Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r."

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

2 Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja

3 Czym jest zarządzanie? Definiowanie i osiąganie celów Optymalne użycie zasobów

4 Zarządzanie-wędrówką przez chaos....lub proces porządkowania chaosu..

5 .czy też proces umożliwiający tworzenie się synergii organizacyjnej. 2+2=5

6 Cykl Zarządzania-pętla Deminga Act Plan Check Do

7 Planowanie Jest to ustalanie celów i projektowanie sposobów realizacji przyszłych działao, opartym na identyfikacji i analizie obecnych i przewidywaniu przyszłych warunków Plan Jest optymalnym (wystarczająco dobrym) projektem prowadzenia przyszłych działao, wybranym spośród wielu alternatywnych możliwości, respektujących obecne i przyszłe warunki działania, czyli decyzją.

8 Na pytanie co robią zarządzający?.wszyscy zgodnie odpowiadają: Podejmują decyzje

9 Planowanie polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Po co? Kiedy? Czym? Kim? Jak?

10 Rodzaje planów ze względu na horyzont czasowy Długookresowe Średniookresowe Krótkookresowe

11 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zakres projektu Czas na jego wykonanie Budżet projektu Jakośd Ryzyko

12 PROJEKT CEL PRODUKT

13 CELE ORGANIZACYJNE Cel organizacji stanowi zbiór wzajemnie powiązanych dążeo, aspiracji i zamierzonych efektów o różnym stopniu konkretności. Cele organizacji stanowią układ hierarchiczny

14 Hierarchia celów organizacyjnych 1.Misja organizacji 2.Cele strategiczne 3.Cele taktyczne 4.Cele operacyjne

15 Misja i wizja Misja powinna byd świadectwem tożsamości firmy, kodem genetycznym kultury organizacyjnej, który określa podstawowe wartości organizacji. Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości. Jest to często idealna koncepcja organizacji w przyszłości Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar

16 ZARZĄDZANIE INTUICYJNE

17 DOBRE ZARZĄDZANIE DYSCYPLINA= ELASTYCZNOŚD NIŻSZE KOSZTY LEPSZE RELACJE KOMUNIKACJA KOMPETENCJE KRÓTSZY CZAS MNIEJSZY WYSIŁEK LEPSZA WYDAJNOŚD

18 DOBRA KOMUNIKACJA = SUKCES Każdy projekt wymaga świadomie zaplanowanego procesu komunikacji z jasno zdefiniowanymi oczekiwaniami, rolami i obowiązkami

19 Komunikacja-faza planowania -Dlaczego realizujemy projekt? -Wpływ projektu -Kto będzie zaangażowany? -Podział władzy i odpowiedzialności -Organizacja -Przestrzeganie procedur

20 DANE KOMUNIKACJA A INFORMACJA INFORMACJA DECYZJA

21 Cel zbierania danych zarządzanie w oparciu o fakty informacja niezbędna do: zrozumienia aktualnej sytuacji regulacji procesów sterowania procesami kontroli i oceny analizy i poprawy procesów

22 Metodyka zbierania danych Jasne określenie celu i przedmiotu Zdefiniowanie: - Jakie dane mają byd zbierane -Dlaczego te dane są potrzebne? -Kiedy, w jakim momencie? -Kto będzie zbierał dane? -Gdzie, w którym miejscu procesu? -Jak, jaką metodą? Zebrad dane nt. relacji między jakością (wynikami) a czynnikami ją kształtującymi Bezstronnośd wyboru danych, nie tylko dlatego, że są łatwe do zbierania

23 Rodzaje danych Dane liczbowe Wielkości mierzalne ( waga, długośd, czas, temperatura..) Wielkości zliczalne ( liczba braków, nieobecni pracownicy, liczba wypadków ) Dane opisowe Określenie priorytetu ( o,x,+ -..) Wskazanie kolejności (praca łatwa, przeciętna, trudna)

24 Narzędzia wykorzystane do zbierania danych -stratyfikacja danych ( Stratyfikacja jest kluczem do poznania problemu ) -Analiza Pareto-Lorenza (20-30% przyczyn decyduje o około 70-80% skutków) -Diagram Ishikawy ( podejście 5M)

25 Zasady zarządzania projektami 1. Bądź realistyczny 2. Planuj efektywnie 3. Zarządzaj zasobami 4. Kształtuj oczekiwania 5. Zaakceptuj niepewnośd 6. Oczekuj zmian i przygotuj się do nich 7. Wpływ projektu 8. Bądź obiektywny 9. Stosuj podejście sytuacyjne 10.Stałe podnoszenie jakości

26

27 Zarządzanie projektem a menadżer -wykształcenie Sposób zarządzania -doświadczenie -osobowośd -rola odgrywana w projekcie Metodyka

28 Dobra metodyka zarządzania projektem prowadzi projekt za pośrednictwem zestawu kontrolowanego, dobrze zarządzanego, przejrzystego zbioru działao prowadzących do osiągnięcia pożądanych rezultatów. PRINCE2 PRojects IN Controled Environments, jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami, która: -jest powtarzalna -jest budowana na doświadczeniach -każdy wie czego oczekiwad, gdzie, jak i kiedy? -wcześnie ostrzega o możliwych problemach -może byd nauczana -jest zdolna do dostosowania się do nagłych wydarzeo

29 Stosowanie metodyki PRINCE2 zapewnia projektom: -uzgodnienie wymaganej jakości na początku projektu -monitorowanie jakości zgodnie z ustalonymi wymaganiami -zaangażowanie kierownictwa oraz interesariuszy -elastycznośd -dobre kanały komunikacyjne

30 Właściwości projektu wg. PRINCE2 1.Określony i skooczony czas trwania 2. Zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe ( wyniki projektu) 3. System działao niezbędnych do budowy produktów biznesowych 4.Określona pula zasobów 5.Struktura organizacyjna z zakresem obowiązków każdej z ról niezbędnej do zarządzania projektem

31 PROJEKT wg.prince2 środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym

32 1.UZASADNIENIE BIZNESOWE-dlaczego projekt powinien byd zrealizowany? 2.KLIENT-korzysta z rezultatów koocowych projektu 3.PRODUKT-wszystko co projekt ma zmienid 4.DOSTAWCA-osoba lub grupa, która dostarcza projektowi specjalistycznych zasobów i umiejętności lub dostarcza towary i usługi w celu wytworzenia rezultatu projektów 5.UŻYTKOWNIK-osoba lub grupa, która będzie stosowała produkt koocowy

33 TECHNIKI ZARZĄDZANIA WYŁĄCZONE Z STOSOWANIA PRINCE2 -KIEROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI -OGÓLNE TECHNIKI PLANOWANIA -ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI -KONTROLA BUDŻETOWA

34 Podczas realizacji projektu zgodnego z PRINCE2 wykorzystuje się 8 procesów 1. Przygotowanie Projektu (PP) 2. Inicjowanie Projektu (IP) 3. Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS) 4. Sterowanie Etapem (SE) 5. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) 6. Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) 7. Zamykanie Projektu (ZE) 8. Planowanie (PL) Proces- działania służące zarządzaniu projektem od nadania projektowi właściwego biegu, poprzez sterowanie projektem, po jego zakooczenie.

35 Cechy projektu PRINCE2 -UZASADNIENIE BIZNESOWE Wskazuje korzyści, koszty i ryzyko projektu. Podaje powód, dla którego projekt powinien byd ustanowiony, kontynuowany lub przerwany

36 PROJEKTY REALIZOWANE WG.METODY PRINCE2 SĄ ZAWSZE ZORIENTOWANE NA DOSTARCZANIE OKREŚLONYCH PRODUKTÓW PRZY ISTNIEJĄCYCH KORZYŚCIACH BIZNESOWYCH STUDIUM WYKONALNOŚCI

37 Cechy projektu PRINCE2 -SKOOCZONY CYKL ŻYCIA Projekt jest strukturą tymczasową, która po ukooczeniu pracy ulega rozwiązaniu

38 Cechy projektu PRINCE2 -WYSTĘPOWANIE OKREŚLONEGO ZESTAWU PRODUKTÓW LUB USŁUG PRINE2 skupia się na określeniu produktów, które mają powstad w wyniku realizacji projektu i w ten sposób określają jego zakres

39 Cechy projektu PRINCE2 -DOBÓR ZESTAWU DZIAŁAO Definiując najpierw produkty, a następnie określając działania niezbędne do ich wytworzenia lub uzyskania gwarantowane jest, że wszystkie prace i działania są podporządkowane produktowi

40 Cechy projektu PRINCE2 -ZDEFINIOWANA ILOŚD ZASOBÓW Zawsze występują zasoby, które stanowią jednocześnie ograniczenia projektu; są nimi: czas, koszty, materiały, jakośd, specjaliści, standardy, jakośd..

41 Cechy projektu PRINCE2 -STRUKTURA ORGANIZACYJNA czyli zespół zarządzania projektem, który tworzy się na czas określony

42 FAZY PROJEKTU ZGODNEGO Z PRINCE2 FAZA ROZPOCZYNANIA PROJEKTU ZLECENIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU Proces PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

43 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU (PP) tzn. czy projekt jest zasadny i wart zaangażowania? ZAŁOŻENIA PROJEKTU Oczekiwania jakościowe klienta Kryteria akceptacji ostatecznego rezultatu projektu Zarys uzasadnienia biznesowego

44 PRODUKTY ZARZĄDCZE 1.UZASADNIENIE BIZNESOWE 2. REJESTR RYZYKA 3.FORMUŁA REALIZACJI PROJEKTU 4. PLAN ETAPU INICJOWANIA

45 KATEGORIE RYZYKA -STRETGICZNE, HANDLOWE -EKONOMICZNE, FINANSOWE, RYNKOWE -PRAWNE -ORGANIZACYJNE -POLITYCZNE -ŚRODOWISKOWE -TECHNICZNE

46 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PROJEKTEM (ZS) Sprowadza się do podjęcia decyzji, czy na podstawie zebranych dokumentów przejśd do etapu Inicjowania, w którym to etapie odbędzie się dokładne planowanie i przygotowanie projektu Zaprzestanie dalszych działao Zezwolenie na zainicjowanie projektu

47 INICJOWANIE PROJEKTU (IP) Jest to oficjalne rozpoczęcie projektu i stworzenie Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP) DIP zawiera: -Plan Jakości Projektu -Plan Projektu -Uzasadnienie Biznesowe A także Rejestry: -Jakości, Ryzyka, Zagadnieo, Doświadczeo oraz informacje na temat Elementów Sterowania Projektem

48 FAZY PROJEKTU ZGODNE Z PRINCE2 Faza realizacji projektu Sterowanie Etapem (SE) -Plan Etapu, Kierownik Projektu, Grupy Zadao, Raporty Okresowe Raport o Istotnych Odchyleniach Plan Nadzwyczajny

49 Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów Przegląd jakości Raporty z punktów kontrolnych

50 ZARZĄDZANIE ZAKRESEM ETAPU (ZE) -RAPORT KOOCOWY ETAPU -PLAN ETAPU (następnego) -OCENA KOOCOWA ETAPU Zezwolenie na wydanie Planu Etapu lub Planu Nadzwyczajnego

51 Struktura PRINCE2 Procesy - Co i kiedy należy przedsięwziąd aby zwiększyd szanse wytworzenia produktów projektu Komponenty -Podstawowe koncepcje i zasady pomagające zarządzad projektem ( obszary wiedzy ) Techniki -Sugerowane sposoby robienia czegoś

52 8 Procesów PRINCE2 1. Przygotowanie Projektu (PP) 2. Inicjowanie Projektu (IP) 3. Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS) 4. Sterowanie Etapem (SE) 5. Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) 6. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) 7. Zamykanie Projektu (ZP) 8. Planowanie (PL)

53 8 Komponentów PRINCE2 1.Uzasadnienie biznesowe 2.Organizacja 3.Plany 4.Elementy sterowania 5.Zarządzanie ryzykiem 6. Jakośd w środowisku projektu 7.Zarządzanie konfiguracją 8.Sterowanie zmianami

54 Techniki PRINCE2 Technika Planowanie oparte na produktach Skupia się na dostarczaniu i jakości produktów. Jest integralną częścią procesu Planowania (podproces) Technika Przegląd jakości Może byd używana w połączeniu z innymi technikami kontroli jakości i testowania wykorzystywanymi w firmie Technika Sterowanie zmianami Prosta technika umożliwiająca wychwytywanie, monitorowanie i zarządzanie zmianami

55 Jak to się wszystko łączy? Proces Inicjowania Projektu: Stosuje- Komponenty Odsyła do-procesu Planowania Wykorzystuje- Techniki A Produkty Zarządcze wytwarza Proces Planowania i wpływają na nie Komponenty i Techniki

56 ROZPOCZĘCIE PROJEKTU Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu, Planowanie- procesy Organizacja, Jakośd w środowisku projektu, Plany, Elementy sterowania, Uzasadnienie biznesowe, Zarządzanie ryzykiem- komponenty Planowanie oparte na produktach- technika

57 Wykorzystywanie procesów Do zarządzania projektami PRINCE2 stosuje podejście oparte na modelu procesowym określającym co, kiedy i przez kogo powinno byd wykonane podczas cyklu życia projektu Dla każdego procesu trzeba zadad sobie pytanie pozwalające skalowad metodykę W jakim stopniu powinno się wykorzystywad każdy z procesów PRINCE2 w tym określonym projekcie?

58 Produkt Produktem projektu nazywamy wszystko, co projekt ma wytworzyd lub zmienid Jest to wszystko co w projekcie zostało: wytworzone, zmienione, uzgodnione, zlecone, dostarczone, przerobione, spowodowane, zorganizowane, zbudowane, zamówione, zaprojektowane, pozyskane W projekcie PRINCE2 występują dwa rodzaje produktów: specjalistyczne, których wytworzenie objęte jest planem zarządcze, wymagane dla zarządzania projektem oraz definiowania i kontroli jakości, wynikające z metodyki

59 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU (PP) (STARTING UP A PROJECT-SU) Podstawowe zasady: Aby uruchomid prace zmierzające do przygotowania projektu, musi wystąpid istotna potrzeba biznesowa, czyli odpowiedzied na pytanie: Czy rozpatrywany pomysł to materiał na zasadny i korzystny projekt?

60 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU-ZASADY W projekcie niczego nie można rozpoczynad zanim nie określi się obowiązków dla kluczowych ról i nie mianuje się osób do ich wypełnienia Dla podjęcia decyzji o uruchomieniu projektu potrzebne są podstawowe = wymagane informacje

61 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU- KONTEKST -Jest to pierwszy proces w ramach PRINCE2 -Zapewnia informacje potrzebne do podjęcia racjonalnych decyzji o powstaniu projektu -Czynnikiem uruchamiającym ten proces jest Zlecenie Przygotowania Projektu (wejście do procesu) czyli pochodzące z zewnątrz projektu polecenie uruchamiające działania do uzyskania informacji

62 Opis procesu Prace objęte procesem są skoncentrowane wokół wykonania siedmiu elementów zorganizowanie i mianowanie zespołu zarządzania projektem dostępnośd informacji ustalenie Formuły Realizacji Projektu ustalenie jakościowych oczekiwao klienta przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego założenie Rejestru Ryzyka Opracowanie Planu Etapu inicjowania

63 KOMPONENT ORGANIZACJA-ZASADY -Ustanowienie efektywnej struktury organizacyjnej dla projektu decyduje o jego powodzeniu -Projekt wymaga struktury organizacyjnej odmiennej od tej, którą stosuje się w zarządzaniu operacyjnym firmy -Struktury zarządzania są różne (Klient, Użytkownik a Dostawca)

64 Struktura Zarządzania Projektem Cztery poziomy: Kierownictwo Firmy/Programu Komitet Sterujący Kierownik Projektu Kierownicy Zespołów Zespół zarządzania projektem, składa się z kolejnych trzech poziomów, które: kierują projektem zarządzają etapami projektu zarządzają zespołami wytwarzającymi produkty

65 Komitet Sterujący -Jest to zespół osób ze ścisłego kierownictwa firmy (kierownictwa firmy konsultingowej), sprawujący nadzór nad projektem, wyznaczający cele projektu, zatwierdzający zakres wdrożenia, harmonogram prac i budżet projektu, zabezpieczający zasoby kadrowe i techniczne itd., mianowany jest przez kierownictwo firmy -Jest odpowiedzialny za sukces projektu Obowiązki i uprawnienia: -Ogólne kierowanie i sterowanie projektem -Posiadanie uprawnieo -Raportowanie

66 Trzy strony interesów w Komitecie Sterującym Biznes (Klient) Dostawca Użytkownik

67 KOMITET STERUJĄCY -Nie jest strukturą demokratyczną -Przewodniczący jest kluczowym decydentem; ponosi największą odpowiedzialnośd przed kierownictwem -Przewodniczący odpowiedzialny jest za: Opracowanie i aktualizowanie uzasadnienia biznesowego, strukturę organizacyjną i plany,monitorowanie i kontrolowanie postępów, przegląd poprojektowy -Wspomagany jest przez Głównego Dostawcę i Głównego Użytkownika

68 Główny Użytkownik -Rola ta reprezentuje interesy wszystkich tych, którzy będą używali koocowych produktów projektu; tych, którym produkt pozwoli osiągnąd ich cel, tych, którzy będą wykorzystywali produkt do dostarczania korzyści biznesowych lub tych, na których projekt będzie oddziaływał Główny Dostawca Jest odpowiedzialny za jakośd wszystkich produktów dostarczonych przez dostawcę -Częścią obowiązków tej roli jest zapewnienie, by propozycje dotyczące projektowania i rozwoju produktów były realistyczne

69 PP1-Mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu Opis: -wskazanie Przewodniczącego spośród interesariuszy projektu -wskazanie Kierownika Projektu najbardziej odpowiedniego dla danego projektu-typowanie kandydatów -ustalanie zakresu obowiązków -potwierdzenie dostępności wybranych osób -mianowanie wybranych osób do pełnienia uzgodnionych ról Odpowiedzialnośd za ten podproces spoczywa na kierownictwie firmy lub programu

70 PRZEWODNICZĄCY Reprezentuje interesy biznesowe Jest właścicielem Uzasadnienia Biznesowego Ustala tolerancje dla Etapów projektu Ponosi jednoosobowo ostateczną odpowiedzialnośd za projekt Odpowiada za finansowanie projektu Dba, aby produkty zapewniły osiągnięcie zakładanych korzyści- Przegląd Poprojektowy

71 KIEROWNIK PROJEKTU Zarządza jednoosobowo, w imieniu Komitetu Sterującego, codziennym funkcjonowaniem projektu Dba, aby projekt wytworzył i dostarczył wymagane produkty w określonym standardzie jakości oraz ramach czasowych i kosztowych Sporządza i aktualizuje Plany Projektu Zarządza ryzykiem Uruchamia i akceptuje Grupy Zadao Raportuje Komitetowi Sterującemu o postępach i sytuacjach wyjątkowych

72 Nadzór Projektu -Polega na monitorowaniu wszystkich aspektów projektu -To działanie jest obowiązkiem Komitetu Sterującego -Nadzoruje uwzględnianie interesów wszystkich stron projektu -Bezustannie sprawdza, czy projekt spełnia uzasadnienie biznesowe stron -Delegowanie uprawnieo nie zwalnia członków Komitetu Sterującego z odpowiedzialności za nadzór -Niezależny od Kierownika Projektu

73 PP2- Organizowanie Zespołu Zarządzania Projektem -Zespół Zarządzania Projektem musi odzwierciedlad interesy wszystkich stron, które będą w nim uczestniczyły -Zarządzanie projektem wymaga zasobów i określonego zestawu umiejętności, które powinny byd dostępne w ZZP Cel: -Zaprojektowanie struktury ZZP odpowiednio do wielkości i rodzaju projektu -Wytypowanie kandydatów i określenie obowiązków i niezbędnych umiejętności

74 Przygotowanie projektu-przykazania -Biznes przede wszystkim -Zmierzad w kierunku prostych i spójnych informacji -Dane rejestrowad jeden raz -Treśd ponad formą -Eliminowad niepotrzebne działania -Otwarte i szczere dyskusje,w których wszystkie opinie są cenne -Uwzględniad doświadczenie i predyspozycje każdego członka zespołu -Polegad na systematycznej pracy -Praca zespołowa nade wszystko

75 Przygotowanie projektu-krytyczne warunki sukcesu -Podejmowanie szybkich i stanowczych decyzji oraz ich konsekwentna realizacja -Precyzyjne ustalenie zakresu projektu -Dokładne zdefiniowanie oczekiwao użytkowników -Zapewnienie najlepszej kadry do projektu -Jasno zdefiniowane role członków zespołu projektowego -Zmotywowanie uczestników projektu -Dobra komunikacja na wszystkich poziomach -Dobra metodologia wdrożenia -Przewidywanie zmian -Szkolenia użytkowników zapewniające transfer wiedzy Źródło: Magazyn Dyrektorów IT 5/2005,Jerzy Bielec

76 Dwiczenie 1 1.Przyczyny uruchomienia projektu 2.Wynik/dostawa 3.Sugerowane sposoby robienia czegoś 4.Zespół projektowy 5.Działania przedprojektowe 6.Kierowanie, decydowanie i zarządzanie zasobami 7.Opis podstawowych koncepcji i zasad A. Struktura organizacyjna B. Uzasadnienie Biznesowe C. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem D. Techniki E. Komponenty F. Produkt G. Proces Przygotowania Projektu

77 INICJOWANIE PROJEKTU (IP) (INTANTING A PROJECT IP) Zasady -Właściwie zarządzane projekty mają większe szanse na sukces -Zainteresowane strony powinny mied wspólne zrozumienie tego: Jaki jest zakres prac w projekcie? Dlaczego jest to potrzebne? Jaki rezultat ma byd osiągnięty? Jakie są obowiązki stron? -Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w określonym czasie

78 INICJOWANIE PROJEKTU-KONTEKST -ma na celu stworzenie podstaw do realizacji wcześniej wskazanych zasad -następuje po procesie Przygotowanie Projektu (PP) -jest uruchamiany przez podproces Zezwolenie na Zainicjowanie Projektu (ZS1) -prowadzi do podprocesu Zezwolenie na Realizację Projektu (ZS2) -uruchamia proces Planowanie (PL), w którym przygotowuje się Plan Projektu -uruchamia proces Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE), w którym przygotowany jest Plan Etapu (następnego) Inicjowanie projektu powinno byd zawsze pierwszy etapem w każdym projekcie prowadzonym wg. PRINCE2

79 INICJOWANIE PROJEKTU Tworzy informacje potrzebne do prowadzenia projektu Proces uruchamiany jest przez Zezwolenie na Inicjowanie Projektu Wejście-informacje zebrane podczas PP ( Założenia Projektu i Plan Etapu Inicjowania) Wyjście (główne rezultaty) -Dokument Inicjujący Projekt (DIP) -Rejestr Jakości, Rejestr Zagadnieo, Rejestr Doświadczeo -Plan pierwszego etapu realizacji wytwarzania produktów specjalistycznych

80 INICJOWANIE PROJEKTU-OPIS PROCESU Celem tego procesu jest sporządzenie swoistego kontraktu, w formie DOKUMENTU INICJUJĄCEGO PROJEKT, między Komitetem Sterującym a Kierownikiem Projektu, tak aby osiągnąd jednakowe rozumienie następujących kwestii: powody, dla których projekt jest realizowany główne produkty, które projekt ma dostarczyd jak, kiedy i po jakim koszcie mogą byd one dostarczone zakres prac, które mają byd wykonane ograniczenia odnoszące się do produktów, które mają byd dostarczone ograniczenia dotyczące projektu kto będzie zaangażowany w podejmowanie decyzji w projekcie na jakie zagrożenia projekt jest narażony jak projekt będzie sterowany kogo należy informowad o postępach projektu, jak i kiedy jakiego dalszego zaangażowania zasobów potrzebuje Kierownik Projektu ( Plan Etapu)

81 INICJOWANIE PROJEKTU-CEL -udokumentowanie i potwierdzenie, że istnieje akceptowalne Uzasadnienie Biznesowe dla projektu -zapewnienie, poprzez utworzenie Dokumentu Inicjującego Projekt, solidnych i uzgodnionych podstaw projektu jeszcze przez rozpoczęciem prac -przekonanie Komitetu Sterującego do przyjęcia odpowiedzialności za projekt i umożliwienie mu tego -umożliwienie i przekonanie Komitetu Sterującego do: -podjęcia decyzji o tym, czy projekt jest uzasadniony -uzgodnienia zaangażowania zasobów do realizacji następnego etapu projektu -dostarczenie odniesienia dla procesów decyzyjnych, wymaganych w trakcie projektu -zapewnienie, dzięki przeprowadzeniu inicjowania projektu w sposób zorganizowany, że zaangażowanie czasu i wysiłku wymaganych przez projekt będzie dokonane mądrze, z uwzględnieniem zagrożeo

82 INICJOWANIE PROJEKTU- Wskazówki i rady -W trakcie tego procesu wskazane jest uzyskad szczegółowe wymagane opinie Komitetu Sterującego -Jeżeli projekt jest od samego początku dobrze zdefiniowany i zaplanowany, inicjowanie może byd bardzo szybkim zadaniem, polegającym na zatwierdzeniu wykonanych prac i przejęciu odpowiedzialności -Jeśli projekt posiada interesariuszy, którzy nie są reprezentowani w Komitecie Sterującym, należy sprawdzid z nimi Dokument Inicjujący Projekt przed jego formalnym przedstawieniem Komitetowi Sterującemu -Należy sięgnąd do wcześniejszych Raportów o Doświadczeniach, gdzie można znaleźd przydatne wskazówki i informacje

83 PLANY i PLANOWANIE

84 PLANY są opracowywane wielokrotnie podczas cyklu życia projektu ZASADY Plan musi zawierad wystarczające informacje i szczegóły, aby potwierdzid, że jego cele w kategoriach zakresu, jakości, ryzyka, terminowości i kosztów są osiągalne Każdy projekt powinien posiadad Etap inicjowania- uzgodnienie zakresu oraz planowanie sposobu zarządzania Pod koniec każdego etapu projektu, bez etapu ostatniego, należy szczegółowo zaplanowad następny etap Słabo zaplanowane projekty są powodem frustracji, marnotrawstwa, przeróbek

85 Poziomy Planu Poziomy planu odzwierciedlają potrzeby różnych poziomów zarządzania występujących w projekcie Plan Programu Plan Projektu Plan Etapu Plan Nadzwyczajny Plan Zespołu

86 Projekt jest strukturą organizacyjną z określoną odpowiedzialnością za zarządzanie nim, która po jego zakooczeniu ulega rozwiązaniu (koordynacja) Program jest to portfel projektów wybranych, planowanych i zarządzanych w sposób skoordynowany, które razem osiągają zespół określonych celów biznesowych

87 PLAN PROJEKTU Prezentuje ogólne spojrzenie na projekt Podaje ogólne przybliżenie kosztu i czasu trwania projektu Tworzony jest przez Kierownika Projektu i jest przyjmowany przez Komitet Sterujący -Zawiera granice Etapów zarządczych i tolerancje dla Projektu Używany jest przez Komitet Sterujący do monitorowania kosztów projektu oraz przestrzegania zaplanowanych terminów Jest uaktualniany przez Kierownika Projektu pod koniec każdego etapu żeby odzwierciedlid: -Poczynione postępy -Wpływ uzgodnionych wniosków o zmianę i wpływ otoczenia -Uaktualnioną prognozę kosztów i czasu trwania projektu Jest przyjmowany (zatwierdzany) przez Komitet Sterujący w ramach Zezwolenia na Realizację Projektu oraz podczas Oceny Koocowej Etapu

88 PLAN ETAPU Pozwala Kierownikowi Projektu na codzienną kontrolę Etapu Jest tworzony przez Kierownika Projektu a zatwierdzany przez Komitet Sterujący -Podaje częstotliwośd Raportów Okresowych i Tolerancji Etapów -Określa wszystkie produkty, które muszą zostad wyprodukowane w danym Etapie -Plan jest tworzony tuż przed rozpoczęciem kolejnych działao -Plan taki może byd dokładniejszy i bardziej aktualny, bo bierze pod uwagę doświadczenie z poprzednich etapów Jeśli grozi przekroczenie tolerancji przyznanych dla parametrów planu Etapu, może decyzją Komitetu Sterującego byd zastąpiony przez Plan Nadzwyczajny

89 PLAN ZESPOŁU Potrzeba tego planu jest uzależniona od rozmiaru i stopnia złożoności projektu Tworzony jest przez Kierownika Zespołu Pozwala na rozdysponowanie zasobów i dopasowanie umiejętności do Grupy Zadao Może byd przygotowany przez zewnętrznych dostawców Zawiera Plan Jakości Zespołu Określa częstotliwośd Raportów z Punktów Kontrolnych i tolerancje dla Grupy Zadao

90 PLANOWANIE (PL) Zasady Skuteczne zarządzanie projektami opiera się na efektywnych procesach planowania i sterowania Planowanie dostarcza całemu personelowi zaangażowanemu w projekt informacji o tym: -Co jest wymagane -W jaki sposób zostanie to osiągnięte i przez kogo, z użyciem jakiego specjalistycznego sprzętu i zasobów -Kiedy to się wydarzy -Jakie będą koszty i finansowanie

91 PLANOWANIE JAKOŚCI (IP1) Podstawowe zasady Kluczowym czynnikiem sukcesu projektu jest osiągnięcie spełnienia przez jego wynik oczekiwao jakościowych KLIENTA. Stanie się tak tylko wtedy, kiedy te oczekiwania zostaną sprecyzowane i uzgodnione na początku projektu wraz ze standardami, które mają byd użyte oraz metodami oceny spełnienia tych ustaleo przez produkt koocowy Czyli Jakośd oznacza identyfikowanie tego co sprawia, że produkty projektu odpowiadają swojemu celowi tzn. zaspokojenie wyspecyfikowanych przez klienta potrzeb Projekty nie powinny polegad na potrzebach domniemanych, ponieważ prowadzi to do niepewności i nie jest przydatne

92 Elementy drogi do jakości 1.Oczekiwania jakościowe klienta -Prowadzą do Kryteriów Akceptacji koocowego rezultatu projektu ( np. sensownego ustalenia, zharmonizowania kosztów, terminu koocowego i jakości) 2.Kryteria Akceptacji -Definiują w kategoriach mierzalnych cechy wymagane od produktów koocowych, aby były one zaakceptowane przez klienta i personel, na które będą oddziaływały

93 Elementy drogi do jakości 3.Plan Jakości Projektu (jak) -Definiuje stosowane w projekcie techniki i standardy jakościowe oraz określa rozmaite zakresy odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych poziomów jakości 4.Plan Jakości Etapu (kto i kiedy) -Określa termin i zasoby każdej kontroli jakości -Opisuje metody kontroli jakości stosowane do każdego głównego produktu

94 PLANOWANIE JAKOŚCI OPIS PROCESU W celu realizacji założonych celów jakościowych należy podjąd szereg różnych kroków: -ustalid powiązania z wszelkimi funkcjami nadzoru jakości w firmie lub programie -ustalid, czy klient posiada system zarządzania jakością, który powinien byd zastosowany w pracach projektu -ustalid, czy dostawca ma system zarządzania jakością, który powinien byd zastosowany w pracach projektu -ustalid środki, za pomocą których będzie zmierzone powodzenie wykonania produktu koocowego projektu -określid obowiązki związane z jakością zarówno wewnątrz projektu, jak i poza nim -określid procedury i techniki kontroli jakości, które będą wykorzystane podczas realizacji projektu -zebrad wszystkie elementy i zestawid je w Plan Jakości Projektu -założyd Rejestr Jakości do przechowywania szczegółów planowanych i faktycznych kontroli jakości

95 PLANOWANIE JAKOŚCI-ODPOWIEDZIALNOŚD Za ten podproces odpowiada Kierownik Projektu, wspierany przez osoby pełniące obowiązki Nadzoru Projektu ( w szczególności te związane z nadzorem biznesowym).

96 TOLERANCJA Dopuszczalne odchylenie od planu, które nie wymaga poinformowania wyższego szczebla kierownictwa Podczas realizacji projektu może dojśd do sytuacji wyjątkowej Jest to sytuacja, w której można przewidzied możliwośd powstania odchylenia większego od przyznanego poziomu tolerancji dla danego projektu

97 Przykłady Tolerancji 2 Standardowe parametry Czas (terminy) Koszt Inne parametry Zakres Ryzyko Korzyści Jakośd

98 TOLERANCJA PROJEKT Tolerancja dla całego Projektu -Ustalana przez kierownictwo Firmy lub Programu -Używana przez Komitet Sterujący do zarządzania projektem całościowo Tolerancja dla Etapu -Ustalana przez Komitet Sterujący podczas zatwierdzania Planu Etapu -Używana przez Kierownika Projektu do zarządzania etapem Tolerancja dla Grupy Zadao -Ustalana przez Kierownika Projektu podczas wyrażania Zgody na Uruchomienie Grupy Zadao -Używana przez Kierowników Zespołów do zarządzania Grupami Zadao

99 ZARZĄDZANIE ODCHYLENIAMI (WYJĄTKAMI) PRINCE2 umiejscawia ten proces w obszarze obowiązków Komitetu Sterującego -Zatwierdzone przez KS plany są wprowadzane w życie przez Kierownika Projektu, mającego prawo zmiany planu w ramach Tolerancji ustalonych przez kierownictwo - Brak potrzeby zwoływania specjalnych zebrao w celu przekazania informacji o postępach prac- w zamian regularne raporty o postępach dla kierownictwa ( Raport Okresowy) -Możliwośd wczesnego ostrzegania o problemach wywołujących wyjątkowe sytuacje (możliwośd przekroczenia tolerancji ustalonych dla planu- Raport o Istotnych Odchyleniach)

100 KIEROWNICTWO Kierownictwo zaczyna sterowad dopiero, gdy wystąpi potrzeba decyzji spowodowana przez: -Wystąpienie określonego zdarzenia np. -Koniecznośd dokonania Oceny Koocowej -Pojawienie się Raportu o Istotnych Odchyleniach -Koniecznośd dokonania Oceny Nadzwyczajnej -Istotna dla projektu zmiana otoczenia biznesowego lub -Otrzymanie informacji dostarczanej regularnie wg. wcześniej ustalonego harmonogramu np. -Raport z Punktu Kontrolnego -Raport Okresowy

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo