pod wra eniem, chocia eby podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ reprezentowania Liama Allisona, musia³a obejrzeæ orygina³y. Postaram siê przyjechaæ w przysz³ym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pod wra eniem, chocia eby podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ reprezentowania Liama Allisona, musia³a obejrzeæ orygina³y. Postaram siê przyjechaæ w przysz³ym"

Transkrypt

1 ROZDZIA CZWARTY Ferie w St. Moritz by³y bardzo przyjemne, chocia Xavier i Tatianna bezlitoœnie pokpiwali z matki w zwi¹zku z Gonzague. Mieszkali w Palace Hotel, zajmuj¹c w nim obszerny apartament. Sasha z przyjemnoœci¹ rozpieszcza³a dzieci raz na jakiœ czas, szczególnie na wakacjach. Oboje z Arthurem zawsze to robili. Wiedzieli, e maj¹ szczêœcie, mog¹c sobie na to pozwoliæ, a wspólne wyprawy, jakie podejmowali, pozostawa³y wspomnieniami, które wszystkich cieszy³y. Trochê jeÿdzi³a z dzieæmi na nartach, a resztê czasu spêdza³a sama. Xavier by³ doskona³ym narciarzem, Tatianna, równie zrêczna, lecz nieco bardziej ostro na, wykazywa³a siê mniejsz¹ brawur¹. Oboje wieczorami wychodzili ze znajomymi, Sasha zaœ najczêœciej pozostawa³a w hotelu i jad³a kolacjê w swoim pokoju. Nie mia³a nic przeciwko temu. Przywioz³a ze sob¹ kilka ksi¹ ek i nie chcia³a braæ udzia³u w nocnym yciu kurortu. Kiedy wrócili do Pary a, by³a wypoczêta, zadowolona i zrelaksowana. Tatianna zosta³a jeszcze zaledwie kilka dni, chcia³a bowiem jak najszybciej wróciæ do Nowego Jorku, eby znaleÿæ jak¹œ pracê, a Xavier zatrzyma³ siê kilka dni d³u ej. Zanim jednak wróci³ do swego studia w Londynie, do Pary a dotar³y slajdy jego przyjaciela, Liama Allisona. Ku jej zdumieniu i zasmuceniu by³y jeszcze lepsze ni obiecywa³ Xavier. Sasha by³a 70

2 pod wra eniem, chocia eby podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ reprezentowania Liama Allisona, musia³a obejrzeæ orygina³y. Postaram siê przyjechaæ w przysz³ym lub nastêpnym tygodniu powiedzia³a Xavierowi i w³aœnie tak zamierza³a zrobiæ, ale w sumie pojecha³a do Londynu dopiero w ostatnim tygodniu stycznia. Musia³a spotkaæ siê z trzema ju wspó³pracuj¹cymi z jej galeri¹ artystami i Liama zmieœci³a w harmonogramie swoich zajêæ dopiero ostatniego popo³udnia, czyni¹c to z pewnym lêkiem. Wyczyny i zachowanie, jakie opisywa³ jej Xavier, sprawia³y, e nie pali³a siê do reprezentowania tego cz³owieka, ale trudno by³o ignorowaæ jego talent. Czu³a, e to spotkanie jest konieczne, i rzeczywiœcie, gdy tylko znalaz³a siê w jego pracowni, ucieszy³a siê, e tu przysz³a. Liam wprowadzi³ j¹ do swego atelier z wyrazem lêku i nerwowym uœmiechem. Xavier, który towarzyszy³ matce, poklepa³ przyjaciela po ramieniu, by dodaæ mu odwagi. Wiedzia³, jak bardzo Liam siê niepokoi³. Sasha wydawa³a siê ch³odna, powa na i niemal sroga. Mia³a na sobie czarne jeansy, czarny sweter i czarne buty, a jej wizerunek dope³nia³y czarne w³osy, które swoim zwyczajem œci¹gnê³a w wêze³ z ty³u g³owy. Mimo e by³a drobna, Liamowi, gdy wymienia³ z ni¹ uœcisk d³oni, wyda³a siê groÿna. Wiedzia³, e to, co powie czy pomyœli o jego twórczoœci, bêdzie mia³o wp³yw na ca³e jego dalsze ycie. Gdyby j¹ zlekcewa- y³a lub dosz³a do przekonania, e nie jest warta wystawiania w jej galerii, odczu³by to jak dotkliwy cios. Kiedy wiêc patrzy³, jak przemierza pracowniê, czu³ siê bezbronny i przera ony. Uprzejmie podziêkowa³a mu za zaproszenie. Mimo wszystkiego, co wczeœniej mówi³ Xavier, nie móg³ wiedzieæ, e to, co wydawa³o mu siê w niej ch³odem, w istocie bra³o siê z nieœmia³oœci. Bardziej ni osoba artysty, interesowa³o j¹ dzie³o, niezaprzeczalnie jednak równie samego Liama trudno by³o ignorowaæ. S³ysza³a o nim od syna zbyt wiele. Wiedzia³a, jakim by³ nieznoœnym, czê- 71

3 sto okropnym cz³owiekiem. Mia³a nadziejê, e czynnikiem ³agodz¹cym jest jego ona i dzieci. S¹dzi³a, e skoro ma rodzinê, nie mo e byæ ca³kiem nieodpowiedzialny i pozbawiony zalet. Xavier nigdy nie sugerowa³, by Liam by³ rozwi¹z³y, mówi³ tylko, e jest niepohamowany i nie lubi byæ pouczany, jak ma siê zachowywaæ. Opiera³ siê wszelkim próbom modyfikacji swego postêpowania i oczekiwaniom, e bêdzie dzia³aæ jak doros³y, uwa aj¹c je za formê kontroli. Xavier twierdzi³, e Liam ca³kowicie zawierzy³ swojemu artystycznemu przes³aniu i trwa w przekonaniu, e bycie artyst¹ daje mu prawo do ycia na przekór zasadom i robienia wszystkiego, na co ma ochotê. Ten styl nie by³ jej nieznany, ale czêsto stwierdza³a, e obcowanie z takimi ludÿmi jest trudne. Pracowali, kiedy chcieli, bawili siê, kiedy nie powinni, i zwykle nie dotrzymywali terminów. Mê czyÿni tacy jak Liam chcieli byæ traktowani jak dzieci. NajwyraŸniej jego ona by³a na to gotowa, ale Sasha nie; bez wzglêdu na to, jak bardzo by³ przystojny i czaruj¹cy. Mia³a nadziejê, e jeœli jest powa ny jako twórca, przynajmniej do pewnego stopnia, to w kontakcie z galeri¹ bêdzie siê zachowywa³ jak osoba doros³a lub przynajmniej tak¹ udawa³. Wcale jednak nie by³a pewna, czy Liam gotów jest dorosn¹æ. Ale ostatecznie i tak liczy³a siê tylko jego twórczoœæ, która mówi³a sama za siebie. Powoli przesz³a przez pracowniê do miejsca, gdzie powiesi³ kilka du ych, jasnych obrazów. Trzy, znacznie mniejsze, sta³y na sztalugach. Malarstwo Liama by³o œwietne i pe³ne wyrazu; œmia³o u ywa³ koloru, a format du ych p³ócien nadawa³ im jeszcze wiêksz¹ si³ê. Patrzy³a na nie d³ugo, spokojnie kiwaj¹c g³ow¹, a on wstrzymywa³ oddech. Xavier wiedzia³, e jej milczenie by³o dobrym znakiem, ale Liam nie mia³ o tym pojêcia. Obserwuj¹c skupienie Sashy, umiera³ ze strachu. Dos³ownie przesta³ oddychaæ, gdy wreszcie zwróci³a siê do niego. Fantastyczne. Podoba mi siê. Biorê to. 72

4 PóŸniej przyzna³ siê jej, e prawie zemdla³. W rzeczywistoœci wyda³ z siebie indiañski okrzyk radoœci, chwyci³ j¹, obróci³ ku sobie, poderwa³ ku górze, a potem g³oœno œmiej¹c siê, postawi³ na pod³odze. O mój Bo e, nie mogê w to uwierzyæ... Uwielbiam ciê! Myœla³em, e powiesz, e ci siê nie podoba, e to po prostu paskudztwo! To nie jest paskudztwo uœmiechnê³a siê podekscytowana i wdziêczna Xavierowi, e dostrzeg³ talent Liama i o nim opowiedzia³. Malujesz wspaniale! Pewnoœæ, z jak¹ u ywasz koloru, przyprawia mnie o bicie serca. Jestem zachwycona. Nie mogê jednak zorganizowaæ ci wystawy w tym roku. Mam ju zajête wszystkie terminy. Chcê, ebyœ zadebiutowa³ w Nowym Jorku, nie w Pary u. Paryskie wernisa e by³y spokojniejsze i cichsze. Znacz¹ce dzie³a sztuki wspó³czesnej Sasha wola³a prezentowaæ w Nowym Jorku. Xavier doskonale wiedzia³, e równie to jest dobrym znakiem, i przyrzek³ sobie, e póÿniej powie o tym Liamowi. Nie chcia³ zdradzaæ sekretów matki w jej obecnoœci. By³ przejêty, e to on dokona³ tej prezentacji. Nie mia³ adnych w¹tpliwoœci, e malarstwo Liama jest wspania³e, wiêc poczu³ ulgê i wzruszenie, e matka potwierdzi³a jego opiniê. O mój Bo e! wykrzykn¹³ ponownie Liam, po czym usiad³ na pod³odze i niemal siê rozp³aka³. Pracowa³ na tê chwilê prawie dwadzieœcia lat i oto wreszcie nadesz³a. Bêdzie mia³ wystawê w Suvery Gallery w Nowym Jorku! Nie móg³ w to uwierzyæ. I sama Sasha de Suvery przechadza³a siê po jego pracowni, z uznaniem wyra aj¹c siê o obrazach. Powiedzia³a, e bêdzie musia³ ciê ko pracowaæ, eby przygotowaæ wystawê. Co mogê zrobiæ, eby wyraziæ ci wdziêcznoœæ? Patrzy³ na ni¹ jak na objawienie, które w³aœnie zmaterializowa³o siê w jego atelier. Czu³ siê jak ma³y ch³opiec, na którego oczach dokona³ sie cud. Wystarczy, e namalujesz dobre obrazy. Przywioz³am 73

5 ze sob¹ umowê... na wszelki wypadek. Jeœli chcesz, mo- esz pokazaæ j¹ jakiemuœ prawnikowi. Nie ma poœpiechu, nie musisz mi jej oddawaæ od razu. Nigdy nikogo nie zmusza³a do podpisania kontraktu. Nie ma poœpiechu?! A jeœli zmienisz zdanie? Gdzie ta umowa? Zaraz j¹ podpiszê! Wprost skaka³ z radoœci. Teraz nie wydawa³ siê starszy od jej syna. Z yciorysu, który Liam przys³a³ jej wraz ze slajdami, dowiedzia³a siê, e ma trzydzieœci dziewiêæ lat. Patrz¹c na niego, nigdy by w to nie uwierzy³a. Studiowa³ z kilkoma bardzo znacz¹cymi artystami i mia³ kilka niewielkich wystaw w ma³ych galeriach, ale wygl¹da³ jak ch³opak. Wszystko w nim wydawa³o siê beztroskie i m³ode. By³ wysoki, smuk³y i przystojny. Proste jasne w³osy zwykle swobodnie opada³y mu na plecy, lecz na spotkanie z Sash¹ zwi¹za³ je w kucyk. Jego g³adko wygolona twarz by³a m³odzieñcza. Mia³ potê ne ramiona i w¹skie d³onie, a w sportowych butach, niebieskich jeansach i T-shircie poplamionym farb¹ porusza³ siê po swej pracowni jak nastolatek. Gdy prosi³ j¹ o tê umowê, sta³ nad ni¹ jak niespokojne dziecko. Mam j¹ w hotelu powiedzia³a uspokajaj¹co, g³osem, który nieoczekiwanie zabrzmia³ matczyn¹ nut¹. Teraz, gdy mia³ siê staæ jednym z jej artystów, poczu³a siê jego opiekunk¹. Podrzucê j¹, zanim wyjadê, albo przeœlê przez goñca. Nie zmieniê zdania, Liamie. Nigdy tego nie robiê doda³a ³agodnie. Mówi³a spokojnie, wzruszona jego ekscytacj¹. Powiedzia³, e to jedna z najbardziej znacz¹cych chwil w jego yciu. Mia³a na ten temat inne zdanie, ale by³a zadowolona, e jej decyzja tak wiele dla niego znaczy. W³aœnie to podoba³o jej siê najbardziej w prezentowaniu nowych twórców. Dawa³a im szansê. W kontakcie z m³odymi artystami zawsze lubi³a tê stronê swojej pracy. Chocia Xavier mia³ ra- 74

6 cjê Liam nie by³ ju przecie taki m³ody, ale tak wygl¹da³. Wszystko w nim by³o ch³opiêce. Czy chcesz pokazaæ umowê onie? Ba³agan, jaki panowa³ w pracowni, w sposób oczywisty œwiadczy³ o tym, e Liam tu nie mieszka³, poza tym nie dostrzeg³a nawet najmniejszego œladu obecnoœci ony i trojga dzieci, o których kiedyœ wspomnia³ Xavier. Pomyœla³a wiêc, e mieszkanie maj¹ gdzie indziej, choæ wszêdzie rozrzucone by³y jego poplamione farbami ubrania. Jego robocze ubrania. Mog³a tylko przypuszczaæ, e gdzieœ jest jakieœ schludniejsze miejsce, w którym wszyscy mieszkaj¹. ona jest w Vermont odpar³ Liam przepraszaj¹co. Wyœlê jej kopiê, gdy tylko tê umowê podpiszê. Nie bêdzie mog³a w to uwierzyæ powiedzia³, spogl¹daj¹c na Xaviera, a potem na jego matkê. Wszyscy troje byli szczêœliwi. Gdy Liam nape³ni³ trzy kieliszki winem, Sasha wypi³a tylko ³yk, on zaœ wychyli³ po³owê jednym haustem. Unosi³ siê ze szczêœcia, a dla niej by³ prawdziwym odkryciem. Bardziej ni kiedykolwiek zapragnê³a, eby Xavier zacz¹³ prowadziæ interesy wraz z ni¹. Podobnie jak ona potrafi³ wypatrzyæ talent. Oboje odziedziczyli to po jej ojcu. Jednak Xavier chcia³ mieszkaæ w Londynie i byæ malarzem, a nie marszandem w Nowym Jorku czy Pary u. Mo e pewnego dnia otworz¹ galeriê w Londynie. Pierwszy raz od kilku lat pomyœla³a o kolejnym rozszerzeniu dzia³alnoœci. Jednak Xavier wci¹ by³ za m³ody, eby podj¹æ tak¹ odpowiedzialnoœæ. Mo e kiedyœ. Skoñczy³ w³aœnie dwadzieœcia piêæ lat, a ona rozpoczê³a samodzieln¹ pracê, choæ ci¹gle pod opiek¹ ojca, gdy mia³a dwadzieœcia szeœæ. Czy mogê zaprosiæ was oboje na kolacjê? zapyta³ Liam z nadziej¹. Chcia³bym uczciæ ten dzieñ. Wygl¹da³ jakby za chwilê mia³ wybuchn¹æ z ekscytacji. To bardzo mi³a propozycja, ale... zacz¹³ wymijaj¹co Xavier. 75

Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES. Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska. Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski

Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES. Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska. Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski Redakcja techniczna Agnieszka G¹sior Korekta Gra yna Henel Irena Kulczycka Copyright 2010

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Ellen G. White Battle Creek, Michigan Wydawany przez James White 1858 Prawda na czas obecny 2002 Tytu³ orygina³u: The Great Controversy,

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

panorama OPOLSKA luty 2010

panorama OPOLSKA luty 2010 panorama OPOLSKA 2010 1 2 2010 panorama OPOLSKA SKRÓTEM Skazany nieprawomocnie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności Andrzej Lepper doznał swoistej iluminacji i ogłosił na antenie TVN, że czasy mamy

Bardziej szczegółowo

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoϾ

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 83 Marek Kêdzierski Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 1. Na fotografii Henriego Cartier- -Bressona z 1961 roku czarny, b³yszcz¹cy od deszczu asfalt i ciemny

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie. Fabryka Wyobraźni. ul. Bukowińska 22 lok. 12b, 02-703 Warszawa

Przygotowanie. Fabryka Wyobraźni. ul. Bukowińska 22 lok. 12b, 02-703 Warszawa Projekt graficzny serii Ma³gorzata Karkowska Ilustracja na ok³adce Corbis Redaktor serii Pawe³ Szwed Redaktor prowadz¹cy Ewa Niepokólczycka Redakcja Maria Fuksiewicz Redakcja techniczna Lidia Lamparska

Bardziej szczegółowo

Nr 4(25) kwiecieñ 2011 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna ISSN 2081-2361 Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Pomosty

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne

Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Gdañsk 2010 Opracowanie naukowe: Jakub H. Szlachetko Pawe³ Szczepañski Sk³ad i ³amanie: Urszula Jêdryczka Projekt ok³adki

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. W ADYS AW STANIS

Bardziej szczegółowo

* Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Agnieszka Taborska, Jacek Dubois, Marian Pankowski, Martin Högström

* Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Agnieszka Taborska, Jacek Dubois, Marian Pankowski, Martin Högström Klub LOKATOR, Kraków, grudzień 2007, Numer 15 (Rok 2) ISSN 1898-1925 grafika: PIO, 2006. Cure-dent, linoryt 5x7 Przed czytaniem, rozciąć. Przed rozcięciem, usiąść! * Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki,

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki

Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki 1 Eleonora Serwañski Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki 2 Autor: Eleonora Serwañski Wydawca i Redakcja Idea Contact sp. z o.o. ul. Spó³dzielcza 6 62-800 Kalisz Tel. (62) 501-11-81 Fax: (62)766-12-72

Bardziej szczegółowo

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³ RY iesiêcznik owarzystwa i³oœników iemi ³otoryjskiej Nr 5(18) aj 2007 Cena 2,00 z³ SSN 1897-4023 ³otoryjskie rody Na zewnêtrznych œcianach koœcio³a ariackiego w ³otoryi umocowano wiele tablic oraz p³yt

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail.

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail. 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. F. A. OSSENDOWSKI

Bardziej szczegółowo