Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od"

Transkrypt

1

2 Minął rok i czas zastanowić się nd letnim wypoczynkiem. Tradycyjnie (od 24 lat) pragniemy zaproponować wczasy i obozy w Grecji, Bułgarii i Włoszech. Oprócz sprawdzonych i doskonale znanych obiektów wprowadzamy w tym roku zgodnie z Państwa sugestiami pobyty w hotelach z przejazdem i wyżywieniem. Wszystkie nowe propozycje są przez przez nas osobiście odwiedzone i oznaczone w katalogu napisem NOWOŚĆ. Wprowadziliśmy też sprzedaż obozów młodzieżowych dla klientów indywidualnych w Grecji i Bułgarii. Zapraszamy do skrzystania z naszej tegorocznej oferty i życzymy udanego wypoczynku w 2014 roku. Pra cow ni cy Biu ra Podróży Śląsk Zapraszamy także na naszą stronę internetową, lub gdzie można za pomocą systemu zarezerwować lub kupić skierowanie. Na naszej stronie internetowej znajdziecie także inne dodatkowe oferty wypoczynku, które nie są umieszczone w katalogu. Biuro nasze jest wpisane do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr.: 707. Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze: udzieloną przez AXA T.U. i A. S.A. Zainteresowanych organizacją wypoczynku dla grup (wycieczki, obozy, kolonie, zielone szkoły) prosimy o kontakt bezpośredni Ka to wi ce, ul. Sło wac kie go 16 te le fo nicz ny: ; lub e -ma il: Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od lat jest celem podróży organizowanych przez nasze biuro. Wspaniała pogoda, krystalicznie czyste morze, starannie wyselekcjonowane miejsca w których będziecie Państwo mieszkać, nasze doświadczenie wszystko to mamy nadzieję spowoduje że urlop spędzony za pośrednictwem biura Śląsk będzie udany i pozostawi niezapomniane wrażenia. Podczas pobytu w Grecji można skorzystać z licznych wycieczek organizowanych przez licencjonowane biuro Greckie (z pilotem oprowadzającym w języku polskim): METEORY, SALONIKI, OLIMP, ATENY, REjS NA WYSPę SKIATHOS, PIRACKI REjS, GRECKI WIECZÓR. Am ba sa da Pol ski w Gre cji Ate ny , Kon su lat Pol ski w Gre cji Sa lo ni ki Czas lo kal ny po prze kro cze niu gra ni cy Grec kiej na le ży prze su nąć wska zów ki ze gar ka o 1 godz. do przo du. 2 Leptokaria miej sco wość po ło żo na u stóp Olim pu wzdłuż brze gu Mo rza Egej skie go, sły ną ce go z kry sta licz nie czy - stej wo dy, z pięk ną piasz czy sto -żwi ro wą pla żą, z bo iska mi do siat ków ki, prysz ni ca mi, licz ny mi nad mor ski mi ka wia ren ka mi, gdzie pi je my ka wę le żąc w le ża ku i wsłu chu je my się w szum mor skich fal, za pew nia wszyst ko co nie zbęd ne do peł ne go re lak - su, cze ka ją licz ne re stau ra cje (ta wer ny) ze wspa nia ły mi po tra - wa mi kuch ni grec kiej i wi na mi o sma ku słoń ca, ka wiar nie z pysz ną lo do wą ka wą fra pe, skle py z bo ski mi owo ca mi i przy - sma ka mi, z któ rych sły nie Gre cja. Osob ny roz dział to bo ga ta ofer ta wy ro bów złot ni czych i fu trzar skich. Cze ka row nież wspa - nia ła po go da i nie zwy kle go ścin ni lu dzie. Paralia ku rort na Ri wie rze Olim pij skiej po ło żo ny nad brze - giem Mo rza Egej skie go z za pie ra ją cym dech wi do kiem na Olimp, pięk na zróż ni co wa na piasz czy sta pla ża, usy pa ne z ka mie ni mo - la, licz ne nad mor skie ka wia ren ki z le ża ka mi i pa ra so la mi, ta wer - ny, bo iska do siat ków ki, wszyst ko to po zwa la roz ko szo wać się cu dow nym re lak sem. Mia stecz ko ma kil ka dep ta ków z nie zli czo - ny mi skle pa mi (ele ganc kie fu tra, wy ro by złot ni cze, grec kie spe - cja ły, pa miąt ki, odzież), wiele re astau ra cji i ka wiar ni ser wu ją - cych da nia i przy sma ki grec kiej kuch ni, dys ko te ki, kor ty itd. Re - asu mu jąc miej sce dla lu dzi ak tyw nych. Realizacja poligraficzna: STP KorGraf, Katowice, ul. Dąbrówki 15/12, tel , NeiPori miej sco wość na czę sto od wie dza nej przez tu ry stów Ri wie rze Olim pij skiej. Ze wzglę du na ka me ral ną at mos fe rę oraz ła - god ne zej ście do mo rza i de li kat ny pia sek do sko na ła dla osób, któ - re chcą uciec od co dzien ne go zgieł ku a tak że dla osób z ma ły mi dzieć mi. Moż na za uro czyć się nad mor ską pla żą cią gną cą się przez wie le ki lo me trów ob ser wu jąc jed no cze śnie do sko na le wi docz ny ma syw Olim pu. Wzdłuż sze ro kiej na 200 m pla ży, na któ rej za wsze moż na zna leźć wol ne i spo koj ne miej sce, roz cią ga się nad mor ska pro me na da z licz ny mi skle pa mi, ta wer na mi i re stau ra cja mi. W Nei Po ri moż na sko rzy stać z to ru kar tin go we go, kor tów te ni so wych, ba se nu, bo isk ze sztucz ną na wierzch nią czy pójść do lu na par ku. KokinoNero to miej sce wy bra ne przez nas z my ślą o tu - ry stach chcą cych spę dzić wa ka cje w spo sób ak tyw ny, z da la od naj więk sze go tło ku se zo no we go. Jest to ma lut ka wio ska, w któ rej pod czas se zo nu let nie go prze by wa do 1500 osób. Ko ki - no Ne ro le ży w od le gło ści oko ło 150 km na po łu dnie od Sa lo nik w głę bo kiej do li nie ogra ni czo nej po obu stro nach łań cu cha mi gór Ossa. Ca ła miej sco wość ukry ta jest w gę stym na tu ral nym le - sie, stwa rza ją cym swo isty ła god ny mi kro kli mat, mniej uciąż li wy dla Eu ro pej czy ków. Wo da w kra nach na da je się bez po śred nio do pi cia a miej sco we źró dło (od nie go po cho dzi na zwa do li ny i miej sco wo ści Czer wo na Wo da) po sia da wła ści wo ści lecz ni cze.

3 GRECJA Leptokaria GRECJA Leptokaria Blue Dream Apartamentowiec Klasa Δ Blue dre am to obiekt po ło żo ny za to ra mi, od da lo ny o 400 m od pla - ży i 150 m od cen trum. We dług stan da ry za cji Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Gre cji, po sia da naj wyż szą z moż li wych ka te go rię. Bu dy nek w ca ło ści po zo sta je do dys po zy cji na szych klien tów. Z okien wi dać w od da li mo - rze i pa smo gór Olim pu. Wszyst kie po ko je ma ją trzy miej sca do spa - nia, to a le ty z ka bi na mi prysz ni co wy mi, bal kon, in dy wi du al nie ste ro - wa ną kli ma ty za cję bar dzo du żej mo cy w ce nie skie ro wa nia, za my ka - ne anek sy ku chen ne z lo dów ką, dwu pal ni ko wym pie cy kiem elek trycz - nym, pod sta wo wym sprzę tem go spo dar stwa do mo we go, TV SAT, moż li wość ko rzy sta nia (po uzgod nie niu) z kom pu te ra pod łą czo ne go do in ter ne tu, któ ry znaj du je się w re cep cji. We dług nas S kla sa. W apar ta men cie za sta ną Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma - nia czy sto ści, w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści trze ba się za opa trzyć we wła snym za kre sie. ceny i : Blue dream i Blue dream BiS Blue Dream Bis Apartamentowiec Klasa Δ Blue dre am BiS. Wszyst kie po ko je są sto sun ko wo du że, z trze ma miej - sca mi do spa nia (moż na zro bić do staw kę dla 4 oso by), to a le ta z prysz ni - cem, in dy wi du al nie ste ro wa na kli ma ty za cja w ce nie, TV, anek s ku chen - ny, po sia da ją duże bal kony. Obiekt w pięk nym ogro dzie (moż li wość gri - lo wa nia). Bu dy nek w bez po śred nim są siedz twie Ap. Blue Dre am. Ce ny, ter mi ny i in ne uzgod nie nia jak w apar ta men tow cu Blue Dre am. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to - miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3-oso bo we + dostawka. Świad cze nia w ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Blue Dre am lub Blue Dream Bis w po ko jach 2-, 3-oso bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją, TV SAT (9 noc le gów), prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW, opie ka re zy den - ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta - men cie mo że mieć wy zna czo ne miej sce do spa nia na łóż ku do staw nym v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia na miej scu (9 śnia dań i obia do ko la cji za ok. 90 ) lub w biu rze 380 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa - kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol - skim. v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. za 3. i 4. osobę GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 449, 3

4 GRECJA Leptokaria GRECJA Leptokaria Fani Apartamentowiec Klasa Δ Apar ta men to wiec po ło żo ny jest za to ra mi w kie run ku mo rza i od da lo ny jest od pla ży o oko ło 150 m. We dług stan da ry za cji Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Gre cji, po - sia da ka te go rię DEL TA. Z okien roz cią ga się wi dok na pa smo gór Olim pu i w kie - run ku mo rza. Każ dy po kój po sia da ła zien kę, aneks ku chen ny z lo dów ką, pie cy - kiem, te le wi zo ry pod łą czo ne do sa te li ty, pod sta wo wy sprzęt go spo dar stwa do - mo we go oraz bal kon. Pod ło ga jest wy ło żo na gla zu rą. W apar ta men cie za sta ną Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści mu si cie Pań stwo za opa trzyć się we wła snym za kre sie. W ce nę apar ta men tu wli czo na jest in dy wi du al na kli ma ty za cja ste ro wa na pi lo tem. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu - ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy - zna czo nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za - leż no ści od po trzeb są: 2-, 3- lub 4-oso bo we. cena Zawiera: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Fa ni w po ko jach 2-, 3- lub 4-oso - bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cja w cenie, TV SAT (9 noc le gów) v Ubez pie cze nie: KL NNW, opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta men cie mo że mieć wy zna czo ne miej sce do spa nia na łóż ku do staw nym v Ist - nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia (9 śnia dań i obia do ko la cji) za 380 zł v Na miej - scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu - sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. ceny i : fani za 3. i 4. osobę GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 449, Ifigienia i Olimpus Hotele Klasa Δ Ho tel ifi gie nia po ło żo ny 50 m od sze ro kiej piasz czy stej pla ży i ty le sa mo od głów - ne go nad mor skie go dep ta ku wśród wie lo wie ko wych pla ta nów w spo koj nej czę - ści Lep to ka ri. Po ko je z kli ma ty za cją ste ro wa ną in dy wi du al nie (w ce nie), bal ko - nem, ła zien ką z WC i ka bi ną prysz ni co wą (su szar ka, ręcz ni ki, przy bo ry to a le to - we), za my ka nym anek sem ku chen nym (pie cyk, lo dów ka, sztuć ce, garn ki, na czy - nia), te le wi zo rem pla zmo wym. Co dzien ne sprzą ta nie. Dar mo wy in ter net. Ba rek. Moż li wość bez płat ne go ko rzy sta nia z ba se nu ho te lu Olim pus (ten sam wła ści - ciel). Su per ho tel dla wy ma ga ją cych klien tów. Opie ka re zy den ta. Ho tel Olim pus po ło żo ny 60 m od sze ro kiej pla ży a 50 m od nad mor skie go dep - ta ku w spo koj nej czę ści Lep to ka rii. Po ko je z kli ma ty za cją ste ro wa ną in dy wi du - al nie (w ce nie), bal ko nem, ła zien ką z WC i ka bi ną prysz ni co wą (su szar ka, ręcz - ni ki, przy bo ry to a le to we), za my ka nym anek sem ku chen nym (pie cyk, lo dów ka, sztuć ce, garn ki, na czy nia), te le wi zo rem pla zmo wym. Co dzien ne sprzą ta nie. Dar mo wy in ter net w re cep cji. Ba rek. Bez płat ne ko rzy sta nia z ba se nu ho te lo - we go, mi ni plac za baw dla dzie ci. Su per ho tel dla wy ma ga ją cych klien tów. ceny: ifigienia i OlimpuS Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik Lipiec, Sierpień 4 v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3- lub 4- oso bo we. ce na Za wie ra: 1 noc leg lub 1 noc leg ze śnia da nia mi (bu fet kon ty nen tal ny) lub do wol - ną za mó wio ną ilość dni + świad cze nia) w ho te lu v Po ko je 1-, 2-, 3-oso bo we z kli ma ty - za cją ste ro wa ną in dy wi du al nie w ce nie, bal ko nem, TV (pla zma), ła zien ką z za my ka ną ka - bi ną prysz ni co wą v W po ko ju ho te lo wym ist nie je moż li wość przy go to wa nia na po jów go rą cych oraz pod grza nia po sił ków dla dzie ci (nie wol no go to wać) v Opie ka re zy den ta. ce na nie Za wie ra: Ubez pie cze nia, do jaz du oraz śnia dań w wa rian cie sam noc leg. uwaga: ist nie je moż li wość sko rzy sta nia z na sze go trans por tu au to ka ro we go, wte dy tur - nus trwa 9 dni + prze jazd, w ce lu wy li cze nia ce ny na le ży skon tak to wać się z na szym biu rem. Cena za 1 os. w pokoju 2-os. za dzień Cena za 1 os. w pokoju 3-os. za dzień Cena za jedynkę (singiel) za dzień Suita 2 pokoje dla max 4 osób za dzień Bez śniadań Ze śniadaniem Bez śniadań Ze śniadaniem 70, 95, 110, 135, 55, 80, 90, 115, 90, 115, 195, 220, 225, 280,

5 Paralia GRECJA ceny i : grand Blue GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , Hotel Grand Blue Ho tel jest po ło żo ny w spo koj nej dziel ni cy, od da lo ny o nie speł na 150 m od pięk nej piasz czy stej pla ży. i 50 m od głów nej pro me na dy z mnó stwem skle pów i ta wern do - sko na łe miej sce do wie czor nych spa ce rów. Ma prze stron ne po ko je wy po sa żo ne w kli - ma ty za cję (płat ną do dat ko wo 5 dzień/po kój), lo dów kę i te le wi zor, każ dy z ła zien ką (prysz nic, WC) i bal ko nem, w bu dyn ku jest re cep cja i Wi-Fi. Śnia da nia po da wa ne są w for mie bu fe tu. Po ko je są sprzą ta ne i ma ją wy mie nia ną w trak cie Pań stwa po by tu bie li znę i ręcz ni ki o czy stość dba wła ści ciel ka i moż na ją uznać za wzo ro wą. W ho te lu dys po nu je my po ko jem ty pu SU ITA (dwa po ko je dla 4 osób). We dług na szej oce ny ho - tel za słu gu je na peł ne trzy gwiazd ki. uwa ga: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić po - kój na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej - scu (do dys po zy cji na szych klien tów jest do stęp na to a le ta i prysz nic) i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Po ko je w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3-, 4-oso bo we + do staw ki. Świad cze niaw ce nie: Zakwa te ro wa nie w Ho te lu Grand Blue w poko jach 2-, 3-, 4-oso - bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na do dat ko wo 5 dzień po kój), TVSAT, 9 noc le gów, 9 śnia dań -bu fet, prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW v opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo v Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz - dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia 9 obia do ko la cji za ok. 72 wgre cji lub w biu rze 310 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod - ni kiem w ję zy ku pol skim v ZNIŻ KI trze cia oso ba w po ko ju; 1. dziec ko 0-5,99 lat 499, opła ta sta ła trans port + ubez pie cze nie, 2. dziec ko 6-11,99 lat 40% zniż ki, do 99 lat 10% zniż ki * Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł. Melbourne Apartamentowiec Klasa Δ No wa ofer ta obiekt od da lo ny od mo rza i od cen trum o ok. 150 m w spo koj nej czę ści mia sta. wszyst kie po ko je ma ją: to a le ty z wc i prysz ni co wy mi, bal kon, in - dy wi du al nie ste ro wa ną kli ma ty za cję (płat ną do dat ko wo 5 /do ba /apar ta ment), anek sy ku chen ne wy po sa żo ne w pie cyk, czaj nik, sztuć ce, na czy nia i pod sta wo we garn ki oraz lo dów kę, TV. W apar ta men tach za sta nie cie pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści na le ży za opa trzyć się we wła snym za kre sie. po le ca my! uwa ga: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. ceny i : melbourne za 3. i 4. osobę GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 449, v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ści ća - par ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu (do dys po zy cji na szych klien tów jest do stęp na to a le ta i prysz nic) i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są 2-, 3- i 4-oso bo we. Świad cze nia w ce nie: za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Mel bo ur ne w poko jach 2-, 3-, 4-oso bo wych z wc i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na 5 za dzień), TV, 9 noc le gów v Prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w wc, kli ma ty za cję, ba rek i wi - deo. au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta men cie mo że mieć wy zna czo ne miej - sce do spa nia na łóż ku do staw nym v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia na miej - scu (9 śnia dań i obia do ko la cji za 100 ) lub w biu rze za 450 zł na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni - kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka 100 zł od oso by. 5

6 GRECJA Nei Pori Hotel Adonis ceny i : adonis Ho tel jest po ło żo ny w spo koj nej dziel ni cy, od da lo ny o 100 m od pięk nej piasz czy - stej sze ro kiej na 200 m i dłu giej na kil ka ki lo me trów pla ży. I 50 m od głów nej pro - me na dy z mnó stwem skle pów i ta wern do sko na łe miej sce do wie czor nych spa - ce rów. Ma po ko je wy po sa żo ne w kli ma ty za cję (płat ną do dat ko wo 5 dzień po kój), te le wi zor, każ dy z ła zien ką (prysz nic, WC) i bal ko nem, w bu dyn ku jest re cep cja i bar z Wi-Fi. Śnia da nia po da wa ne są w for mie bu fe tu, obia do ko la cje ser wo wa ne, po sił - ki są spo ży wa ne w we wnętrz nym pa tio w cen trum któ re go ro śnie 20 me tro wa pal - ma. Po ko je są sprzą ta ne i ma ją wy mie nia ną w trak cie Pań stwa po by tu bie li znę i ręcz ni ki. We dług na szej oce ny ho tel za słu gu je na peł ne trzy gwiazd ki. uwa ga: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu - ścić po kój na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna - czo nym miej scu (do dys po zy cji na szych klien tów jest do stęp na to a le ta i prysz nic) i cie - szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Po ko je w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3-oso bo we + do staw ki. Świad cze niaw ce nie: Zakwa te ro wa nie w Ho te lu Ado nis w poko jach 2-, 3-oso bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na do dat ko wo 5 dzień po kój), TVSAT, 9 noc le - gów, 9 śnia dań bu fet, 9 obia do ko la cji v Prze jazd au to ka rem Ubez pie cze nie: KL NNW v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po - sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo v Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz - kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Na miej scu ist nie je moż li - wość ko rzysta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v ZNIŻ KI trze cia oso ba w po ko ju; v dziec ko 0 5,99 lat 499, opła ta sta ła trans port + ubez pie cze nie v dziec ko 6-11,99 lat 40% zniż ki v 12 do 99 lat 10% zniż ki v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł. GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , Chrisa Apartamentowiec Klasa Δ Ten sto sun ko wo nie daw no wy bu do wa ny i wy koń czo ny bu dy nek znaj du je się w po łu dnio wej czę ści Nei Po ri, w od le gło ści ok. 300 m od sze ro kiej, piasz czy stej pla ży oraz po ło żo ne go wzdłuż niej bul wa ru spa ce ro we go, w spo koj nej oko li cy skła da ją cej się pra wie wy łącz nie z bu dyn ków apar ta men to wych oraz pen sjo na - tów. Każ de miesz ka nie ma swój bal kon lub ta ras, wła sną ła zien kę, kuch nię lub aneks ku chen ny, a tak że kli ma ty za cję (ko rzy sta nie z kli ma ty za cji za do dat ko wą opła tą 5 /do bę). W a par ta men cie za sta ną Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści mu si cie Pań stwo za opa trzyć się we wła snym za kre sie. uwa ga: Ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. ceny i : chrisa za 3. i 4. osobę 6 v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo - nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3- lub 4-oso bo we. Świad cze nia w ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Chrisa w po ko jach 2-, 3-, 4- oso bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na 5 za dzień), TV, 9 noc le gów, prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL, opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od - by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta men cie mo że mieć wy zna czo ne miej sce do spa nia na łóż ku do staw - nym v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia na miej scu (9 śnia dań i obia do ko la cji) za 450 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo - wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze - nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 449,

7 Kokino GRECJA Nero ceny i : lakis za 3. i 4. osobę GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 449, Lakis Apartamentowiec Klasy Turystycznej la KiS Ko ki no Ne ro oto czo ny ogro dem, wśród pięk nych drzew, usy tu owa ny oko - ło 250 m od mo rza 7-po ko jo wy apar ta men to wiec pro wa dzo ny przez sym patycz - nych wła ści cie li. Po ko je po sia da ją: ła zien kę z prysz ni cem, bal kon lub ta ras, aneks ku chen ny, (wy po sa żo ny w lo dów kę ku chen kę, garn ki, na czy nia, sztuć ce). po ko je z dwo ma i trze ma łóż ka mi (4 oso by w po ko ju wspól ne spa nie na łóż kach o sze ro - ko sci 1,3 m). W apar ta men tach za sta nie cie Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy - ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści należy za opa trzyć się we wła snym za kre sie. Przy zwo ity stan dard tu ry stycz ny. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo - nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji. Świad cze nia w ce nie: Za kwa te ro wa nie w pokoju (9 noc le gów) z peł nym wę - złem sa ni tar nym i anek sem ku chen nym. Ubez pie cze nie: KL NNW, opie ka re zy den - ta. Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Autobusy kursują według ustalonego rozkładu v Ist - nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia w miejscowej tawernie (9 śnia dań i obia - doko la cji) za 450 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul - ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. Lido WŁOCHY di Jesolo Hotel Madison ceny i : madison WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , Ho tel po ło żo ny 80 m od pla ży, wy róż nia ją cy się do brą kuch nią, po sia da: win dę, bar, sa lę te le wi zyj ną. Po ko je 2-, 3- i 4-oso bo we z te le fo nem, WC + prysz nic, TV, sejf. Kli ma ty za cja (płat na 7 za dzień za po kój nie jest ob li ga to ryj na). Wy ży wie - nie: śnia da nie szwedz ki stół. Obia do ko la cja dwuda nio wy po si łek na cie pło, wy - bie ra ny dzień wcze śniej z kar ty, bar sa łat ko wy i de ser. Na po je do obia do ko la cji płat ne na miej scu. Pierw szym po sił kiem jest obia do ko la cja w dniu przy jaz du, ostat nim śnia da nie w dniu wy jaz du Świad cze nia w ce nie: 7 noc le gów, 7 śnia dań, 7 obia do ko la cji v Pla ża le żak + pa ra - sol na pry wat nej pla ży ho te lu. do dat KO wo płat ne: na po je do obia do ko la cji v ZNIŻ KI: dzie ci do 7 lat 40% zniż ki, do 12 lat 20% zniż ki, od %, zniż ki obo wią zu ją tyl ko przy dwóch peł no płat nych skie ro wa - niach v Dopła ta do po ko ju jed nooso bo we go +10 za dzień v Do pła ta do bal ko nu 10 za po - kój/dzień v OBO WIĄZ KO WO na le ży wy ku pić ubez pie cze nie NW i KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu ry styc nych v Na miej scu praw do po dob nie bę dzie na le ża ło uiścić opła tę kli - ma tycz ną oko ło 1,5 oso ba/dzień v Koszt przejazdu nie wliczono (400 zł) v Roz kład jaz dy au to ka ru na ostat niej stro nie fol de ru. 7

8 WŁOCHY Lido di Jesolo Apartamenty Apar ta men ty to nie krę pu ją ce, sa mo dziel ne i wy god ne miesz ka nia, po ło żo ne do 500 m od mo rza. Skła da ją się z anek su ku chen ne go (lo dów ka, pie cyk ku chen ny, sprzęt go spo dar stwa do mo we go), ła zien ki z prysz ni cem, po ko je w za leż no ści od wy bra ne go ty pu apar ta men tu. W apar ta men tach nie ma bie li zny po ście lo wej, ręcz ni ków oraz środ ków czy sto ści. W ce nę wli czo no sie dem noc le gów, ko rzy - sta nie z pla ży (dla 1 apar ta men tu 1 pa ra sol + 2 le ża ki, ser wis pla żo wy ). Ist nie je moż li wość do jaz du au to ka rem za do dat ko wą opła tą. v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz uwa gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy myć lo dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in - nym przy pad ku z kau cji zwrot nej zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie. Biu - ro nie po no si od po wie dzial no ści za znisz cze nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men - cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no w umo wie z klien tem v Obo - wiąz ko wo na le ży wy ku pić ubez pie cze nie NW i KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu - ry stycz nych z dnia ). Opłata klikmatyczna 1,5 /dzień/osoba. v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT, gaz, prąd i wodę v Koszt prze jaz du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si 200. Orientacyjny rozkład pokoi w apartamentach Apartament dla 3 osób Apartament dla 4 osób Apartament dla 5 osób TYP A bezpośrednio przy plaży TYP G m od plaży z basenem TYP B bezpośrednio przy plaży TYP E m od plaży TYP H m od plaży z basenem TYP C bezpośrednio przy plaży TYP F m od plaży TYP I m od plaży z basenem CENNIK APARTAMENTÓW 2014 (cena za siedem dni pobytu w złotych z wliczonym podatkiem VAT) TYP APARTAMENTU A 3 775, 1120, Bezpośrednio przy plaży 1620, 2200, 2670, 2980, B 4 930, 1280, 1780, 2630, 3130, 3440, C , 1470, 2090, 2980, 3640, 3760, metrów od plaży E 4 700, 1080, 1550, 2130, 2600, 2860, F 5 850, 1240, 1780, 2520, 2900, 3170, metrów od plaży z basenem G 4 580, 970, 1360, 2010, 2480, 2710, H 5 820, 1200, 1630, 2400, 2780, 3060, I 6 990, 1390, 1940, 2900, 3250, 3560, 8

9 WŁOCHY Lido di Jesolo CENY I TERMINY: Lio Typ,,H Typ,,I WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1630, WLL/ , 1630, WLL/ , 2200, WLL/ , 2200, WLL/ , 2200, WLL/ , 3290, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3830, WLL/ , 3760, WLL/ , 3290, WLL/ , 2200, WLL/ , 1630, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, Lio Apartamentowiec Typ H i I lio re zy den cja od da lo na od pry wat nej pla ży o 300 m, z wła snym ba - se nem wo kół któ re go znaj du ją się le ża ki, po ko je bar dzo gu stow nie urzą dzo ne, za my ka ny par king, prze stron ne ła zien ki z WC i prysz ni - cem, do brze za opa trzo ny aneks ku chen ny, bal kon, TV Sat. Apar ta - ment TYP H dwu po ko jo we miesz ka nie dla 4 osób, po kój dzien ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks ku chen ny, sy pial nia z 2 łóż ka mi, bal kon. Prąd, woda, gaz w cenie. Apar ta ment TYP I : trzy po ko jo we miesz ka nie dla 6 osób po kój dzien ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks ku chen ny, 1 sy pial nia z 2 łóż ka mi, 1 sy pial nia z łóż kiem pię tro - wym. Ła zien ka z prysz ni cem, bal kon. Prąd, woda, gaz w cenie. v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT v Kosztu prze jaz du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si 200 v Opłata klimatyczna 1,5 /dzień/osoba. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają należny podatek VAT v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz uwa gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy myć lo - dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in nym przy pad ku z kau cji zwrot nej zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie v Biu ro nie po no si od po wie dzial no ści za znisz cze - nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no w umo wie z klien tem v Obo wiąz ko wo na le ży wy ku pić ubez pie cze nie KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu ry stycz nych z dnia ). Michelangelo Apartamentowiec Typ F ceny i : michelangelo Typ f za 4 osoby za 6 osób WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 1340, 1440, WLM/ , 1340, 1440, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 2350, 2500, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 3100, 3200, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2350, 2500, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 1340, 1440, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają należny podatek VAT za 5 osób mi che lan ge lo a par ta men to wiec, 4-pię tro wy bu dy nek, wy po sa - żo ny w win dę, pry wat ny parking (bez moż li wo ści re zer wa cji), w po - bli żu Piaz za Mi la no, nie speł na 100 me trów od pry wat nej pla ży. Wszyst kie apar ta men ty po sia da ją TV -SAT, sejf, bal kon lub ta ras. Apar ta ment TYP F : trzy po ko jo we miesz ka nie dla 6 osób po kój dzien - ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks ku chen ny, 1 sy pial nia z 2 łóż ka - mi, 1 sy pial nia z łóż kiem pię tro wym. Ła zien ka z prysz ni cem, bal kon. v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz uwa gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy - myć lo dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in nym przy pad ku z kau cji zwrot nej zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie v Biu ro nie po no si od - po wie dzial no ści za znisz cze nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no w umo wie z klien tem v Obo wiąz ko wo na le ży wy ku - pić ubez pie cze nie KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu ry stycz nych z dnia ). v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT v Kosztu prze jaz du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si

10 BUŁGARIA BUŁGARIA Złote Piaski Złote Piaski Bułgaria le ży na Pół wy spie Bał kań skim, nad Mo rzem Czar - nym, znaj du je się na gra ni cy Azji i Eu ro py, a jej hi sto ria jest ści śle zwią za na ze ście ra niem się tych dwóch jak że od mien - nych ku l tur. Jest też bar dzo zróż ni co wa na pod wzglę dem geo - gra ficz nym po nad po ło wę po wierzch ni kra ju zaj mu ją te re ny wy żyn ne oraz gór skie, a mi mo to nie bra ku je tam roz le glych i piasz czy stych plaż nad nie zwy kle pięk nym czy stym mo rzem. Te nie wąt pliwe wa lo ry tu ry stycz ne ścią ga ją do te go kra ju wie - lu tu ry stów z ca łe go świa ta, tym bar dziej, że wcza sy ta kie ku - szą ma low ni czy mi kra jo bra za mi, bo ga tym folk lo rem, spe cy - ficz ną kuch nią oraz fa scy nu ją cy mi za byt ka mi. Zło te Pia ski to naj słyn niej szy ku rort Buł gar skiej Ri wie ry. Na sy co ny wszel - kie go ro dza ju atrak cja mi: park wod ny, pla ce za baw dla dzie ci, kor ty te ni so we, krę giel nie, bo iska do siat ków ki, raj dy sa fari i przede wszyst kim pla ża, pięk na, piasz czy sta, któ ra miej sca - mi do cho dzi do 100 m sze ro ko ści i cią gnie się wy brze żem Mo - rza Czar ne go na pra wie 4 km, od stro ny lą du ota cza ją zaś pięk ny las. Hotel Dalia Garden*** + Trzygwiazd ko wy ho tel, po ło żo ny 400 m od piasz czy stej pla ży, po ko je z in dy wi du al nie ste ro wa ną kli ma ty za cją, TV, lo dów ką, WC, z du żym ogro dem i wła snym ba se nem z le ża ka mi przy ba se nie oraz 25 m ba - senem kry tym. W ho te lu znaj du je się: stół do te ni sa, bo isko ze sztucz - ną na wierzch nią, sa la do ćwi czeń, Wi -Fi w ogól no do stęp nej sa li, bi lard, bar, sa la ja dal na z ta ra sem, du ży taras przy ba rze. Nie opo dal znaj du je się jed na z naj lad niej szych plaż Zło tych Pia sków Ri wie ra, a idąc w dru - gą stro nę od ho te lu pla ża Ka ba kum w Czaj ce. W po bli żu ho te lu są licz - ne skle pi ki, re stau ra cyj ki i przy sta nek au to bu so wy bez poś red nie po - łą cze nie z Warną. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to - miast opu ścić pokoje na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło - żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Bułgarii. ceny i : dalia garden***+ BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , GB/ , GB/ , GB/ , 10 Świad cze nia w ce nie: Prze jazd au to ka rem (WC, ba rek, TV, kli ma ty za cja) v 9 noc le gów v Wy ży wie nie: 9 śnia dań i 9 obia do ko la cji (bu fet) v Opie ka pi - lo ta, re zy den ta v Ubez pie cze nie KL NNW v Kli ma ty za cja v Opła ta kli ma tycz - na v Do stęp do bez płat nej pla ży v Le ża ki przy ba se nie. uwa ga: Oso by prze - wle kle cho re mu szą po wia do mić biu ro w ce lu zmia ny ubez pie cze nia. do dat - KO wo płat ne: Wy ciecz ki fa kul ta tyw ne. ZniŻ Ki: dzie ci do 11,99 lat 40%, 3. oso ba w po ko ju 20%.

11 GRECJA Skotina GRECJA Skotina Skotina: miej sco wość na Ri wie rze Olim pij skie u stóp Olim pu z pięk ną piasz czy sto-żwi ro wą pla żą, kry sta - licz nie czy stym mo rzem, bo ga tą in fra struk tu rą han - dlo wą, ga stro no micz ną i tu ry stycz ną, wspa nia łym mi - kro kli ma tem. Ulu bio ne miej sce wy po czyn ku tu ry stów z Pol ski, sły ną ce z go ścin no ści grec kich go spo da rzy. Hotel Orfeas Ho tel o bar dzo do brym stan dar dzie. We dług stan da ry za cji Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Gre cji po sia da ka te go rię DEL TA bis 4 gwiazd ki. W pro po no wa nym bu dyn ku na sze biu ro dys po - nu je po ko ja mi 4-oso bo wy mi, każ dy uczest nik ma od dziel ne łóż ko. Na te re nie ho te lu znaj - du je się ba sen, bo iska, Wi- Fi, Wszyst kie po ko je po sia da ją kli ma ty za cję. ceny i : OrfeaS GOS/ , GOS/ , GOS/ , GOS/ , GOS/ , GOS/ , ce na Za wie ra: 9 noc le gów, 9 śnia dań, 9 obia dów, 9 ko la cji, su chy pro wiant na dro gę po wrot ną v Trans port au to ka rem w obie stro ny (kli ma ty za cja, WC, DVD, ba rek) v Opie ka pe da go gicz na v Opie ka pi lo ta w trak cie prze jaz du v Opie ka pol sko ję zycz ne go re zy den ta na miej scu v Ba sen, dwa bo iska v Do stęp do le ka rza 24h v Ra tow - nik miej sco wy v Dys ko te ki przy ba se nie v Grec ki Wie czór v Pro gram spor to wy: dwa bo iska + wła sny sprzęt spor to wy v Program kul tu ral ny: in for ma cja o hi sto rii i kul - tu rze Gre cji, kon tak ty z gru pa mi ko lo nij ny mi z in nych państw v Wy ciecz ka do miej sco wo ści Pla ta mo nas ze słyn nym zam kiem z cza sów oku pa cji We ne cjan v Ubez pie - cze nie NNW I KL w PZU v Moż li wość sko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych. 9 noc le gów 10 dni po by tu ra zem z trans por tem 12 dni BUŁGARIA BUŁGARIA Złote Piaski Złote Piaski Złote Piaski to naj słyn niej szy ku rort Buł gar skiej Ri wie ry. Na sy co ny wszel kie go ro dza ju atrak cja mi: park wod ny, pla ce za baw dla dzie ci, kor ty te ni so we, krę giel nie, bo iska do siat ków ki, pa int ball, raj dy sa - fa ri i przede wszyst kim pla ża pięk na, piasz czy sta, któ ra miej sca mi do cho dzi do 100 m sze ro ko ści i cią - gnie się wy brze żem Mo rza Czar ne go na pra - wie 4 km, od stro ny lą du ota cza ją zaś pięk ny las. Hotel Dalia Garden*** + Ho tel jest po ło żo ny w spo koj nej dziel ni cy Zło tych Pia sków Czaj ce, od da lo ny oko ło 400 m od pięk nej sze ro kiej, piasz czy stej pla ży. Jest oto czo ny mnó stwem zie le ni, ma na praw dę du - ży ba sen z bez płat ny mi le ża ka mi, po sia da też 25m ba sen kry ty, si łow nię, bo isko ze sztucz - ną na wierzch nią, lob by bar, dwa ta ra sy, du żą kli ma ty zo wa ną re cep cję, win dę, ja dal nie z ta - ra sem ze wnętrz nym. Wszyst kie po ko je po sia da ją: ła zien ki, in dy wi du al nie ste ro wa ną kli ma - ty za cję, TV, lo dów ki, oraz biur ko i te le fon, Wi -Fi przy re cep cji, opła ta kli ma tycz na, po sił - ki w for mie bu fe tu. ceny i : dalia garden BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , ce na Za wie ra: 9 noc le gów, 9 śnia dań, 9 obia dów, 9 ko la cji, su chy pro wiant na dro gę po wrot ną v Trans port au to ka rem w obie stro ny (kli ma ty za cja, WC, DVD, ba rek) v Opie - ka pe da go gicz na v Opie ka pi lo ta w trak cie prze jaz du v Opie ka pol sko ję zycz ne go re zy den ta na miej scu v Ba sen, dwa bo iska, stół do te ni sa sto ło we go v Do stęp do le ka rza 24h v Ra tow nik miej sco wy v Pol sko ję zycz ny re zy dent v Dys ko te ki przy ba se nie v Pro gram spor to wy: dwa bo iska + wła sny sprzęt spor to wy v Program kul tu ral ny: in for ma cja o hi - sto rii i kul tu rze Buł ga rii v Kon tak ty z gru pa mi ko lo nij ny mi z in nych państw v Ubez pie cze nie NNW I KL w PZU v Moż li wość sko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych. 11

12 POLSKA GRECJA wyjazd powrót dopłata miejsce zbiórki z polski do polski Bielsko-Biała (Dolna płyta PKS) Chorzów (koło basenu) zł Częstochowa* (Parking z McDrive obok stacji BP) Gliwice (Dworzec PKS, ul. Pionierow 8) Katowice (ul. P. Skargi, PKS) zł Kędzierzyn-Koźle* (Dworzec PKP) zł Kraków* (Stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66) zł Łódź* (Łódź Fabryczna, parking od ul. Kilińskiego zł Opole* (Okrąglak, ul. Oleska 70) zł Pabianice* (Dom Towarowy Trzy Korony) zł Piotrków Trybunalski* (Stacja benzynowa z McDonald s) Pszczyna (PKS) Tychy (Hotel Tychy) zł Warszawa* (ul. E. Plater, koło Sali Kongresowej) zł Wrocław* (ul. Sucha, przed budynkiem PKP) Zabrze (pl. Warszawski) Żywiec (Dworzec PKP) ok Leptokaria Grecja ok ce na OBeJ mu Je: v Ce na w dwie stro ny dla Klien tów nie ko rzy sta ją cych z na szej ofer ty ka ta lo go wej 499 zł v Ce na w jed - ną stro nę 299 zł, ce ny za wie ra ją po da tek VAT. v Po łą cze nie an te no we* są re ali zo wa ne przy mi ni mum ośmiu oso bach. POLSKA BUŁGARIA wyjazd powrót dopłata miejsce zbiórki z polski do polski Bielsko-Biała (Dolna płyta PKS) Chorzów (koło basenu) Cieszyn (przejście graniczne) zł Częstochowa* (Parking z McDrive obok stacji BP) zł Dębica* (Mc Donald, obwodnica E Gliwice (Dworzec PKS, ul. Pionierow 8) Katowice (ul. P. Skargi, PKS) zł Kędzierzyn-Koźle* (Dworzec PKP) zł Kielce* (ul. Żelazna Polski Bus ) Kraków (Dworzec RDA, ul. Bosacka st górna płyta) Legnica (Dworzec PKP, zatoka) zł Łódź* (Łódź Fabryczna, parking od ul. Kilińskiego Opole (Dworzec PKP) zł Pabianice* (Dom Towarowy Trzy Korony) zł Piotrków Trybunalski* (Stacja benzynowa z McDonald s) Pszczyna (PKS) zł Rzeszów* (Dworzec PKP) zł Tarnów* (Dworzec PKP) Tychy (Hotel Tychy) zł Warszawa* (Dworzec Autokarowy, al. Wilanowska) Wrocław (ul. Sucha, przed budynkiem PKP) Zabrze (pl. Warszawski) Żywiec (Dworzec PKP) ok Złote Piaski Bułgaria ok ce na OBeJ mu Je: v Ce na w dwie stro ny dla Klien tów nie ko rzy sta ją cych z na szej ofer ty ka ta lo go wej 499 zł v Ce na w jed - ną stro nę 299 zł, ce ny za wie ra ją po da tek VAT. v Po łą cze nie an te no we* są re ali zo wa ne przy mi ni mum ośmiu oso bach. POLSKA WŁOCHY Lido di Jesolo Bibione wyjazd cena powrót miejsce zbiórki z polski biletu do polski 16.15* 470 zł Łódź (Stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej, k/carrefour) * 470 zł Piotrków Tryb. (ul. Słowackiego 103, k/juventuru) ,30* 470 zł Wrocław (CH Bielany, parking przy McDrive, vis a vis Obi) * 470 zł Częstochowa (McDrive w kierunku jazdy) * 470 zł Opole (Dworzec Główny PKP) * 440 zł Kraków (Stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66) * 440 zł Strzelce Opolskie (Hotel Leśny) zł Gliwice (Dworzec PKS, Ul. Pionierów 8) zł Katowice (Dworzec PKS, ul. P. Skargi) zł Tychy (Stacja benzynowa Bliska przy trasie) zł Pszczyna (stacja benzynowa obok IG LOGISTIC) zł Bielsko-Biała (Dworzec PKS, Dolna płyta) zł Cieszyn (Stacja benzynowa ORLEN) wyjazd z włoch Lido di Jesolo (Piazza Mazzini/Aurora) Bibione Spiaggia (Parking przy Lunaparku) uwa ga: Wszyst kie oso by ko rzy sta ją ce z prze jaz du au to ka ro we go zo bo wią za ne są do kon tak tu z pi lo tem/re zy den tem EPT w ce lu po twier dze nia do kład nej go dzi ny i miej sca zbiór ki przy po wro cie v Dzieci 2-15 lat i seniorzy powyżej 60 10% żniżki v Dopłata za powrót po 2 tygodniach lub więcej 100 zł. v * do potwierdzenia przy 6 osobach.

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo