UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A."

Transkrypt

1 UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 23/102, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowaną przez Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 72 lok. 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie pod numerem KRS , NIP , REGON , zw. dalej DEWELOPEREM, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Szymona Wróblewskiego albo Członka Zarządu Jana Wróblewskiego Pani / Pan / Firma [adres] PESEL: nr dowodu osobistego: NIP: REGON: tel.: tel. kom.: zw. dalej KUPUJĄCYM o następującej treści: 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPER oświadcza, że: Strona Zainwestuj i zarabiaj podwójnie!

2 1. W księdze wieczystej KW numer KO1L/ /3 urządzonej w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kołobrzegu wpisane jest na jego rzecz prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę geodezyjną o numerze 14/2 obręb 6 w Kołobrzegu, o łącznej powierzchni m kw., położoną w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego Wybudował na powyższej działce obiekt sanatoryjno-hotelowy z basenem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami rehabilitacyjno-rekreacyjnymi (zw. dalej budynkiem) stosownie do pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę Kołobrzeskiego w dniu 25 października 2006 roku decyzją znak B / Decyzja, o której mowa powyżej, jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, nie toczy się jakiekolwiek postępowanie w sprawie jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności. 4. Nie są Jemu znane żadne plany wywłaszczeniowe przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części na cele publiczne na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 5. W stosunku do powyższej nieruchomości nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu i nie jest ona przedmiotem dzierżawy. 6. Nie posiada w stosunku do Skarbu Państwa i Gminy zobowiązań podatkowych ustalonych i doręczonych w drodze decyzji oraz innych zaległości podatkowych, co do których przysługuje hipoteka przymusowa. 7. W stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie jest stroną postępowania układowego ani nie został postawiony w stan likwidacji. 8. Nie ma zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego ani wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 9. W dniu zawarcia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu apartamentowego i przenoszącej jego własność nieruchomość lokalowa nie będzie obciążona hipotekami i innymi prawami na rzecz osób trzecich lub przedstawi dokumenty umożliwiające wykreślenie tychże praw z księgi wieczystej, za wyjątkiem służebności na rzecz innych współwłaścicieli, podziału do wyłącznego posiadania i korzystania (quoad usum) oraz za wyjątkiem wszelkich praw na rzecz gestorów sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i gazowej oraz dostawców usług telekomunikacyjnych. KUPUJĄCY akceptuje, że prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez DEWELOPERA, a dotyczących doprowadzenia instalacji i korzystania z urządzeń uzbrojenia terenu, w tym służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, obejmujących także Strona 2

3 zobowiązania wobec Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o. na dostawy ciepła oraz wobec Koncernu Energetycznego ENERGA na dostawy energii elektrycznej, zostaną przejęte przez wspólnotę mieszkaniową. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Budynek obejmuje między innymi lokal apartamentowy nr 629 o powierzchni użytkowej 49,68 m 2 położony na szóstym piętrze wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej, odpowiadającym stosunkowi powierzchni lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich wyodrębnionych lokali, znajdujących się w tym budynku oraz udziałem we współwłasności działki, który to udział zostanie ustalony na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. DEWELOPER zobowiązuje się wobec KUPUJĄCEGO do wyodrębnienia lokalu bliżej określonego w 2 ust. 1 oraz sprzedaży jego własności wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej, odpowiadającym stosunkowi powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich wyodrębnionych lokali, znajdujących się w tym budynku oraz udziałem we współwłasności działki, który to udział zostanie ustalony na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3. KUPUJĄCY zobowiązuje się kupić prawo własności powyższego lokalu. 4. Powierzchnią użytkową, w znaczeniu niniejszej umowy, będzie powierzchnia obliczona zgodnie z Polską Normą PN-70/B STANDARD OBIEKTU i LOKALU 1. Opisu standardu wykończenia lokalu apartamentowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 2. Plan lokalu apartamentowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 3. Wyposażenie lokalu apartamentowego zostało określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 4. KUPUJĄCY oświadcza, że otrzymał dokumenty wymienione w pkt 1-3 powyżej i zapoznał się z ich treścią oraz akceptuje je bez zastrzeżeń i uwag. Strona 3

4 4 CENA 1. Strony ustalają cenę netto za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu apartamentowego na kwotę... zł (słownie:... złotych). Łączna cena netto za lokal wynosi... zł (słownie: złotych). 2. Strony ustalają cenę netto za usługę aranżacji wnętrza apartamentu na kwotę ,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100 złotych). Spis wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. W ustalonej w ten sposób cenie sprzedaży lokalu wskazanej w 4 ust. 1 niniejszej umowy mieści się cena udziału ułamkowego nieruchomości wspólnej, który związany będzie z tym lokalem na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 4. Cena lokalu obejmuje cenę przynależnego tarasu / balkonu / loggii. 5. Cena określona w 4 ust. 1-3 niniejszej umowy nie zawiera podatku VAT. Cena będzie powiększona o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 6. Cena określona w 4 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje standardowe wykończenie lokalu określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 7. KUPUJĄCY w dniu 20 roku dokonał na zasadach określonych w warunkach udziału w Akcji rabatrazem wpłaty wadium w kwocie zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. 8. Bezpośrednio po zawarciu niniejszej umowy tj. najpóźniej w terminie do dnia (7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej) KUPUJĄCY dokona wpłaty w formie przelewu na konto bankowe DEWELOPERA tytułem zadatku w rozumieniu art. 394 k.c. 20% ceny brutto apartamentu i aranżacji wnętrza. 9. Pozostała cena będzie wnoszona w ratach zaliczkowych wg poniższego harmonogramu płatności: Harmonogram płatności - terminy zapłaty Kwota płatna na poczet ceny lokalu i aranżacji wnętrza 10. Na poczet zadatku zalicza się Kupującemu wniesione przez niego wadium, o którym mowa w ustępie 7 powyżej, zaś kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet ceny z chwilą podpisania umowy przyrzeczonej. Strona 4

5 . Wszystkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy DEWELOPERA w PKO BP S.A. Nr Za dzień zapłaty uważa dzień uznania należnej kwoty na rachunku bankowym DEWELOPERA. 13. Wpłat kwot określonych w harmonogramie płatności KUPUJĄCY dokonywać będzie na podstawie umowy, zaś zaliczkowe faktury VAT wystawiane będą przez DEWELOPERA po dokonanej wpłacie tych zaliczek. 14. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z zaliczek DEWELOPEROWI przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych bez konieczności wcześniejszego wzywania do zapłaty zaległych należności. W takim przypadku DEWELOPER jest uprawniony do wydania przedmiotu umowy z opóźnieniem odpowiadającym opóźnieniu w ich zapłacie. O taki sam termin może ulec przesunięciu zawarcie umowy przyrzeczonej. 15. KUPUJACY oświadcza, że zapewni środki finansowe gwarantujące terminową realizację wszystkich płatności wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje się dopełnić samodzielnie i w terminie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem kredytów lub pożyczek, które mają być uruchomione na potrzeby finansowania świadczeń umownych. 16. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży lokalu objętego niniejszą umową cena brutto (z doliczonym podatkiem VAT) sprzedaży lokalu zostanie odpowiednio zmieniona, a KUPUJĄCY zobowiązuje się zapłacić DEWELOPEROWI wynikającą z tego tytułu różnicę w cenie sprzedaży. 5 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają, że odbiór lokalu apartamentowego w jego wersji standardowej nastąpi w dniu 20 roku. 2. Odbiór lokalu apartamentowego może nastąpić w terminie wcześniejszym pod warunkiem zapłaty całej ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem prac dodatkowych i zamiennych, powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 3. Termin określony w 5 ust. 1 niniejszej umowy może ulec przesunięciu z przyczyn niezawinionych przez DEWELOPERA, w szczególności z przyczyn warunków atmosferycznych, siły wyższej czy też opóźnień w dostawie usług na rzecz DEWELOPERA (w szczególności woda, gaz, elektryczność), uniemożliwiających lub Strona 5

6 utrudniających prowadzenie robót w normalnym trybie, opóźnień w działaniach właściwych organów administracji lub wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Przesunięcia terminu z przyczyn niezawinionych nie uważa się za zwłokę DEWELOPERA. 4. W razie zaistnienia przyczyny określonej w 5 ust. 4 niniejszej umowy, termin przewidziany i umówiony przez Strony na odbiór lokalu apartamentowego może zostać przesunięty o czas trwania zdarzenia powodującego opóźnienie oraz o czas potrzebny na usunięcie skutków tego zdarzenia, w tym wykonania robót dodatkowych lub poprawienia już wykonanych, w przypadku zmiany jakości materiałów lub wymogów technicznych. 5. Odbiór lokalu apartamentowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w obecności Stron umowy i podpisanego przez obie Strony w terminie wyznaczonym przez DEWELOPERA. Na pisemny wniosek KUPUJĄCEGO złożony z 7- dniowym wyprzedzeniem Strony ustalą inny termin odbioru. W razie niemożności przyjazdu KUPUJĄCEGO na odbiór, zobowiązuje się on ustanowić pełnomocnika do odbioru. W razie dwukrotnego niestawienia się KUPUJĄCEGO oraz nieustanowienia pełnomocnika DEWELOPER dokona samodzielnego odbioru lokalu apartamentowego. Podstawą wezwania do odbioru jest wykonanie lokali przez DEWELOPERA zgodnie ze sztuką budowlaną, w zakresie określonym niniejszą umową, zapewniającym bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania oraz wyposażenie lokalu apartamentowego w sprawne technicznie instalacje wewnętrzne. 6. W protokole zdawczo-odbiorczym ujęte zostaną wszelkie wady. KUPUJĄCY może odmówić odbioru lokalu apartamentowego i podpisania protokołu tylko wówczas, gdy nie został w całości wykonany zakres robót gwarantujących korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. W każdym innym przypadku odmowa podpisania protokołu daje prawo DEWELOPERA do samodzielnego dokonania odbioru. Wysłanie listem poleconym KUPUJĄCEMU jednostronnego protokołu odbioru jest jednoznaczne z odbiorem przez niego lokalu apartamentowego. 7. Jeżeli KUPUJĄCY zajmie lokal lub rozpocznie w nim jakiekolwiek prace przed protokolarnym odebraniem lub bez zgody DEWELOPERA, lokal taki będzie uznany za odebrany przez KUPUJĄCEGO. 8. Ciężary i ryzyka związane z lokalem apartamentowym przechodzą na KUPUJĄCEGO z chwilą wydania lokalu. Od tego momentu KUPUJĄCEGO obciążają koszty eksploatacji lokalu apartamentowego, w szczególności ogrzewania, poboru energii elektrycznej, wody, sprzątania i ubezpieczenia. Strona 6

7 6 ZAWARCIE UMOWY PRZYRZECZONEJ 1. Strony umowy ustalają, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu apartamentowego nastąpi do dnia. 20 roku. 2. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest dokonanie przez KUPUJĄCEGO zapłaty całej ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem prac dodatkowych i zamiennych, powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 3. Za dzień wykonania przez DEWELOPERA zobowiązania, o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej umowy uważa się dzień zgłoszenia przez DEWELOPERA gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej lokalu apartamentowego. 4. Jeżeli termin odbioru lokalu ulegnie przesunięciu z przyczyn określonych w 5 ust. 4 i 5, to odpowiednie przesunięcie terminu złożenia oświadczenia o gotowości do zawarcia umowy przyrzeczonej nie uważa się za zwłokę DEWELOPERA. 5. Jeżeli DEWELOPER nie wywiąże się ze zobowiązania do zawarcia z KUPUJĄCYM umowy przyrzeczonej sprzedaży Lokalu, KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej wysokości rabatu, do którego KUPUJĄCY nabył prawo jako uczestnik Akcji rabatrazem przeprowadzonej przez rednet 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej 7 ZARZĄD NIERUCHOMOSCIĄ 1. Opłaty za utrzymanie nieruchomości wspólnej KUPUJĄCY ponosi od dnia odbioru lokalu do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, poprzez wnoszenie na rachunek bankowy wskazany przez DEWELOPERA kwoty odpowiadającej zaliczce na utrzymanie nieruchomości wspólnej, do 10 dnia każdego miesiąca, oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem lokalu (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, itp.), jeżeli nie będą ponoszone bezpośrednio przez KUPUJĄCEGO. 2. DEWELOPER może przekazać zarządcy nieruchomości kopie umów sprzedaży i innych dokumentów. 3. KUPUJĄCY wyraża zgodę na powierzenie administrowania budynkiem DEWELOPEROWI lub wskazanemu przez niego podmiotowi trzeciemu na okres od dnia odbioru lokalu do dnia zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością albo podjęcia uchwały w tej mierze przez wspólnotę mieszkaniową. Strona 7

8 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 1. DEWELOPER ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach ogólnych. 2. Okres rękojmi biegnie od dnia ostatecznego odbioru lokalu. 3. Wykonywanie prac budowlanych przez KUPUJĄCEGO lub użytkowanie lokalu, w sposób sprzeczny z zasadami sztuki budowlanej i przekazanymi zarządowi wspólnoty mieszkaniowej kopiami dokumentów gwarancyjnych powoduje utratę powyższych uprawnień w odpowiedniej części. 4. DEWELOPER nie jest odpowiedzialny za wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez KUPUJĄCEGO. 5. O fakcie ujawnienia się wady KUPUJĄCY ma obowiązek pisemnie powiadomić DEWELOPERA. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. DEWELOPER może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli KUPUJĄCY dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całej kwoty stanowiącej jedną ratę zaliczkową lub jej jakiejkolwiek części, powyżej 30 dni od upływu ustalonego terminu płatności. W niniejszej sytuacji DEWELOPER zatrzyma wpłacony przez KUPUJĄCEGO zadatek wraz z wpłaconym od niego podatkiem VAT. Odstąpienie od umowy może nastąpić do dnia 31 grudnia 20 roku. 2. KUPUJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli z winy DEWELOPERA nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia (.) 20 roku. Odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero po uprzednim pisemnym wezwaniu DEWELOPERA do zawarcia umowy sprzedaży i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do jej zawarcia, z zagrożeniem odstąpienia od umowy. W niniejszej sytuacji KUPUJĄCEMU będzie przysługiwał zwrot wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości. Odstąpienie od umowy może nastąpić do dnia 31 grudnia 20 roku. 3. W przypadku wskazanym w 9 ust. 1 niniejszej umowy DEWELOPER zwróci KUPUJĄCEMU, w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy, dotychczas wpłacone zaliczki bez odsetek ustawowych z uwzględnieniem kwot podlegających potrąceniu (zadatek) na jego rachunek bankowy, a KUPUJĄCY zwróci DEWELOPEROWI przedmiot umowy, jeśli był już w jego posiadaniu. Strona 8

9 10 CESJA 1. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przeniesienie praw oraz wierzytelności DEWELOPERA, wynikających z niniejszej umowy, na osobę trzecią w tym banki lub inne instytucje finansowe. 2. DEWELOPER wyraża zgodę na przeniesienie praw i zobowiązań z niniejszej umowy przez KUPUJĄCEGO na osoby trzecie po uprzednim poinformowaniu DEWELOPERA. 3. KUPUJĄCY może dokonać przelewu na bank finansujący nabycie lokalu apartamentowego wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy bez zgody DEWELOPERA. O dokonanym przelewie należy poinformować DEWELOPERA. DEWELOPER zastrzega sobie prawo pierwszeństwa zaspokojenia ewentualnych własnych roszczeń w stosunku do KUPUJĄCEGO przed roszczeniami cesjonariusza wynikającymi z dokonanego przelewu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. KUPUJĄCY zobowiązuje się wyrazić zgodę na: 1) zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej; 2) przebudowę nieruchomości wspólnej oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu przebudowanego; 3) zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; 4) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej; 5) połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu; oraz zobowiązuje się udzielić DEWELOPEROWI lub podmiotowi przez niego wskazanemu w umowie przyrzeczonej pełnomocnictwa w tym zakresie do udziału w zebraniach właścicieli lokali. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również wszelkie powiadomienia, oświadczenia i ustalenia między Stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zachowania warunków doręczenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust KUPUJĄCY wyraża zgodę, aby powiadomienia, oświadczenia i ustalenia między Strona 9

10 Stronami, o których mowa w 6 ust. 3 niniejszej umowy oraz powiadomienia o terminie odbioru lokalu, DEWELOPER przekazywał mu drogą elektroniczną na adres określony powyżej. 4. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DEWELOPERA jego danych osobowych dla celów wykonania niniejszej umowy. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DEWELOPERA oraz osoby trzecie działające na jego rzecz danych osobowych KUPUJĄCEGO w celach marketingowych. W przypadku braku dobrowolnie wyrażonej zgody proszę skreślić. KUPUJĄCY oświadcza, że został poinformowany, że służy mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Dla potrzeb wykonania niniejszej umowy i wszelkich kwestii z nią związanych Strony wskazują następujące adresy, na terytorium Polski, do korespondencji: DEWELOPER: ul. Marszałkowska 72/17, Warszawa KUPUJĄCY: 6. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresu wskazanego dla celów niniejszej umowy, przy czym nowy wskazany adres będzie adresem na terytorium Polski. W razie nieobecności KUPUJĄCY przez okres przekraczający 14 dni pod wskazanym adresem, KUPUJĄCY zobowiązany jest ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń oraz poinformować DEWELOPERA o jego adresie w Polsce. W przypadku braku wskazania nowego adresu do doręczeń wszelka korespondencja będzie kierowana na ostatni znany adres. 7. KUPUJĄCY oświadcza, że otrzymał projekt niniejszej umowy w terminie pozwalającym mu na zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag, a poszczególne postanowienia umowy są dla niego zrozumiałe i jednoznaczne. Umowa podlegała indywidualnej negocjacji. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla położenia nieruchomości. 10. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.. Cena lokalu apartamentowego nie obejmuje odrębnych opłat i innych zobowiązań związanych ze sporządzeniem aktów notarialnych czy składaniem wniosków wieczystoksięgowych, które w całości obciążają 10 KUPUJĄCEGO. 12. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym Strona z

11 dla każdej ze Stron. DEWELOPER KUPUJĄCY Załączniki: 1. Opis standardu wykończenia lokalu, 2. Plan lokalu, 3. Spis wyposażenia. Strona z

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo