Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od"

Transkrypt

1

2 Minął rok i czas zastanowić się nd letnim wypoczynkiem. Tradycyjnie (od 24 lat) pragniemy zaproponować wczasy i obozy w Grecji, Bułgarii i Włoszech. Oprócz sprawdzonych i doskonale znanych obiektów wprowadzamy w tym roku zgodnie z Państwa sugestiami pobyty w hotelach z przejazdem i wyżywieniem. Wszystkie nowe propozycje są przez przez nas osobiście odwiedzone i oznaczone w katalogu napisem NOWOŚĆ. Wprowadziliśmy też sprzedaż obozów młodzieżowych dla klientów indywidualnych w Grecji i Bułgarii. Zapraszamy do skrzystania z naszej tegorocznej oferty i życzymy udanego wypoczynku w 2014 roku. Pra cow ni cy Biu ra Podróży Śląsk Zapraszamy także na naszą stronę internetową, lub gdzie można za pomocą systemu zarezerwować lub kupić skierowanie. Na naszej stronie internetowej znajdziecie także inne dodatkowe oferty wypoczynku, które nie są umieszczone w katalogu. Biuro nasze jest wpisane do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr.: 707. Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze: udzieloną przez AXA T.U. i A. S.A. Zainteresowanych organizacją wypoczynku dla grup (wycieczki, obozy, kolonie, zielone szkoły) prosimy o kontakt bezpośredni Ka to wi ce, ul. Sło wac kie go 16 te le fo nicz ny: ; lub e -ma il: Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od lat jest celem podróży organizowanych przez nasze biuro. Wspaniała pogoda, krystalicznie czyste morze, starannie wyselekcjonowane miejsca w których będziecie Państwo mieszkać, nasze doświadczenie wszystko to mamy nadzieję spowoduje że urlop spędzony za pośrednictwem biura Śląsk będzie udany i pozostawi niezapomniane wrażenia. Podczas pobytu w Grecji można skorzystać z licznych wycieczek organizowanych przez licencjonowane biuro Greckie (z pilotem oprowadzającym w języku polskim): METEORY, SALONIKI, OLIMP, ATENY, REjS NA WYSPę SKIATHOS, PIRACKI REjS, GRECKI WIECZÓR. Am ba sa da Pol ski w Gre cji Ate ny , Kon su lat Pol ski w Gre cji Sa lo ni ki Czas lo kal ny po prze kro cze niu gra ni cy Grec kiej na le ży prze su nąć wska zów ki ze gar ka o 1 godz. do przo du. 2 Leptokaria miej sco wość po ło żo na u stóp Olim pu wzdłuż brze gu Mo rza Egej skie go, sły ną ce go z kry sta licz nie czy - stej wo dy, z pięk ną piasz czy sto -żwi ro wą pla żą, z bo iska mi do siat ków ki, prysz ni ca mi, licz ny mi nad mor ski mi ka wia ren ka mi, gdzie pi je my ka wę le żąc w le ża ku i wsłu chu je my się w szum mor skich fal, za pew nia wszyst ko co nie zbęd ne do peł ne go re lak - su, cze ka ją licz ne re stau ra cje (ta wer ny) ze wspa nia ły mi po tra - wa mi kuch ni grec kiej i wi na mi o sma ku słoń ca, ka wiar nie z pysz ną lo do wą ka wą fra pe, skle py z bo ski mi owo ca mi i przy - sma ka mi, z któ rych sły nie Gre cja. Osob ny roz dział to bo ga ta ofer ta wy ro bów złot ni czych i fu trzar skich. Cze ka row nież wspa - nia ła po go da i nie zwy kle go ścin ni lu dzie. Paralia ku rort na Ri wie rze Olim pij skiej po ło żo ny nad brze - giem Mo rza Egej skie go z za pie ra ją cym dech wi do kiem na Olimp, pięk na zróż ni co wa na piasz czy sta pla ża, usy pa ne z ka mie ni mo - la, licz ne nad mor skie ka wia ren ki z le ża ka mi i pa ra so la mi, ta wer - ny, bo iska do siat ków ki, wszyst ko to po zwa la roz ko szo wać się cu dow nym re lak sem. Mia stecz ko ma kil ka dep ta ków z nie zli czo - ny mi skle pa mi (ele ganc kie fu tra, wy ro by złot ni cze, grec kie spe - cja ły, pa miąt ki, odzież), wiele re astau ra cji i ka wiar ni ser wu ją - cych da nia i przy sma ki grec kiej kuch ni, dys ko te ki, kor ty itd. Re - asu mu jąc miej sce dla lu dzi ak tyw nych. Realizacja poligraficzna: STP KorGraf, Katowice, ul. Dąbrówki 15/12, tel , NeiPori miej sco wość na czę sto od wie dza nej przez tu ry stów Ri wie rze Olim pij skiej. Ze wzglę du na ka me ral ną at mos fe rę oraz ła - god ne zej ście do mo rza i de li kat ny pia sek do sko na ła dla osób, któ - re chcą uciec od co dzien ne go zgieł ku a tak że dla osób z ma ły mi dzieć mi. Moż na za uro czyć się nad mor ską pla żą cią gną cą się przez wie le ki lo me trów ob ser wu jąc jed no cze śnie do sko na le wi docz ny ma syw Olim pu. Wzdłuż sze ro kiej na 200 m pla ży, na któ rej za wsze moż na zna leźć wol ne i spo koj ne miej sce, roz cią ga się nad mor ska pro me na da z licz ny mi skle pa mi, ta wer na mi i re stau ra cja mi. W Nei Po ri moż na sko rzy stać z to ru kar tin go we go, kor tów te ni so wych, ba se nu, bo isk ze sztucz ną na wierzch nią czy pójść do lu na par ku. KokinoNero to miej sce wy bra ne przez nas z my ślą o tu - ry stach chcą cych spę dzić wa ka cje w spo sób ak tyw ny, z da la od naj więk sze go tło ku se zo no we go. Jest to ma lut ka wio ska, w któ rej pod czas se zo nu let nie go prze by wa do 1500 osób. Ko ki - no Ne ro le ży w od le gło ści oko ło 150 km na po łu dnie od Sa lo nik w głę bo kiej do li nie ogra ni czo nej po obu stro nach łań cu cha mi gór Ossa. Ca ła miej sco wość ukry ta jest w gę stym na tu ral nym le - sie, stwa rza ją cym swo isty ła god ny mi kro kli mat, mniej uciąż li wy dla Eu ro pej czy ków. Wo da w kra nach na da je się bez po śred nio do pi cia a miej sco we źró dło (od nie go po cho dzi na zwa do li ny i miej sco wo ści Czer wo na Wo da) po sia da wła ści wo ści lecz ni cze.

3 GRECJA Leptokaria GRECJA Leptokaria Blue Dream Apartamentowiec Klasa Δ Blue dre am to obiekt po ło żo ny za to ra mi, od da lo ny o 400 m od pla - ży i 150 m od cen trum. We dług stan da ry za cji Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Gre cji, po sia da naj wyż szą z moż li wych ka te go rię. Bu dy nek w ca ło ści po zo sta je do dys po zy cji na szych klien tów. Z okien wi dać w od da li mo - rze i pa smo gór Olim pu. Wszyst kie po ko je ma ją trzy miej sca do spa - nia, to a le ty z ka bi na mi prysz ni co wy mi, bal kon, in dy wi du al nie ste ro - wa ną kli ma ty za cję bar dzo du żej mo cy w ce nie skie ro wa nia, za my ka - ne anek sy ku chen ne z lo dów ką, dwu pal ni ko wym pie cy kiem elek trycz - nym, pod sta wo wym sprzę tem go spo dar stwa do mo we go, TV SAT, moż li wość ko rzy sta nia (po uzgod nie niu) z kom pu te ra pod łą czo ne go do in ter ne tu, któ ry znaj du je się w re cep cji. We dług nas S kla sa. W apar ta men cie za sta ną Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma - nia czy sto ści, w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści trze ba się za opa trzyć we wła snym za kre sie. ceny i : Blue dream i Blue dream BiS Blue Dream Bis Apartamentowiec Klasa Δ Blue dre am BiS. Wszyst kie po ko je są sto sun ko wo du że, z trze ma miej - sca mi do spa nia (moż na zro bić do staw kę dla 4 oso by), to a le ta z prysz ni - cem, in dy wi du al nie ste ro wa na kli ma ty za cja w ce nie, TV, anek s ku chen - ny, po sia da ją duże bal kony. Obiekt w pięk nym ogro dzie (moż li wość gri - lo wa nia). Bu dy nek w bez po śred nim są siedz twie Ap. Blue Dre am. Ce ny, ter mi ny i in ne uzgod nie nia jak w apar ta men tow cu Blue Dre am. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to - miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3-oso bo we + dostawka. Świad cze nia w ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Blue Dre am lub Blue Dream Bis w po ko jach 2-, 3-oso bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją, TV SAT (9 noc le gów), prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW, opie ka re zy den - ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta - men cie mo że mieć wy zna czo ne miej sce do spa nia na łóż ku do staw nym v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia na miej scu (9 śnia dań i obia do ko la cji za ok. 90 ) lub w biu rze 380 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa - kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol - skim. v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. za 3. i 4. osobę GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 499, GB/ , 449, GB/ , 449, GB/ , 449, 3

4 GRECJA Leptokaria GRECJA Leptokaria Fani Apartamentowiec Klasa Δ Apar ta men to wiec po ło żo ny jest za to ra mi w kie run ku mo rza i od da lo ny jest od pla ży o oko ło 150 m. We dług stan da ry za cji Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Gre cji, po - sia da ka te go rię DEL TA. Z okien roz cią ga się wi dok na pa smo gór Olim pu i w kie - run ku mo rza. Każ dy po kój po sia da ła zien kę, aneks ku chen ny z lo dów ką, pie cy - kiem, te le wi zo ry pod łą czo ne do sa te li ty, pod sta wo wy sprzęt go spo dar stwa do - mo we go oraz bal kon. Pod ło ga jest wy ło żo na gla zu rą. W apar ta men cie za sta ną Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści mu si cie Pań stwo za opa trzyć się we wła snym za kre sie. W ce nę apar ta men tu wli czo na jest in dy wi du al na kli ma ty za cja ste ro wa na pi lo tem. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu - ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy - zna czo nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za - leż no ści od po trzeb są: 2-, 3- lub 4-oso bo we. cena Zawiera: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Fa ni w po ko jach 2-, 3- lub 4-oso - bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cja w cenie, TV SAT (9 noc le gów) v Ubez pie cze nie: KL NNW, opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta men cie mo że mieć wy zna czo ne miej sce do spa nia na łóż ku do staw nym v Ist - nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia (9 śnia dań i obia do ko la cji) za 380 zł v Na miej - scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu - sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. ceny i : fani za 3. i 4. osobę GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 499, GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 449, GF/ , 449, Ifigienia i Olimpus Hotele Klasa Δ Ho tel ifi gie nia po ło żo ny 50 m od sze ro kiej piasz czy stej pla ży i ty le sa mo od głów - ne go nad mor skie go dep ta ku wśród wie lo wie ko wych pla ta nów w spo koj nej czę - ści Lep to ka ri. Po ko je z kli ma ty za cją ste ro wa ną in dy wi du al nie (w ce nie), bal ko - nem, ła zien ką z WC i ka bi ną prysz ni co wą (su szar ka, ręcz ni ki, przy bo ry to a le to - we), za my ka nym anek sem ku chen nym (pie cyk, lo dów ka, sztuć ce, garn ki, na czy - nia), te le wi zo rem pla zmo wym. Co dzien ne sprzą ta nie. Dar mo wy in ter net. Ba rek. Moż li wość bez płat ne go ko rzy sta nia z ba se nu ho te lu Olim pus (ten sam wła ści - ciel). Su per ho tel dla wy ma ga ją cych klien tów. Opie ka re zy den ta. Ho tel Olim pus po ło żo ny 60 m od sze ro kiej pla ży a 50 m od nad mor skie go dep - ta ku w spo koj nej czę ści Lep to ka rii. Po ko je z kli ma ty za cją ste ro wa ną in dy wi du - al nie (w ce nie), bal ko nem, ła zien ką z WC i ka bi ną prysz ni co wą (su szar ka, ręcz - ni ki, przy bo ry to a le to we), za my ka nym anek sem ku chen nym (pie cyk, lo dów ka, sztuć ce, garn ki, na czy nia), te le wi zo rem pla zmo wym. Co dzien ne sprzą ta nie. Dar mo wy in ter net w re cep cji. Ba rek. Bez płat ne ko rzy sta nia z ba se nu ho te lo - we go, mi ni plac za baw dla dzie ci. Su per ho tel dla wy ma ga ją cych klien tów. ceny: ifigienia i OlimpuS Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik Lipiec, Sierpień 4 v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3- lub 4- oso bo we. ce na Za wie ra: 1 noc leg lub 1 noc leg ze śnia da nia mi (bu fet kon ty nen tal ny) lub do wol - ną za mó wio ną ilość dni + świad cze nia) w ho te lu v Po ko je 1-, 2-, 3-oso bo we z kli ma ty - za cją ste ro wa ną in dy wi du al nie w ce nie, bal ko nem, TV (pla zma), ła zien ką z za my ka ną ka - bi ną prysz ni co wą v W po ko ju ho te lo wym ist nie je moż li wość przy go to wa nia na po jów go rą cych oraz pod grza nia po sił ków dla dzie ci (nie wol no go to wać) v Opie ka re zy den ta. ce na nie Za wie ra: Ubez pie cze nia, do jaz du oraz śnia dań w wa rian cie sam noc leg. uwaga: ist nie je moż li wość sko rzy sta nia z na sze go trans por tu au to ka ro we go, wte dy tur - nus trwa 9 dni + prze jazd, w ce lu wy li cze nia ce ny na le ży skon tak to wać się z na szym biu rem. Cena za 1 os. w pokoju 2-os. za dzień Cena za 1 os. w pokoju 3-os. za dzień Cena za jedynkę (singiel) za dzień Suita 2 pokoje dla max 4 osób za dzień Bez śniadań Ze śniadaniem Bez śniadań Ze śniadaniem 70, 95, 110, 135, 55, 80, 90, 115, 90, 115, 195, 220, 225, 280,

5 Paralia GRECJA ceny i : grand Blue GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , GGB/ , Hotel Grand Blue Ho tel jest po ło żo ny w spo koj nej dziel ni cy, od da lo ny o nie speł na 150 m od pięk nej piasz czy stej pla ży. i 50 m od głów nej pro me na dy z mnó stwem skle pów i ta wern do - sko na łe miej sce do wie czor nych spa ce rów. Ma prze stron ne po ko je wy po sa żo ne w kli - ma ty za cję (płat ną do dat ko wo 5 dzień/po kój), lo dów kę i te le wi zor, każ dy z ła zien ką (prysz nic, WC) i bal ko nem, w bu dyn ku jest re cep cja i Wi-Fi. Śnia da nia po da wa ne są w for mie bu fe tu. Po ko je są sprzą ta ne i ma ją wy mie nia ną w trak cie Pań stwa po by tu bie li znę i ręcz ni ki o czy stość dba wła ści ciel ka i moż na ją uznać za wzo ro wą. W ho te lu dys po nu je my po ko jem ty pu SU ITA (dwa po ko je dla 4 osób). We dług na szej oce ny ho - tel za słu gu je na peł ne trzy gwiazd ki. uwa ga: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić po - kój na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej - scu (do dys po zy cji na szych klien tów jest do stęp na to a le ta i prysz nic) i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Po ko je w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3-, 4-oso bo we + do staw ki. Świad cze niaw ce nie: Zakwa te ro wa nie w Ho te lu Grand Blue w poko jach 2-, 3-, 4-oso - bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na do dat ko wo 5 dzień po kój), TVSAT, 9 noc le gów, 9 śnia dań -bu fet, prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW v opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo v Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz - dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia 9 obia do ko la cji za ok. 72 wgre cji lub w biu rze 310 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod - ni kiem w ję zy ku pol skim v ZNIŻ KI trze cia oso ba w po ko ju; 1. dziec ko 0-5,99 lat 499, opła ta sta ła trans port + ubez pie cze nie, 2. dziec ko 6-11,99 lat 40% zniż ki, do 99 lat 10% zniż ki * Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł. Melbourne Apartamentowiec Klasa Δ No wa ofer ta obiekt od da lo ny od mo rza i od cen trum o ok. 150 m w spo koj nej czę ści mia sta. wszyst kie po ko je ma ją: to a le ty z wc i prysz ni co wy mi, bal kon, in - dy wi du al nie ste ro wa ną kli ma ty za cję (płat ną do dat ko wo 5 /do ba /apar ta ment), anek sy ku chen ne wy po sa żo ne w pie cyk, czaj nik, sztuć ce, na czy nia i pod sta wo we garn ki oraz lo dów kę, TV. W apar ta men tach za sta nie cie pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści na le ży za opa trzyć się we wła snym za kre sie. po le ca my! uwa ga: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. ceny i : melbourne za 3. i 4. osobę GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 499, GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 449, GM/ , 449, v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ści ća - par ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu (do dys po zy cji na szych klien tów jest do stęp na to a le ta i prysz nic) i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są 2-, 3- i 4-oso bo we. Świad cze nia w ce nie: za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Mel bo ur ne w poko jach 2-, 3-, 4-oso bo wych z wc i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na 5 za dzień), TV, 9 noc le gów v Prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w wc, kli ma ty za cję, ba rek i wi - deo. au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta men cie mo że mieć wy zna czo ne miej - sce do spa nia na łóż ku do staw nym v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia na miej - scu (9 śnia dań i obia do ko la cji za 100 ) lub w biu rze za 450 zł na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni - kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka 100 zł od oso by. 5

6 GRECJA Nei Pori Hotel Adonis ceny i : adonis Ho tel jest po ło żo ny w spo koj nej dziel ni cy, od da lo ny o 100 m od pięk nej piasz czy - stej sze ro kiej na 200 m i dłu giej na kil ka ki lo me trów pla ży. I 50 m od głów nej pro - me na dy z mnó stwem skle pów i ta wern do sko na łe miej sce do wie czor nych spa - ce rów. Ma po ko je wy po sa żo ne w kli ma ty za cję (płat ną do dat ko wo 5 dzień po kój), te le wi zor, każ dy z ła zien ką (prysz nic, WC) i bal ko nem, w bu dyn ku jest re cep cja i bar z Wi-Fi. Śnia da nia po da wa ne są w for mie bu fe tu, obia do ko la cje ser wo wa ne, po sił - ki są spo ży wa ne w we wnętrz nym pa tio w cen trum któ re go ro śnie 20 me tro wa pal - ma. Po ko je są sprzą ta ne i ma ją wy mie nia ną w trak cie Pań stwa po by tu bie li znę i ręcz ni ki. We dług na szej oce ny ho tel za słu gu je na peł ne trzy gwiazd ki. uwa ga: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu - ścić po kój na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna - czo nym miej scu (do dys po zy cji na szych klien tów jest do stęp na to a le ta i prysz nic) i cie - szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Po ko je w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3-oso bo we + do staw ki. Świad cze niaw ce nie: Zakwa te ro wa nie w Ho te lu Ado nis w poko jach 2-, 3-oso bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na do dat ko wo 5 dzień po kój), TVSAT, 9 noc le - gów, 9 śnia dań bu fet, 9 obia do ko la cji v Prze jazd au to ka rem Ubez pie cze nie: KL NNW v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po - sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo v Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz - kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Na miej scu ist nie je moż li - wość ko rzysta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v ZNIŻ KI trze cia oso ba w po ko ju; v dziec ko 0 5,99 lat 499, opła ta sta ła trans port + ubez pie cze nie v dziec ko 6-11,99 lat 40% zniż ki v 12 do 99 lat 10% zniż ki v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł. GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , GA/ , Chrisa Apartamentowiec Klasa Δ Ten sto sun ko wo nie daw no wy bu do wa ny i wy koń czo ny bu dy nek znaj du je się w po łu dnio wej czę ści Nei Po ri, w od le gło ści ok. 300 m od sze ro kiej, piasz czy stej pla ży oraz po ło żo ne go wzdłuż niej bul wa ru spa ce ro we go, w spo koj nej oko li cy skła da ją cej się pra wie wy łącz nie z bu dyn ków apar ta men to wych oraz pen sjo na - tów. Każ de miesz ka nie ma swój bal kon lub ta ras, wła sną ła zien kę, kuch nię lub aneks ku chen ny, a tak że kli ma ty za cję (ko rzy sta nie z kli ma ty za cji za do dat ko wą opła tą 5 /do bę). W a par ta men cie za sta ną Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści mu si cie Pań stwo za opa trzyć się we wła snym za kre sie. uwa ga: Ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne. ceny i : chrisa za 3. i 4. osobę 6 v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo - nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji v Apar ta men ty w za leż no ści od po trzeb są: 2-, 3- lub 4-oso bo we. Świad cze nia w ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Chrisa w po ko jach 2-, 3-, 4- oso bo wych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na 5 za dzień), TV, 9 noc le gów, prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL, opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od - by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w apar ta men cie mo że mieć wy zna czo ne miej sce do spa nia na łóż ku do staw - nym v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia na miej scu (9 śnia dań i obia do ko la cji) za 450 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo - wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze - nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 499, GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 449, GC/ , 449,

7 Kokino GRECJA Nero ceny i : lakis za 3. i 4. osobę GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 499, GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 449, GL/ , 449, Lakis Apartamentowiec Klasy Turystycznej la KiS Ko ki no Ne ro oto czo ny ogro dem, wśród pięk nych drzew, usy tu owa ny oko - ło 250 m od mo rza 7-po ko jo wy apar ta men to wiec pro wa dzo ny przez sym patycz - nych wła ści cie li. Po ko je po sia da ją: ła zien kę z prysz ni cem, bal kon lub ta ras, aneks ku chen ny, (wy po sa żo ny w lo dów kę ku chen kę, garn ki, na czy nia, sztuć ce). po ko je z dwo ma i trze ma łóż ka mi (4 oso by w po ko ju wspól ne spa nie na łóż kach o sze ro - ko sci 1,3 m). W apar ta men tach za sta nie cie Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy - ma nia czy sto ści, na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści należy za opa trzyć się we wła snym za kre sie. Przy zwo ity stan dard tu ry stycz ny. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo - nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji. Świad cze nia w ce nie: Za kwa te ro wa nie w pokoju (9 noc le gów) z peł nym wę - złem sa ni tar nym i anek sem ku chen nym. Ubez pie cze nie: KL NNW, opie ka re zy den - ta. Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Autobusy kursują według ustalonego rozkładu v Ist - nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia w miejscowej tawernie (9 śnia dań i obia - doko la cji) za 450 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul - ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by. Lido WŁOCHY di Jesolo Hotel Madison ceny i : madison WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , WM/ , Ho tel po ło żo ny 80 m od pla ży, wy róż nia ją cy się do brą kuch nią, po sia da: win dę, bar, sa lę te le wi zyj ną. Po ko je 2-, 3- i 4-oso bo we z te le fo nem, WC + prysz nic, TV, sejf. Kli ma ty za cja (płat na 7 za dzień za po kój nie jest ob li ga to ryj na). Wy ży wie - nie: śnia da nie szwedz ki stół. Obia do ko la cja dwuda nio wy po si łek na cie pło, wy - bie ra ny dzień wcze śniej z kar ty, bar sa łat ko wy i de ser. Na po je do obia do ko la cji płat ne na miej scu. Pierw szym po sił kiem jest obia do ko la cja w dniu przy jaz du, ostat nim śnia da nie w dniu wy jaz du Świad cze nia w ce nie: 7 noc le gów, 7 śnia dań, 7 obia do ko la cji v Pla ża le żak + pa ra - sol na pry wat nej pla ży ho te lu. do dat KO wo płat ne: na po je do obia do ko la cji v ZNIŻ KI: dzie ci do 7 lat 40% zniż ki, do 12 lat 20% zniż ki, od %, zniż ki obo wią zu ją tyl ko przy dwóch peł no płat nych skie ro wa - niach v Dopła ta do po ko ju jed nooso bo we go +10 za dzień v Do pła ta do bal ko nu 10 za po - kój/dzień v OBO WIĄZ KO WO na le ży wy ku pić ubez pie cze nie NW i KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu ry styc nych v Na miej scu praw do po dob nie bę dzie na le ża ło uiścić opła tę kli - ma tycz ną oko ło 1,5 oso ba/dzień v Koszt przejazdu nie wliczono (400 zł) v Roz kład jaz dy au to ka ru na ostat niej stro nie fol de ru. 7

8 WŁOCHY Lido di Jesolo Apartamenty Apar ta men ty to nie krę pu ją ce, sa mo dziel ne i wy god ne miesz ka nia, po ło żo ne do 500 m od mo rza. Skła da ją się z anek su ku chen ne go (lo dów ka, pie cyk ku chen ny, sprzęt go spo dar stwa do mo we go), ła zien ki z prysz ni cem, po ko je w za leż no ści od wy bra ne go ty pu apar ta men tu. W apar ta men tach nie ma bie li zny po ście lo wej, ręcz ni ków oraz środ ków czy sto ści. W ce nę wli czo no sie dem noc le gów, ko rzy - sta nie z pla ży (dla 1 apar ta men tu 1 pa ra sol + 2 le ża ki, ser wis pla żo wy ). Ist nie je moż li wość do jaz du au to ka rem za do dat ko wą opła tą. v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz uwa gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy myć lo dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in - nym przy pad ku z kau cji zwrot nej zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie. Biu - ro nie po no si od po wie dzial no ści za znisz cze nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men - cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no w umo wie z klien tem v Obo - wiąz ko wo na le ży wy ku pić ubez pie cze nie NW i KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu - ry stycz nych z dnia ). Opłata klikmatyczna 1,5 /dzień/osoba. v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT, gaz, prąd i wodę v Koszt prze jaz du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si 200. Orientacyjny rozkład pokoi w apartamentach Apartament dla 3 osób Apartament dla 4 osób Apartament dla 5 osób TYP A bezpośrednio przy plaży TYP G m od plaży z basenem TYP B bezpośrednio przy plaży TYP E m od plaży TYP H m od plaży z basenem TYP C bezpośrednio przy plaży TYP F m od plaży TYP I m od plaży z basenem CENNIK APARTAMENTÓW 2014 (cena za siedem dni pobytu w złotych z wliczonym podatkiem VAT) TYP APARTAMENTU A 3 775, 1120, Bezpośrednio przy plaży 1620, 2200, 2670, 2980, B 4 930, 1280, 1780, 2630, 3130, 3440, C , 1470, 2090, 2980, 3640, 3760, metrów od plaży E 4 700, 1080, 1550, 2130, 2600, 2860, F 5 850, 1240, 1780, 2520, 2900, 3170, metrów od plaży z basenem G 4 580, 970, 1360, 2010, 2480, 2710, H 5 820, 1200, 1630, 2400, 2780, 3060, I 6 990, 1390, 1940, 2900, 3250, 3560, 8

9 WŁOCHY Lido di Jesolo CENY I TERMINY: Lio Typ,,H Typ,,I WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1630, WLL/ , 1630, WLL/ , 2200, WLL/ , 2200, WLL/ , 2200, WLL/ , 3290, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3760, WLL/ , 3830, WLL/ , 3760, WLL/ , 3290, WLL/ , 2200, WLL/ , 1630, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, WLL/ , 1160, Lio Apartamentowiec Typ H i I lio re zy den cja od da lo na od pry wat nej pla ży o 300 m, z wła snym ba - se nem wo kół któ re go znaj du ją się le ża ki, po ko je bar dzo gu stow nie urzą dzo ne, za my ka ny par king, prze stron ne ła zien ki z WC i prysz ni - cem, do brze za opa trzo ny aneks ku chen ny, bal kon, TV Sat. Apar ta - ment TYP H dwu po ko jo we miesz ka nie dla 4 osób, po kój dzien ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks ku chen ny, sy pial nia z 2 łóż ka mi, bal kon. Prąd, woda, gaz w cenie. Apar ta ment TYP I : trzy po ko jo we miesz ka nie dla 6 osób po kój dzien ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks ku chen ny, 1 sy pial nia z 2 łóż ka mi, 1 sy pial nia z łóż kiem pię tro - wym. Ła zien ka z prysz ni cem, bal kon. Prąd, woda, gaz w cenie. v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT v Kosztu prze jaz du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si 200 v Opłata klimatyczna 1,5 /dzień/osoba. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają należny podatek VAT v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz uwa gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy myć lo - dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in nym przy pad ku z kau cji zwrot nej zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie v Biu ro nie po no si od po wie dzial no ści za znisz cze - nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no w umo wie z klien tem v Obo wiąz ko wo na le ży wy ku pić ubez pie cze nie KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu ry stycz nych z dnia ). Michelangelo Apartamentowiec Typ F ceny i : michelangelo Typ f za 4 osoby za 6 osób WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 1340, 1440, WLM/ , 1340, 1440, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 2350, 2500, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 3100, 3200, WLM/ , 2800, 2900, WLM/ , 2350, 2500, WLM/ , 1680, 1830, WLM/ , 1340, 1440, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, WLM/ , 820, 900, Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają należny podatek VAT za 5 osób mi che lan ge lo a par ta men to wiec, 4-pię tro wy bu dy nek, wy po sa - żo ny w win dę, pry wat ny parking (bez moż li wo ści re zer wa cji), w po - bli żu Piaz za Mi la no, nie speł na 100 me trów od pry wat nej pla ży. Wszyst kie apar ta men ty po sia da ją TV -SAT, sejf, bal kon lub ta ras. Apar ta ment TYP F : trzy po ko jo we miesz ka nie dla 6 osób po kój dzien - ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks ku chen ny, 1 sy pial nia z 2 łóż ka - mi, 1 sy pial nia z łóż kiem pię tro wym. Ła zien ka z prysz ni cem, bal kon. v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz uwa gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy - myć lo dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in nym przy pad ku z kau cji zwrot nej zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie v Biu ro nie po no si od - po wie dzial no ści za znisz cze nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no w umo wie z klien tem v Obo wiąz ko wo na le ży wy ku - pić ubez pie cze nie KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu ry stycz nych z dnia ). v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT v Kosztu prze jaz du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si

10 BUŁGARIA BUŁGARIA Złote Piaski Złote Piaski Bułgaria le ży na Pół wy spie Bał kań skim, nad Mo rzem Czar - nym, znaj du je się na gra ni cy Azji i Eu ro py, a jej hi sto ria jest ści śle zwią za na ze ście ra niem się tych dwóch jak że od mien - nych ku l tur. Jest też bar dzo zróż ni co wa na pod wzglę dem geo - gra ficz nym po nad po ło wę po wierzch ni kra ju zaj mu ją te re ny wy żyn ne oraz gór skie, a mi mo to nie bra ku je tam roz le glych i piasz czy stych plaż nad nie zwy kle pięk nym czy stym mo rzem. Te nie wąt pliwe wa lo ry tu ry stycz ne ścią ga ją do te go kra ju wie - lu tu ry stów z ca łe go świa ta, tym bar dziej, że wcza sy ta kie ku - szą ma low ni czy mi kra jo bra za mi, bo ga tym folk lo rem, spe cy - ficz ną kuch nią oraz fa scy nu ją cy mi za byt ka mi. Zło te Pia ski to naj słyn niej szy ku rort Buł gar skiej Ri wie ry. Na sy co ny wszel - kie go ro dza ju atrak cja mi: park wod ny, pla ce za baw dla dzie ci, kor ty te ni so we, krę giel nie, bo iska do siat ków ki, raj dy sa fari i przede wszyst kim pla ża, pięk na, piasz czy sta, któ ra miej sca - mi do cho dzi do 100 m sze ro ko ści i cią gnie się wy brze żem Mo - rza Czar ne go na pra wie 4 km, od stro ny lą du ota cza ją zaś pięk ny las. Hotel Dalia Garden*** + Trzygwiazd ko wy ho tel, po ło żo ny 400 m od piasz czy stej pla ży, po ko je z in dy wi du al nie ste ro wa ną kli ma ty za cją, TV, lo dów ką, WC, z du żym ogro dem i wła snym ba se nem z le ża ka mi przy ba se nie oraz 25 m ba - senem kry tym. W ho te lu znaj du je się: stół do te ni sa, bo isko ze sztucz - ną na wierzch nią, sa la do ćwi czeń, Wi -Fi w ogól no do stęp nej sa li, bi lard, bar, sa la ja dal na z ta ra sem, du ży taras przy ba rze. Nie opo dal znaj du je się jed na z naj lad niej szych plaż Zło tych Pia sków Ri wie ra, a idąc w dru - gą stro nę od ho te lu pla ża Ka ba kum w Czaj ce. W po bli żu ho te lu są licz - ne skle pi ki, re stau ra cyj ki i przy sta nek au to bu so wy bez poś red nie po - łą cze nie z Warną. v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz , na to - miast opu ścić pokoje na le ży do godz v W tym cza sie bę dzie moż na zło - żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Bułgarii. ceny i : dalia garden***+ BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , BD/ , GB/ , GB/ , GB/ , 10 Świad cze nia w ce nie: Prze jazd au to ka rem (WC, ba rek, TV, kli ma ty za cja) v 9 noc le gów v Wy ży wie nie: 9 śnia dań i 9 obia do ko la cji (bu fet) v Opie ka pi - lo ta, re zy den ta v Ubez pie cze nie KL NNW v Kli ma ty za cja v Opła ta kli ma tycz - na v Do stęp do bez płat nej pla ży v Le ża ki przy ba se nie. uwa ga: Oso by prze - wle kle cho re mu szą po wia do mić biu ro w ce lu zmia ny ubez pie cze nia. do dat - KO wo płat ne: Wy ciecz ki fa kul ta tyw ne. ZniŻ Ki: dzie ci do 11,99 lat 40%, 3. oso ba w po ko ju 20%.

11 GRECJA Skotina GRECJA Skotina Skotina: miej sco wość na Ri wie rze Olim pij skie u stóp Olim pu z pięk ną piasz czy sto-żwi ro wą pla żą, kry sta - licz nie czy stym mo rzem, bo ga tą in fra struk tu rą han - dlo wą, ga stro no micz ną i tu ry stycz ną, wspa nia łym mi - kro kli ma tem. Ulu bio ne miej sce wy po czyn ku tu ry stów z Pol ski, sły ną ce z go ścin no ści grec kich go spo da rzy. Hotel Orfeas Ho tel o bar dzo do brym stan dar dzie. We dług stan da ry za cji Mi ni ster stwa Tu ry sty ki Gre cji po sia da ka te go rię DEL TA bis 4 gwiazd ki. W pro po no wa nym bu dyn ku na sze biu ro dys po - nu je po ko ja mi 4-oso bo wy mi, każ dy uczest nik ma od dziel ne łóż ko. Na te re nie ho te lu znaj - du je się ba sen, bo iska, Wi- Fi, Wszyst kie po ko je po sia da ją kli ma ty za cję. ceny i : OrfeaS GOS/ , GOS/ , GOS/ , GOS/ , GOS/ , GOS/ , ce na Za wie ra: 9 noc le gów, 9 śnia dań, 9 obia dów, 9 ko la cji, su chy pro wiant na dro gę po wrot ną v Trans port au to ka rem w obie stro ny (kli ma ty za cja, WC, DVD, ba rek) v Opie ka pe da go gicz na v Opie ka pi lo ta w trak cie prze jaz du v Opie ka pol sko ję zycz ne go re zy den ta na miej scu v Ba sen, dwa bo iska v Do stęp do le ka rza 24h v Ra tow - nik miej sco wy v Dys ko te ki przy ba se nie v Grec ki Wie czór v Pro gram spor to wy: dwa bo iska + wła sny sprzęt spor to wy v Program kul tu ral ny: in for ma cja o hi sto rii i kul - tu rze Gre cji, kon tak ty z gru pa mi ko lo nij ny mi z in nych państw v Wy ciecz ka do miej sco wo ści Pla ta mo nas ze słyn nym zam kiem z cza sów oku pa cji We ne cjan v Ubez pie - cze nie NNW I KL w PZU v Moż li wość sko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych. 9 noc le gów 10 dni po by tu ra zem z trans por tem 12 dni BUŁGARIA BUŁGARIA Złote Piaski Złote Piaski Złote Piaski to naj słyn niej szy ku rort Buł gar skiej Ri wie ry. Na sy co ny wszel kie go ro dza ju atrak cja mi: park wod ny, pla ce za baw dla dzie ci, kor ty te ni so we, krę giel nie, bo iska do siat ków ki, pa int ball, raj dy sa - fa ri i przede wszyst kim pla ża pięk na, piasz czy sta, któ ra miej sca mi do cho dzi do 100 m sze ro ko ści i cią - gnie się wy brze żem Mo rza Czar ne go na pra - wie 4 km, od stro ny lą du ota cza ją zaś pięk ny las. Hotel Dalia Garden*** + Ho tel jest po ło żo ny w spo koj nej dziel ni cy Zło tych Pia sków Czaj ce, od da lo ny oko ło 400 m od pięk nej sze ro kiej, piasz czy stej pla ży. Jest oto czo ny mnó stwem zie le ni, ma na praw dę du - ży ba sen z bez płat ny mi le ża ka mi, po sia da też 25m ba sen kry ty, si łow nię, bo isko ze sztucz - ną na wierzch nią, lob by bar, dwa ta ra sy, du żą kli ma ty zo wa ną re cep cję, win dę, ja dal nie z ta - ra sem ze wnętrz nym. Wszyst kie po ko je po sia da ją: ła zien ki, in dy wi du al nie ste ro wa ną kli ma - ty za cję, TV, lo dów ki, oraz biur ko i te le fon, Wi -Fi przy re cep cji, opła ta kli ma tycz na, po sił - ki w for mie bu fe tu. ceny i : dalia garden BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , BOZ/ , ce na Za wie ra: 9 noc le gów, 9 śnia dań, 9 obia dów, 9 ko la cji, su chy pro wiant na dro gę po wrot ną v Trans port au to ka rem w obie stro ny (kli ma ty za cja, WC, DVD, ba rek) v Opie - ka pe da go gicz na v Opie ka pi lo ta w trak cie prze jaz du v Opie ka pol sko ję zycz ne go re zy den ta na miej scu v Ba sen, dwa bo iska, stół do te ni sa sto ło we go v Do stęp do le ka rza 24h v Ra tow nik miej sco wy v Pol sko ję zycz ny re zy dent v Dys ko te ki przy ba se nie v Pro gram spor to wy: dwa bo iska + wła sny sprzęt spor to wy v Program kul tu ral ny: in for ma cja o hi - sto rii i kul tu rze Buł ga rii v Kon tak ty z gru pa mi ko lo nij ny mi z in nych państw v Ubez pie cze nie NNW I KL w PZU v Moż li wość sko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych. 11

12 POLSKA GRECJA wyjazd powrót dopłata miejsce zbiórki z polski do polski Bielsko-Biała (Dolna płyta PKS) Chorzów (koło basenu) zł Częstochowa* (Parking z McDrive obok stacji BP) Gliwice (Dworzec PKS, ul. Pionierow 8) Katowice (ul. P. Skargi, PKS) zł Kędzierzyn-Koźle* (Dworzec PKP) zł Kraków* (Stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66) zł Łódź* (Łódź Fabryczna, parking od ul. Kilińskiego zł Opole* (Okrąglak, ul. Oleska 70) zł Pabianice* (Dom Towarowy Trzy Korony) zł Piotrków Trybunalski* (Stacja benzynowa z McDonald s) Pszczyna (PKS) Tychy (Hotel Tychy) zł Warszawa* (ul. E. Plater, koło Sali Kongresowej) zł Wrocław* (ul. Sucha, przed budynkiem PKP) Zabrze (pl. Warszawski) Żywiec (Dworzec PKP) ok Leptokaria Grecja ok ce na OBeJ mu Je: v Ce na w dwie stro ny dla Klien tów nie ko rzy sta ją cych z na szej ofer ty ka ta lo go wej 499 zł v Ce na w jed - ną stro nę 299 zł, ce ny za wie ra ją po da tek VAT. v Po łą cze nie an te no we* są re ali zo wa ne przy mi ni mum ośmiu oso bach. POLSKA BUŁGARIA wyjazd powrót dopłata miejsce zbiórki z polski do polski Bielsko-Biała (Dolna płyta PKS) Chorzów (koło basenu) Cieszyn (przejście graniczne) zł Częstochowa* (Parking z McDrive obok stacji BP) zł Dębica* (Mc Donald, obwodnica E Gliwice (Dworzec PKS, ul. Pionierow 8) Katowice (ul. P. Skargi, PKS) zł Kędzierzyn-Koźle* (Dworzec PKP) zł Kielce* (ul. Żelazna Polski Bus ) Kraków (Dworzec RDA, ul. Bosacka st górna płyta) Legnica (Dworzec PKP, zatoka) zł Łódź* (Łódź Fabryczna, parking od ul. Kilińskiego Opole (Dworzec PKP) zł Pabianice* (Dom Towarowy Trzy Korony) zł Piotrków Trybunalski* (Stacja benzynowa z McDonald s) Pszczyna (PKS) zł Rzeszów* (Dworzec PKP) zł Tarnów* (Dworzec PKP) Tychy (Hotel Tychy) zł Warszawa* (Dworzec Autokarowy, al. Wilanowska) Wrocław (ul. Sucha, przed budynkiem PKP) Zabrze (pl. Warszawski) Żywiec (Dworzec PKP) ok Złote Piaski Bułgaria ok ce na OBeJ mu Je: v Ce na w dwie stro ny dla Klien tów nie ko rzy sta ją cych z na szej ofer ty ka ta lo go wej 499 zł v Ce na w jed - ną stro nę 299 zł, ce ny za wie ra ją po da tek VAT. v Po łą cze nie an te no we* są re ali zo wa ne przy mi ni mum ośmiu oso bach. POLSKA WŁOCHY Lido di Jesolo Bibione wyjazd cena powrót miejsce zbiórki z polski biletu do polski 16.15* 470 zł Łódź (Stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej, k/carrefour) * 470 zł Piotrków Tryb. (ul. Słowackiego 103, k/juventuru) ,30* 470 zł Wrocław (CH Bielany, parking przy McDrive, vis a vis Obi) * 470 zł Częstochowa (McDrive w kierunku jazdy) * 470 zł Opole (Dworzec Główny PKP) * 440 zł Kraków (Stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66) * 440 zł Strzelce Opolskie (Hotel Leśny) zł Gliwice (Dworzec PKS, Ul. Pionierów 8) zł Katowice (Dworzec PKS, ul. P. Skargi) zł Tychy (Stacja benzynowa Bliska przy trasie) zł Pszczyna (stacja benzynowa obok IG LOGISTIC) zł Bielsko-Biała (Dworzec PKS, Dolna płyta) zł Cieszyn (Stacja benzynowa ORLEN) wyjazd z włoch Lido di Jesolo (Piazza Mazzini/Aurora) Bibione Spiaggia (Parking przy Lunaparku) uwa ga: Wszyst kie oso by ko rzy sta ją ce z prze jaz du au to ka ro we go zo bo wią za ne są do kon tak tu z pi lo tem/re zy den tem EPT w ce lu po twier dze nia do kład nej go dzi ny i miej sca zbiór ki przy po wro cie v Dzieci 2-15 lat i seniorzy powyżej 60 10% żniżki v Dopłata za powrót po 2 tygodniach lub więcej 100 zł. v * do potwierdzenia przy 6 osobach.

OLIMP, ATE NY, REJS NA WY SPę SKIA THOS, PI RAC KI REJS, GREC KI WIE CZÓR. Serdecznie zapraszamy

OLIMP, ATE NY, REJS NA WY SPę SKIA THOS, PI RAC KI REJS, GREC KI WIE CZÓR. Serdecznie zapraszamy Witamy serdecznie i zapraszamy do skorzystania z przygotowanej przez nasze biuro oferty wypoczynku nad ciepłymi morzami. W roku 1990 pierwsi klienci za pośrednictwem naszego biura wyjechali z Polski, w

Bardziej szczegółowo

Grecja. Od 25-ciu lat za pra sza my Pań stwa do spę dze nia urlo pu za na szym po śred nic twem. www.but.slask.pl

Grecja. Od 25-ciu lat za pra sza my Pań stwa do spę dze nia urlo pu za na szym po śred nic twem. www.but.slask.pl Od 25-ciu lat za pra sza my Pań stwa do spę dze nia urlo pu za na szym po śred nic twem w Grecji: Nei Po ri Vil la Oce anic no wość bez po śred nio przy pla ży Pa ra lia Ho tel Re lax no wość apar ta men

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

OLIMP, ATE NY, REjS NA WY SPę SKIA THOS, PI RAC KI REjS, GREC KI WIE CZÓR. Serdecznie zapraszamy

OLIMP, ATE NY, REjS NA WY SPę SKIA THOS, PI RAC KI REjS, GREC KI WIE CZÓR. Serdecznie zapraszamy Od 1990 ro ku or ga ni zu je my dla Pań stwa wy po czy nek w Gre cji, Czar no gó rze, Buł ga rii, Wło szech i Pol sce, dzię ki zdo by te mu do świad cze niu bez wa ha nia od da je my w Wa sze rę ce ofer

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1. Usługi logistyczne

Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1. Usługi logistyczne 58-74 Uslugi NR 5:00-00 Uslugi NR 6 10/14/09 1:12 PM Page 67 Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1 Moż li wo ści wy ko rzy sta nia ist nie ją cej in fra struk tu ry PKP SA przy two rze niu cen trów lo

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE POLECAMY RÓWNIEŻ KATALOG LATO 2011 KOLONIE, OBOZY, WCZASY STRONA

SPIS TREŚCI WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE POLECAMY RÓWNIEŻ KATALOG LATO 2011 KOLONIE, OBOZY, WCZASY STRONA SPIS TREŚCI WYCIECZKI KRAJOWE STRONA USTRONIE MORSKIE 3 DZIWNÓW 3 ŁEBA 4 KARWIA 4 MIELNO UNIEŚCIE 5 ROWY 5 DARŁÓWKO 6 JASTRZĘBIA GÓRA 6 MIĘDZYWODZIE 7 GRZYBOWO 7 SIANOŻĘTY 8 MRZEŻYNO 8 ŁEBA 9 WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Lato dla seniora SPIS TREŚCI

Lato dla seniora SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Biu ro Po dró ży PART NER BPO Spół ka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 41-308 Dą bro wa Gór ni cza, Al. J. Pił sud skie go 92 tel. 32 792 86 05, 32 792 86 06, 32 792 76 87, fax: 32 794

Bardziej szczegółowo

Zna cze nie rzek Przy mo rza. w roz wo ju tu ry sty ki kajakarskiej 2

Zna cze nie rzek Przy mo rza. w roz wo ju tu ry sty ki kajakarskiej 2 Iza be la Gi no wicz 1 Zna cze nie rzek Przy mo rza w roz wo ju tu ry sty ki kajakarskiej 2 Abs trakt Rze ki Przy mo rza od gry wa ją du żą ro lę w roz wo ju tu ry sty ki kwa - li fi ko wa nej, przede

Bardziej szczegółowo