REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL /13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zemborzyckiej 53, Lublin, na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 maja 2015 r. [II. Beneficjenci Ostateczni projektu] 1. Beneficjentami Ostatecznymi projektu jest 20 osób bezrobotnych i 30 nieaktywnych zawodowo w wieku lat, opuszczające lub które opuściły rodziny zastępcze, domy dziecka, domy młodzieży, wioski dziecięce, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne placówki sprawujące opiekę zastępczą oraz placówki o których mowa w art. 88 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zamieszkałych według Kodeksu cywilnego w województwie lubelskim. 2. Wszyscy uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać (według Kodeksu cywilnego) na terenie gmin, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (wykaz gmin, w których muszą zamieszkiwać uczestnicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

2 3. Beneficjenci Ostateczni, którzy mogą ubiegać się o udział w projekcie muszą spełnić łącznie następujące kryteria: a) Być w wieku od 18 do 25 roku życia, b) Posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy lub nieaktywnej zawodowo, c) Zamieszkiwać na terenie gmin, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego, d) Być osobami opuszczającymi lub które opuściły rodziny zastępcze, domy dziecka, domy młodzieży, wioski dziecięce, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne placówki sprawujące opiekę zastępczą oraz placówki o których mowa w art. 88 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zamieszkałych według Kodeksu cywilnego w województwie lubelskim zagrożonymi wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomani, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. e) Być osobami zdolnymi do zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających oferowanym w projekcie szkoleniom i stażom. [III. Charakterystyka wsparcia w ramach projektu] 1. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział wszystkich Beneficjentów Ostatecznych jest bezpłatny. 2. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni zostaną objęci następującymi rodzajami wsparcia:

3 I. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE: a) Poradnictwo psychologiczne grupowe, którym zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu zgromadzeni w pięć grup 10-osobowych (10 godzin na każdą z 5 grup) i poradnictwo psychologiczne indywidualne (8 godzin na osobę), b) Poradnictwo zawodowe grupowe (14 godzin na każdą z 5 grup) i indywidualne (8 godzin na osobę), c) Mentoring rówieśniczy: spotkania z byłymi wychowankami pieczy zastępczej, którzy osiągnęli sukces w samodzielnym życiu. Mentorzy mają stanowić inspirację do aktywności zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Każdy z mentorów spotka się ze swoim podopiecznym jeden raz w miesiącu przez okres ośmiu miesięcy, II. SZKOLENIA ZAWODOWE (jedno szkolenie spośród niżej podanych): FRYZJER/KA Czas trwania szkolenia: 160 godzin Zakres tematyczny obejmie m.in.: wyposażenie i przygotowanie stanowiska pracy, zasady BHP, obsługę narzędzi, rodzaje usług i ich przebieg, mycie, pielęgnację, masaż głowy, podstawy obsługi klienta, techniki strzyżeń, modelowanie, techniki koloryzacji). KOSMETYCZKA Czas trwania szkolenia: 160 godzin, Zakres tematyczny obejmie m.in.: wyposażenie i organizację pracy w gabinecie, podstawy anatomii człowieka (pod kątem rodzaju szkolenia) część teoretyczna oraz oczyszczanie twarzy, hennę, depilację, zabiegi relaksacyjne, manicure, pedicure, pielęgnację ciała, masaż kosmetyczny i in. (część praktyczna). PROFESJONALNY SPRZEDAWCA / HANDLOWIEC Czas trwania szkolenia: 160 godzin, Zakres tematyczny obejmie m.in.: techniki sprzedaży i negocjacji, sprzedaż internetową, telesprzedaż, efektywną komunikację z klientem, budowanie długofalowych relacji z klientami, strategie handlowe. GRAFIKA KOMPUTEROWA Czas trwania szkolenia: 160 godzin,

4 Zakres tematyczny obejmie m.in.: obsługę programów do grafiki wektorowej i rastrowej, przygotowanie materiałów do druku oraz sposobów prezentacji projektów graficznych w mediach. KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI Czas trwania szkolenia: 176 godzin (116 godz. część teoretyczna i 60 godz. część praktyczna), Kurs zakończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. a) Zajęcia w ramach wszystkich szkoleń będą się odbywały w Lublinie w dni robocze lub weekendy (w zależności od preferencji grupy), średnio 3 razy w tygodniu po 7 godzin dziennie. b) Beneficjenci Ostateczni szkoleń zostaną skierowane na konkretne rodzaje szkoleń po udziale w poradnictwie psychologicznym i zawodowym na podstawie Indywidualnych Planów Działań. c) Jedna osoba będzie mogła wziąć udział w jednym rodzaju szkolenia. Grupy szkoleniowe będą liczyć średnio 10 osób. d) W trakcie szkoleń uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie (przerwy kawowe i ciepły posiłek) oraz zwrot kosztów dojazdu. e) Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. f) Kursy/ szkolenia zakończą się egzaminem weryfikującym nabyte kwalifikacje i kompetencje zgodne ze standardami VCC (poza kursem operatora koparko-ładowarki). Certyfikacja / standard VCC jest jednolitym systemem potwierdzania kwalifikacji zawodowych, umożliwiającym porównanie kwalifikacji oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. g) Uczestnicy, aby przystąpić do staży zawodowych w pracodawców będą musieli zdać egzamin VCC. h) Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu VCC nie zostaną dopuszczeni do staży zawodowych u pracodawców i zakończą udział w projekcie. i) Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin VCC otrzymają Certyfikat VCC poświadczający poosiadane kwalifikacje. 3. Uczestnikom szkolenia zostanie wypłacone jednorazowe stypendium w wysokości 960 zł netto. 4. Stypendium szkoleniowe zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przez uczestnika udziału w szkoleniu pod warunkiem otrzymania przez Projektodawcę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały, zgodnie z harmonogramem płatności dotyczącym projektu, środki pieniężne na ten cel.

5 5. Podstawą naliczenia stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu spowoduje utratę stypendium szkoleniowego za czas nieusprawiedliwionej nieobecności. 6. Członkowie zespołu projektowego będą prowadzili hospitację zajęć. 7. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz założeniami budżetu projektu. III. STAŻE (przez okres sześciu miesięcy dla wszystkich uczestników projektu): a) Uczestnicy projektu odbędą staże w przedsiębiorstwach (średnio 160 godzin/ miesiąc), w trakcie których zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe, zapoznają się także z przebywaniem w tzw. środowisku pracy, co wpłynie na podniesienie poziomu ich umiejętności społecznych. b) Podstawą naliczenia stypendium stażowego będą listy obecności na stażu oraz zaakceptowanie przez Koordynatora projektu kompletnych sprawozdań miesięcznych i/lub sprawozdania końcowego. c) Po zakończeniu każdego miesiąca stażu uczestnicy projektu będą zobowiązani do przedstawienia sprawozdania ze stażu, a po zakończeniu stażu do przedstawienia sprawozdania końcowego. d) Uczestnicy będą zobowiązani do wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień w treści sprawozdań, które wskaże Koordynator projektu po przeanalizowaniu treści dokumentów. e) Akceptacja sprawozdań jest warunkiem wypłaty stypendium stażowego w wysokości 1500 zł netto/ miesiąc. f) Stypendium stażowe będzie przysługiwało także za dni wolne od pracy oraz czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Stypendium nie będzie przysługiwało za nieusprawiedliwioną nieobecność na stażu. g) Stypendium stażowe będzie wypłacane za każdy miesiąc odbytego stażu, w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu odbycia stażu, pod warunkiem otrzymania przez Projektodawcę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały, zgodnie z harmonogramem płatności dotyczącym projektu, środki pieniężne na ten cel. h) Staże u pracodawców będą trwać 6 miesięcy i będą realizowane w oparciu o Umowę stażową. i) Stypendium stażowe będzie wypłacane na rachunki bankowe wskazane przez Uczestników projektu w Oświadczeniu o numerze konta bankowego.

6 j) Przebieg stażu i szczegółowe zasady realizacji będą regulowały zapisy Umowy stażowej (trójstronnej, tj. między Beneficjentem Ostatecznym, Realizatorem projektu i firmą przyjmującą na staż). 3. W ramach projektu uczestnicy otrzymają ponadto: a) Wyżywienie w trakcie poradnictwa psychologicznego grupowego i poradnictwa zawodowego grupowego, b) Zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo psychologiczno-doradcze, c) Wyżywienie (przerwy kawowe i ciepły posiłek) podczas szkoleń zawodowych, d) Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe, e) Stypendium szkoleniowe podczas uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, f) Stypendium stażowe podczas realizacji staży zawodowych. 4. Założone w ramach projektu działania będą realizowane na terenie województwa lubelskiego. [IV. Rekrutacja] 1. Za rekrutację jest odpowiedzialny Realizator projektu firma Drexpol Konsulting Sp. z o. o. 2. Rekrutację do projektu w imieniu Realizatora projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą członkowie zespołu projektu (tj. Koordynator projektu, Zastępca Koordynatora ds. logistyki i monitoringu oraz Zastępca koordynatora ds. rozliczeń finansowych i prawnych). 3. Nabór do projektu ma charakter otwarty. 4. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od stycznia 2014r. do 31 maja 2014r. i zakończy się zakwalifikowaniem 50 osób (kobiet i mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie. 5. Projekt zakłada rekrutację łącznie 50 osób niezatrudnionych (30 osób nieaktywnych zawodowo oraz 20 osób bezrobotnych). 6. Uczestnicy projektu zostaną zakwalifikowani do 5 grup odpowiadających grupom założonych szkoleń zawodowych. 7. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres kontaktowy: ul. Turystyczna 44 (parter), Lublin. 8. Dokumenty powinny być kompletne (tzn. zawierać wszystkie wymagane załączniki i być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem we wskazanych miejscach oraz złożone w języku polskim. W przypadków braków formalnych osoba, która złożyła dokumenty zostanie poproszona o ich

7 uzupełnienie. Jeżeli nie uzupełni braków formalnych we wskazanych przez Koordynatora projektu terminie nie zostanie przyjęta do projektu. 9. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu: w zakładce Do pobrania, a także pod wskazanym wyżej adresem kontaktowym u członków zespołu projektowego. 10. W skład wymienionych wyżej dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: a) Karta Beneficjenta Ostatecznego (dalej: Karta BO) wraz z oświadczeniami stanowiącymi integralną część Karty BO, b) Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej wydane przez właściwy urząd pracy (w przypadku kwalifikacji do projektu jako osoba bezrobotna). 11. Kryteria rekrutacji: a) Kryteria formalne: zgodnie z zapisami części II niniejszego Regulaminu, b) Kryteria merytoryczne: I. Ocena wewnętrznej motywacji i zaangażowania BO do uczestniczenia w projekcie (oceniane na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte, informacji zawartych w Karcie BO/ ankiecie uczestnictwa w projekcie), punktacja: 0-3 pkt., II. Ocena adekwatności proponowanego wsparcia do potrzeb, umiejętności BO i przydatności w karierze zawodowej (oceniane na podstawie informacji zawartych w Karcie BO), punktacja: 0-3 pkt., III. Kryterium finansowe (oceniane na podstawie oświadczenia BO o posiadanych miesięcznych środkach finansowych), punktacja: 0-3 pkt. IV. Ocena dyrektora placówki lub jednego z rodziców zastępczych uzyskana przez Komisję Rekrutacyjną w formie wywiadu telefonicznego, fax-u, maila itp. 12. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria formalne, złożą kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów podczas oceny merytorycznej. 13. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu zrekrutowania 50 BO (zgodnie z zaplanowanym podziałem na kobiety i mężczyzn oraz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo). Następnie zostanie utworzona lista rezerwowa zawierająca zgłoszenia, które wpłynęły po wymaganym terminie lub po momencie zebrania się kompletnej liczby BO (50 os.). 14. W przypadku rezygnacji / bądź skreślenia któregokolwiek BO z listy podstawowej istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej.

8 15. W sytuacji uzyskania przed dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów, w razie ograniczonych miejsc do zaplanowanych grup uczestników, do projektu zostaną przyjęte osoby, które posiadają niższy poziom wykształcenia, przez dłuższy okres czasu pozostają bez zatrudnienia i posiadają krótsze doświadczenie zawodowe. 16. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji do projektu (telefonicznie i drogą mailową w przypadku posiadania poczty elektronicznej). [V. Obowiązki uczestników/uczestniczek projektu] 1. Uczestnicy projektu po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy) są zobowiązani do: a) poinformowania Koordynatora projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących podanych w Karcie BO danych osobowych, informacji o zmianie miejsca zamieszkania lub podjęcia zatrudnienia, b) regularnego uczestnictwa w każdym z rodzajów wsparcia przewidzianych w projekcie (tj. poradnictwie psychologiczno-doradczym, szkoleniach i stażu), a także potwierdzania obecności na zajęciach podpisem złożonym na listach obecności, c) udziału w ww. działaniach, a także przestrzegania norm i zasad powszechnie akceptowalnych w życiu społecznym, d) ankiet ewaluacyjnych w trakcie każdego z rodzajów wsparcia, e) poinformowania Koordynatora projektu w trybie pilnym o wszystkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na udział w projekcie (w tym nieobecności, podjęcie zatrudnienia. 2. Niewypełnienie obowiązków zwartych w niniejszym Regulaminie spowoduje skreślenie z listy uczestników. 3. Uczestnik ma obowiązek uczęszczać na 100% zajęć indywidualnych (doradztwo psychologiczne i zawodowe oraz) oraz na min. 80% zajęć grupowych (dopuszczalny próg 20% nieobecności), tj. grupowe poradnictwo psychologiczne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe. W wypadku zaistnienia nieprzewidzialnych sytuacji losowych lub choroby (przedstawione zwolnienie lekarskie) procent nieobecności ulec może zwiększeniu. W wypadku stażu u pracodawcy uczestnik zobowiązany jest do obecności 100 % z wyjątkiem dni urlopu i zwolnień lekarskich (szczegółowe zasady obecności realizacji staży zawierać będzie umowa stażowa).

9 4. Limit nieobecności ustala się w przeliczeniu na godziny. 5. Przekroczenia limitów nieobecności określonych w pkt. 3 Części V bez uzasadnionej przyczyny (jak np. choroba, nieprzewidziane sytuacje losowe) jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie skutkujące koniecznością zwrotu przez uczestnika kosztów wsparcia z jakiego skorzystał a omówionych w części III. [VI. Zasady udzielania zwrotu kosztów dojazdu] 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu w ramach: poradnictwa psychologiczno doradczego oraz szkoleń. 2. Zwrot kosztów dotyczy dojazdów z miejsca zamieszkania na miejsce szkoleń zawodowych i poradnictwa psychologiczno-doradczego i z powrotem. 3. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany w oparciu o wysokość kwoty przypadającej na dojazd na daną trasę najtańszym środkiem komunikacji publicznej lub prywatnej. 4. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu jedynie za te dni, w których był obecny na zajęciach w ww. rodzajach wsparcia (ocena na podstawie list obecności). 5. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, po uprzednim złożeniu kompletów dokumentów, tj.: W przypadku osoby ubiegającej się o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną: a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną, b) komplet biletów z jednego dnia (dokumentujące dojazd na miejsce szkolenia/ poradnictwa i z powrotem do miejsca zamieszkania), c) oświadczenie przewoźnika (komunikacji publicznej lub prywatnej) dotyczącego ceny biletu i przejazdu w obie tam i z powrotem na danej trasie. W przypadku osoby ubiegającej się o zwrot dojazdu własnym samochodem: a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem, b) oświadczenie przewoźnika (komunikacji publicznej lub prywatnej) dotyczącego ceny biletu i przejazdu w obie tam i z powrotem na danej trasie, c) kserokopię prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,

10 d) umowę użyczenia samochodu (w przypadku dojazdu samochodu zarejestrowanego na inną osobę). 6. Wymienione wyżej dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem: w zakładce Do pobrania. 7. Uczestnicy projektu, którzy będą chcieli uzyskać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia / poradnictwo będą musieli złożyć komplet dokumentów osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną/ kurierem na adres:. 8. Uczestnicy projektu, którzy złożą komplet dokumentów, otrzymają zwrot kosztów na wskazany numer konta (w Oświadczeniu o numerze konta bankowego) w rozliczeniu miesięcznym pod warunkiem otrzymania przez Projektodawcę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały, zgodnie z harmonogramem płatności dotyczącego projektu, środki pieniężne na ten cel. [VII. Zmiany dotyczące harmonogramu wsparcia] 1.W uzasadnionych przypadkach losowych Realizator projektu w miarę posiadanych możliwości w zakresie logistyki wsparcia może wyrazić zgodę na zmianę terminu uczestnictwa w zaplanowanym wcześniej rodzaju wsparcia. 2.Realizator projektu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/ poradnictwa lub zmiany terminu i miejsca. Informacja o zmianie zostanie przekazana Uczestnikom projektu drogą mailową i telefonicznie niezwłocznie po zaistnieniu danej sytuacji. Uczestnik projektu nie może domagać się z tego tytułu rekompensaty za jakiekolwiek poniesione koszty, szkody lub utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania i/lub zmiany terminu lub miejsca szkolenia. [VIII. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i kary umowne] 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (zdarzeniach losowych, działania siły wyższej, przyczyn zdrowotnych lub podjęcia zatrudnienia). O zaistniałym fakcie uczestnik projektu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Koordynatora projektu w formie pisemnego oświadczenia. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia Uczestnik projektu jest zobowiązany do przedłożenia Koordynatorowi projektu dokumentów potwierdzających zaistniałą

11 sytuację, tj.: kserokopię zawartej umowy, zaświadczenie wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną z zakładu pracy, a w sytuacji założenia działalności gospodarczej wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 3. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu z powodu nieprzestrzegania zasad ustalonych niniejszym Regulaminem, nieobecności na szkoleniach/ poradnictwie / stażach przekraczających dopuszczalne limity nieobecności, a także złamanie zasad współżycia społecznego, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów uczestnictwa w projekcie (kary umownej) w zależności od etapu udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia przypadającego na jedną osobę. 4. Zwrot kosztów (kara umowna) wyliczany jest indywidualnie i jest sumą: - całkowitego kosztu uczestnictwa we wszystkich formach, z których uczestnik skorzystał w ramach projektu od początku trwania projektu do momentu swojej rezygnacji, niezależnie od tego, czy jego rezygnacja nastąpiła na początku, w trakcie czy też na końcu jego udziału w nich oraz - kosztu dodatkowych świadczeń otrzymanych przez Uczestnika do momentu jego rezygnacji (zwrot kosztów dojazdu, wypłaconego stypendium szkoleniowego), który wyliczany jest proporcjonalnie (w zależności od ilości i zakresu, w jakim dodatkowe świadczenia zostały udzielone Uczestnikowi do momentu jego rezygnacji) do całkowitej wartości dodatkowych świadczeń możliwych do otrzymania przez Uczestnika w trakcie trwania całej ścieżki wsparcia założonej w projekcie. Wartość uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika w ramach projektu na dzień zatwierdzania niniejszego Regulaminu wynosi (wartości ulec mogą zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy i przeprowadzonych negocjacji cenowych).

12 Koszty przypadające na jednego uczestnika w ramach konkretnego rodzaju wsparcia Poradnictwo psychologiczno-doradcze: a. psychologiczne indywidualne: 640,00 zł b. psychologiczne grupowe: 176,00 zł c. poradnictwo zawodowe grupowe: 228,00zł d. poradnictwo zawodowe indywidualne: 640,00 zł Koszty dodatkowe, wyliczone średnio na jednego uczestnika b. Stypendium szkoleniowe: 1233,12 zł c. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia: wyliczone indywidualnie na podstawie poniesionych przez uczestnika kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów zgodnych z niniejszym Regulaminem. Szkolenia zawodowe: a. kosmetyczka (3000 zł) b. fryzjer (3300 zł) c. profesjonalny sprzedawca/ handlowiec (3400 zł) d. grafika komputerowa (1833 zł) e. kurs operatora koparko-ładowarki (3000 zł) Staże w przedsiębiorstwach a ,50 zł

13 [IX. Postanowienia końcowe] 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 2. Realizator Projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników projektu, które będą zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz szczegółowe zapisy Umowy o dofinansowanie projektu Dobry start lepsze życie. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zespół Projektowy. 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej projektu w zakładce Do pobrania. Regulamin może zostać udostępniony przez zespół projektowy pod wskazanym wyżej adresem kontaktowym. 5. Regulamin w aktualnej wersji wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2014 roku. Opracowała: Monika Nicek Koordynator projektu Zatwierdził: Grzegorz Socha Dyrektor Drexpol Konsulting Sp. z o. o.

14 Załącznik nr 1. Wykaz gmin, w których muszą zamieszkiwać uczestnicy/uczestniczki projektu POWIAT GMINA POWIAT GMINA POWIAT GMINA POWIAT GMINA bialski biłgorajski chełmski Leśna Podlaska Sławatycze Izbica Adamów Mełgiew Terespol Krasnystaw Krzywda świdnicki Świdnik Tuczna M. Biała Podlaska Konstantynów krasnostawski Kraśniczyn Siennica Różana łukowski Serokomla Stanin Trawniki Jarczów Biłgoraj Annopol Stoczek Lubycza Łukowski Królewska Stoczek Frampol Dzierzkowice Łukowski Susiec (miejska) Józefów Gościeradów Wola Mysłowska tomaszowski Tarnawatka Obsza kraśnicki Kraśnik Chodel Tomaszów Lubelski Tarnogród Tomaszów Kraśnik Józefów nad Lubelski (miejska) Wisłą (miejska) Turobin Szastarka opolski Karczmiska Tyszowce M. Chełm Trzydnik Duży Łaziska Ulhówek Chełm Dorohusk Wilkołaz Opole Lubelskie Hanna Firlej Wilków Hańsk Włodawa Dubienka Jeziorzany Milanów włodawski (miejska) Kamień Kock Parczew Włodawa parczewski Rejowiec lubartowski Lubartów Siemień Wola Uhruska Lubartów Ruda-Huta Sosnowica Wyryki (miejska) Siedliszcze Michów Baranów Wojsławice Niedźwiada puławski Janowiec zamojski Adamów Komarów- Osada

15 Dołhobyczów Ostrów Lubelski Kazimierz Krasnobród Dolny Horodło Ostrówek Końskowola Skierbieszów hrubieszowski Hrubieszów miast Serniki Kurów Stary Zamość Hrubieszów Uścimów Markuszów Sułów Mircze Bełżyce Nałęczów Zwierzyniec Trzeszczany Konopnica Wąwolnica M. Zamość lubelski Werbkowice Wojciechów radzyński Czemierniki Chrzanów Wólka Dęblin janowski Dzwola Janów Lubelski Modliborzyce łęczyński Cyców Ludwin Łęczna Milejów rycki Kłoczew Ryki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo