Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KONINA Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) , fax (0-63) , Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU Urz^d Miejski w Koninie Biuro Ra-ay Miasta wi%n,<o w dniu:..te^.jo^ Pan Wieslaw Steinke PrzewodniczqCy Rady Miasta Konina <i dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 88 ze zm.) przekazuje Panu sprawozdanie fmansowe miasta Konina za 2014 rok celem rozpatrzenia przez Komisj? Rewizyjna,. W sklad sprawozdania finansowego za 2014 rok wchodzi: - bilans z wykonania budzetu miasta Konina, - lajczny bilans samorzajdowych jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego, - la^czny rachunek zyskow i strat samorzajdowych jednostek budzetowych i samorzajiowego zakladu budzetowego, - la^czne zestawienie zmian w funduszu samorzadowych jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego, - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014 rok. Sprawozdanie, o ktorym mowa powyzej przekazuj w wersji papierowej i w formie elektronicznej. <*> Jozef/Nowicki

2 Nazwa i ad res iednostki sprawoidawczej Prezydent Miasta Konina PlacWolnoScM KONIN Numer idbnlyfikacyjny REGON BILANS z wykonanla budzetu miasta Konina sporza^dzony na dzien 31 GRUDNIA 2014 ROKU Aflresal Reglonalna Izba Obrachunkowa w Poznanlu Wysylat bez pis ma przewodniego AKTYWA Stan na poczatek roku Stan na konlec roku PASYWA Stan na pocza.tek roku Stan na konlec roku I. Srodki pierti^zne , ,43 I. Zobowi^zania , ,12 1 Srodki pieniezne , ,43 1. Zobowlqzania fl nans owe , , Srodki pieni^zne budzetu , Krotkolerminowe ,43 (do 12 miesi^cy ) , , Pozostate srodki peniezne 1.2. Dlugoterminowe f povyzej 12 miesi^cy ) , ,74 II. Nalezno&ci i rozliczenia ,42 2. Zobowia^ania wobec ,07 budzetow , ,14 1. NaleJnosci finansowe 3. Pozostate zobowi^zania 9 603,06 70, Krotkoterminowe (do 12miesj^cy ) 1.2. Dtugoterminowe (powyze) 12 miesiecy ) 0.00 II. Aktywa nctto budzetu 1. Wynik vtykonania budzetu (+.-) , , , ,02 2. Naleinosci od budzetow , , Nadwyzka budzetu (+) 3 Pozostale naleznosci j rozliczenia 90848, , Deficyt budzetu (-) , , Niewykonane wydatki (-) , ,46 2. Wynik na operacjach niekasowych ( +, - ) 3. Rezerwa na niewygasaja_ce wydatki , ,46 4. Srodki z prywatyzaci. Skumulowany wynik buizetu ( +, - } , ,61 III. Inneaktywa , ,4 III. Inne pasywa , , Subwencje i dotacje na przyszly rak , , Pozoslate pasywa 1 740,31 Suma aktyw6w , ,9 Suma pasywbw , ,9 Infortnacje uzupetniaja.ce: 1. Udzielone gwarancje i poreczenia ,03 2. Olrzymane gwarancje i poreczenia 3. Inne informaqe istolne dla rzetelnosci i przejrzystosci budzetu Skarbnik Miasta rok, missive, dziert a Konina.* *«. jednostkl

3 MINISTERSTWOFINANSOW.nl. Swi^tokizyska Warszawa ' Nazwa i adres iednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolno&ci KON1N Nt identyfikacyjny REGON AKTYWA A. Aktywa trwale 1. Wartoici niematerialne i prawn e II.Rzeczowo aktywa tiwale I.Srodki trwate LtGrunty 1 2.Budynki I ok. ale i obiekty inzynieri la,dowej i wodnej 1.3.Urza.dzenia techniczne i naszyny Stan na poczatek roku koniec roku BD ,38 S , , , , ,37 BILANS.ednostki budzetowej i samorz^do*ego zaktadu budzelowego sporziidzony nadziah 31 grudnia 2014 roku ,2 A.FunduBz ,86.Fundusz jsdnostki SB ,8 ll.wyntk finansowy netto (+,-) ,11 1.Zysknet1o(+) ,0 2.Slrata netto (-) PASYWA ,4 It.Nadwyzka irodk6w obrotowych ( ,6 V.Odpisy z wyniku finansowego (-) REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w POZNANIU Stan na poczatek roku , , , ,92 koniec roku , ,17 4 S39 16, , Srodki Iransportu , ,60 V.Fundusi mienia zllkwidowanych Jadnostek Inne srodki trwala , ,91 2. rodki tiwale w budowla (inwestycje) 3. lalkikl na irodki tiwale w budowie {inwe»tycje) , ,07 B.Partstwowe funduize celowe 137 7,67 IH.Nalelno ci thugotarminowe ,37 IV.DIugoterminowe aktywa finansdwe 241 B86 398, ,07 C. Zobowlazania i rezerwy na zobowiqza.nl a , ,14 1 Akcjei udzialy , ,07.ZobowiazanLa thugoterrninowe ,00 2. InnepapierywarloscioWB 0.00 IZobowiaiania kntkotarminow« , ,14 3 Inne thugolerminowe aktywa finansowe 1. Zobowiazania z tytuhi dostaw i ustug ,! V Wartoii mienia ilikwidawarych jettioctek B, Aktywa ob rot owe o.oc S 60 2S Zobowii zania wobec budzelow 3,Zobowi!(zania z tylutu ubezpieczaii i innytfi svwadczeh , , , Zapasy 733 4, ,82 4. Zobowiazania z tylutu wynagrodzan , ,3 LMaleriaty 7334, Poioslale zobowiazania , P6tpioduktyi produkty w toku S.Produkty gold we 0.00 i Sjmy Dbc*(ctopo ytowe,zbb«zcikzbniei'vykonania Vfrfw) 1 RozlicieniB z tytulu hrodk6w na wydathl tjudzetdw» i i tytukj dochcdqw bihlzbtowych , ^6, , ,0 A Towary II. Rezerwy na zobowjqzania , ,00 II.Naleznoici krttkoterminowe ,63 S22 36,23 D.FunduEze spacjalne , ,62 1.Naleznosci z tylutu do slaw i ustug , ,21 1 Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ,60 2 Naleznosci od budzetow 3.Nalezno$ci i tytutu ubezpieczeri i innych swiadweri ,63 2. Inne fundusze E.Rozliczenia miedzyokresowe , , ,6 J.Pozostata raleznosci , ,1 I.Roilicisnia miedzyokresowe przychodiw , ,97 Rozfeenia z tytutu itodk6w tia wydalvi budietowe i ; tylulu dochod6w budi etowvch II. Inne rozliczenia mifdzyokrasowa , ,68 IH.Krdtkoterminowe aktywa fin an so we 3 80Z 742, ,31 1 Srodki pieniezne w kasie , ,30 Z.Srodkl pieni?ine na raohunkach bankoivyoh 3 47H 937, ,4 3 Srodh p«n^in* pifistwowsgo lunduazu tatawego 14*316, S Inne srodki pieniezne 1204, ,73. Akcje lub udziaty 6 Inne papiery wariosciowe 7. Inne krolkolerminowe aktywa finansowe IV. Rozliczania miedzyokresowc , ,64 Somaaktywdw , ,2 Sarm pasywdw ,88 A.Objaintenh - wykazane w bilanste wartosci aktyw6w trwafych i obrotowych sq pomniojszone odpowfadnio o umorzenie i odplsy aktualizuface B.lnformacje uzupelniajace istotne dla oceny rzefefnojcf / przejrzystosci sytuacji finansowej I maja_tkowej: I.U/f'irzeliie warfaxci nieokiterialnych i praumych ,7 2. Umarzeme srodkow ttvafych ,92 3. Uvmrzeme (x>;i»ta/ych inx/kmv tnw/ych... 33/ ,19 I. OJpisy aknia!i:«/tice sradki irnale. <!, 00. Odpi.y (Alutiliai/ace srodki Innate w hadaaie - 6. OJpisy aktualnujqce wartoxci mematerialtie i prawtte. - 7.Odpisy a/ithalizujqce tmleinoki 9 902,12 X. Oilpisy aktualizajqce libtgiitenaniinve aktywafiihatsowe , ,2 10. WAklyathi»>Z. A. Hf "Nakziuixd Jltigntermiiwe"dit. - roshczenia i tyt. I'l-'RUN - 022X,20:/1 IM - (> 38 28,17:1, w Pasyvrachpoz. K.U "Inn^riizliaeniamiiidzyi^resowe"dot.: PFRON-1 707,$9:1. (!M - X 600 W.SX il prft^/h^faaamoto^onjiia rok.miesiac.dziert

4 Nazwa i ad res jednostki s prawn zdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolnosci KONIN t/vczne ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZesUwienle ZITllaO W f UndUSZU jednostki Numer idenlyfikacyjny sporzqdzone na dzieri r. REGON I. Fundusz jednostki na poczatek okresu (BO) 1, Zwi^kszenie funduszu (z tytuki) 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegty 1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe 1.3. Zrealizowane ptatnosci ze srodkow europejskich 1,4. Srodki na inwestycje 1.. Aktualizacja wyceny srodk6w trwatych 1.6. Nieodptatnie otrzymane srodki Irwate j srodki trwate w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU wystac bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzednieqo , , , , , ,61 Stan na koniec rcku biezacego , , , , , , Aktywa przejete od zlikwidowanych lub pota_czonych jednostek 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.9. Pozostate odpisy z wyniku finansowego za rok biezapy Inne zwiekszenia 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytuhi) 2.1. Strata za rok ubiegty 2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodkow obrotowych za rok ubiegty 2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje 2.. Aktualizacja wyceny srodkow trwatycn 2.6. Wartosc sprzedanych i nieodptatnie przekazanych srodkow trwatych i srodkow trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych 2-7. Pasywa przej?te od zlikwidowanych lub poia.czonych jednostek 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 2.9. Inne zmniejszenia II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) III. Wynik finansowy netto za rok btez^cy (+, -) 1. zysk netto 2. strata netto {-) 1831, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 IV. Nadwyzka dochodow jednostek budzetowych, nadwyzka Srodk6w obrotowych samorz tdowych zaktad6w budzetowych V. Fundusz (II+,.. V) , ,84 Informacje uzupetniajg.ee istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej: 1. W wyniku wytqczeri wzajemnych rozliczen zmnieszono fundusz jednostki, poz. 2.4."Dotacje i Srodki na inwestycje" oraz poz "zysk netto"o kwot$ 11 01S 349,96 ztztyt. przekazanejdotacji w 2014 roku do zakfadu budzetowego - MZK 2. W wyniku likwidacji Szkofy Podstawowej nr w Koninie pozyqe: I." Fundusz <ednostki na poczatek okresu (BO)" wykazuje roznice.w kwocia ,10 zi, poz "Strata za rok ubiegty" (stan na konic roku biezacego) rozni s>f o kwot$ (-) ,9 zi. 3. W 2014 r. poz.1.6. " Nieodptatnie otrzymane srodki trwate i srodki trwate w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne" wykazuje warto^c ,79 zi, jest to suma pozyqi wykazanych wjednostkach: oswiatowych ,03 zt, UM - 6/787 4,23 zt, ZOUM , 73 zt, ZM , 80 zt, KMPSP , 00 zt, MOSiR -8100, 00 zt / 4 Skarboik Miasta Prezrie-u Koniaa (g!6wny ksi^gowyl (rok, miesi^c. dziert] ik jednostki;

5 Nazwa i ad res jednostki sprawozdawczej Prezydant Miasta Konina Plac Wolnosci KONIN taczny RACHUNEK ZYSK6W 1 STRAT Rachunek zysk6w i strat jednostki (wariant porbwnawczy) Numeridentyfikacyjny sporz^dzony na dzieri r. REGON Ad res at: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU wystad bez pisma przewodniego A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedazy produklow II Zmjana slanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia. zmniejszenie- wartost ujemna) 111. Koszt wytworzenia produktow na wtasrce potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiatow V. Dotacje na finansowanie dziatalnosci podstawowej VI. Przychody z tytutu dochodow budzetowych B. Koszty dziatalnosci operacyjnej I.Amortyzacja I. Zuzycie materiatow i energii III. Ustugiobce IV. Podatki i optaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenta spoteczne i inne swidczenia dla pracownikow VII. Pozostate koszty rodzajowe VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow ix. Inne swiadczenia finansowane z budtetu X. Pozostate obcia,zenia C. Zysk (strata) z dziatalnosci podstawowej ( A - B) D. Pozostate przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Dotacje V. Inne przychody operacyjne E. Pozostate koszty operacyjne. Koszty inwestycji finansowanycri ze srodkow wtasnych samorza,dowych zakladdw budzetowych i dochodow jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 11. Pozostate koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe!. Dywidendy i udziaty w zyskach II. Odsetki III. Inne H. Koszty finansowe 1. Odselki II. Inne 1. Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) J. Wynik idarzen nadzwyczajnych (J.I. - J.ll.) 1. Zyski nadzwyczajne II. Slraty nadzwyczajre K. Zysk (strata) brutto (I+J) U. Podatek dochodowy M. Pozostate obowi^zkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie straty) oraz nadwyzki srodkdw obrotowych N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Stan na koniec roku popnedniego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , S 4 270, , , ,92 Stan na kcniec roku btatacego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Informacje uzupetniaja,ce istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej: /. H' koluninie -.'lun na koniec roku poprzedmega- przeittniqta z pozycjj "Amortyzacja" do "Zuzycie malerialow i energii" hvutti ,4 zt, z paz. "Zyiycie maurialovi i energii" do "llslttgi obce" k\'.-ot<; 4$ 27<.,7(>z\. 2. W pozyiji A. I7 "Dotacje na finansowanie tlzialalnoxei poditcnvowej" nylqcsono kanjii- dolacji alrzymanej : ,96 zl. 2.1 pt 201 (kierownft jednoslki) /

6 MiastoKomn placwolnosci l INFORMACJA DODATKOWA Konin DQ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK 1. Dane podstawowe Miasto Konin NIP: REGON: Przyjete zasady rachunkowosci stosuje si? w sposob ci^gly, dokonujajc w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywow i pasywow (w tym takze dokonywania odpisow amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala si wynik finansowy i sporzajiza sprawozdanie fmansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikaja^ce byly porownywalne. 3. Sprawozdanie finansowe sporz^dzone zostalo na podstawie ksiaj; rachunkowych. Ksiegi rachunkowe w Urz^dzie Miejskim w Koninie prowadzone sq. w oparciu o Zakladowy Plan Kont ustalony Zarza^dzeniem nr 16/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz zmiemaja^cymi je Zarz^dzeniami: Nr 31/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2012 r. i Nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014 r. 4. Zakladowy Plan Kont Zaktadowy Plan Kont opracowany zostal na podstawie: - ustawy o rachunkowosci (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z pozn. zm.), - ustawy o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 88 z pozn. zm.), - rozporzajdzenia Ministrow Finansow z dnia lipca 2010r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu paristwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, saraorzajdowych zakladow budzetowych, pahstwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maja^cych siedzib^ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289),

7 - rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 2 pazdziernika 201 Or. w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow kont dla organow podatkowych jednostek samorzajiu terytorialnego (Dz.U.Nr208,poz. 137), - rozporzajizenia Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119), - rozporzajizenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji fmansowych (Dz, U. z 2013r. poz. 1344).. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i zostalo sporz^dzone przy zatozeniu mozliwosci dalszej kontynuacji dzialalnosci. 6. Sprawozdanie finansowe sklada si / : - bilansu z wykonania budzetu miasta Konina, - lajzznego bilansu obejmuj^cego dane wynikajace z bilansow samorzadowych jednostek budzetowych i saniorza^dowego zakladu budzetowego, - la^cznego rachunku zyskow i strat (wariant porownawczy), obejmujacego dane wynikajace z rachunkow zyskow i strat samorzajdowych jednostek budzetowych i samorzadowego zakladu budzetowego, - la^cznego zestawienia zmian w funduszu, obejmujacego dane wynikajace z zestawien zmian w funduszu samorzadowych jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego. 7. Omowienie pozycji bilansowych - bilans z wykonania budzetu miasta Konina za 2014 rok Suma bilansowa wynosi ,9 zl. A. Aktywa > Srodkipieniezne - kwota ,43 zl Wykazane 33. w wartosci nominalnej, w kwotach PLN na rachunkach bankowych, w tym: - rachunku podstawowym budzetu miasta ,32 zl, - rachunku niewygasaja^cych wydatkow ,46 zl, - pozostalych rachunkach (dot. projektowunijnych) ,6 zl. > Naleznosci i rozliczenia ,07 zt Na t? pozycje. bilansu skladaja^ si^:

8 1) Naleznosci od budzetow zl na co skladajq. sie_ rozrachunki: -zurz^dami Skarbowymi ,84 zl, - udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych w gminie ,00 zl, - udzialy w podatku dochodowym od osob fizycznych w powiecie ,00 zl - naleznosci od innych gmin ( z tyt. porozumien) 10,66 zl, 2) Pozostale naleznosci i rozliczenia zl Rozliczenie dochodow budzetowych ,86 zl, w tym z: - Wydziatem Podatkow i Oplat Urze_du Miejskiego w Koninie ( dochody wlasne) ,68 zl - Wydziatem Podatkow i Oplat Urze_du Miejskiego w Koninie ( dochody zlecone) ,0 zl - PGKiM Sp. z o.o. jako zarzajdca^ zasobem komunalnym ,38 zl - AS PAK Sp. z o.o. jako zarza^dcq. zasobem komunalnym ,31 zl - MTBS Sp. z o.o. jako zarza^dca^ zasobem komunalnym ,34 zl -MOSiR-0 939,10 zl - Szkola^ Podstawow^ nr 12 w Koninie - 7,00 zl - Szkolnym Schroniskiem Mlodziezowym 771,00 zl Rozliczenie wydatkow budzetowych ,64 zl, w tym z: - Urze_dem Miejskim (Wydzial Ksie;gowosci) w Koninie ,33 zl - MOSiR-2 218,1 zl - AS PAK jako zarza^dca, zasobem komunalnym ,80 zl Pozostale rozrachunki - 70,07 zl: - przypisane odsetki bankowe od pomocniczych rachunkow bankowych 70,07 zl > Inne aktywa ,4 zl Rozliczenia mi^dzyokresowe ,4 zl, na ktore skladajq. si? naticzone odsetki bankowe od zaci^gniejych kredytow i pozyczek. B. Pasywa > Zobowiqzania ,12 zl, ktore skladaja^ si$ z: 1) Zobowiazan finansowych ,91 zl. wtvm:

9 a) Zobowiazan krotkoterminowych (do 12 miesi?cy) ,17 zl, w tym z tytulu: - splat rat kredytow ,72 zl - splat rat pozyczek ,00 zl - naliczonych odsetek od kredytow ,11 zl - naliczonych odsetek od pozyczek - 42,34 zl b) Zobowiazan dlugoterminowych (powyzej 12 miesi^cy) ,74 zl, w tym z tytutu: - splat rat kredytow zl - splat rat pozyczek ,74 zl 2) Zobowiazania wobec budzetow ,14 zl Rozrachunki budzetu ,14 zl, w tym; - Wielkopolski Urzajd Wojewodzki w Poznaniu - zwrot dotacji za 2014r zl - Wielkopolski Urzajd Wojewodzki w Poznaniu - dochody zlecone ,40 zl - inne gminy, z tytuhi funduszu alimentacyjnego ,19 zl - Urz^dy Skarbowe - 1,38 zl 3) Pozostale zobowiazania - 70,07 zl Wykaz zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek miasta Konina, z podzialem na zobowiazania krotkoterminowe i dlugoterminowe przedstawia ponizsza tabela.

10 Tabela. Zestawienie zobowiqzah z tytufu kredytow i pozyczek miasta Konina na dzieh 31. XII r. wykazane w pozycji bilansujako,,zobowiqzania finansowe" Lp. Nr kredytu/ pozyczki Przeznaczenie Kapitat Kapitat do sptaty jako zobowiazanie krdtkotarmi no we Kapital do splaty jako zobowia.zanie dlugoterminowe Odsetki naliczone - zob.kr6tkotemiino we z tytufu kredytow /BU/ z EBt/BGK Budowa przeprawy przez rzek? Warte-nowy przebieg drogi krajowej nr , , ,30 2 2/BU/ z BGK Budowa przeprawy przez rzek? Warte-nowy przebieg drogi krajowej nr , ,92 381,28 3 1/BU/ z mbank na wydalki maja^tkowe , , ,03 4 2/BU/ z Pekao na finansowanie i refinansowanie wydalkow majgtkowych pianowanych do reatizacji w budzecie Miasta Konina za 2010 tok, ktorych rozpocz^cie realizacji zaplanowano w II polroczu 201 Or ,73 2/BU/2Q Z PKOBP na wydatki maja.tkowe planowane do realizacji w budzecie Miasta Konina na 201 1r. oraz czesciowa, splat? zadtuzenia ,7 6 4/BU/ z PKOBP na pokrycie deficytu budzetowego i czfsciowa^ splat? zobowiqzari z tytufu wczesniej zaciajjnietych kredytdwi pozyczek ,81 7 1/BU/ z BGK na sptat? zobowiazan z tytutu wczesniej zacia^ni?tych kredytow i pozyczek 8 1/BU/ z INGBS na splat? zobowia.zari z tytutu wczesniej zaciqgnietych kredyt6w i pozyczek oraz czesciowe finansowanie planowanego deficytu budzetu miasta , ,79 9 3/BU/ z GNB kredyt w rachunku bieza^cym 309,9 RAZEM , , ,11

11 Lp- Nr kredytuf poiyczki Przeznaczenie Kapital Kapital do sptaty jako zobowiiizanie krdtkoterminowe Kapital do sptaty jako zobowiazanie dlugoterminowe Odsetki naliczone zob.krotkotermi no we z tytuiu pozyczek /2012/ Wn-1 /OA- TR-KU/P z NFOSiGW "Zarzadzanie energiqw budynkach uzytecznosci publicznej w Koninie" /U/400/ 620/2014 z WFOSiGW "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pain6ww Koninie" , /2 014/ Wn-1/OA- ES-KU/P z NFOSiGW "Modernizacja o wietlenia ulicznego miasta Konina na energooszcz^dne" , , ,74 RAZEM , , ,74 42,34 Uicznie zobowi^zania finansowe , , , ,4 Suma kolumny i 7 odpowiada kwocie w pozycji bilansowej - Zobowiqzaniafinansowe krotkoterminowe Suma kolumny 6 odpowiada kwocie w pozycji bilansowej - Zobowiqzaniafinansowe dlugoterminowe > Aktywa netto budzetu wynoszq (minus) ,17 zl Stanowiq. one sum^ pozycji bilansowych, w tym: - Wynik wykonania budzetu - (minus) ,02 zt - Rezerwa na niewygasaja_ce wydatki ,46 zl - Skumulowany wynik budzetu - (minus) ,61 zl > Inne pasywa ,00 zl Rozliczenia mi^dzyokresowe ,00 zl SkladaJ3_si$ na t$ pozycj^: - subwencja ogolna czejsc oswiatowa (gminna) ,00 zl - subwencja ogolna cze.sc oswiatowa (powiatowa ) ,00 zl - dotacja z Wielkopolskiego Urze4u Wojewodzkiego w Poznaniu dla KMPSP w Koninie zl

12 Srodki pieni^zne z tytutu subwencji i dotacji miasto otrzymalo w 2014 roku, ktore dotyczyiy 201roku. Informacje uzupelniaj^ce: Miasto Konin na dzien roku udzielilo Narodowemu Funduszowi Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie por^czenia splaty pozyczki inwestycyjnej na realizacje projektu,,uporzajdkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koninskiego" na kwot? ,03 zl. Por^czenie obejmuje cz^sciowq. splat? pozyczki, wraz z odsetkami, zacia_gni tej przez Miejski Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spolka z o.o. w Koninie. Por^czenie jest terminowe i zostaje udzielone na okres od dnia do dnia roku. Ponadto ww. por^czenie zostalo zatwierdzone Uchwala^ Nr 644 Rady Miasta Konina z dnia 30 pazdziernika 2013 roku. Informacja zawarta jest w pkt. 1 "Informacje uzupemiaja^ce". 8. W sprawozdaniu Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/ deficycie za okres od poc/ijtku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 przedstawione sq pozycje: A. Dochody, ktore wynosza ,47 zl (saldo Ma konta 901,,Dochody budzetu", przeksi^gowane na konto 961) B. Wydatki, ktore wynosza^ ,49 zl (salda Wn kont 902,,Wydatki budzetu" i 903,,Niewykonane wydatki", przeksi^gowane na konto 961) C. Nadwyzka/ Deficyt, ktory jest roznica^ mi^dzy dochodami a wydatkami i wynosi minus ,02 zl ( saldo Wn konta 96 i,,wynik wykonania budzetu"). V 9. Srodki na swiadczenia pracownicze na 201 rok zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata wynoszq zl. ( Zalqcznik nr 1 do Uchwafy Nr 12 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata ). 10. Sprawozdania fmansowe jednostek podlegrych miastu - l^czny bilans, I^czny rachunek zyskow i strat, lac/ne zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2014 rok, obejmujq l^czne dane wynikaj^ce z poszczegolnych sprawozdan samorzqdowych jednostek budzetowych i samorz^dowego zaldadu budzetowego. 7

13 Sprawozdania, o ktorych mowa powyzej zostaly sporzajdzone na podstawie przepisow rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia lipca 201 Or. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzajiu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzajiowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majajcych siedzib^ poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Lajszny rachunek zyskow i strat zostal sporzajdzony metoda^ porownawcza^. 11. Lsjczne Sprawozdania finansowe samorzqdowych jednostek budzetowych i samorz^dowego zakladu budzetowego Suma bilansowa wynosi ,2 zl i wzrosla w porownaniu do roku poprzedniego o 4,62 %, tj. o kwote zl. Wybrane pozycje bilansowe: - aktywa trwale wynosza^ ,2 zl i wzrosly o 4,04 %, tj. o kwote, z! - srodki trwale wynosza^ ,11 zl i wzrosly o 7,42 %, tj. o kwot^ zl - fundusz jednostki wynosi ,17 zl i wzrosl o 4,4 %, tj. o kwote_ zl - wynik fmansowy zamyka si? zyskiem finansowym na poziomie ,67 zl i wzrosl o 12,32 %, tj. o kwot? zl. W wyniku likwidacji w 2014 roku Szkoly Podstawowej Nr im. Kawalerow Orderu Usmiechu w Koninie pozycje w Lqcznym zestawieniu zmian w funduszu,,fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)" za 2013 rok i poz.,,fundusz jednostki na poczajtek okresu (BO)" za 2014 rok wykazuje roznic? w kwocie ,10 zt. Zbiorczy,,Bilans jednostek budzetowych i samorzajdowego zakladu budzetowego",,,zestawienie zmian w funduszu " oraz,,rachunek zyskow i strat" zostal sporzajlzony przy wyla^czeniu dotacji przedmiotowej do MZK w kwocie ,96 zl, ktora: - zwi^ksza,,fundusz jednostki" i umniejsza,,zysk netto" w Bilansie - umniejsza,,dotacje na fmansowanie dzialalnosci podstawowej", co wplywa na,,zysk netto" w Rachunku zyskow i strat - umniejsza,,dotacje i srodki na inwestycje", co wplywa na zwi^kszenie,,funduszu jednostki na koniec okresu (BZ)" i na zmniejszenie Wyniku finansowego netto za rok biezacy" w Zestawieniu zmian w funduszu.

14 12. W 2014 roku na podstawie Uchwaly Nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Szkofy Podstawowej nr im. im. Kawalerow Orderu Usmiechu w Koninie ul Kardynala Stefana Wyszynskiego 3 miasto zlikwidowaio jednostk? budzetowq. - Szkole_ Podstawowa^ nr im. Kawalerow Orderu Usmiechu w Koninie. 13. Sprawozdanie fmansowe zostalo sporzajdzone zgodnie z ksi^gami rachunkowymi i sprawozdaniami budzetowymi tj. Rb- 27S z wykonania planu dochodow budzetowych, Rb - 28S z wykonania planu wydafkow budzetowych oraz Rb- NDS o nadwytce/ deficycie. Natomiast z uwagi na rozbieznosc sporzajdzania tych sprawozdan finansowych ze sprawozdaniem z wykonania budzetu rniasta Konina za 2014 rok (termin sporzajdzenia byl do 31 marca br.) nastqpily nieznaczne roznice: - przesuni^cie wykonania dochodow z powiatu do gminy w dziale 76 w kwocie 4,69 zl, - zmniejszenie wykonania dochodow majatkowych, a zwiejcszenie wykonania dochodow bieza^cych w gminie o kwot? 2 606,00 zl. 14. Analiza fmansowa sprawozdan finansowych Dla jednostek samorzajdu terytoriainego celem dzialalnosci jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb spolecznych obj^tych zakresem dzialania kazdej jednostki. Dlatego wskazniki sa^ tylko pomocniczymi miernikami efektywnosci dzialalnosci, gdyz jednostki samorzajdu terytoriainego nie musza^ spelniac wymogow rentownosci. analiza wskaznikowa - zadtuzenie Wskazniki zadluzenia pozwalaja^ ocenic wielkosc obcia^zen z tytulu zadluzenia w stosunku do dochodow wykonanych.

15 Tabela. Wskaznik zadluzenia w latach Wskaznik zadtuzenia wzor 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok I. Relacja obciazeri z tytulu sptaty kredytbw i pozyczek wraz z odsetkami do dochod6w wykonanych R+O/Dx100%<1% R - kwota sptaty kredytow i pozyczek O- kwota odsetek od kredytow i pozyczek D-dochody wykonane 6,6% 7,44% 7,04% 4,26% II. Relacja zadluzenia z tytuju kredytow i pozyczek do dochodow wykonanych Z/Dwx100%<60% Z-zadUizenie z tyt. zaciasnie.tych kredyt6w i pozyczek Dw- dochody wykonane 28,0% 30,8% 29,47% 29,60% Z powyzszych relacji wynika, ze w 2014 roku byl najnizszy poziom splaty zadluzenia w budzecie miasta. Spadek relacji obci^zenia z tytulu splaty kredytow i pozyczek pokazuje, ze od 2013 roku zacia_gane sa^ dlugoterminowe kredyty bankowe w coraz mniejszej kwocie (2011 rok - 34 mln zl, 2012 rok - 42 mln zl, 2013 rok tys. zl, tys. z!), a nowo zaci^gane kredyty posiadajq. wydhizone okresy karencji. Zas poziom zadluzenia w stosunku do wykonanych dochodow w latach jest nazblizonym poziomie. 1. Zatrudnienie w Urzedzie Miejskim w Koninie i jednostkach organizacyjnych miasta. Na dzien 31 grudma 2014 roku jednostki organizacyjne rniasta Konina zatrudnialy pracownikow, w przeliczeniu na pehie etaty. W podziale na jednostki organizacyjne zatrudnienie przedstawia ponizsza tabela. Wzrost zatrudnienia we wszystkich jednostkach budzetowych, zakladzie budzetowym i instytucjach kultury wyniosl 7 osob. 10

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 , STO'IVARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPELNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM ;PECJALNEGOOSRODKASZKOlNO.WYCHOWA~ZEGO Zukowo, dn. 9 marca 009 r., 83-330 Lukowo. ul. Gdynska NIP 589186393, Regon 193081419 t I 058/681

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie,.... 20.o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 (21-146 Jeziorzany), REGON: 000540 647, zwanym

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo