Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KONINA Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) , fax (0-63) , Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU Urz^d Miejski w Koninie Biuro Ra-ay Miasta wi%n,<o w dniu:..te^.jo^ Pan Wieslaw Steinke PrzewodniczqCy Rady Miasta Konina <i dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 88 ze zm.) przekazuje Panu sprawozdanie fmansowe miasta Konina za 2014 rok celem rozpatrzenia przez Komisj? Rewizyjna,. W sklad sprawozdania finansowego za 2014 rok wchodzi: - bilans z wykonania budzetu miasta Konina, - lajczny bilans samorzajdowych jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego, - la^czny rachunek zyskow i strat samorzajdowych jednostek budzetowych i samorzajiowego zakladu budzetowego, - la^czne zestawienie zmian w funduszu samorzadowych jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego, - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014 rok. Sprawozdanie, o ktorym mowa powyzej przekazuj w wersji papierowej i w formie elektronicznej. <*> Jozef/Nowicki

2 Nazwa i ad res iednostki sprawoidawczej Prezydent Miasta Konina PlacWolnoScM KONIN Numer idbnlyfikacyjny REGON BILANS z wykonanla budzetu miasta Konina sporza^dzony na dzien 31 GRUDNIA 2014 ROKU Aflresal Reglonalna Izba Obrachunkowa w Poznanlu Wysylat bez pis ma przewodniego AKTYWA Stan na poczatek roku Stan na konlec roku PASYWA Stan na pocza.tek roku Stan na konlec roku I. Srodki pierti^zne , ,43 I. Zobowi^zania , ,12 1 Srodki pieniezne , ,43 1. Zobowlqzania fl nans owe , , Srodki pieni^zne budzetu , Krotkolerminowe ,43 (do 12 miesi^cy ) , , Pozostate srodki peniezne 1.2. Dlugoterminowe f povyzej 12 miesi^cy ) , ,74 II. Nalezno&ci i rozliczenia ,42 2. Zobowia^ania wobec ,07 budzetow , ,14 1. NaleJnosci finansowe 3. Pozostate zobowi^zania 9 603,06 70, Krotkoterminowe (do 12miesj^cy ) 1.2. Dtugoterminowe (powyze) 12 miesiecy ) 0.00 II. Aktywa nctto budzetu 1. Wynik vtykonania budzetu (+.-) , , , ,02 2. Naleinosci od budzetow , , Nadwyzka budzetu (+) 3 Pozostale naleznosci j rozliczenia 90848, , Deficyt budzetu (-) , , Niewykonane wydatki (-) , ,46 2. Wynik na operacjach niekasowych ( +, - ) 3. Rezerwa na niewygasaja_ce wydatki , ,46 4. Srodki z prywatyzaci. Skumulowany wynik buizetu ( +, - } , ,61 III. Inneaktywa , ,4 III. Inne pasywa , , Subwencje i dotacje na przyszly rak , , Pozoslate pasywa 1 740,31 Suma aktyw6w , ,9 Suma pasywbw , ,9 Infortnacje uzupetniaja.ce: 1. Udzielone gwarancje i poreczenia ,03 2. Olrzymane gwarancje i poreczenia 3. Inne informaqe istolne dla rzetelnosci i przejrzystosci budzetu Skarbnik Miasta rok, missive, dziert a Konina.* *«. jednostkl

3 MINISTERSTWOFINANSOW.nl. Swi^tokizyska Warszawa ' Nazwa i adres iednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolno&ci KON1N Nt identyfikacyjny REGON AKTYWA A. Aktywa trwale 1. Wartoici niematerialne i prawn e II.Rzeczowo aktywa tiwale I.Srodki trwate LtGrunty 1 2.Budynki I ok. ale i obiekty inzynieri la,dowej i wodnej 1.3.Urza.dzenia techniczne i naszyny Stan na poczatek roku koniec roku BD ,38 S , , , , ,37 BILANS.ednostki budzetowej i samorz^do*ego zaktadu budzelowego sporziidzony nadziah 31 grudnia 2014 roku ,2 A.FunduBz ,86.Fundusz jsdnostki SB ,8 ll.wyntk finansowy netto (+,-) ,11 1.Zysknet1o(+) ,0 2.Slrata netto (-) PASYWA ,4 It.Nadwyzka irodk6w obrotowych ( ,6 V.Odpisy z wyniku finansowego (-) REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w POZNANIU Stan na poczatek roku , , , ,92 koniec roku , ,17 4 S39 16, , Srodki Iransportu , ,60 V.Fundusi mienia zllkwidowanych Jadnostek Inne srodki trwala , ,91 2. rodki tiwale w budowla (inwestycje) 3. lalkikl na irodki tiwale w budowie {inwe»tycje) , ,07 B.Partstwowe funduize celowe 137 7,67 IH.Nalelno ci thugotarminowe ,37 IV.DIugoterminowe aktywa finansdwe 241 B86 398, ,07 C. Zobowlazania i rezerwy na zobowiqza.nl a , ,14 1 Akcjei udzialy , ,07.ZobowiazanLa thugoterrninowe ,00 2. InnepapierywarloscioWB 0.00 IZobowiaiania kntkotarminow« , ,14 3 Inne thugolerminowe aktywa finansowe 1. Zobowiazania z tytuhi dostaw i ustug ,! V Wartoii mienia ilikwidawarych jettioctek B, Aktywa ob rot owe o.oc S 60 2S Zobowii zania wobec budzelow 3,Zobowi!(zania z tylutu ubezpieczaii i innytfi svwadczeh , , , Zapasy 733 4, ,82 4. Zobowiazania z tylutu wynagrodzan , ,3 LMaleriaty 7334, Poioslale zobowiazania , P6tpioduktyi produkty w toku S.Produkty gold we 0.00 i Sjmy Dbc*(ctopo ytowe,zbb«zcikzbniei'vykonania Vfrfw) 1 RozlicieniB z tytulu hrodk6w na wydathl tjudzetdw» i i tytukj dochcdqw bihlzbtowych , ^6, , ,0 A Towary II. Rezerwy na zobowjqzania , ,00 II.Naleznoici krttkoterminowe ,63 S22 36,23 D.FunduEze spacjalne , ,62 1.Naleznosci z tylutu do slaw i ustug , ,21 1 Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ,60 2 Naleznosci od budzetow 3.Nalezno$ci i tytutu ubezpieczeri i innych swiadweri ,63 2. Inne fundusze E.Rozliczenia miedzyokresowe , , ,6 J.Pozostata raleznosci , ,1 I.Roilicisnia miedzyokresowe przychodiw , ,97 Rozfeenia z tytutu itodk6w tia wydalvi budietowe i ; tylulu dochod6w budi etowvch II. Inne rozliczenia mifdzyokrasowa , ,68 IH.Krdtkoterminowe aktywa fin an so we 3 80Z 742, ,31 1 Srodki pieniezne w kasie , ,30 Z.Srodkl pieni?ine na raohunkach bankoivyoh 3 47H 937, ,4 3 Srodh p«n^in* pifistwowsgo lunduazu tatawego 14*316, S Inne srodki pieniezne 1204, ,73. Akcje lub udziaty 6 Inne papiery wariosciowe 7. Inne krolkolerminowe aktywa finansowe IV. Rozliczania miedzyokresowc , ,64 Somaaktywdw , ,2 Sarm pasywdw ,88 A.Objaintenh - wykazane w bilanste wartosci aktyw6w trwafych i obrotowych sq pomniojszone odpowfadnio o umorzenie i odplsy aktualizuface B.lnformacje uzupelniajace istotne dla oceny rzefefnojcf / przejrzystosci sytuacji finansowej I maja_tkowej: I.U/f'irzeliie warfaxci nieokiterialnych i praumych ,7 2. Umarzeme srodkow ttvafych ,92 3. Uvmrzeme (x>;i»ta/ych inx/kmv tnw/ych... 33/ ,19 I. OJpisy aknia!i:«/tice sradki irnale. <!, 00. Odpi.y (Alutiliai/ace srodki Innate w hadaaie - 6. OJpisy aktualnujqce wartoxci mematerialtie i prawtte. - 7.Odpisy a/ithalizujqce tmleinoki 9 902,12 X. Oilpisy aktualizajqce libtgiitenaniinve aktywafiihatsowe , ,2 10. WAklyathi»>Z. A. Hf "Nakziuixd Jltigntermiiwe"dit. - roshczenia i tyt. I'l-'RUN - 022X,20:/1 IM - (> 38 28,17:1, w Pasyvrachpoz. K.U "Inn^riizliaeniamiiidzyi^resowe"dot.: PFRON-1 707,$9:1. (!M - X 600 W.SX il prft^/h^faaamoto^onjiia rok.miesiac.dziert

4 Nazwa i ad res jednostki s prawn zdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolnosci KONIN t/vczne ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZesUwienle ZITllaO W f UndUSZU jednostki Numer idenlyfikacyjny sporzqdzone na dzieri r. REGON I. Fundusz jednostki na poczatek okresu (BO) 1, Zwi^kszenie funduszu (z tytuki) 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegty 1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 1.3. Zrealizowane ptatnosci ze srodkow europejskich 1,4. Srodki na inwestycje 1.. Aktualizacja wyceny srodk6w trwatych 1.6. Nieodptatnie otrzymane srodki Irwate j srodki trwate w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU wystac bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzednieqo , , , , , ,61 Stan na koniec rcku biezacego , , , , , , Aktywa przejete od zlikwidowanych lub pota_czonych jednostek 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.9. Pozostate odpisy z wyniku finansowego za rok biezapy Inne zwiekszenia 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytuhi) 2.1. Strata za rok ubiegty 2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok ubiegty 2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje 2.. Aktualizacja wyceny srodkow trwatycn 2.6. Wartosc sprzedanych i nieodptatnie przekazanych srodkow trwatych i srodkow trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 2-7. Pasywa przej?te od zlikwidowanych lub poia.czonych jednostek 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 2.9. Inne zmniejszenia II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) III. Wynik finansowy netto za rok btez^cy (+, -) 1. zysk netto 2. strata netto {-) 1831, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 IV. Nadwyzka dochodow jednostek budzetowych, nadwyzka Srodk6w obrotowych samorz tdowych zaktad6w budzetowych V. Fundusz (II+,.. V) , ,84 Informacje uzupetniajg.ee istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej: 1. W wyniku wytqczeri wzajemnych rozliczen zmnieszono fundusz jednostki, poz. 2.4."Dotacje i Srodki na inwestycje" oraz poz "zysk netto"o kwot$ 11 01S 349,96 ztztyt. przekazanejdotacji w 2014 roku do zakfadu budzetowego - MZK 2. W wyniku likwidacji Szkofy Podstawowej nr w Koninie pozyqe: I." Fundusz <ednostki na poczatek okresu (BO)" wykazuje roznice.w kwocia ,10 zi, poz "Strata za rok ubiegty" (stan na konic roku biezacego) rozni s>f o kwot$ (-) ,9 zi. 3. W 2014 r. poz.1.6. " Nieodptatnie otrzymane srodki trwate i srodki trwate w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne" wykazuje warto^c ,79 zi, jest to suma pozyqi wykazanych wjednostkach: oswiatowych ,03 zt, UM - 6/787 4,23 zt, ZOUM , 73 zt, ZM , 80 zt, KMPSP , 00 zt, MOSiR -8100, 00 zt / 4 Skarboik Miasta Prezrie-u Koniaa (g!6wny ksi^gowyl (rok, miesi^c. dziert] ik jednostki;

5 Nazwa i ad res jednostki sprawozdawczej Prezydant Miasta Konina Plac Wolnosci KONIN taczny RACHUNEK ZYSK6W 1 STRAT Rachunek zysk6w i strat jednostki (wariant porbwnawczy) Numeridentyfikacyjny sporz^dzony na dzieri r. REGON Ad res at: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU wystad bez pisma przewodniego A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedazy produklow II Zmjana slanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia. zmniejszenie- wartost ujemna) 111. Koszt wytworzenia produktow na wtasrce potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiatow V. Dotacje na finansowanie dziatalnosci podstawowej VI. Przychody z tytutu dochodow budzetowych B. Koszty dziatalnosci operacyjnej I.Amortyzacja I. Zuzycie materiatow i energii III. Ustugiobce IV. Podatki i optaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenta spoteczne i inne swidczenia dla pracownikow VII. Pozostate koszty rodzajowe VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow ix. Inne swiadczenia finansowane z budtetu X. Pozostate obcia,zenia C. Zysk (strata) z dziatalnosci podstawowej ( A - B) D. Pozostate przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Dotacje V. Inne przychody operacyjne E. Pozostate koszty operacyjne. Koszty inwestycji finansowanycri ze srodkow wtasnych samorza,dowych zakladdw budzetowych i dochodow jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 11. Pozostate koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe!. Dywidendy i udziaty w zyskach II. Odsetki III. Inne H. Koszty finansowe 1. Odselki II. Inne 1. Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) J. Wynik idarzen nadzwyczajnych (J.I. - J.ll.) 1. Zyski nadzwyczajne II. Slraty nadzwyczajre K. Zysk (strata) brutto (I+J) U. Podatek dochodowy M. Pozostate obowi^zkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie straty) oraz nadwyzki srodkdw obrotowych N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Stan na koniec roku popnedniego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , S 4 270, , , ,92 Stan na kcniec roku btatacego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Informacje uzupetniaja,ce istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej: /. H' koluninie -.'lun na koniec roku poprzedmega- przeittniqta z pozycjj "Amortyzacja" do "Zuzycie malerialow i energii" hvutti ,4 zt, z paz. "Zyiycie maurialovi i energii" do "llslttgi obce" k\'.-ot<; 4$ 27<.,7(>z\. 2. W pozyiji A. I7 "Dotacje na finansowanie tlzialalnoxei poditcnvowej" nylqcsono kanjii- dolacji alrzymanej : ,96 zl. 2.1 pt 201 (kierownft jednoslki) /

6 MiastoKomn placwolnosci l INFORMACJA DODATKOWA Konin DQ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK 1. Dane podstawowe Miasto Konin NIP: REGON: Przyjete zasady rachunkowosci stosuje si? w sposob ci^gly, dokonujajc w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywow i pasywow (w tym takze dokonywania odpisow amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala si wynik finansowy i sporzajiza sprawozdanie fmansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikaja^ce byly porownywalne. 3. Sprawozdanie finansowe sporz^dzone zostalo na podstawie ksiaj; rachunkowych. Ksiegi rachunkowe w Urz^dzie Miejskim w Koninie prowadzone sq. w oparciu o Zakladowy Plan Kont ustalony Zarza^dzeniem nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz zmiemaja^cymi je Zarz^dzeniami: Nr 31/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2012 r. i Nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014 r. 4. Zakladowy Plan Kont Zaktadowy Plan Kont opracowany zostal na podstawie: - ustawy o rachunkowosci (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z pozn. zm.), - ustawy o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 88 z pozn. zm.), - rozporzajdzenia Ministrow Finansow z dnia lipca 2010r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu paristwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, saraorzajdowych zakladow budzetowych, pahstwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maja^cych siedzib^ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289),

7 - rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 2 pazdziernika 201 Or. w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow kont dla organow podatkowych jednostek samorzajiu terytorialnego (Dz.U.Nr208,poz. 137), - rozporzajizenia Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119), - rozporzajizenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji fmansowych (Dz, U. z 2013r. poz. 1344).. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i zostalo sporz^dzone przy zatozeniu mozliwosci dalszej kontynuacji dzialalnosci. 6. Sprawozdanie finansowe sklada si / : - bilansu z wykonania budzetu miasta Konina, - lajzznego bilansu obejmuj^cego dane wynikajace z bilansow samorzadowych jednostek budzetowych i saniorza^dowego zakladu budzetowego, - la^cznego rachunku zyskow i strat (wariant porownawczy), obejmujacego dane wynikajace z rachunkow zyskow i strat samorzajdowych jednostek budzetowych i samorzadowego zakladu budzetowego, - la^cznego zestawienia zmian w funduszu, obejmujacego dane wynikajace z zestawien zmian w funduszu samorzadowych jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego. 7. Omowienie pozycji bilansowych - bilans z wykonania budzetu miasta Konina za 2014 rok Suma bilansowa wynosi ,9 zl. A. Aktywa > Srodkipieniezne - kwota ,43 zl Wykazane 33. w wartosci nominalnej, w kwotach PLN na rachunkach bankowych, w tym: - rachunku podstawowym budzetu miasta ,32 zl, - rachunku niewygasaja^cych wydatkow ,46 zl, - pozostalych rachunkach (dot. projektowunijnych) ,6 zl. > Naleznosci i rozliczenia ,07 zt Na t? pozycje. bilansu skladaja^ si^:

8 1) Naleznosci od budzetow zl na co skladajq. sie_ rozrachunki: -zurz^dami Skarbowymi ,84 zl, - udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych w gminie ,00 zl, - udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych w powiecie ,00 zl - naleznosci od innych gmin ( z tyt. porozumien) 10,66 zl, 2) Pozostale naleznosci i rozliczenia zl Rozliczenie dochodow budzetowych ,86 zl, w tym z: - Wydziatem Podatkow i Oplat Urze_du Miejskiego w Koninie ( dochody wlasne) ,68 zl - Wydziatem Podatkow i Oplat Urze_du Miejskiego w Koninie ( dochody zlecone) ,0 zl - PGKiM Sp. z o.o. jako zarzajdca^ zasobem komunalnym ,38 zl - AS PAK Sp. z o.o. jako zarza^dcq. zasobem komunalnym ,31 zl - MTBS Sp. z o.o. jako zarza^dca^ zasobem komunalnym ,34 zl -MOSiR-0 939,10 zl - Szkola^ Podstawow^ nr 12 w Koninie - 7,00 zl - Szkolnym Schroniskiem Mlodziezowym 771,00 zl Rozliczenie wydatkow budzetowych ,64 zl, w tym z: - Urze_dem Miejskim (Wydzial Ksie;gowosci) w Koninie ,33 zl - MOSiR-2 218,1 zl - AS PAK jako zarza^dca, zasobem komunalnym ,80 zl Pozostale rozrachunki - 70,07 zl: - przypisane odsetki bankowe od pomocniczych rachunkow bankowych 70,07 zl > Inne aktywa ,4 zl Rozliczenia mi^dzyokresowe ,4 zl, na ktore skladajq. si? naticzone odsetki bankowe od zaci^gniejych kredytow i pozyczek. B. Pasywa > Zobowiqzania ,12 zl, ktore skladaja^ si$ z: 1) Zobowiazan finansowych ,91 zl. wtvm:

9 a) Zobowiazan krotkoterminowych (do 12 miesi?cy) ,17 zl, w tym z tytulu: - splat rat kredytow ,72 zl - splat rat pozyczek ,00 zl - naliczonych odsetek od kredytow ,11 zl - naliczonych odsetek od pozyczek - 42,34 zl b) Zobowiazan dlugoterminowych (powyzej 12 miesi^cy) ,74 zl, w tym z tytutu: - splat rat kredytow zl - splat rat pozyczek ,74 zl 2) Zobowiazania wobec budzetow ,14 zl Rozrachunki budzetu ,14 zl, w tym; - Wielkopolski Urzajd Wojewodzki w Poznaniu - zwrot dotacji za 2014r zl - Wielkopolski Urzajd Wojewodzki w Poznaniu - dochody zlecone ,40 zl - inne gminy, z tytuhi funduszu alimentacyjnego ,19 zl - Urz^dy Skarbowe - 1,38 zl 3) Pozostale zobowiazania - 70,07 zl Wykaz zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek miasta Konina, z podzialem na zobowiazania krotkoterminowe i dlugoterminowe przedstawia ponizsza tabela.

10 Tabela. Zestawienie zobowiqzah z tytufu kredytow i pozyczek miasta Konina na dzieh 31. XII r. wykazane w pozycji bilansujako,,zobowiqzania finansowe" Lp. Nr kredytu/ pozyczki Przeznaczenie Kapitat Kapitat do sptaty jako zobowiazanie krdtkotarmi no we Kapital do splaty jako zobowia.zanie dlugoterminowe Odsetki naliczone - zob.kr6tkotemiino we z tytufu kredytow /BU/ z EBt/BGK Budowa przeprawy przez rzek? Warte-nowy przebieg drogi krajowej nr , , ,30 2 2/BU/ z BGK Budowa przeprawy przez rzek? Warte-nowy przebieg drogi krajowej nr , ,92 381,28 3 1/BU/ z mbank na wydalki maja^tkowe , , ,03 4 2/BU/ z Pekao na finansowanie i refinansowanie wydalkow majgtkowych pianowanych do reatizacji w budzecie Miasta Konina za 2010 tok, ktorych rozpocz^cie realizacji zaplanowano w II polroczu 201 Or ,73 2/BU/2Q Z PKOBP na wydatki maja.tkowe planowane do realizacji w budzecie Miasta Konina na 201 1r. oraz czesciowa, splat? zadtuzenia ,7 6 4/BU/ z PKOBP na pokrycie deficytu budzetowego i czfsciowa^ splat? zobowiqzari z tytufu wczesniej zaciajjnietych kredytdwi pozyczek ,81 7 1/BU/ z BGK na sptat? zobowiazan z tytutu wczesniej zacia^ni?tych kredytow i pozyczek 8 1/BU/ z INGBS na splat? zobowia.zari z tytutu wczesniej zaciqgnietych kredyt6w i pozyczek oraz czesciowe finansowanie planowanego deficytu budzetu miasta , ,79 9 3/BU/ z GNB kredyt w rachunku bieza^cym 309,9 RAZEM , , ,11

11 Lp- Nr kredytuf poiyczki Przeznaczenie Kapital Kapital do sptaty jako zobowiiizanie krdtkoterminowe Kapital do sptaty jako zobowiazanie dlugoterminowe Odsetki naliczone zob.krotkotermi no we z tytuiu pozyczek /2012/ Wn-1 /OA- TR-KU/P z NFOSiGW "Zarzadzanie energiqw budynkach uzytecznosci publicznej w Koninie" /U/400/ 620/2014 z WFOSiGW "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pain6ww Koninie" , /2 014/ Wn-1/OA- ES-KU/P z NFOSiGW "Modernizacja o wietlenia ulicznego miasta Konina na energooszcz^dne" , , ,74 RAZEM , , ,74 42,34 Uicznie zobowi^zania finansowe , , , ,4 Suma kolumny i 7 odpowiada kwocie w pozycji bilansowej - Zobowiqzaniafinansowe krotkoterminowe Suma kolumny 6 odpowiada kwocie w pozycji bilansowej - Zobowiqzaniafinansowe dlugoterminowe > Aktywa netto budzetu wynoszq (minus) ,17 zl Stanowiq. one sum^ pozycji bilansowych, w tym: - Wynik wykonania budzetu - (minus) ,02 zt - Rezerwa na niewygasaja_ce wydatki ,46 zl - Skumulowany wynik budzetu - (minus) ,61 zl > Inne pasywa ,00 zl Rozliczenia mi^dzyokresowe ,00 zl SkladaJ3_si$ na t$ pozycj^: - subwencja ogolna czejsc oswiatowa (gminna) ,00 zl - subwencja ogolna cze.sc oswiatowa (powiatowa ) ,00 zl - dotacja z Wielkopolskiego Urze4u Wojewodzkiego w Poznaniu dla KMPSP w Koninie zl

12 Srodki pieni^zne z tytutu subwencji i dotacji miasto otrzymalo w 2014 roku, ktore dotyczyiy 201roku. Informacje uzupelniaj^ce: Miasto Konin na dzien roku udzielilo Narodowemu Funduszowi Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie por^czenia splaty pozyczki inwestycyjnej na realizacje projektu,,uporzajdkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koninskiego" na kwot? ,03 zl. Por^czenie obejmuje cz^sciowq. splat? pozyczki, wraz z odsetkami, zacia_gni tej przez Miejski Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spolka z o.o. w Koninie. Por^czenie jest terminowe i zostaje udzielone na okres od dnia do dnia roku. Ponadto ww. por^czenie zostalo zatwierdzone Uchwala^ Nr 644 Rady Miasta Konina z dnia 30 pazdziernika 2013 roku. Informacja zawarta jest w pkt. 1 "Informacje uzupemiaja^ce". 8. W sprawozdaniu Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/ deficycie za okres od poc/ijtku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 przedstawione sq pozycje: A. Dochody, ktore wynosza ,47 zl (saldo Ma konta 901,,Dochody budzetu", przeksi^gowane na konto 961) B. Wydatki, ktore wynosza^ ,49 zl (salda Wn kont 902,,Wydatki budzetu" i 903,,Niewykonane wydatki", przeksi^gowane na konto 961) C. Nadwyzka/ Deficyt, ktory jest roznica^ mi^dzy dochodami a wydatkami i wynosi minus ,02 zl ( saldo Wn konta 96 i,,wynik wykonania budzetu"). V 9. Srodki na swiadczenia pracownicze na 201 rok zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata wynoszq zl. ( Zalqcznik nr 1 do Uchwafy Nr 12 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata ). 10. Sprawozdania fmansowe jednostek podlegrych miastu - l^czny bilans, I^czny rachunek zyskow i strat, lac/ne zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2014 rok, obejmujq l^czne dane wynikaj^ce z poszczegolnych sprawozdan samorzqdowych jednostek budzetowych i samorz^dowego zaldadu budzetowego. 7

13 Sprawozdania, o ktorych mowa powyzej zostaly sporzajdzone na podstawie przepisow rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia lipca 201 Or. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzajiu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzajiowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majajcych siedzib^ poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Lajszny rachunek zyskow i strat zostal sporzajdzony metoda^ porownawcza^. 11. Lsjczne Sprawozdania finansowe samorzqdowych jednostek budzetowych i samorz^dowego zakladu budzetowego Suma bilansowa wynosi ,2 zl i wzrosla w porownaniu do roku poprzedniego o 4,62 %, tj. o kwote zl. Wybrane pozycje bilansowe: - aktywa trwale wynosza^ ,2 zl i wzrosly o 4,04 %, tj. o kwote, z! - srodki trwale wynosza^ ,11 zl i wzrosly o 7,42 %, tj. o kwot^ zl - fundusz jednostki wynosi ,17 zl i wzrosl o 4,4 %, tj. o kwote_ zl - wynik fmansowy zamyka si? zyskiem finansowym na poziomie ,67 zl i wzrosl o 12,32 %, tj. o kwot? zl. W wyniku likwidacji w 2014 roku Szkoly Podstawowej Nr im. Kawalerow Orderu Usmiechu w Koninie pozycje w Lqcznym zestawieniu zmian w funduszu,,fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)" za 2013 rok i poz.,,fundusz jednostki na poczajtek okresu (BO)" za 2014 rok wykazuje roznic? w kwocie ,10 zt. Zbiorczy,,Bilans jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego",,,zestawienie zmian w funduszu " oraz,,rachunek zyskow i strat" zostal sporzajlzony przy wyla^czeniu dotacji przedmiotowej do MZK w kwocie ,96 zl, ktora: - zwi^ksza,,fundusz jednostki" i umniejsza,,zysk netto" w Bilansie - umniejsza,,dotacje na fmansowanie dzialalnosci podstawowej", co wplywa na,,zysk netto" w Rachunku zyskow i strat - umniejsza,,dotacje i srodki na inwestycje", co wplywa na zwi^kszenie,,funduszu jednostki na koniec okresu (BZ)" i na zmniejszenie Wyniku finansowego netto za rok biezacy" w Zestawieniu zmian w funduszu.

14 12. W 2014 roku na podstawie Uchwaly Nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Szkofy Podstawowej nr im. im. Kawalerow Orderu Usmiechu w Koninie ul Kardynala Stefana Wyszynskiego 3 miasto zlikwidowaio jednostk? budzetowq. - Szkole_ Podstawowa^ nr im. Kawalerow Orderu Usmiechu w Koninie. 13. Sprawozdanie fmansowe zostalo sporzajdzone zgodnie z ksi^gami rachunkowymi i sprawozdaniami budzetowymi tj. Rb- 27S z wykonania planu dochodow budzetowych, Rb - 28S z wykonania planu wydafkow budzetowych oraz Rb- NDS o nadwytce/ deficycie. Natomiast z uwagi na rozbieznosc sporzajdzania tych sprawozdan finansowych ze sprawozdaniem z wykonania budzetu rniasta Konina za 2014 rok (termin sporzajdzenia byl do 31 marca br.) nastqpily nieznaczne roznice: - przesuni^cie wykonania dochodow z powiatu do gminy w dziale 76 w kwocie 4,69 zl, - zmniejszenie wykonania dochodow majatkowych, a zwiejcszenie wykonania dochodow bieza^cych w gminie o kwot? 2 606,00 zl. 14. Analiza fmansowa sprawozdan finansowych Dla jednostek samorzajdu terytoriainego celem dzialalnosci jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb spolecznych obj^tych zakresem dzialania kazdej jednostki. Dlatego wskazniki sa^ tylko pomocniczymi miernikami efektywnosci dzialalnosci, gdyz jednostki samorzajdu terytoriainego nie musza^ spelniac wymogow rentownosci. analiza wskaznikowa - zadtuzenie Wskazniki zadluzenia pozwalaja^ ocenic wielkosc obcia^zen z tytulu zadluzenia w stosunku do dochodow wykonanych.

15 Tabela. Wskaznik zadluzenia w latach Wskaznik zadtuzenia wzor 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok I. Relacja obciazeri z tytulu sptaty kredytbw i pozyczek wraz z odsetkami do dochod6w wykonanych R+O/Dx100%<1% R - kwota sptaty kredytow i pozyczek O- kwota odsetek od kredytow i pozyczek D-dochody wykonane 6,6% 7,44% 7,04% 4,26% II. Relacja zadluzenia z tytuju kredytow i pozyczek do dochodow wykonanych Z/Dwx100%<60% Z-zadUizenie z tyt. zaciasnie.tych kredyt6w i pozyczek Dw- dochody wykonane 28,0% 30,8% 29,47% 29,60% Z powyzszych relacji wynika, ze w 2014 roku byl najnizszy poziom splaty zadluzenia w budzecie miasta. Spadek relacji obci^zenia z tytulu splaty kredytow i pozyczek pokazuje, ze od 2013 roku zacia_gane sa^ dlugoterminowe kredyty bankowe w coraz mniejszej kwocie (2011 rok - 34 mln zl, 2012 rok - 42 mln zl, 2013 rok tys. zl, tys. z!), a nowo zaci^gane kredyty posiadajq. wydhizone okresy karencji. Zas poziom zadluzenia w stosunku do wykonanych dochodow w latach jest nazblizonym poziomie. 1. Zatrudnienie w Urzedzie Miejskim w Koninie i jednostkach organizacyjnych miasta. Na dzien 31 grudma 2014 roku jednostki organizacyjne rniasta Konina zatrudnialy pracownikow, w przeliczeniu na pehie etaty. W podziale na jednostki organizacyjne zatrudnienie przedstawia ponizsza tabela. Wzrost zatrudnienia we wszystkich jednostkach budzetowych, zakladzie budzetowym i instytucjach kultury wyniosl 7 osob. 10

16 Tabela. Zatrudnienie wjednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzien 31 grudnia 2014 roku w przeliczeniu na pefne etaty Lp jednostka organizacyjna miasta Konina liczba zatrudnionych na dzieh r. liczba zatrudnionych na dzieh r. wzrost/ spadek 1 Szkoty ponadgimnazjalne Szkoty podstawowe i gimnazja Przedszkola Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie Urzqd Miejski w Koninie Miejski ZaWad Komunikacji Komenda Miejska Pahstwowej Strazy Pozarnej Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Dom Pomocy Spotecznej Zaktad Obstugi Urzedu Miejskiego Ztobek Miejski Osrodek Doraznej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocq Srodowiskowy Dom Samopomocy 0 14 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0 1 Mtodziezowy Dom Kultury Koniriski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna RAZEM: Zrddto: Dane zjednostek organizacyjnych miasta Konina Sk 'Trend Skarbnik Data Prezy;.r-e; 11

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k Uchwała 383/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690 ul. Zeromskiego 85/25 90502 Lodz NIP 7272609457 Rachunek zyskow i strat nadzieri Urza^d Skarbowy A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi w tym: od jednostek powiqzanych 1. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych

Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3.03.2008 r. Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych Ilekroć

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ST~~TA. f a~ak. uchwala, co następuje:

ST~~TA. f a~ak. uchwala, co następuje: Uchwała 594/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015. z dnia 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015. z dnia 25 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 roku

ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 roku ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 oku w spawie pzedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice spawozdania finansowego jednostki samozadu teytoialnego za 2013 ok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym:

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym: Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i z tytulu dotacji udzialu we udzialu we Dochody z subwencji srodków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH UL.SZPITALNA 5 LOK.5 00-031 WARSZAWA NIP 525-22-40-321 REGON 015179020 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 SPIS TREŚCI I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA ZASADY RACHUNKOWOŚCI 1. AKTYWA I PASYWA WYCENIONE WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI 2. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, KTÓRE MIAŁYBY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA "SERCE" IM.

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA SERCE IM. FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 80-307 GDAŃSK ABRAHAMA 56 0000301475 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 19 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 19 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. Pozycja 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/2015. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 32/2015. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 32/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2014r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe na dzie 31.12.2012r.

Sprawozdanie finansowe na dzie 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowe Fundacji Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokszta c cego im. St. Staszica za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Fundacja Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokszta c cego im.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r WÓJT G M IN Y 97-515 MASŁOWICE p cw. radomszczański iel«44 787-46-25 UG 0050.40.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo