UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A."

Transkrypt

1 UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 23/102, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowaną przez Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 72 lok. 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie pod numerem KRS , NIP , REGON , zw. dalej DEWELOPEREM, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Szymona Wróblewskiego albo Członka Zarządu Jana Wróblewskiego Pani / Pan / Firma [adres] PESEL: nr dowodu osobistego: NIP: REGON: tel.: tel. kom.: zw. dalej KUPUJĄCYM o następującej treści: 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPER oświadcza, że: Strona Zainwestuj i zarabiaj podwójnie!

2 1. W księdze wieczystej KW numer KO1L/ /3 urządzonej w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kołobrzegu wpisane jest na jego rzecz prawo współwłasności nieruchomości obejmującej działkę geodezyjną o numerze 14/2 obręb 6 w Kołobrzegu, o łącznej powierzchni m kw., położoną w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego Wybudował na powyższej działce obiekt sanatoryjno-hotelowy z basenem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami rehabilitacyjno-rekreacyjnymi (zw. dalej budynkiem) stosownie do pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę Kołobrzeskiego w dniu 25 października 2006 roku decyzją znak B / Decyzja, o której mowa powyżej, jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, nie toczy się jakiekolwiek postępowanie w sprawie jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności. 4. Nie są Jemu znane żadne plany wywłaszczeniowe przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części na cele publiczne na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 5. W stosunku do powyższej nieruchomości nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu i nie jest ona przedmiotem dzierżawy. 6. Nie posiada w stosunku do Skarbu Państwa i Gminy zobowiązań podatkowych ustalonych i doręczonych w drodze decyzji oraz innych zaległości podatkowych, co do których przysługuje hipoteka przymusowa. 7. W stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie jest stroną postępowania układowego ani nie został postawiony w stan likwidacji. 8. Nie ma zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego ani wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 9. W dniu zawarcia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu apartamentowego i przenoszącej jego własność nieruchomość lokalowa nie będzie obciążona hipotekami i innymi prawami na rzecz osób trzecich lub przedstawi dokumenty umożliwiające wykreślenie tychże praw z księgi wieczystej, za wyjątkiem służebności na rzecz innych współwłaścicieli, podziału do wyłącznego posiadania i korzystania (quoad usum) oraz za wyjątkiem wszelkich praw na rzecz gestorów sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i gazowej oraz dostawców usług telekomunikacyjnych. KUPUJĄCY akceptuje, że prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez DEWELOPERA, a dotyczących doprowadzenia instalacji i korzystania z urządzeń uzbrojenia terenu, w tym służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, obejmujących także Strona 2

3 zobowiązania wobec Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o. na dostawy ciepła oraz wobec Koncernu Energetycznego ENERGA na dostawy energii elektrycznej, zostaną przejęte przez wspólnotę mieszkaniową. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Budynek obejmuje między innymi lokal apartamentowy nr 629 o powierzchni użytkowej 49,68 m 2 położony na szóstym piętrze wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej, odpowiadającym stosunkowi powierzchni lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich wyodrębnionych lokali, znajdujących się w tym budynku oraz udziałem we współwłasności działki, który to udział zostanie ustalony na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. DEWELOPER zobowiązuje się wobec KUPUJĄCEGO do wyodrębnienia lokalu bliżej określonego w 2 ust. 1 oraz sprzedaży jego własności wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej, odpowiadającym stosunkowi powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich wyodrębnionych lokali, znajdujących się w tym budynku oraz udziałem we współwłasności działki, który to udział zostanie ustalony na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3. KUPUJĄCY zobowiązuje się kupić prawo własności powyższego lokalu. 4. Powierzchnią użytkową, w znaczeniu niniejszej umowy, będzie powierzchnia obliczona zgodnie z Polską Normą PN-70/B STANDARD OBIEKTU i LOKALU 1. Opisu standardu wykończenia lokalu apartamentowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 2. Plan lokalu apartamentowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 3. Wyposażenie lokalu apartamentowego zostało określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 4. KUPUJĄCY oświadcza, że otrzymał dokumenty wymienione w pkt 1-3 powyżej i zapoznał się z ich treścią oraz akceptuje je bez zastrzeżeń i uwag. Strona 3

4 4 CENA 1. Strony ustalają cenę netto za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu apartamentowego na kwotę... zł (słownie:... złotych). Łączna cena netto za lokal wynosi... zł (słownie: złotych). 2. Strony ustalają cenę netto za usługę aranżacji wnętrza apartamentu na kwotę ,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100 złotych). Spis wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. W ustalonej w ten sposób cenie sprzedaży lokalu wskazanej w 4 ust. 1 niniejszej umowy mieści się cena udziału ułamkowego nieruchomości wspólnej, który związany będzie z tym lokalem na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 4. Cena lokalu obejmuje cenę przynależnego tarasu / balkonu / loggii. 5. Cena określona w 4 ust. 1-3 niniejszej umowy nie zawiera podatku VAT. Cena będzie powiększona o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 6. Cena określona w 4 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje standardowe wykończenie lokalu określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 7. KUPUJĄCY w dniu 20 roku dokonał na zasadach określonych w warunkach udziału w Akcji rabatrazem wpłaty wadium w kwocie zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. 8. Bezpośrednio po zawarciu niniejszej umowy tj. najpóźniej w terminie do dnia (7 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej) KUPUJĄCY dokona wpłaty w formie przelewu na konto bankowe DEWELOPERA tytułem zadatku w rozumieniu art. 394 k.c. 20% ceny brutto apartamentu i aranżacji wnętrza. 9. Pozostała cena będzie wnoszona w ratach zaliczkowych wg poniższego harmonogramu płatności: Harmonogram płatności - terminy zapłaty Kwota płatna na poczet ceny lokalu i aranżacji wnętrza 10. Na poczet zadatku zalicza się Kupującemu wniesione przez niego wadium, o którym mowa w ustępie 7 powyżej, zaś kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet ceny z chwilą podpisania umowy przyrzeczonej. Strona 4

5 . Wszystkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy DEWELOPERA w PKO BP S.A. Nr Za dzień zapłaty uważa dzień uznania należnej kwoty na rachunku bankowym DEWELOPERA. 13. Wpłat kwot określonych w harmonogramie płatności KUPUJĄCY dokonywać będzie na podstawie umowy, zaś zaliczkowe faktury VAT wystawiane będą przez DEWELOPERA po dokonanej wpłacie tych zaliczek. 14. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z zaliczek DEWELOPEROWI przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych bez konieczności wcześniejszego wzywania do zapłaty zaległych należności. W takim przypadku DEWELOPER jest uprawniony do wydania przedmiotu umowy z opóźnieniem odpowiadającym opóźnieniu w ich zapłacie. O taki sam termin może ulec przesunięciu zawarcie umowy przyrzeczonej. 15. KUPUJACY oświadcza, że zapewni środki finansowe gwarantujące terminową realizację wszystkich płatności wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje się dopełnić samodzielnie i w terminie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem kredytów lub pożyczek, które mają być uruchomione na potrzeby finansowania świadczeń umownych. 16. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży lokalu objętego niniejszą umową cena brutto (z doliczonym podatkiem VAT) sprzedaży lokalu zostanie odpowiednio zmieniona, a KUPUJĄCY zobowiązuje się zapłacić DEWELOPEROWI wynikającą z tego tytułu różnicę w cenie sprzedaży. 5 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają, że odbiór lokalu apartamentowego w jego wersji standardowej nastąpi w dniu 20 roku. 2. Odbiór lokalu apartamentowego może nastąpić w terminie wcześniejszym pod warunkiem zapłaty całej ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem prac dodatkowych i zamiennych, powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 3. Termin określony w 5 ust. 1 niniejszej umowy może ulec przesunięciu z przyczyn niezawinionych przez DEWELOPERA, w szczególności z przyczyn warunków atmosferycznych, siły wyższej czy też opóźnień w dostawie usług na rzecz DEWELOPERA (w szczególności woda, gaz, elektryczność), uniemożliwiających lub Strona 5

6 utrudniających prowadzenie robót w normalnym trybie, opóźnień w działaniach właściwych organów administracji lub wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Przesunięcia terminu z przyczyn niezawinionych nie uważa się za zwłokę DEWELOPERA. 4. W razie zaistnienia przyczyny określonej w 5 ust. 4 niniejszej umowy, termin przewidziany i umówiony przez Strony na odbiór lokalu apartamentowego może zostać przesunięty o czas trwania zdarzenia powodującego opóźnienie oraz o czas potrzebny na usunięcie skutków tego zdarzenia, w tym wykonania robót dodatkowych lub poprawienia już wykonanych, w przypadku zmiany jakości materiałów lub wymogów technicznych. 5. Odbiór lokalu apartamentowego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w obecności Stron umowy i podpisanego przez obie Strony w terminie wyznaczonym przez DEWELOPERA. Na pisemny wniosek KUPUJĄCEGO złożony z 7- dniowym wyprzedzeniem Strony ustalą inny termin odbioru. W razie niemożności przyjazdu KUPUJĄCEGO na odbiór, zobowiązuje się on ustanowić pełnomocnika do odbioru. W razie dwukrotnego niestawienia się KUPUJĄCEGO oraz nieustanowienia pełnomocnika DEWELOPER dokona samodzielnego odbioru lokalu apartamentowego. Podstawą wezwania do odbioru jest wykonanie lokali przez DEWELOPERA zgodnie ze sztuką budowlaną, w zakresie określonym niniejszą umową, zapewniającym bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania oraz wyposażenie lokalu apartamentowego w sprawne technicznie instalacje wewnętrzne. 6. W protokole zdawczo-odbiorczym ujęte zostaną wszelkie wady. KUPUJĄCY może odmówić odbioru lokalu apartamentowego i podpisania protokołu tylko wówczas, gdy nie został w całości wykonany zakres robót gwarantujących korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. W każdym innym przypadku odmowa podpisania protokołu daje prawo DEWELOPERA do samodzielnego dokonania odbioru. Wysłanie listem poleconym KUPUJĄCEMU jednostronnego protokołu odbioru jest jednoznaczne z odbiorem przez niego lokalu apartamentowego. 7. Jeżeli KUPUJĄCY zajmie lokal lub rozpocznie w nim jakiekolwiek prace przed protokolarnym odebraniem lub bez zgody DEWELOPERA, lokal taki będzie uznany za odebrany przez KUPUJĄCEGO. 8. Ciężary i ryzyka związane z lokalem apartamentowym przechodzą na KUPUJĄCEGO z chwilą wydania lokalu. Od tego momentu KUPUJĄCEGO obciążają koszty eksploatacji lokalu apartamentowego, w szczególności ogrzewania, poboru energii elektrycznej, wody, sprzątania i ubezpieczenia. Strona 6

7 6 ZAWARCIE UMOWY PRZYRZECZONEJ 1. Strony umowy ustalają, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu apartamentowego nastąpi do dnia. 20 roku. 2. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest dokonanie przez KUPUJĄCEGO zapłaty całej ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem prac dodatkowych i zamiennych, powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów. 3. Za dzień wykonania przez DEWELOPERA zobowiązania, o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej umowy uważa się dzień zgłoszenia przez DEWELOPERA gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej lokalu apartamentowego. 4. Jeżeli termin odbioru lokalu ulegnie przesunięciu z przyczyn określonych w 5 ust. 4 i 5, to odpowiednie przesunięcie terminu złożenia oświadczenia o gotowości do zawarcia umowy przyrzeczonej nie uważa się za zwłokę DEWELOPERA. 5. Jeżeli DEWELOPER nie wywiąże się ze zobowiązania do zawarcia z KUPUJĄCYM umowy przyrzeczonej sprzedaży Lokalu, KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej wysokości rabatu, do którego KUPUJĄCY nabył prawo jako uczestnik Akcji rabatrazem przeprowadzonej przez rednet 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej 7 ZARZĄD NIERUCHOMOSCIĄ 1. Opłaty za utrzymanie nieruchomości wspólnej KUPUJĄCY ponosi od dnia odbioru lokalu do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, poprzez wnoszenie na rachunek bankowy wskazany przez DEWELOPERA kwoty odpowiadającej zaliczce na utrzymanie nieruchomości wspólnej, do 10 dnia każdego miesiąca, oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem lokalu (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, itp.), jeżeli nie będą ponoszone bezpośrednio przez KUPUJĄCEGO. 2. DEWELOPER może przekazać zarządcy nieruchomości kopie umów sprzedaży i innych dokumentów. 3. KUPUJĄCY wyraża zgodę na powierzenie administrowania budynkiem DEWELOPEROWI lub wskazanemu przez niego podmiotowi trzeciemu na okres od dnia odbioru lokalu do dnia zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością albo podjęcia uchwały w tej mierze przez wspólnotę mieszkaniową. Strona 7

8 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 1. DEWELOPER ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach ogólnych. 2. Okres rękojmi biegnie od dnia ostatecznego odbioru lokalu. 3. Wykonywanie prac budowlanych przez KUPUJĄCEGO lub użytkowanie lokalu, w sposób sprzeczny z zasadami sztuki budowlanej i przekazanymi zarządowi wspólnoty mieszkaniowej kopiami dokumentów gwarancyjnych powoduje utratę powyższych uprawnień w odpowiedniej części. 4. DEWELOPER nie jest odpowiedzialny za wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez KUPUJĄCEGO. 5. O fakcie ujawnienia się wady KUPUJĄCY ma obowiązek pisemnie powiadomić DEWELOPERA. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. DEWELOPER może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli KUPUJĄCY dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całej kwoty stanowiącej jedną ratę zaliczkową lub jej jakiejkolwiek części, powyżej 30 dni od upływu ustalonego terminu płatności. W niniejszej sytuacji DEWELOPER zatrzyma wpłacony przez KUPUJĄCEGO zadatek wraz z wpłaconym od niego podatkiem VAT. Odstąpienie od umowy może nastąpić do dnia 31 grudnia 20 roku. 2. KUPUJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli z winy DEWELOPERA nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia (.) 20 roku. Odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero po uprzednim pisemnym wezwaniu DEWELOPERA do zawarcia umowy sprzedaży i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do jej zawarcia, z zagrożeniem odstąpienia od umowy. W niniejszej sytuacji KUPUJĄCEMU będzie przysługiwał zwrot wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości. Odstąpienie od umowy może nastąpić do dnia 31 grudnia 20 roku. 3. W przypadku wskazanym w 9 ust. 1 niniejszej umowy DEWELOPER zwróci KUPUJĄCEMU, w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy, dotychczas wpłacone zaliczki bez odsetek ustawowych z uwzględnieniem kwot podlegających potrąceniu (zadatek) na jego rachunek bankowy, a KUPUJĄCY zwróci DEWELOPEROWI przedmiot umowy, jeśli był już w jego posiadaniu. Strona 8

9 10 CESJA 1. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przeniesienie praw oraz wierzytelności DEWELOPERA, wynikających z niniejszej umowy, na osobę trzecią w tym banki lub inne instytucje finansowe. 2. DEWELOPER wyraża zgodę na przeniesienie praw i zobowiązań z niniejszej umowy przez KUPUJĄCEGO na osoby trzecie po uprzednim poinformowaniu DEWELOPERA. 3. KUPUJĄCY może dokonać przelewu na bank finansujący nabycie lokalu apartamentowego wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy bez zgody DEWELOPERA. O dokonanym przelewie należy poinformować DEWELOPERA. DEWELOPER zastrzega sobie prawo pierwszeństwa zaspokojenia ewentualnych własnych roszczeń w stosunku do KUPUJĄCEGO przed roszczeniami cesjonariusza wynikającymi z dokonanego przelewu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. KUPUJĄCY zobowiązuje się wyrazić zgodę na: 1) zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej; 2) przebudowę nieruchomości wspólnej oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu przebudowanego; 3) zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; 4) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej; 5) połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu; oraz zobowiązuje się udzielić DEWELOPEROWI lub podmiotowi przez niego wskazanemu w umowie przyrzeczonej pełnomocnictwa w tym zakresie do udziału w zebraniach właścicieli lokali. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również wszelkie powiadomienia, oświadczenia i ustalenia między Stronami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zachowania warunków doręczenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust KUPUJĄCY wyraża zgodę, aby powiadomienia, oświadczenia i ustalenia między Strona 9

10 Stronami, o których mowa w 6 ust. 3 niniejszej umowy oraz powiadomienia o terminie odbioru lokalu, DEWELOPER przekazywał mu drogą elektroniczną na adres określony powyżej. 4. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DEWELOPERA jego danych osobowych dla celów wykonania niniejszej umowy. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DEWELOPERA oraz osoby trzecie działające na jego rzecz danych osobowych KUPUJĄCEGO w celach marketingowych. W przypadku braku dobrowolnie wyrażonej zgody proszę skreślić. KUPUJĄCY oświadcza, że został poinformowany, że służy mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Dla potrzeb wykonania niniejszej umowy i wszelkich kwestii z nią związanych Strony wskazują następujące adresy, na terytorium Polski, do korespondencji: DEWELOPER: ul. Marszałkowska 72/17, Warszawa KUPUJĄCY: 6. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresu wskazanego dla celów niniejszej umowy, przy czym nowy wskazany adres będzie adresem na terytorium Polski. W razie nieobecności KUPUJĄCY przez okres przekraczający 14 dni pod wskazanym adresem, KUPUJĄCY zobowiązany jest ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń oraz poinformować DEWELOPERA o jego adresie w Polsce. W przypadku braku wskazania nowego adresu do doręczeń wszelka korespondencja będzie kierowana na ostatni znany adres. 7. KUPUJĄCY oświadcza, że otrzymał projekt niniejszej umowy w terminie pozwalającym mu na zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag, a poszczególne postanowienia umowy są dla niego zrozumiałe i jednoznaczne. Umowa podlegała indywidualnej negocjacji. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla położenia nieruchomości. 10. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.. Cena lokalu apartamentowego nie obejmuje odrębnych opłat i innych zobowiązań związanych ze sporządzeniem aktów notarialnych czy składaniem wniosków wieczystoksięgowych, które w całości obciążają 10 KUPUJĄCEGO. 12. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym Strona z

11 dla każdej ze Stron. DEWELOPER KUPUJĄCY Załączniki: 1. Opis standardu wykończenia lokalu, 2. Plan lokalu, 3. Spis wyposażenia. Strona z

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 Zawarta w dniu 20 w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu, Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL...

UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL... Wzór PZ-15-Z03-1 UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wybudowanie 56,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR./2013. Zawarta w dniu... w Białymstoku( Woli Mrokowskiej) pomiędzy: osobistym nr..., zamieszkałym w..., ul...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR./2013. Zawarta w dniu... w Białymstoku( Woli Mrokowskiej) pomiędzy: osobistym nr..., zamieszkałym w..., ul... UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR./2013 Zawarta w dniu... w Białymstoku( Woli Mrokowskiej) pomiędzy: P..., legitymującym się dowodem osobistym nr..., zamieszkałym w..., ul... P...,legitymującym się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY. z dnia r.

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY. z dnia r. Zał. nr 3 do regulaminu sprzedaży urządzeń elektrycznych nr EUEZ4-Ez1a-4202/ /2014 WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NR. z dnia. 2014 r. PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO. Zawarta w dniu... w Białych Błotach, pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO. Zawarta w dniu... w Białych Błotach, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. SPRZĘTU LOTNISKOWEGO Zawarta w dniu.... w Białych Błotach, pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu. w Bielsku-Białej pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu. w Bielsku-Białej pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu. w Bielsku-Białej pomiędzy: WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. Leszczyńska 22, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr ZO/422/026/584/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. UMOWA NR../ /../2017 ( Umowa ) zawarta w dniu.. 2017 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Szkołą Główną Służby Pożarniczej, z siedzibą w (01-629) Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, NIP 118-00-35-927, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo