REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL /13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zemborzyckiej 53, Lublin, na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 maja 2015 r. [II. Beneficjenci Ostateczni projektu] 1. Beneficjentami Ostatecznymi projektu jest 20 osób bezrobotnych i 30 nieaktywnych zawodowo w wieku lat, opuszczające lub które opuściły rodziny zastępcze, domy dziecka, domy młodzieży, wioski dziecięce, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne placówki sprawujące opiekę zastępczą oraz placówki o których mowa w art. 88 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zamieszkałych według Kodeksu cywilnego w województwie lubelskim. 2. Wszyscy uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać (według Kodeksu cywilnego) na terenie gmin, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (wykaz gmin, w których muszą zamieszkiwać uczestnicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

2 3. Beneficjenci Ostateczni, którzy mogą ubiegać się o udział w projekcie muszą spełnić łącznie następujące kryteria: a) Być w wieku od 18 do 25 roku życia, b) Posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy lub nieaktywnej zawodowo, c) Zamieszkiwać na terenie gmin, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego, d) Być osobami opuszczającymi lub które opuściły rodziny zastępcze, domy dziecka, domy młodzieży, wioski dziecięce, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne placówki sprawujące opiekę zastępczą oraz placówki o których mowa w art. 88 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zamieszkałych według Kodeksu cywilnego w województwie lubelskim zagrożonymi wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomani, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. e) Być osobami zdolnymi do zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających oferowanym w projekcie szkoleniom i stażom. [III. Charakterystyka wsparcia w ramach projektu] 1. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział wszystkich Beneficjentów Ostatecznych jest bezpłatny. 2. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni zostaną objęci następującymi rodzajami wsparcia:

3 I. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE: a) Poradnictwo psychologiczne grupowe, którym zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu zgromadzeni w pięć grup 10-osobowych (10 godzin na każdą z 5 grup) i poradnictwo psychologiczne indywidualne (8 godzin na osobę), b) Poradnictwo zawodowe grupowe (14 godzin na każdą z 5 grup) i indywidualne (8 godzin na osobę), c) Mentoring rówieśniczy: spotkania z byłymi wychowankami pieczy zastępczej, którzy osiągnęli sukces w samodzielnym życiu. Mentorzy mają stanowić inspirację do aktywności zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Każdy z mentorów spotka się ze swoim podopiecznym jeden raz w miesiącu przez okres ośmiu miesięcy, II. SZKOLENIA ZAWODOWE (jedno szkolenie spośród niżej podanych): FRYZJER/KA Czas trwania szkolenia: 160 godzin Zakres tematyczny obejmie m.in.: wyposażenie i przygotowanie stanowiska pracy, zasady BHP, obsługę narzędzi, rodzaje usług i ich przebieg, mycie, pielęgnację, masaż głowy, podstawy obsługi klienta, techniki strzyżeń, modelowanie, techniki koloryzacji). KOSMETYCZKA Czas trwania szkolenia: 160 godzin, Zakres tematyczny obejmie m.in.: wyposażenie i organizację pracy w gabinecie, podstawy anatomii człowieka (pod kątem rodzaju szkolenia) część teoretyczna oraz oczyszczanie twarzy, hennę, depilację, zabiegi relaksacyjne, manicure, pedicure, pielęgnację ciała, masaż kosmetyczny i in. (część praktyczna). PROFESJONALNY SPRZEDAWCA / HANDLOWIEC Czas trwania szkolenia: 160 godzin, Zakres tematyczny obejmie m.in.: techniki sprzedaży i negocjacji, sprzedaż internetową, telesprzedaż, efektywną komunikację z klientem, budowanie długofalowych relacji z klientami, strategie handlowe. GRAFIKA KOMPUTEROWA Czas trwania szkolenia: 160 godzin,

4 Zakres tematyczny obejmie m.in.: obsługę programów do grafiki wektorowej i rastrowej, przygotowanie materiałów do druku oraz sposobów prezentacji projektów graficznych w mediach. KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI Czas trwania szkolenia: 176 godzin (116 godz. część teoretyczna i 60 godz. część praktyczna), Kurs zakończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. a) Zajęcia w ramach wszystkich szkoleń będą się odbywały w Lublinie w dni robocze lub weekendy (w zależności od preferencji grupy), średnio 3 razy w tygodniu po 7 godzin dziennie. b) Beneficjenci Ostateczni szkoleń zostaną skierowane na konkretne rodzaje szkoleń po udziale w poradnictwie psychologicznym i zawodowym na podstawie Indywidualnych Planów Działań. c) Jedna osoba będzie mogła wziąć udział w jednym rodzaju szkolenia. Grupy szkoleniowe będą liczyć średnio 10 osób. d) W trakcie szkoleń uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie (przerwy kawowe i ciepły posiłek) oraz zwrot kosztów dojazdu. e) Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. f) Kursy/ szkolenia zakończą się egzaminem weryfikującym nabyte kwalifikacje i kompetencje zgodne ze standardami VCC (poza kursem operatora koparko-ładowarki). Certyfikacja / standard VCC jest jednolitym systemem potwierdzania kwalifikacji zawodowych, umożliwiającym porównanie kwalifikacji oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. g) Uczestnicy, aby przystąpić do staży zawodowych w pracodawców będą musieli zdać egzamin VCC. h) Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu VCC nie zostaną dopuszczeni do staży zawodowych u pracodawców i zakończą udział w projekcie. i) Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin VCC otrzymają Certyfikat VCC poświadczający poosiadane kwalifikacje. 3. Uczestnikom szkolenia zostanie wypłacone jednorazowe stypendium w wysokości 960 zł netto. 4. Stypendium szkoleniowe zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przez uczestnika udziału w szkoleniu pod warunkiem otrzymania przez Projektodawcę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały, zgodnie z harmonogramem płatności dotyczącym projektu, środki pieniężne na ten cel.

5 5. Podstawą naliczenia stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu spowoduje utratę stypendium szkoleniowego za czas nieusprawiedliwionej nieobecności. 6. Członkowie zespołu projektowego będą prowadzili hospitację zajęć. 7. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz założeniami budżetu projektu. III. STAŻE (przez okres sześciu miesięcy dla wszystkich uczestników projektu): a) Uczestnicy projektu odbędą staże w przedsiębiorstwach (średnio 160 godzin/ miesiąc), w trakcie których zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe, zapoznają się także z przebywaniem w tzw. środowisku pracy, co wpłynie na podniesienie poziomu ich umiejętności społecznych. b) Podstawą naliczenia stypendium stażowego będą listy obecności na stażu oraz zaakceptowanie przez Koordynatora projektu kompletnych sprawozdań miesięcznych i/lub sprawozdania końcowego. c) Po zakończeniu każdego miesiąca stażu uczestnicy projektu będą zobowiązani do przedstawienia sprawozdania ze stażu, a po zakończeniu stażu do przedstawienia sprawozdania końcowego. d) Uczestnicy będą zobowiązani do wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień w treści sprawozdań, które wskaże Koordynator projektu po przeanalizowaniu treści dokumentów. e) Akceptacja sprawozdań jest warunkiem wypłaty stypendium stażowego w wysokości 1500 zł netto/ miesiąc. f) Stypendium stażowe będzie przysługiwało także za dni wolne od pracy oraz czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Stypendium nie będzie przysługiwało za nieusprawiedliwioną nieobecność na stażu. g) Stypendium stażowe będzie wypłacane za każdy miesiąc odbytego stażu, w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu odbycia stażu, pod warunkiem otrzymania przez Projektodawcę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały, zgodnie z harmonogramem płatności dotyczącym projektu, środki pieniężne na ten cel. h) Staże u pracodawców będą trwać 6 miesięcy i będą realizowane w oparciu o Umowę stażową. i) Stypendium stażowe będzie wypłacane na rachunki bankowe wskazane przez Uczestników projektu w Oświadczeniu o numerze konta bankowego.

6 j) Przebieg stażu i szczegółowe zasady realizacji będą regulowały zapisy Umowy stażowej (trójstronnej, tj. między Beneficjentem Ostatecznym, Realizatorem projektu i firmą przyjmującą na staż). 3. W ramach projektu uczestnicy otrzymają ponadto: a) Wyżywienie w trakcie poradnictwa psychologicznego grupowego i poradnictwa zawodowego grupowego, b) Zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo psychologiczno-doradcze, c) Wyżywienie (przerwy kawowe i ciepły posiłek) podczas szkoleń zawodowych, d) Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe, e) Stypendium szkoleniowe podczas uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, f) Stypendium stażowe podczas realizacji staży zawodowych. 4. Założone w ramach projektu działania będą realizowane na terenie województwa lubelskiego. [IV. Rekrutacja] 1. Za rekrutację jest odpowiedzialny Realizator projektu firma Drexpol Konsulting Sp. z o. o. 2. Rekrutację do projektu w imieniu Realizatora projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą członkowie zespołu projektu (tj. Koordynator projektu, Zastępca Koordynatora ds. logistyki i monitoringu oraz Zastępca koordynatora ds. rozliczeń finansowych i prawnych). 3. Nabór do projektu ma charakter otwarty. 4. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od stycznia 2014r. do 31 maja 2014r. i zakończy się zakwalifikowaniem 50 osób (kobiet i mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie. 5. Projekt zakłada rekrutację łącznie 50 osób niezatrudnionych (30 osób nieaktywnych zawodowo oraz 20 osób bezrobotnych). 6. Uczestnicy projektu zostaną zakwalifikowani do 5 grup odpowiadających grupom założonych szkoleń zawodowych. 7. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres kontaktowy: ul. Turystyczna 44 (parter), Lublin. 8. Dokumenty powinny być kompletne (tzn. zawierać wszystkie wymagane załączniki i być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem we wskazanych miejscach oraz złożone w języku polskim. W przypadków braków formalnych osoba, która złożyła dokumenty zostanie poproszona o ich

7 uzupełnienie. Jeżeli nie uzupełni braków formalnych we wskazanych przez Koordynatora projektu terminie nie zostanie przyjęta do projektu. 9. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu: w zakładce Do pobrania, a także pod wskazanym wyżej adresem kontaktowym u członków zespołu projektowego. 10. W skład wymienionych wyżej dokumentów rekrutacyjnych wchodzą: a) Karta Beneficjenta Ostatecznego (dalej: Karta BO) wraz z oświadczeniami stanowiącymi integralną część Karty BO, b) Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej wydane przez właściwy urząd pracy (w przypadku kwalifikacji do projektu jako osoba bezrobotna). 11. Kryteria rekrutacji: a) Kryteria formalne: zgodnie z zapisami części II niniejszego Regulaminu, b) Kryteria merytoryczne: I. Ocena wewnętrznej motywacji i zaangażowania BO do uczestniczenia w projekcie (oceniane na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte, informacji zawartych w Karcie BO/ ankiecie uczestnictwa w projekcie), punktacja: 0-3 pkt., II. Ocena adekwatności proponowanego wsparcia do potrzeb, umiejętności BO i przydatności w karierze zawodowej (oceniane na podstawie informacji zawartych w Karcie BO), punktacja: 0-3 pkt., III. Kryterium finansowe (oceniane na podstawie oświadczenia BO o posiadanych miesięcznych środkach finansowych), punktacja: 0-3 pkt. IV. Ocena dyrektora placówki lub jednego z rodziców zastępczych uzyskana przez Komisję Rekrutacyjną w formie wywiadu telefonicznego, fax-u, maila itp. 12. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria formalne, złożą kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów podczas oceny merytorycznej. 13. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu zrekrutowania 50 BO (zgodnie z zaplanowanym podziałem na kobiety i mężczyzn oraz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo). Następnie zostanie utworzona lista rezerwowa zawierająca zgłoszenia, które wpłynęły po wymaganym terminie lub po momencie zebrania się kompletnej liczby BO (50 os.). 14. W przypadku rezygnacji / bądź skreślenia któregokolwiek BO z listy podstawowej istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej.

8 15. W sytuacji uzyskania przed dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów, w razie ograniczonych miejsc do zaplanowanych grup uczestników, do projektu zostaną przyjęte osoby, które posiadają niższy poziom wykształcenia, przez dłuższy okres czasu pozostają bez zatrudnienia i posiadają krótsze doświadczenie zawodowe. 16. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji do projektu (telefonicznie i drogą mailową w przypadku posiadania poczty elektronicznej). [V. Obowiązki uczestników/uczestniczek projektu] 1. Uczestnicy projektu po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy) są zobowiązani do: a) poinformowania Koordynatora projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących podanych w Karcie BO danych osobowych, informacji o zmianie miejsca zamieszkania lub podjęcia zatrudnienia, b) regularnego uczestnictwa w każdym z rodzajów wsparcia przewidzianych w projekcie (tj. poradnictwie psychologiczno-doradczym, szkoleniach i stażu), a także potwierdzania obecności na zajęciach podpisem złożonym na listach obecności, c) udziału w ww. działaniach, a także przestrzegania norm i zasad powszechnie akceptowalnych w życiu społecznym, d) ankiet ewaluacyjnych w trakcie każdego z rodzajów wsparcia, e) poinformowania Koordynatora projektu w trybie pilnym o wszystkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na udział w projekcie (w tym nieobecności, podjęcie zatrudnienia. 2. Niewypełnienie obowiązków zwartych w niniejszym Regulaminie spowoduje skreślenie z listy uczestników. 3. Uczestnik ma obowiązek uczęszczać na 100% zajęć indywidualnych (doradztwo psychologiczne i zawodowe oraz) oraz na min. 80% zajęć grupowych (dopuszczalny próg 20% nieobecności), tj. grupowe poradnictwo psychologiczne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe. W wypadku zaistnienia nieprzewidzialnych sytuacji losowych lub choroby (przedstawione zwolnienie lekarskie) procent nieobecności ulec może zwiększeniu. W wypadku stażu u pracodawcy uczestnik zobowiązany jest do obecności 100 % z wyjątkiem dni urlopu i zwolnień lekarskich (szczegółowe zasady obecności realizacji staży zawierać będzie umowa stażowa).

9 4. Limit nieobecności ustala się w przeliczeniu na godziny. 5. Przekroczenia limitów nieobecności określonych w pkt. 3 Części V bez uzasadnionej przyczyny (jak np. choroba, nieprzewidziane sytuacje losowe) jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie skutkujące koniecznością zwrotu przez uczestnika kosztów wsparcia z jakiego skorzystał a omówionych w części III. [VI. Zasady udzielania zwrotu kosztów dojazdu] 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu w ramach: poradnictwa psychologiczno doradczego oraz szkoleń. 2. Zwrot kosztów dotyczy dojazdów z miejsca zamieszkania na miejsce szkoleń zawodowych i poradnictwa psychologiczno-doradczego i z powrotem. 3. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany w oparciu o wysokość kwoty przypadającej na dojazd na daną trasę najtańszym środkiem komunikacji publicznej lub prywatnej. 4. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu jedynie za te dni, w których był obecny na zajęciach w ww. rodzajach wsparcia (ocena na podstawie list obecności). 5. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, po uprzednim złożeniu kompletów dokumentów, tj.: W przypadku osoby ubiegającej się o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną: a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną, b) komplet biletów z jednego dnia (dokumentujące dojazd na miejsce szkolenia/ poradnictwa i z powrotem do miejsca zamieszkania), c) oświadczenie przewoźnika (komunikacji publicznej lub prywatnej) dotyczącego ceny biletu i przejazdu w obie tam i z powrotem na danej trasie. W przypadku osoby ubiegającej się o zwrot dojazdu własnym samochodem: a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem, b) oświadczenie przewoźnika (komunikacji publicznej lub prywatnej) dotyczącego ceny biletu i przejazdu w obie tam i z powrotem na danej trasie, c) kserokopię prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,

10 d) umowę użyczenia samochodu (w przypadku dojazdu samochodu zarejestrowanego na inną osobę). 6. Wymienione wyżej dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem: w zakładce Do pobrania. 7. Uczestnicy projektu, którzy będą chcieli uzyskać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia / poradnictwo będą musieli złożyć komplet dokumentów osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną/ kurierem na adres:. 8. Uczestnicy projektu, którzy złożą komplet dokumentów, otrzymają zwrot kosztów na wskazany numer konta (w Oświadczeniu o numerze konta bankowego) w rozliczeniu miesięcznym pod warunkiem otrzymania przez Projektodawcę od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie transzy dotacji, w ramach której przewidziane zostały, zgodnie z harmonogramem płatności dotyczącego projektu, środki pieniężne na ten cel. [VII. Zmiany dotyczące harmonogramu wsparcia] 1.W uzasadnionych przypadkach losowych Realizator projektu w miarę posiadanych możliwości w zakresie logistyki wsparcia może wyrazić zgodę na zmianę terminu uczestnictwa w zaplanowanym wcześniej rodzaju wsparcia. 2.Realizator projektu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/ poradnictwa lub zmiany terminu i miejsca. Informacja o zmianie zostanie przekazana Uczestnikom projektu drogą mailową i telefonicznie niezwłocznie po zaistnieniu danej sytuacji. Uczestnik projektu nie może domagać się z tego tytułu rekompensaty za jakiekolwiek poniesione koszty, szkody lub utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania i/lub zmiany terminu lub miejsca szkolenia. [VIII. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i kary umowne] 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (zdarzeniach losowych, działania siły wyższej, przyczyn zdrowotnych lub podjęcia zatrudnienia). O zaistniałym fakcie uczestnik projektu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Koordynatora projektu w formie pisemnego oświadczenia. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia Uczestnik projektu jest zobowiązany do przedłożenia Koordynatorowi projektu dokumentów potwierdzających zaistniałą

11 sytuację, tj.: kserokopię zawartej umowy, zaświadczenie wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną z zakładu pracy, a w sytuacji założenia działalności gospodarczej wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 3. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu z powodu nieprzestrzegania zasad ustalonych niniejszym Regulaminem, nieobecności na szkoleniach/ poradnictwie / stażach przekraczających dopuszczalne limity nieobecności, a także złamanie zasad współżycia społecznego, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów uczestnictwa w projekcie (kary umownej) w zależności od etapu udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia przypadającego na jedną osobę. 4. Zwrot kosztów (kara umowna) wyliczany jest indywidualnie i jest sumą: - całkowitego kosztu uczestnictwa we wszystkich formach, z których uczestnik skorzystał w ramach projektu od początku trwania projektu do momentu swojej rezygnacji, niezależnie od tego, czy jego rezygnacja nastąpiła na początku, w trakcie czy też na końcu jego udziału w nich oraz - kosztu dodatkowych świadczeń otrzymanych przez Uczestnika do momentu jego rezygnacji (zwrot kosztów dojazdu, wypłaconego stypendium szkoleniowego), który wyliczany jest proporcjonalnie (w zależności od ilości i zakresu, w jakim dodatkowe świadczenia zostały udzielone Uczestnikowi do momentu jego rezygnacji) do całkowitej wartości dodatkowych świadczeń możliwych do otrzymania przez Uczestnika w trakcie trwania całej ścieżki wsparcia założonej w projekcie. Wartość uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika w ramach projektu na dzień zatwierdzania niniejszego Regulaminu wynosi (wartości ulec mogą zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy i przeprowadzonych negocjacji cenowych).

12 Koszty przypadające na jednego uczestnika w ramach konkretnego rodzaju wsparcia Poradnictwo psychologiczno-doradcze: a. psychologiczne indywidualne: 640,00 zł b. psychologiczne grupowe: 176,00 zł c. poradnictwo zawodowe grupowe: 228,00zł d. poradnictwo zawodowe indywidualne: 640,00 zł Koszty dodatkowe, wyliczone średnio na jednego uczestnika b. Stypendium szkoleniowe: 1233,12 zł c. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia: wyliczone indywidualnie na podstawie poniesionych przez uczestnika kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów zgodnych z niniejszym Regulaminem. Szkolenia zawodowe: a. kosmetyczka (3000 zł) b. fryzjer (3300 zł) c. profesjonalny sprzedawca/ handlowiec (3400 zł) d. grafika komputerowa (1833 zł) e. kurs operatora koparko-ładowarki (3000 zł) Staże w przedsiębiorstwach a ,50 zł

13 [IX. Postanowienia końcowe] 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 2. Realizator Projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników projektu, które będą zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz szczegółowe zapisy Umowy o dofinansowanie projektu Dobry start lepsze życie. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zespół Projektowy. 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej projektu w zakładce Do pobrania. Regulamin może zostać udostępniony przez zespół projektowy pod wskazanym wyżej adresem kontaktowym. 5. Regulamin w aktualnej wersji wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2014 roku. Opracowała: Monika Nicek Koordynator projektu Zatwierdził: Grzegorz Socha Dyrektor Drexpol Konsulting Sp. z o. o.

14 Załącznik nr 1. Wykaz gmin, w których muszą zamieszkiwać uczestnicy/uczestniczki projektu POWIAT GMINA POWIAT GMINA POWIAT GMINA POWIAT GMINA bialski biłgorajski chełmski Leśna Podlaska Sławatycze Izbica Adamów Mełgiew Terespol Krasnystaw Krzywda świdnicki Świdnik Tuczna M. Biała Podlaska Konstantynów krasnostawski Kraśniczyn Siennica Różana łukowski Serokomla Stanin Trawniki Jarczów Biłgoraj Annopol Stoczek Lubycza Łukowski Królewska Stoczek Frampol Dzierzkowice Łukowski Susiec (miejska) Józefów Gościeradów Wola Mysłowska tomaszowski Tarnawatka Obsza kraśnicki Kraśnik Chodel Tomaszów Lubelski Tarnogród Tomaszów Kraśnik Józefów nad Lubelski (miejska) Wisłą (miejska) Turobin Szastarka opolski Karczmiska Tyszowce M. Chełm Trzydnik Duży Łaziska Ulhówek Chełm Dorohusk Wilkołaz Opole Lubelskie Hanna Firlej Wilków Hańsk Włodawa Dubienka Jeziorzany Milanów włodawski (miejska) Kamień Kock Parczew Włodawa parczewski Rejowiec lubartowski Lubartów Siemień Wola Uhruska Lubartów Ruda-Huta Sosnowica Wyryki (miejska) Siedliszcze Michów Baranów Wojsławice Niedźwiada puławski Janowiec zamojski Adamów Komarów- Osada

15 Dołhobyczów Ostrów Lubelski Kazimierz Krasnobród Dolny Horodło Ostrówek Końskowola Skierbieszów hrubieszowski Hrubieszów miast Serniki Kurów Stary Zamość Hrubieszów Uścimów Markuszów Sułów Mircze Bełżyce Nałęczów Zwierzyniec Trzeszczany Konopnica Wąwolnica M. Zamość lubelski Werbkowice Wojciechów radzyński Czemierniki Chrzanów Wólka Dęblin janowski Dzwola Janów Lubelski Modliborzyce łęczyński Cyców Ludwin Łęczna Milejów rycki Kłoczew Ryki

Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia ( ) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób

Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia ( ) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia (2016-12-01) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób Liczba osób wyłączonych Procent [%] NFZ województwa powiatu powiatu gminy gminy kwalifikujących

Bardziej szczegółowo

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 ROKU Wybory

Bardziej szczegółowo

/REH/05/1/ /01-FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA OBSZARZE GMINY: TRZYDNIK DUŻY /REH/05/1/

/REH/05/1/ /01-FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA OBSZARZE GMINY: TRZYDNIK DUŻY /REH/05/1/ Załącznik do Komunikatu Dyrektora Lubelskiego OW NFZ z dnia 28 czerwca 2017 r. Wykaz postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie w roku 2017 i w latach następnych świadczeń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP TABL. 7 (35). MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W 2003 R. DWELLINGS COMPLETED IN 2003 SPECIFICATION rooms mieszkań rooms mieszkań WOJEWÓDZTWO... 6005 30634 692212 115,3 4423 25690 609194 137,7 VOIVODSHIP BIALSKO-PODLASKI.

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa lubelskiego

Ranking gmin województwa lubelskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej)

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej) Załącznik nr 1 Indykatywny podział środków dla gmin Województwa Lubelskiego na 2014-15 r. (Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Gmina (OPS) Wartość

Bardziej szczegółowo

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2010 r. Województwo lubelskie pod względem powierzchni, po mazowieckim i wielkopolskim, 3 województwo

Bardziej szczegółowo

Młody-wykwalifikowany

Młody-wykwalifikowany REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody-wykwalifikowany Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu Młody-wykwalifikowany, w tym w poradnictwie

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18 Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 2. bialski ziemski Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Marszałka Józefa Piłsudskiego Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Miejscowość Nr telefonu Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację. 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie będzie prowadził organizator projektu CREATOR Sp. z o.o.

I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację. 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie będzie prowadził organizator projektu CREATOR Sp. z o.o. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Alternatywy Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym woj.

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* Ulica Marszałka Józefa Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego 24 21-500 83-343-85-37 2. bialski

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U Strona1 R E G U L A M I N P R O J E K T U W S T R O N Ę S U K C E S U Nr umowy: POKL.07.02.01-06-155/13-00 1 Informacja o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "W stronę

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl.

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl. L.P. Powiat Gmina Nazwa skrócona* MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ulica Kod Miejscowość Nr faxu Telefon Adres e-mail 1. bialski grodzki Biała Podlaska - miasto M Aleja 1000-lecia 22 21-500

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* Ulica Marszałka Józefa Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego 24 21-500 83-343-85-37 bialski

Bardziej szczegółowo

Liczba pracowników. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich. w tym na stanowiskach bibliotekarskich.

Liczba pracowników. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich. w tym na stanowiskach bibliotekarskich. Wyszczególnienie (z uwzględnieniem nazw bibliotek) V. KADRA BIBLIOTEKARSKA -2010 r. Liczba pracowników na stanowiskach Z wykształceniem wyższym bibliotekarskim Z wykształceniem średnim bibliotekarskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego [I. Informacje o projekcie]. 1. Projekt Skuteczna aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego [I. Informacje o projekcie]. 1. Projekt Skuteczna aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt WSPIERAMY MAMY o nr RPLU.09.04.00-06-0024/16 realizowany jest przez Gminę Żyrzyn wraz z partnerami: Gminą Końskowola (Partner 1), Gminą Puławy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Poszerzamy horyzonty 50+

REGULAMIN PROJEKTU Poszerzamy horyzonty 50+ REGULAMIN PROJEKTU Poszerzamy horyzonty 50+ I. Informacje o projekcie 1. Projekt Poszerzamy horyzonty 50+ nr umowy RPDS.10.04.01-02-0035/16 realizowany jest przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim Na

Bardziej szczegółowo

Województwo WBP

Województwo WBP III. ZBIORY SPECJALNE - 2010 r. Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jedn. inw. Wyszczególnienie (z uwzględnieniem nazw bibliotek) Zbiory specjalne w jedn. inw. Ogółem organizatora w tym ze środków

Bardziej szczegółowo

Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie

Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie Załącznik do Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie 1. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

TABELA IV. CZYTELNICY r. MBP Biała Podlaska ,

TABELA IV. CZYTELNICY r. MBP Biała Podlaska , TABELA IV. CZYTELNICY - 2009 r. Liczba Liczba struktura zawodowa czytelników Wyszczególnienie z podziałem na czytelnikó czytelnikó biblioteki w na 100 w mieszkańc P R U S M I Nz ów Województwo lubelskie

Bardziej szczegółowo

Województwo lubelskie propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo lubelskie propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo lubelskie propozycja podziału dotacji w 2010 roku Nazwa Kwota Lp. Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 1 WBP im. H. Łopacińskiego Lublin Lublin 39 584 2 MBP Biała Podlaska Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Umowy Uczestnictwa i Rekrutacji w Projekcie

Zał. nr 1 do Umowy Uczestnictwa i Rekrutacji w Projekcie Zał. nr 1 do Umowy Uczestnictwa i Rekrutacji w Projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 1 Definicje stosowane

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu. Kursy doskonalące dla ratowników medycznych

Regulamin Projektu. Kursy doskonalące dla ratowników medycznych Regulamin Projektu Kursy doskonalące dla ratowników medycznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Kursy doskonalące dla ratowników medycznych określa zasady

Bardziej szczegółowo

w tym 1/3 na dzieci Lubelskie 1 WBP Lublin Lp. Nazwa instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem

w tym 1/3 na dzieci Lubelskie 1 WBP Lublin Lp. Nazwa instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 1 - Województwo Lubelskie 2014 r. Lp. Nazwa instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem w tym 1/3 na dzieci Lubelskie 1 WBP Lublin 57614 19204 2 MBP Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. o kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

OBWIESZCZENIE. o kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Sporządził: Krzysztof Gawron Data sporządzenia: 2016-01-15 Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data upublicznienia: 2016-01-15 Redaktor Biuletynu Marta Staroch Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice do pracy!

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice do pracy! REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice do pracy! 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Imię i nazwisko Uczestniczki projektu:... 1 Organizator projektu, oświadcza, a podpisana poniżej Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2 TABL. 4 (31). ZASOBY MIESZKANIOWE a W 2008 R. DWELLING STOCKS a IN 2008 per person WOJEWÓDZTWO. 716973 2687010 53233,9 3,75 3,02 0,80 74,2 24,6 VOIVODSHIP BIALSKI.. 101462 395522 7884,2 3,90 3,03 0,78

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Mama w pracy - program aktywizacji zawodowej kobiet poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku "Wesołe Promyczki nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/350/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Lublin, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/350/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 5306 UCHWAŁA NR XXIV/350/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Informacje o projekcie PROJEKT,,PRACUJ I UCZ SIĘ" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Pracuj

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Młodzi Aktywni Doświadczeni na lubelskim rynku pracy nr projektu POWR.01.02.02-06-0181/15

Bardziej szczegółowo

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r.

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r. POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r. KOMPONENTY REFORMA KRUS PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA Program Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Sprzęt gaśniczy przeznaczony do przeglądu, konserwacji, wymiany. Załącznik nr 1 b do wzoru umowy Termin konserwacji 2011 r. Trmin konserwacji2 012

Sprzęt gaśniczy przeznaczony do przeglądu, konserwacji, wymiany. Załącznik nr 1 b do wzoru umowy Termin konserwacji 2011 r. Trmin konserwacji2 012 Sprzęt gaśniczy przeznaczony do przeglądu, konserwacji, wymiany Załącznik nr 1 b do wzoru umowy Termin konserwacji 2011 r Trmin konserwacji2 012 Lp. Powiat Gmina Obiekt, adres Ilość gaśnic Ilość hydrantów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie WIATR W ŻAGLE program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁUCHOŁASKI SZLAK SUKCESU

REGULAMIN GŁUCHOŁASKI SZLAK SUKCESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GŁUCHOŁASKI SZLAK SUKCESU realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów - kwiecień 2016 r. Godzina postoju - do. Godzina postoju - od

Harmonogram postoju mammobusów - kwiecień 2016 r. Godzina postoju - do. Godzina postoju - od Kod OW Świadczeniodawca Data postoju Dzień tygodnia Harmonogram postoju mammobusów - kwiecień 2016 r. Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów. Kolektory słoneczne - czyste środowisko w gminie Wierzbica.

Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów. Kolektory słoneczne - czyste środowisko w gminie Wierzbica. Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM.06.01.02-22-0006/16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie pomiędzy: Powiatem Łukowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie z siedzibą w Łukowie 21-400, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja Zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy: Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o., ul. Poznańska 29, 20-731 Lublin, reprezentowaną przez...., zwaną dalej Realizatorem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez kompleksową budowę kolektorów słonecznych w Gminie Aleksandrów i Gminie Łukowa.

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez kompleksową budowę kolektorów słonecznych w Gminie Aleksandrów i Gminie Łukowa. LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WL OCENIONYCH FORMALNIE DZIAŁANIE 6.2 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU NR KONKURSU 02/RPOWL/6.2/2012 Lp. 1 Numer ewidencyjny wniosku 06-001/12 Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

2. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie powiatu namysłowskiego.

2. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie powiatu namysłowskiego. REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Sieć możliwości, realizowanym przez Powiat namysłowski/powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów - listopad 2016 r.

Harmonogram postoju mammobusów - listopad 2016 r. Kod OW Świadczeniodawca Data postoju Dzień tygodnia Harmonogram postoju mammobusów - listopad 2016 r. Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. POWER do Pracy! nr POWR Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. POWER do Pracy! nr POWR Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POWER do Pracy! nr POWR.01.02.01.. 1 Informacje ogólne 1. W regulaminie określone zostały zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER do Pracy nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo