Szanowni Paƒstwo, Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paƒstwo, Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Szanowni Paƒstwo, Jak co roku na wystawie prezentowane sà najnowsze projekty i plany dotyczàce zagospodarowania Warszawy. Ich liczba wskazuje, e miasto nadal jest i jak nale y sàdziç, b dzie w najbli szej przysz oêci dynamicznie rozwijajàcym si budowlanym rynkiem inwestycyjnym. Aby jakoêç i liczba powstajàcych, nowych projektów zabudowy miasta by a satysfakcjonujàca i spe niajàca zarówno oczekiwania mieszkaƒców, jak i w sta y sposób wp ywa a na popraw warszawskiego krajobrazu, podj liêmy starania, aby jak najwi ksza powierzchnia Warszawy zosta a obj ta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Procedura uchwalania planów przez Rad Miasta stale post puje. RównoczeÊnie przedstawiane sà do akceptacji Rady uchwa y o przystàpieniu do sporzàdzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz trwajà przygotowania do wszcz cia procedur dla nowych obszarów miasta. Obecnie ponad 15% powierzchni miasta (w granicach administracyjnych) obj ta jest obowiàzujàcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dla nast pnych (oko o 20% powierzchni) przewidywane jest uchwalenie planów do koƒca 2008 roku (oko o 110 planów). Dla pozosta ych terenów procedura planistyczna mo e byç wszcz ta do koƒca 2012 roku. Znacznym u atwieniem w procesie planistycznym obejmujàcym obszar miasta b dzie ukoƒczony w aênie projekt Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania miasta sto ecznego Warszawy, który pod koniec marca zostanie wy o ony do wglàdu publicznego. Opracowanie to zawiera kompendium wiedzy i wytycznych dotyczàcych polityki przestrzennego rozwoju miasta, uwzgl dniajàc zarówno te komponenty, których wartoêç jest niezb dna dla prawid owego funkcjonowania organizmu miejskiego. A tak e te czynniki, które pozwolà na wprowadzenie zasad zwiàzanych ze zrównowa onym rozwojem aglomeracji warszawskiej, wyznaczajàc obszary o walorach krajobrazowo przyrodniczych, znaczàcych cechach krajobrazu kulturowego oraz wskazujàc tereny dla potencjalnego przekszta cenia i rozwoju nowych form zagospodarowania przestrzennego. Jednym z wi kszych, o ile nie najwi kszym sukcesem miasta, jest uchwalony przez Rad Miasta Warszawy 9 marca 2006 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie. Teren otoczenia PKiN od wielu lat czeka na uporzàdkowanie i decyzj o przysz ym, przestrzennym kszta cie. DziÊ, po przesz o 14 latach, jakie up yn y od rozstrzygni cia mi dzynarodowego konkursu na zagospodarowanie tego terenu, jego przysz y wizerunek nabra mocy prawnej. Umo liwi to szybkie wdro enie procesów inwestycyjnych na tym terenie i powstanie Nowego Centrum Warszawy. Ju dziê zosta y, zgodnie z proponowanymi w miejscowym planie ustaleniami, podj te decyzje o zagospodarowaniu niektórych terenów wokó PKiN. Oprócz nowego domu towarowego przeznaczonego dla Kupieckich Domów Towarowych, w przygotowaniu jest mi dzynarodowy konkurs architektoniczny na Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które zlokalizowane b dzie pomi dzy terenem Parku Âwi tokrzyskiego i nowym placem przy ul. Marsza kowskiej. W zaawansowanej fazie procedury uchwa owej sà miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rakowca oraz osiedla Stegny. Wkrótce zakoƒczone zostanà prace projektowe zwiàzane z miejscowym planem dla uku Siekierkowskiego, gdzie powstanie jeden z pierwszych w mieêcie Parków Technologicznych. W grudniu 2005 r. rozstrzygni ty zosta konkurs na Centrum Kopernika interaktywnego centrum edukacji naukowej, które zlokalizowane jest na nadbrze u Wis y, nad tunelem Wis ostrady. Trwa przetarg na projekt i odbudow Pa acu Saskiego, który stworzy d ugo oczekiwanà pierzeje zachodnià placu Marsza ka Józefa Pi sudskiego. Prócz tego stale wydawana jest znaczna liczba decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleƒ na budow. W samym rejonie Êcis ego centrum jest ponad 15 wydanych decyzji, a 10 nast pnych wniosków czeka na rozpatrzenie. Wszystko to, co nowego powstaje w mieêcie mo na obejrzeç na wystawie, na którà zapraszam wszystkich mieszkaƒców Warszawy. Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta

6 Celem organizowanych przez Centrum OWICKA od jedenastu lat wystaw Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji jest pokazanie mieszkaƒcom stolicy du ych znaczàcych projektów. Na tegorocznej wystawie mo na zobaczyç jak zwykle liczne przyk ady budownictwa mieszkaniowego, apartamentowce, domy jednorodzinne. Nie pierwszy ju raz w dziale Stare nowe postanowiliêmy pokazaç jak rewitalizowane sà stare budynki. Wa ny dzia Przestrzeƒ miejska zawiera kolejne fragmenty miasta, mi dzy innymi: otoczenie Pa acu Kultury i Nauki, Szcz Êliwice, Stegny i uk Siekierkowski. Chcàc zainteresowaç przysz ych architektów tematykà warszawskà, Centrum OWICKA od 4. lat organizuje konkurs dla studentów architektury Politechniki Warszawskiej. Na wystawie pokazujemy najciekawsze prace kolejnej edycji konkursu, Zàbkowska 1, na zagospodarowanie naro nika przy skrzy owaniu ulic Zàbkowskiej i Targowej na Pradze. Nagrodzone projekty ubieg orocznego konkursu prezentujemy w tym katalogu. W miar up ywu lat i powstawania planów zagospodarowania przestrzennego mamy nadziej doczekaç si uporzàdkowania Warszawy. Dla przyk adu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pa acu Kultury i Nauki w aênie zosta przyj ty. Ogromny teren Stadionu X-lecia niebawem powinien si zmieniç, na wystawie obejrzeç mo na projekt Stadionu Narodowego, który ma powstaç na jego miejscu. Obserwujemy realizacj ogromnych projektów, pomyêlanych niejednokrotnie z du ym rozmachem. Na naszych oczach zmienia si i kszta tuje przestrzeƒ publiczna naszego miasta. Wystawy, które organizujemy majà pokazaç, jak sobie z tym radzà urbaniêci, architekci, w aêciciele dzia ek, inwestorzy, ale te w adze tworzàce prawo. Wspó czesne miasta powstajà wed ug innej zasady ni dawniej. Nie ma tradycyjnej siatki ulic, a coraz cz Êciej zamkni te osiedla, wielkie biurowce i centra handlowe sà jak wyspy. Stàd cz sto wra enie wyludnienia. Bo brak przestrzeni publicznych, takich jak sklepiki, barki, kawiarnie, galerie, zieleƒ i awki, pozbawia miasto charakteru. I choç potrzeba na to wielu lat, apelujemy o nieustawanie w wysi ku i tworzenie miasta: Êwiadomie i wed ug europejskiej tradycji. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7

8

9 ul. Grzybowska, ÂródmieÊcie APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Grzegorz Mizieliƒski, arch. Karolina Cegie kowska, arch. Magdalena Maciàg Wspó praca RTKL AIG Lincoln Polska Data powstania projektu architektonicznego 2004 GRZYBOWSKA PARK Budynek biurowy Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 8 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 65 podziemnych 6 naziemnych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 7

10 LEGENDA PASA HANDLOWY POWIERZCHNIA US UGOWA ZAPLECZE US UG GARA US UG POWIERZCHNIA BIUROWA ZAPLECZE BIUROWE KOMUNIKACJA PIONOWA CZ ÂCI MIESZKALNEJ RONDO WIATRACZNA Budynek mieszkalno-biurowo-us ugowy Rondo Wiatraczna, Praga Po udnie Hermanowicz MWH-Architekci arch. Wojciech Hermanowicz, arch. B a ej Hermanowicz, arch. Stanis aw Rewski RSM + SPO EM Data powstania projektu 2005 Data realizacji 2007 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia biur: 957 m 2 Powierzchnia us ug: m 2 Powierzchnia pasa u: m 2 2 podziemne 11 nadziemnych IloÊç miejsc gara owych: dla mieszkaƒ 415 na poziomach -1, -2 dla biur 34 na poziomach 0, +1 dla us ug 150 na poziomach 0, +1 na terenie 45 IloÊç mieszkaƒ: 434 Powierzchnia mieszkaƒ: m 2 (od 40 do 90 m 2 ) RZUT KONDYGNACJI 1 8 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

11 Siedziba Dyrekcji Generalnej POCZTY POLSKIEJ ul. Chmielna 75 / elazna 23, Wola Autor projektu EM Jednacz Architekci arch. Miros aw Jednacz Wspó praca arch. Gra yna Bednarczyk, arch. Krystyna Osak, arch. Wojciech Oleƒski Autor konstrukcji KiP dr in. Piotr Pachowski Poczta Polska Data powstania projektu architektonicznego 2005 projekt konkursowy, 2006 projekt wykonawczy Data realizacji 2007 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 6 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 210 w gara u podziemnym 40 na parkingu naziemnym ELEWACJA WEJÂCIOWA BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 9

12 Budynek biurowy ul. Rzymowskiego, S u ewiec ERGO-Architekci Sp. z o.o. arch. Pawe Or owski, arch. Marek Górka Prywatny Data powstania projektu 2004/2005, projekt koncepcyjny Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 8 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 33 podziemne, pozosta e dzier awione RZUT PARTERU 10 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

13 DOM TOWAROWY BRACIA JAB KOWSCY Budynek us ugowo-biurowy ul. Chmielna 19, ÂródmieÊcie Atelier3 Girtler&Girtler Biuro Architektoniczne s.c. arch. Ryszard Girtler, arch. Marta Girtler-Szymborska, arch. Zofia ó towska Wspó praca arch. ukasz Kozio, arch. Wojciech Wierzbicki, arch. Agnieszka Borowska Autor konstrukcji Rybcent in. Witold Rybiƒski Dom Towarowy Bracia Jab kowscy Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji 2007 Kubatura ca kowita: ,8 m 3 Powierzchnia ca kowita: 4 806,9 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 4 033,8 m 2 2 podziemne 6 nadziemnych 13 podziemnych miejsc parkingowych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 11

14 Budynek biurowy WERSJA I ul. Wyczó ki, Ursynów APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Stefan Lennon, arch. Magdalena Maciàg, arch. Rafa Pamu a Wyczó ki Development Data powstania koncepcji architektonicznej 2005 Data realizacji 2006 wersja I Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna, 4 nadziemne 70 podziemnych miejsc parkingowych wersja II Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 4 nadziemne 70 podziemnych miejsc parkingowych WERSJA II WERSJA I WERSJA II 12 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

15 Budynek biurowo-handlowo-us ugowy Projekt koncepcyjny ul. Wielicka, Mokotów ERGO-Architekci Sp. z o.o. arch. Pawe Or owski, arch. Marek Górka Autor konstrukcji MARD in. Rafa Dziubiƒski Prywatny Data powstania projektu 2004/2005 Kubatura: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa ogó em: m 2 Liczba kondygnacji: 2 podziemne 8 nadziemnych IloÊç miejsc postojowych: 83, w tym: 34 w gara u 49 w pasie nad metrem RZUT PARTERU BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 13

16 GALERIA WARSZAWA G ÓWNA ul. Towarowa 1 (pomi dzy Towarowà, Kolejowà, Al. Jerozolimskimi), ÂródmieÊcie A.B.I. Piotr Szeliƒski Zespó projektowy: Piotr Szeliƒski, Rafa CieÊlak, Tomasz Rynek, Maria Mermer, Dorota KwaÊniewska, Artur Danilewicz, Tomasz Nowiƒski Autor konstrukcji Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych ARBO Projekt Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 5 nadziemnych + wie a podziemnych miejsc parkingowych Przeznaczenie: biura, sport, odnowa i rekreacja, sklepy: ma e, Êredniopowierzchniowe i wielkopowierzchniowe, kina, klinika. Na wie- y obrotowej powstanie restauracja. W podziemiu obiektu pod g ównym poziomem handlowym znajdujà si : tunel linii Êrednicowej PKP i WKD d ugoêci 450 metrów, tunel dworca kolejowego Warszawa G ówna Osobowa z czterema kraw dziami peronowymi d ugoêci po 200 metrów. RZUT KONDYGNACJI PODSTAWOWEJ 14 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

17 Dworzec kolejowy WARSZAWA G ÓWNA OSOBOWA ul. Towarowa 1 (podziemie zespo u zabudowy wielofunkcyjnej Galeria Warszawa G ówna ), ÂródmieÊcie A.B.I. Piotr Szeliƒski Zespó projektowy: Piotr Szeliƒski, Rafa CieÊlak, Tomasz Rynek, Maria Mermer, Dorota KwaÊniewska, Artur Danilewicz Tomasz Nowiƒski Autor konstrukcji Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych ARBO Projekt Infrastruktura kolejowa Prywatne Biuro Projektów Kolejowych w odzi, dr. in. Ryszard Gruszczyƒski Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 kondygnacja podziemna IloÊç peronów: 2 IloÊç kraw dzi peronowych: 4 x 200 mb Miejsca parkingowe w ramach parkingu ogólnego dla zespo u zabudowy wielofunkcyjnej Galerii Warszawa G ówna ( àcznie miejsc) BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 15

18 Kluczowymi rozwiàzaniami usprawniajàcymi funkcjonowanie uk adu komunikacyjnego miasta w tym rejonie oraz zapewniajàcà wygodnà obs ug komunikacyjnà zespo u zabudowy wielofunkcyjnej GALERIA WARSZAWA G ÓWNA sà: budowa dwujezdniowej ulicy lokalnej (po stronie zachodniej Galerii) àczàcej Al. Jerozolimskie z ul. Kolejowà wraz z przed u eniem do modernizowanej (do 2. jezdni) ul. Karolkowej si gajàcej przebudowywanego skrzy owania z ul. Kasprzaka. Budowa tego dwujezdniowego ciàgu ulic znakomicie odcià y ulic Towarowà zapewniajàc te sprawnà obs ug wewn trznego uk adu komunikacyjnego Galerii od strony zachodniej jak i pó nocnej; doprowadzenie po udniowej jezdni Al. Jerozolimskich do Placu Zawiszy wraz z wczeêniejszym w àczeniem odgi tej ul. Grójeckiej; budowa dwujezdniowej ul. Kolejowej (odcinek ul. Towarowa Przyokopowa), która b dzie mog a byç w przysz oêci przed u- ona w kierunku zachodnim. Na podstawie niniejszego Studium i opracowanej przez BPRW S.A. prognozy Spó ka TransEko wykona a komputerowy model mikrosymulacji ruchu, która potwierdzi a zdecydowanà popraw warunków ruchu po wprowadzeniu proponowanej przebudowy uk adu komunikacyjnego. Wyniki mikrosymulacji wskazujà, e skala rozbudowy uk adu komunikacyjnego w zwiàzku z realizacjà Galerii Warszawa G ówna znacznie przewy sza potrzeby wynikajàce z oddzia ywania samej Galerii. Oznacza to, e planowany rozwój uk adu drogowego przyczynia si do usprawnienia ruchu w otoczeniu Galerii a tak e u atwia obs ug sàsiadujàcych kwarta ów zabudowy i pozytywnie oddzia uje na pozosta y ruch miejski. Opracowanie zosta o pozytywnie zaopiniowane przez Zarzàd Dróg Miejskich. Projekt uk adu drogowego w rejonie dworca kolejowego WARSZAWA G ÓWNA Rejon ulic: Towarowej, Prostej, Karolkowej, Kolejowej, al. Jerozolimskich, Placu Zawiszy i Grójecka, Wola A.B.I. Piotr Szeliƒski, ArDro Jan MuÊnicki, BPRW S.A., TransEko Brzeziƒski, Dybicz, Szaga a Sp. J. Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu 2005/ BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

19 Muzeum Kolejnictwa Warszawa, ul. Grodzieƒska 43A (teren pomi dzy Radzymiƒskà, Grodzieƒskà, torami PKP wzd u al. SolidarnoÊci), Praga Pó noc A.B.I. Piotr Szeliƒski Zespó projektowy: Piotr Szeliƒski, Rafa CieÊlak, Maria Mermer, Daniel Mermer, Tomasz Nowiƒski, Pawe Lis, Katarzyna Plewicka, Aleksandra Karpiƒska, Marcin Gajewski Autor konstrukcji Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych ARBO Projekt Polska Sieç Handlowa POLMA S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 3 nadziemne IloÊç miejsc parkingowych na terenie: 40 dla samochodów osobowych 2 dla autokarów Na terenie dzia ki ekspozycja zabytkowego taboru kolejowego d ugoêç torów 1200 m. BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 17

20 Siedziba Polskiego Przedsi biorstwa Geodezyjno-Kartograficznego S.A. ul. Przyce 20, Wola Autor projektu BeMM Architekci arch. Tomasz B uszkowski Wspó praca arch. Marek Micha owski, stud. arch. Beata Brzeziƒska, tech. arch. El bieta Koz owska Autorzy konstrukcji in. Marek Salak, in. Marek Kuban PPGK S.A. Generalny wykonawca Interbud West Sp. z o.o. Data powstania projektu 2005 Planowana data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 4 nadziemne IloÊç miejsc parkingowych: 24 podziemne 6 naziemnych 18 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

21 Al. Jerozolimskie 212, W ochy E&L Architects Sp. z o.o. arch. Piotr Cegie ko, arch. Dariusz Leszczyƒski Wspó praca tech. arch. Lidia Filipek Amphion Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2005/2006 Data realizacji 2007 BATORY OFFICE BUILDING 2 Budynek biurowy Powierzchnia ca kowita kondygnacji podziemnej: m 2 1 podziemna 6 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 173 podziemne 106 naziemnych Obiekt wspó tworzy atrakcyjny przestrzennie zespó biurowy wraz z istniejàcym ju na dzia ce budynkiem Batory Office Building 1. Cz Êç nadziemna Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 19

22 Rozbudowa budynku biurowego firmy KRKA POLSKA ul. Równoleg a 5, W ochy MAREK RYTYCH ARCHITEKT arch. Marek Rytych, arch. Tomasz Swacha, arch. Krzysztof Kryska Wspó praca arch. Wojciech Paciorkiewicz Autorzy konstrukcji TMJ Projekt in. Tomasz Zi ta a, in. Dariusz P oszaj KRKA Polska Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 880 m 2 1 podziemna 2 nadziemne (z mo liwoêcià rozbudowy o 1 kondygnacj ) 149 naziemnych miejsc parkingowych Rozbudowa istniejàcego budynku ma zapewniç nowà powierzchni biurowà, niezb dnà dla potrzeb firmy KRKA Polska Sp. z o.o. i zatrudnienie w nim ok. 50 pracowników. Aby nie przes oniç istniejàcego budynku biurowego, a tak e eby nie kolidowaç z ewentualnà rozbudowà cz Êci produkcyjnej zak adu, projektowany budynek zlokalizowano w p n- -wsch. cz Êci dzia ki, prostopadle do g ównego budynku biurowego. Daje to tak e zamkni cie uk adu urbanistycznego na dzia ce od strony ul. Równoleg ej. Wprowadzenie du ej iloêci przeszkleƒ na elewacji ma na celu uzyskanie wra enia lekkoêci oraz nie konkurowania z istniejàcym budynkiem biurowym. Prostota bry y, uk ad funkcjonalny majà wytworzyç wra enie maszyny do pracy. Od strony sàsiedniej dzia ki (strona wschodnia) elewacja nowego budynku zosta a ukszta towana z zastosowaniem tych samych materia ów co na istniejàcym budynku. Dotyczy to tak e detali i okien. Uzyskana w ten sposób jednorodnoêç istniejàcego i nowego budynku, po àczenie budynków starego i nowego wiszàcym àcznikiem w poziomie I pi tra podkre- Êla nadrz dnoêç budynku istniejàcego. 20 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

23 Sklep z artyku ami dla plastyków ul. Maciejki róg Janka Muzykanta, Osada Bagniewo, W ochy Autor projektu Artinex arch. Krzysztof Wolski Wspó praca tech. arch. Jacek Szatkowski, arch. Ma gorzata Wójcik Autor konstrukcji Sprojekt S awomir Pucek Prywatny Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 963,3 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 796,04 m 2, w tym: otwarte powierzchnie biurowe dla obs ugi handlowej sklepu 116,75 m 2, powierzchnie sklepowe 335,37 m 2, komunikacja 241,48 m 2 3 kondygnacje nadziemne Parking przy ulicy BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 21

24 ELEWACJA PÓ NOCNA Budynek biurowo-us ugowy ul. Pu awska 298, Ursynów Autorskie Zespo y Architektoniczne Sp. z o.o. arch. Leszek Ko acz, arch. Magda Meckier M.S.M. GRABÓW Generalny wykonawca ER-BUD Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2006/2007 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 1 podziemna 4 nadziemne IloÊç miejsc parkingowych: 15 w gara u podziemnym 10 nadziemnych ELEWACJA WSCHODNIA 22 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

25 ul. opuszaƒska 22, W ochy GRUPA 5 Sp. z o.o. arch. Roman Dziedziejko, arch. Mariusz Jasiƒski, arch. Miko aj Kad ubowski, arch. Micha Leszczyƒski, arch. Krzysztof Mycielski Wspó praca arch. Rafa Grzelewski, arch. Ireneusz Maksymiuk Autor konstrukcji LGL Sp. z o.o. Firma ROLLFIX Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Budynek biurowy oraz pawilon ochrony dla siedziby firmy ROLLFIX Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne 27 miejsc parkingowych na terenie RZUT PARTERU BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 23

26 Budynek biurowy ul. Pu awska 278, Ursynów Autor projektu EM Jednacz Architekci arch. Miros aw Jednacz Wspó praca arch. Wojciech Oleƒski Autor konstrukcji in. Piotr Hiper Prywatny Generalny wykonawca Timbud Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji 2006 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa biur: m 2 1 podziemna 3 nadziemne + techniczna, IloÊç miejsc parkingowych: 18 w gara u podziemnym 4 na parkingu naziemnym Od ulicy Pu awskiej skoêna elewacja budynku b dzie przys oni ta panelami z a urowej blachy na konstrukcji stalowej z pomostami. ELEWACJA PO UDNIOWA 24 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

27 CORPORATE PROFILES Przebudowa budynku mieszkalnego na biuro ul. gen J. Zajàczka, oliborz Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o. arch. Andrzej Bulanda, arch. Paulina Paczkowska, arch. Ola Wrzosek, arch. Jaros aw Ptaszyƒski Autor konstrukcji dr Piotr Pachowski KIP CORPORATE PROFILES REALESTATE Data powstania projektu 2005/2006 Data realizacji 2006/2007 Kubatura: 1 873,6 m 3 Powierzchnia ca kowita: 833 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 654,2 m 2 Liczba kondygnacji 1 podziemna 3 nadziemne Parking przy ulicy BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 25

28 WILANOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Projekt koncepcyjny Wilanów Zachodni JEMS Architekci Sp. z o.o. arch. Marcin Sadowski, arch. Maciej Mi ob dzki, arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, arch. Olgierd Jagie o Wspó praca arch. Hubert Ca a arch. Max Potapow arch. Mateusz Âwi torzecki PROKOM INVESTMENT S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Powierzchnia zabudowy: m 2 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia do wynaj cia: m 2 1 podziemna 3-4 nadziemne 385 podziemnych miejsc parkingowych Wilanowski Park Technologiczny to cz Êç zespo u obiektów biurowych, po o ony w rejonie ul. P askowickiej i nowoprojektowanej Sobieskiego-bis w Wilanowie. Niski charakter zabudowy i du a iloêç powierzchni zielonej ma tworzyç przyjaznà zabudow Parku Technologicznego. Nieregularny obrys planu, wynikajàcy z kszta tu dzia ki, tworzy jednoczeênie swobodny, parkowy charakter architektury. 26 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

29 Salon sprzeda y samochodów Honda okolice Warszawy Artinex arch. Krzysztof Wolski, arch. Piotr Macura Wspó praca arch. Jaros aw KoryÊ, arch. Tomasz Kanclerz, arch. Ma gorzata Wójcik Autor konstrukcji in. Barbara Maçkowska Prywatny Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia u ytkowa: 1 177,93 m 2 76 stanowisk postojowych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 27

30 Budynek Komendy Wojewódzkiej Stra y Po arnych i Centrum Dowodzenia Kryzysowego I nagroda konkurs inwestorski 2005 ul. Wo oska róg Domaniewskiej, Mokotów Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o. arch. Andrzej Bulanda, arch. W odzimierz Mucha, arch. Jacek Chyrosz, arch. Ma gorzata Trybulska, arch. Paulina Paczkowska, arch. Jaros aw Ptaszyƒski KWSP Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2007 Kubatura: ,9 m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa: 4 062,43 m 2 1 podziemna 5 nadziemnych IloÊç miejsc parkingowych: 24 podziemne 35 naziemnych PRZEKRÓJ A-A 28 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

31 Fabryka Wózków Wid owych ul. Piastowska, Pruszków Autor projektu P askowicki + Partnerzy Architekci arch. Piotr P askowicki BT Polska Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2007 Kubatura: 1 802,54 m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Budynek trzykondygnacyjny 26 stanowisk parkingowych na terenie Budynek podzielony jest na dwie cz Êci: biurowà, trzykondygnacyjnà z reprezentacyjnym holem oraz produkcyjnà, na parterze. Na cz Êci produkcyjnej zaplanowano dach zielony dost pny z poziomu biurowego. BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 29

32 Park Handlowy TARGÓWEK Trasa Toruƒska, Targówek Broadway Malyan Polska Architekci i Projektanci Sp. z o.o. arch. Paul Ayre, arch. Wojciech Badowski, proj. Richard Brett, arch. Urszula Dargiewicz, arch. Melvin Davis, arch. Piotr Kacorzyk, arch. Piotr Macura, arch. Krzysztof Miros awski, arch. Paulina Pogorzelska, arch. Roman Tomala, arch. Anita Wasylik Inter IKEA Centre Polska S.A. Data powstania projektu 2003/2005 Data realizacji Kubatura ca kowita: ,79 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,64 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,21 m 2 2 kondygnacje nadziemne 2164 miejsca parkingowe RZUT PI TRA Dzia ajàc w ramach szerokiego programu inwestycji realizowanego przez Inter IKEA w Polsce, firma Broadway Malyan Polska zaprojektowa a park handlowy, na który sk adaç si b dà otwarte pasa e handlowe (strip malls), zespó restauracyjno-rozrywkowy (food court) oraz centrum wyposa enia wn trz o powierzchni ca kowitej m 2, na której przewidziano 110 sklepów. Zlokalizowana na wschodnich obrze ach Warszawy inwestycja osiàgnie docelowo powierzchni m 2 i stanowiç b dzie cz Êç wielkiego za o enia handlowo rekreacyjnego, którego centralnym elementem b dzie sklep meblowy IKEA. Oddzielone od sklepu IKEA wspólnym parkingiem, zarówno pasa handlowy jak i centrum wyposa enia wn trz, majà za cel stworzenie nowej oferty iloêciowej jak i jakoêciowej w dziedzinach wyposa enia wn trz, dekoratorstwa i umeblowania na handlowej mapie Warszawy i okolic. W ca oêci za o enia szczególnie podkreêlony zosta jego parkowy charakter. Bogaty program rekreacyjno sportowy zaproponowany zosta jako czeêç projektu zieleni i ma ej architektury, w ramach którego harmonijnie wkomponowano równie zbiorniki retencyjne wody deszczowej. 30 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

33 Galeria handlowa ul. Powstaƒców Warszawy, Otwock APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Magdalena Maciàg, arch. Rafa Pamu a Prywatny Koncepcja architektoniczna 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 podziemne 2 nadziemne 104 podziemne miejsca parkingowe BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 31

34 Przedszkole 6. oddzia owe I nagroda w konkursie ul. Godebskiego, Raszyn Autor projektu ARCHIGRAF MICHA BRUTKOWSKI Zespó projektowy: arch. Micha Brutkowski, arch. Agata Brzyzka, arch. Micha Brzyzki, arch. Jolanta Kazimieruk, arch. Joanna Musia owicz, arch. Agnieszka Nowak Urzàd Gminy Raszyn Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 837,1 m 2 1 kondygnacja nadziemna Budynek zosta zlokalizowany w historycznym uk adzie urbanistycznym centrum Raszyna na dzia ce znajdujàcego si tam przedszkola Pod Topolà. Jego budynek zostanie poddany remontowi kapitalnemu. Istniejàcy budynek oraz zaprojektowany po o one sà w pobli- u historycznego traktu wyznaczonego przez ul. C. Godebskiego. W rozwiàzaniu projektowym zastosowano takie elementy architektoniczne, aby nawiàzywa y do istniejàcego w tym rejonie typu zabudowy historycznej. Obydwa budynki po àczone sà ze sobà àcznikiem na parterze i w dachu. Zaproponowano rozwiàzania materia owe nawiàzujàce do istniejàcej zabudowy (dachy kryte blachà cynkowo-tytanowà). RZUT PRZYZIEMIA 32 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

35 Wilcza Góra, gm. Lesznowola Autor projektu STANISZKIS-ARCHITEKT arch. Magdalena Staniszkis Wspó praca arch. Marta Wroceƒska, arch. Mateusz Herbst Autor konstrukcji in. Krzysztof Guraj Fundacja Na Rzecz Umacniania Wi zi Rodzinnych i Spo ecznych SYNAPSIS Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji rozpocz ta 2005 Zespó Domów Sta ego Pobytu i Warsztatów Terapii Zaj ciowej Projektowany obiekt to niepodpiwniczony budynek parterowy i cz Êciowo dwukondygnacyjny o funkcji warsztatów terapii zaj ciowej dla osób niepe nosprawnych w wi kszoêci autystycznych. W budynku mieszczà si pomieszczenia do prowadzenia terapii zaj ciowej (na parterze) oraz zwiàzane z dzia alnoêcià warsztatów pomieszczenia pomocnicze pracy biurowej (przede wszystkim na pi trze), pomieszczenia gospodarcze i techniczne niezb dne dla funkcjonowania budynku i ca ego zespo u: kot ownia, magazyn oleju opa owego (parter), agregat pràdotwórczy, magazyn (pi tro). Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia netto: m 2 IloÊç kondygnacji miejsc parkingowych na terenie BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 33

36 RZUT PODZIEMIA Projekt zagospodarowania dziedziƒca ASP i przejêcia podziemnego na Krakowskim PrzedmieÊciu ul. Krakowskie PrzedmieÊcie, ÂródmieÊcie Autor projektu Bogus awski i Partnerzy Sp. z o.o. arch. Jerzy W. Bogus awski Powierzchnia ca kowita sali wystawowej: 550 m 2 Powierzchnia ca kowita klubu: 250 m 2 Projekt powsta z myêlà stworzenia przestrzeni àczàcej przebudowanà ulic Krakowskiego PrzedmieÊcia z Akademià Sztuk Pi knych poprzez po àczenie istniejàcego przejêcia podziemnego zamienionego na klub studencki UW i ASP, z wielkà salà wystawowà utworzonà pod dziedziƒcem Akademii. WejÊcia do podziemnego klubu zosta yby ca kowicie przebudowane na szklane lekkie formy podkreêlajàce granice powsta ego placu pomi dzy uczelniami, jednoczeênie umo liwia yby korzystanie z sali wystawowej ASP w czasie kiedy uczelnia jest zamkni ta. 34 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

37 Parking Park & Ride al. Wilanowska, Mokotów APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Beata Ksià ek, arch. Magdalena Rachuba ZTM Generalny wykonawca Mostostal Warszawa Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2006 Park & Ride Parkuj i jedê to system parkingów z za o enia przeznaczonych dla mieszkaƒców dzielnic oddalonych od centrum miasta. Usytuowane sà w rejonie du ych w z ów komunikacyjnych i umo liwiajà pozostawienie samochodu i korzystanie ze Êrodków transportu miejskiego. Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 3 kondygnacje nadziemne 290 miejsc parkingowych BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ 35

38 Praski Dom Kultury Plac Weteranów 1863 r., Praga Pó noc Andrzej Kiciƒski architekt Sp. z o.o. prof. dr hab. arch. Andrzej Kiciƒski, arch. Marcin Bednarczyk, arch. Rafa Jedliƒski Wspó praca arch. Bartosz Âniadowski wizualizacje Urzàd Dzielnicy Warszawa Praga-Pó noc Data powstania projektu 2006 Data realizacji 2007 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa i techniczna: m 2 69 miejsc parkingowych na terenie Ideà pracy jest stworzenie charakterystycznego dla Pragi miejsca, które bardziej jest cz Êcià parku i jego tarasem (dost pnym z nasypu al. SolidarnoÊci) ni budynkiem. Proekologiczny charakter architektury uwidoczniony jest systemem kominów-latarni zapewniajàcych dzia anie hybrydowego systemu wentylacji naturalnej z mo liwoêcià wspomagania a tak e zielonym pokryciem tarasów. Od strony placu çwierçkolisty taras widokowy punktowany pylonami latarni-wyrzutni. Od strony parku: otwarcie foyer, kuluaru i pracowni. Taras koƒczà dwa bastiony widokowe. WejÊcie-foyer dzieli funkcje na Dom Kultury i sal widowiskowà. Foyer mo e byç u ytkowane przez obie funkcje, mo e byç wydzielone tylko dla sali, mo e te byç wys oni te od parku i hallu wejêciowego i u ytkowane jako du a sala wystawowa. Przyj to za o enie, e sala mo e s u yç spektaklom teatralnym, spektaklom muzycznym (operetka, musical), wyst pom tanecznym a tak e koncertom muzyki powa nej (brak takiej sali na Pradze) i rozrywkowej z projekcjà. PojemnoÊç sali do 592 miejsc na parterze. ELEWACJA ZACHODNIA 36 BUDYNKI U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Opracowanie: Mgr. Inż. Arch. Michał Włudzik Mgr Inż. Arch. Ewelina Węgrzynowicz - Włudzik Data : 23 Lipiec 2009 Głównym zamierzeniem projektowym było opracowanie koncepcji

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE Inwestor: URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA

KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA I. Kiekrz-Plaża PARKOWA nad północnym brzegiem Jeziorem Kierskim Uszczegółowienie lokalizacji- miejsce realizacji projektu: Poznao, ul. ks. E. Nawrota, ul. Wilków

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK III, SEM. 6 Prowadz cy przedmiot: Prowadz cy grupy projektowe:

KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK III, SEM. 6 Prowadz cy przedmiot: Prowadz cy grupy projektowe: POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY KIERUNEK BUDOWNICTWO ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kierownik zakładu: dr hab. inż. arch. Adam Rybka Prof. P.Rz ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU- CZEŚĆ OPISOWA 1. IDEA: Ideą projektu jest przywróceniu miastu Elbląg wyspy Spichrzów, z nowym ładem przestrzennym i funkcjonalnym, oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Poczuj energię miasta

Poczuj energię miasta Poczuj energię miasta ACZEJ niż ZWYKLE InCity to budynek mieszkalny o podwyższonym standardzie blisko centrum Warszawy, na rogu ulic Siedmiogrodzkiej i Karolkowej - w pobliżu Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6 Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421 1 2 3 4 5 11. Godziny z wychowawcà 3 3 3 12. Alternatywne metody komunikacji 7 Razem 76 71 78 Religia/Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora 12 13 10 Razem

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika Nr i data jej wydania Streszczenie ustaleń 43 Maria Dankowska Dz. nr 279, obr. 35 pozostaje bez zmian, wyso- Piotr Dankowski Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. 6730.11.29.43.2016 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jaros aw Miko ajczyk 59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kierownik zakładu: dr hab. inż. arch. Adam Rybka, Prof. PRz ROK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE OMEGA NMB Spółka z o.o. INFORMACJE OGÓLNE EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE w Lublinie przy ul. Głuskiej 86 Informacje o obiekcie: Lokalizacja. Adres: 20-380 Lublin, ul. Głuska 86 Obiekt jest położony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla oznakowania tras rowerowych nr 1 i 2 w Będzinie realizowanych w ramach projektu subregionalnego Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum

Bardziej szczegółowo

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków.

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków. Zimowy spacer Park Źródliska I 24.01.2016 r. Autorzy: Igor i tata Trochę historii: Park Źródliska I oraz Park Źródliska II, są najstarszymi łódzkimi parkami. Tworzyły one niegdyś jeden park zwany Ogrodem

Bardziej szczegółowo

Zal 2 do IDW. Opis Przedmiotu Zamówienia :

Zal 2 do IDW. Opis Przedmiotu Zamówienia : Opis Przedmiotu Zamówienia : Zal 2 do IDW Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dekoracji do widowiska Turandot zgodnie z wymaganiami szczegółowymi: Wymagania szczegółowe: Cz I: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego.

Wis³a. Park im. W. Bednarskiego. Edukacja. Sport. Kultura. Œliska. Kalwaryjska. Konopnickiej. Powstañców Œl¹skich. Kamieñskiego. Inwestycja Melanitta Apartments to 5-kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkaniowy, który pomimo swego modernistycznego charakteru wkomponowuje siê w architekturê dzielnicy m.in. za spraw¹ wyodrêbnionego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis projektu II. Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu - zakres objęty przetargiem 2010 - etap IIIC...rys.nr U1/ZC 2. Zestawienie zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: ZSCEZiUK3/6/5224/2013 Dnia 05.04.2013 r. Zamawiaj cy: Zespó Szkó Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwoli skiego 46 Zawiadomienie o wyniku

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty, zgłoszone do udziału w konkursie Na zagospodarowanie Podzamcza, organizowanym przez Gazetę Wyborczą Konkurs odbył się w 2008 roku Prace zostały opatrzone

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta. www.piotrkow.pl

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta. www.piotrkow.pl Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta www.piotrkow.pl Piotrków Trybunalski Wykaz lokali usługowo - handlowych Rynek Trybunalski 11 Łazienna-Mokra 2 Rynek Trybunalski 10 Sieradzka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW LISTY WNIOSKÓW Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 982 003,00 2 982 003,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 982 003,00 2 982 003,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Druk Nr 353/2012 Projekt z dnia 3 września 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia września 2012 r. ~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy

Program funkcjonalno-uŝytkowy Program funkcjonalno-uŝytkowy Załącznik 8 I. UKŁAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY Analiza moŝliwości lokalizacji budynku Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 42 m x 48 m - około 2016 m 2 Wysokość budynku

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

HopStop. projekty SIERPIEÑ 2013

HopStop. projekty SIERPIEÑ 2013 projekty SIERPIEÑ 2013 jest mark¹ sieci centrów handlowych typu convenience rozwijanych obecnie na terenie Polski. Pierwsze obiekty powstan¹ w Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Zamoœciu. Presti owe lokalizacje,

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU Konferencja w ramach IX Dnia Urbanisty: Ustawa krajobrazowa szansa na zmianę? Poznań, 5 lutego 2016 r. Edyta Damszel-Turek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo