PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW"

Transkrypt

1 /Jacek Ross Rozpocznij naukę tworzenia serwisów WWW już dziś Poznaj najpopularniejsze rozwiązania stosowane w sieci Dołącz do grupy osób najczęściej poszukiwanych na rynku pracy

2 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Autor: Jacek Ross ISBN: Format: , stron: 208 Rozpocznij naukê tworzenia serwisów WWW ju dziœ Poznaj najpopularniejsze rozwi¹zania stosowane w sieci Do³¹cz do grupy osób najczêœciej poszukiwanych na rynku pracy W prasie codziennej i internecie pe³no jest og³oszeñ z ofertami pracy dla programistów. Du a ich czêœæ jest skierowana do osób profesjonalnie zajmuj¹cych siê tworzeniem i utrzymywaniem serwisów WWW. Nic dziwnego, bowiem technologie internetowe prze ywaj¹ obecnie prawdziwy boom, coraz wiêcej ludzi ma dostêp do sieci i maj¹ oni coraz wiêksze wymagania wobec tego, co w niej znajduj¹. Najbardziej popularnymi narzêdziami u ywanymi do tworzenia serwisów WWW od d³u szego ju czasu s¹ i pozostan¹ jeszcze bardzo d³ugo jêzyki PHP i HTML. Standardem jest te zastosowanie jêzyka JavaScript, kaskadowych arkuszy stylów i technologii AJAX. Od czego jednak nale y rozpocz¹æ naukê? Jeœli chcia³byœ zacz¹æ projektowaæ atrakcyjne serwisy WWW i szybko do³¹czyæ do grona najlepszych profesjonalistów w tej dziedzinie, siêgnij po ksi¹ kê PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. Znajdziesz w niej przegl¹d najbardziej popularnych technik i nowoczesnych narzêdzi, które pozwol¹ Ci odnaleÿæ siê w skomplikowanym œwiecie technologii internetowych. Co wa niejsze, uda Ci siê to bez koniecznoœci wertowania grubych anna³ów informatycznych i przekopywania siê przez niezrozumia³e dla przeciêtnego cz³owieka specyfikacje techniczne. Ksi¹ ka ta ma szanse zast¹piæ kilka innych podrêczników poœwiêconych tworzeniu serwisów WWW, a praktyczny sposób prezentacji wiedzy stanowi jeden z jej najwiêkszych atutów. Lektura nie wymaga ukoñczenia wy szych studiów informatycznych, poniewa zawarte w dodatkach podstawy umo liwi¹ rozpoczêcie programowania nawet pocz¹tkuj¹cym twórcom. Projektowanie serwisów WWW Korzystanie z jêzyków PHP, XML i HTML Mo liwoœci jêzyka JavaScript i technologii DHTML Podstawy technologii AJAX U ywanie kaskadowych arkuszy stylów Praktyczne zastosowania technologii internetowych Siêgnij do kompetentnego Ÿród³a wiedzy o tworzeniu dynamicznych serwisów WWW!

3 Spis tre ci Rozdzia 1. Wst p... 7 Rozdzia 2. Przyk ad aplikacji cz cej ró ne technologie Wst p Opis aplikacji Dodaj przepis Wewn trzna architektura aplikacji Opis najciekawszych fragmentów kodu ród owego Zako czenie...23 Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 3. Projektujemy serwis Wst p Z czego zbudowany jest serwis WWW? Projektowanie aplikacji internetowych z biznesowego punktu widzenia Cele Porównanie z konkurencj Plan dzia a Bud et Metody kontrolowania post pów Modele aplikacji internetowych paj czyna HTML Modele aplikacji internetowych HTML z arkuszem stylów Modele aplikacji internetowych klient-serwer Modele aplikacji internetowych Dynamic HTML (DHTML) Modele aplikacji internetowych trójwarstwowa Modele aplikacji internetowych trójwarstwowa uj cie drugie Modele aplikacji internetowych wielowarstwowa Etapy projektowania aplikacji podej cie klasyczne Etapy projektowania aplikacji podej cie zwinne Planowanie utrzymania aplikacji Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 4. Od PHP do HTML Pierwszy skrypt Przeplatanie PHP i HTML. Czego nie robi, na co uwa a? Struktura skryptów... 59

4 4 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW 4.4. U ycie szablonów Obiektowo w PHP projektowanie obiektowe Obiektowo w PHP praktyczne przyk ady Przyk ad 1. Odwzorowanie modelu danych Przyk ad 2. Odwzorowanie trójwarstwowo ci Przyk ad 3. Uniwersalne przetwarzanie danych Typy danych w PHP Generowanie w PHP plików innych ni HTML Bezpiecze stwo aplikacji PHP Obs uga danych z zewn trz Przekazywanie danych mi dzy skryptami Niebezpieczne konstrukcje j zyka Bezpiecze stwo systemu plików Cross-Site Scripting Wstrzykiwanie kodu SQL Wstrzykiwanie polece systemowych (shell injection) Cross-Site Request Forgery Przej cie kontroli nad sesj (session fixation) Session poisoning Ataki typu DOS i DDOS Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 5. JavaScript i DHTML Skrypty JavaScript, ich ulokowanie w dokumencie Modyfikowanie dokumentu HTML przez JavaScript Obs uga zdarze w JavaScript Podmiana fragmentów dokumentu Podmiana stylów CSS Optymalizacja dzia ania skryptów JavaScript Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 6. Zastosowanie AJAX Czym jest technologia AJAX? Przyk adowy program Wi cej o XMLHttpRequest Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 7. Od XML-a do HTML-a Czym jest XML i po co go stosowa? Metody przetwarzania XML-a w aplikacjach sieciowych XML w aplikacjach JavaScript Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Rozdzia 8. Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Czym jest CSS i po co go stosowa? Sk adnia CSS CSS a PHP CSS a JavaScript Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne

5 Spis tre ci 5 Dodatki wprowadzenie Dodatek A Podstawy HTML A.1. Co to jest HTML? Podstawowe wiadomo ci A.2. Grafika A.3. U ycie atrybutów, znacznik A A.4. Tabelki A.5. Formularze A.6. Inne znaczniki HTML A.7. Dokument HTML pisa r cznie czy korzysta z edytorów wizualnych? Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Dodatek B Podstawy programowania w j zyku PHP B.1. Wst p B.2. Podstawy B.3. Zmienne i operatory B.4. Instrukcje warunkowe i p tle B.4.1. Instrukcje warunkowe if-else B.4.2. Instrukcje warunkowe switch B.4.3. P tle typu for B.4.4. P tle typu while B.5. Funkcje B.6. Podstawy programowania obiektowego Zadania do samodzielnego wykonania Pytania kontrolne Odpowiedzi do pyta kontrolnych S owniczek poj Skorowidz

6 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 5.1. Skrypty JavaScript, ich ulokowanie w dokumencie JavaScript to obecnie najpopularniejszy j zyk u ywany w aplikacjach sieciowych do akcji po stronie klienta. Jest interpretowany przez wszystkie nowoczesne przegl darki. (Warto przy tym pami ta, e nie identycznie niestety pewne techniki dost pne s tylko na niektórych przegl darkach, a inne interpretowane inaczej; przeno no jest nadal przekle stwem JS). Skrypty JS mog i w przypadku wi kszych fragmentów powinny by umieszczane w osobnych plikach. W dokumencie HTML zawsze jednak musi si znale odwo anie do skryptów, których chcesz u y. Podstawowy sposób, w jaki mo esz to uczyni, polega na wstawieniu znacznika SCRIPT do znacznika HEAD. Plik Simple.html: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> <!-- alert('hello'); //--> </HEAD> </HTML> Skrypt wewn trz znaczników komentarza (<!-- i -->) mo na doda w celu zgodno ci ze starymi przegl darkami, które nie obs ugiwa y JavaScript i dzi ki temu zabiegowi po prostu zignoruj skrypt. Je li zak adasz, e Twoja strona musi by uruchamiana na nowszej przegl darce, to mo esz opu ci ten fragment. Je li chcesz wstawi skrypt z innego dokumentu, powiniene poda atrybut src i wskaza nim lokalizacj skryptu, a zawarto znacznika SCRIPT pozostawi pust : <script src="../js/admin.produkty.js" language="javascript"></script>

7 120 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Dawniej starsze wersje przegl darek tolerowa y skrypty wy cznie wewn trz znacznika HEAD. Ogranicza o to mo liwo ci, nie pozwalaj c na osi gni cie wielu interesuj cych efektów. Obecnie mo na umieszcza je w zasadzie w dowolnym miejscu dokumentu. Nale y przy tym pami ta, e jest on przetwarzany sekwencyjnie, co oznacza, e kod znajduj cy si w górnej cz ci dokumentu zostanie zinterpretowany najpierw, a ten znajduj cy si pod koniec dopiero w drugiej kolejno ci. W szczególnym przypadku, je li strona nie za aduje si do ko ca (z powodu b du lub anulowania adowania przez u ytkownika), cz skryptów mo e nie zosta wykonana. Skrypty JS mog by umieszczone tak e w atrybutach okre laj cych zdarzenia zwi zane ze znacznikami. W dalszej cz ci rozdzia u zostanie to opisane dok adniej. Tutaj zaprezentuj, jak wygl da taki skrypt na przyk adzie u ytecznego zdarzenia onload znacznika BODY. Kod JS umieszczony w obs udze tego zdarzenia zostanie wykonany, gdy ca a strona b dzie finalnie za adowana. <BODY onload="javascript: location.href='inna_strona.php"> Powy szy przyk ad pokazuje, jak za pomoc JavaScript wykona przekierowanie na inn stron. Po za adowaniu strony do ko ca wykonany zostanie kod location.href= 'inna_strona.php, który spowoduje, e przegl darka rozpocznie adowanie adresu inna_strona.php. (Wad takiego przekierowania jest to, e u ytkownik przez chwil b dzie widzia zawarto strony, wi c je li chce si tego unikn, to przekierowanie trzeba zrobi inaczej). Jak ju napisano ró ne przegl darki ró nie interpretuj kod JavaScript, maj tak e inny zestaw klas opisuj cy dokument. Pisz c zaawansowane skrypty w tym j zyku, pr dzej czy pó niej na pewno zostaniesz zmuszony do wykrywania rodzaju przegl darki i pisania dwóch wersji niektórych fragmentów kodu. G ówna linia podzia u biegnie mi dzy Internet Explorerem a Firefoksem. Cz rzadszych przegl darek mo e czasem wymaga w asnych dostosowa, najcz ciej jednak albo ich udzia w rynku jest tak znikomy, e mo na je pomin, albo zachowuj si identycznie jak jedna z dwóch wymienionych. (Przegl darki oparte na j drze Gecko b d zachowywa si jak Firefox, z kolei wiele programów ma wbudowane w asne wewn trzne przegl darki, które poprzez technologi COM oparte s na zainstalowanym w systemie IE. Istniej tak e modyfikacje tej ostatniej, które pod wzgl dem JS równie zachowuj z ni zgodno ). Firefox odziedziczy wiele cech po przegl darce Netscape Navigator, mo e si jednak zdarzy, e klient korzysta jeszcze z jakiej wyj tkowo starej wersji tej przegl darki (lub bardzo starej wersji IE), powiniene zatem co najmniej sprawi, eby Twoja strona wy wietli a jaki komunikat b du lub chocia nie zrobi a nic. Jak wi c wykry, z któr przegl dark ma si do czynienia? Nie ma sposobów idealnych mo na po prostu zapyta przegl dark, jak si nazywa, ale ze wzgl du na mnogo wersji, odmian i modyfikacji trzeba by u y do skomplikowanego zestawu warunków i nie b dzie to ani skuteczne (a je li nie przewidzimy jakiej przegl darki lub powstan nowe?), ani eleganckie. Lepiej jest sprawdzi, jakie technologie udost pnia bie ca przegl darka. W ko cu je li potrafi zwróci takie obiekty, jakie zwraca IE6, nie musi Ci obchodzi, co to za program. Wa ne, e dzia a jak IE6 itd. Zwykle podczas takiej weryfikacji sprawdza si, jak w danej przegl darce mo na odwo a si do obiektu reprezentuj cego dokument HTML albo zestaw jego znaczników. Oto przyk adowy prosty kod.

8 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 121 Plik browser1.html: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> var ns6 = document.getelementbyid &&!document.all; var ie4 = document.all; if(ie4) alert ('Internet Explorer 4 lub nowszy'); else if(ns6) alert('nn6 lub FireFox'); else alert('nieznana przegl darka lub na tyle stara, e nie obs u y poprawnie naszego skryptu'); </HEAD> </HTML> Powy szy kod opiera si na tym, e IE4 i nowsze udost pniaj zawarto dokumentu poprzez document.all, a Firefox i pochodne nie udost pniaj takiej w a ciwo ci i nale y w nich skorzysta z innych metod obiektu dokument. Tote wsz dzie, gdzie wyst pi potrzeba odwo ania si do jednej z tych konstrukcji, trzeba b dzie niestety wstawi instrukcj warunkow. Jako ciekawostk podaj jeszcze inny, bardziej rozbudowany przyk ad rozpoznawania przegl darek, który dokonuje dodatkowo rozró nienia mi dzy NN4 a NN6 i nowszymi: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> var nav4 = document.layers? true : false; var iex = document.all? true : false; var nav6 = document.getelementbyid &&!document.all? true : false; var old = (!( nav4 iex nav6 )); </HEAD> </HTML> 5.2. Modyfikowanie dokumentu HTML przez JavaScript JavaScript umo liwia bardzo daleko id c kontrol nad dokumentem HTML. W zasadzie mo na dokona w nim niemal nieograniczonych zmian, ca kowicie modyfikuj c jego zawarto. Mo na podmienia atrybuty, znaczniki czy fragmenty HTML-a. Oczywi cie fakt, e techniki takie s dozwolone, nie oznacza, e mo na z tym przesadza. Nadmiar ingerencji w tre dokumentu mo e spowodowa, e ca o stanie si kompletnie nieczytelna, a znalezienie w niej b du niemal niemo liwe. Ka dej techniki nale y wi c u ywa z umiarem i wtedy, kiedy naprawd jest potrzebna. Przyjrzyjmy im si.

9 122 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Najprostsz metod na zmodyfikowanie dokumentu HTML jest wygenerowanie jego fragmentu w miejscu dzia ania skryptu. Oto przyk ad. Plik ala1.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <SCRIPT type="text/javascript"> document.writeln('<b>to nie jest naprawd kot Ali.</B>'); <P>Kot nazywa si As.</P> </BODY></HTML> Powy szy kod spowoduje wy wietlenie si w przegl darce przyk adowego tekstu (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Zrzut ekranu: wykonanie przyk adu ala1.html Jak wida, kod JavaScript wstawia fragment HTML-a. Dzia anie przegl darki polega na tym, e interpretuje on dokument normalnie do napotkania kodu JS, nast pnie wykonuje go, po czym interpretuje dalej, ale dokument zawiera ju w tym miejscu dodatkowe znaczniki, które przegl darka traktuje tak, jakby znajdowa y si w dokumencie od samego pocz tku. Aby lepiej zrozumie, jak przegl darka przetwarza kod skryptów, przeanalizuj poni szy, nieco bardziej z o ony przyk ad. Plik ala2.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <SCRIPT type="text/javascript"> function NapiszPrawd () { document.writeln('<b>to nie jest naprawd kot Ali.</B>'); } <P>Kot nazywa si As.</P> <SCRIPT> NapiszPrawd (); <P>To bardzo m dry kot.</p> </BODY></HTML> W przegl darce zostanie wy wietlony nast puj cy ci g tekstów:

10 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 123 Rysunek 5.2. Zrzut ekranu: wykonanie przyk adu ala2.html Nie jest bowiem wa ne miejsce ulokowania kodu, ale miejsce jego faktycznego wykonania. Kod funkcji zostaje wykonany w momencie, gdy przegl darka interpretuje fragment dokumentu pomi dzy tekstem Kot nazywa si As a tekstem To bardzo m dry kot, i w a nie w to miejsce wstawiany jest nowy fragment tekstu. Korzystaj c z obiektu document, masz dost p do ca ego dokumentu HTML, dzi ki czemu mo esz dowolnie manipulowa znacznikami. Nale y pami ta, e obiekt ten ma nieco inn posta i troch inne metody oraz w a ciwo ci w ró nych przegl darkach, dlatego cz sto trzeba b dzie pisa kod warunkowy, co zosta o omówione w podrozdziale 5.1. Do poszczególnych znaczników naj atwiej b dzie dosta si poprzez identyfikator. Aby nada go znacznikowi, nale y doda mu atrybut id i przypisa do niego unikatow warto. Wówczas bardzo atwo mo na podmieni wn trze takiego znacznika. Plik ala3.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <P id="imi _kota">kot nazywa si As.</P> <SCRIPT type="text/javascript"> var ns6=document.getelementbyid&&!document.all; var ie4=document.all; var imi = '<B>Kot nazywa si Mruczek.</B>'; if(ie4) document.all('imi _kota').innerhtml = imi ; else document.getelementbyid('imi _kota').innerhtml = imi ; </BODY></HTML> Tutaj istotne jest, e znacznik z id='imi _kota' znajduje si wcze niej ni skrypt. Obiekt document jest bowiem budowany w trakcie interpretacji dokumentu HTML i je li zamieni si te dwa fragmenty, to nie zostanie podmieniony. Przy tym fragmenty wstawione ju przez sam kod JS równie s dost pne, mo na to zaobserwowa, modyfikuj c powy szy przyk ad. Plik ala4.html: <HTML><BODY> <P>Ala ma kota.</p> <P id="imi _kota">kot nazywa si As.</P> <SCRIPT type="text/javascript"> document.write('<p id="po_raz_drugi">ddd</p>'); var ns6=document.getelementbyid&&!document.all; var ie4=document.all; var imi = '<B>Kot nazywa si Mruczek.</B>'; if(ie4) document.all('imi _kota').innerhtml = imi ;

11 124 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW else document.getelementbyid('imi _kota').innerhtml = imi ; if(ie4) document.all('po_raz_drugi').innerhtml = imi ; else document.getelementbyid('po_raz_drugi').innerhtml = imi ; </BODY></HTML> 5.3. Obs uga zdarze w JavaScript Podczas przegl dania dokumentu HTML u ytkownik mo e zainicjowa wiele czynno ci, takich jak klikni cie we fragment dokumentu, przesuni cie wska nika myszy itp. Istnieje mo liwo implementacji funkcji w j zyku JavaScript, która zostanie wykonana, gdy takie zdarzenie wyst pi. Poza inicjowanymi przez u ytkownika istniej zdarzenia, które pojawiaj si samoczynnie, s zwi zane z wewn trzn prac przegl darki lub zosta y zaprogramowane. Przyk adem zdarzenia jest przedstawiony poni ej kod. Plik events1.html: <HTML><HEAD> <SCRIPT type="text/javascript"> function Funkcja1() { alert('witam'); } </HEAD> <BODY onload="javascript:funkcja1()"> </BODY></HTML> Zdarzenie onload znacznika BODY jest wywo ywane, kiedy ca y dokument si za aduje (w cznie z ewentualnym adowaniem plików multimedialnych). Oznacza to, e w powy szym przypadku funkcja Funkcja1 zostanie wywo ana po tym, jak za aduje si ca y dokument. Zamiast wywo ywa funkcje, mo na wprowadzi bezpo rednio poni szy kod. Plik events2.html: <HTML><HEAD> </HEAD> <BODY onload="javascript:alert('witam')"> </BODY></HTML> Oto lista interesuj cych zdarze, które mo na obs u y : onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmouseout zdarzenia zwi zane z myszk, odpowiednio: wci ni cie klawisza myszy, puszczenie go, przesuni cie wska nika ponad elementem, przesuni cie wska nika poza obszar elementu. onkeydown, onkeypress, onkeyup zdarzenia zwi zane z klawiatur, odpowiednio: naci ni cie i przytrzymanie klawisza, naci ni cie krótkotrwa e i puszczenie klawisza po wcze niejszym naci ni ciu.

12 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 125 onresize zmiana rozmiaru okna. onmove poruszenie oknem. onselect wybranie elementu (np. przycisku na formularzu). onsubmit zdarzenie wywo ywane po zatwierdzeniu (wys aniu formularza). onreset zdarzenie wywo ywane po wyczyszczeniu formularza (przyciskiem reset). onclick klikni cie w element (dowolny znacznik). ondblclick podwójne klikni cie w element (dowolny znacznik). onchange reakcja na zmian warto ci elementu formularza takiego jak pole tekstowe, pole wyboru itp. onfocus reakcja na uaktywnienie elementu, np. przycisku. onerror zdarzenie wywo ywane, gdy adowanie ko czy si b dem. onunload zdarzenie wywo ywane przy opuszczaniu strony, np. po zamkni ciu okna przegl darki. Funkcje obs uguj ce zdarzenia mo na równie podpina dynamicznie za pomoc kodu JS. Oto przyk ad. Plik events3.html: <HTML><HEAD> <SCRIPT type="text/javascript" language="javascript"> var ns6 = document.getelementbyid &&!document.all; var ie4 = document.all; function PowiedzWitam() { alert('witam'); } </HEAD><BODY> <A href="http://helion.pl" id="linkhelion">helion</a> <SCRIPT type="text/javascript"> var link; if(ie4) link = document.all['linkhelion']; else link = document.getelementbyid('linkhelion'); if(ns6) link.addeventlistener('mouseover', function() {PowiedzWitam()}, false); else link.attachevent('onmouseout', function() {PowiedzWitam()}); </BODY></HTML> Program przyk adowy podpina zdarzenie onmouseout do odno nika po najechaniu na niego wska nikiem myszki powinien pojawi si komunikat. Funkcje podpina si

13 126 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW inaczej, w zale no ci od tego, jak przegl dark dysponuje u ytkownik. W obydwu przypadkach najpierw szuka si elementu w drzewie obiektów JavaScript (dokument.all lub dokument.getelementbyid), a nast pnie podpina si do niego anonimow funkcj, która wywo uje w a ciw funkcj obs uguj c zdarzenie (addeventlistener lub attach Event). Anonimowa funkcja to po prostu fragment kodu, którego zadaniem jest wywo anie funkcji PowiedzWitam Podmiana fragmentów dokumentu JavaScript umo liwia szerok manipulacj zawarto ci dokumentu HTML. Mo na nieomal dowolnie zmienia jego tre. Aby tego dokona, nale y uzyska dost p do odpowiedniego obiektu w drzewie obiektów dokumentu. Istnieje taki dla ka dego znacznika HTML w dokumencie. Jednym ze sposobów dotarcia do niego jest u ycie funkcji docu ment.getelementbyid, co zosta o pokazane w przyk adach zamieszczonych w poprzednich podrozdzia ach. Jako parametru wej ciowego u ywa si atrybutu id znacznika. Gdy ju ma si odpowiedni obiekt, mo na wykorzysta jedn z w a ciwo ci, która jest dost pna dla ka dego obiektu b d cego odpowiednikiem znacznika HTML: innerhtml umo liwia odczyt lub zmian wn trza znacznika w postaci HTML. Tylko dla Internet Explorer: outerhtml umo liwia odczyt lub zmian fragmentu HTML stanowi cego zarówno wn trze znacznika, jak i jego samego. Tylko dla Internet Explorer: innertext umo liwia odczyt lub zmian fragmentu dokumentu HTML stanowi cego wn trze znacznika, ale w postaci prostego tekstu, tj. niezawieraj cego znaczników. Je li przypisa do tego pola warto np. '<DIV>tekst</DIV>', to znaki '<' oraz '>' zostan zast pione znakami specjalnymi i przegl darka nie wy wietli znacznika <DIV>, a poka e po prostu taki tekst. Tylko dla Internet Explorer: outertext podobnie jak w przypadku innertext, lecz obejmuje tak e tekst stanowi cy sam znacznik. Oto przyk ad. Nale y pami ta, e dla przegl darki Firefox zadzia a wy cznie inner- HTML, pozosta e trzy funkcje powinny by zast pione przez manipulacje na obiektach (usuni cie jednego obiektu i wstawienie drugiego, podobnie jak w programie przyk adowym pokazanym w rozdziale 2.). Plik test.html: <HTML> <HEAD> <SCRIPT type="text/javascript"> function Test() { var element = document.getelementbyid("jakis_div"); alert('innerhtml: ' + element.innerhtml); alert('innertext: ' + element.innertext); alert('outertext: ' + element.outertext); alert('outerhtml: ' + element.outerhtml);

14 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 127 } </HEAD> <BODY> <DIV id="jakis_div"> To jest DIV <HR> <P>Ala ma kota</p> </DIV> <INPUT type="button" onclick="test()" value="test" /> </BODY> </HTML> Jak ju wspomnia em, podmian fragmentów dokumentu HTML mo na równie wykona poprzez bezpo rednie manipulacje na drzewie obiektów, tzn. poprzez usuwanie pewnych elementów i dodawanie innych. Zosta o to intensywnie wykorzystane w programie przyk adowym do rozdzia u Podmiana stylów CSS Za pomoc kodu JavaScript mo na równie manipulowa stylami CSS. Dzi ki temu uzyskuje si w atwy sposób wiele ciekawych efektów, w tym zarówno dynamiczn szat graficzn serwisu (zmieniaj c si pod wp ywem interakcji u ytkownika), jak i mo liwo manipulacji np. pojawianiem si pewnych elementów czy ich lokalizacj. Jednym z prostszych sposobów manipulowania stylami jest przygotowanie w arkuszu stylów kilku zestawów wygl du pewnego elementu i nast pnie dynamiczne prze czanie mi dzy nimi poprzez zmian atrybutu class elementu. Aby tego dokona, musisz znale obiekt odpowiadaj cy znacznikowi i zmieni warto pola classname. Oto przyk ad. Plik KlasyCSS.html: <HTML> <STYLE>.bialy { color: white;}.czerwony { color: red;}.zielony { color: green;} </STYLE> <BODY> <P id="zmiana">zmie mój kolor</p> <INPUT TYPE="BUTTON" value="bia y" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').classname='bialy'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="czerwony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').classname='czerwony'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="zielony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').classname='zielony'" /> </BODY> </HTML>

15 128 PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW Zastosowanie powy szej techniki pozwala uzyska wiele interesuj cych efektów. Nie trzeba jednak koniecznie ucieka si do przygotowywania gotowych zestawów klas i podmieniania ich. Mo na manipulowa bezpo rednio zawarto ci stylu. Ka dy obiekt b d cy odpowiednikiem znacznika HTML posiada pole style, które jest obiektem odpowiadaj cym stylowi tego elementu zdefiniowanemu w arkuszu CSS lub bezpo rednio w dokumencie. Element stylu posiada z kolei pola odpowiadaj ce ró nym w a ciwo- ciom CSS, które mo na modyfikowa. W efekcie modyfikacji powy szego przyk adu, tak aby wykorzystywa opisan technik, uzyskasz: <HTML> <BODY> <P id="zmiana" style="color: yellow">zmie mój kolor</p> <INPUT TYPE="BUTTON" value="bia y" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').style.color='white'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="czerwony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').style.color='red'" /> <INPUT TYPE="BUTTON" value="zielony" onclick="javascript: document.getelementbyid('zmiana').style.color='green'" /> </BODY> </HTML> 5.6. Optymalizacja dzia ania skryptów JavaScript W rozdziale 4. postulowa em, aby nie oszcz dza rozmiarów skryptów PHP przez skracanie nazw zmiennych b d funkcji czy te np. przez pomijanie komentarzy. Zaciemnia o to kod i nie dawa o praktycznie adnych zysków. Niestety nie jest to a takie oczywiste w przypadku JavaScript, poniewa im krótszy b dzie dokument wys any do przegl darki, tym szybciej za aduje ona stron (czas przesy u danych cz sto stanowi w skie gard o). Interes u ytkownika i programisty okazuje si wi c niestety sprzeczny. Niektórzy programi ci z tego powodu rezygnuj z pisania komentarzy i zaczynaj korzysta z jednoliterowych nazw zmiennych. Nie jest to jednak dobre rozwi zanie. Co wi c mo na zrobi? Jednym z rozwi za jest praca na szerszej wersji kodu, tj. zawieraj cej komentarze i d ugie nazwy identyfikatorów zmiennych. Tu przed wys aniem na serwer wystarczy t wersj podda dzia aniu specjalnego programu, który nie tylko skraca identyfikatory i usuwa nieproduktywne fragmenty kodu (np. komentarze), ale tak e potrafi dokona ograniczonej kompresji kodu. Jest to dobre rozwi zanie, niestety ma jedn wad : je li ju po wys aniu na serwer w skrypcie objawi si b d, trudno go b dzie naprawi, dlatego e podgl d róde skryptu poka e zmodyfikowan wersj kodu, a nie oryginaln. Dlatego lepiej jest do momentu zako czenia prac i testowania serwisu pozostawi oryginaln wersj, a skompresowan wys a dopiero na serwer produkcyjny dost pny dla u ytkowników. Niezwykle wa ne jest, aby zawsze zachowywa oryginaln wersj kodu, by móc w ka dej chwili dokona analizy.

16 Rozdzia 5. JavaScript i DHTML 129 Zadania do samodzielnego wykonania 1. Napisz samodzielnie jaki wi kszy program w JavaScript. Mo e to np. by gra w kó ko i krzy yk. 2. Wykorzystuj c informacje z rozdzia u 2. oraz 5., spróbuj napisa funkcje b d ce odpowiednikami outerhtml i innertext dla przegl darki Firefox. Pytania kontrolne P5.1. Czy podmieniona za pomoc kodu JavaScript tre HTML jest widoczna w ródle dokumentu? a) Tak. b) Nie. c) Tak, ale tylko w programie Internet Explorer. d) Tak, ale tylko w programie Firefox. P5.2. Czy mo na rozpozna, na jakiej przegl darce uruchamiany jest kod JavaScript? a) Tak. b) Nie. P5.3. Jakie zdarzenie wywo ywane jest po zatwierdzeniu (wys aniu) formularza? a) onselect. b) onsend. c) onsubmit. d) onclick.

17 Tworzenie dynamicznych stron WWW W prasie codziennej i internecie pełno jest ogłoszeń z ofertami pracy dla programistów. Duża ich część jest skierowana do osób profesjonalnie zajmujących się tworzeniem i utrzymywaniem serwisów WWW. Nic dziwnego, technologie internetowe przeżywają bowiem obecnie prawdziwy boom, coraz więcej ludzi ma dostęp do sieci i mają oni coraz większe wymagania wobec tego, co w niej znajdują. Najbardziej popularnymi narzędziami używanymi do tworzenia serwisów WWW od dłuższego już czasu są i pozostaną jeszcze bardzo długo języki PHP i HTML. Standardem jest też zastosowanie języka JavaScript, kaskadowych arkuszy stylów i technologii AJAX. Od czego jednak należy rozpocząć naukę? Jeśli chciałbyś zacząć projektować atrakcyjne serwisy WWW i szybko dołączyć do grona najlepszych profesjonalistów w tej dziedzinie, sięgnij po książkę PHP i HTML. Tworze- nie dynamicznych stron WWW. Znajdziesz w niej przegląd najbardziej popularnych technik i nowoczesnych narzędzi, które pozwolą Ci odnaleźć się w skomplikowanym świecie technologii internetowych. Co ważniejsze, uda Ci się to bez konieczności wertowania grubych annałów informatycznych i przekopywania się przez niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka specyfikacje techniczne. Książka ta ma szanse zastąpić kilka innych podręczników poświęconych tworzeniu serwisów WWW, a praktyczny sposób prezentacji wiedzy stanowi jeden z jej największych atutów. Lektura nie wymaga ukończenia wyższych studiów informatycznych, ponieważ zawarte w dodatkach podstawy umożliwią rozpoczęcie programowania nawet początkującym twórcom. Projektowanie serwisów WWW Korzystanie z języków PHP, XML i HTML Możliwości języka JavaScript i technologii DHTML Podstawy technologii AJAX Używanie kaskadowych arkuszy stylów Praktyczne zastosowania technologii internetowych Sięgnij do kompetentnego źródła wiedzy o tworzeniu dynamicznych serwisów WWW! Cena: 39,00 zł 5413

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Modern JavaScript: Develop and Design Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-5148-1 Authorized translation from the English language edition, entitled: MODERN JAVASCRIPT: DEVELOP AND

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p do trzeciego wydania...17. Cz I

Spis tre ci. Wst p do trzeciego wydania...17. Cz I Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie III Autorzy: Jeffrey Zeldman, Ethan Marcotte T³umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-2658-8 Tytu³ orygina³u: Designing with Web Standards (3rd

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Zrozumienie SEO... 23. O autorce... 15 O redaktorze technicznym... 15 Wst p... 17

Spis tre ci. Cz I Zrozumienie SEO... 23. O autorce... 15 O redaktorze technicznym... 15 Wst p... 17 SEO. Biblia Autor: Jerri L. Ledford T³umaczenie: Jan Lipka ISBN: 978-83-246-1786-9 Tytu³ orygina³u: Search Engine Optimization Bible Format: 172x245, stron: 408 Oprawa: twarda Poznaj i wykorzystaj strategie

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery

Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using PHP and jquery Tytuł oryginału: CMS Design Using PHP and jquery Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-246-3365-4 Copyright Packt Publishing 2010. First published in the English language under the title: CMS Design Using

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo