Szanowni Paƒstwo, Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paƒstwo, Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Szanowni Paƒstwo, Jak co roku na wystawie prezentowane sà najnowsze projekty i plany dotyczàce zagospodarowania Warszawy. Ich liczba wskazuje, e miasto nadal jest i jak nale y sàdziç, b dzie w najbli szej przysz oêci dynamicznie rozwijajàcym si budowlanym rynkiem inwestycyjnym. Aby jakoêç i liczba powstajàcych, nowych projektów zabudowy miasta by a satysfakcjonujàca i spe niajàca zarówno oczekiwania mieszkaƒców, jak i w sta y sposób wp ywa a na popraw warszawskiego krajobrazu, podj liêmy starania, aby jak najwi ksza powierzchnia Warszawy zosta a obj ta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Procedura uchwalania planów przez Rad Miasta stale post puje. RównoczeÊnie przedstawiane sà do akceptacji Rady uchwa y o przystàpieniu do sporzàdzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz trwajà przygotowania do wszcz cia procedur dla nowych obszarów miasta. Obecnie ponad 15% powierzchni miasta (w granicach administracyjnych) obj ta jest obowiàzujàcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dla nast pnych (oko o 20% powierzchni) przewidywane jest uchwalenie planów do koƒca 2008 roku (oko o 110 planów). Dla pozosta ych terenów procedura planistyczna mo e byç wszcz ta do koƒca 2012 roku. Znacznym u atwieniem w procesie planistycznym obejmujàcym obszar miasta b dzie ukoƒczony w aênie projekt Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania miasta sto ecznego Warszawy, który pod koniec marca zostanie wy o ony do wglàdu publicznego. Opracowanie to zawiera kompendium wiedzy i wytycznych dotyczàcych polityki przestrzennego rozwoju miasta, uwzgl dniajàc zarówno te komponenty, których wartoêç jest niezb dna dla prawid owego funkcjonowania organizmu miejskiego. A tak e te czynniki, które pozwolà na wprowadzenie zasad zwiàzanych ze zrównowa onym rozwojem aglomeracji warszawskiej, wyznaczajàc obszary o walorach krajobrazowo przyrodniczych, znaczàcych cechach krajobrazu kulturowego oraz wskazujàc tereny dla potencjalnego przekszta cenia i rozwoju nowych form zagospodarowania przestrzennego. Jednym z wi kszych, o ile nie najwi kszym sukcesem miasta, jest uchwalony przez Rad Miasta Warszawy 9 marca 2006 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie. Teren otoczenia PKiN od wielu lat czeka na uporzàdkowanie i decyzj o przysz ym, przestrzennym kszta cie. DziÊ, po przesz o 14 latach, jakie up yn y od rozstrzygni cia mi dzynarodowego konkursu na zagospodarowanie tego terenu, jego przysz y wizerunek nabra mocy prawnej. Umo liwi to szybkie wdro enie procesów inwestycyjnych na tym terenie i powstanie Nowego Centrum Warszawy. Ju dziê zosta y, zgodnie z proponowanymi w miejscowym planie ustaleniami, podj te decyzje o zagospodarowaniu niektórych terenów wokó PKiN. Oprócz nowego domu towarowego przeznaczonego dla Kupieckich Domów Towarowych, w przygotowaniu jest mi dzynarodowy konkurs architektoniczny na Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które zlokalizowane b dzie pomi dzy terenem Parku Âwi tokrzyskiego i nowym placem przy ul. Marsza kowskiej. W zaawansowanej fazie procedury uchwa owej sà miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rakowca oraz osiedla Stegny. Wkrótce zakoƒczone zostanà prace projektowe zwiàzane z miejscowym planem dla uku Siekierkowskiego, gdzie powstanie jeden z pierwszych w mieêcie Parków Technologicznych. W grudniu 2005 r. rozstrzygni ty zosta konkurs na Centrum Kopernika interaktywnego centrum edukacji naukowej, które zlokalizowane jest na nadbrze u Wis y, nad tunelem Wis ostrady. Trwa przetarg na projekt i odbudow Pa acu Saskiego, który stworzy d ugo oczekiwanà pierzeje zachodnià placu Marsza ka Józefa Pi sudskiego. Prócz tego stale wydawana jest znaczna liczba decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleƒ na budow. W samym rejonie Êcis ego centrum jest ponad 15 wydanych decyzji, a 10 nast pnych wniosków czeka na rozpatrzenie. Wszystko to, co nowego powstaje w mieêcie mo na obejrzeç na wystawie, na którà zapraszam wszystkich mieszkaƒców Warszawy. Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta

6 Celem organizowanych przez Centrum OWICKA od jedenastu lat wystaw Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji jest pokazanie mieszkaƒcom stolicy du ych znaczàcych projektów. Na tegorocznej wystawie mo na zobaczyç jak zwykle liczne przyk ady budownictwa mieszkaniowego, apartamentowce, domy jednorodzinne. Nie pierwszy ju raz w dziale Stare nowe postanowiliêmy pokazaç jak rewitalizowane sà stare budynki. Wa ny dzia Przestrzeƒ miejska zawiera kolejne fragmenty miasta, mi dzy innymi: otoczenie Pa acu Kultury i Nauki, Szcz Êliwice, Stegny i uk Siekierkowski. Chcàc zainteresowaç przysz ych architektów tematykà warszawskà, Centrum OWICKA od 4. lat organizuje konkurs dla studentów architektury Politechniki Warszawskiej. Na wystawie pokazujemy najciekawsze prace kolejnej edycji konkursu, Zàbkowska 1, na zagospodarowanie naro nika przy skrzy owaniu ulic Zàbkowskiej i Targowej na Pradze. Nagrodzone projekty ubieg orocznego konkursu prezentujemy w tym katalogu. W miar up ywu lat i powstawania planów zagospodarowania przestrzennego mamy nadziej doczekaç si uporzàdkowania Warszawy. Dla przyk adu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pa acu Kultury i Nauki w aênie zosta przyj ty. Ogromny teren Stadionu X-lecia niebawem powinien si zmieniç, na wystawie obejrzeç mo na projekt Stadionu Narodowego, który ma powstaç na jego miejscu. Obserwujemy realizacj ogromnych projektów, pomyêlanych niejednokrotnie z du ym rozmachem. Na naszych oczach zmienia si i kszta tuje przestrzeƒ publiczna naszego miasta. Wystawy, które organizujemy majà pokazaç, jak sobie z tym radzà urbaniêci, architekci, w aêciciele dzia ek, inwestorzy, ale te w adze tworzàce prawo. Wspó czesne miasta powstajà wed ug innej zasady ni dawniej. Nie ma tradycyjnej siatki ulic, a coraz cz Êciej zamkni te osiedla, wielkie biurowce i centra handlowe sà jak wyspy. Stàd cz sto wra enie wyludnienia. Bo brak przestrzeni publicznych, takich jak sklepiki, barki, kawiarnie, galerie, zieleƒ i awki, pozbawia miasto charakteru. I choç potrzeba na to wielu lat, apelujemy o nieustawanie w wysi ku i tworzenie miasta: Êwiadomie i wed ug europejskiej tradycji. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7

8

9 ul. Grzybowska, ÂródmieÊcie APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Grzegorz Mizieliƒski, arch. Karolina Cegie kowska, arch. Magdalena Maciàg Wspó praca RTKL AIG Lincoln Polska Data powstania projektu architektonicznego 2004 GRZYBOWSKA PARK Budynek biurowy Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 8 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 65 podziemnych 6 naziemnych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 7

10 LEGENDA PASA HANDLOWY POWIERZCHNIA US UGOWA ZAPLECZE US UG GARA US UG POWIERZCHNIA BIUROWA ZAPLECZE BIUROWE KOMUNIKACJA PIONOWA CZ ÂCI MIESZKALNEJ RONDO WIATRACZNA Budynek mieszkalno-biurowo-us ugowy Rondo Wiatraczna, Praga Po udnie Hermanowicz MWH-Architekci arch. Wojciech Hermanowicz, arch. B a ej Hermanowicz, arch. Stanis aw Rewski RSM + SPO EM Data powstania projektu 2005 Data realizacji 2007 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia biur: 957 m 2 Powierzchnia us ug: m 2 Powierzchnia pasa u: m 2 2 podziemne 11 nadziemnych IloÊç miejsc gara owych: dla mieszkaƒ 415 na poziomach -1, -2 dla biur 34 na poziomach 0, +1 dla us ug 150 na poziomach 0, +1 na terenie 45 IloÊç mieszkaƒ: 434 Powierzchnia mieszkaƒ: m 2 (od 40 do 90 m 2 ) RZUT KONDYGNACJI 1 8 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

11 Siedziba Dyrekcji Generalnej POCZTY POLSKIEJ ul. Chmielna 75 / elazna 23, Wola Autor projektu EM Jednacz Architekci arch. Miros aw Jednacz Wspó praca arch. Gra yna Bednarczyk, arch. Krystyna Osak, arch. Wojciech Oleƒski Autor konstrukcji KiP dr in. Piotr Pachowski Poczta Polska Data powstania projektu architektonicznego 2005 projekt konkursowy, 2006 projekt wykonawczy Data realizacji 2007 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 6 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 210 w gara u podziemnym 40 na parkingu naziemnym ELEWACJA WEJÂCIOWA BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 9

12 Budynek biurowy ul. Rzymowskiego, S u ewiec ERGO-Architekci Sp. z o.o. arch. Pawe Or owski, arch. Marek Górka Prywatny Data powstania projektu 2004/2005, projekt koncepcyjny Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 8 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 33 podziemne, pozosta e dzier awione RZUT PARTERU 10 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

13 DOM TOWAROWY BRACIA JAB KOWSCY Budynek us ugowo-biurowy ul. Chmielna 19, ÂródmieÊcie Atelier3 Girtler&Girtler Biuro Architektoniczne s.c. arch. Ryszard Girtler, arch. Marta Girtler-Szymborska, arch. Zofia ó towska Wspó praca arch. ukasz Kozio, arch. Wojciech Wierzbicki, arch. Agnieszka Borowska Autor konstrukcji Rybcent in. Witold Rybiƒski Dom Towarowy Bracia Jab kowscy Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji 2007 Kubatura ca kowita: ,8 m 3 Powierzchnia ca kowita: 4 806,9 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 4 033,8 m 2 2 podziemne 6 nadziemnych 13 podziemnych miejsc parkingowych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 11

14 Budynek biurowy WERSJA I ul. Wyczó ki, Ursynów APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Stefan Lennon, arch. Magdalena Maciàg, arch. Rafa Pamu a Wyczó ki Development Data powstania koncepcji architektonicznej 2005 Data realizacji 2006 wersja I Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna, 4 nadziemne 70 podziemnych miejsc parkingowych wersja II Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 4 nadziemne 70 podziemnych miejsc parkingowych WERSJA II WERSJA I WERSJA II 12 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

15 Budynek biurowo-handlowo-us ugowy Projekt koncepcyjny ul. Wielicka, Mokotów ERGO-Architekci Sp. z o.o. arch. Pawe Or owski, arch. Marek Górka Autor konstrukcji MARD in. Rafa Dziubiƒski Prywatny Data powstania projektu 2004/2005 Kubatura: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa ogó em: m 2 Liczba kondygnacji: 2 podziemne 8 nadziemnych IloÊç miejsc postojowych: 83, w tym: 34 w gara u 49 w pasie nad metrem RZUT PARTERU BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 13

16 GALERIA WARSZAWA G ÓWNA ul. Towarowa 1 (pomi dzy Towarowà, Kolejowà, Al. Jerozolimskimi), ÂródmieÊcie A.B.I. Piotr Szeliƒski Zespó projektowy: Piotr Szeliƒski, Rafa CieÊlak, Tomasz Rynek, Maria Mermer, Dorota KwaÊniewska, Artur Danilewicz, Tomasz Nowiƒski Autor konstrukcji Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych ARBO Projekt Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 5 nadziemnych + wie a podziemnych miejsc parkingowych Przeznaczenie: biura, sport, odnowa i rekreacja, sklepy: ma e, Êredniopowierzchniowe i wielkopowierzchniowe, kina, klinika. Na wie- y obrotowej powstanie restauracja. W podziemiu obiektu pod g ównym poziomem handlowym znajdujà si : tunel linii Êrednicowej PKP i WKD d ugoêci 450 metrów, tunel dworca kolejowego Warszawa G ówna Osobowa z czterema kraw dziami peronowymi d ugoêci po 200 metrów. RZUT KONDYGNACJI PODSTAWOWEJ 14 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

17 Dworzec kolejowy WARSZAWA G ÓWNA OSOBOWA ul. Towarowa 1 (podziemie zespo u zabudowy wielofunkcyjnej Galeria Warszawa G ówna ), ÂródmieÊcie A.B.I. Piotr Szeliƒski Zespó projektowy: Piotr Szeliƒski, Rafa CieÊlak, Tomasz Rynek, Maria Mermer, Dorota KwaÊniewska, Artur Danilewicz Tomasz Nowiƒski Autor konstrukcji Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych ARBO Projekt Infrastruktura kolejowa Prywatne Biuro Projektów Kolejowych w odzi, dr. in. Ryszard Gruszczyƒski Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 kondygnacja podziemna IloÊç peronów: 2 IloÊç kraw dzi peronowych: 4 x 200 mb Miejsca parkingowe w ramach parkingu ogólnego dla zespo u zabudowy wielofunkcyjnej Galerii Warszawa G ówna ( àcznie miejsc) BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 15

18 Kluczowymi rozwiàzaniami usprawniajàcymi funkcjonowanie uk adu komunikacyjnego miasta w tym rejonie oraz zapewniajàcà wygodnà obs ug komunikacyjnà zespo u zabudowy wielofunkcyjnej GALERIA WARSZAWA G ÓWNA sà: budowa dwujezdniowej ulicy lokalnej (po stronie zachodniej Galerii) àczàcej Al. Jerozolimskie z ul. Kolejowà wraz z przed u eniem do modernizowanej (do 2. jezdni) ul. Karolkowej si gajàcej przebudowywanego skrzy owania z ul. Kasprzaka. Budowa tego dwujezdniowego ciàgu ulic znakomicie odcià y ulic Towarowà zapewniajàc te sprawnà obs ug wewn trznego uk adu komunikacyjnego Galerii od strony zachodniej jak i pó nocnej; doprowadzenie po udniowej jezdni Al. Jerozolimskich do Placu Zawiszy wraz z wczeêniejszym w àczeniem odgi tej ul. Grójeckiej; budowa dwujezdniowej ul. Kolejowej (odcinek ul. Towarowa Przyokopowa), która b dzie mog a byç w przysz oêci przed u- ona w kierunku zachodnim. Na podstawie niniejszego Studium i opracowanej przez BPRW S.A. prognozy Spó ka TransEko wykona a komputerowy model mikrosymulacji ruchu, która potwierdzi a zdecydowanà popraw warunków ruchu po wprowadzeniu proponowanej przebudowy uk adu komunikacyjnego. Wyniki mikrosymulacji wskazujà, e skala rozbudowy uk adu komunikacyjnego w zwiàzku z realizacjà Galerii Warszawa G ówna znacznie przewy sza potrzeby wynikajàce z oddzia ywania samej Galerii. Oznacza to, e planowany rozwój uk adu drogowego przyczynia si do usprawnienia ruchu w otoczeniu Galerii a tak e u atwia obs ug sàsiadujàcych kwarta ów zabudowy i pozytywnie oddzia uje na pozosta y ruch miejski. Opracowanie zosta o pozytywnie zaopiniowane przez Zarzàd Dróg Miejskich. Projekt uk adu drogowego w rejonie dworca kolejowego WARSZAWA G ÓWNA Rejon ulic: Towarowej, Prostej, Karolkowej, Kolejowej, al. Jerozolimskich, Placu Zawiszy i Grójecka, Wola A.B.I. Piotr Szeliƒski, ArDro Jan MuÊnicki, BPRW S.A., TransEko Brzeziƒski, Dybicz, Szaga a Sp. J. Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu 2005/ BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

19 Muzeum Kolejnictwa Warszawa, ul. Grodzieƒska 43A (teren pomi dzy Radzymiƒskà, Grodzieƒskà, torami PKP wzd u al. SolidarnoÊci), Praga Pó noc A.B.I. Piotr Szeliƒski Zespó projektowy: Piotr Szeliƒski, Rafa CieÊlak, Maria Mermer, Daniel Mermer, Tomasz Nowiƒski, Pawe Lis, Katarzyna Plewicka, Aleksandra Karpiƒska, Marcin Gajewski Autor konstrukcji Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych ARBO Projekt Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 3 nadziemne IloÊç miejsc parkingowych na terenie: 40 dla samochodów osobowych 2 dla autokarów Na terenie dzia ki ekspozycja zabytkowego taboru kolejowego d ugoêç torów 1200 m. BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 17

20 Siedziba Polskiego Przedsi biorstwa Geodezyjno-Kartograficznego S.A. ul. Przyce 20, Wola Autor projektu BeMM Architekci arch. Tomasz B uszkowski Wspó praca arch. Marek Micha owski, stud. arch. Beata Brzeziƒska, tech. arch. El bieta Koz owska Autorzy konstrukcji in. Marek Salak, in. Marek Kuban PPGK S.A. Generalny wykonawca Interbud West Sp. z o.o. Data powstania projektu 2005 Planowana data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 4 nadziemne IloÊç miejsc parkingowych: 24 podziemne 6 naziemnych 18 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

21 Al. Jerozolimskie 212, W ochy E&L Architects Sp. z o.o. arch. Piotr Cegie ko, arch. Dariusz Leszczyƒski Wspó praca tech. arch. Lidia Filipek Amphion Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2005/2006 Data realizacji 2007 BATORY OFFICE BUILDING 2 Budynek biurowy Powierzchnia ca kowita kondygnacji podziemnej: m 2 1 podziemna 6 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 173 podziemne 106 naziemnych Obiekt wspó tworzy atrakcyjny przestrzennie zespó biurowy wraz z istniejàcym ju na dzia ce budynkiem Batory Office Building 1. Cz Êç nadziemna Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 19

22 Rozbudowa budynku biurowego firmy KRKA POLSKA ul. Równoleg a 5, W ochy MAREK RYTYCH ARCHITEKT arch. Marek Rytych, arch. Tomasz Swacha, arch. Krzysztof Kryska Wspó praca arch. Wojciech Paciorkiewicz Autorzy konstrukcji TMJ Projekt in. Tomasz Zi ta a, in. Dariusz P oszaj KRKA Polska Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 880 m 2 1 podziemna 2 nadziemne (z mo liwoêcià rozbudowy o 1 kondygnacj ) 149 naziemnych miejsc parkingowych Rozbudowa istniejàcego budynku ma zapewniç nowà powierzchni biurowà, niezb dnà dla potrzeb firmy KRKA Polska Sp. z o.o. i zatrudnienie w nim ok. 50 pracowników. Aby nie przes oniç istniejàcego budynku biurowego, a tak e eby nie kolidowaç z ewentualnà rozbudowà cz Êci produkcyjnej zak adu, projektowany budynek zlokalizowano w p n- -wsch. cz Êci dzia ki, prostopadle do g ównego budynku biurowego. Daje to tak e zamkni cie uk adu urbanistycznego na dzia ce od strony ul. Równoleg ej. Wprowadzenie du ej iloêci przeszkleƒ na elewacji ma na celu uzyskanie wra enia lekkoêci oraz nie konkurowania z istniejàcym budynkiem biurowym. Prostota bry y, uk ad funkcjonalny majà wytworzyç wra enie maszyny do pracy. Od strony sàsiedniej dzia ki (strona wschodnia) elewacja nowego budynku zosta a ukszta towana z zastosowaniem tych samych materia ów co na istniejàcym budynku. Dotyczy to tak e detali i okien. Uzyskana w ten sposób jednorodnoêç istniejàcego i nowego budynku, po àczenie budynków starego i nowego wiszàcym àcznikiem w poziomie I pi tra podkre- Êla nadrz dnoêç budynku istniejàcego. 20 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

23 Sklep z artyku ami dla plastyków ul. Maciejki róg Janka Muzykanta, Osada Bagniewo, W ochy Autor projektu Artinex arch. Krzysztof Wolski Wspó praca tech. arch. Jacek Szatkowski, arch. Ma gorzata Wójcik Autor konstrukcji Sprojekt S awomir Pucek Prywatny Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 963,3 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 796,04 m 2, w tym: otwarte powierzchnie biurowe dla obs ugi handlowej sklepu 116,75 m 2, powierzchnie sklepowe 335,37 m 2, komunikacja 241,48 m 2 3 kondygnacje nadziemne Parking przy ulicy BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 21

24 ELEWACJA PÓ NOCNA Budynek biurowo-us ugowy ul. Pu awska 298, Ursynów Autorskie Zespo y Architektoniczne Sp. z o.o. arch. Leszek Ko acz, arch. Magda Meckier M.S.M. GRABÓW Generalny wykonawca ER-BUD Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2006/2007 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 4 nadziemne IloÊç miejsc parkingowych: 15 w gara u podziemnym 10 nadziemnych ELEWACJA WSCHODNIA 22 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

25 ul. opuszaƒska 22, W ochy GRUPA 5 Sp. z o.o. arch. Roman Dziedziejko, arch. Mariusz Jasiƒski, arch. Miko aj Kad ubowski, arch. Micha Leszczyƒski, arch. Krzysztof Mycielski Wspó praca arch. Rafa Grzelewski, arch. Ireneusz Maksymiuk Autor konstrukcji LGL Sp. z o.o. Firma ROLLFIX Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Budynek biurowy oraz pawilon ochrony dla siedziby firmy ROLLFIX Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne 27 miejsc parkingowych na terenie RZUT PARTERU BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 23

26 Budynek biurowy ul. Pu awska 278, Ursynów Autor projektu EM Jednacz Architekci arch. Miros aw Jednacz Wspó praca arch. Wojciech Oleƒski Autor konstrukcji in. Piotr Hiper Prywatny Generalny wykonawca Timbud Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji 2006 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa biur: m 2 1 podziemna 3 nadziemne + techniczna, IloÊç miejsc parkingowych: 18 w gara u podziemnym 4 na parkingu naziemnym Od ulicy Pu awskiej skoêna elewacja budynku b dzie przys oni ta panelami z a urowej blachy na konstrukcji stalowej z pomostami. ELEWACJA PO UDNIOWA 24 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

27 CORPORATE PROFILES Przebudowa budynku mieszkalnego na biuro ul. gen J. Zajàczka, oliborz Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o. arch. Andrzej Bulanda, arch. Paulina Paczkowska, arch. Ola Wrzosek, arch. Jaros aw Ptaszyƒski Autor konstrukcji dr Piotr Pachowski KIP CORPORATE PROFILES REALESTATE Data powstania projektu 2005/2006 Data realizacji 2006/2007 Kubatura: 1 873,6 m 3 Powierzchnia ca kowita: 833 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 654,2 m 2 Liczba kondygnacji 1 podziemna 3 nadziemne Parking przy ulicy BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 25

28 WILANOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Projekt koncepcyjny Wilanów Zachodni JEMS Architekci Sp. z o.o. arch. Marcin Sadowski, arch. Maciej Mi ob dzki, arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, arch. Olgierd Jagie o Wspó praca arch. Hubert Ca a arch. Max Potapow arch. Mateusz Âwi torzecki PROKOM INVESTMENT S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Powierzchnia zabudowy: m 2 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia do wynaj cia: m 2 1 podziemna 3-4 nadziemne 385 podziemnych miejsc parkingowych Wilanowski Park Technologiczny to cz Êç zespo u obiektów biurowych, po o ony w rejonie ul. P askowickiej i nowoprojektowanej Sobieskiego-bis w Wilanowie. Niski charakter zabudowy i du a iloêç powierzchni zielonej ma tworzyç przyjaznà zabudow Parku Technologicznego. Nieregularny obrys planu, wynikajàcy z kszta tu dzia ki, tworzy jednoczeênie swobodny, parkowy charakter architektury. 26 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

29 Salon sprzeda y samochodów Honda okolice Warszawy Artinex arch. Krzysztof Wolski, arch. Piotr Macura Wspó praca arch. Jaros aw KoryÊ, arch. Tomasz Kanclerz, arch. Ma gorzata Wójcik Autor konstrukcji in. Barbara Maçkowska Prywatny Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia u ytkowa: 1 177,93 m 2 76 stanowisk postojowych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 27

30 Budynek Komendy Wojewódzkiej Stra y Po arnych i Centrum Dowodzenia Kryzysowego I nagroda konkurs inwestorski 2005 ul. Wo oska róg Domaniewskiej, Mokotów Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o. arch. Andrzej Bulanda, arch. W odzimierz Mucha, arch. Jacek Chyrosz, arch. Ma gorzata Trybulska, arch. Paulina Paczkowska, arch. Jaros aw Ptaszyƒski KWSP Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2007 Kubatura: ,9 m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa: 4 062,43 m 2 1 podziemna 5 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 24 podziemne 35 naziemnych PRZEKRÓJ A-A 28 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

31 Fabryka Wózków Wid owych ul. Piastowska, Pruszków Autor projektu P askowicki + Partnerzy Architekci arch. Piotr P askowicki BT Polska Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2007 Kubatura: 1 802,54 m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Budynek trzykondygnacyjny 26 stanowisk parkingowych na terenie Budynek podzielony jest na dwie cz Êci: biurowà, trzykondygnacyjnà z reprezentacyjnym holem oraz produkcyjnà, na parterze. Na cz Êci produkcyjnej zaplanowano dach zielony dost pny z poziomu biurowego. BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 29

32 Park Handlowy TARGÓWEK Trasa Toruƒska, Targówek Broadway Malyan Polska Architekci i Projektanci Sp. z o.o. arch. Paul Ayre, arch. Wojciech Badowski, proj. Richard Brett, arch. Urszula Dargiewicz, arch. Melvin Davis, arch. Piotr Kacorzyk, arch. Piotr Macura, arch. Krzysztof Miros awski, arch. Paulina Pogorzelska, arch. Roman Tomala, arch. Anita Wasylik Inter IKEA Centre Polska S.A. Data powstania projektu 2003/2005 Data realizacji Kubatura ca kowita: ,79 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,64 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,21 m 2 2 kondygnacje nadziemne 2164 miejsca parkingowe RZUT PI TRA Dzia ajàc w ramach szerokiego programu inwestycji realizowanego przez Inter IKEA w Polsce, firma Broadway Malyan Polska zaprojektowa a park handlowy, na który sk adaç si b dà otwarte pasa e handlowe (strip malls), zespó restauracyjno-rozrywkowy (food court) oraz centrum wyposa enia wn trz o powierzchni ca kowitej m 2, na której przewidziano 110 sklepów. Zlokalizowana na wschodnich obrze ach Warszawy inwestycja osiàgnie docelowo powierzchni m 2 i stanowiç b dzie cz Êç wielkiego za o enia handlowo rekreacyjnego, którego centralnym elementem b dzie sklep meblowy IKEA. Oddzielone od sklepu IKEA wspólnym parkingiem, zarówno pasa handlowy jak i centrum wyposa enia wn trz, majà za cel stworzenie nowej oferty iloêciowej jak i jakoêciowej w dziedzinach wyposa enia wn trz, dekoratorstwa i umeblowania na handlowej mapie Warszawy i okolic. W ca oêci za o enia szczególnie podkreêlony zosta jego parkowy charakter. Bogaty program rekreacyjno sportowy zaproponowany zosta jako czeêç projektu zieleni i ma ej architektury, w ramach którego harmonijnie wkomponowano równie zbiorniki retencyjne wody deszczowej. 30 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

33 Galeria handlowa ul. Powstaƒców Warszawy, Otwock APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Magdalena Maciàg, arch. Rafa Pamu a Prywatny Koncepcja architektoniczna 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 2 nadziemne 104 podziemne miejsca parkingowe BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 31

34 Przedszkole 6. oddzia owe I nagroda w konkursie ul. Godebskiego, Raszyn Autor projektu ARCHIGRAF MICHA BRUTKOWSKI Zespó projektowy: arch. Micha Brutkowski, arch. Agata Brzyzka, arch. Micha Brzyzki, arch. Jolanta Kazimieruk, arch. Joanna Musia owicz, arch. Agnieszka Nowak Urzàd Gminy Raszyn Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 837,1 m 2 1 kondygnacja nadziemna Budynek zosta zlokalizowany w historycznym uk adzie urbanistycznym centrum Raszyna na dzia ce znajdujàcego si tam przedszkola Pod Topolà. Jego budynek zostanie poddany remontowi kapitalnemu. Istniejàcy budynek oraz zaprojektowany po o one sà w pobli- u historycznego traktu wyznaczonego przez ul. C. Godebskiego. W rozwiàzaniu projektowym zastosowano takie elementy architektoniczne, aby nawiàzywa y do istniejàcego w tym rejonie typu zabudowy historycznej. Obydwa budynki po àczone sà ze sobà àcznikiem na parterze i w dachu. Zaproponowano rozwiàzania materia owe nawiàzujàce do istniejàcej zabudowy (dachy kryte blachà cynkowo-tytanowà). RZUT PRZYZIEMIA 32 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

35 Wilcza Góra, gm. Lesznowola Autor projektu STANISZKIS-ARCHITEKT arch. Magdalena Staniszkis Wspó praca arch. Marta Wroceƒska, arch. Mateusz Herbst Autor konstrukcji in. Krzysztof Guraj Fundacja Na Rzecz Umacniania Wi zi Rodzinnych i Spo ecznych SYNAPSIS Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji rozpocz ta 2005 Zespó Domów Sta ego Pobytu i Warsztatów Terapii Zaj ciowej Projektowany obiekt to niepodpiwniczony budynek parterowy i cz Êciowo dwukondygnacyjny o funkcji warsztatów terapii zaj ciowej dla osób niepe nosprawnych w wi kszoêci autystycznych. W budynku mieszczà si pomieszczenia do prowadzenia terapii zaj ciowej (na parterze) oraz zwiàzane z dzia alnoêcià warsztatów pomieszczenia pomocnicze pracy biurowej (przede wszystkim na pi trze), pomieszczenia gospodarcze i techniczne niezb dne dla funkcjonowania budynku i ca ego zespo u: kot ownia, magazyn oleju opa owego (parter), agregat pràdotwórczy, magazyn (pi tro). Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia netto: m 2 IloÊç kondygnacji miejsc parkingowych na terenie BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 33

36 RZUT PODZIEMIA Projekt zagospodarowania dziedziƒca ASP i przejêcia podziemnego na Krakowskim PrzedmieÊciu ul. Krakowskie PrzedmieÊcie, ÂródmieÊcie Autor projektu Bogus awski i Partnerzy Sp. z o.o. arch. Jerzy W. Bogus awski Powierzchnia ca kowita sali wystawowej: 550 m 2 Powierzchnia ca kowita klubu: 250 m 2 Projekt powsta z myêlà stworzenia przestrzeni àczàcej przebudowanà ulic Krakowskiego PrzedmieÊcia z Akademià Sztuk Pi knych poprzez po àczenie istniejàcego przejêcia podziemnego zamienionego na klub studencki UW i ASP, z wielkà salà wystawowà utworzonà pod dziedziƒcem Akademii. WejÊcia do podziemnego klubu zosta yby ca kowicie przebudowane na szklane lekkie formy podkreêlajàce granice powsta ego placu pomi dzy uczelniami, jednoczeênie umo liwia yby korzystanie z sali wystawowej ASP w czasie kiedy uczelnia jest zamkni ta. 34 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

37 Parking Park & Ride al. Wilanowska, Mokotów APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Beata Ksià ek, arch. Magdalena Rachuba ZTM Generalny wykonawca Mostostal Warszawa Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Park & Ride Parkuj i jedê to system parkingów z za o enia przeznaczonych dla mieszkaƒców dzielnic oddalonych od centrum miasta. Usytuowane sà w rejonie du ych w z ów komunikacyjnych i umo liwiajà pozostawienie samochodu i korzystanie ze Êrodków transportu miejskiego. Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 3 kondygnacje nadziemne 290 miejsc parkingowych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 35

38 Praski Dom Kultury Plac Weteranów 1863 r., Praga Pó noc Andrzej Kiciƒski architekt Sp. z o.o. prof. dr hab. arch. Andrzej Kiciƒski, arch. Marcin Bednarczyk, arch. Rafa Jedliƒski Wspó praca arch. Bartosz Âniadowski wizualizacje Urzàd Dzielnicy Warszawa Praga-Pó noc Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2007 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa i techniczna: m 2 69 miejsc parkingowych na terenie Ideà pracy jest stworzenie charakterystycznego dla Pragi miejsca, które bardziej jest cz Êcià parku i jego tarasem (dost pnym z nasypu al. SolidarnoÊci) ni budynkiem. Proekologiczny charakter architektury uwidoczniony jest systemem kominów-latarni zapewniajàcych dzia anie hybrydowego systemu wentylacji naturalnej z mo liwoêcià wspomagania a tak e zielonym pokryciem tarasów. Od strony placu çwierçkolisty taras widokowy punktowany pylonami latarni-wyrzutni. Od strony parku: otwarcie foyer, kuluaru i pracowni. Taras koƒczà dwa bastiony widokowe. WejÊcie-foyer dzieli funkcje na Dom Kultury i sal widowiskowà. Foyer mo e byç u ytkowane przez obie funkcje, mo e byç wydzielone tylko dla sali, mo e te byç wys oni te od parku i hallu wejêciowego i u ytkowane jako du a sala wystawowa. Przyj to za o enie, e sala mo e s u yç spektaklom teatralnym, spektaklom muzycznym (operetka, musical), wyst pom tanecznym a tak e koncertom muzyki powa nej (brak takiej sali na Pradze) i rozrywkowej z projekcjà. PojemnoÊç sali do 592 miejsc na parterze. ELEWACJA ZACHODNIA 36 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO R Y S U N K I ARCHITEKTONICZNE I M A K I E T Y N O W Y C H WARSZAWSKICH I N W E S T Y C J I KWIECIE - MAJ X EDYCJA Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO Katalog

Bardziej szczegółowo

Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st.

Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st. Wystawa pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m.st. Warszawy Szanowni Paƒstwo, po latach zastoju w Warszawie wreszcie ruszy o.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI ISSN 1643-7861 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rok VIII Nr 2/2004 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Sufity o akustycznych zaletach Dynamika i stabilnoêç 2 3 Nowe ycie w londyƒskich dokach Wie e nad Tamizà 4 6 Z po eracza energetyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze.

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Biuro Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie

Bardziej szczegółowo

AECOM Sp. z o.o. Ambassador Office Building ul. Domaniewska 34a, 9 pi tro 02-672 Warszawa tel. 22 822 00 51 www.aecom.com

AECOM Sp. z o.o. Ambassador Office Building ul. Domaniewska 34a, 9 pi tro 02-672 Warszawa tel. 22 822 00 51 www.aecom.com Analiza mo liwo ci budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzeda y powy ej 2.000 m²) wraz z prognoz skutków ich budowy w odniesieniu do 26

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color

Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color okladka 1 6/6/06 13:38 Page 1 Rok X Nr 1/2006 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Farba, która oczyszcza powietrze StoClimasan Color str. 2 Rozmowa z architektem Stanis awem Sipiƒskim W zgodzie

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Synteza. Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek. Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych

Synteza. Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek. Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych Synteza Warszawa 2001 www.wwf.pl Streszczenie Stopieƒ i zbiornik we W

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo