all('imi _kota').innerhtml = imi ; else document.getelementbyid('imi _kota').innerhtml = imi ; </BODY></HTML> Tutaj istotne jest, e znacznik z id='imi _kota' znajduje si wcze niej ni skrypt. Obiekt document jest bowiem budowany w trakcie interpretacji dokumentu HTML i je li zamieni si te dwa fragmenty, to nie zostanie podmieniony. Przy tym fragmenty wstawione ju przez sam kod JS równie s dost pne, mo na to zaobserwowa, modyfikuj c powy szy przyk ad. Plik ala4.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <P id="imi _kota">kot nazywa si As.</P> <SCRIPT type="text/javascript"> document.write('<p id="po_raz_drugi">ddd</p>'); var ns6=document.getelementbyid&&!document.all; var ie4=document.all; var imi = '<B>Kot nazywa si Mruczek.</B>'; if(ie4) document.all('imi _kota').innerhtml = imi ;

11 124 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW else document.getelementbyid('imi _kota').innerhtml = imi ; if(ie4) document.all('po_raz_drugi').innerhtml = imi ; else document.getelementbyid('po_raz_drugi').innerhtml = imi ; </BODY></HTML> 5.3. Obs uga zdarze w JavaScript Podczas przegl dania dokumentu HTML u ytkownik mo e zainicjowa wiele czynno ci, takich jak klikni cie we fragment dokumentu, przesuni cie wska nika myszy itp. Istnieje mo liwo implementacji funkcji w j zyku JavaScript, która zostanie wykonana, gdy takie zdarzenie wyst pi. Poza inicjowanymi przez u ytkownika istniej zdarzenia, które pojawiaj si samoczynnie, s zwi zane z wewn trzn prac przegl darki lub zosta y zaprogramowane. Przyk adem zdarzenia jest przedstawiony poni ej kod. Plik events1.html: <HTML><HEAD> <SCRIPT type="text/javascript"> function Funkcja1() { alert('witam'); } </HEAD> <BODY onload="javascript:funkcja1()"> </BODY></HTML> Zdarzenie onload znacznika BODY jest wywo ywane, kiedy ca y dokument si za aduje (w cznie z ewentualnym adowaniem plików multimedialnych). Oznacza to, e w powy szym przypadku funkcja Funkcja1 zostanie wywo ana po tym, jak za aduje si ca y dokument. Zamiast wywo ywa funkcje, mo na wprowadzi bezpo rednio poni szy kod. Plik events2.html: <HTML><HEAD> </HEAD> <BODY onload="javascript:alert('witam')"> </BODY></HTML> Oto lista interesuj cych zdarze, które mo na obs u y : onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmouseout zdarzenia zwi zane z myszk, odpowiednio: wci ni cie klawisza myszy, puszczenie go, przesuni cie wska nika ponad elementem, przesuni cie wska nika poza obszar elementu. onkeydown, onkeypress, onkeyup zdarzenia zwi zane z klawiatur, odpowiednio: naci ni cie i przytrzymanie klawisza, naci ni cie krótkotrwa e i puszczenie klawisza po wcze niejszym naci ni ciu.

12 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 125 onresize zmiana rozmiaru okna. onmove poruszenie oknem. onselect wybranie elementu (np. przycisku na formularzu). onsubmit zdarzenie wywo ywane po zatwierdzeniu (wys aniu formularza). onreset zdarzenie wywo ywane po wyczyszczeniu formularza (przyciskiem reset). onclick klikni cie w element (dowolny znacznik). ondblclick podwójne klikni cie w element (dowolny znacznik). onchange reakcja na zmian warto ci elementu formularza takiego jak pole tekstowe, pole wyboru itp. onfocus reakcja na uaktywnienie elementu, np. przycisku. onerror zdarzenie wywo ywane, gdy adowanie ko czy si b dem. onunload zdarzenie wywo ywane przy opuszczaniu strony, np. po zamkni ciu okna przegl darki. Funkcje obs uguj ce zdarzenia mo na równie podpina dynamicznie za pomoc kodu JS. Oto przyk ad. Plik events3.html: <HTML><HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> var ns6 = document.getelementbyid &&!document.all; var ie4 = document.all; function PowiedzWitam() { alert('witam'); } </HEAD><BODY> <A href="http://helion.pl" id="linkhelion">helion</a> <SCRIPT type="text/javascript"> var link; if(ie4) link = document.all['linkhelion']; else link = document.getelementbyid('linkhelion'); if(ns6) link.addeventlistener('mouseover', function() {PowiedzWitam()}, false); else link.attachevent('onmouseout', function() {PowiedzWitam()}); </BODY></HTML> Program przyk adowy podpina zdarzenie onmouseout do odno nika po najechaniu na niego wska nikiem myszki powinien pojawi si komunikat. Funkcje podpina si

13 126 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW inaczej, w zale no ci od tego, jak przegl dark dysponuje u ytkownik. W obydwu przypadkach najpierw szuka si elementu w drzewie obiektów JavaScript (dokument.all lub dokument.getelementbyid), a nast pnie podpina si do niego anonimow funkcj, która wywo uje w a ciw funkcj obs uguj c zdarzenie (addeventlistener lub attach Event). Anonimowa funkcja to po prostu fragment kodu, którego zadaniem jest wywo anie funkcji PowiedzWitam Podmiana fragmentów dokumentu JavaScript umo liwia szerok manipulacj zawarto ci dokumentu HTML. Mo na nieomal dowolnie zmienia jego tre. Aby tego dokona, nale y uzyska dost p do odpowiedniego obiektu w drzewie obiektów dokumentu. Istnieje taki dla ka dego znacznika HTML w dokumencie. Jednym ze sposobów dotarcia do niego jest u ycie funkcji docu ment.getelementbyid, co zosta o pokazane w przyk adach zamieszczonych w poprzednich podrozdzia ach. Jako parametru wej ciowego u ywa si atrybutu id znacznika. Gdy ju ma si odpowiedni obiekt, mo na wykorzysta jedn z w a ciwo ci, która jest dost pna dla ka dego obiektu b d cego odpowiednikiem znacznika HTML: innerhtml umo liwia odczyt lub zmian wn trza znacznika w postaci HTML. Tylko dla Internet Explorer: outerhtml umo liwia odczyt lub zmian fragmentu HTML stanowi cego zarówno wn trze znacznika, jak i jego samego. Tylko dla Internet Explorer: innertext umo liwia odczyt lub zmian fragmentu dokumentu HTML stanowi cego wn trze znacznika, ale w postaci prostego tekstu, tj. niezawieraj cego znaczników. Je li przypisa do tego pola warto np. '<DIV>tekst</DIV>', to znaki '<' oraz '>' zostan zast pione znakami specjalnymi i przegl darka nie wy wietli znacznika <DIV>, a poka e po prostu taki tekst. Tylko dla Internet Explorer: outertext podobnie jak w przypadku innertext, lecz obejmuje tak e tekst stanowi cy sam znacznik. Oto przyk ad. Nale y pami ta, e dla przegl darki Firefox zadzia a wy cznie inner- HTML, pozosta e trzy funkcje powinny by zast pione przez manipulacje na obiektach (usuni cie jednego obiektu i wstawienie drugiego, podobnie jak w programie przyk adowym pokazanym w rozdziale 2.). Plik test.html: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript"> function Test() { var element = document.getelementbyid("jakis_div"); alert('innerhtml: ' + element.innerhtml); alert('innertext: ' + element.innertext); alert('outertext: ' + element.outertext); alert('outerhtml: ' + element.outerhtml);

14 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 127 } </HEAD> <BODY> <DIV id="jakis_div"> To jest DIV <HR> <P>Ala ma kota</p> </DIV> <INPUT type="button" onclick="test()" value="test" /> </BODY> </HTML> Jak ju wspomnia em, podmian fragmentów dokumentu HTML mo na równie wykona poprzez bezpo rednie manipulacje na drzewie obiektów, tzn. poprzez usuwanie pewnych elementów i dodawanie innych. Zosta o to intensywnie wykorzystane w programie przyk adowym do rozdzia u Podmiana stylów CSS Za pomoc kodu JavaScript mo na równie manipulowa stylami CSS. Dzi ki temu uzyskuje si w atwy sposób wiele ciekawych efektów, w tym zarówno dynamiczn szat graficzn serwisu (zmieniaj c si pod wp ywem interakcji u ytkownika), jak i mo liwo manipulacji np. pojawianiem si pewnych elementów czy ich lokalizacj. Jednym z prostszych sposobów manipulowania stylami jest przygotowanie w arkuszu stylów kilku zestawów wygl du pewnego elementu i nast pnie dynamiczne prze czanie mi dzy nimi poprzez zmian atrybutu class elementu. Aby tego dokona, musisz znale obiekt odpowiadaj cy znacznikowi i zmieni warto pola classname. Oto przyk ad. Plik KlasyCSS.html: <HTML> <STYLE>.bialy { color: white;}.czerwony { color: red;}.zielony { color: green;} </STYLE> <BODY> <P id="zmiana">zmie mój kolor</p> <INPUT TYPE="BUTTON" value="bia y" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').classname='bialy'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="czerwony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').classname='czerwony'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="zielony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').classname='zielony'" /> </BODY> </HTML>

15 128 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Zastosowanie powy szej techniki pozwala uzyska wiele interesuj cych efektów. Nie trzeba jednak koniecznie ucieka si do przygotowywania gotowych zestawów klas i podmieniania ich. Mo na manipulowa bezpo rednio zawarto ci stylu. Ka dy obiekt b d cy odpowiednikiem znacznika HTML posiada pole style, które jest obiektem odpowiadaj cym stylowi tego elementu zdefiniowanemu w arkuszu CSS lub bezpo rednio w dokumencie. Element stylu posiada z kolei pola odpowiadaj ce ró nym w a ciwo- ciom CSS, które mo na modyfikowa. W efekcie modyfikacji powy szego przyk adu, tak aby wykorzystywa opisan technik, uzyskasz: <HTML> <BODY> <P id="zmiana" style="color: yellow">zmie mój kolor</p> <INPUT TYPE="BUTTON" value="bia y" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').style.color='white'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="czerwony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').style.color='red'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="zielony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').style.color='green'" /> </BODY> </HTML> 5.6. Optymalizacja dzia ania skryptów JavaScript W rozdziale 4. postulowa em, aby nie oszcz dza rozmiarów skryptów PHP przez skracanie nazw zmiennych b d funkcji czy te np. przez pomijanie komentarzy. Zaciemnia o to kod i nie dawa o praktycznie adnych zysków. Niestety nie jest to a takie oczywiste w przypadku JavaScript, poniewa im krótszy b dzie dokument wys any do przegl darki, tym szybciej za aduje ona stron (czas przesy u danych cz sto stanowi w skie gard o). Interes u ytkownika i programisty okazuje si wi c niestety sprzeczny. Niektórzy programi ci z tego powodu rezygnuj z pisania komentarzy i zaczynaj korzysta z jednoliterowych nazw zmiennych. Nie jest to jednak dobre rozwi zanie. Co wi c mo na zrobi? Jednym z rozwi za jest praca na szerszej wersji kodu, tj. zawieraj cej komentarze i d ugie nazwy identyfikatorów zmiennych. Tu przed wys aniem na serwer wystarczy t wersj podda dzia aniu specjalnego programu, który nie tylko skraca identyfikatory i usuwa nieproduktywne fragmenty kodu (np. komentarze), ale tak e potrafi dokona ograniczonej kompresji kodu. Jest to dobre rozwi zanie, niestety ma jedn wad : je li ju po wys aniu na serwer w skrypcie objawi si b d, trudno go b dzie naprawi, dlatego e podgl d róde skryptu poka e zmodyfikowan wersj kodu, a nie oryginaln. Dlatego lepiej jest do momentu zako czenia prac i testowania serwisu pozostawi oryginaln wersj, a skompresowan wys a dopiero na serwer produkcyjny dost pny dla u ytkowników. Niezwykle wa ne jest, aby zawsze zachowywa oryginaln wersj kodu, by móc w ka dej chwili dokona analizy.

16 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 129 Zadania do samodzielnego wykonania 1. Napisz samodzielnie jaki wi kszy program w JavaScript. Mo e to np. by gra w kó ko i krzy yk. 2. Wykorzystuj c informacje z rozdzia u 2. oraz 5., spróbuj napisa funkcje b d ce odpowiednikami outerhtml i innertext dla przegl darki Firefox. Pytania kontrolne P5.1. Czy podmieniona za pomoc kodu JavaScript tre HTML jest widoczna w ródle dokumentu? a) Tak. b) Nie. c) Tak, ale tylko w programie Internet Explorer. d) Tak, ale tylko w programie Firefox. P5.2. Czy mo na rozpozna, na jakiej przegl darce uruchamiany jest kod JavaScript? a) Tak. b) Nie. P5.3. Jakie zdarzenie wywo ywane jest po zatwierdzeniu (wys aniu) formularza? a) onselect. b) onsend. c) onsubmit. d) onclick.

17 Tworzenie dynamicznych stron WWW W prasie codziennej i internecie pełno jest ogłoszeń z ofertami pracy dla programistów. Duża ich część jest skierowana do osób profesjonalnie zajmujących się tworzeniem i utrzymywaniem serwisów WWW. Nic dziwnego, technologie internetowe przeżywają bowiem obecnie prawdziwy boom, coraz więcej ludzi ma dostęp do sieci i mają oni coraz większe wymagania wobec tego, co w niej znajdują. Najbardziej popularnymi narzędziami używanymi do tworzenia serwisów WWW od dłuższego już czasu są i pozostaną jeszcze bardzo długo języki PHP i HTML. Standardem jest też zastosowanie języka JavaScript, kaskadowych arkuszy stylów i technologii AJAX. Od czego jednak należy rozpocząć naukę? Jeśli chciałbyś zacząć projektować atrakcyjne serwisy WWW i szybko dołączyć do grona najlepszych profesjonalistów w tej dziedzinie, sięgnij po książkę PHP i HTML. Tworze- nie dynamicznych stron WWW. Znajdziesz w niej przegląd najbardziej popularnych technik i nowoczesnych narzędzi, które pozwolą Ci odnaleźć się w skomplikowanym świecie technologii internetowych. Co ważniejsze, uda Ci się to bez konieczności wertowania grubych annałów informatycznych i przekopywania się przez niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka specyfikacje techniczne. Książka ta ma szanse zastąpić kilka innych podręczników poświęconych tworzeniu serwisów WWW, a praktyczny sposób prezentacji wiedzy stanowi jeden z jej największych atutów. Lektura nie wymaga ukończenia wyższych studiów informatycznych, ponieważ zawarte w dodatkach podstawy umożliwią rozpoczęcie programowania nawet początkującym twórcom. Projektowanie serwisów WWW Korzystanie z języków PHP, XML i HTML Możliwości języka JavaScript i technologii DHTML Podstawy technologii AJAX Używanie kaskadowych arkuszy stylów Praktyczne zastosowania technologii internetowych Sięgnij do kompetentnego źródła wiedzy o tworzeniu dynamicznych serwisów WWW! Cena: 39,00 zł 5413

Tworzenie aplikacji internetowych E14

Tworzenie aplikacji internetowych E14 Tworzenie aplikacji internetowych E14 JavaScript w przykładach Tomasz Fitzermann Język JavaScript JavaScript - język skryptowy rozszerzający standardowy HTML m.in. o możliwość interakcji z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze Opracował: Maciej Chyliński Wstęp W naszym Ŝyciu wypełniamy dziesiątki, a nawet tysiące formularzy. Wynika to z

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych. Jakub Wierzgała

Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych. Jakub Wierzgała Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych Jakub Wierzgała Web 2.0 2 grudnia 2008r. Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych 2 Web 2.0 Zawartość tworzona przez uŝytkowników Wysoka interaktywność Aplikacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do systemu... 4 3. Widok menu Administracja dla użytkownika o

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

9. Dynamiczne generowanie grafiki, cz. 3

9. Dynamiczne generowanie grafiki, cz. 3 9. Dynamiczne generowanie grafiki, cz. 3 9.1. Kopiowanie fragmentów obrazu Funkcja imagecopy służy do kopiowania fragmentów obrazka między dwoma różnymi obrazkami, lub w obrębie jednego. Uwaga, przy kopiowaniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA Ćwiczenie 1 obliczanie daty Wielkanocy Napisz skrypt, który: poprosi użytkownika o podanie roku z przedziału 1900..2099 sprawdzi, czy podana wartość

Bardziej szczegółowo

WF-FaKir dla Windows

WF-FaKir dla Windows 1 WF-FaKir dla Windows Zamknięcie roku (opracował Przemysław Gola) Na to, co w księgowości nazywamy zamknięciem roku obrachunkowego, składa się wiele czynności. Doświadczonemu księgowemu żadna z tych czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 SYSTEMY CMS CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 1 SYSTEMY CMS CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 1 SYSTEMY CMS CZĘŚĆ 1 SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (Content Management System, CMS) System używany do zarządzania treścią strony internetowej. Z reguły składa się z dwóch elementów: aplikacji do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo