Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r."

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

2 Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja

3 Czym jest zarządzanie? Definiowanie i osiąganie celów Optymalne użycie zasobów

4 Zarządzanie-wędrówką przez chaos....lub proces porządkowania chaosu..

5 .czy też proces umożliwiający tworzenie się synergii organizacyjnej. 2+2=5

6 Cykl Zarządzania-pętla Deminga Act Plan Check Do

7 Planowanie Jest to ustalanie celów i projektowanie sposobów realizacji przyszłych działao, opartym na identyfikacji i analizie obecnych i przewidywaniu przyszłych warunków Plan Jest optymalnym (wystarczająco dobrym) projektem prowadzenia przyszłych działao, wybranym spośród wielu alternatywnych możliwości, respektujących obecne i przyszłe warunki działania, czyli decyzją.

8 Na pytanie co robią zarządzający?.wszyscy zgodnie odpowiadają: Podejmują decyzje

9 Planowanie polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Po co? Kiedy? Czym? Kim? Jak?

10 Rodzaje planów ze względu na horyzont czasowy Długookresowe Średniookresowe Krótkookresowe

11 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zakres projektu Czas na jego wykonanie Budżet projektu Jakośd Ryzyko

12 PROJEKT CEL PRODUKT

13 CELE ORGANIZACYJNE Cel organizacji stanowi zbiór wzajemnie powiązanych dążeo, aspiracji i zamierzonych efektów o różnym stopniu konkretności. Cele organizacji stanowią układ hierarchiczny

14 Hierarchia celów organizacyjnych 1.Misja organizacji 2.Cele strategiczne 3.Cele taktyczne 4.Cele operacyjne

15 Misja i wizja Misja powinna byd świadectwem tożsamości firmy, kodem genetycznym kultury organizacyjnej, który określa podstawowe wartości organizacji. Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości. Jest to często idealna koncepcja organizacji w przyszłości Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar

16 ZARZĄDZANIE INTUICYJNE

17 DOBRE ZARZĄDZANIE DYSCYPLINA= ELASTYCZNOŚD NIŻSZE KOSZTY LEPSZE RELACJE KOMUNIKACJA KOMPETENCJE KRÓTSZY CZAS MNIEJSZY WYSIŁEK LEPSZA WYDAJNOŚD

18 DOBRA KOMUNIKACJA = SUKCES Każdy projekt wymaga świadomie zaplanowanego procesu komunikacji z jasno zdefiniowanymi oczekiwaniami, rolami i obowiązkami

19 Komunikacja-faza planowania -Dlaczego realizujemy projekt? -Wpływ projektu -Kto będzie zaangażowany? -Podział władzy i odpowiedzialności -Organizacja -Przestrzeganie procedur

20 DANE KOMUNIKACJA A INFORMACJA INFORMACJA DECYZJA

21 Cel zbierania danych zarządzanie w oparciu o fakty informacja niezbędna do: zrozumienia aktualnej sytuacji regulacji procesów sterowania procesami kontroli i oceny analizy i poprawy procesów

22 Metodyka zbierania danych Jasne określenie celu i przedmiotu Zdefiniowanie: - Jakie dane mają byd zbierane -Dlaczego te dane są potrzebne? -Kiedy, w jakim momencie? -Kto będzie zbierał dane? -Gdzie, w którym miejscu procesu? -Jak, jaką metodą? Zebrad dane nt. relacji między jakością (wynikami) a czynnikami ją kształtującymi Bezstronnośd wyboru danych, nie tylko dlatego, że są łatwe do zbierania

23 Rodzaje danych Dane liczbowe Wielkości mierzalne ( waga, długośd, czas, temperatura..) Wielkości zliczalne ( liczba braków, nieobecni pracownicy, liczba wypadków ) Dane opisowe Określenie priorytetu ( o,x,+ -..) Wskazanie kolejności (praca łatwa, przeciętna, trudna)

24 Narzędzia wykorzystane do zbierania danych -stratyfikacja danych ( Stratyfikacja jest kluczem do poznania problemu ) -Analiza Pareto-Lorenza (20-30% przyczyn decyduje o około 70-80% skutków) -Diagram Ishikawy ( podejście 5M)

25 Zasady zarządzania projektami 1. Bądź realistyczny 2. Planuj efektywnie 3. Zarządzaj zasobami 4. Kształtuj oczekiwania 5. Zaakceptuj niepewnośd 6. Oczekuj zmian i przygotuj się do nich 7. Wpływ projektu 8. Bądź obiektywny 9. Stosuj podejście sytuacyjne 10.Stałe podnoszenie jakości

26

27 Zarządzanie projektem a menadżer -wykształcenie Sposób zarządzania -doświadczenie -osobowośd -rola odgrywana w projekcie Metodyka

28 Dobra metodyka zarządzania projektem prowadzi projekt za pośrednictwem zestawu kontrolowanego, dobrze zarządzanego, przejrzystego zbioru działao prowadzących do osiągnięcia pożądanych rezultatów. PRINCE2 PRojects IN Controled Environments, jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami, która: -jest powtarzalna -jest budowana na doświadczeniach -każdy wie czego oczekiwad, gdzie, jak i kiedy? -wcześnie ostrzega o możliwych problemach -może byd nauczana -jest zdolna do dostosowania się do nagłych wydarzeo

29 Stosowanie metodyki PRINCE2 zapewnia projektom: -uzgodnienie wymaganej jakości na początku projektu -monitorowanie jakości zgodnie z ustalonymi wymaganiami -zaangażowanie kierownictwa oraz interesariuszy -elastycznośd -dobre kanały komunikacyjne

30 Właściwości projektu wg. PRINCE2 1.Określony i skooczony czas trwania 2. Zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe ( wyniki projektu) 3. System działao niezbędnych do budowy produktów biznesowych 4.Określona pula zasobów 5.Struktura organizacyjna z zakresem obowiązków każdej z ról niezbędnej do zarządzania projektem

31 PROJEKT wg.prince2 środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym

32 1.UZASADNIENIE BIZNESOWE-dlaczego projekt powinien byd zrealizowany? 2.KLIENT-korzysta z rezultatów koocowych projektu 3.PRODUKT-wszystko co projekt ma zmienid 4.DOSTAWCA-osoba lub grupa, która dostarcza projektowi specjalistycznych zasobów i umiejętności lub dostarcza towary i usługi w celu wytworzenia rezultatu projektów 5.UŻYTKOWNIK-osoba lub grupa, która będzie stosowała produkt koocowy

33 TECHNIKI ZARZĄDZANIA WYŁĄCZONE Z STOSOWANIA PRINCE2 -KIEROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI -OGÓLNE TECHNIKI PLANOWANIA -ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI -KONTROLA BUDŻETOWA

34 Podczas realizacji projektu zgodnego z PRINCE2 wykorzystuje się 8 procesów 1. Przygotowanie Projektu (PP) 2. Inicjowanie Projektu (IP) 3. Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS) 4. Sterowanie Etapem (SE) 5. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) 6. Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) 7. Zamykanie Projektu (ZE) 8. Planowanie (PL) Proces- działania służące zarządzaniu projektem od nadania projektowi właściwego biegu, poprzez sterowanie projektem, po jego zakooczenie.

35 Cechy projektu PRINCE2 -UZASADNIENIE BIZNESOWE Wskazuje korzyści, koszty i ryzyko projektu. Podaje powód, dla którego projekt powinien byd ustanowiony, kontynuowany lub przerwany

36 PROJEKTY REALIZOWANE WG.METODY PRINCE2 SĄ ZAWSZE ZORIENTOWANE NA DOSTARCZANIE OKREŚLONYCH PRODUKTÓW PRZY ISTNIEJĄCYCH KORZYŚCIACH BIZNESOWYCH STUDIUM WYKONALNOŚCI

37 Cechy projektu PRINCE2 -SKOOCZONY CYKL ŻYCIA Projekt jest strukturą tymczasową, która po ukooczeniu pracy ulega rozwiązaniu

38 Cechy projektu PRINCE2 -WYSTĘPOWANIE OKREŚLONEGO ZESTAWU PRODUKTÓW LUB USŁUG PRINE2 skupia się na określeniu produktów, które mają powstad w wyniku realizacji projektu i w ten sposób określają jego zakres

39 Cechy projektu PRINCE2 -DOBÓR ZESTAWU DZIAŁAO Definiując najpierw produkty, a następnie określając działania niezbędne do ich wytworzenia lub uzyskania gwarantowane jest, że wszystkie prace i działania są podporządkowane produktowi

40 Cechy projektu PRINCE2 -ZDEFINIOWANA ILOŚD ZASOBÓW Zawsze występują zasoby, które stanowią jednocześnie ograniczenia projektu; są nimi: czas, koszty, materiały, jakośd, specjaliści, standardy, jakośd..

41 Cechy projektu PRINCE2 -STRUKTURA ORGANIZACYJNA czyli zespół zarządzania projektem, który tworzy się na czas określony

42 FAZY PROJEKTU ZGODNEGO Z PRINCE2 FAZA ROZPOCZYNANIA PROJEKTU ZLECENIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU Proces PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

43 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU (PP) tzn. czy projekt jest zasadny i wart zaangażowania? ZAŁOŻENIA PROJEKTU Oczekiwania jakościowe klienta Kryteria akceptacji ostatecznego rezultatu projektu Zarys uzasadnienia biznesowego

44 PRODUKTY ZARZĄDCZE 1.UZASADNIENIE BIZNESOWE 2. REJESTR RYZYKA 3.FORMUŁA REALIZACJI PROJEKTU 4. PLAN ETAPU INICJOWANIA

45 KATEGORIE RYZYKA -STRETGICZNE, HANDLOWE -EKONOMICZNE, FINANSOWE, RYNKOWE -PRAWNE -ORGANIZACYJNE -POLITYCZNE -ŚRODOWISKOWE -TECHNICZNE

46 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PROJEKTEM (ZS) Sprowadza się do podjęcia decyzji, czy na podstawie zebranych dokumentów przejśd do etapu Inicjowania, w którym to etapie odbędzie się dokładne planowanie i przygotowanie projektu Zaprzestanie dalszych działao Zezwolenie na zainicjowanie projektu

47 INICJOWANIE PROJEKTU (IP) Jest to oficjalne rozpoczęcie projektu i stworzenie Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP) DIP zawiera: -Plan Jakości Projektu -Plan Projektu -Uzasadnienie Biznesowe A także Rejestry: -Jakości, Ryzyka, Zagadnieo, Doświadczeo oraz informacje na temat Elementów Sterowania Projektem

48 FAZY PROJEKTU ZGODNE Z PRINCE2 Faza realizacji projektu Sterowanie Etapem (SE) -Plan Etapu, Kierownik Projektu, Grupy Zadao, Raporty Okresowe Raport o Istotnych Odchyleniach Plan Nadzwyczajny

49 Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów Przegląd jakości Raporty z punktów kontrolnych

50 ZARZĄDZANIE ZAKRESEM ETAPU (ZE) -RAPORT KOOCOWY ETAPU -PLAN ETAPU (następnego) -OCENA KOOCOWA ETAPU Zezwolenie na wydanie Planu Etapu lub Planu Nadzwyczajnego

51 Struktura PRINCE2 Procesy - Co i kiedy należy przedsięwziąd aby zwiększyd szanse wytworzenia produktów projektu Komponenty -Podstawowe koncepcje i zasady pomagające zarządzad projektem ( obszary wiedzy ) Techniki -Sugerowane sposoby robienia czegoś

52 8 Procesów PRINCE2 1. Przygotowanie Projektu (PP) 2. Inicjowanie Projektu (IP) 3. Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS) 4. Sterowanie Etapem (SE) 5. Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) 6. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) 7. Zamykanie Projektu (ZP) 8. Planowanie (PL)

53 8 Komponentów PRINCE2 1.Uzasadnienie biznesowe 2.Organizacja 3.Plany 4.Elementy sterowania 5.Zarządzanie ryzykiem 6. Jakośd w środowisku projektu 7.Zarządzanie konfiguracją 8.Sterowanie zmianami

54 Techniki PRINCE2 Technika Planowanie oparte na produktach Skupia się na dostarczaniu i jakości produktów. Jest integralną częścią procesu Planowania (podproces) Technika Przegląd jakości Może byd używana w połączeniu z innymi technikami kontroli jakości i testowania wykorzystywanymi w firmie Technika Sterowanie zmianami Prosta technika umożliwiająca wychwytywanie, monitorowanie i zarządzanie zmianami

55 Jak to się wszystko łączy? Proces Inicjowania Projektu: Stosuje- Komponenty Odsyła do-procesu Planowania Wykorzystuje- Techniki A Produkty Zarządcze wytwarza Proces Planowania i wpływają na nie Komponenty i Techniki

56 ROZPOCZĘCIE PROJEKTU Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu, Planowanie- procesy Organizacja, Jakośd w środowisku projektu, Plany, Elementy sterowania, Uzasadnienie biznesowe, Zarządzanie ryzykiem- komponenty Planowanie oparte na produktach- technika

57 Wykorzystywanie procesów Do zarządzania projektami PRINCE2 stosuje podejście oparte na modelu procesowym określającym co, kiedy i przez kogo powinno byd wykonane podczas cyklu życia projektu Dla każdego procesu trzeba zadad sobie pytanie pozwalające skalowad metodykę W jakim stopniu powinno się wykorzystywad każdy z procesów PRINCE2 w tym określonym projekcie?

58 Produkt Produktem projektu nazywamy wszystko, co projekt ma wytworzyd lub zmienid Jest to wszystko co w projekcie zostało: wytworzone, zmienione, uzgodnione, zlecone, dostarczone, przerobione, spowodowane, zorganizowane, zbudowane, zamówione, zaprojektowane, pozyskane W projekcie PRINCE2 występują dwa rodzaje produktów: specjalistyczne, których wytworzenie objęte jest planem zarządcze, wymagane dla zarządzania projektem oraz definiowania i kontroli jakości, wynikające z metodyki

59 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU (PP) (STARTING UP A PROJECT-SU) Podstawowe zasady: Aby uruchomid prace zmierzające do przygotowania projektu, musi wystąpid istotna potrzeba biznesowa, czyli odpowiedzied na pytanie: Czy rozpatrywany pomysł to materiał na zasadny i korzystny projekt?

60 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU-ZASADY W projekcie niczego nie można rozpoczynad zanim nie określi się obowiązków dla kluczowych ról i nie mianuje się osób do ich wypełnienia Dla podjęcia decyzji o uruchomieniu projektu potrzebne są podstawowe = wymagane informacje

61 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU- KONTEKST -Jest to pierwszy proces w ramach PRINCE2 -Zapewnia informacje potrzebne do podjęcia racjonalnych decyzji o powstaniu projektu -Czynnikiem uruchamiającym ten proces jest Zlecenie Przygotowania Projektu (wejście do procesu) czyli pochodzące z zewnątrz projektu polecenie uruchamiające działania do uzyskania informacji

62 Opis procesu Prace objęte procesem są skoncentrowane wokół wykonania siedmiu elementów zorganizowanie i mianowanie zespołu zarządzania projektem dostępnośd informacji ustalenie Formuły Realizacji Projektu ustalenie jakościowych oczekiwao klienta przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego założenie Rejestru Ryzyka Opracowanie Planu Etapu inicjowania

63 KOMPONENT ORGANIZACJA-ZASADY -Ustanowienie efektywnej struktury organizacyjnej dla projektu decyduje o jego powodzeniu -Projekt wymaga struktury organizacyjnej odmiennej od tej, którą stosuje się w zarządzaniu operacyjnym firmy -Struktury zarządzania są różne (Klient, Użytkownik a Dostawca)

64 Struktura Zarządzania Projektem Cztery poziomy: Kierownictwo Firmy/Programu Komitet Sterujący Kierownik Projektu Kierownicy Zespołów Zespół zarządzania projektem, składa się z kolejnych trzech poziomów, które: kierują projektem zarządzają etapami projektu zarządzają zespołami wytwarzającymi produkty

65 Komitet Sterujący -Jest to zespół osób ze ścisłego kierownictwa firmy (kierownictwa firmy konsultingowej), sprawujący nadzór nad projektem, wyznaczający cele projektu, zatwierdzający zakres wdrożenia, harmonogram prac i budżet projektu, zabezpieczający zasoby kadrowe i techniczne itd., mianowany jest przez kierownictwo firmy -Jest odpowiedzialny za sukces projektu Obowiązki i uprawnienia: -Ogólne kierowanie i sterowanie projektem -Posiadanie uprawnieo -Raportowanie

66 Trzy strony interesów w Komitecie Sterującym Biznes (Klient) Dostawca Użytkownik

67 KOMITET STERUJĄCY -Nie jest strukturą demokratyczną -Przewodniczący jest kluczowym decydentem; ponosi największą odpowiedzialnośd przed kierownictwem -Przewodniczący odpowiedzialny jest za: Opracowanie i aktualizowanie uzasadnienia biznesowego, strukturę organizacyjną i plany,monitorowanie i kontrolowanie postępów, przegląd poprojektowy -Wspomagany jest przez Głównego Dostawcę i Głównego Użytkownika

68 Główny Użytkownik -Rola ta reprezentuje interesy wszystkich tych, którzy będą używali koocowych produktów projektu; tych, którym produkt pozwoli osiągnąd ich cel, tych, którzy będą wykorzystywali produkt do dostarczania korzyści biznesowych lub tych, na których projekt będzie oddziaływał Główny Dostawca Jest odpowiedzialny za jakośd wszystkich produktów dostarczonych przez dostawcę -Częścią obowiązków tej roli jest zapewnienie, by propozycje dotyczące projektowania i rozwoju produktów były realistyczne

69 PP1-Mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu Opis: -wskazanie Przewodniczącego spośród interesariuszy projektu -wskazanie Kierownika Projektu najbardziej odpowiedniego dla danego projektu-typowanie kandydatów -ustalanie zakresu obowiązków -potwierdzenie dostępności wybranych osób -mianowanie wybranych osób do pełnienia uzgodnionych ról Odpowiedzialnośd za ten podproces spoczywa na kierownictwie firmy lub programu

70 PRZEWODNICZĄCY Reprezentuje interesy biznesowe Jest właścicielem Uzasadnienia Biznesowego Ustala tolerancje dla Etapów projektu Ponosi jednoosobowo ostateczną odpowiedzialnośd za projekt Odpowiada za finansowanie projektu Dba, aby produkty zapewniły osiągnięcie zakładanych korzyści- Przegląd Poprojektowy

71 KIEROWNIK PROJEKTU Zarządza jednoosobowo, w imieniu Komitetu Sterującego, codziennym funkcjonowaniem projektu Dba, aby projekt wytworzył i dostarczył wymagane produkty w określonym standardzie jakości oraz ramach czasowych i kosztowych Sporządza i aktualizuje Plany Projektu Zarządza ryzykiem Uruchamia i akceptuje Grupy Zadao Raportuje Komitetowi Sterującemu o postępach i sytuacjach wyjątkowych

72 Nadzór Projektu -Polega na monitorowaniu wszystkich aspektów projektu -To działanie jest obowiązkiem Komitetu Sterującego -Nadzoruje uwzględnianie interesów wszystkich stron projektu -Bezustannie sprawdza, czy projekt spełnia uzasadnienie biznesowe stron -Delegowanie uprawnieo nie zwalnia członków Komitetu Sterującego z odpowiedzialności za nadzór -Niezależny od Kierownika Projektu

73 PP2- Organizowanie Zespołu Zarządzania Projektem -Zespół Zarządzania Projektem musi odzwierciedlad interesy wszystkich stron, które będą w nim uczestniczyły -Zarządzanie projektem wymaga zasobów i określonego zestawu umiejętności, które powinny byd dostępne w ZZP Cel: -Zaprojektowanie struktury ZZP odpowiednio do wielkości i rodzaju projektu -Wytypowanie kandydatów i określenie obowiązków i niezbędnych umiejętności

74 Przygotowanie projektu-przykazania -Biznes przede wszystkim -Zmierzad w kierunku prostych i spójnych informacji -Dane rejestrowad jeden raz -Treśd ponad formą -Eliminowad niepotrzebne działania -Otwarte i szczere dyskusje,w których wszystkie opinie są cenne -Uwzględniad doświadczenie i predyspozycje każdego członka zespołu -Polegad na systematycznej pracy -Praca zespołowa nade wszystko

75 Przygotowanie projektu-krytyczne warunki sukcesu -Podejmowanie szybkich i stanowczych decyzji oraz ich konsekwentna realizacja -Precyzyjne ustalenie zakresu projektu -Dokładne zdefiniowanie oczekiwao użytkowników -Zapewnienie najlepszej kadry do projektu -Jasno zdefiniowane role członków zespołu projektowego -Zmotywowanie uczestników projektu -Dobra komunikacja na wszystkich poziomach -Dobra metodologia wdrożenia -Przewidywanie zmian -Szkolenia użytkowników zapewniające transfer wiedzy Źródło: Magazyn Dyrektorów IT 5/2005,Jerzy Bielec

76 Dwiczenie 1 1.Przyczyny uruchomienia projektu 2.Wynik/dostawa 3.Sugerowane sposoby robienia czegoś 4.Zespół projektowy 5.Działania przedprojektowe 6.Kierowanie, decydowanie i zarządzanie zasobami 7.Opis podstawowych koncepcji i zasad A. Struktura organizacyjna B. Uzasadnienie Biznesowe C. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem D. Techniki E. Komponenty F. Produkt G. Proces Przygotowania Projektu

77 INICJOWANIE PROJEKTU (IP) (INTANTING A PROJECT IP) Zasady -Właściwie zarządzane projekty mają większe szanse na sukces -Zainteresowane strony powinny mied wspólne zrozumienie tego: Jaki jest zakres prac w projekcie? Dlaczego jest to potrzebne? Jaki rezultat ma byd osiągnięty? Jakie są obowiązki stron? -Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w określonym czasie

78 INICJOWANIE PROJEKTU-KONTEKST -ma na celu stworzenie podstaw do realizacji wcześniej wskazanych zasad -następuje po procesie Przygotowanie Projektu (PP) -jest uruchamiany przez podproces Zezwolenie na Zainicjowanie Projektu (ZS1) -prowadzi do podprocesu Zezwolenie na Realizację Projektu (ZS2) -uruchamia proces Planowanie (PL), w którym przygotowuje się Plan Projektu -uruchamia proces Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE), w którym przygotowany jest Plan Etapu (następnego) Inicjowanie projektu powinno byd zawsze pierwszy etapem w każdym projekcie prowadzonym wg. PRINCE2

79 INICJOWANIE PROJEKTU Tworzy informacje potrzebne do prowadzenia projektu Proces uruchamiany jest przez Zezwolenie na Inicjowanie Projektu Wejście-informacje zebrane podczas PP ( Założenia Projektu i Plan Etapu Inicjowania) Wyjście (główne rezultaty) -Dokument Inicjujący Projekt (DIP) -Rejestr Jakości, Rejestr Zagadnieo, Rejestr Doświadczeo -Plan pierwszego etapu realizacji wytwarzania produktów specjalistycznych

80 INICJOWANIE PROJEKTU-OPIS PROCESU Celem tego procesu jest sporządzenie swoistego kontraktu, w formie DOKUMENTU INICJUJĄCEGO PROJEKT, między Komitetem Sterującym a Kierownikiem Projektu, tak aby osiągnąd jednakowe rozumienie następujących kwestii: powody, dla których projekt jest realizowany główne produkty, które projekt ma dostarczyd jak, kiedy i po jakim koszcie mogą byd one dostarczone zakres prac, które mają byd wykonane ograniczenia odnoszące się do produktów, które mają byd dostarczone ograniczenia dotyczące projektu kto będzie zaangażowany w podejmowanie decyzji w projekcie na jakie zagrożenia projekt jest narażony jak projekt będzie sterowany kogo należy informowad o postępach projektu, jak i kiedy jakiego dalszego zaangażowania zasobów potrzebuje Kierownik Projektu ( Plan Etapu)

81 INICJOWANIE PROJEKTU-CEL -udokumentowanie i potwierdzenie, że istnieje akceptowalne Uzasadnienie Biznesowe dla projektu -zapewnienie, poprzez utworzenie Dokumentu Inicjującego Projekt, solidnych i uzgodnionych podstaw projektu jeszcze przez rozpoczęciem prac -przekonanie Komitetu Sterującego do przyjęcia odpowiedzialności za projekt i umożliwienie mu tego -umożliwienie i przekonanie Komitetu Sterującego do: -podjęcia decyzji o tym, czy projekt jest uzasadniony -uzgodnienia zaangażowania zasobów do realizacji następnego etapu projektu -dostarczenie odniesienia dla procesów decyzyjnych, wymaganych w trakcie projektu -zapewnienie, dzięki przeprowadzeniu inicjowania projektu w sposób zorganizowany, że zaangażowanie czasu i wysiłku wymaganych przez projekt będzie dokonane mądrze, z uwzględnieniem zagrożeo

82 INICJOWANIE PROJEKTU- Wskazówki i rady -W trakcie tego procesu wskazane jest uzyskad szczegółowe wymagane opinie Komitetu Sterującego -Jeżeli projekt jest od samego początku dobrze zdefiniowany i zaplanowany, inicjowanie może byd bardzo szybkim zadaniem, polegającym na zatwierdzeniu wykonanych prac i przejęciu odpowiedzialności -Jeśli projekt posiada interesariuszy, którzy nie są reprezentowani w Komitecie Sterującym, należy sprawdzid z nimi Dokument Inicjujący Projekt przed jego formalnym przedstawieniem Komitetowi Sterującemu -Należy sięgnąd do wcześniejszych Raportów o Doświadczeniach, gdzie można znaleźd przydatne wskazówki i informacje

83 PLANY i PLANOWANIE

84 PLANY są opracowywane wielokrotnie podczas cyklu życia projektu ZASADY Plan musi zawierad wystarczające informacje i szczegóły, aby potwierdzid, że jego cele w kategoriach zakresu, jakości, ryzyka, terminowości i kosztów są osiągalne Każdy projekt powinien posiadad Etap inicjowania- uzgodnienie zakresu oraz planowanie sposobu zarządzania Pod koniec każdego etapu projektu, bez etapu ostatniego, należy szczegółowo zaplanowad następny etap Słabo zaplanowane projekty są powodem frustracji, marnotrawstwa, przeróbek

85 Poziomy Planu Poziomy planu odzwierciedlają potrzeby różnych poziomów zarządzania występujących w projekcie Plan Programu Plan Projektu Plan Etapu Plan Nadzwyczajny Plan Zespołu

86 Projekt jest strukturą organizacyjną z określoną odpowiedzialnością za zarządzanie nim, która po jego zakooczeniu ulega rozwiązaniu (koordynacja) Program jest to portfel projektów wybranych, planowanych i zarządzanych w sposób skoordynowany, które razem osiągają zespół określonych celów biznesowych

87 PLAN PROJEKTU Prezentuje ogólne spojrzenie na projekt Podaje ogólne przybliżenie kosztu i czasu trwania projektu Tworzony jest przez Kierownika Projektu i jest przyjmowany przez Komitet Sterujący -Zawiera granice Etapów zarządczych i tolerancje dla Projektu Używany jest przez Komitet Sterujący do monitorowania kosztów projektu oraz przestrzegania zaplanowanych terminów Jest uaktualniany przez Kierownika Projektu pod koniec każdego etapu żeby odzwierciedlid: -Poczynione postępy -Wpływ uzgodnionych wniosków o zmianę i wpływ otoczenia -Uaktualnioną prognozę kosztów i czasu trwania projektu Jest przyjmowany (zatwierdzany) przez Komitet Sterujący w ramach Zezwolenia na Realizację Projektu oraz podczas Oceny Koocowej Etapu

88 PLAN ETAPU Pozwala Kierownikowi Projektu na codzienną kontrolę Etapu Jest tworzony przez Kierownika Projektu a zatwierdzany przez Komitet Sterujący -Podaje częstotliwośd Raportów Okresowych i Tolerancji Etapów -Określa wszystkie produkty, które muszą zostad wyprodukowane w danym Etapie -Plan jest tworzony tuż przed rozpoczęciem kolejnych działao -Plan taki może byd dokładniejszy i bardziej aktualny, bo bierze pod uwagę doświadczenie z poprzednich etapów Jeśli grozi przekroczenie tolerancji przyznanych dla parametrów planu Etapu, może decyzją Komitetu Sterującego byd zastąpiony przez Plan Nadzwyczajny

89 PLAN ZESPOŁU Potrzeba tego planu jest uzależniona od rozmiaru i stopnia złożoności projektu Tworzony jest przez Kierownika Zespołu Pozwala na rozdysponowanie zasobów i dopasowanie umiejętności do Grupy Zadao Może byd przygotowany przez zewnętrznych dostawców Zawiera Plan Jakości Zespołu Określa częstotliwośd Raportów z Punktów Kontrolnych i tolerancje dla Grupy Zadao

90 PLANOWANIE (PL) Zasady Skuteczne zarządzanie projektami opiera się na efektywnych procesach planowania i sterowania Planowanie dostarcza całemu personelowi zaangażowanemu w projekt informacji o tym: -Co jest wymagane -W jaki sposób zostanie to osiągnięte i przez kogo, z użyciem jakiego specjalistycznego sprzętu i zasobów -Kiedy to się wydarzy -Jakie będą koszty i finansowanie

91 PLANOWANIE JAKOŚCI (IP1) Podstawowe zasady Kluczowym czynnikiem sukcesu projektu jest osiągnięcie spełnienia przez jego wynik oczekiwao jakościowych KLIENTA. Stanie się tak tylko wtedy, kiedy te oczekiwania zostaną sprecyzowane i uzgodnione na początku projektu wraz ze standardami, które mają byd użyte oraz metodami oceny spełnienia tych ustaleo przez produkt koocowy Czyli Jakośd oznacza identyfikowanie tego co sprawia, że produkty projektu odpowiadają swojemu celowi tzn. zaspokojenie wyspecyfikowanych przez klienta potrzeb Projekty nie powinny polegad na potrzebach domniemanych, ponieważ prowadzi to do niepewności i nie jest przydatne

92 Elementy drogi do jakości 1.Oczekiwania jakościowe klienta -Prowadzą do Kryteriów Akceptacji koocowego rezultatu projektu ( np. sensownego ustalenia, zharmonizowania kosztów, terminu koocowego i jakości) 2.Kryteria Akceptacji -Definiują w kategoriach mierzalnych cechy wymagane od produktów koocowych, aby były one zaakceptowane przez klienta i personel, na które będą oddziaływały

93 Elementy drogi do jakości 3.Plan Jakości Projektu (jak) -Definiuje stosowane w projekcie techniki i standardy jakościowe oraz określa rozmaite zakresy odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych poziomów jakości 4.Plan Jakości Etapu (kto i kiedy) -Określa termin i zasoby każdej kontroli jakości -Opisuje metody kontroli jakości stosowane do każdego głównego produktu

94 PLANOWANIE JAKOŚCI OPIS PROCESU W celu realizacji założonych celów jakościowych należy podjąd szereg różnych kroków: -ustalid powiązania z wszelkimi funkcjami nadzoru jakości w firmie lub programie -ustalid, czy klient posiada system zarządzania jakością, który powinien byd zastosowany w pracach projektu -ustalid, czy dostawca ma system zarządzania jakością, który powinien byd zastosowany w pracach projektu -ustalid środki, za pomocą których będzie zmierzone powodzenie wykonania produktu koocowego projektu -określid obowiązki związane z jakością zarówno wewnątrz projektu, jak i poza nim -określid procedury i techniki kontroli jakości, które będą wykorzystane podczas realizacji projektu -zebrad wszystkie elementy i zestawid je w Plan Jakości Projektu -założyd Rejestr Jakości do przechowywania szczegółów planowanych i faktycznych kontroli jakości

95 PLANOWANIE JAKOŚCI-ODPOWIEDZIALNOŚD Za ten podproces odpowiada Kierownik Projektu, wspierany przez osoby pełniące obowiązki Nadzoru Projektu ( w szczególności te związane z nadzorem biznesowym).

96 TOLERANCJA Dopuszczalne odchylenie od planu, które nie wymaga poinformowania wyższego szczebla kierownictwa Podczas realizacji projektu może dojśd do sytuacji wyjątkowej Jest to sytuacja, w której można przewidzied możliwośd powstania odchylenia większego od przyznanego poziomu tolerancji dla danego projektu

97 Przykłady Tolerancji 2 Standardowe parametry Czas (terminy) Koszt Inne parametry Zakres Ryzyko Korzyści Jakośd

98 TOLERANCJA PROJEKT Tolerancja dla całego Projektu -Ustalana przez kierownictwo Firmy lub Programu -Używana przez Komitet Sterujący do zarządzania projektem całościowo Tolerancja dla Etapu -Ustalana przez Komitet Sterujący podczas zatwierdzania Planu Etapu -Używana przez Kierownika Projektu do zarządzania etapem Tolerancja dla Grupy Zadao -Ustalana przez Kierownika Projektu podczas wyrażania Zgody na Uruchomienie Grupy Zadao -Używana przez Kierowników Zespołów do zarządzania Grupami Zadao

99 ZARZĄDZANIE ODCHYLENIAMI (WYJĄTKAMI) PRINCE2 umiejscawia ten proces w obszarze obowiązków Komitetu Sterującego -Zatwierdzone przez KS plany są wprowadzane w życie przez Kierownika Projektu, mającego prawo zmiany planu w ramach Tolerancji ustalonych przez kierownictwo - Brak potrzeby zwoływania specjalnych zebrao w celu przekazania informacji o postępach prac- w zamian regularne raporty o postępach dla kierownictwa ( Raport Okresowy) -Możliwośd wczesnego ostrzegania o problemach wywołujących wyjątkowe sytuacje (możliwośd przekroczenia tolerancji ustalonych dla planu- Raport o Istotnych Odchyleniach)

100 KIEROWNICTWO Kierownictwo zaczyna sterowad dopiero, gdy wystąpi potrzeba decyzji spowodowana przez: -Wystąpienie określonego zdarzenia np. -Koniecznośd dokonania Oceny Koocowej -Pojawienie się Raportu o Istotnych Odchyleniach -Koniecznośd dokonania Oceny Nadzwyczajnej -Istotna dla projektu zmiana otoczenia biznesowego lub -Otrzymanie informacji dostarczanej regularnie wg. wcześniej ustalonego harmonogramu np. -Raport z Punktu Kontrolnego -Raport Okresowy

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council (PLGBC) Kraków, ul.wadowicka 6 www.plgbc.org 22 MAJ 2009 ROMAN HATOSSY

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi. Agnieszka Lech

2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi. Agnieszka Lech 2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi Agnieszka Lech Ekoinnowacje - innowacje ekologiczne - to nowe procesy produkcyjne, technologie, usługi i produkty, których założeniem jest zmniejszenie negatywnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego.

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Definicja PRINCE 2 Projekt jest czasowym przedsięwzięciem,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Planowanie Czym jest planowanie? Planowanie to. definiowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów:

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach JAK DOBRZE ROZPOCZĄĆ PROJEKT 2010-05-14 Krzysztof Kamiński Przemysław Kotecki AGENDA Wprowadzenie do Zarządzania Projektami Rola rozpoczynania projektów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami. projektami

Podstawy zarządzania projektami. projektami Podstawy zarządzania projektami Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Cel szkolenia Zapoznanie słuchaczy z podstawami zarządzania projektami Szkolenie prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 3 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 3 sierpnia 2010 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 4 287 Poz. 58 58 ZARZĄDZENIE Nr 18 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zarządzania projektami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu Realizacja projektu Zamknięcie projektu Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Zarządzanie zakresem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie zakresem 2/20 Czas w zarządzaniu projektami Zakres Określone wymagania

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 A CO JA Z TEGO BĘDĘ MIAŁ? Oszczędność pieniędzy Zwiększenie wydajności Szybsze wdrożenie Skrócenie procesu decyzyjnego Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Adam Rzeźnicki, Grzegorz Sobolewski PIIT Listopad, 2012 Agenda Kontekst ma znaczenie - na przykładzie cyklu wytwórczego systemu aplikacyjnego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Witold

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych

Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik dr hab. Maciej Nowak, prof. UE Wybór portfela projektów z wykorzystaniem wielokryterialnego programowania dynamicznego Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 19-06-2017

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo